За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Условия на конкурс на РИОСВ-Русе по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари 2020 г.

Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2020 г.,

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява

 конкурс за  рисунка на тема:

 „Биоразнообразието във влажните зони – защо е важно“.

POWERPOINT JPEG

 

  I.       Общи условия:

  • Конкурсът е предназначени за ученици  от  учебните заведения от областите Русе, Разград и Силистра;
  • Няма ограничение за използваните материали и техника. Участниците могат да предложат и проект на анимирана рисунка, но с добра резолюция,  в размер не по-мълък от 600 х 600 (px) пиксела;
  • Сюжетът на рисунката трябва да отговаря на темата -  „Биоразнообразието във влажните зони – защо е важно“. Допълнителна информация може да бъде намерена на официалната интернет страница на кампанията на  адрес: https://www.worldwetlandsday.org/home
  • Конкурсните творби могат да се изпращат по пощата на адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе, а за анимираните рисунки по е-поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или записани на технически носител, по пощата, на горепосочения адрес.
  •  Творбите да бъдат придружавани със следната информация: трите имена на автора/авторите, възраст, учебно заведение/школа,  адрес за кореспонденция;
  • Краен срок за предаване/изпращане на творбите: 2 февруари 2020 г. (неделя), включително.
  • Конкурсните творби ще бъдат класирани от експерти на РИОСВ-Русе;
  • Обявяване на резултатите: 7 февруари 2020 г.
  • Победителите ще бъдат отличени с индивидуали предметни награди. При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, че проектите им ще бъдат използвани при подготовката на информационно-образователни материали на инспекцията;
  • Най-добрите рисунки ще бъдат публикувани/интегрирани на интернет страниците на РИОСВ-Русе и на Поддържан резерват „Сребърна“.

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава успех на участниците в конкурса!

Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000231 „Беленска гора“.

ОБЯВЛЕНИЕ

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаBG0000231 „Беленска гора“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Стрелец, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с. Каранци, с Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с. Виноград, община Стражица, област Велико Търново, с. Бистренци, гр. Бяла, с. Дряновец и с. Полско Косово, община Бяла, област Русе.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново (гр. Велико Търново 5002, ул. „Никола Габровски“ № 68) и РИОСВ - Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на 08.05.2020 г.

Документация, свързана с процедурата

Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000232 „Батин“.

ОБЯВЛЕНИЕ

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаBG0000232 „Батин“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Мечка, община Иваново, област Русе, с. Горно Абланово и с. Батин, община Борово, област Русе.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард“ № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на  08.05.2020 г.

Документация, свързана с процедурата

Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000529 „Мартен - Ряхово“

ОБЯВЛЕНИЕ

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаBG0000529 „Мартен - Ряхово“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Сандрово, гр. Мартен, община Русе, област Русе, гр. Сливо поле и с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард“ № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на 30.04. 2020 г.

Документация, свързана с процедурата

Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000180 „Боблата“

ОБЯВЛЕНИЕ

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000180 „Боблата“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Тутракан, с. Шуменци и с. Старо село, община Тутракан, област Силистра.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Русе (гр. Русе 7000, ул. „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на  09.04.2020 г.

Документация, свързана с процедурата

Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000534 „Остров Чайка”.

Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаBG0000534 „Остров Чайка”.

ОБЯВЛЕНИЕ

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаBG0000534 „Остров Чайка”.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Айдемир и с. Ветрен, община Силистра, област Силистра.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на 19.03.2020 г.

Документация, свързана с процедурата

Изходящ № АО-5121-(3)-19.12.2019 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за преустройство на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 11449.73.1044.2 (сграда за производство на дървени въглища) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимировци, общ. Самуил в животновъден обект за отглеждане на малки телета и пристройка за склад

Изходящ № АО-5076-(2)-23.12.2019 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за:   

•   Промяна на площадка за предварително съхранение на отпадъци с кодове 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 15 02 02*, 15 01 10* и 12 01 03 и обособяване на нов участък за предварително съхранение на площадката на „Биовет“ АД – Клон Разград; 

•   Монтаж на лентова сушилня за сушене на утайки от пречиствателна станция за отпадъчни води, мицел и перлитени утайки за достигане до влажност под 40 % за  последващо използване в горивна инсталация за оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци с оператор „Грийнбърн“ ЕООД;

•   Включване на производствените и битови отпадъчни води, генерирани от производствената дейност на инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти, в съществуващата заводска канализация и от там към пречиствателна станция за отпадъчни води на „Биовет“ АД – Клон Разград

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня. Проучване за степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с мерки и действия по отношение на периоди, местоположение и ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня. Проучване за степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с мерки и действия по отношение на периоди, местоположение и възможни количества за изземване на тиня. Изготвяне на програма за изземване на тиня на пробна площадка“

по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР “Сребърна”, финансиран от ОПОС 2014-2020“. Процедурата е открита с Решение № ОПОС-ВЗ-13 от дата 11.06.2020 г.

Дата на създаване: 11.06.2020 г.

Документация за участие.   Дата на създаване: 11.06.2020 г.

Работа на комисията

Протокол 1. Дата на публикуване: 09.07.2020 г. 

Съобщение за открито заседание. Дата на публикуване: 17.07.2020 г. 

Протокол № 2. Дата на публикуване: 22.07.2020 г. 

Протокол № 3. Дата на публикуване: 22.07.2020 г. 

Окончателен протокол. Дата на публикуване: 22.07.2020 г.

Решение за класиране на участници. Дата на публикуване: 22.07.2020 г. 

Договор и изпълнение

Договор и Приложения. Дата на публикуване: 04.09.2020 г. 

Изпълнение на договор

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня. Проучване за степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с мерки и действия по отношение на периоди, местоположение и ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня. Проучване за степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с мерки и действия по отношение на периоди, местоположение и възможни количества за изземване на тиня. Изготвяне на програма за изземване на тиня на пробна площадка“

по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР “Сребърна”, финансиран от ОПОС 2014-2020“. Процедурата е открита с Решение № ОПОС-ВЗ-10 от дата 22.04.2020 г. 

Дата на създаване: 22.04.2020 г. 

Документация за участие.   Дата на създаване: 22.04.2020 г. 

Разяснения 1. Дата на създаване: 30.04.2020 г. 

Разяснения 2. Дата на създаване: 11.05.2020

Разясения 3. Дата на създаване: 11.05.2020

Решение за прекратяване на процедурата: Дата на публикуване: 26.05.2020 г. 

 

 

Галерия