За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

План за контролна дейност

План за контролната дейност на РИОСВ – Русе през 2024 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2024 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – Русе през 2023 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2023 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – Русе през 2022 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2022 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – Русе през 2021 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2021 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – Русе през 2020 г.изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2020 г.изтегли


 План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през2019 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2019 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през  2018 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2018 г. изтегли


 План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през2017 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2017 г. изтегли

Годишен план за контролната дейност на комисията за извършване на съвместни проверки на операторите, но които е издадено разрешително по чл.104, ал. 1 и/или по чл.116д, ал.1 от ЗООС на територията   на РИОСВ-Русе за 2017 г.  - Заповед № РД 143/24.02.2017 г. за изменение на Заповед № 30/17.01.2017 г. 


План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през 2016 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2016 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през 2015 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2015 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през 2014 г.

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2014 г. изтегли


 План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през 2013 г.  изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2013 г. изтегли


План за контролната дейност на РИОСВ – гр. Русе през 2012 г. изтегли

Списък на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Русе през 2012 г. изтегли

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 8 – ПР/2013                                                                          

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието

върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., … изм. и доп. ДВ, бр. 82/2012г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС(ДВ, бр.25/2003г., ... изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР(ДВ, бр. 77/2002г. ... изм. и доп. ДВ, бр. 77/2012г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007г., ... изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС,

 

Р Е Ш И Х

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно прeдложение - Създаване на трайни насаждения от ягоди на обща площ 33 дка и изграждане на система за капково напояване, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

 

Възложител – “Братя Костадинови” ООД представлявано от Венцислав Димитров Костадинов, ЕИК 118040195, ж.к. Север 11, с. Айдемир, общ. Силистра

 

Местоположение – поземлени имоти с идентификатори 66425.15.1, 66425.14.65, 66425.14.75 и 66425.14.77 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра

 

Кратко описание на инвестиционното предложение:

    Проектът предвижда създаване на трайни насаждения от ягоди върху земеделска земя с начин на трайно ползване – нива. Общата площ на описаните по-горе имоти е 33 дка. Същите ще се стопанисват съгласно представени договори за аренда на недвижими имоти.

    Поливането на насажденията ще се извършва чрез капкова напоителна система. За целите на инвестиционното предложение ще бъде закупена специализирана техника.

    Не се предвижда изграждане на съпътстваща инфраструктура. Имотите са разположени в съседство на път от Републиканската пътна мрежа и път достигащ до Регионално депо – Силистра. По същия минава водопровод, от който ще се реализира отклонение за захранване на капковата напоителна система. Не се планира изграждане на собствен водоизточник.

    В хода на процедурата и по реда на Наредбата за ОВОС е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Силистра по отношение на риска за човешкото здраве, в резултат от осъществяването на проекта.

    Засегнатите имоти не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 38/2012г.) или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е “Лудогорие-Сребърна” с код BG 0000169 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007г.), която отстои на около 4.140 км.

 

 

    Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, т. 1, буква “в” – Мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

    Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 отНаредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

 

м о т и в и:

 

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:  

Предвид характеристиките на предложението, не се очаква реализирането му да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. Не възниква необходимост от процедури за промяна на предназначението на земята за разглежданите имоти.

Изграждането и експлоатацията на капковата напоителна система не формира отпадъчни продукти, които да създадат дискомфорт на околната среда.

Рискът от възникване на инциденти е ограничен.

Създаването на насаждения от ягоди и изграждането на напоителна система не е обстоятелство за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулатиивен ефект, разглеждано в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

 

II.   Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Засегнатата територия представлява обработваеми площи. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна към антропогенно влияние.

Не се предполага неблагоприятно влияние върху регенеративната способност на природните ресурси в разглеждания район.

Не се засягат граници на санитарно-охранителни пояси на водоизточници.

 

III.  Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

  Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове и природни местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, поради следното:

за фазите на строителство и експлоатация на поливната система не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху видове и местообитания, предмет на опазване в защитени зони;

не се създават предпоставки за изменение на числеността, плътността и възрастовата структура на популациите на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа “Натура 2000”;

към момента територията е антропогенно повлияна и не представлява ценна трофична база.

 

IV.  Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Силистра с изх. № 20-05-613/15.02.2013г., реализацията на проекта не създава здравен риск за населението.

• Не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни ползватели на терени.

За фазата на експлоатация въздействията са без значим характер.

 

 

 

 

V.  Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Възложителят е уведомил населението на община Силистра за предвижданията наинвестиционното предложение, чрез обява, поставена на информационното табло в сградата на общината. До информацията свързана с проекта е осигурен обществен достъп чрез интернет страницата на община Силистра.

В деловодството на РИОСВ - Русе не е постъпвала информация от общинската администрация за депозирани възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, както и не са постъпвали становища от засегнатото население.

 

 

 

         Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

         При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ - Русе.

         На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

         Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 

 

         Дата: 22.02.2013г.

 

 

           

 

                                                                           ДИРЕКТОР РИОСВ    /п/

 

                                                                                                             (инж. Лилия Атанасова)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галерия