За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 3815/27.07.2015 г.

  • 27 Юли 2015 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционален център за устойчиво промотиране и ползване на културното и природно наследство, открита сцена, благоустрояване на прилежащата територия и трафопост”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 32095.165.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, община Иваново 

България в Юнеско

Галерия