За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Структура

Във връзка с изпълнение на функциите и задачите, отделите в Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе са организирани в обща и специализирана администрация.
Те са определени в Длъжностно разписание, утвърдено от Министъра на околната среда и водите, в сила от  1 юни 2015 година.

Обща администрация


 Дирекция: "Административни, финансови и правни дейности"

 

Специализирана администрация


 Дирекция: "Контрол на околната среда"

Отдел: "Управление на отпадъците и опазване на почвите"

Отдел: "Въздух и вредни физични фактори, води, КПКЗ и ОХВ"

-Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори"

-Направление "Опазване на водите"

-Направление "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), екологична отговорност и доброволни ангажименти"

-Направление "Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества"

 

Дирекция: "Превантивна дейност"

Направление "ЕО, ОВОС и ОС"

Направление "Специализирани регистри"

Направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони"

България в Юнеско

Галерия