За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Натура 2000

Информационна система за защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА  2000 отвори

Защитени зони за местообитанията

Информация за защитени зони за местообитанията може да намерите тук

 

Изграждането на НАТУРА 2000 местата в Р България е регламентирано в Закона за биологичното разнообразие. В него е предвидено изграждането на Национална екологична мрежа, която се състои от два основни елемента:

 • Защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, в които могат да участват защитени територии (по смисъла на Закона за защитените територии);
 • Защитени територии, които не попадат в защитените зони.   

Защитените зони са нова форма на териториална защита на биологичното разнообразие. Тя се въвежда конкретно за целите на прилагането на изискванията на  Директивата за местообитанията и Директивата за птиците и по-конкретно за изгаждането на НАТУРА 2000 в България. Понятието защитена зона, въведено със Закона за биологичното разнообразие, обединява употребените в директивите понятия: „Специално защитена зона“ по Директивите за птиците и „Зони под специална защита“ по Директивата за местообитанията.

Към 2021 г. за териториалния обхват на РИОСВ-Русе всички ЗЗ имат заповеди за обявяване и визирани в тях режими и норми. На територията на РИОСВ-Русе се намират следните защитени зони:

 • за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

                                                                                           

 Списък на ЗЗ по Директивата за местообитанията

 

Код

Наименование

Обща площ в ха

Общини на територията на РИОСВ-Русе

Забележка

BG0000169

„Лудогорие-Сребърна“

5223,8

Силистра, Алфатар

Ситово

 

BG0000171

„Лудогорие-Боблата“

4838,03

Завет, Кубрат

Главиница,Тутракан

 

BG0000173

„Островче“

6749,19

Разград, Лозница

Попада и в област Търговище

BG0000180

„Боблата“

3216,87

Кубрат, Тутракан

 

BG0000231

„Беленска гора“

7312,21

Бяла

Попада и в област В. Търново

BG0000233

„Студена река“

5299,36

Ценово

Попада и в област В. Търново

BG0000530

„Пожарево-Гарван“

6304,92

Главиница,Ситово

Тутракан, Силистра

 

BG0000605

„Божкова дупка“

1,6

Ветово

 

BG0000610

„Река Янтра“

13899,88

Борово,Бяла

Ценово

Попада и в областите В. Търново и Габрово

BG0000107

„Суха река“

62528,73

Кайнарджа

Попада и в областите Варна и Добрич

BG0000168

„Лудогорие“

59447,46

Алфатар,Главиница

Ситово, Силистра

Дулово, Кубрат

Завет, Исперих

Разград, Самуил

Ветово, Русе

Сливо поле

 

BG0000232

„Батин“

2654,77

Борово

Иваново

 

BG0000241

„Сребърна“

1448,22

Силистра

 

BG0000377

„Калимок-Бръшлен“

7550,18

Сливо поле, Тутракан

 

BG0000529

„Мартен-Ряхово“

1172,74

Русе, Сливо поле

 

BG0000534

„Остров Чайка“

504,17

Силистра

 

BG0000608

„Ломовете“

32488,93

Разград

Цар Калоян

Ветово, Две могили

Иваново, Русе

Попада и в област Търговище

BG0000106

„Хърсовска река“

36756,7

Силистра, Алфатар

Кайнарджа, Дулово

Попада и в областите Добрич и Шумен

Защитени зони за птиците

Информация за защитени зони за птиците може да намерите тук

 

Изграждането на НАТУРА 2000 местата в Р България е регламентирано в Закона за биологичното разнообразие. В него е предвидено изграждането на Национална екологична мрежа, която се състои от два основни елемента:

 • Защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, в които могат да участват защитени територии (по смисъла на Закона за защитените територии);
 • Защитени територии, които не попадат в защитените зони.   

Защитените зони са нова форма на териториална защита на биологичното разнообразие. Тя се въвежда конкретно за целите на прилагането на изискванията на  Директивата за местообитанията и Директивата за птиците и по-конкретно за изгаждането на НАТУРА 2000 в България. Понятието защитена зона, въведено със Закона за биологичното разнообразие, обединява употребените в директивите понятия: „Специално защитена зона“ по Директивите за птиците и „Зони под специална защита“ по Директивата за местообитанията.

Към 2021 г. за териториалния обхват на РИОСВ-Русе всички ЗЗ имат заповеди за обявяване и визирани в тях режими и норми. На територията на РИОСВ-Русе се намират следните защитени зони:

 • Списък на ЗЗ по Директивата за опазване на дивите птици

   

  Код

  Наименование

  Обща площ в ха

  Общини на територията на РИОСВ-Русе

  Забележка

  BG0002024

  „Рибарници Мечка“

  2582,34

  Иваново, Борово

   

  BG0002025

  „Ломовете“

  33541,22

  Русе, Ветово

  Иваново

  Две могили

  Разград

  Цар Калоян

  Попада и на територията на област Търговище

  BG0002030

  „Комплекс Калимок“

  9429,22

  Тутракан

  Сливо поле

   

  BG0002031

  „Стената“

  79,73

  Тутракан

   

  BG0000237

  „Остров Пожарево“

  975,79

  Тутракан

   

  BG0002039

  „Хърсовска река“

  35428,63

  Силистра

  Кайнарджа

  Дулово,

  Алфатар

  Попада и на територията на област Добрич

  BG0000241

  „Сребърна“

  1448,22

  Силистра

   

  BG0002048

  „Суха река“

  25437,79

  Кайнарджа

  Попада и на територията на област Добрич

  BG0002062

  „Лудогорие“

  91389,06

  Самуил, Разград

  Завет, Кубрат

  Исперих

  Ветово

  Сливо поле

  Русе

  Тутракан

  Главиница

  Алфатар

  Силистра

  Дулово, Ситово

   

  BG0002064

  „Гарванско блато“

  324,27

  Ситово

   

  BG0002065

  „Блато Малък Преславец“

  372,22

  Главиница

   

                                                                                           

Информация за извършени проверки на оператори с издадени Комплексни разрешителни

Информация за извършени контролни проверки

Контролна проверка за спазване условията в КР № 577/НО/2017 на "Язошефи" ЕООД, с. Смирненски, община Ветово, 22.04.2024 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО-ИО-А2/2020 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, гр. Русе, 08-11.11.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15-Н1/2019 г. на "Оргахим Резинс" АД, гр. Русе, 19-27.10.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 499-НО/2014 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръбеш и Опака, 17.10.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 597-НО-ИО-АО/2021 г. на "Птицеферма Бяла" ЕООД, гр. Бяла, 05.-06-.10.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-Н1-ИО-А1/2022 г. на "Лубрика" ООД гр. Русе, 27.09-02.10.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 582-НО-ИО-АО/2020 г. на "Каменовско пиле" ЕООД, с. Каменово, община Кубрат, 18-25.09.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1-И1-А12/2023 г. на "Биовет" АД-клон Разград, 04-14.09.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 591-НО/2021 г. на "Николови груп-19" ООД, гр. Исперих, площадка Голям поровец, 24-25.08.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1-ИО-А2/2020 г. на "Астра Грийнплант" ЕООД, 16-18.08.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 513-НО/2015 г. на "Депо за неопасни отпадъци-сгуроотвал на "Топлофикация-Русе" АД, гр. Русе, 16-17.08.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1/2009 г., издадено на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница, 28.07-01.08.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181-K1/2010 г. на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, 18-27.07.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н2/2019 г. на "Линамар Лайт Металс" ЕООД, гр. София, ИПЗ-Община Русе, 03-17.07.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-НО/2008 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил иЦар Калоян, собственост на оператора Община Разград, 27-28.06.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-НО/2013 г., актуаизирано с Решение № 471-Н1-ИО-А1/2022 г. на "АДМ Разград" ЕАД, 12.06-16.06.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 577-НО/2019 г. на "Синерджи груп" ООД, с. Делчево, Община Исперих, 08-09.06.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 583-НО/2020 г. на "Б-контакт" ООД, гр. Бяла, 18-19.05.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/200г г., актуализирано с Решение № 46-НО-ИО-А8-ТГ1/2022 г. на "Топлофикация-Русе" АД, 22-26.05.2023 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 287-НО-ИО-А1/2018 г. на "Пилко" ЕООД, с. Липник, 09-12.05.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 288-НО-ИО-А1/2018 на "Пилко", с. Киченица, 09-11.05.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-ИО-А1/2021 г. на "Грийнбърн" ЕООД, 24-25.04.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 490-НО-ИО-А1/2019 г. на "Емакс" ООД, 10-11.04.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 535-НО ИО-А2/2018 г. на "Еджи Ем" ЕООД, гр. Цар Калоян, Община Ветово, 29-30.03.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 479-НО/2013 г. на "Пилко" ЕООД, 20-21.03.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 543-НО-ИО-АО/2016 г. на "Дтелина-08" ЕООД, 13-17.08.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 480-Н1/2020 г., на "Новал 1", гр. Разград, 09-10.03.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 243-Н1/2013 г. на "Труд" АД, 27-28.02.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 310-Н1/2015 г. актуализирано с Решение№ 293-Н1-И1-А1/2018 г. на "Градус" АД, гр. Стара Загора, площадка "Средна кула", м-ст "Чифлика", 20-24.02.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 310-Н2/2013 г. актуализирано с Решение№ 310-Н2-И1-А1/2018 г. на "Градус" АД, гр. Стара Загора, площадка с. Червена вода, 20-24.02.2023 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 167-Н1-ИО-А1/2016 г. на Керос България" ЕАД, 03.-04.11.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 360-НО/2008 г., актуализирано с Решение № 360-НО-ИО-А1/2013 г., на "Мегахим" АД, 24-25.10.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 327-НО-ИО-А1/2018 г. на "Свинекомплекс Юделник", 18.10.2022 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 511-НО/2015 г., актуализирано с Решение № 511-НО-ИО-А1/2018 г. , на ЕТ "Рикота-4-Силвия Симеонова"- с. Голям Извор, 11.10.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 441-НО/2012 г., актуализирано с Решение 441-НО-ИО-А1/2018 г. на "Мемотрейд" ЕООД, 06.10.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 530-НО-ИО-АО/2018 г. на "Пилко" ЕООД, площадка с. Киченица, Община Разград, 04-05.10.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-НО/2008 г., на "Еконт 91" ООД, 26-27.09.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 583-НО/2022 г. , на "Б-контакт" ООД, гр. Бяла, 25-26.09.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-H1-И1-А11/2022 г. на "Биовет" АД - Клон Разград, 19-21.09.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1-ИО-АО/2009 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница, 29-30.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н2/2019 г. на "Линамар Лайт Металс" ЕООД, 12-15.09.2022 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 322-НО/2008 г., актуализирано с Решение 322-НО-ИО-А2/2018 г. на "Свинекомплекс Бръшлен" АД, с. Бръшлен, 30-31.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-Н1/2020 на "АДМ Разград" ЕАД, 22-25.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № НО/2008 г., актуализирано с Решение 251-НО-ИО-А1/2022 г., СД "Марвас-90-Френкеви и сие" ЕООД, с. Киченица, Община Разград, 18.08.2022 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-НО/2008 г. - Регионално депо за неопасни отпадъци Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян, 12.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 513-НО/2015 г. на "Депо за неопазни отпадъци-сгуроотвал на Топлофикация-Русе" АД, 02.08-04.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г., актуализирано с Решение  № 46-НО-ИО-А7/2021 г. на "Топлофикация Русе" АД, ТЕЦ "Русе Изток", 18-21.07.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 537-НО/2016 г., актуализирано с Решение № 537-НО-ИО-А1/2022 г., "Екопродукт", с. Ветрен, Община Ситово, 12-13.07.2022 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 234-НО/2016 г. на "Екопродукт" ЕООД, с. Попина, Община Ситово, 12-13.07.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО-ИО-А2/2020 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България+" ЕООД, 04-05.07.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 94-Н3/2022 г. на "Хан Аспарух" АД, 27-30.06.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1-ИО-А2/2020 г. на "Астра Биоплант" ЕООД, 20-23.06.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-Н1/2018 г. на "Лубрика" ООД, 13-14.06.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 493-НО-ИО-А1/2021 г. на "Екотрейдметал" ЕООД, 07-08.06.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 592-НО/2021 г. на "Зо Зам" ЕООД, с. Йонково, 01.06-06.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 564-НО-ИО-А1/2022 г. на "Пилко" ЕООД, площадка с. Чуковец, Община Алфатар,17-19.05.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-ИО-А1/2021 г. на "Грийнбърн" АД, гр. Разград, 10-11.05.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 318-НО/2008 г. на "Агротайм" ЕООД, 26-27.04.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 499-НО/2014 г. на Община Бяла, 20.04.2022 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 449-НО/2021 г., актуализирано с Решение № 449-НО-И1-А1/2018 г. на "Непал-10" ЕООД, 19.04.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 450-НО/2012 г. актуализирано с Решение № 450-НО-ИО-А1/2022 г. на "Ел Джи 15" ЕООД, 12-15.04.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 456-НО-ИО-АО/2013 г. на "Балканцинк" АД-площадка в гр. Русе-Индустриален парк, 05.-07.04.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 319-НО-ИО-А1/2022 г. ,на "Свинекомплекс Голямо Враново" АД, 28-31.03.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181-H1/2010 г. на Регионално дело - Русе, 22.03.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2014 г., актуализирано с Решение № 15-Н1/2019 г. на "Оргахим Резинс" АД, 21-23.02.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 526-НО-ИО-А1/2018 г. на "Биопродукт" ООД, 16-17.03.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 22/2006 г., актуализирано с Решение № 22-НО-И1-А2/2014 г. на "Русе Кемикълс" АД, 09-11.03.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458-АО/2013 г. на "Екогалваник" ЕООД, 15-17.02.2022 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1-И1-А10/2021 г. на "Биовет"АД, 11-15.10.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 250-Н1/2017 г. на "Авис" ЕООД-гр. Завет, 07.10.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-Н1/2020 г. на "АДМ" ЕАД, 27.09.01.10.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 213-НО/2011 г., актуализирано с Решение № 213-Н1-А1/2018 г. на "Авис" ЕООД, гр. Завет, 20-24.09.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 583-НО/2020 г. на "Б-контакт" ООД, 13-17.09.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1-ИО-А2/2020 на "Астра биоплант" ЕООД, 07-09.09.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 512-НО/2015 г., актуализирано с Решение № 512-НО-ИО-А1/2018 г. на "АА Фарма" ЕООД, 26-28.08.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-НО/2008 г. на Регионално депо - Разград, 02-06.08.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 499-НО/2014 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци, с оператор Община Бяла, 09-11.08.2021 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 557-НО/2017 г. на "Язошефи" ООД, 26-30.07.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181-Н1-ИО-АО/2010 г. на Регионално депо - Русе, 19-23.07.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1/2009 г., на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница, 14-17.07.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-ИО-А4/2021 г. на "Грийнбърн" ЕООД, 05-08.07.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО-ИО-А2/2020 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 28.06.-30.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 479-НО/2013 г., на "Пилко" ЕООД, гр. Разград, 14-15.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н2/2019 г. на "Линамар Лайт Метълс Русе" ЕООД, 02-10.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 547 НО-ИО-А1/2018 г.  на "Денимал" ООД, на 17.05. и 09.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 546-НО-ИО-А1/2018 г. на "Нарсел" ООД, 21.05.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № И-15/2004 г., актуализирано с Решение 15-Н1/2019 г. на "Оргахим" Резинс" АД, 17-19. 05.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-Н1/2018 г. на "Лубрика" ООД, 21-23.04.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 551-НО-ИО-А1/2019 г. на "КО и БО Импорт-Експорт" ЕООД, 23.04.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г., актуализирано с Решение № 46-НО-ИО-Н6/2020 г. на "Топлофикация Русе" ЕАД, "ТЕЦ Изток", 25-27.05.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 490-НО-ИО-А1/2019 г. на "Емакс" ЕООД - гр. Силистра, 26.-28.04.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 480-Н1-ИО-АО/2021 г., на "Новал1" ЕООД, 15-16.04.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 243-Н1/2013 г., на "Труд" АД,  05-07.04.2021 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 577-НО-2019 на "Синерджи груп" ООД, 04.12.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 331-НО-2016 на "Пилнекс" с. Дянково, 01.12.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 535-НО-ИО-А2/2018 г. на "Еджи Ем" ЕООД, 23.10.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-НО/2008 г. на "Екон 91" ЕООД,  28-30.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 167-Н1-ИО-А1/2016 г. на  "Керос България" АД, 16-17.10.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1-ИО-А2/2020 г. на "Астра Биоплант" ЕООД, гр. Сливо поле, 12-14.10.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № Регионално депо за неопасни отпадъци - Бяла за общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака, 05-07.10.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 543-НО-ИО-А1/2016 г., на "Детелина -08" ЕООД, площадка Ветово, 25.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 327-НО-ИО-А1/2018 г. на "Свинекомплекс Юделник" ООД, площадка Голямо Враново, 11.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-Н1/2020 г. на "АДМ Разград" ЕАД, 01-04.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н2/2019 г. на "Монтюпе" ЕООД, 10-18.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181/Н1/2010 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, 03-04.08.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1/2019 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница, 27-28.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2004 г., актуализирано с Решение № 15-Н1/2019 г., на Оргахим Резинс" АД, 20-22.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478/НО-ИО-А2/2020 г. на "Оберьостерайхише биодизел България" ЕООД, 13-14.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 288-Н1-ИО-А1/2018 г. на "Пилко" ЕООД - с. Киченица, 06.07.-10.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1-И1-А9/2019 г., на "Биовет" Ад, клон Разград, 06-07.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 287-Н1-ИО-А1/2018 г. на "Пилко" ЕООД- с. Липник, 29.06.-03.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 526-НО-ИО-А1/2018 г. на "Биопродукт"ЕООД-площадка Тетово, 19.06.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352- Н1/2018 г. , на "Лубрика" ООД, гр. Русе, 15-17.06.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 34-Н2-ИО-А1/2014 г., на "Хан Аспарух" АД, гр. Исперих, 08-10.06.2020 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 360-А1/2013 г. на "Мегахим" АД, 01-02.06.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 493-НО/2014 г. на "Електротрейдметал" ЕООД -Гр. Русе, площадка - Силистра, 26-27.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-ИО-А1/2018 г. на "Грийнбърн" ЕООД гр. София, площадка -Разград, 18-19.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 293-Н1-И1-А1/2018 г. на "Градус-98" ЕООД-площадка Средна кула, 13-22.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 310-Н2-И1-А1/2018 г. на "Градус-98" АД-площадка Червена вода, 13-22.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 456-НО-ИО-АО/2013 г., на "Балканцинк" АД, 14-15.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458-АО/2013 г., на "Екогалваник" ЕООД, 11-12.05. 2020 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г., актуализирано с Решение № 46-НО-ИО-А5/2018 г. на "Топлофикация-Русе" ЕАД, ТЕЦ "Русе Изток", 09-10.03.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 22/2006 г., актуализирано с Решение № 22-НО-И1-А2/2014 г. на "Русе Кемикалс" АД, 05-06.03.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 513-НО-ИО-ИО-АО/2015 г. на Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал" на "Топлофикация Русе" ЕАД, 17-21.02.2020 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 499-НО/2019 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака, 14-15.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО/2013 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 09-10.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105/Н2/2019 г. на "Монтюпе" ЕООД, 08-10.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 251/НО-ИО-АО/2008 г. на СД "Марвас-90 Френкеви и Сие", 07.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-H1/2009 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци - Силистра, 24-25.09.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-H1-ИО-А1/2017 г. на "Астра Биоплант" ЕООД, 17.09.-18.09.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10 - Н1-И1-А8/2019 г., на "Биовет" АД, клон Разград, 30.09.-01.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 441-НО-ИО-АО/2012 г., актуализирано с Решение № 441-НО-ИО-АО/2018 г. , на "Мемотрейд" ЕООД, 12-16.08.2019 г. 

C46/2005 г., на "Топлофикация Русе" ЕАД, ТЕЦ "Русе-Изток", 22-24.07.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181/Н1/2010 г., на Регионално депо за отпадъци-Русе, 08-09.07.2019 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-А1/2018 г., на "Грийнбърн"ЕООД, 02-04.07.2019 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 318-НО-ИО-АО/2008 г., на "Агротайм" ООД, 27.06.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2004 г., актуализирано със Заповед № КР15-НО-И1-А2/2016 г., на "Оргахим Резинс" АД, 24-26.06.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-НО/2013 г., на "Амилум България" ЕАД, 17-19.06.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-ИО-АО-НО/2008 г., на Регионално депо за неопасни отпадъци-Разград, 15-16.07.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 479-НО/2013 г., на "Пилко" ЕООД, 10-11.06.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-Н1/2018 г., на "Лубрика" ООД, 28-30.05.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 511-НО/2018 г., на "Рикота-4-Силвия Симеонова", 27.05.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 490-НО/2014 г., на "Емакс" ООД, 20-21.05.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 442-НО-/2012 г., на "Карас" ООД, 10.05.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на КР № 243-Н1/2013 г. на "Труд" АД, 16-17.04.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 480-НО-ИО-АО/2013 г., на "Икомет" ЕООД, 14-15.04.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 450-НО/2012 г., на "Ел Джи-15" ЕООД, 12.04.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на КР-449-НО-ИО-А1/2018 г., на "Непал-10" ЕООД, 29.03.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на КР № 10-Н1-И1-А7/2019 г., "Биовет" АД-клон  Разград, 25-27.03.2019 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на КР № 105-Н1-ИО-АО/2012 г. на "Монтюпе" ЕООД, 11-13.03.2019 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 577-Н0-И0-А0/2017 г., на "Язошефи" ЕООД, 08.11.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 167-Н1-И0-А1/2016 г., на "Керос България" АД, 23-25.10.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-НО/2018 г., на "Екон 91" ЕООД, 15-17.10.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254/Н1/-ИО-А1/2017 г., на "Астра биоплант" ЕООД, 09-10.10.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО/2013 г., на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 01-02.10.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1-И1-Н5/2018 г., на "Биовет" АД-клон Разград, 20-26.09.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 327-НО-ИО-А1/2018 г., на "Свинекомплекс Юделник" ООД, 19.09.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1/2009 г. на Регионално депо - Силистра за неопасни отпадъци, 30.07.-01.08.2018 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 319-НО-ИО-НО/2008 г., на "Свинекомплекс Голямо Враново Инвест" АД, 25.07.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 530-НО-ИО-АО/2018 г., на "Пилко" ЕООД, с. Киченица, 20.07.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181-Н1/2010 г., на Регионално депо - Русе за неопасни, инертни и опасни отпадъци, 16-17.07.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 213-Н1-ИО-АО/2011 г., на "Авис" ЕООД, 13.07.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-НО/2013 г. на "Амилум България" ЕАД гр. Разград, 09-11.07.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 456-НО-ИО-АО/2013 г., на "Балканцинк" АД, площадка в гр. Русе, Индустриален парк, 02-03.07.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46-НО-ИО-А4/2015 г. на "Топлофикация - Русе" ЕАД, ТЕЦ-Русе-Изток, 25-27.06.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-НО-ИО-АО/2008 г. на Регионално депо - Разград за неопасни отпадъци, 11-15.06.2018 г.    

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2004 г., актуализирано с Решение № 15-НО-И1-А2/2016 г. на "Оргахим Резинс" АД, 18-19.06.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 250-Н1-ИО-АО/2017 г. на "Авис" ЕООД, 04.06.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458-АО/2013 г. на "Екогалваник" ЕООД, 28-29.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 94-Н2-ИО-А1/2014 г. на "Хан Аспарух" АД, 21-22.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 22/2006 г. на "Лубрика" ООД, 15-17.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н1/2012 г. на "Монтюпе" ЕООД, 08-11.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 360-А1/2013 г. на "Мегахим" АД, 02-03.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 493-НО/2014 г. на "Екотрейд метал", 23-24.04.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 22/2016 г. на "Русе Кемикалс" АД, 16-17.04.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 243-Н1/2013 г. на "Труд" АД, 10-11.04.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 512-НО-О-АО/2015 г. на "АА Фарма" ЕООД, 27.03.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 547-НО-ИО-АО/2017 г. на "Денимал" ООД, 26.03.2018

Контролна проверка за спазване условията в КР № 551-НО-ИО-АО/2017 г. на "Ко и Бо Импорт Експорт" ЕООД, 19.03.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 546-НО-ИО-АО/2017 г. на "Нарсел" ЕООД, 07.03.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 480-НО/2013 г. на "Икомет" ЕООД, 02-03.04.2018 г.  

Глоби и санкции

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 май  – 31 май 2024 г.

За периода от 01.05.2024 г. до 31.05.2024 г. са издадени 5  наказателни постановления за налагане на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 май 2024 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 50 984,30 лв. от които 40 787,45 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 май  – 31 май  2024 г.

За периода от 01.05.2024 г. до 31.05.2024 г. са  съставени 3 акта за установяване на административни нарушения юридически и физически лица. През май са издадени 6 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони на юридическо лице. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил 5  споразумения през май  на обща  стойност 5810,00 лв.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 20 600,00 лв. по издадени Наказателни постановления (НП) и 5810,00 лв. по споразумения.

От структурите на НАП през май  2024 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили средства в размер на 1000,00 лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 април  – 30 април 2024 г.

За периода от 01.04.2024 г. до 30.04.2024 г. е издадено 1 наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 април 2024 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 1528,00 лв. от които 1224,00 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 април  – 30 април  2024 г.

За периода от 01.04.2024 г. до 30.04.2024 г. са  съставени 9 акта за установяване на административни нарушения юридически и физически лица. През април не са издавани наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони на юридическо лице. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил споразумения през април на стойност 3500 лв.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе не са постъпвали суми по издадени Наказателни постановления (НП).

От структурите на НАП през април  2024 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили средства в размер на 79,13 лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 март  – 31 март 2024 г.

За периода от 01.03.2024 г. до 31.03.2024 г. е издадено 1 наказателно постановление и 3  заповеди за отмяна на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 март 2024 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 10280,00 лв. от които 8224,00 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 март  – 31 март  2024 г.

За периода от 01.03.2024 г. до 31.03.2024 г. са  съставени 4 акта за установяване на административни нарушения юридически и физически лица. През март са издадени 2 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони на юридическо лице. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе не е сключвал споразумения през март.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе не са постъпвали суми по издадени Наказателни постановления (НП).

От структурите на НАП през март  2024 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили средства в размер на 179,14 лв.


 1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 февруари  – 29 февруари 2024 г.

За периода от 01.02.2024 г. до 29.02.2024 г. не са издавани наказателни постановления или заповеди за налагане, намаляване или отмяна на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 29 февруари 2024 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 10 856,00 лв., от които 8 684,80 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 февруари  – 29 февруари  2024 г.

За периода от 01.02.2024 г. до 29.02.2024 г. са  съставени 3 акта за установяване на административни нарушения на юридически лица. През февруари са издадени 2 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони на юридически лица. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе не е сключвал споразумения през февруари.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 13 337,60 лв. по издадени Наказателни постановления (НП).

От структурите на НАП през февруари  2024 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили средства в размер на 1277,60 лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 януари  – 31 януари 2024 г.

За периода от 01.01.2024 г. до 31.01.2024 г. са издадени  1 наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция и 1 заповед за отмяна  на санкция за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 януари 2024 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 30 301.23 лв., а 32 240.98 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 януари  – 31 януари  2024 г.

За периода от 01.01.2024 г. до 31.01.2024 г. са съставени 2 акт за установяване на административни нарушения  на юридически лица. През януари не са  издавани наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони на юридическо лице. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе не е сключвал споразумения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 10 377.38 лв. по издадени Наказателни постановления (НП) и 0.00 по сключени споразумения.

От структурите на НАП през януари 2024 г. по  наложени административни мерки  са  постъпили средства в размер на 377.38 лв.


Архив на съобщенията за наложените глоби и санкции по години: 2011 г. - 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. -  2019 г. - 2020 г. - 2021 г. - 2022 г. - 2023 г. 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 – 31 декември2012 г.

За периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. са издадени 4 Заповеди за санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми, от които 2 за налагане и 2 за отмяна. Постъпилите суми от санкции към 31.12.2012 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 9 798.15 лв., от които 5 438.52 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 – 31 декември 2012 г.

За периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. са издадени 1 Наказателно постановление (НП) на физическо лице за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период са постъпили суми по издадени Наказателни постановления в размер на 6 300 лева.

Месечни справки за контролна дейност

Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец май 2024 г. 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец май 2024 г. експертите от РИОСВ-Русе извършиха 93 проверки, в т.ч. планови 41 бр. и 52 - извънредни. Броят на проверените обекти е 80, като от тях 58 са планови и 22 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 63 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец май 2024 г. са съставени 3 акта за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 6 наказателни постановления, с което на юридически лица са наложени имуществени санкции в общ размер на 266 100 (двеста шестдесет и шест хиляди и сто лева) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе  е сключвал 5 броя споразумения с физически и юридически лица на обща стойност 5810 лв .

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 21 600 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) 50 984,30 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 5 810 лв. От структурите на НАП през месец май 2024 г. по наложени административни мерки са постъпили 1 000 лв.   

От получените суми през месец април 2024 г., на общините, през месец май 2024 г. са преведени 1 222,40 лв. Най-голяма сума е получила Община Тутракан в размер на 970,00 лв.   

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

- на 20.03.2024 г. от изход ПСОВ на „Калатея“ ООД, гр. Силиста, млекопреработвателно предприятие в с. Белица, Община Тутракан е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – сухо дере, поречие Дунавски добруджански реки. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 10.04.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текущата месечна санкция във връзка с установено намаляване на замърсяването на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС в размер от 1213 лв на 1 005 лв.

- на 20.03.2024 г. от изход ГПСОВ на град Тутракан, с оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 10.04.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текущата месечна санкция, във връзка с установено  замърсяване на водния обект. Издадено е Наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Русе за налагане на ТМС в размер от 161 лв.

- на 28.03.2024 г. от изход РПСОВ на гр. Силистра, с оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 24.04.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция във връзка с установено преустановяване замърсяването на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 123 лв.

- на 28.03.2024 г. от изход ПСОВ на „Фазерлес“ АД, гр. Силистра е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 24.04.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текущата месечна санкция във връзка с установено замърсяване на водния обект. Издадено е Наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Русе за налагане на ТМС в размер от 5 708 лв.

- на 20.04.2024 г. от изход ГПСОВ на град Разград, с оператор „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград, е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Бели лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите.Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение с вх. № ВСП-629 от 16.05.2024 г. до Директора на РИОСВ-Русе за увеличаване на текущата месечна санкция, във връзка с установено  замърсяване на водния обект. Издадени  са: Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер на 176 лв. и Наказателно постановление за налагане на нова ТМС в размер от 117 703 лв.

- на 10.04.2024 г. от изход ЛПСОВ на „Интер ЕС 2000“ ЕООД, с. Ситово е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им, чрез канализационен колектор на Община Ситово, във водоприемник – „сухо дере“, местност „Айвалъка“ След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 09.05.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текущата месечна санкция във връзка с установено замърсяване на водния обект. Издадено е Наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Русе за налагане на ТМС в размер от 667 лв.

При преглед на утвърден Годишен доклад от СНИ на организирани източници на вредни емисии на площадката на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Разград са установени 5 броя превишения на средноденонощната НДЕ по показател „амоняк“ при работата на инсталацията за изгаряне на отпадъци. На 10.05.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение с вх. № ВСП-624 от 15.05.2024 г. до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на еднократна санкция във връзка с констатирано замърсяването на атмосферния въздух  Издадено е Наказателно постановление за налагане на  еднократна санкция в размер на 23 лв.

В периода от 01.05. до 31.05.2024 г. е постъпила една писмена жалба на територията на Община Русе, във връзка с неизпълнението на мерките по програмата на КАВ, по отношение на паркиране в тревни площи. Предстои изготвяне на отговор до жалбоподателя.

Сигналите, постъпили в инспекцията са общо 110 сигнала, както следва:

 • в деловодството на РИОСВ-Русе – 19 бр.;
 • на Зелен телефон – 43 бр.;
 • на електронна поща – 48 бр.

От тях 19 са препратени по компетентност, 72 са основателни и 14 са неоснователни. По три от постъпилите сигнали през месец април, са извършени проверки от експерти на РИОСВ-Русе през месец май. Във връзка с постъпили два сигнала за неспазване на екологичното законодателство при извършване на производствена дейност на бетонови къщички за съхранение на трансформатори за соларни паркове, е извършена съвместна проверка с представители на РИОСВ-Русе и ДИТ Русе, при която в съставен Констативен протокол и са дадени предписания, като същите са изпълнени в срок. Третият сигнал е неоснователен.

По пет от постъпилите сигнали през отчетния период, във връзка със силни миризми на територията на Община Разград, в началото на месец юни 2024 г., „МАС“ на РЛ-Русе ще извърши 13 денонощни непрекъснати измервания на КАВ в гр. Разград за установяване на замърсяване на въздуха.

Разпределението на сигналите по общини е както следва :

Община Русе – 81; Община Разград – 19; Община Силистра – 2; Община Борово – 1; Община Сливо поле – 1; Община Две могили - 2; Община Тутракан – 2; Община Главиница – 1; Община Исперих – 1. 

През месеца преобладаващи са сигналите, свързани с миризми, 5-сигнала за нерегламентирани дейности с отпадъци и 11 сигнала са по ЗБР.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • миризми и замърсяване на въздуха, като множеството от постъпилите сигнали (около 90%) са за миризми на територията на Община Русе. Част от сигналите са отчетени като основателни по отношение на наличие на миризми, но при проследяване на основните показатели за качество на атмосферния въздух не са отчетени превишения в нормите. Постъпилите сигнали за наличие на миризми и замърсяване на въздуха от дейността на дружества на територията на гр. Русе са препратени към тях във връзка с изпълнението на условие от комплексните им разрешителни за извършване на проверка и предприемане на действия.
 • нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци;
 • намерени в безпомощно състояние птици и нерегламентирано изсичане на орехови дървета.

За постъпилите, през месец май, сигнали са извършени 15 броя проверки, като са проверени 27 обекта на територията на РИОСВ-Русе. Дадени са 10 предписания.

През отчетния периода не са съставяни актове за установяване на административни нарушения по постъпили сигнали.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през отчетния месец беше извършването на проверки по: изпълнението на годишния план, заповед на министъра на околната среда и водите за проверки на площадки за Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на територията на РИОСВ-Русе, РИОСВ-Велико Търново и РИОСВ-Варна; изпълнение на предписания за почистване на замърсени терени в населените места; проверки с пробонабирания в град Разград, във връзка със сигнали за миризми; както и по постъпили сигнали и жалби.

Друг основен акцент е засиленият контрол на „Оргахим Резинс“ АД във връзка със сигнали за химически миризми от градската канализация, в която се включват отпадъчните води на предприятието. Изпълнен е планът за пробонабирания за генетично модифицирани организма (ГМО).

Обработени са всички внесени 68 Годишни доклади за околна среда (ГДОС) на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Превантивен контрол

През отчетния период продължава работата по прилагане на превантивния контрол по отношение на всички инвестиционни инициативи, свързани с разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, стопански дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране. По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО, експертите от дирекция ПД работиха по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури (текущи). За 13 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС. 9 от тях подлежат на последваща процедура по преценяване необходимостта от ОВОС, 4 на последваща процедура по преценяване необходимостта от ЕО. Приключени  са 9 процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 2 броя процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Прекратени са 4 процедури, започнали по реда на Глава шеста от ЗООС. 

През отчетния период е внесен ДОВОС за ИП „Разширение на инсталация за производство на междинни продукти”, с местоположение гр. Разград, предстои оценка качеството му. Също така са внесени протоколи с резултатите от проведено обществено обсъждане на ДОВОС на ИП „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални материали”, с местоположение гр. Дулово.

Текущ контрол:

През месец май 2024 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 15;
 • През отчетния период са извършени общо 119 бр. проверки: 4 планови, от които 1 екипна и извънредни, както следва: 11 бр. – по изпълнение на предписания, една по сигнал, една по заявление за ДО, 6 по Заповед на Министъра. Осъществен е контрол по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Глава Седма, Раздел Първи от Закона за опазване на околната среда, като са извършени 6 планови проверки и две извънредни по химикали и 2 проверки на предприятие с нисък и висок рисков потенциал.
 • Извършени са 2 планови на оператори с издадено комплексно разрешително.
 • Проверки по Закона за чистотата на атмосферния въздух: 10 планови, от които 4 самостоятелни и 6 от участие в комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 12 извънредни проверки.
 • Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – планови.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 15 бр. контролни проверки на планови обекти, от които 8 бр. планови проверки с 6 пробонабирания, като 2 от плановите проверки са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 7 бр. извънредни проверки на планови обекти с 4 пробонабирания.
 • Проверки по Закона Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“, 1 извънредна на ПЗ „Орлова чука“.
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 извънредна във връзка с решение на Административен съд – Разград и 5 планови проверки по сигнали за бедстващи защитени екземпляри.
 • Проверки по Закона за генетично модифицираните растения – 4 планови.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 15 проверки по дадени предписания, като е установено, че са са предприети действия по изпълнението им. Не са съставяни актове за установяване на административно нарушение (АУАН) за неизпълнение на дадени предписания в срок.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец май 2024 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пункта за мониторинг в гр. Русе,  не отчитат превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра, резултатите от измервания се отнасят за първата половина на месеца, и все още не са постъпили в РИОСВ-Русе. Нивата на всички останали атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

От 16.05. до 29.05.2024 г. Мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория Русе към ИАОС, е извършила планово измерване на КАВ в гр. Русе. Станцията е била разположена в двора на Хидрометеорологичната станция на ИАППД, в западните жилищни квартали на града. Получените данни не са отчели превишения на следените атмосферни замърсители, както и на бензен, толуен и ксилен. От 30.05.2024 г. по план МАС е преместена в град Разград за извършване на измервания на КАВ в града.

Във връзка с постъпили сигнали за химически миризми в град Русе, са извършени проверки на данните от пунктовете за КАВ в гр. Русе, измерващи нивата на органични замърсители. Не са констатирани превишения, което е отразено в съставени 6 броя констативни протоколи.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 10 планови и 12 извънредни проверки. Експертите от направлението са участвали в 2 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

За установени административни нарушения на ЗЧАВ са съставени един акт за установяване на административно нарушение на юридическо лице, и един Констативен протокол по чл. 69 от ЗООС, като е наложена една еднократна санкция на оператор на неподвижни източници със СНИ.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 9 Доклада на оператори, за извършени Собствени периодични измервания (СПИ) и 2 броя месечни доклади на оператори, за извършени Собствени непрекъснати измарвания (СНИ).

През отчетния период не са заверявани дневници на оператори на бензиностанции, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През месец май са издадени са 23 становища по внесени ГДОС на оператори с Комплексни разрешителни (КР)  за 2023 г. и 4 становища за Дирекция „Превантивна дейност”.

Съгласно изискванията на Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), са валидирани около 200 годишни отчети на оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ.

Шум

През месец май 2024 г. са извършени 3 проверки, във връзка с емисионен контрол по фактор „шум”. Съвместно с РЛ-Русе са извършени контролни измервания на нивата на шума, излъчван в околната среда на: „ЗММ Стомана“ АД – град Силистра, „Авалон Индъстри“ АД – село Ряхово и „А.Л.Филтър“ ЕАД – град Русе. Не са установени превишения в регламентираните норми, не са давани предписания.

В РИОСВ – Русе, през месец май, са постъпили три Доклада с резултати от извършени СПИ по фактор „шум“, на: „Ейч Енд Ес Транспорт България“ ЕООД – град Разград, „Пътперфект“ ЕАД – база село Зафирово и на „АДМ Разград“ ЕАД. При проверка на информацията и протоколите от измерване не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум, съгласно Таблица № 2, Приложение № 2 на Наредба № 6/26.06.2006 г.

Изготвени са три Доклада до Директора на РИОСВ-Русе по съответните процедури.

Изготвени са 5 вътрешни становища по Глава Шеста от ЗООС по фактор шум.

Експертът е изготвил 2 вътрешни становища по Глава Шеста от ЗООС по компонент въздух.

Извършил е 7 проверки, във връзка със сигнали за миризми и замърсяване на въздуха, на територията на Община Русе.

Участвал е в извънредна проверка на „Ивио“ ЕООД – град Русе, във връзка със сигнал за пожар на производствената площадка на обекта.

Изготвени и изпратени са 11 отговора до сигналоподатели и Институции по постъпили жалби/ сигнали, във връзка с миризми и замърсяване на околната среда.

Води

През месец май 2024 г. са извършени общо 15 бр. контролни проверки на планови обекти, както следва:

8 бр. планови проверки, от които 6 с пробонабирания на отпадъчни води на: „Водстрой” АД - гр. Разград, „Eйч Енд Ес Транспорт България” ЕООД, гр. Бургас, транспортна фирма в гр. Разград, „Тракция” АД - село Самуил, „Пилко” ЕООД - град Разград, „Астра Грийнплант” ЕООД - гр. Сливо поле, „Фишери 2009” ООД, с. Ряхово, Община Сливо поле.

Извършени са 7 извънредни проверки на  обекти: 2 извънредни пробонабирания на „Биовет“ АД, клон Разград и „АДМ Разград“ ЕАД, във връзка с постъпили сигнали от жители на град Разград за разпространение на неприятни миризми с характистика на фекалии, едно пробонабиране на ГПСОВ Разград по молба по чл. 69б от ЗООС от оператора „Водоснябдяване Дунав“ ЕООД и едно извънредно пробонабиране на отпадъчни води от „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, във връзка с получени сигнали за органични миризми от канализацията на град Русе, в която се заустват и отпадъчните води на посочения оператор; 2 проверки по постъпили сигнали и една проверка за връчване на КП по чл. 69 от ЗООС.

Експертите са участвали в проверки по условията на издадени КР на 2 обекта – Регионално депо Русе и „Екон 91” ООД.

При проверките на операторите са дадени 8 бр. предписания. Не са съставяни АУАН. Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 5 бр наказателни постановление за налагане на ТМС за замърсаване на воден обект, издадена една Заповед за намаляване на ТМС и една заповед за отмяна на ТМС.

През месец май  са постъпвали в РИОСВ-Русе сигнали за наличие на химически миризми в град Русе. Като източник на тези миризми се явява канализационната мрежа на град Русе, в която се включват отпадъчни води от химически предприятия. В тази връзка са извършени извънредни проверки на „Оргахим Резинс“ АД, включително и в извънработно време. При проверките от служител на РЛ-Русе са взети проби ОВ след ЛПСОВ, като пробите са изпратени за анализ по органични замърсители в РЛ Бургас. При проверките е констатирано замърсяване на отпадъчните води с органична субстанция, която не може да се пречисти от съществуващата ЛПСОВ (утаител) и при заустването на ОВ в градски колектор „Трети март“ (гр. Русе) води до емитиране на химическа миризма от шахтите, за която се подават сигнали от жители на града. За установените през месец май нарушения, през месец юни предстои съставянето и връчването на АУАН на оператора за установените нарушения.         

Почви

През месец май 2024 г. по компонент „Почви” не са извършвани планови проверки.

Експертът в направлението основно е извършил проверки по фактор отпадъци и е работил по утвърждаване на работни листи по Закона за управление на отпадъците, както и по предоставяне на вътрешни становища във връзка с преписки по Глава шеста от ЗООС.

Биологично разнообразие и НЕМ

През месец май са извършени общо 6 контролни проверки, от които 5 планови и 1 извънредна.

Пет от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. С нарочно разпореждане на Директора на РИОСВ-Русе един екземпляр от вида таралеж (Erinaceus concolor), един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), един екземпляр от вида малък ястреб (Accipiter nisus), един екземпляр от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) и един екземпляр от вида градска лястовица (Delichon urbicum) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Единствената извънредна проверка е във връзка с Решение № 395/17.05.2024 г. на Административен съд – Разград, с което се потвърждава НП № 49/05.09.2023 г. на Директора на РИОСВ-Русе. Случаят е за иззети в полза на държавата 47 броя препарирани/замразени екземпляри или части от тях. След решението на съда, същите се предават на Регионален исторически музей гр. Русе за препариране и/или попълване на музейната сбирка.

Издадени са 3 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.) за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Закон за лечебните растения

През отчетния период е подадено едно заявление за организиране на билкозаготвителен пункт и съответно за регистрация на книга за билки.

Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна“, които са 31 бр.

През месеца е извършена 1 извънредна проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ПЗ „Орлова чука“. При проверката е констатирано следното нарушение: в т. 2.26 от Заповед РД-663/21.08.2007 г. (ДВ, бр. 79/2007 г.) на Министъра на околната среда и водите, която гласи, че в пещерата „Орлова чука“ се забраняват „посещения с туристическа цел на групи над 15 души“. Предвид факта, че в годините са получавани сигнали за неспазване на забраните, на режима на дейности в защитената територия, изразяващи се в посещения на групи над 15 души, РИОСВ-Русе изиска от Община Две могили (стопанисваща ПЗ „Орлова чука“) достъп до видеонаблюдението, монтирано на входа на пещерата. Община Две могили информира, че за РИОСВ-Русе е създаден профил в системата за видеонаблюдение, като профилът е с права за достъп до видео в реално време, както и за преглед на записи. На 09.05.2024 г. експерти на РИОСВ-Русе са извършили преглед на записите от видеонаблюдението, при който е констатирано следното:

 • на 01.05.2024 г. в 12:57 часа, в пещерата влиза група от 19 души, в 15:46 часа също група от 19 души влиза в пещерата;
 • на 02.05.2024 г. в 15:01 часа, в пещерата влиза група от 18 души;
 • на 04.05.2024 г. в 13:59 часа, в пещерата влиза група от 23 души, в 16:58 часа, група от 18 души влиза в пещерата;
 • на 05.05.2024 г. в 15:00 часа, в пещерата влиза група от 18 души;
 • на 06.05.2024 г. в 13:01 часа, в пещерата влиза група от 28 души;
 • на 07.05.2024 г. в 16:02 часа, в пещерата влиза група от 23 души.

Всички посетители са придружени от екскурзовод, който е назначен към Община Две могили, стопанисваща природната забележителност. За констатираното нарушение е съставен АУАН, като същият е връчен на кмета на Община Две могили. Предстои издаване на наказателно постановление.

Закон за генетично-модифицираните организми

В изпълнение на годишна програма на ИАОС за провеждане на контрол върху работата с генетично модифицирани организми и освобождаването им в околната среда, са извършени четири планови проверки. Посетени са опитните полета на ОПС „Бръшлен“, с. Бръшлен, общ. Сливо поле, ИЗС „Образцов чифлик“, гр. Русе, общ. Русе, СЖС – „България“ ЕООД, гр. Русе, кв. Образцов чифлик, общ. Русе и „Специализирано поделение и опитна станция по зърнени и маслодайни култури – Лозница“, гр. Лозница. Взети са общо четиринадесет проби от царевица, слънчоглед,  ечемик и рапица. Взетите проби ще послужат за изпитване наличието на генетично-модифицирана ДНК.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 119 проверки: 4 планови, от които 1 екипна и  извънредни, както следва: 11 бр. – по изпълнение на предписания, една по сигнал, една по заявление за ДО, 6 по Заповед на Министъра. Дадени са 5 задължителни предписания.

През отчетния период не са съставени АУАН. Издадено е едно наказателно постановление за нарушение на  чл. 22 от Наредба № 1.

Приоритетно през месец май е извършено следното:

 • Изготвени са писма до МОСВ за инспекции, относно поддържане чистотата на общинската пътна мрежа;
 • Проверки на подизпълнители на Организации по оползотворяване на излели от употреба моторни превозни средства;
 • Проверки на членове на Организации по оползотворяване на НУБА и опаковки;
 • Контрол на дадените предписания за почистване на замърсени терени. При проверките не е установено неизпълнение на предписанията;
 • Проверка на ГДОС на операторите с комплексни разрешителни.

Експерти от направлението са участвали в две проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

През периода са изготвени и изпратени:

- писмо по ел. поща до МОСВ за банковите гаранции;

- писмо до НКЦ относно трансграничен превоз на отпадъци;

-  ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

- информация за резултатите от извършен контрол на дружества, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- доклад от извършени проверки на общинска и републиканска пътни мрежи.

По заповед на министъра на околната среда и водите са извършени три проверки съвместно с експерти на РИОСВ-Велико Търново на площадки за третиране на ИУМПС на територията на градовете Русе и Кубрат. Резултатите са представени в МОСВ. Експерти на РИОСВ-Русе са участвали в съвместни провреки на територията на РИОСВ-Велико Търново и РИОСВ-Варна.

През отчетния период са получени 5 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците.  Сигналите са препратени за решаване по компетентност. Извършен е последващ контрол по изпълнение на предписания, дадени с констативни протоколи за почистване на замърсени с отпадъци терени, разположени на територията на общините: Борово, Ветово, Завет, Разград, Ситово, Дулово и Силистра. Същите са почистени в срок. 

ХИМИКАЛИ

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили 2 извънредни самостоятелни проверки и 6 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда (5 планови и 1 извънредна), както следва:

Извънредни (самостоятелни) на:

 • „Мегахим“ АД, гр. Русе, резервоарно стопанство за съхранение на течни суровини в град Русе – във връзка с разпломбиране;
 • „Ивио“ ЕООД, гр. Русе, склад за съхранение на ОХВС в гр. Русе – дадено е едно предписание със постоянен срок.

Планови (комплексни):

 • „Петрол” АД - гр. Ловеч, бензиностанция в гр. Разград – дадени са  общо 5 предписания, от които 4 са изпълнени
 • „Веола” ЕООД, гр. Лозница - бензиностанция в гр. Лозница – дадени са 3 предписания
 • „Солар Партнърс” ЕООД, гр. София, цех за производство на бетонови изделия - къщички за трансформатори за соларни паркове в гр. Русе – дадени са общо 6 предписания, 4 от които са изпълнени
 • „Лукойл България” ЕООД - гр. София, бензиностанция в гр. Исперих – проверките приключила без предписания
 • „Изи Къмпани” ООД, гр. Русе, третиране и пране на текстилни изделия в гр. Русе – дадени са 5 предписания
 • „ММ Петролиум“ ЕООД - гр. Кубрат, бензиностанция в гр. Кубрат – дадени са общо 5 предписания, от които 4 са изпълнени

Дадени са 21 предписания, като 13 от тях са изпълнени, а 8 са със срок – през следващия месец.

Експертите от отдела са изготвили 8 вътрешни становище по Глава Шеста от ЗООС във връзка с постъпили инвестиционни намерения и процедури по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда.

ОВОС и ЕО

Във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе, през отчетния период са извършени 7 проверки на постановени административни актове по реда на Глава Шеста от ЗООС. Един от административните актове е проверен за изпълнение на условията, постановени в него. Дадено е предписание, като изпълнението му ще се проследи през следващия отчетен период. Останалите 6 броя проверки са извършени във връзка със срока на правно действие на административни актове, като е установено, че две решения по преценяване необходимостта от извършване на ЕО са загубили правно действие. Не са констатирани нарушения от компетенциите на експертите от Дирекция ПД.

Експерти от дирекция ПД са извършили две извънредни проверки, свързани с депозирани в инспекцията сигнали и текущи преписки на: „Месокомбинат Добруджа“ ООД, гр. Силистра, и на Анаеробна инсталация за третиране на биоразградими отпадъци на община Русе. На възложителите са дадени предписания за отстраняване на констатираните нередности.

Експерт от дирекцията е участвал в едно заседание на ДПК.

Комплексни разрешителни

През месец май са извършени 6 проверки, от които 4 планови и 2 извънредни на оператори с издадено комплексно разрешително:

 „Екон 91“ ООД, гр. Русе - производство на алкидни смоли в гр. Русе - 3 предписания;

Община Русе, Регионално депо за отпадъци в гр. Русе - 1 предписание със срок постоянен.

Дадени са общо 4 предписания от извършените проверки, като 2 са  изпълнени в срок, 1 със срок 17.06 и 1 с постоянен срок.

 Разгледани и одобрени са общо 67 годишни доклада за околна среда на операторите с КР, като един ГДОС е върнат за последваща корекция, чрез предписание по чл. 14 от ЗООС и предстои да бъде разгледан повторно.

Изготвено е едно становище по актуализация на комплексно разрешително на „Свинекомплекс Юделник“ ООД.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец май 2024 г. са извършени седем планови контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда, съответстващи на 16 самостоятелни проверки и една извънредна на:

„Ветеринарни дейности” ЕООД - гр. Разград, производство на хранителни добавки в с. Д. Абланово, Община Русе (по компоненти въздух и води);

„ПЕТРОЛ” АД -  гр. Ловеч, бензиностанция 6202 в гр. Разград (по компонент въздух, фактор химикали);

„Веола” ЕООД, гр. Лозница - бензиностанция в гр. Лозница (по компонент въздух, фактор химикали);

„Оргахим” АД – гр. Русе, производство на вододисперсни бои в гр. Русе, (по компоненти въздух и води, фактор отпадъци и ПД);

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД - гр. София, бензиностанция в гр. Исперих (по компонент въздух, фактор химикали);

„ИЗИ Къмпани” ООД, гр. Русе, третиране и пране на текстилни изделия в гр. Русе (по  фактор химикали и ЗОПОЕЩ);

„ММ Петролиум" ЕООД - гр. Кубрат, бензиностанция в гр. Кубрат (по компонент въздух и фактор химикали);

„Солар Партнърс” ЕООД, гр. София, цех за производство на бетонови изделия - къщички за трансформатори за соларни паркове в гр. Русе (фактори отпадъци и химикали и ПД). – извънредна по сигнал.

При проверките са дадени общо 28 бр. предписания. Не са съставяни АУАН.

СЕВЕЗО

През месец май са извършени 2 планови проверки на следните оператори:

1. „Джи ти ай петролиум” ЕООД, гр. София,  терминал за горива в гр. Бяла – проверката е приключила с едно предписание

2. „Оргахим Резинс” АД – гр. Русе, производство на смоли, лакове и лепила в гр. Русе – проверката е приключила с 4 предписания

Изготвено е становище по документи по чл. 112, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда за издаване на Решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116 ж, ал. 4 от същия закон на предприятие с висок рисков потенциал „НОРД ГАЗ БЪЛГАРИЯ“, находящ се в гр. Разград, с оператор: „НОРД ГАЗ БЪЛГАРИЯ“– гр. Пловдив.

Съставени АУАН през отчетния период:.  

 1. „Топлофикация Русе“ АД, гр. Русе, АУАН № 0002792/09.05.2024 г. – не е извършило СПИ на концентрациите на метали и неметали, нарушение по чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
 2. Община Две могили, гр. Две могили, АУАН № 0002712/27.05.2024 г. – допуснато нарушение на режима на дейности в ПЗ „Орлова чука“, нарушение по чл. 11, вр. чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии.
 3. Валенти Христов Атанасов – кмет на Община Сливо поле, гр. Сливо поле, АУАН № 0002866/16.04.2024 г. – издал заповед за одобряване на ПУП – ПП, без налично влязло в сила решение по гл. VI - ЗООС, нарушение по чл. 82, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда.

Издадени Наказателни постановления:

 1. „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, НП № 05/09.05.2024 г., за нарушение на чл. 116ж, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 15 000 лв. – като оператор на обект, който е класифициран с висок рисков потенциал, не е изпълнило задължението си да подаде до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда – гр. София, актуализиран доклад за безопасност, четири месеца преди планираната дата за осъществяване на измененията.
 2. „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД, гр. Русе, НП № 06/16.05.2024 г., за нарушение на чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 250 000 лв. – не е изпълнено Условие 9.4.1. от КР, а именно да извършва всички дейности на площадката по начин, ограничаващ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.
 3. Д.Ю., гр. Кубрат, НП № 07/16.05.2024 г., за нарушение на 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения, в размер на 200 лв. – че не е изпълнил задължението си да представи в РИОСВ – Русе до 20.01.2024 г. информация за изкупените, обработени и реализирани през 2023 г. билки и техния произход по позволително.
 4. „Астра биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле, НП № 08/17.05.2024 г., за нарушение на чл. 22, ал. 4 от НАРЕДБА № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, във връзка с чл. 48, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 2000 лв. – че не е представило в РИОСВ - Русе, не по-късно от един ден от деня на натоварване, копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12 от лицата, уреждащи превози.
 5. Община Исперих, гр. Исперих, НП № 09/23.05.2024 г., за нарушение на 126, ал. 1 от Закона за водите, в размер на 2000 лв. – че като собственик на Градска пречиствателна станция за отпадни води - ГПСОВ, не я поддържа в техническа и експлоатационна изправност, като не осигурява непрекъснато нормалната и експлоатация с оглед на пречистване и отвеждане на отпадъчни води, формирани на територията на гр. Исперих.
 6. „Топлофикация Русе“ АД, гр. Русе, НП № 10/23.05.2024 г., за нарушение на чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с изискванията на чл. 31, ал.1, т. 3 от Наредба № 6/ 26.03.1999 год. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, в размер на 300 лв. – не е извършило собствени периодични измервания (СПИ) на концентрациите на „метали и неметали, с изключение на живак (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn)“ в отпадъчните газове от Комин № 1 към (ПГ № 4, ПГ № 5 и ПГ № 7), за 2023 год., съгласно Глава Пета, чл. 31, ал. 1, т. 3 от Наредба № 6/ 26.03.1999 год.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил 5 споразумения с/със:

 1. С.А., с. Самуил, област Разград, по съставен АУАН № 0002709/13.03.2024 г., не е изпълнил задължението си да представи в РИОСВ – Русе до 20.01.2024 г. информация за изкупените, обработени и реализирани през 2023 г. билки и техния произход по позволително, нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закон за лечебните растения, в размер на 100,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 70,00 лева
 2. „МТМ“ ООД, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002581/12.03.2024 г. – не е провело емисионен контрол, като не е извършило СПИ на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове, за периода 2022-2023 г., нарушение на чл. 18, ал. 1 от ЗЧАВ, вр. чл. 31, ал. 1, т. 2 Наредба 6/26.03.1999 г., в размер на 100,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 70,00 лева
 3. „ЕМЦ Дистрибюшън“ ЕООД, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002791/15.04.2024 г. – не е провело емисионен контрол, като не е извършило СПИ на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове, за периода 2022-2023 г., нарушение на чл. 18, ал. 1 от ЗЧАВ, вр. чл. 31, ал. 1, т. 2 Наредба 6/26.03.1999 г., в размер на 100,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 70,00 лева.
 4. Г.Ю., кмет на с. Веселец, по съставен АУАН № 0002831/17.04.2024 г. не е осъществил контрол по предотвратяването на изхвърляне на отпадъци на не разрешени за това места., нарушение на чл. 19, ал. 3, т. 15, вр. чл. 112, ал. 1, т. 5 от ЗУО, в размер на 3000,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 2100,00 лева.
 5. ЕТ „Бисер Кирилов“, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002527/09.04.2024 г. – установен разлив на торови маси в землището на с. Писанец, нарушение на чл. 40, вр. § 1, т. 16, буква „б“ от ДР на ЗООС, в размер на 5000,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 3500,00 лева.

Писмени предупреждения:   

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе не са издавани писмени предупреждения за отчетния период.

Резолюция за прекратяване:

През отчетния период няма прекратени административонаказателни процедури на основание чл. 54 от ЗАНН през отчетния период.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

Няма установени превишения по показател ФПЧ10 през отчетния период и в двата следени града – Русе и Силистра.

ВиК оператора в гр. Разград, на който е наложена текуща месечна санкция в голям размер е предприел спешни мерки и е подал молба по чл. 69б от ЗООС за повторно пробонабиране. Взетите проби са видимо по-чисти, но анализите от резултатите ще бъдат предоставени от РЛ-Русе през месец юни. В тази връзка броят на постъпилите сигнали от жители на град Разград за миризми е намалял.

При извършена извънредна проверка на  склад за съхранение на опасни отпадъци в град Русе, е установено, че са предприети действия от собственика на имота за ограничаване на  неконтролирания достъп до помещенията, в които се съхраняват опасните отпадъци. Представен е доклад за състоянието на обекта до министъра на околната среда и водите.

Всички дадени предписания от предходния месец за почистване на замърсени терени в населените места, са изпълнени, като това е установено при проверки на място.

Бизнеса

През месец май 2024 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 128 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които едно указателно писмо за последваща процедура по ОС;
 • 12 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 13 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 9 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 4 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 55 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС/МРРБ, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС
 • 9 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 4 решения за прекратяване на процедура по Глава Шеста от ЗООС;
 • 40 броя писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 0 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредителна част „съгласува“.

През отчетния период по Закона за управление на отпадъците са издадени:

- едно разрешение за дейности с отпадъци;

- 8 регистрационни документа.

Издадените в периода от 01.05.2024 г. до 31.05.2024 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”.

В НИСО са утвърдени 50 работни листи на 39 оператори. Прекратени са 4 работни листа на стоматолози и лични лекари, поради смяна на адресите.

През периода е взето участие в заседания на две ДПК за приемане на следните строежи:

 • „Изграждане на перони от двете страни на железопътната линия при спирка Товарна гара Русе“
 • „Анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“.

Обществеността

На 9 май 2024 г. – Денят на Европа в Художествената галерия – Русе, РИОСВ-Русе  отличи трима участници в Националния конкурс за рисунка, с международно участие „Аз, ти, той – ние сме Европа“. Конкурсът се организира в Русе от Международно дружество „Елиас Канети“ и „Европа Директно“, с партньорството на екоинспекцията. 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе отбеляза 32-годишнината от създаването на мрежата от защитени зони Натура 2000 в Европейския съюз  с  участие в  инициативата BioBlitz. Проявата е на Европейската комисия в партньорство с платформата за нестопанска цел за регистриране на наблюдения на всички видове диви животни, растения и гъби  - Observation.org. На фокус през 2024 г. бе защитената зона по местообитания и по птиците BG0000241 „Сребърна“ -  https://observation.org/locations/706676/  По време на BioBlitz, от 18 до 26 май 2024 г., участниците трябваше да се регистрират, да потърсят колкото се може повече видове – растителни и животински в ЗЗ „Сребърна“, която е определена за защитена по Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.  За участие бяха поканени училищата от трите области, природолюбители и посетители на Сребърна.

Със съвместна инициатива на ОУ Олимпи Панов“ и РИОСВ-Русе бе отбелязан Международният ден на биологичното разнообразие 22 май. В занятието се включиха ученици от I а и  I б на училището, като на фокус бе поставен тайственият полуводен живот на евроазиатския бобър.

РИОСВ - Русе отличи десет автори на литературни творби и рисунки,  участници в съпътстващите конкурси на тема: „Планетата Земя- безценен дар“, в рамките на Международния ученически екологичен форум „Сребърна – 2024“. Тридесет и третото издание на форума бе открито на 31 май  в Силистра, като на церемонията присъстваха представителни на местната власт, академичната общност, държавни институции, представители на учебни заведения.

Директорът на инспекцията приветства домакините и участниците във Форума и връчи грамоти и предметни награди на част от фаворитите. В конкурсната надпревара са се включили  120 литературни творби и 430 рисунки.

Международният ученически екологичен форум „Сребърна – 2024“ се организира от Центъра за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс, под патронажа на кмета на Община Силистра. Той се провежда в навечерието на Световния ден на околната среда 5 юни. По време на форума ученици от 24 области в страната ще защитават своите екологични проекти.

Директорът на РИОСВ-Русе е участвал в две работни срещи с представители на ръководството на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД, гр. Русе във връзка с постъпили сигнали и с директора на Областна дирекция по безопасност на храните - Русе, по повод извършването на съвместен контрол на предприятие за производство на добавки за фуражи от СЖП и във връзка с постъпили сигнали.


 Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе през  месец април 2024 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец април 2024 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 183 проверки, от които 125 са планови, а 58 са извънредни. Броят на проверените обекти е 161, като 135 са планови и 26 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 66 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец април 2024 г. са съставени 9 акта за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ-Русе не са издавани наказателни постановления през месеца.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе  е сключил едно споразумение по съставен АУАН на юридическо лице, на стойност 3 500 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 79,13 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) 1 528 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН  са постъпили 3 500 лв. От структурите на НАП през месец април 2024 г. по наложени административни мерки са постъпили 79, 13 лв.   

От получените суми през месец март 2024 г., на общините, през месец април 2024 г. са преведени 3054, 61 лв. Най-голяма сума е получила Община Разград в размер на 1 910,07 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

- на 06.03.2024 г. от изход ЛПСОВ на „Олео Протеин“ ЕООД, гр. Русе е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 29.03.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текущата месечна санкция във връзка с установено замърсяване на водния обект. Издадено е наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Русе за налагане на ТМС в размер на 64 лв.

През периода от 01.04 до 30.04.2024 г. са постъпили четири писмени жалби, отнасящи се за:

 • незаконна автосервизна дейност на територията на Община Русе;
 • нерегламентирано, незаконно канализационно включване от съседен имот на територията на Община Силистра;
 • непочистени, запушени ревизионни шахти за отпадъчни води на територията на Община Русе;
 • нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в гр. Мартен, община Русе;

Жалбите са препратени  по компетентност за предприемане на действия от съответните институции.

В РИОСВ-Русе са постъпили 173 сигнала, от които: 29 бр. в деловодството; 79 бр. на „Зелен телефон“ и 65 бр. по електронна поща.

От тях 31 са препратени по компетентност, 125 са основателни и 14 са неоснователни. По три от постъпилите сигнали предстои извършване на проверки от експерти на РИОСВ-Русе през месец май.

Разпределение на сигналите по общини е както следва: Община Русе – 158; Община Разград – 9; Община Силистра – 4; Община Бяла – 1; Община Сливо поле – 1.

През месеца преобладаващи са сигналите, свързани с миризми, 12 сигнала са за нерегламентирани дейности с отпадъци, 3 сигнала са по ЗБР и 4 сигнала по ЗВ.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • миризми и замърсяване на въздуха, като множеството от постъпилите сигнали (около 90%) са за миризми на територията на град Русе. Част от сигналите са отчетени като основателни по отношение на наличие на миризми, но при проследяване на основните показатели за качество на атмосферния въздух е установено единствено превишение на средноденонощната норма на ФПЧ10 за дните 01.04.2024г. и 02.04.2024 г. Постъпилите сигнали за наличие на миризми и замърсяване на въздуха от дейността на дружества на територията на гр. Русе са препратени към тях, във връзка с изпълнението на условие от комплексните им разрешителни за извършване на проверка и предприемане на действия. За постъпилите множество сигнали за неприятна миризма на територията на Община Русе е съставен акт за установяване на административно нарушение на дружеството „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД;
 • нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци;
 • намерени в безпомощно състояние птици и нерегламентирано изсичане на орехови дървета;
 • сигнали по ЗВ, относно замърсяване на река Бели Лом;

За постъпилите, през месец април, сигнали са извършени 18 броя проверки, като са проверени 20 обекта на територията на РИОСВ-Русе. Дадено е едно предписание.

През отчетния период са съставени общо 3 акта за установяване на административни нарушения, като два от тях са във връзка с установени нарушения по постъпили сигнали през месец март.

Изготвени и изпратени са 12 отговора до сигналоподатели и Институции по постъпили жалби/ сигнали, във връзка с миризми и замърсяване на околната среда.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през отчетния месец е извършването на проверки по изпълнението на годишния план, както и по постъпили сигнали и жалби.

Приоритетен през отчетния месец е контролът на общините и населените места за чистота на речни дерета и корита, общински пътища и терени за наличие на нерегламентирано замърсяване с отпадъци.

Изпълнени са дадените през предходния месец предписания на оператори с издадени комплексни разрешителни за извършване на обследване за наличие на източници  на миризми и предлагане на технически мерки за тяхното ограничаване.

Превантивен контрол

През отчетния период продължи работата по прилагане на превантивния контрол по отношение на всички инвестиционни инициативи, свързани с разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, стопански дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране. По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО, експертите от дирекция „Превантивна дейност“ работиха по депозирани нови и/или започнали през предходен период процедури (текущи). За 13 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС. Десет от тях подлежат на последваща процедура по преценяване необходимостта от ОВОС, 3 на последваща процедура по преценяване необходимостта от ЕО. Приключени са 8  процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 3 процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Прекратени са 9 процедури, започнали по реда на Глава Шеста от ЗООС. Проведено е едно заседание на Екологичния експертен съвет за разглеждане на ДОВОС за ИП „Изграждане на производствена база на предприятие „Ватия кварц“ АДˮ. За разгледаното ИП е издадено решение по ОВОС с характер „одобрявамˮ. 

През отчетния период е изготвен отговор по задание на ДОВОС за ИП „Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ „Правда” в землището на село Правда, община Дулово, област Силистра ˮ.

Текущ контрол:

През месец април 2024 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 18;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 120 проверки: 85 планови, от които 2 са екипни, 82 по фактор „отпадъци“ и 35 - извънредни.
 • Извършени са 4 планови и 2 извънредна проверка на оператори с издадено комплексно разрешително;
 • Проверки по Закона за чистотата на атмосферния въздух: 8 планови, от които 4 самостоятелни и 4 от участие в комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 12 извънредни проверки;
 • Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 3 планови;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 14 контролни проверки на планови обекти, от които 13 планови проверки с 12 пробонабирания, като една от плановите проверки е комплексна по компоненти и фактори на околната среда и 5 извънредни проверки на планови обекти;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 30 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“, 5 планови на защитени територии;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 2 извънредни на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 и една планова проверка по сигнал за бедстващ защитен екземпляр.

 Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 12 проверки по дадени предписани, като е установено, че са предприети действия по изпълнението им. Преобладаващият брой проверки е по изпълнение на дадени предписания на кметове на общини и кметства за почистване на замърсени терени.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец април 2024 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  отчитат: 3 денонощия с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 - две за град Русе, и едно превишение за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра резултатите от измервания касаят само периода 01.04.- 15.04.2024 г. Останалите данни до края на месец април, ще са налични към средата на м. май. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски. Влошеното качество на атмосферния въздух през месеца е  следствие от трансграничен пренос на пустинен прах от Африка.

По данни от другите пунктове за КАВ в гр. Русе, също не са отчетени превишения на пределнодопустимите концентрации на органични вещества.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 8 планови и 12 извънредни проверки. Експертите от направлението са участвали в 4 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни и една извънпланова такава. За установени административни нарушения на ЗЧАВ са съставени два акта за установяване на административни нарушения - 1 брой АУАН за миризми на оператор с КР и един АУАН на юридическо лице за несвършени в срок СПИ.

Експерти от направлението са взели участие в 4 държавни приемателни комисии.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 8 доклада на оператори, за извършени собствени периодични измервания (СПИ), 2 месечни доклада и един годишен доклад на оператор за извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ). Утвърдено е разположението и оборудването на една пробовземна точка за неподвижен източник и един  План за мониторинг.

През отчетния период не са заверявани дневници на оператори на бензиностанции, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През м. април са одобрени с Решение на Директора на РИОСВ-Русе 6 Плана за управление на разтворителите. Издадени са 5 становища по Годишни доклади за околна среда (ГДОС).

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ са представили по електронен път 57 годишни справки за използваните количества хладилен агент в предходната година. Ежедневно през месеца експертите от направлението комуникираха със задължените по наредбата лица, с цел ефективно внедряване на информационната за представянето на  отчетите за ФПГ за 2023 г.

Шум

През месец април 2024 г. са извършени 3 планови проверки, във връзка с емисионен контрол по фактор „шум”. Съвместно с Регионална лаборатория (РЛ)-Русе е извършено контролно измерване на  нивата на шум, излъчван в околната среда от: „Марисан и Колев“ ООД, „Витте Аутомотив България“ ЕООД и „Фазерлес“ АД. Не са установени превишения в регламентираните норми, не са дадени предписания.

В РИОСВ – Русе, през месец април, са постъпили два доклада с резултати от извършени СПИ по фактор „Шум“, на: „Биовет“ АД – град Разград и „Топлофикация Русе“ АД. При преглед на информацията и протоколите от измерване, не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум.

Изготвени са четири вътрешни становища по Глава Шеста от ЗООС на: Постъпило искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение с възложител „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД; Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Фуксия 2012” ЕООД за „Инсталация за интензивно отглеждане на птици“; План за собствен мониторинг на леярна за черни и цветни метали, с оператор „Новал 1“ ЕООД и на Проект на комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци“ за общините Разград, Кубрат, Исперих, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян.

Изготвени са 35 вътрешни становища на постъпили Годишни доклади по околна среда на оператори с издадено комплексно разрешително.

Изготвени са три Доклада до Директора на РИОСВ-Русе по съответните процедури за утвърждаване на докладите от СПИ.

Води

През месец март 2024 г. са извършени общо 19 бр. контролни проверки на планови обекти, както следва:

13 бр. планови проверки, от които 12 с пробонабирания на отпадъчни води на: „Борисов и син“ ЕООД, „Моника 871“ ЕООД, „Добруджа КИТ“ АД, „Мероне-Н“ ЕООД, ГПСОВ-Исперих, „Интер ЕС 2000“ ЕООД, ГПСОВ-Русе, ГПСОВ-Бяла, „Фешко ФСК“ ООД, „Дестан“ ЕООД, ГПСОВ-Разград, „Екопродукт” ЕООД. Взето е участие в една планова екипна проверка на „Стил ЕА” ООД, гр. Разград, млекопреработвателен цех в с. Дянково, Община Разград.

Извършени са 3 извънредни проверки на  обекти: една съвместна с представител на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)-Плевен на „Хоризонт САЩ“ ООД, с. Мечка, Община Иваново по сигнал нерегламентирано заустване на битово-фекални води, две  по писма на „Оргахим“ АД  за премахване на пломби, поставени на съдове за временно съхранение на промивни води и една на „Оргахим Резинс“ АД за поставяне на нови пломби на сифони в цеховете на дружеството.  

Експертите са участвали в проверки по условията на издадени КР на 4 обекта Русе Кемикълс” АД, „Оберьостерайхише биодизел Българияˮ ЕООД, „АА фарма” ЕООД и „Айлин Дизайн“ ЕООД.  

При проверките на операторите са дадени 7 бр. предписания. Съставен е  АУАН на Община Исперих за нарушения при експлоатацията на ГПСОВ-Исперих.

През месец април в РИОСВ-Русе са постъпили 2 жалби за възникнали проблеми в канализационната мрежа на град Русе и на град Силистра, които са препратени по компетентност.

Във връзка с подадени сигнали за наличие на неприятни миризми в град Разград е направен оглед и обход на река Бели Лом в района на града. Проверени са заустващите точки на отпадъчни води на ГПСОВ-Разград, „Биоветˮ АД и „АДМ Разградˮ ЕАД. Не са усетени неприятни миризми и водата в реката е чиста. На около 30 м след точките на заустване на отпадъчните води от трите обекта е констатирано подприщване на реката с паднало дърво и клони. Взети са проби отпадъчни води на изход ГПСОВ-Разград и е проверена работата на пречиствателните съоръжения.

Направена е проверка на „Хоризонт САЩ“ ООД, свързана с установено замърсяване на дере с битово-фекални отпадъчни води в близост до винарския комплекс. При обхода и огледа е констатирано наличие на 2 тръби, като от едната е изтичала чиста вода, без мирис. Не е установен произхода на отпадъчната вода. Дадени са предписания за представяне на схема на площадковата канализация и за извършване на обследване на наличните тръби за отвеждане на отпадъчни води.

През месец април приоритетите в направлението са били следните:

- изготвяне на информация за ОД на МВР-Разград;

- изготвяне на становища за ГДОС на КР – 20 бр.;

- изготвен е доклад за представените и проверени ГД (47 бр.) за изпълнение на условията, поставени в разрешителните за заустване по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите;

- изготвяне на становища за 1 бр. заявление за издаване на КР и 2 бр. за актуализация на КР;

- изготвяне на вътрешни становища по Глава Шеста от ЗООС – 3 бр.;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите.

Почви

През месец март 2024 г. по компонент „Почви” са  извършени две планови проверки на рекултивирано депо за твърди битови отпадъци (ТБО) в град Ветово и рекултивирано общинско депо за ТБО в с. Самуил.

По проверка през предходния месец в село Писанец, община Ветово, на животновъден обект, през април е съставен АУАН по чл. 40 от Закона за опазване на околната среда за причинено вредно изменение на почвата от разлив на пресен торов отпад (торови маси), формиран от отглеждането на животни.

Експертът в направлението основно е извършил проверки по фактор отпадъци и е работил по утвърждаване на работни листи по Закона за управление на отпадъците, както и по предоставяне на вътрешни становища във връзка с преписки по Глава Шеста от ЗООС.

Биологично разнообразие и НЕМ

През месец април са извършени общо три контролни проверки, от които една планова и две извънредни.

Единствената планова проверка е извършена по сигнал за екземпляр в безпомощно състояние. Същият е от вида малък ястреб (Accipiter nisus) и e предоставен за препариране на Регионален исторически музей - Русе.

Издадени са седем регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях и един брой регистрационна карта на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 22а от Закона за защита на животните.

Извършени са две извънредни проверки на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие.

Лечебни растения

През отчетния период не са подавани заявления за регистрация на книги за билки и/или за организиране на билкозаготвителни пунктове. Съответно не са извършвани проверки по Закона за лечебните растения.

Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна“, които са 30.

Извършени са 5 планови проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец“ – с. Малък Преславец, община Главиница, ЗМ „Гарвански блата“ – с. Гарван, с. Попина, община Ситово, ЗМ „Божурите“ – с. Подайва, община Исперих, ЗМ „Мющерека“ – с. Беловец, община Кубрат и ЗМ „Находище на червен божур“ – с. Печеница, община Исперих. При проверките не са констатирани нарушения на режима на дейностите, регламентиран в съответните заповеди за обявяване.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 120 проверки: 85 планови, от които 2 са екипни, 82 по фактор „отпадъци“ и 35 извънредни, както следва: 9 бр. – по изпълнение на предписания, 6 бр. по сигнали, 4 бр. по писма на оператори, 1 бр. – във връзка с преустановяване образуването на отпадъци, 4 бр. – по самосезиране, 1 бр. – по писмо на МВР,  1 бр.  по заявление за ДО, 9 бр. – по Заповед на Министъра на ОСВ. Дадени са 28 задължителни предписания. Съставени са два АУАН по Закона за управление на отпадъците – за  осъществен контрол по предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организирането им и не е представена информация не по-късно от един ден на натоварването на отпадъци, съгласно изискванията чл. 22, ал. 4 на Наредба № 1 за реда и образците, Приоритетно през месец април е извършено следното:

 • изготвено е писмо до МОСВ за подготовка изпълнението на програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“, финансирана по Швейцарско-Българска Програма за Сътрудничество (ШБПС);
 • осъществени са проверки, относно поддържане чистотата на общинската пътна мрежа;
 • осъществени са проверки за чистота на речни легла, дерета и прилежащите им терени на територията на населените места в 22-те общини, както и по отношение на предприетите мерки за недопускане изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаване на незаконни сметища в речни легла и водосборни дерета, вкл. и прилежащите им територии.
 • осъществени са проверки по постъпили сигнали;
 • осъществен е контрол във връзка с предаване на отпадъци от площадката на „Полисан“ АД (в несъстоятелност). Проконтролирано е извеждането на опасен отпадък, собственост на дружеството от резевоар на площадката.

Експерти от направлението са участвали в общо 4 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

Извършена е съвместна проверка с представители на ОПУ - Разград постъпил сигнал за наличие на замърсявания на отбивките по пътя Русе-Цар Калоян-Разград и по-специално отбивката в дясно, преди завоя за гр. Цар Калоян, откъм Русе. Установено е наличие на нерегламентирано сметище. Дадени са предписания за почисването му в срок. Предстои последващ контрол.

Експерти от направлението са участвали в 2 проверки по компоненти и фактори на околната среда.

През периода са изготвени и изпратени:

- писмо по ел. поща до МОСВ за банковите гаранции за приключване на първото тримесечие на 2023 г.;

- писмо до НКЦ относно трансграничен превоз на отпадъци;

- писмо до НАП-Варна, относно  постъпило искане за извършване на действия от други контролни органи;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

- информация за резултатите от извършен контрол на дружества, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- информация до МОСВ за отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО;

През отчетния период са получени 14 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. По 4 сигнала са извършени проверки на място. Три от сигналите са основателни, а един е неоснователен. В сигналите се визира нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци, на неразрешени места. Останалите сигнали са препратени за решаване по компетентност. Извършен е последващ контрол по изпълнение на предписания, дадени с констативни протоколи за почистване на замърсени с отпадъци терени, разположени на територията на община Главиница и община Разград. Същите са почистени в срок. 

 Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са участвали в 4 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, както следва:

 1. „Лукойл България” ЕООД - гр. София, бензиностанция в гр. Разград. Проверката е приключила с 3 предписания.
 2. „ОМВ България” ЕООД - гр. София, бензиностанция в гр. Разград. Проверката е приключила с 3 предписания.
 3. „Голдън Флойд” ООД - гр. Исперих, бензиностанция в гр. Кубрат. Проверката е приключила с 4 предписания.
 4. „Пачико” ЕООД – гр. Русе, цех за производство на професионални почистващи детергенти и термопанели. Проверката е приключила с 2 предписания.

Десет от дадените 12 предписания, са изпълнени, а 2 са със срок - следващия месец. Изпълнено е и дадено през месец март предписание, чиито срок е изтекъл през месец април.

В периода 17-19 април 2024 г. експерти от отдела са взели участие в Работна среща – обучение на експерти от РИОСВ, ИАОС и МОСВ  на тема: „Прилагане на законодателството в областта на химикалите и контрола на  опасностите от големи аварии“.

Експертите от отдела са изготвили 3 вътрешни становища към Дирекция „Превантивна дейност“ по постъпили инвестиционни намерения и процедури по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда.

ОВОС и ЕО

Във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе, през отчетния период са извършени 2 проверки на постановени административни актове по реда на Глава Шеста от ЗООС. Извършените проверки са на издадени Решения по ПНОВОС за инвестиционни предложения, като проверяваните обекти са реализирани и издадените административни актове не са загубили правно действие. Един от съставените протоколи е с дадени предписания, които са изпълнени в указания срок. Не са констатирани нарушения от компетенциите на експертите от Дирекция „ПД“.

Комплексни Разрешителни

През месец април са извършени общо 6 проверки, на оператори с издадено комплексно разрешително, от които 4 планови на:

    1.„Русе Кемикълс” АД, гр. Русе, производство на ФТА и МА в гр. Русе- 5 предписания.

 1. „А.А. Фарма” ЕООД, с. Калипетрово, интензивно отглеждане на птици в с. Шуменци, община Тутракан. Дадено е едно предписание.
 2. „Айлин Дизайн” ЕООД, интензивно отглеждане на птици в с. Дянково, община Разград. Дадено е едно предписание.
 3. „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД - гр. Русе, производство на биодизел в град Русе.

и 2 извънредни на: „Линамар лайт металс Русе” ЕООД, гр. София, производство на алуминиеви автомобилни части в гр. Русе и „Фуксия 2012” ЕООД, с. Беловец, община Кубрат, интензивно отглеждане на птици в с. Беловец. И на двамата оператори е съставен по един АУАН: на „Линамар лайт металс Русе” ЕООД за неизпълнение на условие в КР - за изпускане на интензивно миришещи вещества извън производствената площадка, на „Фуксия 2012” ЕООД за извършване на дейност без издадено КР.

Изготвени са становища по три процедури по издаване на ново и актуализация на комплексни разрешителни.

Севезо

През месец април са извършени 2 планови проверки на следните оператори:

1. „Ф+С Арго” АД, гр. Русе, складова база за препарати за растителна защита в гр. Две могили. Проверката е приключила без предписания.

2. „999 – Ивайло Асенов” ЕООД - гр. Русе, складова база за търговия с химикали в гр. Русе (с нисък рисков потенциал). Проверката е приключила без предписания.

Изготвено е становище по документация по чл. 112, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда за издаване на Решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116 ж, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда на предприятие с висок рисков потенциал „Склад за препарати за растителна защита - Русе“, находящ се в гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Тец Изток“ № 9, с оператор: ,,Ойролог“ ЕООД – гр. София

Издадено е Решение № ДППГА-01(А2)-П-РУ(14)/2024 г. на основание чл. 106, ал. 4 от Закона за опазване на околна среда и чл. 2, т. 3, буква „б“ от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях на „ДМВ ПЕТРОЛ“ ЕООД.

АУАН, НП и ПАМ

Съставени АУАН през отчетния период:.  

 1. Д.Д., гр. Ветово, АУАН № 0002710/02.04.2024 г. –не е представил в срок информация за изкупени, обработени и реализирани билки и техния произход за 2023 г. нарушение по чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения.
 2. Д.Ю., гр. Кубрат, АУАН № 0002711/02.04.2024 г. –не е представил в срок информация за изкупени, обработени и реализирани билки и техния произход за 2023 г. нарушение по чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения.
 3. ЕТ „Бисер Кирилов“, гр. Русе, АУАН № 0002527/09.04.2024 г. – предизвикано вредно изменение на почвата от разлив на пресен торов отпад, нарушение по чл. 40, вр. § 16, б. „б“ от Закона за опазване на околната среда.
 4. „Астра Биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле, АУАН № 0002830/10.04.2024 г. – не е представена информация за натоварването на отпадъци в законоустановения срок, нарушение по чл. 48, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, вр. чл. 22, ал. 4 от Наредба – 1.
 5. „ЕМЦ Дистрибюшън“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002791/15.04.2024 г. – не е провел емисионен контрол и СПИ на концентрациите на вредни вещества в отпад. газове, нарушение по чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, вр. чл. 31, ал 1, т. 1 от Наредба 6/99г.
 6. „Линамар лайт металс Русе“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002614/15.04.2024 г. – нарушено условие в комплексно разрешително, нарушение по чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.
 7. Г.Ю. – кмет на с. Веселец, общ. Завет, гр. Русе, АУАН № 0002831/17.04.2024 г. – не е осъществен контрол по предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на не разрешени за това места, нарушение по чл. 19, ал. 3, т. 15, вр. чл. 112, ал. 1, т. 5 от Закона за управление на отпадъците.
 8. Община Исперих, гр. Исперих, АУАН № 0002693/25.04.2024 г. – не поддържа ГПСОВ – Исперих в технически изправно състояние, нарушение по чл. 126, ал. 1 от Закона за водите.
 9. „Фуксия 2012“ ЕООД, с. Беловец, АУАН № 0002904/18.04.2024 г. – извършва производствена дейност без да притежава КР, нарушение по чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

През отчетния период не са издадени наказателни постановления и не са налагани принудителни административни мерки.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил споразумение с:

„ОРГАХИМ“ АД, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002887/19.03.2024 г. – не изпълнено дадено задължително предписание, нарушение по 156, ал. 1, вр. с чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 5000,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 3500,00 лева.

Писмени предупреждения:          

  На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе са издадени писмени предупреждения на:

 1. „МЕГИ - ТРАНС“ ЕООД, гр. Бургас, ПП № 02/12.04.2024 г., по съставен АУАН № 0002473/13.10.2023 г. – транспортирало е отпадък с код 20 01 25, който код не е включен в издадения на дружеството регистрационен документ.
 2. „ХИМ КОМЕРС 2009“ ЕООД, гр. Ямбол, ПП № 03/25.04.2024 г., по съставен АУАН № 0002826/27.10.2023 г. – извършва дейност по съхраняване R13 – без да притежава разрешителен документ съгласно изискванията на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
 3. „ВЕНИДАН“ ЕООД, гр. Ямбол, ПП № 04/25.04.2024 г., по съставен АУАН № 0002827/27.10.2023 г. – извършва дейност по съхраняване R13 – без да притежава разрешителен документ съгласно изискванията на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

През отчетния период няма резолюции за прекратяване на административонаказателни процедури на основание чл. 54 от ЗАНН. 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

Дните с превишения на нивата на ФПЧ10 за месец април в гр. Русе са два, което в сравнение с предходни години е най-ниска стойност. Основната причина е преносът на сахарски прах.

Почистени са замърсени с отпадъци терени, установени при извършените през месеца проверки на община и населени места.

При извършените проверки на естествените находища на червен божур в землищата на селата: Беловец, община Кубрат, Печеница и Подайва, община Исперих, е установено, че са в отлично състояние. 

Бизнеса

През месец април 2024 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 155 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 1 указателно писмо за последваща процедура по ОС;
 • 15 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 13 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 10 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 3 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 69 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС/МРРБ, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 8 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 3 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 1 Решение по ОВОС с разпоредителна част „Одобрявамˮ;
 • 9 решения за прекратяване на процедура по Глава Шеста от ЗООС;
 • 46 броя писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 2 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредителна част „съгласува“;
 • 1 брой Решение за прекратяване на процедури по оценка за съвместимост, на основание чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 6а, т. 2 и § 2 от Допълнителните разпоредби на същата наредба.

През отчетния период по Закона за управление на отпадъците са издадени 2 разрешителни и 10 регистрационни документа.

Издадените в периода от 01.04.2024 г. до 30.04.2024 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”.

В НИСО са утвърдени 60 работни листи на 30 оператори. Прекратени са 35 работни листа на стоматолози и лични лекари, поради смяна на адресите.

През периода е взето участие в заседания на общо десет заседания на ДПК за приемане на строежи.

Обществеността

От 7 април 2024 г. във фоайето на екоинспекцията е подредена нова изложба с отличени комикси в конкурса на РИОСВ-Русе „Един ден и една нощ от живота на бобъра“, проведен по повод Световния ден на влажните зони. Това е поредна инициатива, чрез която инспекцията отдава значение на вид, който се е смятал за изчезнал в далечното минало,  в периода 1750-1850 г.

Новата изложба се посвещава на Международния ден на бобрите 7 април, на чието първо честване РИОСВ-Русе бе домакин през 2023 г.

Международният ден на бобрите се отбелязва от 2009 г. по инициатива на организацията Beavers Wetlands & Wildlife. 7 април е рожденият ден на Дороти Ричардс (1894 -1985), която проучва обстойно тези животни в продължение на 50 години. Целта е да се разпространи значението на съвместното съществуване с този вид за здравословна околна среда.

Планираната инициатива „Да намалим отпадъците от опаковки“ с ДГ „Радост“, гр. Русе по подвод Деня на Земята се отложи за началото на месец май.

В периода 25-26.04.2024 г., експерти на РИОСВ-Русе взеха участие в работна среща в с. Сребърна, организирана по проект „Възстановяване на влажни зони и заливни равнини по поречието на Дунав чрез системни, общностно ангажирани и устойчиви иновативни дейности“.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе през  месец март 2024 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец март 2024 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 141 проверки, в т.ч. планови 89 бр., извънредни 52 бр. Броят на проверените обекти е 116, като 95 са планови и 21 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 49 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  През месец март 2024 г. са съставени 4 акта за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 2 наказателни постановления, с което на юридически лица са наложени имуществени санкции в общ размер на 27 000 (двадесет и седем хиляди) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе не е сключвал споразумения.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 179,14 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) 10 280 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН не са постъпвали суми. От структурите на НАП през месец март 2024 г. по наложени административни мерки са постъпили 179, 14 лв.   

От получените суми през месец февруари 2024 г., на общините, през месец март 2024 г. са преведени 8 224 лв. Най-голяма сума е получила Община Разград в размер на 6 937,60 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

- на 22.02.2024 г. от изход ПСОВ на „Биовет“ АД, клон Разград е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Бели лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция във връзка с установено преустановяване на замърсяването на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер на 8 672 лв.

При преглед на утвърден Доклад от Собствени периодични измервания (СПИ) на организирани източници на вредни емисии в обект „Котелна инсталация към оранжериен комплекс“ в землището на с. Голямо Враново, община Сливо поле, с оператор „Маккена - 08“ ООД, с. Голямо Враново е установено превишение на нормите за допустими емисии (НДЕ) по показател „въглероден оксид“ при работата на котелната инсталация. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за увеличаване на текущата месечна санкция във връзка с констатирано замърсяването на атмосферния въздух  Издадени са: Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС от 68 лв. и Наказателно постановление за налагане на нова ТМС в размер на 82 лв

При преглед на утвърден Доклад от СПИ на организирани източници на вредни емисии в обект „Парокотелна централа“ в землището на с. Калипетрово, община Силистра, с оператор „Органик Ленд Корпорейщън“ ЕООД, с. Калипетрово е установено, че няма превишение на НДЕ по изследваните показатели при работата на котелната инсталация. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция във връзка с констатирано преустановяване на замърсяването на атмосферния въздух  Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС от 94 лв.

През отчетния период са постъпили две писмени жалби на територията на Община Русе относно изсечена декоративна растителност в зелените площи на междублокови пространства в гр. Русе и замърсяване и непочистени терени след извършване на строително-ремонтни дейности в гр. Русе. Двете жалби са препратени по компетентност до Община Русе за извършване на проверки.

Сигналите, постъпили в инспекцията са общо 118 сигнала, както следва:

 • В деловодството на РИОСВ-Русе – 8 бр.;
 • На Зелен телефон – 54 бр.;
 • Получени на електронна поща – 56 бр.

При обработката на същите е констатирано, че 78 са основателни, 3 са неоснователни, а 36 са препратени по компетентност. По един от постъпилите сигнали за наличие на миризма на територията на гр. Разград  предстои отчитане на резултатите от проведените измервания чрез мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория  – Русе към ИАОС.

Разпределението на сигналите по общини е както следва : Община Русе – 105; Община Разград – 3; Община Силистра – 1; Община Ветово – 4; Община Сливо поле – 1; Община Кубрат – 1; Община Дулово – 2; Община Свищов – 1.

През месеца преобладаващи са сигналите, свързани със Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за усещане на неприятни миризми, 17 сигнала за нерегламентирани дейности с отпадъци, 1 сигнал по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), както и 1 сигнал по Закона за водите (ЗВ).

Общо сигналите са били в следните направления:

 • неприятни миризми и замърсяване на въздуха, като множеството от постъпилите сигнали (около 90%) са за неприятна миризма на територията на Община Русе. Част от сигналите са отчетени като основателни по отношение на наличие на миризми, но при проследяване на основните показатели за качество на атмосферния въздух е установено единствено превишение в средноденонощната норма на ФПЧ10 за определени дни през месец март. Постъпилите сигнали за наличие на миризми и замърсяване на въздуха от дейността на конкретни дружества на територията на гр. Русе са препратени към тях във връзка с изпълнението на условие от комплексните им разрешителни за извършване на проверка и предприемане на действия;
 • нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци;
 • намерена в безпомощно състояние птица от вида гларус;
 • замърсяване на река Бели Лом с фекалии от животновъден обект. По същия сигнал е извършена и съвместна проверка с представители на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Русе, при която е констатирано замърсяване на почвата с торови маси. Предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

По постъпил сигнал през месеца за наличие на нерегламентирани сметища на територията на общините Силистра, Дулово и Главиница са извършени общо четири проверки. За установените замърсявания са дадени четири предписания със срок на изпълнение.

За постъпилите, през месец март, сигнали са извършени 25 броя проверки, като са проверени 72 обекта на територията на РИОСВ-Русе. Дадени са 6 предписания.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през отчетния месец беше извършването на проверки по изпълнението на годишния план, както и по постъпили сигнали и жалби.

Осъществен е контрол по условията в комплексните разрешителни на 4 оператора, както и изпълнението на предписания от „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, дадени при предходна проверка, назначена със заповед на директора на РИОСВ-Русе.

Освен това, през месеца експертите от Дирекция „Контрол на околната среда“  работиха по оценка на качеството и съдържанието на представените 68 Годишни доклада за околна среда (ГДОС) на оператори с издадени комплексни разрешителни, както и по подготовката на информацията по изготвяне на Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2023 г.

Превантивен контрол

През м. март продължава работата по прилагане на превантивния контрол по отношение на всички инвестиционни инициативи, свързани с разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, стопански дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране. По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО, експертите от дирекция „Превантивна дейност“ работиха по депозирани нови и/или започнали през предходен период процедури (текущи). За 7 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС. 4 от тях подлежат на последваща процедура по преценяване необходимостта от ОВОС, 3 на последваща процедура по преценяване необходимостта от ЕО. Приключени са 12 процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Прекратени са 6 процедури, започнали по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

През отчетния период е изготвен отговор по оценка качествто на ДОВОС за ИП „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални материалиˮ, като докладът е оценен с положителна оценка.

Текущ контрол:

През месец март 2024 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 25
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени 63 бр. проверки: 44 планови, от които 6 са комплексни и 20 извънредни, както следва: 3 бр. – по изпълнение на предписания, 3 бр. по сигнали, 2 бр. по писма на оператори, преустановяване образуването на отпадъци – 5, класификация на отпадъци – 1 брой, самосезиране – един брой, по заявление – един брой, 3 бр. по писмо на ДАНС и една по писмо на МОСВ.
 • Осъществен е контрол по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Глава Седма, Раздел Първи от Закона за опазване на околната среда, като са извършени 4бр. проверки по химикали и 2 бр. проверки на предприятие с нисък и висок рисков потенциал.
 • Извършени са 4 планови и 1 извънредна проверка на оператори с издадено комплексно разрешително.
 • Проверки по Закона за чистотата на атмосферния въздух: 9 планови, от които 5 самостоятелни и 4 от участие в комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 22 извънредни проверки.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 15 бр. контролни проверки на планови обекти, от които 13 бр. планови проверки с 8 пробонабирания, като 2 от плановите проверки са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 2 бр. извънредни проверки на планови обекти;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“, 2 планова на защитени територии и 1 извънредна по сигнал за пожар в ЗМКБ;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 извънредна за постановени условия в разрешително за изключения от забраните, 2 планови проверки за нерегламентирана продажба на диви пролетни цветя;
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 1 планова.

 Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 3 проверки по дадени предписания, като е установено, че са са предприети действия по изпълнението на две от тях. Констатирано е неизпълнение на едно предписание, за което на оператор е съставен АУАН.

 Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец март 2024 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  отчитат 2 денонощия с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 за град Русе, и нито едно превишение за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра резултатите от измервания касаят само периода 01.03.- 16.03.2024 г. Останалите данни до края на месец март, ще са налични към средата на м. април. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски. Влошеното качество на атмосферния въздух през месеца е в  следствие от използването на твърди горива за битово отопление (основно дърва и въглища), съчетано с липса на вятър, наличие на температурни инверсии, както и трансграничен пренос на пустинен прах.

От 06.03. до 19.03.2024 г. Мобилната автоматична станция на РЛ-Русе към ИАОС, е извършила планово измерване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в гр. Русе. Станцията е била разположена в двора на Хидрометеорологичната станция на ИАППД, в западните жилищни квартали на града. Получените данни не са отчели превишения на следените атмосферни замърсители, както и на бензен, толуен и ксилен. От 20.03.2024 г. по план МАС е преместена в гр. Разград за извършване на измервания на КАВ по утвърден график.

По постъпили сигнали на жители на град Русе за разпространение на неприятни миризми с различен характер, основно през вечерните и нощните часове, са извършени 19 проверки на данните от пунктовете за КАВ в гр. Русе за дните, в които са получени сигналите. Не са установявани превишения на нормите на следените атмосферни замърсители, вкл. и на органичните: бензен, толуен, ксилени, крезоли, фенол и нафтален.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 9 планови и 22 извънредни проверки. Експертите от направлението са участвали в 3 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни. За установени административни нарушения на ЗЧАВ от РИОСВ-Русе е съставен 1 АУАН. Извършен е емисионен контрол на 1 брой неподвижен източник, съгласно утвърдения график на РИОСВ-Русе за 2024 г.

През месец март с протоколи е определено местоположението на пунктовете за извършване на непрекъснат мониторинг на КАВ в гр. Русе и гр. Разград, съгласно утвърден от Министъра на ОСВ годишен график за 2024 г.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 6 доклада на оператори, за извършени СПИ и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени Собствени непрекъснати измервания (СНИ). Утвърдено е разположението и оборудването на една пробовземна точка за неподвижен източник.

През отчетния период е заверен 1 брой дневник на оператор на бензиностанция, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През м. март са одобрени с Решение на Директора на РИОСВ-Русе 7 Плана за управление на разтворителите.

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ са представили по електронен път 319 годишни отчети за използваните количества хладилен/климатичен агент в предходната година. Ежедневно през месеца експертите от направлението осъществяваха комуникация и оказваха методическа помощ на задължените по наредбата лица, с цел ефективно внедряване на информационната за представянето на  отчетите за ФПГ за 2023 г.

Шум

През месец март 2024 г. не са извършвани контролни проверки по фактор шум.

Изготвени са 2 вътрешни становища във връзка с провеждани процедури по глава Шеста от ЗООС на: Заявление за издаване на комплексно разрешително на „И-Уейст Силистра” ЕАД и на ДОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални минерали”, с възложител „Каолин“ ЕАД.

Изготвени са 29 вътрешни становища на постъпили ГДОС на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Изготвени са 4 Доклада до Директора на РИОСВ-Русе по съответните процедури.

Води

През месец март 2024 г. са извършени общо 15 контролни проверки на планови обекти, както следва: 11 бр. планови проверки, от които 8 с пробонабирания на отпадъчни води на: „Екогалваник“ ЕООД, „Оберьостерайхише биодизел България“ ЕООД, „Олео протеин“ ЕООД, „Калатея“ ООД, „Фазерлес“ АД, ГПСОВ-Главиница, ГПСОВ-Тутракан, РПСОВ-Силистра;         Взето е участие в 2 планови екипни проверки на „Нико Милк” ООД, гр. Силистра, млекопреработвателен цех в с. Сяново, Община Тутракан и „Астра Биоплант” ЕООД - гр. Сливо поле, инсталация за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнини“ в гр. Русе.

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на  обекти: една съвместна на „Емакс“ ООД, гр. Силистра по сигнал за химически миризми от канализацията в гр. Силистра и една по писмо на „Оргахим“ АД са премахване на пломби, поставени на съдове за временно съхранение на промивни води.           

Експертите са участвали в проверки по условията на издадени КР на 4 бр. обекта Регионално депо Бяла, „Грийнбърн” ЕООД, „Оргахим Резинс” АД и „Биопродукт” ООД.  

При проверките на операторите са дадени 2 предписания. Не са съставяни АУАН. Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода е издадена една Заповед за отмяна на текущи месечни санкции (ТМС).

През месец март не са постъпвали в РИОСВ-Русе сигнали за замърсяване на водни обекти.

 През месец март приоритетите в направлението са били следните:

- контрол на Годишни Доклади за изпълнение на условията, поставени в РЗ – 35 бр.;

- изготвяне на вътрешни становища във връзка с провеждани процедури по реда на глава Шеста от ЗООС  – 2 бр.;

- съгласуване на План за собствен мониторинг на оператор с КР.

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

 - кореспонденция с други институции.

 Почви

През месец март 2024 г. по компонент „Почви” са  извършени две планови проверки на кариера в с. Ястребна, стопанисвана от „Водно строителство“ АД и на рекултивирано общинско депо в с. Ситово. По сигнали са извършени три проверки на ЕТ „Бисер Кирилов“, собственик на свинеферма м с. Писанец. Констатиран е разлив на течна торова маса, от съществуващи лагуни към свинекомплекса. Предстои да бъде съставен АУАН по чл. 40 от Закона за опазване на околната среда. Дадени са предписания за представяне писмени обяснения за допуснатия разлив.

Експертът в направлението основно е извършил проверки по фактор отпадъци и е работил по утвърждаване на работни листи по Закона за управление на отпадъците, както и по предоставяне на вътрешни становища във връзка с преписки по Глава шеста от ЗООС .

Биологично разнообразие и НЕМ

През месец март са извършени общо 4 броя контролни проверки, от които 3 планови и 1 извънредна.

Единствената извънредна проверка се извърши във връзка с постановени условия в Разрешително № 1024/26.02.2024 г. на Министъра на околната среда и водите, издадено по заявление на Регионален исторически музей – гр. Русе, с цел улов, обезпокояване и събиране на мъртви екземпляри от различни видове прилепи на територията на цялата страна, както и постъпило писмо от Регионален исторически музей – гр. Русе, касаещо посещение в ПЗ „Орлова чука“, заведено в РИОСВ-Русе с вх. № АО-1147/28.02.2024 г. По време на проверката не беше извършен улов на различни видове прилепи по списък, отразен в Разрешителното. Реализирано е  единствено наблюдение и заснемане на кадри на различни екземпляри, като дейностите бяха изцяло съобразени с Етичния код за добри практики в прилепните изследвания (Guildline on Ethics for Research and Field Work Practices), Споразумение за опазване на популациите на европейските прилепи (EUROBATS). С цел недопускане на безпокойство на екземплярите, дейностите в ПЗ „Орлова чука“ се извършиха в рамките на 90 мин.

Издадени са 2 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.) за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях и 7 броя регистрационни карти на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 22а от Закона за защита на животните.

С оглед на осъществяване на превенция върху търговията с ранно цъфтящи диви цветя, са извършени 2 планови проверки на пазари и места за продажба на цветя в гр. Русе и гр. Силистра. Проверките са свързани с контрола върху търговията с растителни екземпляри, включени в Приложение III на ЗБР. Не бяха констатирани нарушения.

Една планова проверка е извършена в Община Две могили, като предмет на контрол са издадените позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения на екологичното законодателство не са констатирани.

През отчетния период не са подавани заявления за регистрация на книги за билки и/или за организиране на билкозаготвителни пунктове.

 Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна“, които са 31 бр.

През месеца са извършени 2 планови проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Находище на пролетно ботурче“ – с. Бреница, общ. Тутракан и ПЗ „Орлова чука“. При проверките не са констатирани нарушения в режимите на дейности, регламентирани в заповедите за обявяване на териториите.  

Поради възникването на пожар в границите на ЗМ „Калимок-Бръшлен“ е извършена една извънредна проверка. Към 15 часа на 23.03.2024 г. е постъпил сигнал за възникнал пожар в тръстиковите масиви, в границите на защитената територия. Горенето е констатирано с помощта на системата за видеонаблюдение, с която се наблюдават гнездовите платформи за къдроглави пеликани. Установено е, че горят тръстикови площи в землищата на с. Нова Черна и с. Старо село, в обхвата на влажната зона. Две от огнищата са в северната част на влажната зона в близост до дигата, успоредна на р. Дунав и крайбрежните горски територии. Третото огнище се наблюдава в централната част на тръстиковите масиви в землището на с. Старо село. Поради равнинния релеф на терена не е възможно визуално да се оцени засегнатата площ. Пожарът е посетен от екип на РСПБЗН – Тутракан, които са извършили съответните пожарогасителни действия съобразно възможностите на техниката и предвид особеностите на терена.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 63 бр.  проверки: 44 планови, от които 6 са комплексни, 39 по фактор отпадъци и 20 извънредни, както следва: 3 – по изпълнение на предписания, 3 по сигнали, 2 по писма на оператори, преустановяване образуването на отпадъци – 5, класификация на отпадъци – 1, самосезиране – 1, по заявление – 1, 3 по писмо на ДАНС и една по писмо на МОСВ. Дадени са 8 задължителни предписания. Съставен е един АУАН по Закона за управление на отпадъците – за неизпълнено предписание за класификация на отпадък на „Оргахим“ АД. 

Приоритетно през месец март е извършено следното:

 • Проверки по сигнали на ДАНС за наличие на замърсени терени в област Силистра;
 • осъществени са проверки на оператори на площадки за нерегламентирано третиране на отпадъци, основно на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС);
 • осъществени са проверки по постъпили сигнали;
 • осъществен е контрол във връзка с предаване на отпадъци от площадката на „Полисан“ АД (в несъстоятелност). Проконтролирано е извеждането на опасен отпадък, собственост на дружеството от резевоар на площадката.

Експерти от направлението са участвали в общо 5 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

Експерти от направлението са участвали в 10 проверки по компоненти и фактори на околната среда, като един е бил водещ на две от тях.

През периода са изготвени и изпратени:

- в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците;

- писмо по ел. поща до МОСВ за банковите гаранции за приключване на първото тримесечие на 2023 г.;

- писмо до НКЦ относно трансграничен превоз на отпадъци;

- циркулярно писмо до 22-те общини за информация, относно почистване на пътища и дерета;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

 - информация за резултатите от извършен контрол на дружества, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- информация до МОСВ за отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО;

- информация по сигнал на ДАНС за замърсени терени в област Силистра.

През отчетния период са получени 16 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. По 3 сигнала са извършени проверки на място. В сигналите се визира нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци на неразрешени места. Останалите сигнали са препратени за решаване по компетентност.

Химикали

Експертите от отдел „КПКЗОХВ“ са извършили 4 проверки, от които 1 самостоятелна и 3 комплексни, както следва: ,,Карагьозови-2018“ ЕООД, гр. Русе, Верига магазини за търговия с промишлени стоки, битова химия,  козметика  в гр. Русе – 1 предписание; „МТМ” ООД - град Русе, леярна за черни метали в гр. Русе – 3 предписания; ДП „Пристанищта инфраструктура” - гр. София,  клон ТП - Пристанище Русе,  резервоарно стопанство на течен азотен тор в гр. Русе – 4 предписания; „Астра Биоплант” ЕООД - гр. Сливо поле, инсталация за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнини“ в гр. Русе –  1 предписание.

Дадени са 9 предписания, като 8 от тях са изпълнени, а 1 е със срок - следващия месец.

Експертите от отдела са изготвили 5 вътрешни становища към Дирекция „Превантивна дейност“ по постъпили инвестиционни намерения и процедури по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда.

ОВОС и ЕО

Във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе през отчетния период са извършени са 11  проверки на постановени административни актове по реда на Глава Шеста от ЗООС. Проверени са 7 от издадените Решения по преценка необходимостта от ЕО (ПНЕО), като е установено, че 6 от тях са послужили за одобрение на разглежданите планове, 1 административен акт е загубил правно действие. Извършени са и 4 проверки на издадени Решения по преценка необходимостта от ОВОС (ПНОВОС) за инвестиционни предложения, като 2 от тях са загубили правно действие, един от съставените протоколи е с дадени предписания, които са изпълнени в указания срок. По отношение на Становищата по ЕО, експертите са разгледали внесен в РИОСВ-Русе доклад за наблюдение и контрол при прилагането на ОУП на община Кубрат, като същият е одобрен с писмо. Не са констатирани нарушения от компетенциите на експертите от Дирекция „ПД“.

През отчетния период е извършена 1 извънредна проверка във връзка с нефинализирани процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, като е дадено предписание да не се извършват строителни дейности преди финализирането им.

Експерти от дирекцията са взели участие в 1 заседание на експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на Община Русе, в обществени обсъждания на 2 доклада по ОВОС в различни населени места и общини.

Комплексни Разрешителни

През месец март са извършени 4 планови и 1 извънредна проверка на оператори с издадено комплексно разрешително:

 1. „Биопродукт” ООД, гр. Русе, интензивно отглеждане на птици бройлери в село Тетово, община Русе - без предписания;
 2. „Грийнбърн” ЕООД, гр. Ловеч, производство на топлоенерия, чрез изгаряне на опасни отпадъци в гр. Разград - без предписания;
 3. „Оргахим Резинс” АД, гр. Русе, производство на смоли, лакове и лепила в гр. Русе – 2 предписания;
 4. Община Бяла, Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Бяла - без предписания;
 5. „Линамар лайт металс Русе” ЕООД, гр. София, производство на алуминиеви автомобилни части в гр. Русе – 1 предписание.

Дадени са 3 предписания от извършените проверки, като 1 е изпълнено в срок, а за останалите не е изтекъл срокът за изпълнение.

Постъпили са 68 бр. Годишни доклади по околна среда (ГДОС), като двама оператора с издадени КР не са подали ГДОС, тъй като не функционират и не са изградени.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец март 2024 г. са извършени седем планови контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда, съответстващи на 19 самостоятелни проверки и една извънредна на: „Флай пауър” ЕООД, гр. Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци); „МТМ” ООД - град Русе (по компонент въздух, фактор отпадъци, фактор химикали и ЗОПОЕЩ); „Нико Милк” ООД, гр. Силистра (по компонент води и фактор отпадъци); „Емакс” ООД, гр. Силистра, (по компоненти въздух и води), извънредна по сигнал; ДП „Пристанищта инфраструктура” - гр. София, клон ТП - Пристанище Русе,  (фактор химикали и ЗОПОЕЩ) „Сакса” ООД, гр. Долна Баня, (по компонент въздух и фактор отпадъци); „Делта текстил България” ЕООД - Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци); „Астра Биоплант” ЕООД - гр. Сливо поле; резервоарно стопансто за отпадъчни растителни масла в гр. Русе (по компоненти въздух и води и фактори отпадъци и химикали).

При проверките са дадени общо 15 бр. предписания. Съставен е един АУАН  за констатирано нарушение – неизвършване на СПИ на организирани източници в обект за предходен период.

Севезо

През месец март са извършени 2 проверки на следните оператори:

1. „Ойролог” ЕООД - гр. София, складова база за ПРЗ в гр. Русе (с висок рисков потенциал) – 4 предписания;

2. „Сафик Алкан” ЕООД - гр. Русе, складова база за търговия с химикали в гр. Русе (с нисък рисков потенциал) – 2 предписания.

Дадени са 6 предписания от извършените проверки, от които 3 са изпълнени, две са със постоянен срок, съгласно текста, и едно предстои за изпълнение в следващия месец.

Съставен е 1 АУАН на „Оргахим Резинс” АД за неспазване на чл. 116ж, ал. 3 от ЗООС.

АУАН, НП и ПАМ

1 „МТМ“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002581/12.03.2024 г. – не е проведен емисионен контрол, СПИ 2022-2023 г., нарушение по чл. 18, т. 1 от  Закона за чистотата на атмосферния въздух, вр. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредбата 6/99г.

2. С.А., с. Самуил, АУАН № 0002709/13.03.2024 г. – не е представил информация за закупени, обработени и реализирани през 2023 г. билки и техния произход, нарушение по чл. 31, ал. 1, т. 6 съгласно Закона за лечебните растения.

3. „Оргахим“ АД, гр. Русе, АУАН № 0002887/19.03.2024 г. – не е изпълнено дадено задължително предписание на основание чл. 113, ал. 3 от ЗУО, нарушение по чл. 156, ал. 1, вр. чл. 113, ал. 3  съгласно Закона за управление на отпадъците.

4. „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, АУАН № 0002049/22.03.2024 г. – не е изпълнено задължението да подаде до ИАОС – София, актуализиран доклад за безопасност, нарушение по чл. 116ж, ал. 3  съгласно Закона за опазване на околната среда.                                      

Издадени Наказателни постановления:

1. „Автоморга Спартак“ ЕООД, гр. Русе, НП № 03/14.03.2024 г., за нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба за излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС, в размер на 20 000 лв. - извършва третиране, изразяващо се в съхранение „дейност R13“, без да притежава разрешителен документ за дейности по третиране на отпадъци.

2. „Берус“ ООД, гр. Русе, НП № 04/14.03.2024 г., за нарушение на чл. 138,  ал. 1, т. 2, предложение второ, във връзка с чл. 29, ал. 2, предложение трето от Закона за управление на отпадъците, в размер на 7 000 лв. – допуснато е нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе не е  сключвал споразумения през отчетния период.

Писмени предупреждения:         

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе  не е издавал  писмени предупреждения през месец март.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

Дните с превишения на нивата на ФПЧ10 за месец март в гр. Русе са два, което в сравнение с предходни години е най-ниска стойност. Това показва подобрение във вида на използваните твърди горива в битовия сектор.

Един оператор в гр. Разград е преустановил замърсяване на водите на река Бели Лом, като на база получените резултати от анализа на отпадъчните води от обекта, е отменена текуща месечна санкция. От град Разград не са постъпвали сигнали за замърсяване на атмосферния въздух.

Извършена е планова съвместна проверка на склад за съхранение на опасни отпадъци в град Русе. Поради невъзможността за откриване на собственика на отпадъците, ще бъдат проучени възможностите за предприемане на действия по Закона за отговорността за предотвратяване  и отстраняване  на екологични щети.

Бизнеса

През месец март 2024 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 146 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 2 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 24 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции.
 • 7 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 4 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 3 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО.
 • 47 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС/МРРБ, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС
 • 13 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 6 решения за прекратяване на процедура по глава шеста от ЗООС;
 • 36 броя писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 2 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредителна част „съгласува“.

През отчетния период по Закона за управление на отпадъците са издадени:

- 6 регистрационни документа.

Издадените в периода от 01.03.2024 г. до 31.03.2024 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”.

В НИСО са утвърдени 50 работни листи на 35 оператори. Прекратени са 35 работни листа на стоматолози и лични лекари, поради смяна на адресите.

През периода е взето участие в заседания на общо шест Държавни приемателни комисии (ДПК) за приемане на строежи.

Обществеността

На 21 март директорът на РИОСВ-Русе се срещна с представители на екологична организация „Дишай Русе“. Основната тема бе действията на регионалната инспекция по решаване на казуса с наличието на миризми в град Русе, за което сигнализират гражданите и екологичните сдружения.

Световният ден на водата – 22 март бе отбелязан със съвместна инициатива на РИОСВ – Русе, РЛ-Русе и децата от клуб „Еко свят“ и група за ЦОУД при СУЕЕ „Св.Константин-Кирил Философ“. Учениците се превъплътиха в ролята на лаборанти, като изпитваха замърсяването на водите от бита. С помощта на уреди за експресен анализ, бяха изпитани проби води, с предварително разтворени препарати, използвани ежедневно в домакинствата по показатели: Ph, разтворен кислород и електропроводимост. В края на урока стана ясно, че водата е безценен ресурс и отговорността за замърсяването й е на всички нас. Денят на водата бе отбелязан и с участниците в клуб „Моят свят“ при ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе. Занятието се проведе на 29 март и бе посветено на кръговрата на  водата.


 Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месеците януари и февруари 2024 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месеците януари и февруари 2024 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили общо 141 проверки, в т.ч. планови 75 бр. и извънредни - 66 бр., в т.ч. през януари 36 проверки (10 планови и 26 извънредни), а  през месец февруари - 105 проверки ( 65 планови и 40 извънредни).  Броят на проверените обекти общо е 127, като 86 са планови и 42 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 11 предписания през м. януари и 27 предписания през м. февруари за отстраняване на констатирани нарушения.

През първите два месеца на 2024 г. са съставени общо пет акта за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ-Русе през периода са издадени две наказателни постановления, с които на юридически лица са наложени имуществени санкции в общ размер на 12 000  лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе не е сключвал  споразумения по съставени АУАН през месеци януари и февруари 2024 г.

За месец януари 2024 г. общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 10 377,38 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 30 391,33 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН не са постъпили суми. От структурите на НАП през месеца са събрани и преведени 377,38 лв. по имуществени санкции.

От получените суми през месец декември 2023 г., на общините през месец януари 2024 г. са преведени 39 071,63 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 36 319,06 лв.

За месец февруари 2024 г. общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 13 377,60 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 10 856 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН не са постъпили суми. От структурите на НАП през месеца са събрани и преведени 1 277,60 лв. по имуществени санции.

От получените суми през месец януари 2024 г., на общините през месец февруари 2024 г. са преведени 32 240,98 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 22 685,78 лв.

Наложени имуществени санкции по чл. 69 от ЗООС в периода, както следва:

 • На 13.12.2023 г. по молба от оператора по чл. 69б от ЗООС, от изход ПСОВ на „Биовет“ АД, гр. Пещера, клон Разград е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция и налагане на нова текуща месечна санкция (ТМС) във връзка с установено увеличаване на замърсяването на водния обект. От директора са издадени Заповед за отмяна на ТМС в размер на 7 796 лв. и наказателно постановление за налагане на нова ТМС в размер на 8 672 лв.

В периода от 01.01. до 31.01.2024 г. не са постъпвали писмени жалби в РИОСВ-Русе.

Постъпилите в инспекцията сигнали са общо 124, както следва:

 • в деловодството на РИОСВ-Русе – 11 бр.
 • на „зелен телефон – 45 бр.
 • по електронна поща – 68 бр.

От тях 7 са препратени по компетентност, 5 са основателни и 112 са неоснователни.

Разпределението на сигналите по общини е, както следва: Община Русе – 116; Община Силистра – 3; Община Разград – 2; Община Исперих – 1; Община Главиница – 1; Община Алфатар – 1. По всички сигнали са предприети действия. През месеца преобладаващи са сигналите, свързани с усещане на миризми, 12 сигнала са за нерегламентирани дейности с отпадъци, 2 сигнала са по ЗБР и 3 сигнала са по ЗВ.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • химически/промишлени миризми с различен характер и замърсяване на въздуха, като множеството от постъпилите сигнали (около 90%) са за миризми на територията на Община Русе,
 • нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци;
 • намерен в безпомощно състояние къдроглав пеликан;
 • два сигнала по ЗВ, относно замърсяване на река Дунав и замърсяване на имот с отпадъчни води от дейността на мандра.

За постъпилите, през месец януари, сигнали са извършени 13 броя проверки, като са проверени 12 обекта на територията на РИОСВ-Русе. Дадени са 4 предписания.

В периода от 01.02 до 29.02.2024 г. е постъпила една писмена жалба на територията на Община Русе относно замърсяване на въздуха на гр. Русе. Същата е основателна по отношение за усещане на краткотрайна миризма, но не са установени превишения на нормите на следените атмосферни замърсители, не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух.

Сигналите, постъпили в инспекцията са общо 193 сигнала, постъпили, както следва:

 • В деловодството на РИОСВ-Русе – 14 бр.;
 • На Зелен телефон – 70 бр.;
 • Получени на електронна поща – 109 бр.

От тях 8 са препратени по компетентност, 7 са основателни, 177 са неоснователни, а по един от постъпилите сигнали предстои извършване на проверки през месец март.

Разпределение на сигналите по общини е както следва :

Община Русе – 184; Община Силистра – 3; Община Разград – 1; Община Исперих – 1; Община Ветово – 2; Община Завет – 2

През месеца преобладаващи са сигналите, свързани със ЗЧАВ за усещане на неприятни миризми, 11 сигнала за нерегламентирани дейности с отпадъци, 4 сигнала по ЗБР, както и 3 сигнала по ЗВ.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • неприятни миризми и замърсяване на въздуха, като множеството от постъпилите сигнали (около 90%) са за неприятна миризма на територията на Община Русе;
 • нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци;
 • намерен в безпомощно състояние птици, както нерегламентирано бране и изкореняване на диворастящи цветя;
 • два сигнала по ЗВ, относно замърсяване на река Дунав.

За постъпилите през месец януари, сигнали са извършени 22 проверки, като са проверени 21 обекта на територията на РИОСВ-Русе. Дадени са 4 предписания, като е съставен 1 АУАН, във връзка с възникнал пожар на територията на Регионално депо-Русе.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месеците януари и февруари е изготвянето на годишния план и годишния отчет за контролната дейност на Инспекцията, изготвяне на общо 4 писмени отговора по парламентарни питания, изготвяне на отговори по ЗДОИ, предоставяне на писмена информация по образувани производства до структурите на МВР и Прокуратурата, изготвяне на информация до инспектората на МОСВ, предоставяне на становище по проект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците; кореспонденция и изготвяне на становища по постъпили ГДОС по изпълнение на условия в КР;  както и предприемане на действия, включително извършване на извънредни проверки по постъпили многобройни сигнали на граждани за интензивни химически миризми в град Русе.

  Като проблем остават многобройните сигнали за химически миризми, които се подават в Инспекцията и/или се препращат от МОСВ, въпреки, че всички измервателни станции за качество на въздуха в град Русе не отчитат превишение на следените замърсители, с изключение на нивата на ФПЧ 10.

Превантивен контрол

Превантивен контрол през месец януари 2024 г.

През отчетния период експертите от дирекция ПД за работили по прилагане на обхватен и ефективен превантивен контрол на всички инвестиционни инициативи, свързани с разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране. По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО, са  работили по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури. За 10 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС. 9 от тях подлежат на последваща процедура по преценяване необходимостта от ОВОС, 1 – на последваща процедура по преценяване необходимостта от ЕО. Приключени са  5 процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 2 процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Прекратени са 3 процедури, започнали по реда на Глава шеста от ЗООС. Проведено е едно заседание на ЕЕС и е издадено едно становище по екологична оценка на Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Лозница.

Паралелно с това, е внесено задание за консултация по чл. 19а от наредбата за ЕО за Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Борово, отговор по което ще бъде изготвен следващ отчетен период.

Внесен е един доклад за ЕО за Общ устройствен план на Община Цар Калоян, както и два доклада за ОВОС за следните инвестиционни предложения: „Добив на строителни материали в находище Ценово-2 - варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценовоˮ и „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални материали.

През месец януари 2024 г. експертите от дирекция „Превантивна дейност“ освен рутинната работа, работиха  и по изготвяне на:

- Плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2024 г.;

- Годишен отчет на РИОСВ-Русе за 2023 г.

- Отчет по изпълнение на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси и представяне на подробен отчет към 31.12.2022 г. за изпълнение на програмния бюджет на МОСВ, като текстовия формат на отчета е оформен като отделен документ, в който са представени постигнатите резултати по изпълнение на Програмата;

 - предоставяне на нарочно обработена информация във връзка с постъпили искания за това по реда на ЗДОИ и др.

Превантивен контрол през месец февруари 2024 г.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО, експертите от дирекция ПД работиха по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури. За 17 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС. 11 от тях подлежат на последваща процедура по преценяване необходимостта от ОВОС, 1 – на процедура по задължителна ОВОС; 4 на последваща процедура по преценяване необходимостта от ЕО и 1 на задължителна ЕО. Финализирани са 9 броя процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 4 броя процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Прекратени са 2 процедури, започнали по реда на Глава шеста от ЗООС.

Паралелно с това, е изготвен отговор на консултация по чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО за Общ устройствен план на Община Цар Калоян. Изготвен е отговор и по чл. 19 а от Наредбата за ЕО на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Борово.

През отчетния период е изготвен отговор по оценка качеството на ДОВОС за ИП „Добив на строителни материали в находище Ценово -2 - варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценово“, като докладът е оценен с отрицателна оценка.

Внесено е задание за обхват и съдържание на ДОВОС за ИП „Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ „Правда” в землището на село Правда, община Дулово, област Силистра.

През месец февруари е изготвено становище до МОСВ във връзка с текуща процедура по трансграничен ОВОС за ИП „Изграждане на сграда хале, отточен бетониран басейн, бетонни платформи, ограждения, осветителна система, изпълнение на сондажи и вътрешна водоснабдителна и канализационна, разполагане на станция за предварително пречистване на отпадъчни води, разполагане на инсенератор, за болнични отпадъци с прилежащи инсталацииˮ.

Текущ контрол:

През месеците януари и февруари 2024 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: общо 31: 9 броя през м. януари и 22 броя през м февруари.
 • Проверки по Закона за управление на отпадъците: общо 91 бр. проверки: 54 по план и 37 извънредни
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – общо 5 бр. планови проверки, с 4 броя пробонабиране на отпадъчни води.
 • Проверки по Закона за защитените територии – – 31 извънредни (ежедневни) проверки през м. януари и 29 извънредни (ежедневни) проверки през м . февруари на ПР „Сребърна“ и 1 планова на защитена територия;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 планова проверка на среднозимно преброяване на водолюбивите птици, 1 извънредна на физ. лице размножаващо папагали, 1 планова проверка по сигнал за намерен екземпляр от защитен вид, 1 извънредна по депозирано уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на ФЕЦ през месец януари; 2 планови проверки на бедстващи защитени екземпляри, 1 извънредна за уведомление за изсичане на дървесна растителност, 1 планова проверка за нерегламентирана продажба на диви пролетни цветя) през м. февруари;
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 6 извънредни и 1 планова за февруари;

Засилен последващ контрол

През месеци януари и февруари 2024 г. са извършвани общо 7 броя проверки по изпълнение на дадени предписания. Съставени са два броя АУАН за неизпълнение на предписание.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец януари 2024 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  отчитат: 3 денонощия с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 мкр. за град Русе, и 1 денонощие за град Силистра. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски, с изключение на азотните оксиди, въглеродния оксид и ФПЧ2.5, които имат повишени стойности в дните с превишения на нормата на ФПЧ10. Влошеното качество на атмосферния въздух през месеца основно е следствие от използването на твърди горива в битовото отопление, както и зачестилите периоди с трансграничен пренос на пустинен прах. По-голям брой превишения се отчитат именно през този период на годината, при липса на вятър и наличие на температурни инверсии, което спомага за по-трудно разсейване и задържане на замърсителите във въздуха над града. Най-неблагоприятно за разсейването на замърсителите на атмосферния въздух е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 m/s.

През месец януари 2024 г. по компонент „Атмосферен въздух“  експерт от направлението е взел участие в една държавна приемателна комисия. Извършена е една извънредна проверка по сигнал за замърсяване на атмосферния въздух.

През месец януари в РИОСВ – Русе са постъпили, и са утвърдени 9 Доклада на оператори, за извършени Собстевни периодични измервания (СПИ) и 2 месечни Доклада на оператори за извършени Собствени непрекъснати измервания (СНИ).

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ следва да представят до 31 март на настоящата година, годишни справки за използваните количества хладилен агент през предходната година. Това става по електронен път, считано от 01 януари 2024 г. в новосъздадена информационна система на ИАОС. За периода 28 задължени от наредбата лица са представили своите електронни справки за 2023 г. Ежедневно експертите от направлението комуникират със задължените по наредбата лица с цел ефективно внедряване на информационната за представянето на  отчетите за ФПГ за 2023 г.

През месец февруари 2024 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  отчитат: 1 денонощие с превишение на средноденощнaта норма на ФПЧ10 мкр. за град Русе, и нито едно за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра превишенията касаят само периода 01.02.- 15.02.2024 г. Останалите данни до края на месец февруари, ще са налични към средата на м. март. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски, с изключение на азотните оксиди, въглеродния оксид и ФПЧ2.5 които имат повишени стойности в дните с превишения на нормата на ФПЧ10.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 5 планови проверки и 13 извънредни проверки. Експерт от направлението е взел участие в една държавна приемателна комисия. Експертите от направлението са участвали в две проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и утвърдени 16 Доклада на оператори, за извършени СПИ и 2 месечни Доклада на оператори за извършени СНИ.

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), през месец февруари, оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ са представили по електронен път 63 годишни справки за използваните количества хладилен агент в предходната година.

Във връзка с подадени в РИОСВ – Русе през месец февруари ежедневно, средно по 10 сигнала за усещане на химически миризми в различни квартали на град Русе, са извършвани проверки на данните от пунктовете за КАВ в града, които измерват концентрациите на органични замърсители. Съставени са 12 протокола от извършените проверки, като в нито един от дните не са установени превишения на нормите на контролираните замърсители. Подаването на сигнали продължава да е в извънработно време и основно през нощните часове.

Шум

През месец януари 2024 г. не са извършвани контролни проверки, във връзка с емисионен контрол по фактор „Шум в околната среда”.

В РИОСВ – Русе са постъпили 2 броя Доклади с резултати от извършени СПИ по фактор „Шум“, на: „ЦБ Цветанови“ ЕООД и „Свинекомплекс Бръшлен“ АД. При преглед на информацията и протоколите от измерване не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум.

Изготвено е едно вътрешно становище по представен доклад за ОВОС за ИП „Изграждане на производствена база на предприятие ,,Ватия кварц” АД ”, с възложител ,,Ватия кварц” АД. През месец януари официално е съгласуван с РЛ-Русе и ИАОС изготвения График на за извършване на контрол по фактор шум за 2024 година.

През месец февруари2024 г. е извършена една контролна проверка, във връзка с емисионен контрол на „шум в околната среда”. Измерванията са извършени от служител на РЛ Русе на обект: фабрика за чорапи в гр. Русе с оператор „Феникс 94“ ООД. Представените протоколи от изпитване не показват установени превишения на нивата на шум по границите на обекта и в точка на въздействие.

Води

През месец януари 2024 г. са извършени общо 3 бр. извънредни контролни проверки на обекти, както следва:

- 1 бр. извънредна проверка на „Биовет“ АД по уведомително писмо на дружеството;

- 2 бр. извънредни проверки на: планов обект „Аполо 35” ЕООД и на поречито на река Дунав, в района на град Русе.

Не са проверявани условия по компонент „Води” в Комплексни разрешителни. На операторите са дадени 4 бр. предписания, които са изпълнени в срок. През отчетния период не са съставяни АУАН.

 • Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през месец януари са издадени: една Заповед за отмяна на ТМС и едно наказателно постановление за налагане на ТМС на „Биовет“ АД, клон Разград в размер на 8 672 лв.

През месец февруари 2024 г. са извършени общо 8 бр. контролни проверки на обекти както следва:

- 5 бр. планови, с 4 бр. пробонабиране на „Жити“ АД, „Топлофикация Русе“ АД, „АДМ Разград“ ЕАД, „Биовет“ АД;

- 2 бр. планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на „Джеферови” ЕООД и на ППК „Надежда-Ряхово”;

- 1 бр. извънредна проверка на планов обект „Оргахим Резинс” АД.

 Проверени са условията по компонент „води” на 2 бр. Комплексни разрешителни – „Язошефи” ООД и „Ко и Бо импорт експорт” АД.

На операторите не са давани предписания.  През отчетния период не са съставяни АУАН.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през месец февруари не са издавани Заповеди и Наказателни постановления.

През месеците януари и февруари 2024 г. са постъпили в РИОСВ-Русе общо 3 бр. сигнали по компонент „води“, както следва:

На 10.01.2024 г. е подаден сигнал за замърсяване на река Дунав. Направен е оглед на реката при корабно място № 7 на „Порт Булмаркет“ ЕАД. Констатирано е наличие на 2 бр. петна с кафяв цвят близо до брега. Представител на дружеството е присъствал на проверката. Вероятната причина за петната, е отмиване на отлагания от площадковата канализация на ДИЗ „Тегра“ във връзка с повишаване нивото на реката през месец януари. От представители на „Порт Булмаркет“ ЕАД е поет и изпълнен ангажимент за почистване.

В РИОСВ-Русе на 05.01.2024 г. е депозиран сигнал за замърсяване на съседен на МПП имот с оператор „Аполо 35“ ЕООД. Дружеството е съгласувало с РИОСВ-Русе инвестиционно предложение за изграждане на канализационна връзка на МПП с канализационната система на град Главиница, за което са стартирали строителни дейности. При проверка на 12.01.2023 г. е направен оглед на площадката и строежа. Констатирано е, че е изкопан канал за полагане на свързваща канализационна тръба. Имотът на сигналоподателя граничи с МПП. Малка част от изкопаните земни маси са струпани в двора на имота. При изкопните дейности е увлечена отпадъчна вода от бетоновата шахта за събиране на производствени отпадъчни води със земните маси, които са се отекли в частния имот. Установени са следи с площ около 1м³. В изкопания канал не е налична отпадъчна вода. Получена е информация от представител на дружеството, присъстващ на проверката, за закупени строителни материали и довършване на каналната връзка. Дадено е предписание за почистване на замърсяването на имота след приключване на строежа, което е изпълнено.

Във връзка с получени 10 сигнала за наличие на миризми на химикали в центъра на град Русе, на 02.02.2024 г. е направен оглед на площадката на „Оргахим Резинс“ АД. Към момента на проверката е установено, че не се извършва производствена дейност и синтезът на смоли е приключил на 31.01.2024 г. При огледа на Локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) не са установени разливи на химични продукти в отпадъчните води, постъпващи в съоръжението и няма наличие на миризми. Помпите на ЛПСОВ са в автоматичен режим на работа и към пречиствателното съоръжение постъпват отпадъчни води от „Оргахим“ АД, съгласно договор, сключен между дружествата. Запазена е целостта на поставената от РИОСВ-Русе пломба на ножов шибър при байпасната връзка на пречиствателната станция.

През месеците януари и февруари приоритетите в направлението са били следните:

- изготвяне на становища по Глава Шеста от ЗООС– общо 12 бр.;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция с други институции.

- информация за Районна прокуратура Разград, във връзка с наличието на неприятни миризми в град Разград – 77 бр. протоколи, писма, заповеди и наказателни постановления;

- подготовка на информация за достъп на Център за съзидателно правосъдие-Разград – 86 бр. протоколи, писма, заповеди и наказателни постановления.

Почви

През месеците януари и февруари 2024 г. експертът по компонент „Почви”е извършил проверки по отпадъци и е работил по годишен план и годишен отчет за контролната дейност на РИОСВ – Русе.

Работено е също така по утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъците, както и по преписки по процедури по Глава Шеста от Закона за опазване на околната среда.

Биологично разнообразие и НЕМ

През месец януари са извършени общо 4 броя контролни проверки, от които две планови и две извънредни.

Една от проверките е извършена по сигнал за екземпляр в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) e предоставен за препариране на Регионален исторически музей гр. Русе.

През отчетния период e извършенa планова проверка във връзка с провеждане на 48-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици. На 13.01.2024 г., съвместно с представители на Българското дружество за защита на птиците, е направено наблюдение и преброяване на водолюбивите птици по българския бряг на р. Дунав в участъка от речен километър 524 до км 492,5, както и в районите на рибарници „Мечка“, общини Борово и Иваново и при с. Басарбово, общ. Русе. Наблюдавани са следните видове екземпляри: сива врана (Corvus cornix) – 64 екз., голям синигер (Parus major) – 3 екз., зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – 123 екз., щиглец (Carduelis carduelis) – 10 екз., обикновен фазан (Phasianus colchicus) – 1 екз., къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) – 3 екз., голям корморан (Phalacrocorax carbo) – 143 екз., голяма белочела гъска (Anser albifrons) – 66 екз., малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) – 7 екз., каспийска чайка (Larus cachinans) – 53 екз., речна чайка (Larus ridibundus) – 1 екз., ням лебед (Cygnus olor) – 14 екз., гривяк (Columba palumbus) – 3291 екз., зелен кълвач (Dendrocopos viridis) – 2 екз., сива чапла (Ardea cinerea) – 1 екз., обикновен мишелов (Buteo buteo) – 10 екз., малък ястреб (Accipiter nisus) – 2 екз., голяма бяла чапла (Casmerodius albus) – 1 екз., малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) – 2 екз., звънарка (Bucephala clangula) – 8 екз., посевна врана (Corvus frugilegus) – 190 екз. Данните са изпратени в ИАОС за обобщаване.

Извършена е една извънредна проверка във връзка с постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаичен парк с капацитет до 4 MW в поземлени имоти по КККР на с. Пожарево, общ. Тутракан. Същите са разположени в съседство с блатото при с. Пожарево, представляващо поземлен имот (ПИ), начин на трайно ползване „Рибарник”, площ 326 162 кв. м, собственост „Частна обществени организации“. Последният не е обект на постъпилото уведомление, но при извършена проверка на 27.10.2023 г. е констатирано, че се извършва подготвителна дейност за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, като за същата към момента не са проведени необходимите съгласувателни процедури. Извършените дейности възпрепятстват преминаването на води от реката към блатото и обратно, което се отразява неблагоприятно на водния режим на блатото. По време на по-ранни наблюдения в района е установено наличие на плътно разположени дървета предимно от вида бяла върба (Salix alba), които в момента липсват. Това показва, че е извършена сеч на големи площи и изкореняване, видно и от многобройните купчини от коренища и пръст. При преглед на сателитни изображения/въздушни снимки от предходни години е установено, че са били налични приблизително 36 – 37 дка площи с гора от бяла върба, които впоследствие са били изсечени. По случая е подаден сигнал до Окръжна прокуратура Силистра.

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.) и са издадени 4 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от ЗБР за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

През отчетния период не са подавани заявления за регистрация на книги за билки и/или за организиране на билкозаготвителни пунктове.

През месец февруари са извършени общо 11 броя контролни проверки, от които 4 планови и 7 извънредни.

Две от плановите проверки са по сигнали за 2 броя екземпляри в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua) и един екземпляр от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) са предоставени за препариране на Регионелен исторически музей гр. Русе.

Извършена е една извънредна проверка във връзка с постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за изсичане на дървесна растителност по Кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на с. Манастирци, община Лозница, област. Целта на проверката е била установяването дали дърветата, които възложителят планира да изсече, се използват от птици за гнездене, почивка или хранене, с оглед съобразяване на становището на РИОСВ – Русе с разпоредбите на чл. 38, чл. 41, ал. 3 и чл. 46 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). При извършено посещение на място в южната част на ПИ 47041.13.116 е частично залята с вода, като е формиран блатист терен с влаголюбива тревиста и дървесна растителност. Тревистата растителност е с преобладаване на папур (Typha spp.), по-слабо тръстика (Phragmites australis), а дървесната е представена основно от върби (Salix spp.). Северната част на ПИ е заета основно с дървесна растителност, също основно от върби. В другите ПИ, предмет на инвестиционното предложение, дървесната растителност е представена от по-малки групи дървета, но съществуват изкуствено създадени поясни насаждения от хибридна топола. В тях преобладават площите, подложени на земеделска обработка, въпреки че начинът им на трайно ползване е определен за „Язовир”. В южната част на ПИ 47041.13.116 съществува група върби с височина над 20 м, върху които са установени голям брой почиващи птици. Самите дървета частично са покрити с екскременти от рибоядни птици, което показва, че в продължение на години са били използвани от птиците за почивка. Наблюдавани са над 200 екз. от вида голям корморан (Phalacorcorax carbo), минимум 50 екз. от вида голяма бяла чапла (Casmerodius albus) и минимум 50 екз. от вида сива чапла (Ardea cinirea), които са почивали кацнали по клоните на описаните дървета. Разположението на гореописаните дървета създава условия за почивка на птиците предвид установения голям брой екземпляри и отговаря на описанието за място за почивка в чл. 38, ал. 1, т. 4 от ЗБР. Видовете голяма бяла чапла (Casmerodius albus) и сива чапла (Ardea cinirea) са с голямо консервационно значение и са включени в приложение № 3 към чл. 37 от ЗБР.

Издадени са 2 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.) за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Закон за лечебните растения

През месеци януари и февруари 2024 г. няма регистрирани книги за билки, нито са били организирани нови билкозаготвителни пунктове.

През месец февруари, с оглед на осъществяване на превенция върху търговията с ранно цъфтящи диви цветя е извършена 1 планова проверка на пазари и места за продажба на цветя в гр. Разград. Проверката е свързана с контрола върху търговията с растителни екземпляри, включени в Приложение III на Закона за биологичното разнообразие(ЗБР). Не бяха констатирани нарушения.

Една планова проверка е извършена в ДГС Разград, като предмет на контрол са издадените позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения на екологичното законодателство не са констатирани.

Извършени са 6 извънредни проверки по документи на билкозаготвители, във връзка с неизпълнение на задължения по чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растиния – ЗЛР. На лицата са изпратени покани за съставяне на АУАН.

Защитени територии

През месец януари 2024 г. са извършвани ежедневни проверки (31 за месец декември) на ПР „Сребърна“.  

През месец февруари 2024 г. са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна“, които са 29.

През месеца е извършена 1 планова проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Находище на пролетно ботурче“ – с. Осенец, общ. Разград. При проверката не са констатирани нарушения в режимите на дейности, регламентирани в заповедта за обявяване на територията.

Отпадъци

През месец януари са извършени общо 27 бр. проверки: 8 по план,  и 19 извънредни, както следва: 6 бр. по сигнали, три по преустановяване образуването на отпадъци, две по заявление за дейности с отпадъци, една по нотификация на „Лубрика“ ООД, пет по изпълнение на предписание. Дадени са седем задължителни предписания. Експертите от направление „Отпадъци“ са съставили два АУАН, както следва: един за неизпълнено предписание, дадено по Закона за опазване на околната среда – ЗООС, един по Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности с ИУМПС, без съответния разрешителен документ. През отчетния период няма издадени наказателни постановления.

Основните дейности през месец януари бяха: извършване на  проверки по постъпили сигнали и по предписания, свързани главно с нерегламентирано изгаряне на отпадъци, както и с изготвяне на плана и отчета за контролна дейност на инспекцията.

През отчетния период са получени 12 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Извършени са 6 проверки по сигнали, които касаят нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Сигналите са неоснователни. Дадени са две предписания за недопускане на изгаряне на отпадъци. Съставени са два броя АУАН в деловодството на РИОСВ-Русе.

 По сигнали от предходни месеци, постъпили в инспекцията за изхвърлени битови и строителни отпадъци в община Русе и са извършени проверки за изпълнение на дадените предписания за почистване на замърсените площи. Терените са почистени. По предписание е извършена проверка на имот, в който през месец ноември е  установено съхранение на ИУМПС. Констатирано е неизпълнение на даденото предписание за премахване на ИУМПС от така обособената площадка. Съставен е АУАН. По случая е образувано досъдебно производство.  

През месец февруари са извършени общо 64 броя проверки,  от които 46 по план в това число и екипни/съвместни проверки и 18 извънредни. Проверки по предписания – 2 на „Автоморга Спартак“ ЕООД, на който е съставен АУАН за неизпълнено предписание, 8 по сигнали за нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци, 4 за преустановяване образуването на отпадъци, една по заявление за издаване на разрешение за дейности с отпадъци, две проверки са искане на ОД на МВР – Силистра, относно разкомплектоване на ИУМПС в междублоковите пространства на територията на община Силистра и една по сигнал до МОСВ на ДАНС за незаконни сметища в област Силистра. и една по писмо на Община Русе за замърсен с отпадъци имот в кв. Средна кула. През месец февруари са съставени два АУАН – един за неизпълнено предписание  и един за изгаряне на отпадъци на Регионално депо – Русе. Издадени са две НП на обща стойност 12000 лв.

През месец февруари в инспекцията са постъпили 10 сигнала, свързани с нерегламнтирани дейности с отпадъци. Извършени са седем проверки, три са препратени по компетентност на кметовете на съответните общини за предприемане на действия. Сигналите касаят изгаряне на отпадъци. Два от сигналите са основателни, за което са съставени констативни протоколи и са  съставени  АУАН.

Химикали

През месец януари експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ не са извършвали проверки. Изготвени са четири вътрешни становища по Глава Шеста на ЗООС.

През месец февруари експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършвали 5 планови проверки, както следва:„Булмаркет Си Ен Джи” ЕООД, „Бадер България” КД, ,,Саксаˮ ООД „Шел България“ ЕАД. „Крафт ойл“ ООД, гр. Русе.

 Дадени са 12 предписания, като пет от тях са изпълнени, а останалите са със срок за изпълнени през следващия месец.

През отчетния период експерт от направлението е взел участие в 4 държавни приемателни комисии (ДПК) за строежи.

ОВОС и ЕО

През месец януари 2024 г. експерти от РИОСВ-Русе са взели участие в общо 5 броя Държавни приемателни комисии на различни обекти.

Експерти от дирекцията са взели участие в 1 заседание на експертния съвет по устройство на територията  в община Кубрат (ОЕСУТ), както и в обществено обсъждане в 3 общини на Доклад за ОВОС и приложенията към него за инвестиционно предложение по проект „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо- румънски участък на р. Дунав“.

Във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе през месец февруари 2024 г. са извършени са 5 проверки на постановени административни актове по реда на Глава Шеста от ЗООС. Проверени са 4 постановени Решения по ПНЕО, като е установено, че същите са послужили за одобрение на разглежданите планове, както и 1 решение по ПНОВОС, като е установено, че разглежданото ИП е реализирано.

Експерти от дирекцията са взели участие в 2 заседания на експертния съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на Община Русе, както и в 1 заседание на областен експертен съвет по устройство на територията за Област Русе.

Комплексни разрешителни

През месец януари не са извършвани проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни. До всички оператори с комплексни разрешителни е изпратено писмено предписание

на основание чл. 14, ал. 4 от ЗООС във връзка със задълженията по докладване в ЕРИПЗ.

През месец февруари са извършени две планови проверки на оператори с издадено комплексно разрешително:

 1. „Язошефи” ООД, с. Смирненски, интензивно отглеждане на птици в с. Смирненски, Община Ветово
 2. „Ко и Бо Импорт Експорт” ЕООД, интензивно отглеждане на птици в с. Борисово, Община Сливо поле

Дадено е едно предписание от извършените проверки, което е изпълнено в срок.

През месеца са постъпили са 2 бр. Годишни доклади по околна среда (ГДОС).

Изпратено са писма до пет оператора с КР с по 4 писмени предписания за извършване на обследване на съоръженията и процесите, от където е възможно да се отделят (организирано или неорганизирано) интензивно миришещи вещества.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец януари 2024 г. не са извършвани комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда.

През месец февруари 2024 г. са извършени 8 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на следните оператори: „Джеферови” ЕООД, гр. Разград, цех за млекопреработка в с. Драгомъж, Община Исперих (по компоненти въздух и фактор отпадъци), „Кемстийл” ЕООД - гр. София, площадка за рециклиране на бракувани кораби в гр. Русе (по фактори отпадъци и ПД), „Булмаркет Си Ен Джи” ЕООД, гр. Русе,  бензиностанция в гр. Русе (по компонент въздух и фактор химикали), „Бадер България ” КД,  гр. Русе, цех за шиеене на компоненти за авто интериор в гр. Русе (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ), „Крафт ойл”  ЕООД - гр. Русе - бензиностанция  в гр. Русе (по компонент въздух и фактор химикали), „Сакса” ООД, гр. Долна Баня, бензиностанция  в гр. Русе (по компонент въздух и фактор химикали), „Шел България" ЕАД,  гр. София,  бензиностанция  в гр. Русе (по компонент въздух и фактор химикали) и ППК „Надежда-Ряхово” ЕООД, с. Ряхово, община Сливо поле,  мандра за производство на млечни продукти с капацитет 1 т в с. Ряхово (по компоненти въздух и води, фактор отпадъци и ПД).

При проверките са дадени общо 12 бр. предписания. Не са съставени АУАН.

СЕВЕЗО

През месеците януари и февруари не са извършвани планови проверки. През отчетния период е изготвен и изпратен годишния план за контролната дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 от ЗООС в съответствие с териториалния обхват на дейност на РИОСВ – Русе –  2024 г.

През отчетния период не са констатирани случая на аварии.

АУАН, НП и ПАМ

Съставени АУАН през отчетния период месеци януари и февруари 2024 г.:

 1. „Сириус стар БГ“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002829/10.01.2024 г. – не е изпълнено дадено задължително предписание, нарушение по чл. 166, т. 3,  съгласно Закона за опазване на околната среда.

2. „Автоморга Спартак“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002847/19.01.2024 г. – извършва третиране на отпадъци /ИУМПС/, без разрешение по чл. 35 от ЗУО, нарушение по чл. 136, ал. 2, т. 3,  съгласно Закона за управление на отпадъците, вр. чл. 17, ал. 1 от Наредбата за иумпс.

3. „Иридис“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002613/08.01.2024 г. – не е представен годишен доклад в нормативно определения срок, за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР , нарушение по чл. 123в, т. 6 от  Закона за опазване на околната среда, вр. чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разреши

4. „Берус“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002886/15.02.2024 г. – допуснато нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци, нарушение по чл. 29, ал. 2, пр. 3-то  съгласно Закона за за управление на отпадъците.

5. „Автоморга Спартак“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002848/22.02.2024 г. – не е изпълнило дадено задължително предписание на основание чл. 113, ал. 3, чл. 119 и чл. 120 от ЗУО, нарушение по чл. 113, ал. 2, вр. чл. 156, ал. 1  съгласно Закона за управление на отпадъците.

Издадени Наказателни постановления:

1. Р.Р., с. Калипетрово, НП № 01/07.02.2024 г., за нарушение на чл. 156, ал. 1, вр. чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 2 000 лв. – не е изпълнил дадено задължително предписание на основание чл. 113, ал. 3 от ЗУО.

2. „Сириус стар бг“ ЕООД, гр. Русе, НП № 02/08.02.2024 г., за нарушение на чл. 166, т. 3, вр. чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 10 000 лв. – не е изпълнил дадено задължително предписание на основание чл. 155, ал. 2 от ЗООС.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе не са сключвани  споразумения през месеци януари и февруари 2024 г.:

Писмено предупреждение:          

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е издал писмено предупреждение:

 1. „Иридис“ ЕООД, гр. Дулово, ПП № 01/08.02.2024г. по АУАН № 0002613/08.01.2024 г. – не е представен годишен доклад в нормативно определения срок, за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР , нарушение по чл. 123в, т. 6 от Закона за опазване на околната среда, вр. чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Резолюция за прекратяване:

Прекратени административонаказателни процедури на основание чл. 54 от ЗАНН през отчетния период – има една:

 1. А.С., гр. Завет, РП № 1/05.01.2024 г., по съставен АУАН № 0002828/20.11.2023 г. – на основание чл. 34, ал. 1, б. „а“ от Закона за административните нарушения и наказания.

ПАМ:

На основание чл. 160, ал. 1, вр. чл. 158, т. 4, вр. чл. 159, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, през отчетния период няма наложена принудителна административна мярка /ПАМ/.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През месеци януари и февруари 2024 г. са установени само 4 дни с превишения на нивата на ФПЧ10 в град  Русе.

На оператори с издадени комплексни разрешителни на територията на град Русе и гр. Разград са дадени писмени предписания за обследване на производствените им площадки за наличие на източници на миризми и изготвяне на план – програми с конкретни мерки за ограничаване емитирането на миризми.

През месеците са извършвани проверки на производствените предприятия в град Разград, формиращи отпадъчни води и заустващи в река Бели Лом. Не са установявани нарушения. През двата месеца не са постъпвали сигнали от жители на град Разград за наличие на неприятни миризми.

Бизнеса

През месец януари 2024 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 149 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 0 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 18 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 10 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 9 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 1 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 66 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС/МРРБ, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС
 • 5 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 3 решения за прекратяване на процедура по глава шеста от ЗООС;
 • 1 становище по ЕО с разпоредителна част „Съгласувамˮ.
 • 31 броя писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 1 брой Решение по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредително част „съгласува“.
 • 1 брой Решение за прекратяване на процедури по оценка за съвместимост, на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

През месец февруари 2024 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 189 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 2 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 20 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 17 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 11 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 1 указателно писмо за провеждане на задължителна ОВОС;
 • 4 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 1 указателно писмо за провеждане на задължителна ЕО.
 • 74 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС/МРРБ, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС
 • 9 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 4 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 2 решения за прекратяване на процедура по глава шеста от ЗООС;
 • 37 броя писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;

През отчетния период са издадени, както следва:

- 7 решения за издадени регистрационни документи, от които за изменение и допълнение за транспортиране на отпадъци,  две нови за транспортиране на отпадъци, един отказа от издаване на регистрация и една регистрация на площадка за третиране на пластмасови отпадъци.

- 3 Решения за дейности по третиране на  отпадъци, от които за изменение и допълнение – 2 броя .

В НИСО са утвърдени над 50 работни листи.

През месеците януари и февруари е взето участие в  заседания на общо 20 ДПК за приемане на строежи.  

Обществеността

На 8 януари 2024 г. министърът на околната среда Юлиян Попов и двама заместник-министри посетиха град Русе. Срещата е планирана от предходната година  и е свързана с проблема с чистотата на въздуха в града. Министърът и директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова  се срещнаха с кмета на гр. Русе, общинския съвет и областния управител на област Русе. Вечерта се проведе среща с представители на неправителствените организации, граждани и еко-активисти. По време на срещата беше съобщено, че е създадена междуведомствена работна група с участието на експерти не само от системата на МОСВ, но и от други министерства, която работи по проблема с разпространението на миризми. Целта е да се проучи международния опит  в отделни държави и да се направят предложения за законодателство за регулирането на миризми от производствените инсталации.

На продължилата близо три часа среща министър Попов и екипът му отговориха на десетки въпроси и изслушаха мнението на всеки участник, взел думата.  Освен чистотата на атмосферния въздух в Русе бе обсъдена и процедурата за трансграничен ОВОС на проекта за изграждане на инсинератор за болнични отпадъци в Гюргево, Румъния.

На 9 януари 2024 г. министър Попов и екипа се срещнаха с представители на медиите за обобщаване на резултатите от проведените срещи.

В същия ден те присъстваха на  извънредно заседание на Общинския съвет на Разград, по време на което беше представен доклад за резултатите от извънредния контрол, осъществен през втората половина на изтеклата година, свързан с разпространението на миризми в Разград.

През януари РИОСВ-Русе обяви  конкурс за комикс, посветен на Световния ден на влажните зони. На фокус е Eвроазиатския бобър (Castor fiber), чието присъствие бе регистрирано през  есента на 2020 г., във водосбора на р. Русенски Лом. Конкурсът е регионален и за учениците от трите области, като крайният срок за изпращане на творбите е  26 февруари, а резултатите ще бъдат обявени на 1 март. Най-добрите комикси ще бъдат изложени във фоайето на инспекцията за Международния ден на бобъра – 7 април. До предварително обявения срок в инспекцията постъпиха 100 комикса.

На 21 февруари във II група „Слънчеви зайчета” към ДГ „Слънце“ в гр. Русе се проведе открита педагогическа практика от гл. учител Екатерина Йорданова. Темата „Лебед” по Изобразително изкуство бе финала на редица дейности осъществени в групата, чиято основна цел бе превенция на агресивното поведение у децата. Предварително малчуганите бяха запознати с приказката „Грозното пате”, като получиха знания за растителни и животински видове във влажните зони и тяхното значение.

Денят на влажните зони ще бъде отбелязан с още две беседи с участието на СОУЕЕ и ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе.


Архив на месечните справки по години: 2014 г. - 2015 г. - 2016 - 2017 - 2018 г. - 2019 г. - 2020 г. - 2021 г. - 2022 г. - 2023 г. 

План за контролна дейност

План за контролната дейност на РИОСВ – Русе през 2024 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2024 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – Русе през 2023 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2023 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – Русе през 2022 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2022 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – Русе през 2021 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2021 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – Русе през 2020 г.изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2020 г.изтегли


 План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през2019 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2019 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през  2018 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2018 г. изтегли


 План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през2017 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2017 г. изтегли

Годишен план за контролната дейност на комисията за извършване на съвместни проверки на операторите, но които е издадено разрешително по чл.104, ал. 1 и/или по чл.116д, ал.1 от ЗООС на територията   на РИОСВ-Русе за 2017 г.  - Заповед № РД 143/24.02.2017 г. за изменение на Заповед № 30/17.01.2017 г. 


План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през 2016 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2016 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през 2015 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2015 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през 2014 г.

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2014 г. изтегли


 План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през 2013 г.  изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2013 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през 2012 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2012 г. изтегли

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 8 – ПР/2013                                                                          

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието

върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., … изм. и доп. ДВ, бр. 82/2012г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС(ДВ, бр.25/2003г., ... изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР(ДВ, бр. 77/2002г. ... изм. и доп. ДВ, бр. 77/2012г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007г., ... изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС,

 

Р Е Ш И Х

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение - Създаване на трайни насаждения от ягоди на обща площ 33 дка и изграждане на система за капково напояване, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

 

Възложител – “Братя Костадинови” ООД представлявано от Венцислав Димитров Костадинов, ЕИК 118040195, ж.к. Север 11, с. Айдемир, общ. Силистра

 

Местоположение – поземлени имоти с идентификатори 66425.15.1, 66425.14.65, 66425.14.75 и 66425.14.77 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра

 

Кратко описание на инвестиционното предложение:

    Проектът предвижда създаване на трайни насаждения от ягоди върху земеделска земя с начин на трайно ползване – нива. Общата площ на описаните по-горе имоти е 33 дка. Същите ще се стопанисват съгласно представени договори за аренда на недвижими имоти.

    Поливането на насажденията ще се извършва чрез капкова напоителна система. За целите на инвестиционното предложение ще бъде закупена специализирана техника.

    Не се предвижда изграждане на съпътстваща инфраструктура. Имотите са разположени в съседство на път от Републиканската пътна мрежа и път достигащ до Регионално депо – Силистра. По същия минава водопровод, от който ще се реализира отклонение за захранване на капковата напоителна система. Не се планира изграждане на собствен водоизточник.

    В хода на процедурата и по реда на Наредбата за ОВОС е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Силистра по отношение на риска за човешкото здраве, в резултат от осъществяването на проекта.

    Засегнатите имоти не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 38/2012г.) или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е “Лудогорие-Сребърна” с код BG 0000169 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007г.), която отстои на около 4.140 км.

 

 

    Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, т. 1, буква “в” – Мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

    Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 отНаредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

 

м о т и в и:

 

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:  

Предвид характеристиките на предложението, не се очаква реализирането му да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. Не възниква необходимост от процедури за промяна на предназначението на земята за разглежданите имоти.

Изграждането и експлоатацията на капковата напоителна система не формира отпадъчни продукти, които да създадат дискомфорт на околната среда.

Рискът от възникване на инциденти е ограничен.

Създаването на насаждения от ягоди и изграждането на напоителна система не е обстоятелство за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулатиивен ефект, разглеждано в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

 

II.   Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Засегнатата територия представлява обработваеми площи. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна към антропогенно влияние.

Не се предполага неблагоприятно влияние върху регенеративната способност на природните ресурси в разглеждания район.

Не се засягат граници на санитарно-охранителни пояси на водоизточници.

 

III.  Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

  Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове и природни местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, поради следното:

за фазите на строителство и експлоатация на поливната система не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху видове и местообитания, предмет на опазване в защитени зони;

не се създават предпоставки за изменение на числеността, плътността и възрастовата структура на популациите на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа “Натура 2000”;

към момента територията е антропогенно повлияна и не представлява ценна трофична база.

 

IV.  Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Силистра с изх. № 20-05-613/15.02.2013г., реализацията на проекта не създава здравен риск за населението.

• Не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни ползватели на терени.

За фазата на експлоатация въздействията са без значим характер.

 

 

 

 

V.  Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Възложителят е уведомил населението на община Силистра за предвижданията наинвестиционното предложение, чрез обява, поставена на информационното табло в сградата на общината. До информацията свързана с проекта е осигурен обществен достъп чрез интернет страницата на община Силистра.

В деловодството на РИОСВ - Русе не е постъпвала информация от общинската администрация за депозирани възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, както и не са постъпвали становища от засегнатото население.

 

 

 

         Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

         При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ - Русе.

         На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

         Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 

 

         Дата: 22.02.2013г.

 

 

           

 

                                                                           ДИРЕКТОР РИОСВ    /п/

 

                                                                                                             (инж. Лилия Атанасова)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACH

Актуално

Ново: Обобщен актуален списък на кандидат-веществата за разрешаване по Регламент REACH

важно Нотификации по чл. 66 от REACH: След предоставяне на разрешение за употреба на дадено вещество, което е включено в Приложение ХІV, потребителите надолу по веригата, които употребяват това вещество, трябва да нотифицират ЕСНА в рамките на 3 месеца от първата доставка.

Налице е електронен формуляр за подаване на нотификации по чл. 66 от REACH на интернет страницата на ЕСНА.

Списък с вещества, предмет на разрешаванеот приложение ХІV на Регламент REACHот приложение ХІV на Регламент REACH

 reach-2018-campaign-banner

 

 

Актуална информация за процедурите по регистрация, разрешаване и ограничаване на вещества съгласно Регламент REACH

 

Галерия