За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Конкурс на РИОСВ-Русе за комикс на тема : „Малки истории от Сребърна” по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари 2023 г.

        Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони

2 февруари 2023 г., под мотото: „Време е да възстановим влажните зони“  WWD23 poster1

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

обявява конкурс за комикс на тема :

„Малки истории от Сребърна”

Условия на конкурса:

 • Комиксът да съдържа до 5 рисунки в максимален формат А4, пресъздаващи разказ, с визуална последователност. По желание авторите могат да приложат кратък текст;
 • Авторите на комикса могат да използват техника или средства по избор. Приемат се творби с моливи, пастели, туш, бои и др.;
 • Обект на конкурса е влажната зона – „Сребърна“ и нейните обитатели – растения и животни;
 • Комиксите могат да отразяват: годишните времена и промените, които настъпват във влажнита зона; водолюбивите птици, които се срещат на територията на Сребърна - къдроглави пеликани, неми лебеди, червен агъч, сива чапла, бяла чапла, голяма белочела гъска, корморани  и др. водоплаващи; ролята на влажната зона;
 • Няма възрастови ограничения за участниците. В конкурса могат да се включат ученици от I ви до VII ми класове от учебните заведения в областите Русе, Разград и Силистра;
 • Желаещите да участват в конкурса, могат да изпращат творбите си по пощата на адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе, за конкурса. Творбите да са придружени с информация за автора - възраст, учебно заведение, ръководител, телефон за контакт и пощенски адрес;
 • Краен срок за изпращане на комиксите: 10 февруари 2023 г.
 • Обявяване на резултатите: 17 февруари 2023 г.
 • Жури: Конкурсните творби ще бъдат класирани от експерти на РИОСВ-Русе;
 • Критерии за оценка: комксите трябва да създават визуална последователност, да разказват някаква история с поучителен елемент.
 • Победителите ще бъдат отличени с индивидуали предметни награди. След конкурса РИОСВ-Русе ще публикува най-добрите творби на интернет страницата на инспекцията, както и ще ги използва при подготовката на информационно-образователни материали.

За допълнителни въпроси можете да се обръщате към Рени Петрова-гл. експерт по „Връзки  с обществеността”  на телефони: 082/ 820 772.

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава вдъхновение и успех на потенциалните участници!

 

Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в нейния горен слой, през цялата година или сезонно. Водата е основният фактор, от който зависят условията за живот на живеещите в тях животни и растения. Те могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода.

Естествените влажни зони са едни от най-скъпите ни природни богатства. Те са едни от най-продуктивните места на Земята. В тях се срещат редки животински и растителни видове. Имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води. Особено ценна е способността им да пречистват преминаващите през тях води.

Влажните зони имат важно значение за живота на местното население като водоизточник, място за риболов, събиране на билки, дърводобив и др. Не на последно място влажните зони предлагат добри условия за развитие на различни видове туризъм.

Влажните зони са изключително заплашени от дейността на човека – силно чувствителни към замърсяване, промени във водните течения и други. През XX век у нас, а и в световен мащаб голяма част от тях са били пресушени или силно изменени. Днес тези екосистеми заемат едва 0,1% от територията на България и са сред най-приоритетните за опазване обекти.

За последния век влажните зони в България са намалели значително. Голяма част са пресушени или превърнати в рибарници и язовири. Най-сериозно са пострадали блатата и мочурите около река Дунав, Тракия и Софийското поле. Нарушено е и естественото течение на всички наши големи реки.

По р. Дунав крайречни блата е имало навсякъде в заливните низини. По-големи от тях са били Голямото блато – 19км2 (Тутраканско); Свищовската Балта – 17км2 и Беленското блато – 10 км2. (Свищовско-Беленската низина) и др.

До наши дни е останала една нищожна част от това богатство. Повечето от влажните зони са пресушени с цел използването им за обработваеми земи (повечето крайдунавски, Стралджанското и Драгоманското блато), някои са превърнати в язовири, като Баташкото блато и Мандра, а други в рибарници – Орсойско блато. От над 20 крайдунавски блата днес са запазени само 3 – Гарван, Кайкуша и Сребърна.

С унищожаването на влажните зони са изчезнали и много растителни и животински видове от страната ни (сив жерав, розов пеликан) значително са намалели колониите от чапли и корморани, популациите на много земноводни и безгръбначни.

Влажна зона Сребърна е част от поддържан резерват „Сребърна“. Като обект от национално и международно значение е подложена на заплахи от климатичните промени, пожари, загуба на биологично разнообразие и др. По тази причина държавата полага усилия за опазването и възстановавянето й.

 

 

 

 

 

 

 

Галерия