За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Въздух

НОВО: Удължен е срокът за представяне на  годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове до 30 април 2024 г. 

Информация за физически и юридически лица, задължени да представят годишни отчети по чл.31, чл.32, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба №1):

С цел осигуряване спазването на изискванията на чл.39а, ал.1 и 2 от Наредба №1, Ви информираме, че от 01.01.2024г. е пусната в експлоатация Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. В тази връзка e необходимо да предприемете действия по регистрация в информационната система, която e достъпна на адрес:  https://fpg.eea.government.bg.

Обръщаме внимание, че регистрацията в системата става единствено чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от квалифициран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. На посочения по-горе адрес е налично и Ръководство за задълженото лице, което може да използвате при регистрирането и подаването на отчети в информационната система. Разработени са нови функционалности, осигуряващи възможност за регистрация на задължени физически лица с КЕП, а също и регистрация чрез упълномощени лица с КЕП, които след като се регистрират, могат да извършват регистрация и да подават годишни отчети за задължени юридически и/или физически лица. По тази причина срока за подаване на годишни отчети за 2023 г. е удължен до 30.04.2024 г.

При проблеми, свързани с работата на системата, можете да се обръщате към съответната РИОСВ или да пишете на следните електронни адреси:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.", тел.: 02/940 64 12.

Качество на атмосферния въздух

ВАЖНО: Напомняме на всички вносители, дистрибутори, ползватели и потребители на флуорсъдържащи парникови газове, че употребата на бутилки за еднократна употреба е забранена.

Контейнери за флуорсъдържащи парникови газове, които не могат да бъдат повторно напълнени и които се използват за обслужване, поддържане или пълнене на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, противопожарни системи или комутационна апаратура, или като разтворители са забранени за пускане на пазара от 04.07.2007 година, съгласно Точка 1 от Приложение III - Забрани за пускане на пазара, посочени в член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006.

Също така Ви информираме за изпълнението на драстичната стъпка през 2018 г. за поетапното намаляване на (употребата и производството на)флуоровъглеводороди (HFC) и ограничението на потенциала за глобално затопляне (ПГЗ) от 2500 през 2020 г.

Брошура за ограниченията за употреба на  R-404A/R-507A!R-404A/R-507A!


НОВО: През 2018 г. влезе в сила НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРАТА ОТ СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ (СГИ).

Разпоредбите на наредбата се прилагат за горивни инсталации, на които номиналната входяща топлинна мощност е равна или по-голяма от 1 MW и по-малка от 50 MW, независимо от вида на използваното гориво.

Тези инсталации се регистрират по реда на чл. 9 г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), с изключение на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително (КР) по реда на глава седма от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Научи повече...


 НОВО Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. (изм. и доп. ДВ. бр. 18 от 24.02.2023 г., в сила от 24.02.2023 г.)

Фомуляри за отчети на използваните флуорирани парникови газове съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г.  

Информация в помощ на техниците и операторите при прилагането на новия регламент № 517/2014 г., отменящ Регламент 842/2006 г. 


 Важно: За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC:

В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид.

Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC

Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

 


Бюлетин за състоянието на атмосферния въздух в страната - изтегли 

Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка - изтегли

Информация за превишаване на алармените прагове на NO 2 (азотен диоксид), SO 2 (серен диоксид) и O 3 (озон)

Месечни справки за нивата на финни прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух

 

Информация за регистрация на инсталации по Наредба 7/2003 г.

Ред за извършване на регистрация на оператори с инсталации, извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба 7/2003 г. отвори

Заявление за регистрация на инсталация, извършваща дейност/и по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. изтегли

Удостоверение за регистрация отвори

Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата на инсталация, извършваща дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. изтегли

ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите отвори

Регистър по чл. 30  от Закона за чистотата на атмосферния въздух, на инсталациите, извършващи дейности по Приложение  №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации отвори    

Емисионен контрол         

Акредитирани лица и лаборатории за измерване - за повече информация

Контрол и управление на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ)

Регистри на хладилни техници и фирми ФПГ:

- Регистър на сертифицирани фирми;

- Регистър на хладилни техници - стационално оборудване;

- Регистър на техници на авто-климатици.

Галерия