За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Води

Информационна система за разешителни и мониторинг

Образец за Годишен доклад за изпълнение условията на разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в  повърхностни води съгласно чл. 48 от Закона за водите

Планове за управление на речните басейни (River basin management plans) отвори

Обща стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите и дъщерните й директиви (Ръководства) отвори

Отпадъчни води - допълва се

Национални доклади по изпълнение на изискванията на Европейското законодателство в областта на водите - допълва се

Повече иформация можете да намерите на страницата на Министерството на околната среда и водите

 

Прекратяване на заустванията на приоритетно опасни вещества

Обекти на територията на РИОСВ - Русе  /Дунавски район/, за които са идентифицирани приоритетно-опасните вещества,  които биха могли да бъдат емитирани от съответната дейност, заустването на които трябва да бъде прекратено до 2020 г и до 2033 г., и същите са включени в издадените разрешителни за заустване

Галерия