За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1021/05.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1021/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Създаване на трайни насаждения от сливи, закупуване на трактор и земеделска техника ”, с местоположение: имоти с №№ 001017, 001018, 001019, 001020, 001021, 001022, 001023, 001024, 008072 в землището на с. Окорш, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1015/05.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1015/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на цех за производство на пелети”, с местоположение: имот с № 020002в землището на с. Ирник, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 1013/05.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1013/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на жилище (апартамент) в офис”, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.505.437 по кадастралнат карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1011/05.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1011/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на пристройка към съществуваща мандра - склад за сухо мляко и палмово масло ”, с местоположение: имот с № 066121 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1004/05.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1004/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на телевизионен сервиз в кафе-бар”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.500.7040 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1003/05.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1003/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на улична мрежа и тротоари ”, с местоположение: регулационните граници на фр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1002/05.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1002/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на жилищна сграда и гараж ”, с местоположение: УПИ VIII, кв. 18 по плана на с. Калугерене, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 1001/05.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1001/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция RSE0080 - Нисово”, с местоположение: имот с № 000134 в землището на с. Нисово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 1000/05.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1000/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за изработване на ПУП-ПЗ за имот № 000098 в землището на с. Подайва, общ. Исперих за създаване на устройствена основа за изграждане на трафопост

Галерия