За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Ръководен състав

 Директор на РИОСВ-Русе - г-н Анатоли Станев

г-н Анатоли Станев е роден в град Русе. Завършва средното си образование в АГ „Гео Милев” в Русе. Дипломира се, като магистър по право в Юридическия факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Като общински съветник през мандат 2007-2011 г. работи в ръководството и контрола на общински дружества и постоянни комисии към Общински съвет-Русе. От завършване на висшето си образование и след приключване на задължителния държавен стаж в съдебната ситема, до назначаването му за директор на РИОСВ- Русе, работи като адвокат, вписан в Софийската адвокатска колегия.

Г-жа Татяна Стилянова е родена в град Шумен. През 1976 г. придобива средно специално образование в Техникума по икономика в гр. Шумен, а през 1982 г. се дипломира в Университета по национално и световно стопанство – гр. София. В Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе постъпва през м. февруари 1998 г. Притежава професионален опит на икономически длъжности общо 30 години. В момента e  Директор на дирекция  „Административни, финансови и правни  дейности”.

Г-жа Анелия Николова еродена в град Русе.Завършва средното си образование в Математическа гимназия „Баба Тонка” в Русе. Дипломира се в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Биология”. По-късно придобива две специалности „Социални дейности” и „Публична администрация” във Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”.  Работила е като преподавател в Професионална гимназия по транспорт в гр. Русе. В Регионална инспекция по околната среда и водите- Русе постъпва през 2006 година. В момента e Директор на дирекция  „Превантивна дейност”.

 Г-жа Светлана Иванова е родена в град Русе.Средно образование получава в ЕСПУ с преподаване на руски език „Максим Горки”- Русе. Завършила е Софийски университет  „Св. Климент Охридски” в гр. София, специалност „Биология” и по-късно Русенски университет „Ангел Кънчев” в гр. Русе, специалност „Право”.  От 1992 година работи в Регионална инспекция по околната среда и водите-Русе в областта на опазване на биологичното разнообразие. Към настоящия момент е Директор на  дирекция „Контрол на околната среда“.

 инж. Христо Милков е роден 1971 г. в гр. Русе. Средното си образование завършва през 1990 г. в ТИХ „Д. Баларев“ гр. Русе. През 1995 г. се дипломира в ХТМУ гр. София в  специалност „Биотехнологии“. В РИОСВ-Русе постъпва през 2005 г. към настоящия момент е Начлик-отдел „Въздух и вредни физични фактори, води, КПКЗ и ОХВ“ (ВВФФВКПКЗОХВ) при дирекция „Контрол на околната среда". 

България в Юнеско

Галерия