За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Месечни справки за контролна дейност

Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе през  месец юни 2024 г.

 Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец юни 2024 г. експертите от РИОСВ - Русе са извършили 157 проверки, от които 118 са планови, а 39 са извънредни. Броят на проверените обекти е 132, като 111 са планови и 21 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 75 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец юни 2024 г. са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ - Русе са издадени 5 бр. наказателни постановления, с което на юридически  и физически лица са наложени глоби или имуществени санкции в общ размер на 131 200 (сто тридесет и една хиляди и двеста лева) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ - Русе е сключил 1 споразумение с юридическо лице на стойност 700 лв .

Общо събраните суми от РИОСВ - Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 1 840 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) 70 290, 49 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 700 лв. От структурите на НАП през месец юни 2024 г. по наложени административни мерки са постъпили 348,20 лв.   

От получените суми през месец май 2024 г., на общините, през месец юни 2024 г. са преведени 40 787,45 лв. Най-голяма сума е получила Община Разград в размер на 35 037,80 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

- на 09.05.2024 г. от пункт № 1, последна РШ – поток № 1 (производствени и площадкови отпадъчни води след КМУ)  на „Ейч енд  Ес Транспорт “ ЕООД, гр. Бургас, транспортна база с автомивка в гр. Разград е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник - сухо дере, поречие Дунавски добруджански реки. След анализ, Регионална лаборатория - Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен и връчен е на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ - Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ - Русе за увеличаване на текущата месечна санкция във връзка с установено увеличаване замърсяването на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ - Русе за отмяна на ТМС в размер от 80 лв. и наказателно постановление за налагане на нова ТМС в размер на 725 лв.

- на 18.04.2024 г. от изход ГПСОВ на град Исперих, със собственик Община Исперих, е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник - сухо дере „Бейгир Гьолджук“. След анализ, Регионална лаборатория - Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 04.06.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ - Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на нова текущата месечна санкция, във връзка с установено увеличаване замърсяване на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ - Русе за отмяна на ТМС в размер от 336 лв. и наказателно постановление за налагане на нова ТМС в размер на 1252 лв.

- на 18.04.2024 г. от изход ЛПСОВ на „Борисов и син“ ЕООД, млекопреработвателно предприятие в с. Лъвино, Община Исперих е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник - дере, част от водослива на река Сенкьовица. След анализ, Регионална лаборатория - Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 04.06.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ - Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ - Русе за налагане на текущата месечна санкция във връзка с установено замърсяване на водния обект. Издадено е наказателно постановление на Директора на РИОСВ - Русе за налагане на ТМС в размер от 22 лв.

- на 09.05.2024 г. от Пункт № 1 на изход канализационен колектор на „Тракция“ АД, с. Самуил е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник - сухо дере, десен приток на река Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория - Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите, с вх. № ВСП-597 от 13.05.2024 г. На 04.06.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ - Русе е заведено изготвеното предложение с вх. № ВСП-754 от 12.06.2024 г. до Директора на РИОСВ - Русе за налагане на текущата месечна санкция във връзка с установено замърсяване на водния обект. Издадено е Наказателно постановление на Директора на РИОСВ - Русе за налагане на ТМС в размер от 77 лв.

Във връзка с получени в РИОСВ - Русе сигнали от жители на град Разград за наличие на силни интензивни миризми, на 02.05.2024 г. от изход ПСОВ на „Биовет“ АД, клон Разград, е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник - река Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория - Русе е представила протоколи от изпитване с резултати. На 21.05.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ - Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ - Русе за налагане на текущата месечна санкция, във връзка с установено  замърсяване на водния обект. Издадено е Наказателно постановление на Директора на РИОСВ - Русе за налагане на ТМС в размер от 299 лв.

Във връзка с молба по чл. 69 б от ЗООС от оператор „Олео Протеин“ ЕООД, на 24.04.2024 г. от изход ПСОВ на Инсталация за производство на растителни масла е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник - река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория - Русе е представила протоколи от изпитване с резултати. На 20.05.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ - Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ - Русе за отмяна на текущата месечна санкция във връзка с установено преустановяване замърсяването на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ - Русе за отмяна на ТМС в размер от 64 лв.

Във връзка с молба по чл. 69б от ЗООС от оператор „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, на 21.05.2024 г. от изход ГПСОВ на гр. Разград е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник - река Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория - Русе е представила протоколи от изпитване с резултати. На 19.06.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ - Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ - Русе за отмяна на текущата месечна санкция във връзка с установено преустановяване замърсяването на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 117 703 лв.

В периода от 01.06. до 30.06.2024 г. е постъпила една писмена жалба за замърсен със строителни отпадъци терен в землището на с. Басарбово, Община Русе. Пред месец юли предстои извършване на съвместна проверка на РИОСВ - Русе с представители на Община Русе.

Сигналите в инспекцията са общо 148, постъпили, както следва:

 • В деловодството на РИОСВ - Русе – 14 бр.;
 • На „зелен телефон“ – 80 бр.;
 • Получени на електронна поща – 54 бр.

От тях 12 са препратени по компетентност, 111 са основателни и 24 са неоснователни.

През месец юли предстои извършване на проверка по постъпил сигнал за замърсяване на територията на Община Русе със замърсени води.

По пет от постъпилите сигнали през месец май, във връзка със сигнали за неприятна миризма на територията на Община Разград, в началото на месец юни 2024 г. МАС на РЛ-Русе е извършила 13 денонощни непрекъснати измервания на КАВ в гр. Разград, при които не е установено превишение на следените атмосферни замърсители.

Разпределение на сигналите по общини е както следва :

Община Русе - 125; Община Разград - 8; Община Силистра - 6; Община Тутракан - 1; Община Исперих - 1; Община Кубрат - 1; Община Сливо поле - 1; Община Борово - 1; Община Главиница - 1; Община Ситово - 1; Община Иваново - 1; Община Свищов - 1.

През месеца преобладаващи са сигналите за усещане на химически миризми, 7-сигнала са за нерегламентирани дейности с отпадъци, 26 сигнала са по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и 5 сигнала - по Закона за водите (ЗВ).

Общо сигналите са били в следните направления:

 • химически миризми и замърсяване на въздуха, като множеството от постъпилите сигнали (около 90%) са за миризми на територията на Община Русе. Част от сигналите са отчетени като основателни по отношение на наличие на миризми, но при проследяване на основните показатели за качество на атмосферния въздух, не са отчетени превишения на нормите. Продължава засиленият контрол на РИОСВ - Русе за идентифициране на източниците на специфични миризми на територията на Община Русе.
 • нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци. Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на язовир с изхвърляне на фекалии от кравеферма е извършена съвместна проверка с участието на експерти на РИОСВ - Русе, представители на ОДБХ- гр. Силистра и БДДР - гр. Плевен.
 • намерени в безпомощно състояние птици;

За постъпилите, през месец юни, сигнали са извършени 12 проверки на 12 обекта на територията на РИОСВ - Русе. Дадено е едно предписание.

През отчетния периода не са съставяни актове за установяване на административни нарушения.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през отчетния месец е извършването на проверки по: изпълнението на годишния план, във връзка със сигнали за миризми; както и по други постъпили сигнали и жалби.

Друг основен акцент е засиленият контрол на площадката на дружествата „Оргахим Резинс“ АД и „Оргахим“ АД,  във връзка със сигнали за химически миризми от градската канализация. По заповед на директора на инспекцията, се извършват съвместни проверки с представители на ВиК оператора на град Русе, за установяване на източника (проверки на ревизионни шахти за нерегламентирано включване) на отпадъчни води с характерна химическа миризма, които се заустват в градската канализационна мрежа. Проверките ще продължат и през следващия месец.

 Превантивен контрол

През отчетния период продължава работата по прилагане на превантивния контрол по отношение на всички инвестиционни инициативи, свързани с разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, стопански дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране. По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО, експертите от дирекция „ПД“ са работили по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури (текущи). За 9 инвестиционни предложения е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС. Същите подлежат на последваща процедура по преценяване необходимостта от ОВОС. Приключени са 5 броя процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 6 броя процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Прекратени са 3 процедури, започнали по реда на Глава Шеста от ЗООС. Проведено е едно заседание на екологичния експертен съвет за разглеждане на ДОВОС за ИП „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални материалиˮ. За разгледаното ИП е издадено решение по ОВОС с характер „одобрявамˮ. 

През отчетния период е внесен ДОВОС за ИП „Изграждане на иновативна инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди, с мощност на вход 19.8 MWh, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 (сграда с идентификатор 63427.8.37.70) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, предстои оценка качеството му. Също така е внесен доклад за ЕО за частично изменение на Общия устройствен план на община Сливо поле.

Текущ контрол:

През месец юни 2024 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 12;
 • През отчетния период са извършени общо 60 бр. проверки по Закона за управление на отпадъците: 42 планови, от които 7 екипни и 18 бр извънредни, както следва: пет по изпълнение на предписания, две по сигнал, две самосезиране, три по прекратяване на образуване на отпадъци, една по писмо на МОСВ за нотификация, четири броя по Заповед на Директора на РИОСВ. Дадени са 32 бр. задължителни предписания.Извършени са 5 планови на оператори с издадено комплексно разрешително;
 • Проверки по Закона за чистотата на атмосферния въздух: 8 планови, от които 6 самостоятелни и 2 от участие в комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 10 извънредни проверки;
 • Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 5 бр. планови;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 12 бр. контролни проверки на планови обекти, от които 8 бр. планови проверки с 5 пробонабирания, като 2 от плановите проверки са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 4 бр. извънредни проверки на планови обекти;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 30 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“, 2 планови на ЗМ;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 3 планови на пунктове за охлюви, 4 планови на пунктове за билки и 10 планови проверки по сигнали за бедстващи защитени екземпляри.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 7 проверки по дадени предписания, като е установено, че са са предприети действия по изпълнението им. Съставен е един  акт за установяване на административно нарушение (АУАН) на оператор с издадено комплексно разрешително (КР) за неизпълнение на дадено предписание.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец юни 2024 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пункта за мониторинг в гр. Русе, не отчитат превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра, резултатите от измервания касаят първата половина на месеца, и все още не са постъпили в РИОСВ - Русе. Нивата на всички останали атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

По постъпили сигнали за неприятни химически миризми в град Русе, са извършени проверки на данните от пунктовете за КАВ в града, в които се контролират нивата на органични замърсители. В дните, в които са постъпвали сигнали през месеца, данните от пунктовете не са отчели превишения на ПДК.

Мобилната автоматична станция за КАВ на РЛ - Русе е извършила по годишен график измервания в град Разград, в периода от 30.05 до 13.06.2024 г. Предварителните данни не показват превишения на следените от пункта атмосферни замърсители.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 8 планови и 10 извънредни проверки. Експертите от направлението са участвали в 5 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни. Извършен е емисионен контрол на 5 броя неподвижни източници, съгласно утвърдения график на РИОСВ - Русе за 2024 г.

За установени административни нарушения на ЗЧАВ са съставени два акта на юридически лица.

През месеца в РИОСВ - Русе са постъпили и са утвърдени 3 Доклада на оператори, за извършени Собствени периодични измервания (СПИ) и 2 месечни доклада на оператори, за извършени Собствени непрекъснати измервания (СНИ).

През отчетния период не са заверявани дневници на оператори на бензиностанции, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През месец юни са издадени: 1 брой становище по Годишен доклад за околната среда (ГДОС) за 2023 г., 2 броя становища по Глава Шеста от ЗООС и 4 броя становища по постъпили за утвърждаване Планове за собствен мониторинг по компонент „Атмосферен Въздух“. Утвърдено е разположението и оборудването на две пробовземни точки за неподвижни източници.

През м. юни са одобрени с Решение на Директора на РИОСВ - Русе 2 Плана за управление на разтворителите и е извършена една регистрация, съгласно чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) на инсталация извършваща дейност по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител.  

Извършено е вписване в регистъра по чл. 9 г, ал. 2 от ЗЧАВ на 2 броя средногоривни инсталации, като са издадени две Удостоверения на основание чл. 9 г, ал. 9 от ЗЧАВ.

Шум

През месец юни 2024 г. са извършени 5 проверки, във връзка с емисионен контрол по фактор „шум”. Съвместно с РЛ - Русе се извърши контролно замерване на  нивата на шума, излъчван в околната среда от: „Труд“ АД – град Русе, „Астра Грийнплант“ ЕООД – град Сливо поле, „Октопод-С“ ООД – село Самуил, „Триано Русе“ ООД и „Алимет“ ООД – град Бяла. Установени са превишения спрямо регламентираните норми, съгласно Таблица №2, Приложение №2 на Наредба № 6/26.06.2006 г., на операторите: „Астра Грийнплант“ ЕООД – град Сливо поле, „Октопод-С“ ООД – село Самуил и „Алимет“ ООД – град Бяла. Предстоят административно-наказателни действия.

В РИОСВ - Русе, през месец юни, са постъпили 4 броя Доклади с резултати от извършени СПИ по фактор „шум“, на: „Авис“ ЕООД – площадка село Брестовене, „Авис“ ЕООД – площадка град Завет, на „Свинекомплекс Юделник“ ООД – село Юделник и на ОП „Регионално депо за битови отпадъци“ - град Силистра. При преглед на информацията и протоколите от измерване не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум, съгласно Таблица №2, Приложение №2 на Наредба № 6/26.06.2006 г.

Изготвени са 4 Доклада до Директора на РИОСВ - Русе по съответните процедури.

Изготвени са 3 вътрешни становища по Глава Шеста от ЗООС по фактор шум, на: (1) Представена допълнителна информация от страна на Р Румъния по постъпил Доклад за ОВОС на ИП „Изграждане на инсенератор за изгаряне на болнични отпадъци…“, с възложител: SC Friendly Waste Romania SRL, на (2) Доклад за ОВОС, във връзка с ИП за „Изграждане на иновативна инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди…”, с местоположение град Русе и възложител: „Флай Пауър“ ЕООД и на (3) Доклад за ОВОС за ИП „Добив на строителни материали в находище ЦЕНОВО 2 – варовици за хидротехнически съоръжения в землището на село Ценово, община Ценово, област Русе“, с възложител: „Скални материали“ АД.

През месец юни експертът от направлението е участвал в една държавна приемателна комисия в град Русе.

Води

През месец юни 2024 г. са извършени общо 14 бр. контролни проверки на планови обекти, както следва:

8 бр. планови проверки, от които 5 с пробонабирания на отпадъчни води на: „Маклер Комерс“ ЕООД, с. Брестовене, Община Завет, „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, „Каолин“ ЕАД, база гр. Ветово,  ГПСОВ-Кубрат и ГПСОВ-Лозница, една самостоятелна на „Аграпродукт РС“ ООД, с. Писанец, община Ветово. Експертите от направлението са участвали и в 2 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда.

Извършени са 6 бр. извънредни проверки на обекти: 4 извънредни проверки на „Оргахим Резинс“ АД и „Оргахим“ АД, по заповед на Директора на РИОСВ - Русе, с едно извънредно пробонабиране, една проверка с констативен протокол за съставяне на АУАН по Закона за водите на „Водстрой“ АД, гр. Разград и един констативен протокол по чл. 69б ог ЗООС на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, за резултатите от взетите проби ОВ по молба от оператора.

Експертите са участвали в проверки по условията на издадени КР на 3 бр. обекта – „Пилко“ ЕООД – обект в с. Българка, Община Силистра, „Балканцинк“ АД, гр. Русе и „Екотрейдметал“ ЕООД, гр. Силистра.           

 При проверките на операторите са дадени 7 бр. предписания. Съставен е един АУАН за нарушение на Закона за водите. Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 5 бр наказателни постановления за налагане на ТМС за замърсаване на воден обект, издадени са 4 бр. Заповеди за отмяна на ТМС.

През периода експертите в Направление „Води“ са участвали в две работни срещи, свързани с подготовка на докладване изпълнението на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води (Директива за ГПСОВ).

Събрани и анализирани са необходимите данни и информация от ВиК операторите, функциониращи на територията на РИОСВ- Русе, за докладвания период –  2022 г.

Извършено  е докладване в Географска информационна система за управление на водите и докладване (ГИСУВД), чрез въвеждане на информацията. Направена е оценка на съответствието с изискванията на законодателството на канализационните системи на населените места.

Почви

През месец юни 2024 г. по компонент „Почви” са  извършени седем планови проверки, две от които са комплексни по компоненти и фактори: „Ватия Кварц“ АД – площадка в гр. Сеново и гр. Глоджево гр. Ветово и площадка с. Кривня, община Ветово, област Русе; ЗК „Изгрев 92”, с. Белица, Община Тутракан, склад за негодни ПРЗ в с. Белица; „Стоун локъл груп” ООД, с. Тетово, кариера ,,Камен дол” в землището на с. Смирненски, Община Ветово; Община Русе мониторинг рекултивирано депо за ТБО в  кв. Средна кула; „Пътно строителство” АД - гр. Разград, кариера за добив на инертни материали в гр. Кубрат; „Нова кариера” ООД - гр. Исперих, кариера за добив на инертни материали в с. Драгомъж. Проверката на „Ватия Кварц” АД, гр. София, по издадено Решение по ОВОС РУ-1-1/2019 за ,,Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „Златен дол“ - Участък II и Участък III в землищата на гр. Сеново и гр. Глоджево, община Ветово” и „Ватия Кварц” АД, гр. София, по издадено Реш. по ОВОС РУ-3-3/2019 за Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „Блян“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, община Ветово.

Съвместно с представители на ОДБХ - Силистра и община Тутракан, е извършена проверка по сигнал, за изхвърлени торови маси в близкия язовир, от животновъден обект находящ се в с. Антимово, община Тутракан. От страна на ОДБХ - Силистра са дадени предписания със срок на изпълнение, и е съставен АУАН по закона за ветеринарно медицинската дейност.

През месеца са извършени и 2 броя комплексни проверки на Експертът в направлението основно е извършил проверки по фактор отпадъци и е работил по утвърждаване на работни листи по Закона за управление на отпадъците, както и по предоставяне на вътрешни становища във връзка с преписки по Глава Шеста от ЗООС .

На 05.06.2024 г. и 06.06.2024 г. експертът е участвал в срещи във връзка „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“, финансирана по Швейцарско-Българска Програма за Сътрудничество (ШБПС). Изнесена е презентация и са обсъдени задълженията, които стопаните/собствениците на складове имат след извеждане на негодните за употреба пестициди. Обсъден е също така въпросът за мерките които е следва да се предприемат за недопускане на повторното образуване на НУПРЗ, начина на третиране на отпадъците от опаковки от препарати с код 15 01 10*. На срещата бяха поканени всички заинтересовани лица - Областни управи на трите области Русе, Разград и Силистра, кметове на общини, кметове на населени места и собственици на складове.

Биологично разнообразие и НЕМ

През месец юни са извършени общо 17 броя планови проверки.

Девет от проверките са по сигнали за 15 екземпляра в безпомощно състояние. С разпореждане на Директора на РИОСВ-Русе един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua), четири екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), два екземпляра от вида черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), един екземпляр от вида поен дрозд (Turdus philomelus), един екземпляр от вида чухал (Otus scops), един екземпляр от вида голям синигер (Parus major) и пет екземпляра от вида черен бързолет (Apus apus) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида голям пъстър кълвач (Dendrocopos major) е предоставен за препариране на Регионален исторически музей – гр. Русе.

Извършени са три планови проверки на регистрирани пунктове за изкупуване на охлюви в с. Черковна и с. Паисиево, община Дулово, с. Малко Враново, община Сливо поле. Част от пунктовете са функционирали през сезона. Нарушения не са констатирани.

Издадени са 17 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Закон за лечебните растения

През отчетния период са извършени 4 планови проверки на пунктове за изкупуване на лечевни растения в с. Лудогорци, стопанисван от „БИО-ХЕРБС-СМ“ ЕООД, с. Дряновец, стопанисван от СД „Билкомерс – К“, гр. Бяла стопанисван от Е.И., с. Ценово, стопанисван от ЕТ „Йорданка Кулева-Синчец-Валери Петров“, като при проверките не са установени нарушения на екологичното законодателство.

Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна“, които са 30 бр.

Извършени са 2 планови проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Естествено находище на кримска какула“ – с. Полско Косово, общ. Бяла и ЗМ „Находище на обикновен сладник“ – с. Белцов, общ. Ценово. При проверките не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в заповедта за обявяване на защитените територии.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 60 бр. проверки: 42 планови, от които 7 екипни и   18 бр извънредни, както следва: пет по изпълнение на предписания, две по сигнал,  две самосезиране,  три по прекратяване на образуване на отпадъци, една по писмо на МОСВ за нотификация, четири броя по Заповед на Директора на РИОСВ. Дадени са 32 бр. задължителни предписания.

През отчетния период не са съставени АУАН и няма издадени наказателни постановления за нарушения на ЗУО и подзаконовите актове по неговото прилагане.

Приоритетно през месец юни е извършено следното:

 • Контрол на дадените предписания за почистване на замърсени терени. При проверките не е установено неизпълнение на предписанията;
 • Експерт от направление „Отпадъци“ е участвал при проверка на частен имот в с. Бъзън. Проверката е във връзка с досъдебно производство, при което се налага вземане на проби от почвите на два рова в цинтирания имот. През 2022 г. са нерегламентирано третиране на отпадъците е съставен АУАН на физическото лице, собственик на имота;
 • По Заповед №РД-339:11.06.2024 г. на директора на РИОСВ - Русе са извършени проверки по фактор отпадъци на „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД. Експертите са присъствали при процеса на дестилация на замърсен разтворител, при която се образува отпадък, който „Оргахим“ АД използва в производството на акрилатен грунд. Също в присъствие на експертите е реализирано производство на грунд от отпадък с код 08 01 18 – отпадъци отпадъци от отстраняване на бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 17.
 • Експерти от направлението са участвали в пет проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

През периода са изготвени и изпратени:

- изготвени са писма до МОСВ, във връзка с направени извънредни проверки на  подизпълнители на Организации по оползотворяване на излели от употреба моторни превозни средства, допълнително са предаставени отчети, протоколи, контролни листи;

- писмо по ел. поща до МОСВ за банковите гаранции;

- изпратена е информация до МОСВ, във връзка с нотификация;

- писмо до НКЦ относно трансграничен превоз на отпадъци;

- писма за извършване на проверка на дружествата, във връзка с неуведомяване при трансграничен превоз на отпадъци;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

- информация за резултатите от извършен контрол на дружества, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- предоставена е информация на ОД на МВР – Разград във връзка със установено нарушение в с. Веселец, община Завет, област Разград

По заповед на Директора на РИОСВ - Русе са извършени 4 бр. извънредни проверки на завод за производство на бои и лакове и завод за производство на смоли, във връзка с постъпили множество сигнали за неприятни миризми.

През отчетния период са получени 8 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците –3 бр.  за горене на отпадъци и 5 бр. за наличие на замърсени с отпадъци терени.  Пет от сигналите са препратени за решаване по компетентност. По три от сигналите за наличие на замърсени терени и горене на отпадъци са извършени проверки на място. Установено е, че единият, отнасящ се за изгаряне на отпадъци е неоснователен, а други два за наличие на замърсявания, са основателни. Дадени са предписания за почистване на констатираните замърсени с отпадъци терени. Предстои последващ контрол.

По информация, публикувана в месните електронни медии за изтичане на гудрон се извърши извънредна проверка на рекултивираното сметище в гр. Русе, собственост на община Русе. На място се констатира изтичане на гудрон от тялото на сметището. На общината са дадени предписания за извършване на почистване и ограничаване на разливите. Предстои последващ контрол.

В РИОСВ - Русе е постъпила е жалба, препратена от РЗИ - Русе, за изхвърлени строителни отпадъци на територията на община Русе. Предстои извършване на съвместна проверка с представител на общината.

Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили 2 извънредни самостоятелни проверки и 9 комплексни планови проверки и 2 извънредни: съвместна по сигнал и  за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ), както следва:

-„Хром” АД - град Силистра,  металообработващо предприятие в гр. Силистра – проверката е приключила с 4 предписания;

-„Силома” АД - град Силистра, металообработващо предприятие в гр. Силистра – проверката е приключила с 3 предписания;

-„Екогея ВГ” ЕООД, гр. Русе,  склад за ПРЗ в Русе – проверката е приключила с без предписания;

-„Калиман” ЕООД, гр. Русе  производство на детергенти за текстилната промишленост в гр. Русе – проверката е приключила с 3 предписания;

-„Гама” ООД, гр. Бяла, производство на каучукови изделия в гр. Бяла – проверката е приключила с 5 предписания;

-,,КВС Агро Българияˮ ООД, гр. София - склад за съхранение на минерални торове и препарати в гр. Бяла  – проверката е приключила с без предписания;

-ЕТ „Павлин Павлов-Магнус”, с. Калугерене, Община Главиница, дестилерия за етерични масла в с. Калугерене, Община Главиница – проверката е приключила с 3 предписания;

-„Добруджа Кит“, гр. Исперих, производство на метални изделия – проверката е приключила с без предписания;

-ЗП „Мичо Мирчев“,  гр. Цар Калоян, дестилерия за етерични масла в гр. Цар Калоян – проверката е приключила с 3 предписания

- „Ветеринарни дейности” ЕООД - гр. Разград, производство на хранителни добавки в с. Д. Абланово, Община Русе – извънредна по сигнал с две предписания.

Дадени са 21 предписания, като 13 от тях са изпълнени, а 8 са със срок - следващия месец.

Експертите от отдела са изготвили 8 вътрешни становища към Дирекция „Превантивна дейност“ по постъпили инвестиционни намерения и процедури по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда.

ОВОС и ЕО

Във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ - Русе, през отчетния период са извършени 25 броя проверки на издадени административни актове по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва:

- 7 административни акта са проверени за мерки и условия постановени в тях. В 2 от съставените протоколи са с дадени предписания, които са изпълнени в указания срок;

- 18 броя проверки са извършени във връзка с установяване срока на правно действие на административни актове, като е установено, че 6 броя решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 1 решение за преценяване необходимостта от извършване на ЕО са загубили правно действие.

Експерти от Дирекция „ПДˮ са участвали в 2 броя екипни проверки, както и са извършили 2 броя извънредни проверки. Едната извънредна проверка е осъществена във връзка със запитване от Министерство на земеделието, а другата е по внесено уведомление.

Не са констатирани нарушения от компетенциите на експертите от Дирекция ПД.

Експерти от дирекцията са взели участие в 6 ДПК.

Комплексни разрешителни

През месец юни са извършени 6 проверки, от които 5 планови и 1 извънредна по изпълнение на предписание на оператори с издадено комплексно разрешително:

- „Балканцинк” АД, гр. Русе, горещо поцинковане на детайли в гр. Русе - 3 предписания. Извършена е извънредна проверка по изпълнение на дадените предписания, които са изпълнени в срок;

-„Екотрейд  метал” ЕООД, гр. Русе,  леярна за цветни и черни метали в гр. Силистра – без предписания;

-„Пилко” ЕООД, гр. Разград,  интензивно отглеждане на птици в с. Българка, Община Силистра – без предписания;

-„Денимал“ ООД - ,  интензивно отглеждане на птици в с. Киченица, община Разград - 1 предписание;

 -„Линамар Лайт Металс - Русе“ ЕООД – производство на алуминиеви автомобилни части в гр. Русе - 3 предписания;

Дадени са общо 4 предписания от извършените проверки, като 2 са  изпълнени в срок, 1 със срок 17.06 и 1 с постоянен срок;

За установено нарушение на условия в издадено комплексно разрешително, на „Оргахим Резинс“ АД е съставен АУАН;

През месеца е издадено едно становище по процедура по издаване на ново КР на Община Разграда, за Регионално депо за неопасни отпадъци.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец юни 2024 г. са извършени четиринадесет планови контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда, съответстващи на 29 самостоятелни проверки и една извънредна по сигнал на:

„Ветеринарни дейности” ЕООД - гр. Разград, производство на хранителни добавки в с. Д. Абланово, Община Русе (извънредна по компонент въздух и фактор ОХВ с участие на представители на ОДБХ Русе);

„Хром” АД - град Силистра,  металообработващо предприятие в гр. Силистра (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ);

„Силома” АД - град Силистра, металообработващо предприятие в гр. Силистра (по компонент води и фактор химикали);

„Мегахим” АД - гр. Русе, производство на бои в гр. Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци);

„Екогея ВГ” ЕООД, гр. Русе,  склад за ПРЗ в гр. Русе (по фактори отпадъци и химикали);

„Калиман” ЕООД, гр. Русе,  производство на детергенти за текстилната промишленост в гр. Русе (по  фактор химикали и ЗОПОЕЩ);

„Гама” ООД, гр. Бяла, производство на каучукови изделия в гр. Бяла (по  фактор химикали и ЗОПОЕЩ) ;

,,КВС Агро Българияˮ ООД, гр. София - склад за съхранение на минерални торове и препарати в гр. Бяла (по  фактор химикали и ЗОПОЕЩ);

ЕТ „Пвлин Павлов-Магнус”, с. Калугерене, Обищина Главиница, дестилерия за етерични масла в с. Калугерене, Община Главиница (по фактори отпадъци и химикали)

„Маклер комерс” ЕООД - гр. София, млекопреработвателно предприятие в с. Брестовене, Община Завет (по компонент въздух, фактор отпадъци и ПД);

„Ватия Кварц” АД, гр. София, по издадено Решение по ОВОС РУ-1-1/2019 за “Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „Златен дол“ - Участък II и Участък III в землищата на гр. Сеново и гр. Глоджево, община Ветово”(по компонент почви и ПД);

„Ватия Кварц” АД, гр. София, по издадено Решение по ОВОС РУ-3-3/2019 за Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „БЛЯН“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, община Ветово” (по компонент почви и ПД);

„Свиневъдно Сдружение”  ООД, гр. Русе, месодобивно предприятие в с. Иваново, област Русе. (по компонент води и фактор отпадъци);

ЗП Мирчо Мирчев, гр. Цар Калоян,  дестилерия производство на етерични масла в гр. Цар Калоян (по фактори отпадъци и химикали);

„Добруджа Кит”  АД - гр. Исперих, производство на метални изделия в гр. Исперих (по фактори отпадъци и химикали);

При проверките са дадени общо 28 бр. предписания. Не са съставяни АУАН.

Севезо

През месец юни са извършени 2 планови проверки на следните оператори:

1. „Астра Грийнплант” ЕООД - гр. Сливо поле, производство на биодизел в гр. Сливо поле - без предписания;

2. „Б – контакт” ООД, гр. Бяла,  производство на калциев и натриев хипохлорид в гр. Бяла – 4 предписания.

През месеца не са настъпвали аварийни ситуации в обекти, класифицирани с висок или нисък рисков потенциал на територията, контролирана от РИОСВ – Русе.

  В изпълнение на решения от Работна среща – обучение на тема „Прилагане на законодателството в областта на химикалите и контрола на опасностите от големи аварии“ през месец юни е извършено следното:

– Във връзка с инвентаризация на противопожарна пяна, съдържаща PFOA (перфлуорооктанова киселина), вече инсталирана в действащи пожарогасителни системи на крайни ползватели на противопожарна пяна са изпратени писма до седемнайсет оператора, с приложен въпросник за попълване. Изискан е информационен лист за безопасност на съхраняваната пяна.

–  Във връзка с прилагане на изискванията на Глава Седма, Раздел Първи на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, по отношение на изготвяне на външни аварийни планове и провеждане на тренировки и учения от страна на кметовете на общини, на чиято територия се намират предприятия с висок рисков потенциал са изпратени писма до Община Русе, Община Бяла, Община Две могили, Община Ценова и Община Разград. Изискана е информация за всяко предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал относно външния авариен план (ВАП), за периода от 2016 г. до сега.

Съставени АУАН през отчетния период:  

 1. „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, АУАН № 0002695/06.06.2024 г. – не е изпълнило условие в Комплексно разрешително, нарушение по чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.
 2. „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, АУАН № 0002694/06.06.2024 г. – не е изпълнило дадено задължително предписание в КП, нарушение по чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
 3. Община Русе, гр. Русе, АУАН № 0002867/10.06.2024 г. – не е изпълнила задължението си да информира писмено компетентния орган по реда на чл. 95, ал. 1, нарушение по чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.
 4. „Водстрой“ АД, гр. Русе, АУАН № 0002290/11.06.2024 г. – изхвърля отпадъчни води, формирани от дейността на дружеството, в нарушение на ИЕО, заложени в разрешителен документ, нарушение по чл. 200, ал. 1 , т. 6 от Закона за водите.
 5. „Труд“ АД, гр. Русе, АУАН № 0002582/17.06.2024 г. – не е провел емисионен контрол СПИ за 2022-2023 г., нарушение по чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, вр. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Н 6/99 г..
 6. „Фешко, фешън сървиз компания“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002793/24.06.2024 г. – не е провел емисионен контрол СПИ за 2022-2023 г., нарушение по чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, вр. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г.

Издадени Наказателни постановления:

 1. Валентин Христов Атанасов-кмет на община Сливо поле, НП № 11/21.06.2024 г., за нарушение на чл. 82, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 200 лв. – издал заповед за одобряване на ПУП, без налично влязло в сила решение/становище, постановено по реда на Глава Шеста от ЗООС.
 2. „Водстрой“ АД, гр. Русе, НП № 12/25.06.2024 г., за нарушение на чл. 200, ал. 1 , т. 6 от Закона за водите, в размер на 1 000 лв. – изхвърля отпадъчни води, формирани от дейността на дружеството, в нарушение на ИЕО, заложени в разрешителен документ.
 3. „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, НП № 13/27.06.2024 г., за нарушение на чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 20 000 лв. – не е изпълнило дадено задължително предписание в КП.
 4. „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, НП № 14/06.2024 г., за нарушение на 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 60 000 лв. – не е изпълнило условие в Комплексно разрешително
 5. „Фуксия 2012“ ЕООД, гр. Русе, НП № 15/06.2024 г., за нарушение на 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 50 000 лв. – не е изпълнило условие в Комплексно разрешително.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил споразумение с Община Две могили, гр. Две могили, по съставен АУАН № 0002712/27.05.2024 г., допуснала нарушение на режима на дейности в ПЗ „Орлова чука“, нарушение на чл. 11, вр. чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии, в размер на 1000,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 700,00 лева.

Писмено предупреждение:          

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е издадено едно писмено предупреждение за отчетния период, на „Автоморга Спартак“ ЕООД, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002848/22.02.2024 г., не е изпълнило дадено задължително предписание на основание чл. 113, ал. 3, чл. 119 и чл. 120 от Закона за управление на отпадъците.

Резолюция за прекратяване:

Прекратени административонаказателни процедури на основание чл. 54 от ЗАНН през отчетния период – няма.

През отчетния период е наложена една принудителна административна мярка.

С мотивирана Заповед за пломбиране на 7 броя съоръжения по съхранение в обект Инсталация за производство на алкидни смоли и инсталация за производство на поливинилацетатни дисперсии на „Екон-91” ООД с местонахождение гр. Русе, ул. „Кап. Райчо Николов” № 11,  на основание чл. 160, ал. 1 във връзка с чл. 158, т. 4, чл. 159, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

Няма установени превишения по показател ФПЧ10 през отчетния период и в двата следени града – Русе и Силистра.

Няма установени превишения по показател ФПЧ10 през отчетния период и в двата следени града – Русе и Силистра.

Съвместните, с представители на ВиК ООД, гр. Русе, проверки по заповед на Директора на РИОСВ – Русе на производствените площадки на „Оргахим Резинс“ АД и „Оргахим“ АД и установените при тях нарушения доведоха до намаляване на броя на постъпващите в инспекцията сигнали за химически миризми в града.

По сигнали от жители на с. Долно Абланово, Община Русе е извършена съвместна проверка с представители на ОДБХ Русе на инсталация за производство на хранителни добавки от СЖП. Дадените предписания от двете институции и тяхното изпълнение доведе до намаляване на  оплакванията на жителите на населеното място за неприятни миризми.

Всички дадени предписания от предходния месец за почистване на замърсени терени в населените места, са изпълнени, като това е установено при проверки на място.

Бизнеса

През месец юни 2024 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 127 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми;
 • 23 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 9 указателни писма за провеждане на последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС
 • 86 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС/МРРБ, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС
 • 1 Решение по ОВОС с разпоредителна част „Одобрявамˮ;
 • 5 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 6 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 3 решения за прекратяване на процедура по Глава Шеста от ЗООС;
 • 57 броя писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 0 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредителна част „съгласува“;
 • 2 броя Решения за прекратяване на процедури по оценка за съвместимост, на основание: чл. 11, ал. 2 от Наредбата за ОС и § 2 от Допълнителните разпоредби на същата наредба; чл. 2, ал. 5 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОС.

През периода е взето участие в осем заседания на Държавни приемателни комисии (ДПК) за приемане на строежи.

Обществеността

През месец юни, РИОСВ - Русе отбеляза с разнообразни инициативи Световния  ден на     околната среда – 5 юни и Международния ден на река Дунав - 29 юни. 

Традиционно инспекцията се включи като партньор на Международния ученически екологичен форум „Сребърна – 2024“, провел се за XXXIII път, в периода 31 май-1 юни в гр. Силистра и ПР „Сребърна“. В надпреварата се включиха 110 млади учени от 24 администативни области в страната, представяйки общо 29 екологични проекта. Международният ученически екологичен форум „Сребърна – 2024“ се организира от Центъра за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс, под патронажа на кмета на Община Силистра. Той се провежда в навечерието на Световния ден на околната среда 5 юни.

За поредна година РИОСВ - Русе отличи десет автори на литературни творби и рисунки,  участници в съпътстващите конкурси на тема: „Планетата Земя - безценен дар“. В конкурсната надпревара са се включили  120 литературни творби и 430 рисунки.

През юни във фоайето на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Русе е открита изложба с рисунки, отличени по време на Международния ученически екологичен форум „Сребърна 2024 г.”

По повод Международния ден на река Дунав, на 28 юни, ученици от X клас на „Проф. Веселин Стоянов“ – гр. Русе посетиха Информационния център на РИОСВ - Русе. Темата на беседата бе мониторинг и ролята на всяка от регионалните структури на МОСВ за опазване водите на река Дунав. Пред бъдещите музиканти, балетисти и художници бе представен аудио-визуалният пърформанс „Градът и реката“, чрез който учениците се вдъхновиха за участие  в тазгодишното издание на международния конкурс „Danube Art Master“.

На 29 юни, представители на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, СНЦ „Дунавско сияние“, Дворецът на децата, РИОСВ - Русе, Басейнова дирекция „Дунавски регион“ и на РД ПБЗН – Русе обединиха усилия за организация и провеждане на арт-хепанинг „На брега на реката“. Деца и техните родители имаха възможност да се включат в приложни арт-работилнички, рисунки на асфалт и върху природни материали, да участват в блиц – викторина, свързана с река Дунав, да провеждат  „магични“ научни експерименти с вода.

„Водни битки – лято 2024“ допълнително разхладиха участниците със забавни състезателни, водни игри. На Кея на Русе беше весело, мокро, спортно и занимателно край реката. Състезаваха се 6 отбора, като предизвикателствата  са свързани с вода, преодоляване на препятствия, точност, ловкост, баланс и бързина.     

На 28 и 29 юни, експерти на РИОСВ - Русе посетиха Делтата на река Дунав. Тя е  най-голямата делта в Европа, след тази на река Волга. От 1991 г. е част от световното природно наследство на ЮНЕСКО. Двудневният тур влючи посещение на музея на Дунавската делта в Тулча, разходка по каналите и наблюдение на птици.

В два последователни дни на 5 и 6 юни, експертите на РИОСВ - Русе разясниха задълженията и отговорностите на собствениците на складове за съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита (НУПРЗ), в Русе и Силистра. Участие в срещите взеха представители на местната власт, общините, Областните дирекции „Земеделие“ и собствениците на складове за НУПРЗ. Чрез on-line връзка се е включил представител на МОСВ, който е отговарял на поставените въпроси.

Провеждането на срещите е в подготовка на Програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“, част от втори етап за изпълнение на Швейцарско - Българска Програма за Сътрудничество (ШБПС), свързана с извеждането на препаратите в чужбина за обезвреждане. 

Дейностите по почистване на складовете ще се контролират от комисия, която ще включва представители на РИОСВ, РЗИ, Пожарна безопасност, Общинска администрация, Областна управа и от собствениците на склада.

На 11 юни,  в кметство с. Басарбово е проведена комисия за разглеждане на предложението на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН за обявяване на нова защитена местност „Басарбовски степи”. Тя цели опазването на находищата  на консервационно значими растителни видове - Ковачев зановец (Chamaecystisus kovacevii) и Ангелова метличина (Centaurea angelescui), в землището на с. Басарбово, община Русе, област Русе.

В комисията участваха представители на Областна администрация - Русе, общината, Областна дирекция „Земеделие” - Русе, Регионална дирекция по горите - Русе и РИОСВ - Русе. Комисията разгледа предложението за обявяване на ЗМ, внесено от доц. д-р Стоян Стоянов, представител на ИБЕИ-БАН, определи площта й - 30 ха, както и режимите за опазване на растителните видове.

Комисията ще предложи на Министъра на околната среда и водите да издаде заповед за обявяване на защитена местност „Басарбовски степи” съгласно Закона за защитените територии.

Проведена е работна среща с представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Русе, на която са обсъдени съвместните действия по решаване на проблема с изпускането на отпадъчни води в градската канализация, водещи до разпространението  на  химически миризми в града.


 Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец май 2024 г. 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец май 2024 г. експертите от РИОСВ-Русе извършиха 93 проверки, в т.ч. планови 41 бр. и 52 - извънредни. Броят на проверените обекти е 80, като от тях 58 са планови и 22 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 63 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец май 2024 г. са съставени 3 акта за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 6 наказателни постановления, с което на юридически лица са наложени имуществени санкции в общ размер на 266 100 (двеста шестдесет и шест хиляди и сто лева) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе  е сключвал 5 броя споразумения с физически и юридически лица на обща стойност 5810 лв .

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 21 600 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) 50 984,30 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 5 810 лв. От структурите на НАП през месец май 2024 г. по наложени административни мерки са постъпили 1 000 лв.   

От получените суми през месец април 2024 г., на общините, през месец май 2024 г. са преведени 1 222,40 лв. Най-голяма сума е получила Община Тутракан в размер на 970,00 лв.   

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

- на 20.03.2024 г. от изход ПСОВ на „Калатея“ ООД, гр. Силиста, млекопреработвателно предприятие в с. Белица, Община Тутракан е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – сухо дере, поречие Дунавски добруджански реки. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 10.04.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текущата месечна санкция във връзка с установено намаляване на замърсяването на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС в размер от 1213 лв на 1 005 лв.

- на 20.03.2024 г. от изход ГПСОВ на град Тутракан, с оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 10.04.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текущата месечна санкция, във връзка с установено  замърсяване на водния обект. Издадено е Наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Русе за налагане на ТМС в размер от 161 лв.

- на 28.03.2024 г. от изход РПСОВ на гр. Силистра, с оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 24.04.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция във връзка с установено преустановяване замърсяването на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 123 лв.

- на 28.03.2024 г. от изход ПСОВ на „Фазерлес“ АД, гр. Силистра е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 24.04.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текущата месечна санкция във връзка с установено замърсяване на водния обект. Издадено е Наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Русе за налагане на ТМС в размер от 5 708 лв.

- на 20.04.2024 г. от изход ГПСОВ на град Разград, с оператор „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград, е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Бели лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите.Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение с вх. № ВСП-629 от 16.05.2024 г. до Директора на РИОСВ-Русе за увеличаване на текущата месечна санкция, във връзка с установено  замърсяване на водния обект. Издадени  са: Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер на 176 лв. и Наказателно постановление за налагане на нова ТМС в размер от 117 703 лв.

- на 10.04.2024 г. от изход ЛПСОВ на „Интер ЕС 2000“ ЕООД, с. Ситово е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им, чрез канализационен колектор на Община Ситово, във водоприемник – „сухо дере“, местност „Айвалъка“ След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 09.05.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текущата месечна санкция във връзка с установено замърсяване на водния обект. Издадено е Наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Русе за налагане на ТМС в размер от 667 лв.

При преглед на утвърден Годишен доклад от СНИ на организирани източници на вредни емисии на площадката на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Разград са установени 5 броя превишения на средноденонощната НДЕ по показател „амоняк“ при работата на инсталацията за изгаряне на отпадъци. На 10.05.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение с вх. № ВСП-624 от 15.05.2024 г. до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на еднократна санкция във връзка с констатирано замърсяването на атмосферния въздух  Издадено е Наказателно постановление за налагане на  еднократна санкция в размер на 23 лв.

В периода от 01.05. до 31.05.2024 г. е постъпила една писмена жалба на територията на Община Русе, във връзка с неизпълнението на мерките по програмата на КАВ, по отношение на паркиране в тревни площи. Предстои изготвяне на отговор до жалбоподателя.

Сигналите, постъпили в инспекцията са общо 110 сигнала, както следва:

 • в деловодството на РИОСВ-Русе – 19 бр.;
 • на Зелен телефон – 43 бр.;
 • на електронна поща – 48 бр.

От тях 19 са препратени по компетентност, 72 са основателни и 14 са неоснователни. По три от постъпилите сигнали през месец април, са извършени проверки от експерти на РИОСВ-Русе през месец май. Във връзка с постъпили два сигнала за неспазване на екологичното законодателство при извършване на производствена дейност на бетонови къщички за съхранение на трансформатори за соларни паркове, е извършена съвместна проверка с представители на РИОСВ-Русе и ДИТ Русе, при която в съставен Констативен протокол и са дадени предписания, като същите са изпълнени в срок. Третият сигнал е неоснователен.

По пет от постъпилите сигнали през отчетния период, във връзка със силни миризми на територията на Община Разград, в началото на месец юни 2024 г., „МАС“ на РЛ-Русе ще извърши 13 денонощни непрекъснати измервания на КАВ в гр. Разград за установяване на замърсяване на въздуха.

Разпределението на сигналите по общини е както следва :

Община Русе – 81; Община Разград – 19; Община Силистра – 2; Община Борово – 1; Община Сливо поле – 1; Община Две могили - 2; Община Тутракан – 2; Община Главиница – 1; Община Исперих – 1. 

През месеца преобладаващи са сигналите, свързани с миризми, 5-сигнала за нерегламентирани дейности с отпадъци и 11 сигнала са по ЗБР.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • миризми и замърсяване на въздуха, като множеството от постъпилите сигнали (около 90%) са за миризми на територията на Община Русе. Част от сигналите са отчетени като основателни по отношение на наличие на миризми, но при проследяване на основните показатели за качество на атмосферния въздух не са отчетени превишения в нормите. Постъпилите сигнали за наличие на миризми и замърсяване на въздуха от дейността на дружества на територията на гр. Русе са препратени към тях във връзка с изпълнението на условие от комплексните им разрешителни за извършване на проверка и предприемане на действия.
 • нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци;
 • намерени в безпомощно състояние птици и нерегламентирано изсичане на орехови дървета.

За постъпилите, през месец май, сигнали са извършени 15 броя проверки, като са проверени 27 обекта на територията на РИОСВ-Русе. Дадени са 10 предписания.

През отчетния периода не са съставяни актове за установяване на административни нарушения по постъпили сигнали.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през отчетния месец беше извършването на проверки по: изпълнението на годишния план, заповед на министъра на околната среда и водите за проверки на площадки за Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на територията на РИОСВ-Русе, РИОСВ-Велико Търново и РИОСВ-Варна; изпълнение на предписания за почистване на замърсени терени в населените места; проверки с пробонабирания в град Разград, във връзка със сигнали за миризми; както и по постъпили сигнали и жалби.

Друг основен акцент е засиленият контрол на „Оргахим Резинс“ АД във връзка със сигнали за химически миризми от градската канализация, в която се включват отпадъчните води на предприятието. Изпълнен е планът за пробонабирания за генетично модифицирани организма (ГМО).

Обработени са всички внесени 68 Годишни доклади за околна среда (ГДОС) на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Превантивен контрол

През отчетния период продължава работата по прилагане на превантивния контрол по отношение на всички инвестиционни инициативи, свързани с разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, стопански дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране. По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО, експертите от дирекция ПД работиха по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури (текущи). За 13 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС. 9 от тях подлежат на последваща процедура по преценяване необходимостта от ОВОС, 4 на последваща процедура по преценяване необходимостта от ЕО. Приключени  са 9 процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 2 броя процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Прекратени са 4 процедури, започнали по реда на Глава шеста от ЗООС. 

През отчетния период е внесен ДОВОС за ИП „Разширение на инсталация за производство на междинни продукти”, с местоположение гр. Разград, предстои оценка качеството му. Също така са внесени протоколи с резултатите от проведено обществено обсъждане на ДОВОС на ИП „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални материали”, с местоположение гр. Дулово.

Текущ контрол:

През месец май 2024 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 15;
 • През отчетния период са извършени общо 119 бр. проверки: 4 планови, от които 1 екипна и извънредни, както следва: 11 бр. – по изпълнение на предписания, една по сигнал, една по заявление за ДО, 6 по Заповед на Министъра. Осъществен е контрол по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Глава Седма, Раздел Първи от Закона за опазване на околната среда, като са извършени 6 планови проверки и две извънредни по химикали и 2 проверки на предприятие с нисък и висок рисков потенциал.
 • Извършени са 2 планови на оператори с издадено комплексно разрешително.
 • Проверки по Закона за чистотата на атмосферния въздух: 10 планови, от които 4 самостоятелни и 6 от участие в комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 12 извънредни проверки.
 • Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – планови.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 15 бр. контролни проверки на планови обекти, от които 8 бр. планови проверки с 6 пробонабирания, като 2 от плановите проверки са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 7 бр. извънредни проверки на планови обекти с 4 пробонабирания.
 • Проверки по Закона Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“, 1 извънредна на ПЗ „Орлова чука“.
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 извънредна във връзка с решение на Административен съд – Разград и 5 планови проверки по сигнали за бедстващи защитени екземпляри.
 • Проверки по Закона за генетично модифицираните растения – 4 планови.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 15 проверки по дадени предписания, като е установено, че са са предприети действия по изпълнението им. Не са съставяни актове за установяване на административно нарушение (АУАН) за неизпълнение на дадени предписания в срок.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец май 2024 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пункта за мониторинг в гр. Русе,  не отчитат превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра, резултатите от измервания се отнасят за първата половина на месеца, и все още не са постъпили в РИОСВ-Русе. Нивата на всички останали атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

От 16.05. до 29.05.2024 г. Мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория Русе към ИАОС, е извършила планово измерване на КАВ в гр. Русе. Станцията е била разположена в двора на Хидрометеорологичната станция на ИАППД, в западните жилищни квартали на града. Получените данни не са отчели превишения на следените атмосферни замърсители, както и на бензен, толуен и ксилен. От 30.05.2024 г. по план МАС е преместена в град Разград за извършване на измервания на КАВ в града.

Във връзка с постъпили сигнали за химически миризми в град Русе, са извършени проверки на данните от пунктовете за КАВ в гр. Русе, измерващи нивата на органични замърсители. Не са констатирани превишения, което е отразено в съставени 6 броя констативни протоколи.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 10 планови и 12 извънредни проверки. Експертите от направлението са участвали в 2 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

За установени административни нарушения на ЗЧАВ са съставени един акт за установяване на административно нарушение на юридическо лице, и един Констативен протокол по чл. 69 от ЗООС, като е наложена една еднократна санкция на оператор на неподвижни източници със СНИ.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 9 Доклада на оператори, за извършени Собствени периодични измервания (СПИ) и 2 броя месечни доклади на оператори, за извършени Собствени непрекъснати измарвания (СНИ).

През отчетния период не са заверявани дневници на оператори на бензиностанции, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През месец май са издадени са 23 становища по внесени ГДОС на оператори с Комплексни разрешителни (КР)  за 2023 г. и 4 становища за Дирекция „Превантивна дейност”.

Съгласно изискванията на Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), са валидирани около 200 годишни отчети на оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ.

Шум

През месец май 2024 г. са извършени 3 проверки, във връзка с емисионен контрол по фактор „шум”. Съвместно с РЛ-Русе са извършени контролни измервания на нивата на шума, излъчван в околната среда на: „ЗММ Стомана“ АД – град Силистра, „Авалон Индъстри“ АД – село Ряхово и „А.Л.Филтър“ ЕАД – град Русе. Не са установени превишения в регламентираните норми, не са давани предписания.

В РИОСВ – Русе, през месец май, са постъпили три Доклада с резултати от извършени СПИ по фактор „шум“, на: „Ейч Енд Ес Транспорт България“ ЕООД – град Разград, „Пътперфект“ ЕАД – база село Зафирово и на „АДМ Разград“ ЕАД. При проверка на информацията и протоколите от измерване не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум, съгласно Таблица № 2, Приложение № 2 на Наредба № 6/26.06.2006 г.

Изготвени са три Доклада до Директора на РИОСВ-Русе по съответните процедури.

Изготвени са 5 вътрешни становища по Глава Шеста от ЗООС по фактор шум.

Експертът е изготвил 2 вътрешни становища по Глава Шеста от ЗООС по компонент въздух.

Извършил е 7 проверки, във връзка със сигнали за миризми и замърсяване на въздуха, на територията на Община Русе.

Участвал е в извънредна проверка на „Ивио“ ЕООД – град Русе, във връзка със сигнал за пожар на производствената площадка на обекта.

Изготвени и изпратени са 11 отговора до сигналоподатели и Институции по постъпили жалби/ сигнали, във връзка с миризми и замърсяване на околната среда.

Води

През месец май 2024 г. са извършени общо 15 бр. контролни проверки на планови обекти, както следва:

8 бр. планови проверки, от които 6 с пробонабирания на отпадъчни води на: „Водстрой” АД - гр. Разград, „Eйч Енд Ес Транспорт България” ЕООД, гр. Бургас, транспортна фирма в гр. Разград, „Тракция” АД - село Самуил, „Пилко” ЕООД - град Разград, „Астра Грийнплант” ЕООД - гр. Сливо поле, „Фишери 2009” ООД, с. Ряхово, Община Сливо поле.

Извършени са 7 извънредни проверки на  обекти: 2 извънредни пробонабирания на „Биовет“ АД, клон Разград и „АДМ Разград“ ЕАД, във връзка с постъпили сигнали от жители на град Разград за разпространение на неприятни миризми с характистика на фекалии, едно пробонабиране на ГПСОВ Разград по молба по чл. 69б от ЗООС от оператора „Водоснябдяване Дунав“ ЕООД и едно извънредно пробонабиране на отпадъчни води от „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, във връзка с получени сигнали за органични миризми от канализацията на град Русе, в която се заустват и отпадъчните води на посочения оператор; 2 проверки по постъпили сигнали и една проверка за връчване на КП по чл. 69 от ЗООС.

Експертите са участвали в проверки по условията на издадени КР на 2 обекта – Регионално депо Русе и „Екон 91” ООД.

При проверките на операторите са дадени 8 бр. предписания. Не са съставяни АУАН. Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 5 бр наказателни постановление за налагане на ТМС за замърсаване на воден обект, издадена една Заповед за намаляване на ТМС и една заповед за отмяна на ТМС.

През месец май  са постъпвали в РИОСВ-Русе сигнали за наличие на химически миризми в град Русе. Като източник на тези миризми се явява канализационната мрежа на град Русе, в която се включват отпадъчни води от химически предприятия. В тази връзка са извършени извънредни проверки на „Оргахим Резинс“ АД, включително и в извънработно време. При проверките от служител на РЛ-Русе са взети проби ОВ след ЛПСОВ, като пробите са изпратени за анализ по органични замърсители в РЛ Бургас. При проверките е констатирано замърсяване на отпадъчните води с органична субстанция, която не може да се пречисти от съществуващата ЛПСОВ (утаител) и при заустването на ОВ в градски колектор „Трети март“ (гр. Русе) води до емитиране на химическа миризма от шахтите, за която се подават сигнали от жители на града. За установените през месец май нарушения, през месец юни предстои съставянето и връчването на АУАН на оператора за установените нарушения.         

Почви

През месец май 2024 г. по компонент „Почви” не са извършвани планови проверки.

Експертът в направлението основно е извършил проверки по фактор отпадъци и е работил по утвърждаване на работни листи по Закона за управление на отпадъците, както и по предоставяне на вътрешни становища във връзка с преписки по Глава шеста от ЗООС.

Биологично разнообразие и НЕМ

През месец май са извършени общо 6 контролни проверки, от които 5 планови и 1 извънредна.

Пет от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. С нарочно разпореждане на Директора на РИОСВ-Русе един екземпляр от вида таралеж (Erinaceus concolor), един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), един екземпляр от вида малък ястреб (Accipiter nisus), един екземпляр от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) и един екземпляр от вида градска лястовица (Delichon urbicum) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Единствената извънредна проверка е във връзка с Решение № 395/17.05.2024 г. на Административен съд – Разград, с което се потвърждава НП № 49/05.09.2023 г. на Директора на РИОСВ-Русе. Случаят е за иззети в полза на държавата 47 броя препарирани/замразени екземпляри или части от тях. След решението на съда, същите се предават на Регионален исторически музей гр. Русе за препариране и/или попълване на музейната сбирка.

Издадени са 3 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.) за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Закон за лечебните растения

През отчетния период е подадено едно заявление за организиране на билкозаготвителен пункт и съответно за регистрация на книга за билки.

Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна“, които са 31 бр.

През месеца е извършена 1 извънредна проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ПЗ „Орлова чука“. При проверката е констатирано следното нарушение: в т. 2.26 от Заповед РД-663/21.08.2007 г. (ДВ, бр. 79/2007 г.) на Министъра на околната среда и водите, която гласи, че в пещерата „Орлова чука“ се забраняват „посещения с туристическа цел на групи над 15 души“. Предвид факта, че в годините са получавани сигнали за неспазване на забраните, на режима на дейности в защитената територия, изразяващи се в посещения на групи над 15 души, РИОСВ-Русе изиска от Община Две могили (стопанисваща ПЗ „Орлова чука“) достъп до видеонаблюдението, монтирано на входа на пещерата. Община Две могили информира, че за РИОСВ-Русе е създаден профил в системата за видеонаблюдение, като профилът е с права за достъп до видео в реално време, както и за преглед на записи. На 09.05.2024 г. експерти на РИОСВ-Русе са извършили преглед на записите от видеонаблюдението, при който е констатирано следното:

 • на 01.05.2024 г. в 12:57 часа, в пещерата влиза група от 19 души, в 15:46 часа също група от 19 души влиза в пещерата;
 • на 02.05.2024 г. в 15:01 часа, в пещерата влиза група от 18 души;
 • на 04.05.2024 г. в 13:59 часа, в пещерата влиза група от 23 души, в 16:58 часа, група от 18 души влиза в пещерата;
 • на 05.05.2024 г. в 15:00 часа, в пещерата влиза група от 18 души;
 • на 06.05.2024 г. в 13:01 часа, в пещерата влиза група от 28 души;
 • на 07.05.2024 г. в 16:02 часа, в пещерата влиза група от 23 души.

Всички посетители са придружени от екскурзовод, който е назначен към Община Две могили, стопанисваща природната забележителност. За констатираното нарушение е съставен АУАН, като същият е връчен на кмета на Община Две могили. Предстои издаване на наказателно постановление.

Закон за генетично-модифицираните организми

В изпълнение на годишна програма на ИАОС за провеждане на контрол върху работата с генетично модифицирани организми и освобождаването им в околната среда, са извършени четири планови проверки. Посетени са опитните полета на ОПС „Бръшлен“, с. Бръшлен, общ. Сливо поле, ИЗС „Образцов чифлик“, гр. Русе, общ. Русе, СЖС – „България“ ЕООД, гр. Русе, кв. Образцов чифлик, общ. Русе и „Специализирано поделение и опитна станция по зърнени и маслодайни култури – Лозница“, гр. Лозница. Взети са общо четиринадесет проби от царевица, слънчоглед,  ечемик и рапица. Взетите проби ще послужат за изпитване наличието на генетично-модифицирана ДНК.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 119 проверки: 4 планови, от които 1 екипна и  извънредни, както следва: 11 бр. – по изпълнение на предписания, една по сигнал, една по заявление за ДО, 6 по Заповед на Министъра. Дадени са 5 задължителни предписания.

През отчетния период не са съставени АУАН. Издадено е едно наказателно постановление за нарушение на  чл. 22 от Наредба № 1.

Приоритетно през месец май е извършено следното:

 • Изготвени са писма до МОСВ за инспекции, относно поддържане чистотата на общинската пътна мрежа;
 • Проверки на подизпълнители на Организации по оползотворяване на излели от употреба моторни превозни средства;
 • Проверки на членове на Организации по оползотворяване на НУБА и опаковки;
 • Контрол на дадените предписания за почистване на замърсени терени. При проверките не е установено неизпълнение на предписанията;
 • Проверка на ГДОС на операторите с комплексни разрешителни.

Експерти от направлението са участвали в две проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

През периода са изготвени и изпратени:

- писмо по ел. поща до МОСВ за банковите гаранции;

- писмо до НКЦ относно трансграничен превоз на отпадъци;

-  ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

- информация за резултатите от извършен контрол на дружества, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- доклад от извършени проверки на общинска и републиканска пътни мрежи.

По заповед на министъра на околната среда и водите са извършени три проверки съвместно с експерти на РИОСВ-Велико Търново на площадки за третиране на ИУМПС на територията на градовете Русе и Кубрат. Резултатите са представени в МОСВ. Експерти на РИОСВ-Русе са участвали в съвместни провреки на територията на РИОСВ-Велико Търново и РИОСВ-Варна.

През отчетния период са получени 5 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците.  Сигналите са препратени за решаване по компетентност. Извършен е последващ контрол по изпълнение на предписания, дадени с констативни протоколи за почистване на замърсени с отпадъци терени, разположени на територията на общините: Борово, Ветово, Завет, Разград, Ситово, Дулово и Силистра. Същите са почистени в срок. 

ХИМИКАЛИ

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили 2 извънредни самостоятелни проверки и 6 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда (5 планови и 1 извънредна), както следва:

Извънредни (самостоятелни) на:

 • „Мегахим“ АД, гр. Русе, резервоарно стопанство за съхранение на течни суровини в град Русе – във връзка с разпломбиране;
 • „Ивио“ ЕООД, гр. Русе, склад за съхранение на ОХВС в гр. Русе – дадено е едно предписание със постоянен срок.

Планови (комплексни):

 • „Петрол” АД - гр. Ловеч, бензиностанция в гр. Разград – дадени са  общо 5 предписания, от които 4 са изпълнени
 • „Веола” ЕООД, гр. Лозница - бензиностанция в гр. Лозница – дадени са 3 предписания
 • „Солар Партнърс” ЕООД, гр. София, цех за производство на бетонови изделия - къщички за трансформатори за соларни паркове в гр. Русе – дадени са общо 6 предписания, 4 от които са изпълнени
 • „Лукойл България” ЕООД - гр. София, бензиностанция в гр. Исперих – проверките приключила без предписания
 • „Изи Къмпани” ООД, гр. Русе, третиране и пране на текстилни изделия в гр. Русе – дадени са 5 предписания
 • „ММ Петролиум“ ЕООД - гр. Кубрат, бензиностанция в гр. Кубрат – дадени са общо 5 предписания, от които 4 са изпълнени

Дадени са 21 предписания, като 13 от тях са изпълнени, а 8 са със срок – през следващия месец.

Експертите от отдела са изготвили 8 вътрешни становище по Глава Шеста от ЗООС във връзка с постъпили инвестиционни намерения и процедури по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда.

ОВОС и ЕО

Във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе, през отчетния период са извършени 7 проверки на постановени административни актове по реда на Глава Шеста от ЗООС. Един от административните актове е проверен за изпълнение на условията, постановени в него. Дадено е предписание, като изпълнението му ще се проследи през следващия отчетен период. Останалите 6 броя проверки са извършени във връзка със срока на правно действие на административни актове, като е установено, че две решения по преценяване необходимостта от извършване на ЕО са загубили правно действие. Не са констатирани нарушения от компетенциите на експертите от Дирекция ПД.

Експерти от дирекция ПД са извършили две извънредни проверки, свързани с депозирани в инспекцията сигнали и текущи преписки на: „Месокомбинат Добруджа“ ООД, гр. Силистра, и на Анаеробна инсталация за третиране на биоразградими отпадъци на община Русе. На възложителите са дадени предписания за отстраняване на констатираните нередности.

Експерт от дирекцията е участвал в едно заседание на ДПК.

Комплексни разрешителни

През месец май са извършени 6 проверки, от които 4 планови и 2 извънредни на оператори с издадено комплексно разрешително:

 „Екон 91“ ООД, гр. Русе - производство на алкидни смоли в гр. Русе - 3 предписания;

Община Русе, Регионално депо за отпадъци в гр. Русе - 1 предписание със срок постоянен.

Дадени са общо 4 предписания от извършените проверки, като 2 са  изпълнени в срок, 1 със срок 17.06 и 1 с постоянен срок.

 Разгледани и одобрени са общо 67 годишни доклада за околна среда на операторите с КР, като един ГДОС е върнат за последваща корекция, чрез предписание по чл. 14 от ЗООС и предстои да бъде разгледан повторно.

Изготвено е едно становище по актуализация на комплексно разрешително на „Свинекомплекс Юделник“ ООД.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец май 2024 г. са извършени седем планови контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда, съответстващи на 16 самостоятелни проверки и една извънредна на:

„Ветеринарни дейности” ЕООД - гр. Разград, производство на хранителни добавки в с. Д. Абланово, Община Русе (по компоненти въздух и води);

„ПЕТРОЛ” АД -  гр. Ловеч, бензиностанция 6202 в гр. Разград (по компонент въздух, фактор химикали);

„Веола” ЕООД, гр. Лозница - бензиностанция в гр. Лозница (по компонент въздух, фактор химикали);

„Оргахим” АД – гр. Русе, производство на вододисперсни бои в гр. Русе, (по компоненти въздух и води, фактор отпадъци и ПД);

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД - гр. София, бензиностанция в гр. Исперих (по компонент въздух, фактор химикали);

„ИЗИ Къмпани” ООД, гр. Русе, третиране и пране на текстилни изделия в гр. Русе (по  фактор химикали и ЗОПОЕЩ);

„ММ Петролиум" ЕООД - гр. Кубрат, бензиностанция в гр. Кубрат (по компонент въздух и фактор химикали);

„Солар Партнърс” ЕООД, гр. София, цех за производство на бетонови изделия - къщички за трансформатори за соларни паркове в гр. Русе (фактори отпадъци и химикали и ПД). – извънредна по сигнал.

При проверките са дадени общо 28 бр. предписания. Не са съставяни АУАН.

СЕВЕЗО

През месец май са извършени 2 планови проверки на следните оператори:

1. „Джи ти ай петролиум” ЕООД, гр. София,  терминал за горива в гр. Бяла – проверката е приключила с едно предписание

2. „Оргахим Резинс” АД – гр. Русе, производство на смоли, лакове и лепила в гр. Русе – проверката е приключила с 4 предписания

Изготвено е становище по документи по чл. 112, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда за издаване на Решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116 ж, ал. 4 от същия закон на предприятие с висок рисков потенциал „НОРД ГАЗ БЪЛГАРИЯ“, находящ се в гр. Разград, с оператор: „НОРД ГАЗ БЪЛГАРИЯ“– гр. Пловдив.

Съставени АУАН през отчетния период:.  

 1. „Топлофикация Русе“ АД, гр. Русе, АУАН № 0002792/09.05.2024 г. – не е извършило СПИ на концентрациите на метали и неметали, нарушение по чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
 2. Община Две могили, гр. Две могили, АУАН № 0002712/27.05.2024 г. – допуснато нарушение на режима на дейности в ПЗ „Орлова чука“, нарушение по чл. 11, вр. чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии.
 3. Валенти Христов Атанасов – кмет на Община Сливо поле, гр. Сливо поле, АУАН № 0002866/16.04.2024 г. – издал заповед за одобряване на ПУП – ПП, без налично влязло в сила решение по гл. VI - ЗООС, нарушение по чл. 82, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда.

Издадени Наказателни постановления:

 1. „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, НП № 05/09.05.2024 г., за нарушение на чл. 116ж, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 15 000 лв. – като оператор на обект, който е класифициран с висок рисков потенциал, не е изпълнило задължението си да подаде до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда – гр. София, актуализиран доклад за безопасност, четири месеца преди планираната дата за осъществяване на измененията.
 2. „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД, гр. Русе, НП № 06/16.05.2024 г., за нарушение на чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 250 000 лв. – не е изпълнено Условие 9.4.1. от КР, а именно да извършва всички дейности на площадката по начин, ограничаващ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.
 3. Д.Ю., гр. Кубрат, НП № 07/16.05.2024 г., за нарушение на 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения, в размер на 200 лв. – че не е изпълнил задължението си да представи в РИОСВ – Русе до 20.01.2024 г. информация за изкупените, обработени и реализирани през 2023 г. билки и техния произход по позволително.
 4. „Астра биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле, НП № 08/17.05.2024 г., за нарушение на чл. 22, ал. 4 от НАРЕДБА № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, във връзка с чл. 48, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 2000 лв. – че не е представило в РИОСВ - Русе, не по-късно от един ден от деня на натоварване, копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12 от лицата, уреждащи превози.
 5. Община Исперих, гр. Исперих, НП № 09/23.05.2024 г., за нарушение на 126, ал. 1 от Закона за водите, в размер на 2000 лв. – че като собственик на Градска пречиствателна станция за отпадни води - ГПСОВ, не я поддържа в техническа и експлоатационна изправност, като не осигурява непрекъснато нормалната и експлоатация с оглед на пречистване и отвеждане на отпадъчни води, формирани на територията на гр. Исперих.
 6. „Топлофикация Русе“ АД, гр. Русе, НП № 10/23.05.2024 г., за нарушение на чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с изискванията на чл. 31, ал.1, т. 3 от Наредба № 6/ 26.03.1999 год. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, в размер на 300 лв. – не е извършило собствени периодични измервания (СПИ) на концентрациите на „метали и неметали, с изключение на живак (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn)“ в отпадъчните газове от Комин № 1 към (ПГ № 4, ПГ № 5 и ПГ № 7), за 2023 год., съгласно Глава Пета, чл. 31, ал. 1, т. 3 от Наредба № 6/ 26.03.1999 год.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил 5 споразумения с/със:

 1. С.А., с. Самуил, област Разград, по съставен АУАН № 0002709/13.03.2024 г., не е изпълнил задължението си да представи в РИОСВ – Русе до 20.01.2024 г. информация за изкупените, обработени и реализирани през 2023 г. билки и техния произход по позволително, нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закон за лечебните растения, в размер на 100,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 70,00 лева
 2. „МТМ“ ООД, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002581/12.03.2024 г. – не е провело емисионен контрол, като не е извършило СПИ на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове, за периода 2022-2023 г., нарушение на чл. 18, ал. 1 от ЗЧАВ, вр. чл. 31, ал. 1, т. 2 Наредба 6/26.03.1999 г., в размер на 100,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 70,00 лева
 3. „ЕМЦ Дистрибюшън“ ЕООД, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002791/15.04.2024 г. – не е провело емисионен контрол, като не е извършило СПИ на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове, за периода 2022-2023 г., нарушение на чл. 18, ал. 1 от ЗЧАВ, вр. чл. 31, ал. 1, т. 2 Наредба 6/26.03.1999 г., в размер на 100,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 70,00 лева.
 4. Г.Ю., кмет на с. Веселец, по съставен АУАН № 0002831/17.04.2024 г. не е осъществил контрол по предотвратяването на изхвърляне на отпадъци на не разрешени за това места., нарушение на чл. 19, ал. 3, т. 15, вр. чл. 112, ал. 1, т. 5 от ЗУО, в размер на 3000,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 2100,00 лева.
 5. ЕТ „Бисер Кирилов“, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002527/09.04.2024 г. – установен разлив на торови маси в землището на с. Писанец, нарушение на чл. 40, вр. § 1, т. 16, буква „б“ от ДР на ЗООС, в размер на 5000,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 3500,00 лева.

Писмени предупреждения:   

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе не са издавани писмени предупреждения за отчетния период.

Резолюция за прекратяване:

През отчетния период няма прекратени административонаказателни процедури на основание чл. 54 от ЗАНН през отчетния период.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

Няма установени превишения по показател ФПЧ10 през отчетния период и в двата следени града – Русе и Силистра.

ВиК оператора в гр. Разград, на който е наложена текуща месечна санкция в голям размер е предприел спешни мерки и е подал молба по чл. 69б от ЗООС за повторно пробонабиране. Взетите проби са видимо по-чисти, но анализите от резултатите ще бъдат предоставени от РЛ-Русе през месец юни. В тази връзка броят на постъпилите сигнали от жители на град Разград за миризми е намалял.

При извършена извънредна проверка на  склад за съхранение на опасни отпадъци в град Русе, е установено, че са предприети действия от собственика на имота за ограничаване на  неконтролирания достъп до помещенията, в които се съхраняват опасните отпадъци. Представен е доклад за състоянието на обекта до министъра на околната среда и водите.

Всички дадени предписания от предходния месец за почистване на замърсени терени в населените места, са изпълнени, като това е установено при проверки на място.

Бизнеса

През месец май 2024 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 128 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които едно указателно писмо за последваща процедура по ОС;
 • 12 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 13 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 9 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 4 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 55 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС/МРРБ, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС
 • 9 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 4 решения за прекратяване на процедура по Глава Шеста от ЗООС;
 • 40 броя писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 0 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредителна част „съгласува“.

През отчетния период по Закона за управление на отпадъците са издадени:

- едно разрешение за дейности с отпадъци;

- 8 регистрационни документа.

Издадените в периода от 01.05.2024 г. до 31.05.2024 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”.

В НИСО са утвърдени 50 работни листи на 39 оператори. Прекратени са 4 работни листа на стоматолози и лични лекари, поради смяна на адресите.

През периода е взето участие в заседания на две ДПК за приемане на следните строежи:

 • „Изграждане на перони от двете страни на железопътната линия при спирка Товарна гара Русе“
 • „Анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“.

Обществеността

На 9 май 2024 г. – Денят на Европа в Художествената галерия – Русе, РИОСВ-Русе  отличи трима участници в Националния конкурс за рисунка, с международно участие „Аз, ти, той – ние сме Европа“. Конкурсът се организира в Русе от Международно дружество „Елиас Канети“ и „Европа Директно“, с партньорството на екоинспекцията. 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе отбеляза 32-годишнината от създаването на мрежата от защитени зони Натура 2000 в Европейския съюз  с  участие в  инициативата BioBlitz. Проявата е на Европейската комисия в партньорство с платформата за нестопанска цел за регистриране на наблюдения на всички видове диви животни, растения и гъби  - Observation.org. На фокус през 2024 г. бе защитената зона по местообитания и по птиците BG0000241 „Сребърна“ -  https://observation.org/locations/706676/  По време на BioBlitz, от 18 до 26 май 2024 г., участниците трябваше да се регистрират, да потърсят колкото се може повече видове – растителни и животински в ЗЗ „Сребърна“, която е определена за защитена по Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.  За участие бяха поканени училищата от трите области, природолюбители и посетители на Сребърна.

Със съвместна инициатива на ОУ Олимпи Панов“ и РИОСВ-Русе бе отбелязан Международният ден на биологичното разнообразие 22 май. В занятието се включиха ученици от I а и  I б на училището, като на фокус бе поставен тайственият полуводен живот на евроазиатския бобър.

РИОСВ - Русе отличи десет автори на литературни творби и рисунки,  участници в съпътстващите конкурси на тема: „Планетата Земя- безценен дар“, в рамките на Международния ученически екологичен форум „Сребърна – 2024“. Тридесет и третото издание на форума бе открито на 31 май  в Силистра, като на церемонията присъстваха представителни на местната власт, академичната общност, държавни институции, представители на учебни заведения.

Директорът на инспекцията приветства домакините и участниците във Форума и връчи грамоти и предметни награди на част от фаворитите. В конкурсната надпревара са се включили  120 литературни творби и 430 рисунки.

Международният ученически екологичен форум „Сребърна – 2024“ се организира от Центъра за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс, под патронажа на кмета на Община Силистра. Той се провежда в навечерието на Световния ден на околната среда 5 юни. По време на форума ученици от 24 области в страната ще защитават своите екологични проекти.

Директорът на РИОСВ-Русе е участвал в две работни срещи с представители на ръководството на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД, гр. Русе във връзка с постъпили сигнали и с директора на Областна дирекция по безопасност на храните - Русе, по повод извършването на съвместен контрол на предприятие за производство на добавки за фуражи от СЖП и във връзка с постъпили сигнали.


 Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе през  месец април 2024 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец април 2024 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 183 проверки, от които 125 са планови, а 58 са извънредни. Броят на проверените обекти е 161, като 135 са планови и 26 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 66 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец април 2024 г. са съставени 9 акта за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ-Русе не са издавани наказателни постановления през месеца.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе  е сключил едно споразумение по съставен АУАН на юридическо лице, на стойност 3 500 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 79,13 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) 1 528 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН  са постъпили 3 500 лв. От структурите на НАП през месец април 2024 г. по наложени административни мерки са постъпили 79, 13 лв.   

От получените суми през месец март 2024 г., на общините, през месец април 2024 г. са преведени 3054, 61 лв. Най-голяма сума е получила Община Разград в размер на 1 910,07 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

- на 06.03.2024 г. от изход ЛПСОВ на „Олео Протеин“ ЕООД, гр. Русе е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 29.03.2024 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текущата месечна санкция във връзка с установено замърсяване на водния обект. Издадено е наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Русе за налагане на ТМС в размер на 64 лв.

През периода от 01.04 до 30.04.2024 г. са постъпили четири писмени жалби, отнасящи се за:

 • незаконна автосервизна дейност на територията на Община Русе;
 • нерегламентирано, незаконно канализационно включване от съседен имот на територията на Община Силистра;
 • непочистени, запушени ревизионни шахти за отпадъчни води на територията на Община Русе;
 • нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в гр. Мартен, община Русе;

Жалбите са препратени  по компетентност за предприемане на действия от съответните институции.

В РИОСВ-Русе са постъпили 173 сигнала, от които: 29 бр. в деловодството; 79 бр. на „Зелен телефон“ и 65 бр. по електронна поща.

От тях 31 са препратени по компетентност, 125 са основателни и 14 са неоснователни. По три от постъпилите сигнали предстои извършване на проверки от експерти на РИОСВ-Русе през месец май.

Разпределение на сигналите по общини е както следва: Община Русе – 158; Община Разград – 9; Община Силистра – 4; Община Бяла – 1; Община Сливо поле – 1.

През месеца преобладаващи са сигналите, свързани с миризми, 12 сигнала са за нерегламентирани дейности с отпадъци, 3 сигнала са по ЗБР и 4 сигнала по ЗВ.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • миризми и замърсяване на въздуха, като множеството от постъпилите сигнали (около 90%) са за миризми на територията на град Русе. Част от сигналите са отчетени като основателни по отношение на наличие на миризми, но при проследяване на основните показатели за качество на атмосферния въздух е установено единствено превишение на средноденонощната норма на ФПЧ10 за дните 01.04.2024г. и 02.04.2024 г. Постъпилите сигнали за наличие на миризми и замърсяване на въздуха от дейността на дружества на територията на гр. Русе са препратени към тях, във връзка с изпълнението на условие от комплексните им разрешителни за извършване на проверка и предприемане на действия. За постъпилите множество сигнали за неприятна миризма на територията на Община Русе е съставен акт за установяване на административно нарушение на дружеството „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД;
 • нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци;
 • намерени в безпомощно състояние птици и нерегламентирано изсичане на орехови дървета;
 • сигнали по ЗВ, относно замърсяване на река Бели Лом;

За постъпилите, през месец април, сигнали са извършени 18 броя проверки, като са проверени 20 обекта на територията на РИОСВ-Русе. Дадено е едно предписание.

През отчетния период са съставени общо 3 акта за установяване на административни нарушения, като два от тях са във връзка с установени нарушения по постъпили сигнали през месец март.

Изготвени и изпратени са 12 отговора до сигналоподатели и Институции по постъпили жалби/ сигнали, във връзка с миризми и замърсяване на околната среда.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през отчетния месец е извършването на проверки по изпълнението на годишния план, както и по постъпили сигнали и жалби.

Приоритетен през отчетния месец е контролът на общините и населените места за чистота на речни дерета и корита, общински пътища и терени за наличие на нерегламентирано замърсяване с отпадъци.

Изпълнени са дадените през предходния месец предписания на оператори с издадени комплексни разрешителни за извършване на обследване за наличие на източници  на миризми и предлагане на технически мерки за тяхното ограничаване.

Превантивен контрол

През отчетния период продължи работата по прилагане на превантивния контрол по отношение на всички инвестиционни инициативи, свързани с разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, стопански дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране. По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО, експертите от дирекция „Превантивна дейност“ работиха по депозирани нови и/или започнали през предходен период процедури (текущи). За 13 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС. Десет от тях подлежат на последваща процедура по преценяване необходимостта от ОВОС, 3 на последваща процедура по преценяване необходимостта от ЕО. Приключени са 8  процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 3 процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Прекратени са 9 процедури, започнали по реда на Глава Шеста от ЗООС. Проведено е едно заседание на Екологичния експертен съвет за разглеждане на ДОВОС за ИП „Изграждане на производствена база на предприятие „Ватия кварц“ АДˮ. За разгледаното ИП е издадено решение по ОВОС с характер „одобрявамˮ. 

През отчетния период е изготвен отговор по задание на ДОВОС за ИП „Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ „Правда” в землището на село Правда, община Дулово, област Силистра ˮ.

Текущ контрол:

През месец април 2024 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 18;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 120 проверки: 85 планови, от които 2 са екипни, 82 по фактор „отпадъци“ и 35 - извънредни.
 • Извършени са 4 планови и 2 извънредна проверка на оператори с издадено комплексно разрешително;
 • Проверки по Закона за чистотата на атмосферния въздух: 8 планови, от които 4 самостоятелни и 4 от участие в комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 12 извънредни проверки;
 • Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 3 планови;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 14 контролни проверки на планови обекти, от които 13 планови проверки с 12 пробонабирания, като една от плановите проверки е комплексна по компоненти и фактори на околната среда и 5 извънредни проверки на планови обекти;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 30 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“, 5 планови на защитени територии;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 2 извънредни на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 и една планова проверка по сигнал за бедстващ защитен екземпляр.

 Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 12 проверки по дадени предписани, като е установено, че са предприети действия по изпълнението им. Преобладаващият брой проверки е по изпълнение на дадени предписания на кметове на общини и кметства за почистване на замърсени терени.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец април 2024 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  отчитат: 3 денонощия с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 - две за град Русе, и едно превишение за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра резултатите от измервания касаят само периода 01.04.- 15.04.2024 г. Останалите данни до края на месец април, ще са налични към средата на м. май. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски. Влошеното качество на атмосферния въздух през месеца е  следствие от трансграничен пренос на пустинен прах от Африка.

По данни от другите пунктове за КАВ в гр. Русе, също не са отчетени превишения на пределнодопустимите концентрации на органични вещества.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 8 планови и 12 извънредни проверки. Експертите от направлението са участвали в 4 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни и една извънпланова такава. За установени административни нарушения на ЗЧАВ са съставени два акта за установяване на административни нарушения - 1 брой АУАН за миризми на оператор с КР и един АУАН на юридическо лице за несвършени в срок СПИ.

Експерти от направлението са взели участие в 4 държавни приемателни комисии.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 8 доклада на оператори, за извършени собствени периодични измервания (СПИ), 2 месечни доклада и един годишен доклад на оператор за извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ). Утвърдено е разположението и оборудването на една пробовземна точка за неподвижен източник и един  План за мониторинг.

През отчетния период не са заверявани дневници на оператори на бензиностанции, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През м. април са одобрени с Решение на Директора на РИОСВ-Русе 6 Плана за управление на разтворителите. Издадени са 5 становища по Годишни доклади за околна среда (ГДОС).

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ са представили по електронен път 57 годишни справки за използваните количества хладилен агент в предходната година. Ежедневно през месеца експертите от направлението комуникираха със задължените по наредбата лица, с цел ефективно внедряване на информационната за представянето на  отчетите за ФПГ за 2023 г.

Шум

През месец април 2024 г. са извършени 3 планови проверки, във връзка с емисионен контрол по фактор „шум”. Съвместно с Регионална лаборатория (РЛ)-Русе е извършено контролно измерване на  нивата на шум, излъчван в околната среда от: „Марисан и Колев“ ООД, „Витте Аутомотив България“ ЕООД и „Фазерлес“ АД. Не са установени превишения в регламентираните норми, не са дадени предписания.

В РИОСВ – Русе, през месец април, са постъпили два доклада с резултати от извършени СПИ по фактор „Шум“, на: „Биовет“ АД – град Разград и „Топлофикация Русе“ АД. При преглед на информацията и протоколите от измерване, не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум.

Изготвени са четири вътрешни становища по Глава Шеста от ЗООС на: Постъпило искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение с възложител „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД; Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Фуксия 2012” ЕООД за „Инсталация за интензивно отглеждане на птици“; План за собствен мониторинг на леярна за черни и цветни метали, с оператор „Новал 1“ ЕООД и на Проект на комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци“ за общините Разград, Кубрат, Исперих, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян.

Изготвени са 35 вътрешни становища на постъпили Годишни доклади по околна среда на оператори с издадено комплексно разрешително.

Изготвени са три Доклада до Директора на РИОСВ-Русе по съответните процедури за утвърждаване на докладите от СПИ.

Води

През месец март 2024 г. са извършени общо 19 бр. контролни проверки на планови обекти, както следва:

13 бр. планови проверки, от които 12 с пробонабирания на отпадъчни води на: „Борисов и син“ ЕООД, „Моника 871“ ЕООД, „Добруджа КИТ“ АД, „Мероне-Н“ ЕООД, ГПСОВ-Исперих, „Интер ЕС 2000“ ЕООД, ГПСОВ-Русе, ГПСОВ-Бяла, „Фешко ФСК“ ООД, „Дестан“ ЕООД, ГПСОВ-Разград, „Екопродукт” ЕООД. Взето е участие в една планова екипна проверка на „Стил ЕА” ООД, гр. Разград, млекопреработвателен цех в с. Дянково, Община Разград.

Извършени са 3 извънредни проверки на  обекти: една съвместна с представител на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)-Плевен на „Хоризонт САЩ“ ООД, с. Мечка, Община Иваново по сигнал нерегламентирано заустване на битово-фекални води, две  по писма на „Оргахим“ АД  за премахване на пломби, поставени на съдове за временно съхранение на промивни води и една на „Оргахим Резинс“ АД за поставяне на нови пломби на сифони в цеховете на дружеството.  

Експертите са участвали в проверки по условията на издадени КР на 4 обекта Русе Кемикълс” АД, „Оберьостерайхише биодизел Българияˮ ЕООД, „АА фарма” ЕООД и „Айлин Дизайн“ ЕООД.  

При проверките на операторите са дадени 7 бр. предписания. Съставен е  АУАН на Община Исперих за нарушения при експлоатацията на ГПСОВ-Исперих.

През месец април в РИОСВ-Русе са постъпили 2 жалби за възникнали проблеми в канализационната мрежа на град Русе и на град Силистра, които са препратени по компетентност.

Във връзка с подадени сигнали за наличие на неприятни миризми в град Разград е направен оглед и обход на река Бели Лом в района на града. Проверени са заустващите точки на отпадъчни води на ГПСОВ-Разград, „Биоветˮ АД и „АДМ Разградˮ ЕАД. Не са усетени неприятни миризми и водата в реката е чиста. На около 30 м след точките на заустване на отпадъчните води от трите обекта е констатирано подприщване на реката с паднало дърво и клони. Взети са проби отпадъчни води на изход ГПСОВ-Разград и е проверена работата на пречиствателните съоръжения.

Направена е проверка на „Хоризонт САЩ“ ООД, свързана с установено замърсяване на дере с битово-фекални отпадъчни води в близост до винарския комплекс. При обхода и огледа е констатирано наличие на 2 тръби, като от едната е изтичала чиста вода, без мирис. Не е установен произхода на отпадъчната вода. Дадени са предписания за представяне на схема на площадковата канализация и за извършване на обследване на наличните тръби за отвеждане на отпадъчни води.

През месец април приоритетите в направлението са били следните:

- изготвяне на информация за ОД на МВР-Разград;

- изготвяне на становища за ГДОС на КР – 20 бр.;

- изготвен е доклад за представените и проверени ГД (47 бр.) за изпълнение на условията, поставени в разрешителните за заустване по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите;

- изготвяне на становища за 1 бр. заявление за издаване на КР и 2 бр. за актуализация на КР;

- изготвяне на вътрешни становища по Глава Шеста от ЗООС – 3 бр.;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите.

Почви

През месец март 2024 г. по компонент „Почви” са  извършени две планови проверки на рекултивирано депо за твърди битови отпадъци (ТБО) в град Ветово и рекултивирано общинско депо за ТБО в с. Самуил.

По проверка през предходния месец в село Писанец, община Ветово, на животновъден обект, през април е съставен АУАН по чл. 40 от Закона за опазване на околната среда за причинено вредно изменение на почвата от разлив на пресен торов отпад (торови маси), формиран от отглеждането на животни.

Експертът в направлението основно е извършил проверки по фактор отпадъци и е работил по утвърждаване на работни листи по Закона за управление на отпадъците, както и по предоставяне на вътрешни становища във връзка с преписки по Глава Шеста от ЗООС.

Биологично разнообразие и НЕМ

През месец април са извършени общо три контролни проверки, от които една планова и две извънредни.

Единствената планова проверка е извършена по сигнал за екземпляр в безпомощно състояние. Същият е от вида малък ястреб (Accipiter nisus) и e предоставен за препариране на Регионален исторически музей - Русе.

Издадени са седем регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях и един брой регистрационна карта на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 22а от Закона за защита на животните.

Извършени са две извънредни проверки на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие.

Лечебни растения

През отчетния период не са подавани заявления за регистрация на книги за билки и/или за организиране на билкозаготвителни пунктове. Съответно не са извършвани проверки по Закона за лечебните растения.

Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна“, които са 30.

Извършени са 5 планови проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец“ – с. Малък Преславец, община Главиница, ЗМ „Гарвански блата“ – с. Гарван, с. Попина, община Ситово, ЗМ „Божурите“ – с. Подайва, община Исперих, ЗМ „Мющерека“ – с. Беловец, община Кубрат и ЗМ „Находище на червен божур“ – с. Печеница, община Исперих. При проверките не са констатирани нарушения на режима на дейностите, регламентиран в съответните заповеди за обявяване.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 120 проверки: 85 планови, от които 2 са екипни, 82 по фактор „отпадъци“ и 35 извънредни, както следва: 9 бр. – по изпълнение на предписания, 6 бр. по сигнали, 4 бр. по писма на оператори, 1 бр. – във връзка с преустановяване образуването на отпадъци, 4 бр. – по самосезиране, 1 бр. – по писмо на МВР,  1 бр.  по заявление за ДО, 9 бр. – по Заповед на Министъра на ОСВ. Дадени са 28 задължителни предписания. Съставени са два АУАН по Закона за управление на отпадъците – за  осъществен контрол по предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организирането им и не е представена информация не по-късно от един ден на натоварването на отпадъци, съгласно изискванията чл. 22, ал. 4 на Наредба № 1 за реда и образците, Приоритетно през месец април е извършено следното:

 • изготвено е писмо до МОСВ за подготовка изпълнението на програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“, финансирана по Швейцарско-Българска Програма за Сътрудничество (ШБПС);
 • осъществени са проверки, относно поддържане чистотата на общинската пътна мрежа;
 • осъществени са проверки за чистота на речни легла, дерета и прилежащите им терени на територията на населените места в 22-те общини, както и по отношение на предприетите мерки за недопускане изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаване на незаконни сметища в речни легла и водосборни дерета, вкл. и прилежащите им територии.
 • осъществени са проверки по постъпили сигнали;
 • осъществен е контрол във връзка с предаване на отпадъци от площадката на „Полисан“ АД (в несъстоятелност). Проконтролирано е извеждането на опасен отпадък, собственост на дружеството от резевоар на площадката.

Експерти от направлението са участвали в общо 4 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

Извършена е съвместна проверка с представители на ОПУ - Разград постъпил сигнал за наличие на замърсявания на отбивките по пътя Русе-Цар Калоян-Разград и по-специално отбивката в дясно, преди завоя за гр. Цар Калоян, откъм Русе. Установено е наличие на нерегламентирано сметище. Дадени са предписания за почисването му в срок. Предстои последващ контрол.

Експерти от направлението са участвали в 2 проверки по компоненти и фактори на околната среда.

През периода са изготвени и изпратени:

- писмо по ел. поща до МОСВ за банковите гаранции за приключване на първото тримесечие на 2023 г.;

- писмо до НКЦ относно трансграничен превоз на отпадъци;

- писмо до НАП-Варна, относно  постъпило искане за извършване на действия от други контролни органи;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

- информация за резултатите от извършен контрол на дружества, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- информация до МОСВ за отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО;

През отчетния период са получени 14 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. По 4 сигнала са извършени проверки на място. Три от сигналите са основателни, а един е неоснователен. В сигналите се визира нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци, на неразрешени места. Останалите сигнали са препратени за решаване по компетентност. Извършен е последващ контрол по изпълнение на предписания, дадени с констативни протоколи за почистване на замърсени с отпадъци терени, разположени на територията на община Главиница и община Разград. Същите са почистени в срок. 

 Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са участвали в 4 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, както следва:

 1. „Лукойл България” ЕООД - гр. София, бензиностанция в гр. Разград. Проверката е приключила с 3 предписания.
 2. „ОМВ България” ЕООД - гр. София, бензиностанция в гр. Разград. Проверката е приключила с 3 предписания.
 3. „Голдън Флойд” ООД - гр. Исперих, бензиностанция в гр. Кубрат. Проверката е приключила с 4 предписания.
 4. „Пачико” ЕООД – гр. Русе, цех за производство на професионални почистващи детергенти и термопанели. Проверката е приключила с 2 предписания.

Десет от дадените 12 предписания, са изпълнени, а 2 са със срок - следващия месец. Изпълнено е и дадено през месец март предписание, чиито срок е изтекъл през месец април.

В периода 17-19 април 2024 г. експерти от отдела са взели участие в Работна среща – обучение на експерти от РИОСВ, ИАОС и МОСВ  на тема: „Прилагане на законодателството в областта на химикалите и контрола на  опасностите от големи аварии“.

Експертите от отдела са изготвили 3 вътрешни становища към Дирекция „Превантивна дейност“ по постъпили инвестиционни намерения и процедури по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда.

ОВОС и ЕО

Във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе, през отчетния период са извършени 2 проверки на постановени административни актове по реда на Глава Шеста от ЗООС. Извършените проверки са на издадени Решения по ПНОВОС за инвестиционни предложения, като проверяваните обекти са реализирани и издадените административни актове не са загубили правно действие. Един от съставените протоколи е с дадени предписания, които са изпълнени в указания срок. Не са констатирани нарушения от компетенциите на експертите от Дирекция „ПД“.

Комплексни Разрешителни

През месец април са извършени общо 6 проверки, на оператори с издадено комплексно разрешително, от които 4 планови на:

    1.„Русе Кемикълс” АД, гр. Русе, производство на ФТА и МА в гр. Русе- 5 предписания.

 1. „А.А. Фарма” ЕООД, с. Калипетрово, интензивно отглеждане на птици в с. Шуменци, община Тутракан. Дадено е едно предписание.
 2. „Айлин Дизайн” ЕООД, интензивно отглеждане на птици в с. Дянково, община Разград. Дадено е едно предписание.
 3. „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД - гр. Русе, производство на биодизел в град Русе.

и 2 извънредни на: „Линамар лайт металс Русе” ЕООД, гр. София, производство на алуминиеви автомобилни части в гр. Русе и „Фуксия 2012” ЕООД, с. Беловец, община Кубрат, интензивно отглеждане на птици в с. Беловец. И на двамата оператори е съставен по един АУАН: на „Линамар лайт металс Русе” ЕООД за неизпълнение на условие в КР - за изпускане на интензивно миришещи вещества извън производствената площадка, на „Фуксия 2012” ЕООД за извършване на дейност без издадено КР.

Изготвени са становища по три процедури по издаване на ново и актуализация на комплексни разрешителни.

Севезо

През месец април са извършени 2 планови проверки на следните оператори:

1. „Ф+С Арго” АД, гр. Русе, складова база за препарати за растителна защита в гр. Две могили. Проверката е приключила без предписания.

2. „999 – Ивайло Асенов” ЕООД - гр. Русе, складова база за търговия с химикали в гр. Русе (с нисък рисков потенциал). Проверката е приключила без предписания.

Изготвено е становище по документация по чл. 112, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда за издаване на Решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116 ж, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда на предприятие с висок рисков потенциал „Склад за препарати за растителна защита - Русе“, находящ се в гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Тец Изток“ № 9, с оператор: ,,Ойролог“ ЕООД – гр. София

Издадено е Решение № ДППГА-01(А2)-П-РУ(14)/2024 г. на основание чл. 106, ал. 4 от Закона за опазване на околна среда и чл. 2, т. 3, буква „б“ от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях на „ДМВ ПЕТРОЛ“ ЕООД.

АУАН, НП и ПАМ

Съставени АУАН през отчетния период:.  

 1. Д.Д., гр. Ветово, АУАН № 0002710/02.04.2024 г. –не е представил в срок информация за изкупени, обработени и реализирани билки и техния произход за 2023 г. нарушение по чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения.
 2. Д.Ю., гр. Кубрат, АУАН № 0002711/02.04.2024 г. –не е представил в срок информация за изкупени, обработени и реализирани билки и техния произход за 2023 г. нарушение по чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения.
 3. ЕТ „Бисер Кирилов“, гр. Русе, АУАН № 0002527/09.04.2024 г. – предизвикано вредно изменение на почвата от разлив на пресен торов отпад, нарушение по чл. 40, вр. § 16, б. „б“ от Закона за опазване на околната среда.
 4. „Астра Биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле, АУАН № 0002830/10.04.2024 г. – не е представена информация за натоварването на отпадъци в законоустановения срок, нарушение по чл. 48, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, вр. чл. 22, ал. 4 от Наредба – 1.
 5. „ЕМЦ Дистрибюшън“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002791/15.04.2024 г. – не е провел емисионен контрол и СПИ на концентрациите на вредни вещества в отпад. газове, нарушение по чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, вр. чл. 31, ал 1, т. 1 от Наредба 6/99г.
 6. „Линамар лайт металс Русе“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002614/15.04.2024 г. – нарушено условие в комплексно разрешително, нарушение по чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.
 7. Г.Ю. – кмет на с. Веселец, общ. Завет, гр. Русе, АУАН № 0002831/17.04.2024 г. – не е осъществен контрол по предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на не разрешени за това места, нарушение по чл. 19, ал. 3, т. 15, вр. чл. 112, ал. 1, т. 5 от Закона за управление на отпадъците.
 8. Община Исперих, гр. Исперих, АУАН № 0002693/25.04.2024 г. – не поддържа ГПСОВ – Исперих в технически изправно състояние, нарушение по чл. 126, ал. 1 от Закона за водите.
 9. „Фуксия 2012“ ЕООД, с. Беловец, АУАН № 0002904/18.04.2024 г. – извършва производствена дейност без да притежава КР, нарушение по чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

През отчетния период не са издадени наказателни постановления и не са налагани принудителни административни мерки.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил споразумение с:

„ОРГАХИМ“ АД, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002887/19.03.2024 г. – не изпълнено дадено задължително предписание, нарушение по 156, ал. 1, вр. с чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 5000,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 3500,00 лева.

Писмени предупреждения:          

  На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе са издадени писмени предупреждения на:

 1. „МЕГИ - ТРАНС“ ЕООД, гр. Бургас, ПП № 02/12.04.2024 г., по съставен АУАН № 0002473/13.10.2023 г. – транспортирало е отпадък с код 20 01 25, който код не е включен в издадения на дружеството регистрационен документ.
 2. „ХИМ КОМЕРС 2009“ ЕООД, гр. Ямбол, ПП № 03/25.04.2024 г., по съставен АУАН № 0002826/27.10.2023 г. – извършва дейност по съхраняване R13 – без да притежава разрешителен документ съгласно изискванията на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
 3. „ВЕНИДАН“ ЕООД, гр. Ямбол, ПП № 04/25.04.2024 г., по съставен АУАН № 0002827/27.10.2023 г. – извършва дейност по съхраняване R13 – без да притежава разрешителен документ съгласно изискванията на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

През отчетния период няма резолюции за прекратяване на административонаказателни процедури на основание чл. 54 от ЗАНН. 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

Дните с превишения на нивата на ФПЧ10 за месец април в гр. Русе са два, което в сравнение с предходни години е най-ниска стойност. Основната причина е преносът на сахарски прах.

Почистени са замърсени с отпадъци терени, установени при извършените през месеца проверки на община и населени места.

При извършените проверки на естествените находища на червен божур в землищата на селата: Беловец, община Кубрат, Печеница и Подайва, община Исперих, е установено, че са в отлично състояние. 

Бизнеса

През месец април 2024 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 155 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 1 указателно писмо за последваща процедура по ОС;
 • 15 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 13 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 10 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 3 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 69 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС/МРРБ, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 8 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 3 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 1 Решение по ОВОС с разпоредителна част „Одобрявамˮ;
 • 9 решения за прекратяване на процедура по Глава Шеста от ЗООС;
 • 46 броя писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 2 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредителна част „съгласува“;
 • 1 брой Решение за прекратяване на процедури по оценка за съвместимост, на основание чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 6а, т. 2 и § 2 от Допълнителните разпоредби на същата наредба.

През отчетния период по Закона за управление на отпадъците са издадени 2 разрешителни и 10 регистрационни документа.

Издадените в периода от 01.04.2024 г. до 30.04.2024 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”.

В НИСО са утвърдени 60 работни листи на 30 оператори. Прекратени са 35 работни листа на стоматолози и лични лекари, поради смяна на адресите.

През периода е взето участие в заседания на общо десет заседания на ДПК за приемане на строежи.

Обществеността

От 7 април 2024 г. във фоайето на екоинспекцията е подредена нова изложба с отличени комикси в конкурса на РИОСВ-Русе „Един ден и една нощ от живота на бобъра“, проведен по повод Световния ден на влажните зони. Това е поредна инициатива, чрез която инспекцията отдава значение на вид, който се е смятал за изчезнал в далечното минало,  в периода 1750-1850 г.

Новата изложба се посвещава на Международния ден на бобрите 7 април, на чието първо честване РИОСВ-Русе бе домакин през 2023 г.

Международният ден на бобрите се отбелязва от 2009 г. по инициатива на организацията Beavers Wetlands & Wildlife. 7 април е рожденият ден на Дороти Ричардс (1894 -1985), която проучва обстойно тези животни в продължение на 50 години. Целта е да се разпространи значението на съвместното съществуване с този вид за здравословна околна среда.

Планираната инициатива „Да намалим отпадъците от опаковки“ с ДГ „Радост“, гр. Русе по подвод Деня на Земята се отложи за началото на месец май.

В периода 25-26.04.2024 г., експерти на РИОСВ-Русе взеха участие в работна среща в с. Сребърна, организирана по проект „Възстановяване на влажни зони и заливни равнини по поречието на Дунав чрез системни, общностно ангажирани и устойчиви иновативни дейности“.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе през  месец март 2024 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец март 2024 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 141 проверки, в т.ч. планови 89 бр., извънредни 52 бр. Броят на проверените о