За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Жалби

През месец декември  2023 г. в РИОСВ-Русе не са  постъпвали писмени жалби.


През месец октомври в РИОСВ-Русе е постъпила една писмена жалба

През октомври 2023 г. в РИОСВ-Русе  е постъпила една писмена жалба за задушлива миризма на химически препарати в гр. Русе. Сигналът е основателен по отношение за усещане на краткотрайна миризма, но по време на подаване на сигнала не са установени превишения на нормите на следените атмосферни замърсители, не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух.


През месец ноември в РИОСВ-Русе са  постъпили две писмени жалби

 • В РИОСВ-Русе е постъпила жалба за замърсяване на атмосферния въздух на град Русе. Същата е основателна по отношение усещането на краткотрайна химическа миризма. Пунктовете за контрол качеството на атмосферния въздух (КАВ) в гр. Русе през ноември не са регистрирали превишения на нормите на следените атмосферни замърсители.  
 • Постъпила е жалба за неправомерно отсечен орех на територията на гр. Русе. Препратена е по компетентност към Община Русе за извършване на проверка.

 През месец октомври в РИОСВ-Русе е постъпила една писмена жалба

През октомври 2023 г. в РИОСВ-Русе  е постъпила една писмена жалба за задушлива миризма на химически препарати в гр. Русе. Сигналът е основателен по отношение за усещане на краткотрайна миризма, но по време на подаване на сигнала не са установени превишения на нормите на следените атмосферни замърсители, не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух.


През месец септември в РИОСВ-Русе е постъпила една писмена жалба

 • През септември в РИОСВ-Русе е постъпила една писмена жалба за незаконно сметище на територията на гр. Русе. След извършена проверка от експерти на РИОСВ-Русе е констатирано, че жалбата е основателна, дадено е предписание на община Русе за почистване на замърсения терен.

През месец август в РИОСВ-Русе е постъпила една писмена жалба

През август в РИОСВ-Русе е постъпила една писмена жалба за разнасяне на неприятна миризма от отглеждане на биволи в село Черногор, Община Главиница. Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ-Русе, представители на ОДБХ – Силистра и Община Главинца, при която е констатирано, че жалбата е неоснователна.


През месец юли в РИОСВ-Русе е постъпила една писмена жалба от граждани

През месец юли е постъпила една жалба в РИОСВ-Русе за натрупани множество отпадъци на територията на автосервиз в имот, намиращ се в с. Листец, община Главиницa. Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Русе, при която е констатирано, че жалбата е основателна. Дадени са две предписания - за предаване на наличните отпадъци на лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО и за прекратяване на дейността на автосервиза до получаване на необходимите разрешителни и съгласувателни документи по реда ЗУО и ЗООС.


През месец юни в РИОСВ-Русе не са  постъпвали  писмени жалби от граждани.


През месец през май в РИОСВ-Русе е  постъпила една  писмена жалба

 • През месец май в РИОСВ-Русе е постъпила една писмена жалба относно строителен отпадък в съседен на жалбоподателите имот в село Айдемир, Община Силистра. Постъпилата жалбата е препратена по компетентност до Община Силистра.

През месец през април в РИОСВ-Русе е  постъпила една  писмена жалба

 • През месец април в РИОСВ-Русе е постъпила една писмена жалба, препратена от МОСВ, за неправомерно свързване на отводнителни канализационни тръби с канал за отвеждане на повърхностни дъждовни води по улици, в северната част на гр. Ветово. Постъпилата жалбата е препратена по компетентност до кмета на Община Ветово.

През месец през март в РИОСВ-Русе е  постъпила една  писмена жалба

 • През месец март в РИОСВ-Русе е постъпила една писмена жалба, препратена от ОДБХ-Русе, за разливане на течни и разпиляване на твърди торови маси от животновъден обект в землището на село Новград, община Ценово. Своевременно са предприети действия, като е извършена съвместна проверка с представители на РИОСВ-Русе, Община Ценово и ОДБХ-Русе. Установено е, че жалбата е неоснователна, за което е уведомен подателят.

През месец през февруари в РИОСВ-Русе е  постъпила една  писмена жалба

 • През месец февруари в РИОСВ-Русе е постъпила една писмена жалба относно разнасяне на неприятна миризма и замърсяване на чужд имот в резултат на струпани торови маси от отглеждане на крави в землището на село Гецово, Община Разград. Жалбата е препратена по компетентност до Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Разград и до Община Разград.

През месец януари  2023 г. в РИОСВ-Русе е  постъпила една  писмена жалба

 • През месец януари е постъпила една писмена жалба относно изсечени акациеви и орехови дървета в частен имот в землището на град Сеново, от дружество, което извършва законна сеч по дигата на река Бели Лом в същото землище. За предприемане на действия по компетентност, по проблема, писмено са уведомени „Напоителни системи“ АД - клон Долен Дунав и РДГ- Русе.

През месец декември  в РИОСВ-Русе са постъпили 2  писмени жалби.

 • Постъпила е писмена жалба за запрашаване от дейността на Брикетна фабрика в гр. Русе. Своевременно е назначена вътрешна проверка, включително са извършени и две проверки на място. Дадени са предписания, операторът е представил план-програма, за чието изпълнение ще бъде осъществен последващ контрол.
 • Постъпила е жалба за отглеждане на животни (овце) в частен имот в с. Китанчево, община Исперих и разнасяне на неприятни миризми. Жалбата е препратена по компетентност до Областна дирекция по безопасност на храните – Разград и до кмета на община Исперих.

През месец ноември  в РИОСВ-Русе е постъпила 1  писмена жалба.

През месец ноември в РИОСВ-Русе е постъпила една писмена жалба за град Русе относно замърсяване на атмосферния въздух, в резултат на дейността на дружество за производство на брикети и търговия с въглища. Извършена е съвместна контролна проверка с община Русе. Работата по жалбата продължава.


През месец октомври  в РИОСВ-Русе е постъпила 1  писмена жалба.

През месец октомври в РИОСВ-Русе е постъпила една жалба относно разнасяне на неприятна миризма в резултат на струпани торови маси от отглеждане на овце в землището на град Сливо поле, Община Сливо поле. Жалбата е препратена до Областна дирекция по безопасност на храните-гр. Русе и до Община Сливо поле.


През месец септември в РИОСВ-Русе не са постъпвали  писмени жалби.


През месец август в РИОСВ-Русе е постъпила 1 писмена жалба.

Постъпила е жалба от жители на село Черногор, община Главиница относно появата на неприятна миризма от отглеждане на биволи в лоши хигиенни условия. Жалбата е препратена по компетентност до Областна дирекция по безопасност на храните гр. Силистра.


През месец юли в РИОСВ-Русе са постъпили 3 писмени жалби.

 • Постъпила е жалба от жители на с. Тръстеник за високи нива на шум и замърсяване от зърносушилня в стопанския двор в селото. Жалбата е препратена писмено и към ИАОС и Регионална лаборатория – Русе. Предстои проверка.
 • Постъпила е писмена жалба, препратена от МОСВ относно замърсяване на въздуха в гр. Русе. Изпратен е отговор към МОСВ и жалбоподателя за причините за неприятните миризми и състоянието на КАВ през текущия месец.
 • Постъпила е жалба от жител на гр. Тутракан за изхвърлянето на тонове отпадъци в чужд имот. Предстои проверка по жалбата.

През месец юни 2022 г. в РИОСВ-Русе е постъпила 1 писмена жалба.

През месец юни в РИОСВ-Русе е постъпила 1  една писмена жалба, относно изхвърлени торови маси в с. Бъзън, община Русе. Жалбата е препратена до Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Русе за предприемане на мерки по компетентност.


През месец май  2022 г. в РИОСВ-Русе е постъпила 1 писмена жалба.

 • Постъпила жалба относно незаконно застрояване на тревни площи в с. Ценово, Община Ценово. Жалбата е изпратена по компетентност до Община Ценово за предприемане на мерки по компетентност, като сме уведомени, че същата не е разгледана поради установени неточности, съгласно чл. 87, ал.2 от АПК.

През месец април  2022 г. в РИОСВ-Русе е постъпила 1 писмена жалба.

 • Постъпила е писмена жалба от жител на с. Дянково, област Разград за наводнени земеделски земи, вследствие дейността на млекопреработвателно предприятие (МПП). Извършена е съвместна контролна проверка с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“, при която е установено, че жалбата е основателна. Срещу собствениците на МПП ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

През месец март  2022 г. в РИОСВ-Русе не са  постъпвали писмени жалби


През месец февруари   2022 г. в РИОСВ-Русе не са  постъпвали писмени жалби


През месец януари  2022 г. в РИОСВ-Русе е постъпила една писмена жалба

 • Постъпила е писмена жалба за системно заливане с течни животински екскременти на обработваемата нива, намираща се в землището на с. Добротица, община Ситово. Жалбата не е от компетентността на РИОСВ-Русе. Препратена е към кметството на с. Калипетрово и ОДБХ-Силистра.

 Архив на съобщенията за постъпилите в РИОСВ-Русе писмени жалби по години: 2011 г. - 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. - 2019 г. - 2020 г. - 2021 г. 

Зелен телефон

Предприети действия

2024 година: януари

2023 г.: януари - февруари - март - април - май - юни- юли- август - септември - октомври - ноември - декември

2022 година: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2021 година: януари - февруари - март - април - май - юни  - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2020 година.: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2019 година: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2018 година: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2017 година: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2016 година: януари - февруари - март- април - май - юни - юли -август - септември - октомври - ноември - декември

2015 година: януари - февруари - март  - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2014 година: януари и февруари-март-април-май-юни-юли-август-септември-октомври-ноември-декември

2013 година: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2012 година: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2011 година: януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември


2010 година:

март - април - май - юни - юли - август - септември - oктомври - ноември - декември

Сигнали за корупция

Уважаеми граждани и партньори,
За да сигнализирате ръководството за корупционни действия или прояви на грубо отношение от страна на служители на РИОСВ-Русе можете да използвате кутията за сигнали, която се намира в „Административно обслужване”, в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на „Придунавски булевард” № 20, ет. 1.
Анонимните сигнали не подлежат на разглеждане, затова непремено запишете имената и  координатите си, за да се свържем с Вас.
Кутията за сигнали се отваря периодично от комисия, назначена от директора на РИОСВ-Русе. Ще бъдете своевременно уведомени за резултатите от извършените проверки.
Ако желаете да сигнализирате ръковоството или да изкажете мнение, можете да използвате телефоните на инспекцията:
082 820 771
082 820 774
082 809-281

Ръковоството на инспекцията Ви благодари предврително за коректното отношение и проявената гражданска активност!

 

Във връзка с дейностите, заложени в Плана за действие на областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Русе за 2014 г. и по- конкретно, предвиденото в раздел VI „Анализ и оценка за идентифициране на области с повишен корупционен риск”, т.1 „Анкетно проучване сред гражданите по въпроси, свързани с проява на корупционно поведение от страна на служители от администрациите”, екипът на РИОСВ-Русе любезно Ви моли да попълните анкетната карта.

Благодарим Ви предварително за отделеното време!

АНКЕТА

 1.   Според Вас имат ли служителите в администрацията възможност за осъществяване на корупционни действия и кои?

  а/ служителите, обслужващи на гише и непосредствено работещи с граждани;

  б/ експертите, изготвящи документите, предоставящи необходимата информация; в/ служителите на ръководно ниво;

  г/ други /посочете кои/...................................... ;

  д/ нямат възможност.

 2.    Случвало ли се е служител от администрацията да Ви поиска пари или друг вид нерегламентирана облага /извън нормативно определените тарифи/ за предоставяне на административна услуга?

                а/ Да;

                б/ Не.

Декларации по ЗПКОНПИ

Списък на служителите на РИОСВ-Русе, подали декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата (ЗПКОНПИ)

Анелия Неделчева Малчева – Николова – Директор на дирекция „ПД”

- ВСП-435/10.04.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-563/28.04.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-373/27.04.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-359/14.04.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-371/ 15.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-570/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

 

Василена Цветелинова Панкова – началник отдел

ВСП-541/04.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-606/09.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-757/11.08.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

ВСП-758/11.08.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част II Интереси (ЗПКОНПИ)

Декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Венелин Александров Скарлатов – главен експерт

- ВСП-540/04.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-592/05.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-415/ 11.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-395/28.04.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-386/ 18.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-567/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Виктория Христова Йорданова – Младши експерт

- ВСП-427/ 13.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-465/ 14.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-590/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

- ВСП-953/ 28.08.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част II Интереси (ЗПКОНПИ)

Гюлджихан Басриева Кючукова – главен експерт

- ВСП-596/16.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-653/12.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-431/ 13.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-442/11.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-453/ 10.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-612/ 08.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Даяна Бориславова Иванова – младши експерт

ВСП-566/10.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-389-(1)/29.03.2022 - декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

ВСП–659/13.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

ВСП-659-(1)/13.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част II Интереси (ЗПКОНПИ)

ВСП-660/13.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

Десислава Илиева Куцарова – Главен експерт

- ВСП-481/20.04.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-662/13.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

-ВСП-436/ 14.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

-ВСП-431/08.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-447/ 09.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-569/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Десислава Любомирова Любенова – Старши експерт

- ВСП-623/10.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-378/28.04.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-416/05.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-439/ 08.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-597/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

 Деница Николева Цакова

- ВСП-585/15.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-663/13.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-429/ 13.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

-ВСП-451/13.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-501/ 21.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

 

Елена Валентинова Енчева - Старши експерт

- ВСП-465/18.04.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-609/09.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-362/26.04.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-400/29.04.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-338/08.04.2019 г. - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

- ВСП 339/08.04.2019 г. - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част II Интереси (ЗПКОНПИ)

Ерай Себахтинов Мехмедов – старши експерт

- ВСП-586/15.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-644/12.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-423/ 12.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-450/13.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-440/ 08.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-591/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Ивайла Ивова Обретенова

- ВСП-490/21.04.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-658/13.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-434/ 14.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-727/14.07.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

-ВСП-728/14.07.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част II (ЗПКОНПИ)

-ВСП-612/29.06.2020 – декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 (ЗПКОНПИ)

Ивета Валентинова Иванова - старши експерт

- ВСП-512/25.04.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-649/12.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-401/10.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-772/21.07.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

Илия Маринов Илиев – Специалист

- ВСП-572/10.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-664/13.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-441/ 14.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-437/11.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-446/ 09.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-602/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Искрен Цанев Петров – Главен експерт

- ВСП-559/09.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-634/11.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-394/ 05.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-461/15.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-471/ 14.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-608/ 08.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Катя Георгиева Янкова – старши експерт

- ВСП-517/26.04.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-577/03.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-439/ 14.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-441/11.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-399/ 23.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-609/ 08.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Кремена Димитрова Станева - младши експерт

- ВСП-480/20.04.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-633/11.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

-ВСП-426/13.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

-ВСП-731/14.07.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

-ВСП-732/14.07.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част II (ЗПКОНПИ)

-ВСП-618/29.06.2020 - декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 (ЗПКОНПИ)

Мануела Любомирова Атанасова – младши експерт

- ВСП-587/15.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-651/12.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП–100/31.01.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

- ВСП-101/31.01.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част II Интереси (ЗПКОНПИ)

- ВСП-1237-(1)/29.12.2021 - декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

Миглена Георгиева Кръстева – юрисконсулт

- ВСП-569/10.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-1724/21.12.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

- ВСП-1724-(1)/21.12.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част II Интереси (ЗПКОНПИ)

- Декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

Милко Димитров Иванов – главен експерт

- ВСП-408/06.04.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-519/20.04.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-357/23.04.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-398/29.04.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-366/ 12.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-580/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Мирослава Божидарова Маринова

- ВСП-678/13.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

-ВСП-438/14.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

-ВСП-718/13.07.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

-ВСП-717/13.07.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част II (ЗПКОНПИ)

-ВСП-622/29.06.2020 - декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 (ЗПКОНПИ)

Момчил Маринов Петров – главен експерт

- ВСП-570/10.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-610/09.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

-ВСП-428/ 13.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

-ВСП-439/11.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-432/ 07.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-600/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Надежда Звездомирова Савова – Старши експерт

- ВСП-549/04.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-624/10.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-375/27.04.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-418/05.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-479/ 15.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-595/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Нели Неделчева Атанасова – Началник отдел

- ВСП-489/21.04.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-527/21.04.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-395/ 05.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-354/13.04.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-401/ 23.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-563/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Николай Маринов Стоянов – Изпълнител

- ВСП-589/15.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-627/10.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-418/ 12.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-423/07.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-451/ 10.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-575/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Николай Здравков Камбуров

- ВСП-400/05.04.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

- ВСП-400-(1)/05.04.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част II Интереси (ЗПКОНПИ)

- Декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

- ВСП-401/05.04.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

 

Николай Райков

- ВСП-283/06.03.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

- ВСП-283-(1)/06.03.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част II Интереси (ЗПКОНПИ)

- Декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

- ВСП-600/16.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

 

Полина Станимирова Стоянова

- ВСП-568/10.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

- ВСП-568-(1)/10.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част II Интереси (ЗПКОНПИ)

- Декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

- ВСП-584/15.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

 

Радостина Великова Туркова – главен експерт

- ВСП-410/06.04.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-588/04.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-366/27.04.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-376/23.04.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-445/ 09.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-564/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Ралица Василева Дамянова – Главен експерт

- ВСП-557/09.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-611/09.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-411/ 11.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-407/04.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-431/ 07.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-577/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

  

Ралица Иванова Петкова – Младши експерт

- ВСП-502/24.04.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-645/12.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-376/28.04.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-417/05.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-367/ 12.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-565/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Ралица Стефанова Тонева – Главен експерт

- ВСП-581/12.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-668/13.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-437/ 14.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-459/15.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-448/ 09.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-593/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Рени Живкова Петрова – Главен експерт

- ВСП-575/11.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-620/10.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-425/ 12.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-372/22.04.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-361/ 11.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-571/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Светла Белчева Димитрова – главен експерт

- ВСП-558/09.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-629/11.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-374/27.04.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-391/27.04.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-450/ 10.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-598/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Светла Костадинова Иванова – старши юрисконсулт

- ВСП-567/10.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-1749/29.12.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

- ВСП-1749-(1)/29.12.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част II Интереси (ЗПКОНПИ)

- Декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

Светлана Василева Иванова – Директор на дирекция

- ВСП-550/05.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-626/10.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-365/27.04.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-419/07.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-408/ 24.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-409/ 24.04.2019 - декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл.2 по чл.35, ал.1, т.4 (ЗПКОНПИ)

 - ВСП-844/ 14.08.2019 - декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларация по чл.2 по чл.35, ал.1, т.4 (ЗПКОНПИ)

- ВСП-568/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Светлана Михайлова Жечкова – старши експерт

- ВСП-597/16.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-652/12.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-430/ 13.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-440/11.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-460/ 13.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

 - ВСП-610/ 08.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Светлин Тодоров Йорданов – Специалист

- ВСП-573/10.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-672/13.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-440/ 14.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-438/11.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-438/ 08.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-601/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Светлозар Христов Трендафилов – Изпълнител

- ВСП-590/15.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-657/13.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-443/ 14.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-458/15.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-502/ 21.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-589/ 06.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Теодора Илиева Цакова - старши експерт

- ВСП-476/20.04.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-656/13.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-419/ 12.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-430/08.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП - 1220/04.12.2019 - Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 (ЗПКОНПИ)

- ВСП-459/ 13.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

Хафизе Мохарем Вейсал – главен експерт

- ВСП-479/20.04.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-568/29.04.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-387/ 05.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-386/27.04.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-400/ 23.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-573/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Христина Йорданова Иванова - главен експерт

- ВСП-409/06.04.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-615/09.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-382/28.04.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

Христо Сашев Милков – Началник отдел

- ВСП-536/03.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-524/21.04.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-364/26.04.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-385/27.04.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-393/ 19.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-579/ 05.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

Юлия Момчилова Йорданова – Старши експерт

- ВСП-595/15.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-622/10.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-412/ 11.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-446/12.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-377/ 16.04.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-596/ 07.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

 Явор Любенов Хаджийски – Главен експерт

- ВСП-591/15.05.2023 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-621/10.05.2022 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-409/ 11.05.2021 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

- ВСП-443/11.05.2020 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

ВСП-456/ 10.05.2019 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I (ЗПКОНПИ)

 - ВСП-611/ 08.06.2018 - декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, част I Имущество (ЗПКОНПИ)

 

* Декларациите се съхраняват в РИОСВ-Русе

Ръководен състав

инж. Цонка Христова - директор на РИОСВ-Русе

Инж. Цонка Христова е родена в гр. Панагюрище, където завършва средното си образование. През  1997 г. се дипломира в Лесотехническия университет със специалност „Опазване и обогатяване на околната среда“. Има и специалност „Одит на публичния сектор“, придобита в Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов.

От средата на  август 1987 г.  до началото на ноември 1988 г. заема длъжността „Началник звено“ в  ТМОК „Асарел-Медет” - Панагюрище и се занимава с  рекултивация на нарушени терени и дейност на пречиствателните станции за производствени и битови води.

В гр. Русе започва трудовия си стаж в инспекцията по околна среда през 1989 г., като работи  в направление  контрол на биологичното разнообразие в защитените територии,   изпълнение на лесоустройствени планове и дейности на горските стопанства.

Инж. Христова преминава в служебната йерархия на Дирекция природен парк (ДПП) „Русенски Лом“, на която е дългогодишен директор. Работила е като експерт в Регионална дирекция по горите – Русе.

Като независим експерт по оценка въздействието върху околната среда е била ръководител екип, разработвал частите, свързани с оценка на биологичното разнообразие, почвите и ландшафта. Участвала е в изготвянето, управлението и изпълнението на много проекти, финансирани със средства на ЕС.

Има богат опит с работа с неправителствени организации.

Г-жа Анелия Николова е родена в град Русе.Завършва средното си образование в Математическа гимназия „Баба Тонка” в Русе. Дипломира се в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Биология”. По-късно придобива две специалности - „Социални дейности” и „Публична администрация” във Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”.  Работила е като преподавател в Професионална гимназия по транспорт в гр. Русе. В Регионална инспекция по околната среда и водите- Русе постъпва през 2006 година. В момента e Директор на дирекция  „Превантивна дейност”.

 Г-жа Светлана Иванова е родена в град Русе.Средно образование получава в ЕСПУ с преподаване на руски език „Максим Горки”- Русе. Завършила е Софийски университет  „Св. Климент Охридски” в гр. София, специалност „Биология” и по-късно Русенски университет „Ангел Кънчев” в гр. Русе, специалност „Право”.  От 1992 година работи в Регионална инспекция по околната среда и водите-Русе в областта на опазване на биологичното разнообразие. Към настоящия момент е Директор на  дирекция „Контрол на околната среда“.

инж. Христо Милков е роден 1971 г. в гр. Русе. Средното си образование завършва през 1990 г. в ТИХ „Д. Баларев“ гр. Русе. През 1995 г. се дипломира в ХТМУ гр. София в  специалност „Биотехнологии“. В РИОСВ-Русе постъпва през 2005 г. към настоящия момент е Начлик-отдел „Въздух и вредни физични фактори, води, КПКЗ и ОХВ“ (ВВФФВКПКЗОХВ) при дирекция „Контрол на околната среда". 

Инж. Нели Атанасова е родена през 1970 г. в гр. Русе. Завършва ЕСПУ с преподаване на руски език „Максим Горки”- Русе. Висшето си образовение придобива в Шуменски университет със специалност „Инженерна педадгогика по биотехнологии и химични технологии“. През 2001 г. завършва магистъска степен в Стопанска академия – „Д.А. Ценов“ в гр. Свищов - специалност „Финансов контрол“. Работи в „Захарни заводи“, фабрика „Хлебна мая“ до 1996 г. До 2002 г. работи като извънщатен сътрудник в Комисия за защита на потребителите в гр. Русе. До 2005 г. заема длъжността ст. експерт „Агростатистика“ в Областна дирекция „Земеделие и гори“ към МЗГ. В РИОСВ-Русе постъпва през 2005 г. Към настоящия момент е Началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“.

инж. Василена Панкова е родена 1988 г. в град Русе. Средно образование получава в паралелка природоматематически профил в СУ „Христо Ботев“ гр. Русе. Завършила е Русенски университет „Ангел Кънчев“ специалност „Екология и техника за опазване на околната среда“. От 2014 г. работи в отдел „Екология“ в общинска администрация Русе. В РИОСВ – Русе постъпва през 2021 г. към настоящия момент е Началник отдел „КПКЗОХВ“ при дирекция „Контрол на околната среда“.

Функции

Регионална инспекция по околната среда и водите –Русе (РИОСВ) е регионален орган на Министерството на околната среда и водите, осигуряващ провеждане на държавната политика по опазване на околната среда на територията на областите Русе, Разград и Силистра с обща площ над 8 200 км2. Обхваща 22 общини с 306 населени места и над 560 хиляди жители.
РИОСВ-Русе има контролни, регулиращи и информационни функции в следните насоки:

 • Опазване и защита на въздуха, водите и почвата от замърсяване и увреждане;
 • Опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни богатства;
 • Опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и горските екосистеми;
 • Управление на отпадъците;
 • Екологосъобразно изграждане на селищната околна среда;
 • Събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

При осъществяване на регулиращите функции, РИОСВ – Русе разработва или участва в разработването на документи, или провежда дейности, свързани с политиката на държавата в областта на опазването на околната среда.
При осъществяване на контролните функции, РИОСВ - Русе извършва превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат.

Превантивен контрол

РИОСВ - Русе осъществява превантивен контрол по опазване на околната среда от замърсяване или увреждане, като дава становища, съставя предупредителни протоколи на физически и юридически лица, издава разрешения за дейности с отпадъци, съгласува проекти за разрешителни документи за зауствания на отпадъчви води в повърностни водни обекти, преценява необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при инвестиционни предложения за ново строителство, нови дейности и технологии, разширение и/или промяна на производствената дейност на съществуващ обект, взема решения по ОВОС, извършва оценка на съмвестимост на инвестиционните предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, включени в НАТУРА 2000, участва в комисии за отпускане на квоти за дейности, свързани с животински и растителни видове, намиращи се под специален режим.

Текущ контрол

РИОСВ – Русе осъществява текущ контрол, като извършва проверки и наблюдения по отношение на:

 • Опазване на въздуха и водите в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите и съответните подзаконови нормативни актове;
 • Опазване и екологосъобразно използване на земните недра;
 • Опазване и ползване на почвата;
 • Опазване на защитените територии, биологичното разнообразие и неговите елементи;
 • Управление на отпадъците;
 • Проверки на защитените територии на територията на РИОСВ – Русе;
 • Съгласуване на устройствените планове, съответно на проектите в селищните територии и зоните им на влияние.

По време на извършване на текущия контрол, длъжностните лица, съставят констативни протоколи, в които отразяват констатираните факти и дават предписания с определен срок на изпълнение.

Последващ контрол

РИОСВ – Русе осъществява последващ контрол в съответствие със Закона за опазване на околната среда, законовите и подзаконовите нормативни актове и Закона за административните нарушения и наказания.
При осъществяване на Информационните си функции, РИОСВ – Русе провежда следните дейности:

 • Предоставя достъп до информация на обществеността в областта на околната среда;
 • Предоставя информация на средствата за масово осведомяване за състоянието на околната среда и дейността на инспекцията в рамките на териториалния обхват;
 • Повишава общественото съзнание и култура в областта на околната среда.

Дирекция "Превантивна дейност"

Дирекция "Превантивна дейност"

Функции:
 • Издава решения по ОВОС, становища по ЕО и др. съгласувателни документи и становища необходими при одобряването на инвестиционни предложения (ИП), планове и програми. Провежда процедури по реда на глава шеста от ЗООС и Наредбата за съвместимост;
 • Участва в общинските експертни съвети при одобряването на ИП по смисъла на Закона за устройство на територията. Контролира общините при одобряване на ИП преди издаването на разрешение за строеж;
 • Контролира опазването на защитените територии, биологичното разнообразие (опазване на защитените растителни и животински видове);
 • Контролира спазването на режимите на дейностите в защитените територии, изкупуването на билки, охлюви и други природни ресурси;
 • Участва в контрола и управлението на дейности, свързани с работата с генетично модифицирани организми в контролирани условия и освобождаването им в околната среда;
 • Издава разрешения и извършва регистрации, съгласно ЗУО на физически и юридически лица, извършващи дейности по третиране на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Утвърждава работни листи за класификация на отпадъците съгласно Наредба 3/2004 г. за класификация на отпадъците, утвърждава и съгласува програми за дейности с отпадъци. Осъществява заверка на отчетни книги за осъществяване на дейности с отпадъци;
 • Осъществява регистрации по Закона за биологичното разнообразие, Закона за лечебните растения и Заповед № РД-361/09.04.2004 г. на Министъра на околната среда и водите за условията  и реда за ползавне на живи охлюви;
 • Изготвя становища и съгласува планове за собствен мониторинг и инвестиционни програми за привеждане в съответствие с нормативните изисквания;
 • Извършва съгласувателни, регистрационни и разрешителни процедури в защитените територии съгласно Закона за защитените територии, заповедите за обявяване на защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и всички останали подзаконови нормативни актове;
 • Разработва проекти на заповеди, свързани с обявяването на защитените зони по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • Участва в работни срещи с представители на Общински служби за земеделие, Областни дирекции по земеделие, поддържащи фирми, общински и областни администрации, представители на РДГ и др. във връзка с прецизиране на наличната информация и обявяване на ЗЗ за хабитатите;
 • Извършва визуализация на местоположението на терените-предмет на инвестиционни намерения спрямо защитените зони, защитените територии, орнитологично важни места (ОВМ), установени местообитания и местообитания на видове и др. елементи на Националната екологична мрежа;

Дирекция "Контрол на околната среда"

Отдел: "Контрол на компонентите на околната среда" 

Функции:

Отдел: "Контрол на факторите на околната среда"

Функции:

 

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

І. Обща администрация

Главен юрисконсулт

Младши юрисконсулт

Дирекция: "АФПД"

Функции на дирекцията:

 • Планира, организира и контролира цялостната финансово-счетоводна дейност на РИОСВ-Русе;
 • Осъществява вътрешен финансов контрол, съгласно Правила за системите за финансово управление и контрол;
 • Организира и контролира дейността, свързана с административното обслужване на служителите в РИОСВ- Русе;
 • Осигурява необходимата счетоводна информация, изготвя справки и отчети за ЦУ на МОСВ, НСИ, РУСО, одитни и др. контролиращи органи;
 • Организира дейностите, свързани с връзките с обществеността;
 • Предоставя достъп до обществена информация за околната среда;
 • Организира административното обслужване на фирми и граждани и поддържа Информационен център за обществеността.

Галерия