За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945” АД

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-2126-(3)/17.04.2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предложение „Реконструкция и модернизация на стадион”

Възложител: „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945” АД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47279

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Уведомление с Вх. № АО-2212/12.04.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-2212/12.04.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за напояване на 1583 декара земеделски земи, засаждани с културни насаждения, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи, в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле – масиви 19, 22 и 25.

Възложител –  „САФАРИ-М“ ЕООД.

Писмо до възложителя с изх. № И-1473/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1473/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Предписание за провеждане на принудителна сеч в гори, стопанисвани от Териториално поделение „Държавно горско стопанство „Сеслав”", с местоположение ПИ 77579.1.138 по КККР на с. Хърсово, ПИ 72578.3.53, 72578.14.125, 72578.17.129 по КККР на с. Тодорово, ПИ
24116.18.26, 24116.18.23, 24116.18.25, 24116.17.25, 24116.17.26 по КККР на с. Лудогорци, ПИ 44358.11.59, 44358.16.66, 44358.25.205, 44358.29.52,37010.73.41 по КККР на с. Лъвино, ПИ 37010.73.43, 37010.73.45, 37010.78.4, 37010.78.7, 37010.78.8 по КККР на с. Китанчево

Писмо до възложителя с изх. № И-1478/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1478/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Проектиране и изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 г., разположена в ЖК „Тракция“, ул. „Тракия“ № 25, гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.8.693 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1477/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1477/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Проектиране и изграждане на детска площадка за деца от 0 до 12 г., разположена в двора на „Дом за медикосоциални грижи за деца“, ЖК „Дружба-3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ № 20, гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.4.609 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1467/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1467/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на поземлен имот с идентификатор 61710.501.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1465/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1465/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект към Подробен устройствен план – план-схема (ПУП-ПС) за електрификация – кабелна линия ниско напрежение (НН) 1kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW в поземлен имот с идентификатор 61710.501.663 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) X-663, кв. 9 по плана на гр. Разград, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1448/09.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1448/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрическо захранване за жилищна еднофамилна сграда", с местоположение сграда с идентификатор 63427.169.683.1 по КККР на гр. Русе

Галерия