За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Конкурс за изработване на картичка на водоплаващите птици

 

Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2014 г. и изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”,

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурс за изработване на картичка на водоплаващите птици, посветен на Световния ден на влажните зони 2014 г.

 Условията на конкурса можете да изтеглите от тук 

Галерия