За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1447/09.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1447/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Склад за селскостопанска продукция и инвентар в УПИ XI-347, кв. 2 по плана на с. Островче, община Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1446/09.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1446/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Склад за селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 51353.11.235 в местност „Юртлук“ от землището на с. Недоклан, община Разград", с местоположение ПИ 51353.11.235 по КККР на с. Недоклан, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1443/09.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1443/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Складова база за строителни материали и битови помещения за работниците със застроена площ до 1200.00 м2", с местоположение ПИ 61710.505.7444 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1442/09.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1442/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план – План-схема за строеж: Кабелна линия ниско напрежение 1 kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW в ПИ 15761.501.125 по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на с. Голям извор, общ. Самуил, обл. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1439/09.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1439/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "ФЕЦ с мощност 1000кВ в УПИ I-407, кв. 10 по плана на с. Йорданово, общ. Силистра", с местоположение УПИ I-407, кв. 10 по плана на с. Йорданово

Решение по ОВОС № РУ 1-2/2024 г.

Решение по ОВОС № РУ 1-2/2024 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение “Изграждане на производствена база на предприятие „Ватия Кварц“ АД ”.

Възложител – „ВАТИЯ КВАРЦ“ АД, ЕИК 203515139

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40482

Писмо до възложителя с изх. № И-1433/08.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1433/08.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Самостоятелен санитарен възел - допълващо застрояване", с местоположение УПИ II-1366, 1416, кв. 130 по плана на с. Дянково

Само две денонощия с фин прах в Русе през март

Автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух „Възраждане“, разположена в центъра на Русе,  е регистрирала две денонощия с минимални превишения по показател фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) през март.  Това сочат данните от месечна справка за нивата на ФПЧ, която се публикува на интернет страницата на РИОСВ-Русе. За същия период в Силистра не са отчетени превишения. Нивата на останалите следени атмосферни завърсители са трайно ниски през март.

 Средномесечната концентрация на ФПЧ10 за Русе  е била 31,05 μg/m³, която е постоянна от началото на календарната година. Превишенията са регистрирани на 8 и 28 март, като вероятно се дължат на пренос на пясък от пустинята Сахара. Съгласно нова методика на Изпълнителната агенция по околна среда превишенията, дължащи се на този природен феномен, се приспадат от общия брой превишения на нормите за фин прах. Така например, през миналата година за град Русе са регистрирани 31 дни с превишения, като от тях 5 денонощия се дължат на пренос на въздушни маси. С това превишенията на този атмосферен показател в Русе стават 26, с което е спазено законовото изискване за максимален брой превишения по този показател на годишна база – 35 дни.

Указания до управителя на „ДАНИ-Н НИКОЛОВА”ЕООД

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА НИКОЛОВА

УПРАВИТЕЛ НА „ДАНИ-Н НИКОЛОВА”ЕООД, ЕИК 201172695

ул. „Слави Шкаров” № 7, град Русе

Относно: Постановено Решение за прекратяване на административно производство за Инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 6347.3.225 по КК и КР на град Русе”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, РИОСВ-Русе съобщава, че във връзка с внесеното от Вас искане с вх. № АО-2536-(4)/14.06.2022 г., административното производство, започнало по реда на Глава шеста на Закона за опазване на околната среда, вкл. съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционното предложение „Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 6347.3.225 по КК и КР на град Русе ”, възложител: „ДАНИ-Н-НИКОЛОВА” ЕООД, ЕИК 201172695, ул. „Слави Шкаров” № 7, град Русе , е прекратено с Решение № РУ-2-П/2024 г.

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 9/2024 г.), за ИП с възложител „ЕСДИ-04ˮ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от съществуващо метално хале в цех за печене и пакетиране на ядкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.502.2 по кадастралната карта и кадастраните регистри на гр. Главиница

Възложител – „ЕСДИ-04ˮ ЕООД

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46808   
  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Главиница

Галерия