За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Месечни справки за контролна дейност

Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец май 2022 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец май 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 158 проверки, от които 117 планови, а 41 са извънредни. Броят на проверените обекти е 148, като 120 са планови и 28 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 12 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 5 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 2 600 (две хиляди и шестотин) лв. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил седем споразумения по съставени АУАН. Наложени са наказания „глоби“ и „имуществени санкции“ на обща сума 1 330 лв., като в 14-дневния срок са приведени 1 120 лв. По едно сключено споразумение не е приведена сума, т.к. е връчено на 31.05.2022 г.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

- на 17.03.2022 г. от изход ПСОВ на „Интер ЕС 2000“ ЕООД, с. Ситово, област Силистра е взета проба отпадъчни води, преди заустване на  пречистените отпадъчни води, чрез селищната канализационна мрежа във водоприемник „сухо дере“, местност „Айванлъка“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за увеличаване на текуща месечна санкция, във връзка с установено повишаване на замърсяването на водния обект.  Изготвени са: Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер на 14 лв. и Наказателно постановление за налагане на нова текуща месечна санкция (ТМС) в размер на 21 лв.

- на 07.04.2022 г. от пункт №1 (промишлени отпадъчни води) на „Водстрой“ АД, гр. Разград е взета проба отпадъчни води, преди заустване на  пречистените отпадъчни води, чрез селищната канализационна мрежа във воден обект „дере/водослив“ на река Бели лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текуща месечна санкция, във връзка с установено намаляване на замърсяването на водния обект.  Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС в размер от 130 лв. на 71 лв.

- на 13.04.2022 г. от изход ЛПСОВ на млекопреработвателно предприятие в с. Лъвино, Община Исперих, собственост на „Борисов и син“ ООД, с. Старо селище, е взета проба отпадъчни води, преди заустване на  пречистените отпадъчни води във водоприемник „дере“, част от водосбора на р. Сенкьовица. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция, във връзка с установено преустановяване на замърсяването на водния обект.  Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 39 лв.

- на 27.04.2022 г. от резервоар за краен контрол към ПСОВ на „Фазерлес“ АД, гр. Силистра, е взета проба отпадъчни води, преди заустване на  пречистените отпадъчни води, чрез колектор „Лесилхарт“ в река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция, във връзка с установено преустановяване на замърсяването на водния обект.  Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ Русе за отмяна на ТМС в размер от 4410 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 9655, 51 лв., по сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са 1 120 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 6 667 лв.

От получените суми през месец април 2022 г., на общините през месец май са преведени 5268,80 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 3562, 40 лв.

От НАП през месец април са приведени 1200 лв. по наказателни постановления.

За периода 01.05.2022г. - 31.05.2022г. в РИОСВ-Русе е постъпила една жалба, относно незаконно застрояване на тревни площи в с. Ценово, Община Ценово. Жалбата е изпратена по компетентност до Община Ценово за предприемане на мерки по компетентност, като сме уведомени, че същата не е разгледана поради установени неточности, съгласно чл. 87, ал.2 от АПК.

За периода 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г. са постъпили общо 58 сигнала, получени нa зеления телефон,  чрез контактната форма в Интернет, чрез системата за документообработ и на централата на РИОСВ – Русе.

От тях 10 са препратени по компетентност; 13 са основателни, 33 са неоснователни и 1 сигнал от април. По 2 сигнала от месец май, предстои извършване на проверки на място през месец юни.

Разпределението на сигналите по общини е както следва:Община Русе – 49; Община Разград – 3; Община Тутракан – 2; Община Ценово– 1; Община Главиница – 2; Община Кайнарджа – 1.      

През месец май преобладаващите сигнали-28 са свързани със ЗЧАВ за усещане на неприятни миризми, оприличени на химически вещества; 11 са по ЗУО, свързани с нерегламентирано изкупуване  на МПС, горене на гуми, замърсяване с битови, строителни, пластмасови отпадъци, 3 сигнала са по ЗВ и 11 сигнала са по ЗБР.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми и замърсяване на въздуха;

- нерегламентирано изхвърляне/горене на отпадъци;

- нерегламентирано изкупуване  на МПС

- замърсяване на водите на река Дунав и нерегламентирано изпускане на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие;

- намерени в безпомощно състояние птици

-незаконно изкупуване на билки.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец май беше извършване на проверки по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, по писма на МВР. Извършен е плановият съвместен контрол с ИАОС по Закона за генетичномодифицираните организми.

По искане на община Сливо поле е изготвена писмена информация по компоненти и фактори на околната среда. 

Всички 62 ГДОС на оператори с комплексни разрешителни са съгласувани от РИОСВ-Русе и са изпратени в ИАОС.

Превантивен контрол

През отчетния период продължава работата по прилагане на обхватен и ефективен превантивен контрол на разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО експертите от дирекция ПД са работили по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури. За 20 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и 5 броя за провеждане на процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. 14 процедури са финализирани с издаване на съответните решения, както следва: 9 бр. за преценяване на необходимостта от провеждане по ОВОС и 4 бр. по преценяване на необходимостта от провеждане ЕО и 1 бр. преценяване на необходимостта от провеждане на ОС.

Tекущ контрол

През месец май 2022 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 11
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо общо 86 проверки: 65 планови, от които 3 са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 21 извънредни.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 12 бр. планови, с 8 бр. пробонабиране 3 бр. извънредни.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на шум- 3 бр. планови.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на емисиите на вредни вещества от организирани източници – 1 планова и 1 извънредна проверка.
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“ и 4 планови проверки на ЗМ.

-  Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 5 извънредни проверки за 6            броя екземпляри.

-  Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 4 извънредни проверки на       пунктове за изкупуване на охлюви и 2 планови на вековни дървета.

-  Проверки по Закона за генетично модифицираните организми – 4 извънредни проверки    на опитни полета.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 8 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец май 2022 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, не отчитат превишение на средноденощнaта норма на ФПЧ10 за град Русе и за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра превишенията касаят само периода 01.05.- 16.05.2022 г. Останалите данни до края на месец май, ще са налични към средата на м. юни. Нивата и на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

През месец май 2022 г. експертите от направление Атмосферен въздух, са извършили 7 проверки, в т.ч. планови - 7 бр. Броят на проверените обекти е 6. В рамките на осъществения контрол са дадени 6 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗЧАВ от РИОСВ-Русе са съставени 4 броя АУАН.

През месец май в РИОСВ – Русе са постъпили 7 броя Доклади на оператори, за извършени СПИ и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени СНИ.

През отчетния период са постъпили 5 броя дневници на оператори на бензиностанции за заверяване, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През месеца е регистрирана една Средногоривна инсталация в Регистъра на горивните инсталации по чл. 9 г, ал. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Извършен е емисионен контрол на една пробоотборна точка на източник на емисии отпадъчни газове, заложен в годишния график за контрол на РИОСВ-Русе за 2022 г. и един извънреден емисионен контрол на източник по искане на ИАОС.

До края на месец май, броят на одобрените с Решение на Директора на РИОСВ-Русе Планове за управление на разтворителите (ПУР) е 18. За неизпълнение на нормите за допустими емисии, констатирани с представените ПУР, на двама оператори са съставени АУАН по ЗЧАВ.

Шум

През месец май 2022 г. са извършени три контролни проверки във връзка с емисионен контрол по фактор шум на: „Екон-91” ООД - град Русе, производство на пенолатексови изделия в гр. Бяла; „Мегахим“ АД-площадка бул. „Липник“ в гр. Русе-производство на бои и на „Астра биоплант” ЕООД - гр. Сливо поле, производство на биодизел. При извършения контрол от експерт на РЛ-Русе не са установени превишения на шумовите нива в районите на производствените площадки

Експертът е бил координатор на една проверка по условия в КР на  „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Разград.

Постъпил е един Доклад с резултати от СПИ на шум: „Денимал“ ООД. Не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум, излъчван от инсталацията.

Експертът от направлението е взел участие в заседания на три ДПК.

Води

През месец май 2022 г. са извършени общо 20 бр. контролни проверки на планови обекти както следва:

- 12 бр. планови, с 8 бр. пробонабиране на „Тракция“ АД, „Булмилк 1783“ ЕООД, „Биовет“ АД, ГПСОВ-Разград, ГПСОВ-Лозница, „Пилко“ ЕООД, „АДМ-Разград“ ЕАД, „Моника 781“ ЕООД, „Мероне Н“ ЕООД, „Лактоком“ ЕООД, „ГИП“ ЕООД, „Свиневъдно сдружение“ ЕООД

- 5 бр. планови комплексни проверки с други компоненти и фактори на околната среда, на: „Сенипластˮ ЕООД, „ЕМЦ Дистрибюшънˮ ЕООД, „Еделвайс” ЕООД, „Стил ЕА” ЕООД, „Тракция” АД

- 3 бр. извънредни на: „Борисов и син” ЕООД-във връзка с връчване на КП по чл. 69 от ЗООС, „Фазерлес” АД- във връзка с връчване на КП по чл. 69 от ЗООС и на „Рамарис” ЕООД-във връзка с проверка по изпълнение на предписание.

Проверени са условията по компонент „води” на 2 бр. Комплексни разрешителни – „Грийнбърн” ЕООД- гр. Разград и „Пилко” ЕООД – с. Чуковец, община Алфатар.

На операторите са дадени общо 6 бр. предписания. 

През отчетния период са съставени: 1 бр. АУАН на „Рамарис” ЕООД и 1 бр. ПАМ.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени Заповед и Наказателно постановление на „Интер ЕС 2000ˮ ЕООД за налагане на нова ТМС.

През месец май приоритетите в направлението са били следните:

- изготвяне на становища за ГДОС на КР;

- изготвяне на вътрешни становища по процедури по Глава Шеста от ЗООС;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция с други институции.

През месец май са извършени две проверки, във връзка с постъпила жалба в РИОСВ-Русе.

Във връзка с постъпила  жалба с вх. № Ж-3/15.04.2022 г. за наводняване на частен имот и заблатяване на почвата, е извършена проверка на млекопреработвателно предприятие, собственост на „Рамарис“ ЕООД – гр. София, намиращо се в с. Дянково, община Разград.

При проверката е установено, че мазниноуловителят е затлачен и не функционира по предназначение. Не се осъществява необходимото своевременно изземване на съдържащите се мазнини. В резултат на това, производствените отпадъчни води, в смесен поток с битово-фекалните отпадъчни води постъпват в 2 (два) броя вкопани цистерни, откъдето следва да се препомпват в транспортни цистерни и извозват за допречистване в селищна пречиствателна станция за отпадъчни води (СПСОВ).

Съгласно чл. 125, ал. 1 от Закона за водите, в пречиствателните станции за отпадъчни води на населени места се включват само отпадъчни води, които могат да бъдат пречистени при съществуваща технологична схема на пречиствателната станция.

Технологията на пречистване в СПСОВ не предвижда отделяне на мазнини от входящите количества производствени отпадъчни води, посредством мазниноуловител, поради което е задължително първичното пречистване и отделянето им.

За установеното нарушение на дружеството е съставен АУАН за нарушаване разпоредбата на чл. 126, ал. 1 от Закона за водите.

При извършена проверка на територията на обекта, е установена нерегламентирана канализационна връзка към наличната помпа, посредством тръба с ф 110 мм, чрез която, съдържанието на събирателните резервоари се препомпва в крайпътна отводнителна канавка (земнонасипна), намираща се на полски път между селата Дянково и Липник, по ул. „Мадъра“, с. Дянково. От там, чрез изграден водосток, отпадъчните води от предприятието постъпват в упоменатия в жалбата частен имот, намиращ се в близост до МПП. Налице е заблатена площ. По цялата дължина на нерегламентираното трасе се наблюдава замърсяване с непречистени В изпълнение на дадени предписания е преустановено нерегламентираното заустване на производствени отпадъчни води. Изпълнена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за прилагане на ПАМ, чрез пломбиране на изходяща тръба, предназначена за отвеждане на отпадъчните води в крайпътна отводнителна канавка.

Предстои да бъде извършен последващ контрол на предписание, касаещо почистване и запръстяване на замърсените терени.               

Почви

През месец май в направление „Почви” са извършени три планови проверки на: склад за негодни  ПРЗ в с. Владимировци, Община Самуил, общинско депо на Община Бяла, склад за пестициди в с. Балкански, собственост на ОД „Земеделие”, гр. Разград. Извънредните проверки са две: една проверка на ББ- кубове в с. Тодорово, община Исперих по изпълнение на предписание и една проверка по писмо на МОСВ на ББ-кубове за ИУПРЗ в гр. Алфатар.

Дадено е едно предписание на общинско депо Бяла. 

Експертът от направлението е участвал в извършването на проверки по фактор отпадъци.

 

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 11 контролни проверки от които 2 са планови, а 9 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна“, които през месец май са 31.

Пет от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. С нарочни разпореждания на Директора на РИОСВ-Русе два екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), един екземпляр от вида горска ушата сова (Asio otus), един екземпляр от вида сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) и един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua) е предаден на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране.

Извършени са четири извънредни проверки на регистрирани пунктове за изкупуване на охлюви в с. Черковна и с. Паисиево, община Дулово, с. Малко Враново, община Сливо поле и с. Сеслав, община Кубрат. Пунктовете функционират. Нарушения не са констатирани.

Извършени са 2 планови проверки на вековни летни дъбове с ДР №№ 1270 и 1436, находящи се в землището на с. Черковна, община Дулово.

През месеца е издадена една регистрационна карта съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

През отчетния период са регистрирани 3 книги за билки, и са организирани два нови билкозаготвителни пункта.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки (31 за месец май) на ПР „Сребърна“.   

Извършени са 4 планови проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Горната кория“ – с. Добротица, община Ситово, ЗМ „Божурите“ – с. Подайва, община Исперих, ЗМ „Мющерека“ – с. Беловец, община Кубрат и ЗМ „Находище на червен божур“ – с. Печеница, община Исперих. При проверките не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в съответните заповеди за обявяване.

Генетично модифицирани организми

В изпълнение на годишна програма на ИАОС за провеждане на контрол върху работата с генетично модифицирани организми и освобождаването им в околната среда, са извършени четири планови проверки. Посетени са опитните полета на ОПС „Бръшлен“, с. Бръшлен, община Сливо поле, ИЗС „Образцов чифлик“, гр. Русе, община Русе, СЖС – „България“ ЕООД, гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, община Русе и „Специализирано поделение и опитна станция по зърнени и маслодайни култури – Лозница“, гр. Лозница. Взети са общо тринадесет проби от царевица, слънчоглед, тритикале, фий, соя, пшеница и рапица. Взетите проби ще послужат за изпитване наличието на генетично-модифицирана ДНК.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 86 проверки: 65 планови, от които 3 са  комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 21 извънредни, от които 6 бр. – по сигнали, 6 бр.-по изпълнение на предписания, 3 бр.- по писма на МВР, 1 бр. – по искане на Окръжна прокуратура - Разград, 1 бр.  – по писмо на МОСВ, 1 бр. по писмо на оператора, 3 са в резултат на самосезиране.                

Експерти от направлението са участвали в общо 5 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

През месец май не са установени замърсявания на речни дерета и корита.

През месец май 2022 г. са извършени проверки за чистотата на населените места на общините Бяла, Самуил, Исперих, Силистра, Дулово и Ситово. Дадени са 5 предписания за почистване на замърсени терени.

При направени извънредни съвместни проверки на експерти от направлението с представители на МВР са установени нарушения на Наредбата за излезлите от употреба МПС.       През периода е съставен АУАН на физическо лице за нерегламентирани дейност с ИУМПС.

При направени извънредни съвместни проверки на експерти от направлението с представители на МВР са установени нарушения на Наредбата за излезлите от употреба МПС.         През периода е съставен АУАН на физическо лице за нерегламентирани дейност с ИУМПС.  Издадени са три споразумения на физически лица. Няма издадени наказателни постановления.

В НИСО са въведени над 50 работни листа за класификация на отпадъците.

През периода са изготвени и изпратени:

- в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;             

- информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- доклади с попълнен въпросници за дейността на лица, подизпълнители на ООп на опаковки и ИУМПС;

- доклад относно състоянието на ББ-кубове;

- писмо за напредъка по изпълнение на проектите за рекултивация на депа, обект на изпълнение на Решение на съда на ЕС по дело – С-145/14;

През отчетния период са получени 11 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Шест от тях са за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и създадени нерегламентирани сметища – строителни и битови. По три сигнала са извършени проверки и други три са препратени по компетентност. Два от тях са основателни, съставени са  констативни протоколи. Два сигнала са подадени са изгаряне на отпадъци, извършена е проверка. Три са за съхранение на ИУМПС-та, като по същите е извършена проверка на място.

По сигнал от Окръжна прокуратура – гр. Разград е извършена извънредна проверка на терен в с. Киченица, община Разград за нерегламентирано съхранение на огромно количество земни маси и натрушени камъни. Установено е, че сигналът е неоснователен.

В резултат на извършени съвместни проверки с представители на МВР, е съставен един АУАН за нарушение на разпоредбите на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства.

Химикали

През отчетния период, в изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ – Русе, експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили 4 самостоятелни проверки на „Разград полиграф” АД, „Юта” АД, ЕТ „Полихимтех - Петър Копчев” и „Фенопласт - 99” ЕООД.

Дадени са две предписания на гореописаните оператори.

През отчетния период експерт от направлението е взел участие в 3 държавни приемателни комисии.

Дружествата са проверени относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

UОВОС и ЕО

През отчетния период експертите са  извършили общо 15 броя проверки, както следва:

 • 14 проверки, съгласно плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2022 г.
 • 1 брой извънредна проверка във връзка с депозирано в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Мандра за преработка до 12т/ден сурово мляко - пристройки и частични вътрешни промени”.

Внесено е искане за издаване на становище по екологична оценка на ОУП на община Ветово.

За процедурата по ОВОС за „Добив на строителни материали в находище „Ценово-1”варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценово”, с възложител: „Скални материали” АД е изготвен отговор на Задание за извършване на консултации.

Във връзка с процедура по ОВОС за инвестиционното предложение за „Разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение Силистра-Лесил“, с възложител „Агротранс” ЕООД е проведено заседание на експертния екологичен съвет при РИОСВ-Русе и е издадено Решение по ОВОС № РУ 1-2/2022г. от 20.05.2022г.

Проведени са консултации по чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда - преди задание за  изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория.

Комплексни разрешителни

През месец май са извършени 4 проверки (две планови и две извънредни ) на оператори с издадени комплексни разрешителни, както следва: планови на „Грийнбърн” ЕООД, гр. Разград и „Пилко” ЕООД, с. Чуковец, община Алфатар  и извънпланови на „Айлин Дизайнс“ ЕООД („Енсан 95“ ЕООД,  с. Дянково, община Разград),  и „Свинекомплекс Голямо Враново инвест” АД.

Дадено е едно предписание.

За неизпълнение на дадено през предходен месец предписание е съставен един акт за установяване на административно нарушение на „Свинекомплекс Голямо Враново инвест” АД.

Постъпила и разгледана е информация по процедури по издаване/актуализация на КР на пет оператора. За един е установено, че към момента дружеството е обявено в несъстоятелност.            

През месец май са проверени и утвърдени още 15 ГДОС на оператори с комплексни разрешителни. Така в законоустановения срок са утвърдени всички 62 годишни доклада по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите, за които е издадено комплексно разрешително.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец май 2022 г. са извършени осем планови проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „БРН Слийп продуктс България” ЕООД,  гр. Русе, (по компонент въздух и фактор отпадъци), „Стил ЕА“ ЕООД-с. Дянково, община Разград, (по компоненти въздух и води), „ЕМЦ Дистрибюшън” ЕООД, гр. Русе, площадка с. Иваново (по компонент води и фактор отпадъци), „Семпласт” ЕООД, с. Дянково, община Разград (по компоненти въздух и води), „Еделвайс – 77” ЕООД - село Сейдол, община Лозница (по компоненти въздух и води), „Тракция” АД - село Самуил (по компонент води и фактор отпадъци), „Фенопласт - 99“ ЕООД, гр. Русе (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ) и ЕТ „Полихимтех - Петър Копчев“, гр. Русе (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ).

При проверките са дадени общо 8 предписания. За нарушение на ЗЧАВ е съставен един АУАН.

СЕВЕЗО

През месец май са извършени две планова проверка, комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е извършила планов контрол на две предприятия, класифициране с висок и с нисък рисков потенциал на територията на Област Русе „Оргахим Резинс“ АД и „Оргахим“ АД. Не са дадени предписания.

Във връзка с изискванията на чл. 106, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, през месец май е потвърден Доклада за политика за предотвратяване на големи аварии на „Топлофикация Русе“ АД.

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

АУАН, НП и ПАМ

1. Г.Ш., с. Белинци, Община Исперих, АУАН № 0002596/04.05.2022 г. – не е предал ИУМПС на площадки са събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване – чл. 18, ал.1 от Наредбата за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците;

2. „Еуро енд Конт“ ЕООД, гр. Разград, АУАН № 0002578/11.05.2022 г. – не представило годишен отчет за оборудване, съдържащо ФПГ– чл. 17, ал.2, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;

3. Мапеи България ЕООД, гр. София, АУАН № 0002577/11.05.2022 г. – не представило годишен отчет за оборудване, съдържащо ФПГ– чл. 17, ал.2, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;  

4. Д.Б., гр. Разград, АУАН № 0002646/13.05.2022 г. – не е удедомил РИОСВ на най-ранен етап за реализация на ИП – чл. 31, ал.5 от Закона за биологичното разнообразие;  

5. „Рамарис“ ЕООД, гр. София, АУАН № 0002558/13.05.2022 г. – не поддържа в изправност ЛПСОВ – чл. 126, ал.1 от Закона за водите;  

6. Н.Н., гр. Кубрат, АУАН № 0002461/16.05.2022 г. – не е предал ИУМПС на площадки са събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване – чл. 18, ал.1 от Наредбата за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците;

7. ЕТ „Аери – 44 - Иван Добрев“, гр. Русе, АУАН № 0002474/19.05.2022 г. – нарушил е нормите за общи емисии на летливи органични съединения – чл. 9а, ал 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;  

8. ППК „Бръшлен“, Бръшлен, Община Сливо поле, АУАН № 0002227/30.05.2022 г. – не е съгласувал дейност в защитена територия – параграф 7 от ПРЗ на Закона за защитените територии;

9. Свинекомплекс Голямо Враново Инвест АД, с. Голямо Враново, Община Сливо поле, АУАН № 0002010/20.05.2022 г. – не е изпълнил дадено задължително предписание – чл.166, т.3 от Закона за опазване на околната среда;  

10. БРН Слийп Продуктс България ЕООД, гр. Русе АУАН № 0002475/26.05.2022 г. – не е спазило  нормите за неорганизирани емисии на летливи органични съединения – чл. 9а, ал 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;  

11. Н.И., с. Малко Враново, Община Сливо поле, АУАН № 0002324/12.04.2022 г. – не е представил в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

12. ЕТ „Пламен Димов – 2001“, с. Гецово, Община Разград, АУАН № 0002562/27.05.2022 г. – не е удедомил РИОСВ на най-ранен етап за реализация на ИП – чл. 31, ал.5 от Закона за биологичното разнообразие;;  

Издадени Наказателни постановления

1. Е.Г., в качеството й на ЕТ „Мусимед – 92- Емине Газинова“, с. Трапище, Община Лозница, НП № 10/16.05.2022 г. по чл. 31, ал.2, т.6, във вр. с чл. 74 от Закона за лечебните растения в размер на 300 лева - не е представила в РИОСВ информация за билки.  

2. И.И., село Брестовене, община Завет, НП № 11/16.05.2022 г. по чл. 31, ал.2, т.6, във вр. с чл. 74 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева – като билкозаготвител не е представил в РИОСВ информация за билки.

3. Н.М., гр. Сеново, НП № 12/16.05.2022 г. по чл. 31, ал.2, т.6, във вр. с чл. 74 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева – като билкозаготвител не е представил в РИОСВ информация за билки.

4. А.А., село Голеш, община Кайнарджа, НП № 13/16.05.2022 г. по чл. 31, ал.2, т.6, във вр. с чл. 74 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева – като билкозаготвител не е представил в РИОСВ информация за билки.

5. „Дулово Алфа“, гр. Дулово, НП № 14/18.05.2022 г. за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 43, във вр. с чл. 126, ал. 1 от Закона за водите в размер на 2 000 лева – не поддържа в изправност ЛПСОВ.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил седем споразумения със:

1. ПК„Стефан Караджа“, село Окорш по съставен АУАН № 00626/16.03.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

2. С.Ю. в качеството му на ЕТ „Темас – Самет Юсуф“, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002494/18.03.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

3. С.Р., с. Кошарна по съставен АУАН № 0002522/07.04.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

4. ПК „Айдемир“, село Айдемир по съставен АУАН № 0002319/15.03.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

5. С.Н., с. Подайва по съставен АУАН № 0002508/19.04.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

6. П.Л., село Айдемир по съставен АУАН № 0002460/27.04.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева, която е още в срока за плащане.

7. „Итал кар“ ЕООД, гр. Русе по съставен АУАН № 0002473/21.04.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 36, ал. 1, във вр. с чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер на 100 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 70 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

През отчетния период е наложена една принудителна административна мярка на „Рамарис“ ЕООД.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През отчетния период данните за качество на атмасферния въздух не отчитат превишения на нивата на финни прахови частичи 10 и 2,5 мкр. и в двата града – Русе и Силистра.

Във връзка със сигнал за замърсяване на частен имот в с. Дянково, Община Разград с отпадъчни води от млекопреработвателно предпиятие в съседен имот, при извършена съвместна проверка са констарани нарушение на Закона за водите и Закона за почвите. Съставени са АУАН по ЗВ и предстои налагане на еднократна санкция по ЗООС за заблатяване на терен. Дадените предписания на оператора са изпълнени, като нарушения терен е рекултивиран.

В резултат на съвместните проверки с регионалните структури на МВР в трите области и дадените предписания, и през месец май продължи почистването на заетитите с ИУМПС-та терени.

Бизнеса

През месец май 2022 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 103 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 5 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 28 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 20 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 12 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 8 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 71 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 16 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 22 писма за консултация с РЗИ;
 • 11 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 13 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 5 писма до БДДР;
 • 4 писма до: ОД „Земеделие“ и община за становища или с напомнителен/информативен характер;
 • 8 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да се извършва ОВОС”;
 • 4 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 2 решения за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС;
 • 9 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 1 брой Решение по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредително част „съгласува“;
 • 1 брой Решение за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост, на основание чл. 11, ал. 2 от Наредбата за ОС и § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС.

През отчетния период са издадени:

- едно разрешение

- 4 регистрационни документа.

Издадените в периода 01.05.2022 -31.05.2022 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”

          В НИСО са утвърдени 50 работни листи на 20 оператори.

През периода е взето участие в заседания на общо 10 ДПК за приемане на следните строежи:

„Изграждане на инсталация за преработка на етерично-маслени култури“-Втори етап, с. Белица, община Тутракан

„Складово стопанство-4 броя силози за тиквени семена, 2 броя бункери с плоско дъно, ПП водоем и площадков водопровод“-с. Паисиево, община Дулово

„Инсталация за производство на имуногенни фармацефтични продукти и Трафопост 5х2500 kVA с КЛ СрН. ЕТАП 1. Зона за производство на бактериални ваксини, зона банки, зона за пълнене и трафопост“- „Биовет“ АД - Разград

„Външни връзки за захранване на инсталация за производство на имуногенни фармацефтични продукти в УПИ III-6446, кв. 604, гр. Разград по подобекти: 1. Противопожарен водопровод, помпена станция; 2. Паропровод с налягане 6 bar; 3. Газопровод DN 150“-„Биовет“ АД - Разград

„Инсталация за компресиран природен газ, ГРП, бутилкови групи и площадков газопровод до сгради в ПИ, ул. „Хвойна“, гр. Русе, кв. ДЗС

„Нов стоманорешетъчен стълб /СРС/ в оста на ВЕЛ 20 kV „Кутловица“; МКРУ до новомонтиран в оста на ВЕЛ „Кутловица“ СРС; Кабелна линия СрН от новомонтиран СРС през МКРУ до нов трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1х400 kVА и тръбен  кладенец за капково напояване ТК-2“ /ЗП трафопост 6,75м2; ЗП МКРУ-3,75 м2; ЗП за СРС-2,89 м2;  дължина на кабелната линия 11,60 м/-с. Кутловица, община Алфатар

„Тръбен кладенец за капково напояване; Кабелна линия СрН от МКРУтип до нов трафопост БКТП; трафопост тип БКТП в ПИ /ЗП трафопост 7,41м2; дължина на кабелната линия 425 м/-с. Кутловица, община Алфатар

„Тръбен кладенец за капково напояване; Кабелна линия СрН от МКРУтип до нов трафопост БКТП; трафопост тип БКТП в ПИ /ЗП трафопост 7,41м2; дължина на кабелната линия 1977,25 м/-с. Кутловица, община Алфатар

„Пристройка към съществуваща сграда за обособяване на склад за съхранение на сурово олио“ /ЗП-116, 73 кв.м/ -„Органик Ленд корпорейщън“-с. Калипетрово, община Силистра

„Модернизация на зърночистачна инсталация към съществуваща силозна сграда“ /ЗП-61,26 кв. м./ -„Органик Ленд корпорейщън“-с. Калипетрово, община Силистра.

Обществеността

В екологичния календар на месец май има две дати. На 21 май се навършиха 30 години от създаването на мрежата от защитени зони Натура 2000, а на 22 май се отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие. Информационният център на РИОСВ-Русе бе посетен от възпитаници на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе и СУЕЕ „Св. Константин –Кирил Философ“ –гр. Русе. Пред учениците са изнесени презентации по темите, в рамките на информационните дни по повод годишнината от Общоевропейската мрежа НАТУРА 2000.


 

Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец април 2022 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец април 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 98 проверки, в т.ч. планови 58 бр., а извънредни - 40 бр. Броят на проверените обекти е 89, като от  67 са планови и 22 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 74 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 13 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 5 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 18 800 (осемнадесет хиляди и осемстотин) лв. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ-Русе е сключил пет споразумения по съставени актове за установяване на административно нарушения (АУАН). Наложени са наказания „глоби“ и „имуществени санкции“ на обща сума 5 950 лв., като в 14 дневния срок са приведени 5 880 лв. По едно сключено споразумение предстои издаване на Наказателно постановление (НП) поради неспазване на 14 дневния срок за плащане на дължима сума по наложена „глоба“.

- Във връзка с чл. 69б, от ЗООС на 14.03.2022 г. от Община Исперих е постъпило писмо – молба за повторно пробонабиране на отпадъчни води, формирани от ГПСОВ Исперих. На 22.03.2022 г. от пункт №2 – пречистени отпадъчни води на изход ГПСОВ са взети проби отпадъчни води, преди заустване във водоприемник – сухо дере „Бейгир гьолджук“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. На 13.04.2022 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ-Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текущата месечна санкция (ТМС), във връзка с установено намаляване на замърсяване на водния обект. Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ-Русе от 27.04.2022 г. за намаляване  на ТМС от 727 лв. на 218 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 15 585, 95 лв., по сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са 5 880 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 6 586 лв.

От получените суми през месец март 2022 г., на общините през месец април са преведени 10 657,69 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 3562, 40 лв.

От НАП през месец април са приведени 2 100 лв. по наказателни постановления.

За периода 01.04.2022 г. - 30.04.2022 г. в РИОСВ-Русе е постъпила една жалба, относно замърсяване с производствени отпадъчни води в с. Дянково, община Разград. Извършена е съвместна проверка с БДДР-Плевен, при която е установено, че жалбата е основателна. Дадени са задължителни предписания със срокове и предстоят последващи административно-наказателно действия.

За периода 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. са постъпили общо 23 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез системата за документообработ и на централата на РИОСВ – Русе. От тях 6 са препратени по компетентност, 5 са основателни, 11 са неоснователни. Два сигнала, постъпили през месец март, са препратени по компетентност, а по един сигнал предстои извършване на проверка. Разпределението на сигналите по общини е както следва: Община Русе – 17; Община Разград – 4; Община Главиница – 1; Община Дулово – 1.

През месец април преобладаващи са сигналите за усещане на неприятни миризми, 5 сигнала са за нерегламентирани дейности с отпадъци, 3 сигнала са по Закона за водите и 4 сигнала са по Закона за биологичното разнообразие.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми и замърсяване на въздуха;

- нерегламентирано изхвърляне на отпадъци;

- замърсяване на водите на река Русенски Лом и река Бели Лом;

- намерени в безпомощно състояние птици.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец април беше извършване на проверки по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, работа по регионалния доклад за околна среда за 2021 г.

Друг акцент в работата бе извършване на извънредни проверки на юридически и физически лица по писма на регионалните структури на МВР за нерегламентирано съхранение и третиране на ИУМПС. 

Превантивен контрол

През отчетния период продължава работата по прилагане на обхватен и ефективен превантивен контрол на разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО експертите от дирекция „Превантивна даейност“ са работили по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури. За 23 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и 1 брой за провеждане на процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Финализирани са 20 процедури с издаване на съответните  решения, както следва: 10 бр. по ОВОС и 9 бр. по ЕО и 1 бр. по чл. 31 от  ЗБР.    

Tекущ контрол

През месец април 2022 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 9;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо общо 58 проверки: 37 планови, от които 1 е комплексна по компоненти и фактори на околната среда и 21 извънредни;.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 6 бр. планови, с 5 бр. пробонабиране 9 бр. извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на шум- 2 бр. планови;

 -     Проверки по Закона за защитените територии – 30 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“;

 -    Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 2 извънредни проверки за 2    броя екземпляри;

 -    Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 2 извънредни проверки по сигнал за незаконна сеч и на физическо лице размножаващо екз. по чл. 70.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 4 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец април 2022 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, отчитат: 1 денонощие с превишение на средноденощнaта норма на ФПЧ10 за град Русе, и нито едно за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра превишенията касаят само периода 01.04.- 16.04.2022 г. Останалите данни до края на месец април, ще са налични към средата на м. май. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.          

През месец април 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе, направление Атмосферен въздух, са извършили 8 проверки, в т.ч. планови - 4 бр. Броят на проверените обекти е 8. В рамките на осъществения контрол са дадени 8 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

Извършена е проверка по постъпил сигнал за наличие на спицифична миризма на амоняк в съседен производствен обект, изпускана от инсталация за химично третиране на филтърна хартия. При проверката е установено, че сигналът е основателен. На дружеството са дадени 2 предписания за предприемане на технически мерки за ограничаване на емисиите на амоняк в атмосферата. На двама оператора на инсталации, заредени с флуорирани парникови газове, са съставени констативни протоколи за установяване на нарушение на ЗЧАВ и наредбата на ФПГ. С писма са поканени за съставяне на АУАН през м. май.

За установени административни нарушения на ЗЧАВ от РИОСВ-Русе е съставен един АУАН.

През месец април в РИОСВ – Русе са постъпили 8 броя Доклади на оператори, за извършени собствени периодични измервания (СПИ) и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ).

През отчетния период не са постъпвали дневници на оператори на бензиностанции за заверяване, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През м. април са одобрени с Решение на Директора на РИОСВ-Русе 5 броя Планове за управление на разтворителите. Регистрирана е една Инсталация, извършваща дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители.

Шум

През месец април 2022 г. са извършени две контролни проверки по фактор шум: на „Елика процесинг” ООД, гр. Силистра, производство на транспортни и семечистачни машини и съоръжения в гр. Силистра и „Интер ес-2000” ЕООД - село Ситово, млекопреработвателно предприятие в с. Ситово. При извършения контрол от експерт на РЛ-Русе не са установени превишения на шумовите нива в районите на производствените площадки.

Изготвено е вътрешно становище по фактор „шум“ по процедура по Глава Шеста от ЗООС за инвестиционно предложение – изграждане на птицекланница.

Експертът от направлението е взел участие в заседание на едно ДПК.

Води

През месец април 2022 г. са извършени общо 16 бр. контролни проверки на планови обекти както следва:

- 6 бр. планови, с 5 бр. пробонабиране на: „Водстрой“ АД, „Имдо“ ООД, „Борисов и син“ ЕООД, ГПСОВ-Силистра, „Фазерлес“ АД;

- 2 бр. планова екипна проверка на „МТ Пласт” ЕООД,  гр. Разград и на ЕТ „Георги Петров – Камен” - село Дянково;

- 9 бр. извънредни във връзка с връчване на КП по чл. 69 от ЗООС на: „Астра биоплант” ЕООД, „Фишери 2009” ЕООД, „Русе Кемикълс” АД, „Водстрой“ АД, „Имдо“ ООД, ГПСОВ-Исперих, ГПСОВ-Дулово, „Интер ЕС 2000” ЕООД, „Рамарис” ЕООД.

Проверени са условията в комплексни разрешителни по компонент „води” на три оператори: община Бяла /Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака /, „Ел джи 15” ЕООД и „Непал-10” ЕООД.

На операторите са дадени общо 6 бр. предписания.  През отчетния период са съставени 3 бр. АУАН на „Астра биоплант” ЕООД, Община Дулово за ГПСОВ, „Дуло алфа” ООД.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода не са издавани Заповеди/Наказателни постановления.

През месец април са постъпили в РИОСВ-Русе три сигнала и една жалба:

 • Сигнал с вх. № С-96/31.03.2022 г., подаден в ОД на МВР гр. Силистра за получена информация за силна неприятна миризма и натрупан кафеникав слой по повърхността на водата в р. Дунав и брега. Същият е препратен за предприемане на действия по компетентност на „ВиК” ООД, гр. Силистра. Получен е отговор, в които ВиК операторът уведомява РИОСВ-Русе за извършена проверка и основателност на сигнала. Констатирано е наличие на кафявооцветени води в р. Дунав, което се дължи на преливане на битово-фекални отпадъчни води от дъждопреливник в посочения участък от реката. Предприети са действия за отстраняване на проблема.
 • На 15.04.2022 г. в РИОСВ-Русе е постъпил сигнал за наличие на отпадъчни води в дере, в с. Дряновец, община Разград с вх. № С-111/15.04.2022 г. Сигналоподателят съобщава за отвеждане на отпадъчни води от септична яма в дере, в близост до река Бели Лом. Сигналът е препратен за предприемане на действия по компетентност на Община Разград.
 • В РИОСВ-Русе е получено писмо от „ВиК“ ООД, гр. Русе от 13.04.2022 г. във връзка с констатирани превишения стойностите на анализираните показатели ХПК и рН на отпадъчните води на „Русе Кемикълс“ АД, които се заустват в градската канализационна мрежа (през месец декември 2021 г. и месец март 2022 г.). С писмо с вх. № АО 193/30.03.2022 г. „Русе Кемикълс“ АД депозира съобщение за временно спиране работата на „Инсталация за производство на фталов и малеинов анхидрид“ от 29.03.2021 г. Извършена е проверка на площадката на дружеството съвместно с представители на ВиК-Русе. Установено е, че инсталацията не работи и се извършват ремонтни дейности. Формират се единствено охлаждащи води от компресорна станция за непрекъснато поддържане на налягането в инсталацията и битово-фекални отпадъчни води. Дадено е предписание да не се допуска изпускане на непречистени отпадъчни води в градската канализационна мрежа с постоянен срок. Контролът ще продължи.
 • В РИОСВ – Русе е постъпила жалба с вх. № Ж-3/15.04.2022 г. за наводняване на частен имот и заблатяване на почвата, в резултат на производствени отпадъчни води от дейността на млекопработвателно предприятие /МПП/ в с. Дянково, община Разград. Същата жалба е препратена по компетентност от МОСВ с изх. № 94-00-426/27.04.2022 г.

Извършена е съвместна проверка с БДДР – Плевен на 28.04.2022 г., на производствената площаката на предприятието, стопанисвано от „Рамарис“ ЕООД – гр. София, при която е установено, че жалбата е основателна. 

Производствените отпадъчни води, формирани от дейността на МПП, в смесен поток с битово-фекалните отпадъчни води, следва, след необходимото първично пречистване в мазниноуловител, да се извозват за допречистване в селищна ПСОВ на територията на гр. Разград, съгласно сключен Договор с ВиК оператора.

При извършен оглед на територията на обекта, е констатирано, че мазниноулоителят не функционира по предназначение. Същият е затлачен, съответно, образуваните мазнини и утайки не се изземват своевременно.

За събиране на отпадъчните води са налични два броя вкопани резервоари, оборудвани с помпа за препомпване на водите в транспортни цистерни.

Към наличната помпа е изградена нерегламентирана канализационна връзка, посредством тръба с ф 110 мм, чрез която, съдържанието на събирателните резервоари се препомпва в крайпътна отводнителна канавка (земнонасипна), намираща се на полски път между селата Дянково и Липник, по улица в с. Дянково. От там, чрез изграден водосток, отпадъчните води от предприятието постъпват в упоменатия в жалбата частен имот. Налице е заблатена площ от около 100 м².

Към момента на проверката не е установен отток на отпадъчни води към имота. Наблюдава се попиване и намаляване на водната площ.

По цялата дължина на нерегламентираното трасе се наблюдава замърсяване с непречистени отпадъчни води и мазнини.

Дадени са задължителни предписания и срокове за изпълнението им, касаещи: преустановяване на нерегламентираното заустване на производствени отпадъчни води; осигуряване на възможност за пломбиране на канализационната връзка; почистване и запръстяване на замърсените терени.

На управителя на дружеството е връчена покана за съставяне на АУАН по Закона за водите и Закона за почвите.

През месец април приоритетите в направлението са били следните:

- изготвяне на становища по постъпили ГДОС на КР;

- изготвяне на вътрешни становища по глава шеста от ЗООС;

- изготвяне на Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2021 г.

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция с други институции.

Почви

През месец април в направление „Почви” е извършена една планова проверка на ББ- кубове за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита в гр. Алфатар. Не са установени несъответствия и нарушения, не са дадени предписания.

Експертът от направлението е участвал в извършването на извънредна проверка по жалба в с. Дянково, община Разград (подробно описана в част „Води“), както и в проверки по фактор отпадъци.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 4 броя извънредни проверки, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна“, които през месец април са 30.

Две от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида селска лястовица (Hirundo rustica) и един екземпляр от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора.

Извършена е една извънредна проверка по сигнал за незаконно, избирателно отсичане на орехови дървета и единични акации на възраст около 70 г. по протежение на река Садинска, минаваща през село Осенец, община Разград. При проверката на място е установено, че са извършвани дейности по почистване на участък от река Садинска от началото на регулацията на с. Осенец до вторият мост по протежението на реката, с приблизителна дължина около 900 м, като са изсичани дървета и храсти в речното легло и по двата откоса, на видове, чиито наклон предполага пропадане в коритото на реката и би застрашило проводимостта й. В останалата непочистена част на реката горецитираните дейности се предвижда да продължат. Община Раград не е подавала уведомление за извършеното почистване, което представлява „инвестиционно предложение“ по смисъла т. 17 от §1 ва Допълнителните разпоредби на ЗБР. Неуведомяването на РИОСВ-Русе за извършването на почистването на р. Садинска се явява нарушение на чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС. За нарушението предстои да се състави АУАН (изпратена е покана до общината за явяване за съставянето на акта през месец май).

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

През месеца са издадени 5 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

През месеца са регистрирани два пункта за изкупуване на охлючи.

През отчетния период няма регистрирани книги за билки, нито са организирани нови билкозаготвителни пунктове.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки (30 за месец април) на ПР „Сребърна“.   

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 58 проверки: 37 планови, от които 1 е комплексна по компоненти и фактори на околната среда и 21 извънредни, от които 4 бр. – по сигнали, 3 бр.-по изпълнение на предписания, 11 бр.- по писма на МВР, 1 бр. –по изпълнение на условие от Разрешение, 1 бр.  – по писмо на МОСВ, 1 бр. по писмо на оператора. Експерти от направлението са участвали в общо 5 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

През месец април 2022 г. са извършени проверки за чистотата на населените места на общините Алфатар, Главиница, Кайнарджа, Тутракан и Завет.

При направени извънредни съвместни проверки на експерти от направлението с представители на МВР са установени нарушения на Наредбата за излезлите от употреба МПС.        През периода са съставени 5 бр. АУАН за нерегламентирани дейност с ИУМПС, като 4 бр. са на физически лица и 1 бр.  на „Брадърс Ауто 22 “ ЕООД, гр. Исперих. По АУАН, съставен през месец февруари 2022 г., през месец април е издадено  НП на юридическо лице на стойност 7 000 лв.

В НИСО са въведени над 70 работни листа за класификация на отпадъците.

През периода са изготвени и изпратени:

-в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;

-ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;               

-информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;  

-писмо до МОСВ за усвояване на банкова гаранция;

-справка за тримесечие до МОСВ, относно масово разпространени отпадъци;

През отчетния период са получени 5 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и създадени нерегламентирани сметища – строителни и битови. Eдин от тях е основателен, извършена е проверка на място и е съставен констативен протокол. Два са препратени по компетентност, а по друг  - предстои проверка. В резултат на извършени съвместни проверки с представители на МВР, експертите от направлението са съставили 5 акта за нарушение на разпоредбите на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства. През месец май предстои съставяне на АУАН на физическо лице за нерегламентирани дейности с ИУМПС.

Химикали

През отчетния период, в изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ – Русе, експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили една самостоятелна проверка на „Мизия глас“ ООД, експерт от направлението е бил водещ на една комплексна проверка по компоненти и фактори на околнаат среда на „МТ Пласт” ЕООД.

Дадени са четири предписания на гореописаните оператори.

През отчетния период експерт от направлението е взел участие в 2 държавни приемателни комисии.

Дружествата са проверени относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

ОВОС и ЕО

През отчетния период е извършена една извънредна проверка за ИП „Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе-Варна” (Решение МОСВ №1-ПР/2018) – участие в ДПК.

За инвестиционното предложение за „Разработване на кариера за добив на варовици  и  производство на трошено-каменни фракции в находище „Тетово” – участък „Тетово-2”, с възложител: „Скални материали” АД  е внесен допълнен ДОВОС и ДОСВ на 01.04.2022 г.

За инвестиционното предложение за „Добив на строителни материали в находище “Ценово-1”варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценово”, с възложител: „Скални материали” АД е внесено Задание на 14.04.2022 г.

Във връзка с процедура по ОВОС за инвестиционното предложение за „Разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение Силистра-Лесил“, с възложител „Агротранс” ЕООД, е проведено обществено обсъждане на ДОВОС на 15.04.2022 г.

Комплексни разрешителни

През месец април са извършени 5 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни – „Балканцинк“ АД, „Непал 10“ ООД, „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака“; „Ел Джи 15“ ЕООД, „Агротайм“ ООД и 2 извънредни проверки на: „Оргахим Резинс“ АД по писмо за съгласуване на актуализирана схема на местата за съхранение на ОХВС съгласно условие в КР и по документи е извършена още една извънредна проверка на „Николови груп“ ООД относно непредставен ГДОС за 2021 г.

Дадени са единадесет предписания. Съставен е един акт за установено административно нарушение – неспазване на условие в КР на „Астра Биоплант“ ЕООД – гр. Сливо поле. Издадено е НП на стойност 10 000 лв. Не са налагани ПАМ.

Изготвени са шест становища по постъпила документация за актуализация на КР на шест оператора с издадени разрешителни.

През месец април са потвърдени 19 ГДОС на оператори с КР.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец април 2022 г. са извършени три планови проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „МТ Пласт” ЕООД,  гр. Разград, (по компонент води и фактор ОХВ), „Итал кар” ЕООД,  гр. Русе, (по компонент въздух и фактор отпадъци) и „ЕТ „Георги Петров – Камен” - село Дянково, Община Разград (по компоненти води и въздух).  При проверките са дадени общо 6 предписания. За нарушение на ЗЧАВ е съставен един АУАН.

Извършена е една извънредна съвместна проверка по постъпил сигнал за наличие на миризма на амоняк в района на площадката на „АЛ Филтър” ЕАД - град Русе. При проверката по компонент „въздух“ и от експерт от дирекция ПД е констатирано, че от организиран източник на нова инсталация за химическо третиране на филтърна хартия се отделя специфична миризма на амоняк. За инвестиционното си предложение дружестовото е провело процедура по Глава шеста от ЗООС, но в информацията подадена от фирмата няма данни за организизирано обхващане на емисиите от инсталацията, тяхното пречистване и изхърляне в атмосферата. На оператора е дадено предписание за прилагане на технически мерки за ограничаване на емисиите на амоняк, като за тях да бъде уведомена писменно и РИОСВ Русе.  В указания срок предписанието е изпълнено.

СЕВЕЗО

През месец април са извършени две планови проверки по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда на две предприятия, класифицирани с висок и с нисък рисков потенциал на територията на Област Русе „999 – Ивайло Асенов“ ООД и „Ромпетрол България“ ЕАД.

Във връзка с изискванията на чл. 106, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, през месец април са  постъпили три Доклада за политика за предотвратяване на големи аварии ДППГА на „Русе Кемикълс“ АД, „Биовет“ АД и „Топлофикация Русе“ АД 

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

АУАН, НП и ПАМ

1. „Мегапартс“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002563/04.04.2022 г. – не е подало в РИОСВ уведомление за инвестиционно предложение – чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда;

2. С.Р., с. Кошарна, Община Сливо поле, АУАН № 0002522/07.04.2022 г. – не е предал ИУМПС в центрове за ракомплектоване или на площадка за събиране и съхранение – чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците;

3. Астра Биоплант ЕООД, гр. Сливо поле, АУАН № 0002556/08.04.2022 г. – не е изпълнил условие в КР – чл. 123в, т.2 от Закона за опазване на околната среда;  

4. Адко България ООД, гр. Сливо поле, АУАН № 0002495/11.04.2022 г. – не е представило в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

5. Община Дулово, АУАН № 0002558/13.04.2022 г. – изхвърля отпадъчни води от канализационната мрежа на гр. Дулово в нарушение на ИЕО, посочени в РЗ – чл. 200, ал.1, т.6 от Закона за водите;  

6. Дуло Алфа ООД , гр. Дулово, АУАН № 0002557/13.04.2022 г. – не поддържа в техническа и експлоатационна изправност ЛПСОВ на площадката – чл. 126, ал.1 от Закона за водите;

7. С.И., с. Хърсово, Община Самуил, АУАН № 0002507/19.04.2022 г. – не е предал ИУМПС в центрове за ракомплектоване или на площадка за събиране и съхранение – чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците;  

8. С.Н., с. Подайва, Община Исперих, АУАН № 0002508/19.04.2022 г. – не е предал ИУМПС в центрове за ракомплектоване или на площадка за събиране и съхранение – чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците;  

9. Брадърс Ауто 22 ЕООД, гр. Исперих, АУАН № 0002595/20.04.2022 г. – не е предало ИУМПС в центрове за ракомплектоване или на площадка за събиране и съхранение – чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците;  

10. Итал Кар ЕООД, гр. Русе АУАН № 0002473/21.04.2022 г. – не е извършило СПИ на организираните източници на вредни емисии в обекта – чл.18, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въдух;

11. Х.Х., с. Сеслав, Община Кубрат, АУАН № 0002644/26.04.2022 г. – не е представил в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

12. Х.С., гр. Лозница, АУАН № 0002645/26.04.2022 г. – не е представил в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

13. П.Л., гр. Силистра, АУАН № 0002460/27.04.2022 г. – не е предал ИУМПС в центрове за ракомплектоване или на площадка за събиране и съхранение – чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците;  

Издадени Наказателни постановления

1. „Спартак-2018“ ЕООД, гр. Габрово, НП № 5/26.04.2022 г.  по чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1 за ИУМПС, във връзка с чл. 13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 7000 лева – не е предал ИУМПС на площадки за събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване.

2. „Астра биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле, НП № 6/28.04.2022 г. за нарушение на чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда в размер на 10 000 лева – не е изпълнило условие в комплексно разрешително.

3. Община Дулово, гр. Дулово, НП № 7/29.04.2022 г. за нарушение на чл. 200, ал. 1 т. 6 от Закона за водите в размер на 1 500 лева – изхвърля отпадъчни води формирани от канализационната мрежа на гр. Дулово в нарушение на ИЕО.

4. М.К., село Алеково, НП № 8/29.04.2022 г. за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 200 лева – не е предоставила в РИОСВ – Русе в срок до 20.01.2022 г. информация за билки.

5. Д.Д., село Алеково, НП № 9/29.04.2022 г. за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева – не е предоставил в РИОСВ – Русе в срок до 20.01.2022 г. информация за билки.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил пет споразумения със:

1. „Мегапартс“ ООД, гр. Русе по съставен АУАН № 0002459/10.03.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 71, ал. 3, т. 13 от Закона за управление на отпадъците, във вр. с чл. 136, ал. 2, т. 4 от Закона за управление на отпадъците в размер на 7000 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 4900 лева и е заплатена от дружеството в предвидения 14-дневен срок.

2. Ж.Ж., с. Осенец, Община Разград по съставен АУАН № 00627/17.03.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 70 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

3. А.А., с. Голеш, Община Кайнарджа по съставен АУАН № 0002491/16.03.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 70 лева и същата не заплатена в предвидения 14-дневен срок. Предстои издаване на НП.

4. ПК „Единство“, гр. Разград по съставен АУАН № 2320/16.03.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

5. „Хидроизолации Вълков“ ЕООД, гр. Русе по съставен АУАН № 0002472/31.03.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 34м, във вр. с чл. 30л, ал. 3 и ал. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер на 1 000 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 700 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През отчетния период данните за качество на атмасферния въздух не отчитат превишения с изключение на едно превишение на 01 април в гр. Русе, дължащо се на преноса на сахарски пясък.

Във връзка със сигнал за миризма на амоняк в промишлена зона в гр. Русе е извършена проверка и са дадени предписания на оператора. Същите са изпълнени в срок и е преустановено изпускането на миризма на амоняк от дейността на предприятието.

При проверка по изпълнение на предписание в гара Бяла за изтичане на отпадъчни води в заблатен участък до река Янтра и замърсяване с отпадъци, е установено, частично изпълнение. Преустановено е изпускането на отпадъчни води, като се работи по включването им в канализационната мрежа на град Бяла. Частично са почистени отпадъците в района, предстои проверка през месец май.

В резултат на съвместните проверки със регионалните структури на МВР в трите области, са установени незаконни дейности по съхранение и третиране на ИУМПС. На нарушителите са дадени предписания за почистване на заетите с ИУМПС терени и предаване на автомобилите на регламентирани площадки. Съответно са съставени АУАН за констатираните нарушения. 

Бизнеса

През месец април 2022 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 118 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 1 указателно писмо за последваща процедура по ОС;
 • 28 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 23 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 18 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 5 указателно писмо за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 65 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 18 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 12 писма за консултация с РЗИ;
 • 10 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 14 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 4 писма до БДДР;
 • 7 писма до: ИАОС, ОД Земеделие, ДАМТН, РДПБЗН и община за становища или с напомнителен/информативен характер;
 • 10 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 9 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 4 решение за прекратяване на процедури по Глава Шеста от ЗООС;
 • 29 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.;
 • 1 брой Решение по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредителна част „съгласува“;
 • 1 брой Решение за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост, на основание чл. 13, ал. 3 от Наредбата за ОС и във връзка с чл. 31а, ал. 1 от ЗБР.

През отчетния период са издадени:

- 5 регистрационни документа.

Издадените в периода 01.04.2022 -30.04.2022 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”

В НИСО са утвърдени 70 работни листи на 28 оператори. През периода е взето участие в заседания на общо 7 ДПК.

Обществеността

РИОСВ-Русе отбеляза Деня на Земята 22 април с два открити урока и конкурс, предназначен за средношколци за снимка с послание на тема: „Инвестирай в нашата планета“.

На 7 април 2022 г. сборна група от Занималня „Бърборино“ посетиха информационния център на екоинспекцията. Занятието бе посветено на Деня на Земята 22 април. С помощта на Ламята Вихра и Ози-озон децата научиха повече за образуването на парниковите газове и влиянието им  върху хората и природата.

Децата от подготвителна група на ДГ „Иглика“-гр. Русе вече знаят всичко за разделното събиране на отпадъците. Това стана ясно след открит урок, проведен в навечерието на Деня на Земята. На 12 април 2022 г. с помощта на старши учител Даниела Димитрова децата демонстрираха желанието си за една по-чиста и приветлива среда.

Конкурсът за снимка с послание на РИОСВ-Русе по повод Деня на Земята приключи. Пълният списък на победителите от конкурса е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/konkursi-na-riosv-ruse.

На 29 април директорът на РИОСВ-Русе участва в конференция, организирана от  Българската телеграфна агенция (БТА)-Русе. Експерти, екоактивисти и граждани обсъждиха идеи за опазването на природата и биоразнообразието у нас и в Европа. Форумът на тема „Българските гласове за Европа: Как да опазим природата?“ е част от инициативата на БТА „Българските гласове за Европа“, която търси мненията на българите - както в страната, така и извън пределите й, какъв да бъде Европейският съюз през 2050 година.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец март 2022 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец март 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 110 проверки, в т.ч. планови 85 бр., извънредни 25 бр. Броят на проверените обекти е 105, като 86 са планови и 19 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 45 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 16 акта.

През месец март 2022 г не са налагани текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС за установени замърсявания на компонентите на околната среда. Не са изготвяни и заповеди за намаляване, спиране или отмяна на ТМС.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции и сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са 3611, 61 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 11 126,25 лв.

От получените суми през месец февруари 2022 г., на общините през месец март са преведени 7015, 58 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 3562, 40 лв.

От НАП през месец март са приведени 1103 лв. по наказателни постановления.

За периода от 01.03.2022 г. до 31.03.2022 г. са постъпили общо 43 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма в Интернет, чрез системата за документооборот и на централата на РИОСВ – Русе.

От тях 20 са препратени по компетентност; 5 са основателни, 17 са неоснователни и по 2 сигнала предстои извършване на проверки.

За проблеми на територията на РИОСВ-Русе са постъпили 44 сигнала:

Община Русе – 19; Община Разград – 3; Община Сливо поле – 2; Община Силистра – 6; Община Лозница – 1; Община Тутракан – 3; Община Иваново – 1; Община Ветово – 1; Община Главиница – 1; Община Бяла – 2; Община Дулово – 1.

През месец март преобладаващи са били сигналите по компонент атмосферен въздух за усещане на неприятни миризми, оприличени на химически вещества и/или въглища; 18 сигнала са за запалени сметища и нерегламентирани дейности с отпадъци, един сигнал е по компонент води за замърсяване на воден обект, 3 сигнала по компонент биологично разнообразие и 2 сигнала по фактор шум.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми и замърсяване на въздуха;

- запалени отпадъци  и разкомплектоване на ИУМПС;                

- замърсяване на водите на река Дунав;

- превишаване на пределно допустими норми за шум

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец март беше извършване на проверки по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали, работа по регионалния доклад за околна среда за 2021 г.

Друг акцент в работата бе събирането на информация от общините и обобщаването й за наличието и функционирането на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, както и за третирането на строителни отпадъци. 

Превантивен контрол

През отчетния период продължава работата по прилагане на обхватен и ефективен превантивен контрол на разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО експертите са работили по депозирани нови  и/или стартирали през предходен период процедури. За 18 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и 3 броя за провеждане на процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Приключили са 21 процедури с издаване на съответните  решения, както следва: 12 бр. по ОВОС и 6 бр. по ЕО и 3 бр. по чл. 31 от  ЗБР.

През месец март 2022 г. експертите от дирекция „Превантивна дейност“ освен рутинната работа, са работили и по изготвяне на регионалния доклад за състоянието на околната среда.     

Tекущ контрол

През месец март 2022 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали на граждани: 7
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо общо 58 проверки: 48 планови, от които 8 са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 10 извънредни.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 11 планови и 2 извънредни.
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“, 1 извънредна на ЗМ „Калимок-Бръшлен“ и 3 планови на защитени територии.
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 3 планови проверки на пазари за цветя и 1 извънредна проверка на физическо лице размножаващо екз. по чл. 70 от ЗБР.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 3 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им. По дадено предписание е извършено пломбиране на тръбопровод за отвеждане на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие към съществуващи земнонасипни лагуни, с цел преустановяване на заутването им.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец март 2022 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, отчитат: 10 денонощия с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 за град Русе, и 1 денонощие за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра превишенията касаят само периода 01.03.- 16.03.2022 г. Останалите данни до края на месец март, ще са налични към средата на м. април. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

В град Русе, през месец март, за превишенията на нормата за фини прахови частици е допринесла интензивната строителна дейност, следствие на която, уличната мрежа в града  и прилежащите й тротоари са били замърсени с фин прах и в периодите на сухо време, силния вятър е пренасял праховите частици. Дадено е предписание на кмета на община Русе за предприемане на мерките, посочени в актуализираната общинска програма за качество на атмосферния въздух.

През втората половина на месец март, със северозападен вятър до Балканите, през централна Европа, достигна прах от Сахара, което оказа влияние върху концентрацията на фини прахови частици в региона. Обичайно преносът на прах от Сахара става през пролетта – през март, април и май,  защото се повишава динамиката на процесите през пролетното време.

През месец март 2022 г. експертите от направление Атмосферен въздух, са извършили 11 проверки, в т.ч. планови - 10 бр. Броят на проверените обекти е 11. В рамките на осъществения контрол са дадени 3 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗЧАВ е съставен един за установяване на административно нарушение (АУАН).

През месец март в РИОСВ – Русе са постъпили 4  доклада на оператори, за извършени Собствени периодични измервания (СПИ) и 2 месечни доклада на оператори, за извършени Собствени непрекъснати измервания (СНИ).

През отчетния период не са постъпвали дневници на оператори на бензиностанции за заверяване, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Съгласно изискванията на Наредба № 1/ 2017 г. за флуорирани парникови газови (ФПГ), експертите са изготвили обобщен годишен отчет за 2021 г. на 199 оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ.           

През месец март са одобрени с Решение на Директора на РИОСВ-Русе 7 Плана за управление на разтворителите.

По искане от оператор на горивна инсталация в гр. Разград, експерти на РИОСВ-Русе са разпломбирали и след корекция на топлинната мощност са пломбирани горивни системи, за да се спази заявената от оператора обща топлинна мощност на площадката под 20 МW. Действията се налагат във връзка с повишаването на цените на природния газ.

Шум

През месеците март 2022 г. не са извършвани контролни проверки по фактор шум.

През отчетния период е постъпил един Доклад за СПИ на шум на: „Биовет“ АД, клон Разград. При проверката му не са установени несъответствия.

Изготвени са две вътрешни становища по фактор „шум“ по процедури по Глава Шеста от ЗООС за инвестиционни предложения.

Експертът от направлението е взел участие в заседания на едно ДПК.

Води

През месец март 2022 г. са извършени общо 20 бр. контролни проверки на планови обекти, както следва:

12 бр. планови проверки, с 11 бр. пробонабиране на: „Астра биоплант“ ЕООД, „Фишери 2009“ ООД, „Дестан“ ЕООД, „Интер ЕС 2000“ ЕООД, ГПСОВ-Главиница, ГПСОВ-Исперих, ГПСОВ-Дулово, „Олео протеин“ ЕООД, „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД, „Каолин” ЕАД – 2 бр., „Лактен” ООД;

Експертите от направлението са участвали в общо 4 бр. планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Дестан” ЕООД, „Едрина” ООД, „Дуло алфа” ООД, „Протекс” ООД;

4 бр. извънредни проверки на: Астра биоплант” ЕООД – 2 бр., „Екон-91” ООД, „Мартен мес” ЕООД.

Взето е участие в едно заседание на ДПК.

Проверени са условията по компонент „води” в 3 бр. комплексни разрешителни на операторите: Регионално Депо Русе, „Биопродукт” ООД, „Голямо Враново Инвест” АД..

На операторите са дадени общо 8 бр. предписания. 

През отчетния период не са съставени АУАН за нарушения на Закона за водите. Не са налагани текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС за замърсяване на водни обекти

 През месец март са постъпили два сигнала по компонент води.

- Получен е видеосигнал, препратен от МОСВ за замърсяване с отпадъчни води в района на  „Астра биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле. При извършена проверка е установен разлив на отпадъчни води в близост до ПСОВ на обекта и извън площадката. Отпадъчните води са сиво-бели на цвят, без мирис. Започнато е извършване на запръстяване. По получена информация на място, в 6,30 ч. на 18.03.2022 г. е настъпила авария и е преустановено подаването на отпадъчни води към пречиствателното съоръжение. Отпадъчни води са постъпили в дъждовната канализация, което е довело до преливане от последна РШ. Посредством шланг са направени опити за отводняване и непречистените отпадъчни води са изпуснати в почвената площ на площадката.

Установена е новоизградена байпасна връзка, която ще се използва до възстановявяне работата на ПСОВ. Във връзка с направените констатации и съгласно Условие 14.4. от КР на дружеството, не е извършено незабавно уведомяване на РИОСВ-Русе за аварията. Дадено е предписание да се представят писмени обяснения за възникналата ситуация и да се предприемат мерки за предотвратяването и.

Извършена е проверка за изпълнение на дадените предписания. Констатирано е, че залятите площи с непречистени отпадъчни води са запръстени. Почистени са приемните шахти. Изградената временно байпасна връзка е затапена. Подменен е сензорен датчик за определяне нивото на усреднителите, който е причина за настъпилата авария. На управителя на дружеството е дадена покана за съставяне на АУАН. Дадени са предписания за представяне на входящи и изходящи връзки на ПСОВ с обозначен байпас и необходимост от последващото му използване.

-Получен е сигнал за замърсени терени в гр. Бяла в района на „Екон-91” ООД. Производствените отпадъчни води от дейността постъпват в площадковата канализация на Гара Бяла и посредством помпена станция се отвеждат в ПСОВ (2 бр. утайници) и се заустват в колектор на ВиК оператор.

При извършен оглед на замърсения участък е установено преливане на ревизионна шахта от площадковата канализация на Гара Бяла, с вероятна причина – запушване на шахта. В резултат на това, отпадъчните води не са достигали до помпената станция и са се разливали повърхностно до най-ниската точка в района, представляваща водосбор.

При направена проверка в Кадастралната информационна система се уточни, че водосборът фигурира като блато с наличие на подпочвени води и няма връзка с р. Янтра. Дадено е предписание  да се почисти канализационното трасе и осигури нормална проводимост.

Почви

През месец март в направление „Почви” са извършени общо 8 проверки: 2 планови и 6 извънредни проверки по писмо на МОСВ във връзка с инвентаризация на складове и ББ- кубове за съхранение на излезли от употреба препарати за раститетлна защита.

Плановите проверки са на ССОЗ „КЛАС”,  гр. Завет – склад за съхранение на залежали пестициди, който се охранява, има звукова сигнализация и е в добро конструктивно състояние, и на кариера за добив на скални материали в с. Ястребна, община Ситово, експлоатирана от „Водно строителство - Силистра” АД, гр. Силистра. При проверките на са констатирани нарушения, съответно не са давани предписания и не са съставяни АУАН.

Експертът от направлението е извършил и проверки по фактор отпадъци.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 4 броя контролни проверки от които 3 са планови, а 1 е извънредна, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна“, които през месец март са 31.

Във връзка с пролетните празници са извършени 3 планови проверки на пазари и места за продажба на цветя в гр. Русе, гр. Разград и гр. Силистра, с оглед на осъществяване на превенция върху търговията с ранно цъфтящи диви цветя. Проверките са свързани с контрола върху търговията с растителни екземпляри, включени в Приложение III на Закона за биологичното разнообразие. Не бяха констатирани нарушения.

Във връзка със задълженията, регламентирани в чл. 31, ал. 6 от Закона за лечебните растиния за билкозаготвители, които не са представили обобщена иформация за изкупените, обработените и реализираните през предходната 2021 г. билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности, в срок до 20 януари 2022 г., са съставени 14 броя АУАН. Част от тях са съставени в отсъствие на нарушителите и съответно изпратени до кметовете на общини по местожителство за съдействие при връчването на АУАН. Към момента не са издадени НП.

Извършена е 1 проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от ЗБР.

През месеца са издадени 9 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие.

Издадени са 4 броя регистрационни карти на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 22а от Закона за защита на животните.

През отчетния период няма регистрирани книги за билки, нито са организирани нови билкозаготвителни пунктове.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки (31 за месец март) на ПР „Сребърна“. Извършена е една извънредна проверка в ЗМ „Калимок-Бръшлен“ във връзка с възникнал пожар. Посетени са терени в землищата на селата Цар Самуил и Нова Черна, община Тутракан. Същите попадат изцяло в ЗМ „Калимок-Бръшлен“, както и в обхвата на влажна зона „Калимок-Бръшлен“, изградена по проект „Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването GEF TF 050706 влажна зона „Калимок-Бръшлен“. Пожарът е засегнал площи, заети от тръстика, суха тревиста растителност и единични дървета. По обща преценка засегнатата площ възлиза приблизително на 5 600 дка. Към момента на проверката са констатирани пламъци и отделни активни огнища. В борбата с пламъците и с цел ограничаване на засегнатите площи, в района на стопанския двор, разположен северно от селото, се е включил и пожарен автомобил. Не е установено мястото, откъдето е тръгнал пожарът.

Извършени са 3 планови проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Находище на пролетно ботурче” – с. Бреница, община Тутракан, ЗМ „Находище на пролетно ботурче“ – с. Осенец, община Разград и ПЗ „Орлова чука” – с. Пепелина, община Две могили. При проверките не са констатирани нарушения в режимите на дейности, регламентирани в съответните заповеди за обявяване на териториите.  

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 58 проверки: 48 планови, от които 8 са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 10 извънредни, от които 5 бр. – по сигнали, една по нотификация на „Лубрика“ ООД, една по заповед на кмета на Община Лозница за рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, една по предписание и две по писма на операторите.                     

Експерти от направлението са участвали в общо 8 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда. На три от тях координатор е бил експерт от направлението.

При проверките са установени нарушения на Наредбата за излезлите от употреба МПС. През периода е съставени един АУАН за нерегламентирани дейност с ИУМПС на „Мегапартс“ ЕООД. По АУАН, съставен през месец януари 2022 г., през месец март е издадено е НП на физическо лице на стойност 300 лв.

В НИСО са въведени над 140 работни листа за класификация на отпадъците.

През периода са изготвени и изпратени:

-в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;

-ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

- писма до кметовете на община във връзка с разделно събиране на отпадъците от опаковки;

- информация до МОСВ за инсталациите за третиране на строителни отпадъци;

- информация до МОСВ относно съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки;

-информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- доклад до министъра на околната среда и водите за проблемните обекти на територията, контролирана от РИОСВ – Русе

В РИОСВ – Русе на 23.03.2022 г. е проведена среща с представители на Териториална дирекция „Митница – Русе“ относно съхраняваните на площадка на бивш завод на „Полисан“ АД отпадъчни нефтопродукти. РИОСВ – Русе по случая извършва контрол. Дадени са предписания, които са обжалвани пред министъра на околната среда и водите.

През отчетния период са получени 18 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Десет сигнала са подадени за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и създадени нерегламентирани сметища – строителни и битови. Два от тях са основателни, извършена е проверка на място и са съставени констативни протоколи. Четири са препратени по компетентност, а по други 4 - предстои проверка. По сигнал, препратен от МОСВ, за замърсен терен, който е частна собственост, е извършена проверка на място. Дадени са предписания за почистване на община Силистра. Седем сигнала са подадени за  нерегламентирано изгаряне на отпадъци – гуми и пластмаса, битови,  които са препратени за решаване по компетентност. В резултат на извършените проверки по сигнали, експертите от направлението са съставили един акт за нарушение на разпоредбите на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства. През месец април предстои съставяне на АУАН на физическо лице за нерегламентирани дейности с ИУМПС.

Химикали

През отчетния период, в изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ – Русе, експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили 2 самостоятелни проверки на „Дунарит” АД и „Ветхим“ ООД  и са участвали в 3 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „АЛ Филтър“ ЕАД, „Иновакорп“ ЕООД и „Хидроизолации Вълков“ ЕООД, като на две от тях са били водещи.

Дадени са общо единадесет предписания на гореописаните оператори.

През отчетния период експерт от направлението е взел участие в заседание на една държавна приемателна комисия за строеж: „Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ с. Бреница, местност „Аланджика“ община Тутракан.

Дружествата са проверени относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени 4 броя проверки съгласно Плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2022 г., с което са изпълнени всички проверки, планирани за първото тримесечие на годината.

Проверени са 4 бр. индивидуални административни актове (3 бр. Решения по ПНОВОС и 1 бр. Решение по ПНЕО), издадени от Директора на РИОСВ-Русе. Проверките са извършени в сградата на РИОСВ-Русе, по документи. В резултат на осъществения контрол е установено, че едно от решенията по ПНОВОС е загубило правно действие. Не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.

През периода са извършени и 2 броя извънредни проверки:

 • 1 бр. във връзка с постановен от Министъра на околната среда и водите индивидуален административен акт – Решение по ОВОС. Установено е, че е започнала реализацията на инвестиционното предложение.

-1 бр. във връзка с внесено уведомление за инвестиционно предложение. Направена е проверка на терена, предвиден за реализация на ИП.

Комплексни разрешителни

През месец март са извършени 4 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни – „Русе Кемикълс“ АД и „Биопродукт“ ЕООД, „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан“ и „Свинекомплекс Голямо Враново - Инвест“ АД.

Дадено е едно предписание на „Свинекомплекс Голямо Враново - Инвест“ АД за актуализация на информационни листи за безопасност на всички съхранявани  химични вещства и смеси, съгласно изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2008 (REACH).

Не са съставени актове за установяване на административни нарушения и ПАМ.

По получен сигнал за изтичане на отпадни води от площадката на „Астра Биоплант“ ЕООД, в град Сливо поле е установено неизпълнение на условие в КР за уведомяване на РИОСВ – Русе за настъпила аварийна ситуация. Предприети са последващи действия, като предстои съставянето на АУАН през месец април.

Постъпили и разгледани са предложения за актуализация на КР на три оператора с издадени разрешителни.

През месец март са постъпили 60 годишни доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2021 година, за които са предоставени комплексни разрешителни. Не е представен един ГДОС на оператор с КР за интензивно отглеждане на птици - бройлери в с. Дянково, Община Разград-„Енсан 96” ЕООД. На оператора е съставен АУАН за същото нарушение през 2021 г. Предстои извършване на проверка и предприемане на административнонаказателни мерки.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец март 2022 г. са извършени девет контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „СГМ Пластикс” ЕООД, гр. Тутракан (по компонент води и фактор отпадъци), „Едрина” ООД - гр. София, месопреработвателно предприятие в гр. Тутракан (по компоненти води и въздух) „Иновакорп” ЕООД, гр. Русе, цех за смесване на компоненти за производство на бои в с. Писанец, община  Ветово (по фактори отпадъци и ОХВ); „АЛ Филтър” ЕАД - град Русе (по фактори отпадъци и ОХВ); „Сид Грийн” ЕООД - град Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци); „Дестан” ЕООД - гр. София, млекопреработвателно предприятие в с. Искра, Община Ситово (по компонент води и фактор отпадъци); „Хидроизолации Вълков” ЕООД, с. Червена вода, Община Русе (по компонент въздух и фактори отпадъци и ОХВ); „Дуло алфа” ООД - град Дулово (по компоненти води и въздух) и „ПРОТЕКС” ООД – Бяла (по компонент води и фактор отпадъци). При проверките са дадени общо 19 предписания. За нарушение на ЗЧАВ е съставен един АУАН.

Извършена е една извънредна съвместна проверка по постъпил сигнал за замърсяване на терени с отпадъци в близост до река Янтра, на територията на гара Бяла. При проверката по фактори „отпадъци“ и компонет „води“ са констатирани нарушения, като на оператора „Екон 91“ ООД, гр. Русе са дадени 3 предписания. Предстои последващ контрол по изпълнение на предписанията.

 СЕВЕЗО

През месец март са извършени две планови проверки по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда на две предприятия на територията на Област Русе -„Ойролог“ ЕООД и „ДМВ Петрол“ ЕООД, класифицирани съответно с висок и с нисък рисков потенциал.  

Във връзка с изискванията на чл. 106, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, през месец март е постъпил един Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии на „Русе Кемикълс“ АД.

По процедури по Глава Шеста от ЗООС, през отчетния период са изготвени две вътрешни експертни становища за следните инвестиционни предложения:

 • „Изграждане на нови дейности на територията на съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на птици в с. Шуменци, Община Тутракан, инсталация за преработка на СЖП и пречиствателна станция за отпадни води “ в имот 83524.50.36 по КК и КР, с възложител „АА Фарма“ ЕООД Ерай.
 • ИП „Изграждане на енергоефективна птицекланница в ПИ с идентификатор 34103.45.24 по КК и КР на село Йонково, Община Исперих“ с възложител „Голд Барн“ ЕООД

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

АУАН, НП и ПАМ

1. „Мегапартс“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002459/10.03.2022 г. – осъществява дейност по третиране на отпадъци извън разрешените му площадки – чл. 35 от Закона за управление на отпадъците;  

2. Д.Д, гр. Ветово, АУАН № 0002490/14.03.2022 г. – не е представил в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;

3. М.К., с. Алеково, Община Алфатар, АУАН № 0002318/15.03.2022 г. – не е представила в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

4. И.И., с. Брестовене, Община Завет, АУАН № 000625/15.03.2022 г. – не е представил в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

5. ПК „Айдемир“, с. Айдемир, Община Силистра, АУАН № 0002319/15.03.2022 г. – не е представило в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

6. ПК „Стефан Караджа“, с. Окорш, Община Дулово, АУАН № 000626/16.03.2022 г. – не е представило в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;

7. ПК „Единство“, гр. Разград, АУАН № 0002320/16.03.2022 г. – не е представило в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

8. Н.М., гр. Сеново, Община Ветово, АУАН № 0002321/16.03.2022 г. – не е представил в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

9. А.А., с. Голеш, Община Кайнарджа, АУАН № 0002491/16.03.2022 г. – не е представил в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

10. Ж.Ж., с. Осенец, Община Разград, АУАН № 000627/17.03.2022 г. – не е представил в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

11. „Оркиде – 2010“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002322/18.03.2022 г. – не е представило в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

12. ЕТ „Мусимед – 92- Емине Газинова“, с. Трапище, Община Лозница, АУАН № 0002492/18.03.2022 г. – не е представило в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

13. „Емел 2019“ ЕООД, с. Ясеновец, Община Разград, АУАН № 0002493/18.03.2022 г. – не е представило в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

14. ЕТ „Телус-Самет Юсуф“, гр. Русе, АУАН № 0002494/18.03.2022 г. – не е представило в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

15. М.К., с. Острово, Община Завет, АУАН № 0002323/28.03.2022 г. – не е представил в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

16. „Хидроизолации Вълков“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002472/31.03.2022 г. – не е подал в РИОСВ заявление за регистрация на инсталация – чл. 34м от Закона за чистотата на атмосферния въздух.  

Издадени Наказателни постановления

1. И.И., гр. Цар Калоян, НП № 1.4/11.03.2022 г.  по чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1 за ИУМПС, във връзка с чл. 13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 300 лева – не е предал ИУМПС на площадки за събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил две споразумения със:

1. П.И., гр. Русе по съставен АУАН № 0002505/04.02.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 13, от Закона за управление на отпадъците, във вр. с чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1 за ИУМПС в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и е заплатена от физическото лице в предвидения 14-дневен срок.

2. С.П., с. Гороцвет, Община Лозница по съставен АУАН № 0002458/24.02.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 13, от Закона за управление на отпадъците, във вр. с чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1 за ИУМПС в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева. Срокът на заплащане на редуцираната сума изтича през месец април.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През отчетния период е извършено пломбиране на тръбопровод за отвеждане на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие към съществуващи земнонасипни лагуни, с цел преустановяване на заутването им.

Дадено е предписание на кмета на община Русе за предприемане на мерките, посочени в актуализираната общинска програма за качество на атмосферния въздух.

Проведена е среща с представители на Териториална дирекция „Митница – Русе“ относно съхраняваните на площадка на бивш завод на „Полисан“ АД отпадъчни нефтопродукти, на която са обсъдени спешните мерки, които следва да се изпълнят за извеждането им с цел предотвратяването на замърсяване на околната среда.

Във връзка с възникнал пожар на територията на Република Румъния, срещу град Русе и опасността за замърсяване на въздуха с димните газове, своевременно са предприети действия за уведомяване на областния управител на област Русе.

Бизнеса

През месец март 2022 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 194 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 3 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 56 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 18 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 8 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 10 указателни писми за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 104 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 31 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 26 писма за консултация с РЗИ;
 • 6 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 21 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 8 писма до БДДР;
 • 12 писма до: ИАОС, ОДБХ, МЗ, ОД Земеделие и общини за становища или с напомнителен/информативен характер;
 • 10 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да се извършва ОВОС”;
 • 6 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 1 решение за прекратяване на процедури по Глава Шеста от ЗООС;
 • 48 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 3 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредително част „съгласува“.

През отчетния период са издадени:

- 9 разрешения за дейности с отпадъци;

- 5 регистрационни документа.

Издадените в периода 01.03.2022 -31.03.2022 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”

В НИСО са утвърдени 140 работни листи на 62 оператори

През периода е взето участие в заседания на общо 4 държавни приемателни комисии.

Обществеността

Със съвместна инициатива между РИОСВ-Русе,  Регионална лаборатория – Русе при ИАОС, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и възпитаници на ОУ „Олимпи Панов“ – Русе бе отбелязан Световният ден на водата 22 март. Главни герои бяха участниците в Еко клуб „Приятели на природата“, от III а клас на ОУ „Олимпи Панов“ – Русе. Фокусът на занятието бяха подземните води – един „невидим“, но твърде важен ресурс, чието въздействие е  видимо навсякъде.

Участниците в клуба се превъплатиха в ролите на учени, хидро инженери и химични лаборанти.

Представител на РЛ-Русе  демонстрира изпитване на качеството на взетата проба подземни води от  пункта за мониторинг -  „Цветница“ в гр. Русе чрез експресни методи за анализ. 

Специален час на подземните води проведоха и децата от Подготвителна А група при ОУ „Отец Паисий“ в гр. Русе, с класен ръководител Мариана Цонева.

На 28 март 2022 г. два клуба – „Здравословен начин на живот“ и „Ние и природата“ при СУ „Христо Ботев“-гр. Русе, с ръководител Ирена Ганчева  посетиха Информационния център на РИОСВ-Русе. Занятието бе посветено на биологичното разнообразие на Поддържан резерват „Сребърна“. Чрез системата за видеонаблюдение  от пеликанската колония младите природолюбители наблюдаваха ежедневните занимания на защитените птици.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месеците януари и февруари 2022 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месеците януари и февруари 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 114 проверки, в т.ч. планови 49 бр., извънредни 65 бр. Броят на проверените обекти е 105, като от тях 60 са планови, а 45 - извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 58 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 6 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 3 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лв. На основание чл. 58 г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил едно споразумение по съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 93, ал. 7, във вр. с чл. 95, ал. 1, изр. първо, предл. първо от Закона за опазване на околната среда в размер на 5 000 лева, която след редуциране на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 3 500 лева и е заплатена от наказаното дружество в предвиденият 14-дневен срок.

Във връзка с чл. 69б, от ЗООС на 02.12.2021 г. от „Ейч енд Ес транспорт България“ ЕООД, гр. Бургас е постъпило писмо – молба за повторно пробонабиране на отпадъчни води, формирани от базата на дружестовото в гр. Разград. На 07.12.2021 г. от пункт №1 – последна ревизионна шахта на площадката са взети проби отпадъчни води, преди включването им в колектор на Гарова промишлена зона на гр. Разград и заустване във водоприемник – „сухо дере“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Съставен и връчен е констативен протокол на оператора по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текуща месечна санкция (ТМС), във връзка с установено намаляване на замърсяване на водния обект. Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ – Русе за намаляване  на ТМС от 1 505 лв. на 20 лв.

Във връзка с чл. 69б, от ЗООС на 10.12.2021 г. от „Жити“ АД, гр. Русе е постъпило писмо – молба за повторно пробонабиране на отпадъчни води, формирани от производствената площадка в гр. Русе. На 15.12.2021 г. от Пункт №1 – последна ревизионна шахта преди заустване на смесен поток охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води в река Русенски Лом, са взети проби отпадъчни води. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. На оператора е съставен и връчен констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС, във връзка с установено намаляване на замърсяване на водния обект. Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ – Русе за намаляване  на ТМС от 171 лв. на 40 лв.

Във връзка с чл. 69б, от ЗООС на 13.01.2022 г. от Община Исперих е постъпило писмо – молба за повторно пробонабиране на отпадъчни води, формирани от ГПСОВ-Исперих. На 18.01.2022 г. от Пункт №2 – поток № 1 (пречистена отпадъчна вода) на изход ГПСОВ е взета съставна проба отпадъчна вода, преди заустване в сухо дере „Бейгир гьолджук“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. На оператора е съставен и връчен  констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС, във връзка с установено намаляване на замърсяване на водния обект. Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ – Русе за намаляване  на ТМС от 748 лв. на 727 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 82 627, 91 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 38 338,66 лв.

През месец януари по наложени санкции, включително и от предходни периоди са постъпили 29 569,19 лв. От получените суми през месец декември 2021 г., на общините през месец януари са преведени 520, 22 лв. По наказателни постановления събраната сума е 67 784,99 лв. 

През месец февруари по наложени санкции, включително и от предходни периоди са постъпили 8 769,47 лв. От постъпилите през месец януари суми по текущи санкии, 23 220,19 лв. са разпределени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Най–голяма сума е получила Община Иваново – 10 500,64 лв. По наказателни постановления събраната сума е 14 642, 92 лв.

От НАП през м. февруари са приведени 200 лв. по наказателни постановления.

За периода е постъпила една писмена жалба за  системно заливане с течни животински екскременти на частна обработваема нива, намираща се в землището на с. Добротица, община Ситово от кравеферма в същото населено място. Същата е препратена по компетентност до кметство с. Добротица и ОДБХ- гр. Силистра.

За периода 01.01.2022 г. до 28.02.2022 г. са постъпили общо 55 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма на Интернет страницата на Инспекцията и на централата на РИОСВ-Русе.

По всички сигнали са предприети действия. От тях 11 са препратени по компетентност; 18 са основателни и 26 са неоснователни.

Разпределението по общини на сигналите е както следва:

За проблеми на територията на община Русе са постъпили 43 сигнала; за община Силистра – 3 сигнала; за общините: Разград, Сливо поле и Тутракан – 2; за общините: Исперих, Цар Калоян и Лозница –  по 1 сигнал.

През месеците януари и февруари преобладаващи са сигналите за усетени неприятни миризми, оприличени на такива от химически вещества и/или въглища; 17 сигнала са за запалени сметища и нерегламентирани дейности с отпадъци, 3 сигнала са по Закона за водите за замърсяване на водни обекти и 1 сигнал по ЗБР за палеж на земеделска земя.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми и замърсяване на въздуха;

- запалени отпадъци  и разкомплектоване на ИУМПС;                

- замърсяване на водите на река Дунав и р. Русенски Лом.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месеците януари и февруари беше изготвянето на годишния план и годишния отчет, проверките по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, по писма на МОСВ.

Друг акцент в работата бе въвеждането на утвърдени работни листи по фактор „отпадъци“ в НИСО към ИАОС.

Превантивен контрол

През месеците януари и февруари 2022 г. експертите от дирекция „Превантивна дейност“ продължиха работа по стартиралите процедури по ОВОС и ЕО, както следва:

 1. За инвестиционното предложение за „Разработване на кариера за добив на варовици и производство на трошено-каменни фракции в находище „Тетово” – участък „Тетово-2” в землищата на с. Тетово, община Русе и с. Беловец, община Кубрат“ – внесеният през предходния отчетен период доклад за ОВОС е оценен с положителна оценка, но докладът за оценка на степента на въздействие е върнат с отрицателна оценка за доработване и допълване.
 2. За инвестиционното предложение за „Разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение Силистра-Лесил“ – внесен е доклад за ОВОС, който е оценен с положителна оценка.
 3. За Общ устройствен план на Община Ценово – проведено е заседание на експертния екологичен съвет към РИОСВ-Русе и е постановено Становище по Екологична оценка с разпоредителна част „съгласувам”.
 4. За Общ устройствен план на Община Ветово – проведени са консултации по чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО. Направени са предложения и бележки, които следва да бъдат отразени в доклада по ЕО и в окончателния вариант на ОУП, като са предложени Мерки за наблюдение и контрол при прилагането на ОУП, които следва да бъдат съгласувани от възложителя.

Tекущ контрол

През месеците януари и февруари 2022 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 18;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 55 бр. проверки: 32 планови, от които 3 са комплексни и 23 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 8 планови и 2 извънредни;
 • Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 1 извънредна проверка;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 60 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ – 1 планова проверка във връзка с проведеното Среднозимно преброяване на водолюбивите птици и 6 извънредни проверки на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от ЗБР и магазини за продажба на продукти от есетрови риби;
 • Проверки по Закона за лечебните растения /ЗЛР/: 20 извънредни проверки по документи на билкозаготвители,във връзка с неизпълнение на задължения по чл. 31, ал. 2, т. 6 от ЗЛР.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 4 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месеците януари и феврурари 2022 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  отчитат 22 денонощия с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 мкр. за град Русе, и 4 денонощия за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 мкр. в гр. Силистра превишенията касаят само периода 01.01.- 14.02.2022 г. Останалите данни до края на месец февруари, ще са налични към средата на м. март. Нивата на другите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски, с изключение на азотните оксиди, въглеродния оксид и ФПЧ2.5 мкр.,  които имат завишени стойности в дните с превишения на нормата на ФПЧ10 мкр. Влошеното качество на атмосферния въздух през двата месеца е в следствие от използването на твърди горива за битово отопление (основно дърва и въглища). Голям брой превишения се отчитат именно през този период на годината, при липса на вятър и наличие на температурни инверсии, което спомага за по-трудно разсейване и задържане на замърсителите във въздуха над града. Най-неблагоприятно за разсейването на замърсителите на атмосферния въздух е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 m/s.

Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) извърши измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в западните части на град Русе.  Станцията бе разположена в двора на ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе и  продължи работа в рамките на 13 денонощия. Мястото бе определено въз основа на постъпилите сигнали за неприятни миризми, с произход Западна промишлена зона. Това бе първото от общо четири за тази година планирани измервания. МАС е регистрирала две превишения на нормата за фини прахови частици 10 микр. на 15 и 16 февруари, съответно 1,5 и 1,1 пъти над средноденонощната норма от 50 микрограма на кубичен метър. Успоредно с превишенията на фини прахови частици са регистрирани повишени нива на трите измервани органични съединения – бензен, толуен и ксилен.

През отчетния период са извършени 3 планови проверки. Извънредните проверки са 6, като три от тях касаят извършване на проверки по сигнали за наличие на миризми в градските части на град Русе и град Мартен. Експерт от направлението е взел участие в една държавна приемателна комисия. Не са съставяни АУАН за установени нарушения на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна уредба.

Във връзка с констатирани несъответсвия относно инсталираните мощности на площадката на „АДМ Разград“ ЕАД и издаденото на оператора Разрешително за емисии парникови газове (РЕПГ), експерти на Инспекцията извършиха пломбиране на част от оборудването към технологичните съоръжения, използващи като гориво природен газ. Същото ще бъде разпломбирано след провеждане на необходимите процедури по Глава Шеста и Глава Седма от ЗООС и актуализиране на РЕПГ.

През двата месеца в РИОСВ-Русе са постъпили 20 броя Доклади на оператори, за извършени Собствени периодични измервания (СПИ) и 4 броя месечни Доклади на оператори, за извършени Собствени непрекъснати измервания (СНИ).

През отчетния период са постъпили два дневника на оператори на бензиностанции за заверяване, в изпълнение на изискванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), 199 оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ са представили  отчети за ФПГ за 2021 г.           

През м. януари и февруари е одобрен с Решение на Директора на РИОСВ-Русе един План за управление на разтворителите.

Шум

През месеците януари и февруари 2022 г. не са извършвани контролни проверки по фактор шум.

През отчетния период са постъпили четири Доклада за СПИ на шум на: „Емакс“ ООД, „Детелина 08“ ЕООД, СД „Марвас-90-Френкеви и с-ие“, „Агротайм“ ООД. При проверката им не са установени несъответствия.

Изготвено е едно вътрешно становище по ДОВОС на „Агротранс“ ЕООД.

Експертът от направлението е взел участие в заседания на шест ДПК.

Води

През месеците януари и февруари 2022 г. са извършени общо 18 бр. контролни проверки на планови обекти, както следва:

- 8 бр. планови проверки, с 8 бр. пробонабиране на: „Строително оборудване“ ЕООД, „Фибран България“ АД, „Топлофикация Русе“ ЕАД, „Свободна зона Русе“ ЕАД, ГПСОВ-Бяла, ГПСОВ-Кубрат, „Фешко фешън ФСК“ ЕООД, „Маклер комерс“ ЕООД.

Експертите от направлението са участвали в общо 3 бр. планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Оргахим” АД и 2 бр. проверки на „Мартен мес” ЕООД в с. Семерджиево и в гр. Мартен, община Русе. Участие е взето в една извънредна комплексна проверка по сигнал,  на „Оргахим Резинс” ЕАД.

7 бр. извънредни на: „Топлофикация Русе” ЕАД, ГПСОВ-Исперих-2 бр. (КП и пробовземане), „Мартен мес” ЕООД, „Жити” ЕООД /КП/, „Ейч енд Ес транспорт България” ЕООД (КП), „Оргахим Резинс” АД-пробонабиране по сигнал.

Взето е участие в три заседания на три ДПК.

Проверени са условията по компонент „Води” в 2 бр. комплексни разрешителни на операторите: „Екогалваник” ЕООД и, „Оргахим Резинс” АД.

На операторите са дадени общо 11 бр. предписания. 

През отчетния период е съставен 1 бр. АУАН за нарушение на Закона за водите на „ВиК” ООД, гр. Русе по отношение на канализационен колектор „Трети март”.         

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени 3 бр. Заповеди за намаляване на ТМС.

През месец януари са постъпили в РИОСВ-Русе сигнали за усетени миризми на химикали в центъра на гр. Русе и в района на ЗПЗ.

Извършени са проверки на „Оргахим Резинс” АД и „Оргахим” АД.

Проверена е ЛПСОВ на „Оргахим Резинс” АД и заустването на пречистените отпадъчни води в канализационен колектор „Трети март” и река Русенски Лом. Установено е наличие на оцветени води в пречиствателното съоръжение и водите на реката. Обследвана е площадковата канализация от изход ЛПСОВ до заустването на отпадъчни води в градската канализация. Не е установено нерегламентирано отклонение от разрешените в Комплексното разрешително (КР) на дружеството точки на пробовземане и заустване. При проверката от представител на РЛ-Русе е взета проба отпадъчни води от точка, определена в КР. На взетата проба е направен физико-химичен анализ на отпадъчните води, като не са установени превишения на заложените в КР индивидуални емисионни ограничения по всички заявени показатели. Дадени са предписания за почистване на ЛПСОВ и недопускане заустване на цветни отпадъчни води в река Русенски Лом. Предписанието е изпълнено.

Проверена е работата на ЛПСОВ на „Оргахим” АД през един работен цикъл. Обследвана е вътрешната канализационна връзка между производствените цехове и пречиствателното съоръжение. Дадени са три предписания: да се организира отвеждането на производствени отпадъчни води, образувани от измиване на смесители за цветна боя, в ЛПСОВ;  да се определи оптимална стойност за контролиран параметър „мътност” в ЛПСОВ и да не се допуска изпускане на цветни води от ПСОВ на „Оргахим” АД. Две от предписанията са изпълнени, а третото е с постоянен срок.

През месеците приоритетите в направлението са били следните:

-  изготвяне на плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе през 2022 г.;

-  изготвяне на годишен отчет за контролната дейност на РИОСВ-Русе през 2021 г.;

- докладване в ГИС за изпълнението на Директива 91/271/ИЕО за пречистване на градските отпадъчни води за 2020 г. (Директива за ГПСОВ).

- изготвяне на становища по 2 бр. процедури по достъп до информация; изготвяне на 6 бр. вътрешни становища по Глава Шеста от ЗООС и по процедури за актуализация/преразглеждане на КР – 5 бр.;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция с други институции.

Почви

През месеците януари и февруари 2021 г. в направление „Почви” не са  извършени  планови проверки. Експертът от направлението е извършил проверки по фактор отпадъци. Изготвена е  информация относно съществуващи общински депа, които не са рекултивирани и закрити до момента, както и във връзка с инвентаризация на складове и ББ- кубове за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита (ИУПРЗ).

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 28 броя контролни проверки от които 1 е планова, а останалите 27 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна“, които през месец януари са 31, а през месец февруари са 28.

Една от проверките е по сигнал за екземпляр в безпомощно състояние. Същият е от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) и е изпратен за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора.

Извършена е планова проверка във връзка с провеждане на 47-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици. На 15.01.2022 г., съвместно с представители на Българското дружество за защита на птиците, е направено наблюдение и преброяване на водолюбивите птици по българския бряг на р. Дунав в участъка от речен километър 524 до км 492,5, както и в районите на рибарници „Мечка“, общини Борово и Иваново и при с. Басарбово, община Русе. Наблюдавани са следните видове екземпляри: голям корморан (Phalacrocorax carbo), посевна врана (Corvus frugilegus), чавка (Corvus monedula), речна чайка (Larus ridibundus), сива чапла (Ardea cinerea), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), голям синигер (Parus major), голям пъстър кълвач (Dendrocopos major), сива патица (Anas strepera), малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus), сврака (Pica pica), орехче (Troglodytes troglodytes), малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), гривяк (Columba palumbus), черен кълвач (Dryocopus martius), сива врана (Corvus cornix), зеленика (Carduelis chloris), горска зидарка (Sitta europaea), червенушка (Pyrrhula pyrrhula), къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), червен ангъч (Tadorna ferruginea), ням лебед (Cygnus olor), зеленоножка (Gallinula chloropus), обикновена чинка (Fringilla coelebs), щиглец (Carduelis carduelis), полско врабче (Passer montanus), син синигер (Parus caeruleus), сойка (Garrulus glandarius), земеродно рибарче (Alcedo atthis),  елшова скатия (Carduelis spinus), малък пъстър кълвач (Dendrocopos minor), тръстикова овесарка (Emberiza schoeniclus), морски орел (Haliaeetus albicilla), качулата потапница (Aythya fuligula), зелен кълвач (Picus viridis), гугутка (Streptopelia decaocto) и обикновен мишелов (Buteo buteo). Данните са изпратени в ИАОС за обобщаване.

Във връзка с писмо на МОСВ с вх. № ВСП-112/03.02.2022 г. за необходимостта от извършване на контрол върху търговията с черен хайвер и месо от есетри, по отношение на прилагането на изискванията на Регламент (ЕО) № 338/97 на СЪВЕТА от 9.12.1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (Регламент № 338/97) и съвместна Заповед № РД-09-1029/16.12.2020 и РД- 1066/23.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите, относно въвеждането на забрана за извършване на риболов по р. Дунав на есетрови видове (Acipenseriformes spp.) са извършени 5 броя извънредни проверки. Посетени са следните обекти „Берьозка трейдинг“ ООД, хипермаркет „Кауфланд“, хипермаркет „Метро“, магазин „Лидл“ в гр. Русе. Освен това е проведено онлайн търсене в популярни платформи за публикуване на обяви olx.bg и bazar.bg. Констатирано е наличие на черен хайвер от есетри единствено в магазин на „Берьозка трейниднг“ ООД, като същият е бил описан в цитираното по-горе писмо от МОСВ. В останалите обекти не са били намерени продукти от есетрови риби. За констатациите от проверките е изпратено писмо до МОСВ.

Във връзка със задълженията, регламентирани в чл. 31, ал. 6 от Закона за лечебните растения са извършени 20 проверки по документи на билкозаготвители, които не са представили обобщена иформация за изкупените, обработените и реализираните през предходната 2021 г. билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности, в срок до 20 януари 2022 г. Изпратени са покани за съставяне на АУАН до всички нарушители. За отчетния период не са съставяни АУАН.

Извършена е една проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от ЗБР.

През първите два месеца на 2022 г. са издадени 5 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

През отчетния период е регистрирана 1 книга за билки и е организиран 1 нов билкозаготвителен пункт.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки (31 за месец януари и 28 за февруари) на ПР „Сребърна“. Извършена е една извънредна проверка в ПР „Сребърна“ във връзка с изппълнението на сечта, възложена с Договор на „Княжевска гора“ ООД. При проверката се установи, че изпълнителят е нарушил разпоредбите на договора и на Закона за защитените територии и е извършил сеч в немаркирани територии. За установяване на размера на засегнатите площи е изпратено писмо до фирма, разполагаща с геодезисти, на които е възложено измерване на  площта и представяне на замерените географски координати. Други проверки на защитени територии не са извършвани.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 55 бр.  проверки: 32 планови, от които 3 са комплексни и 23 извънредни, от които 3 бр. – по изпълнение на предписания, 10 бр. по сигнали, 4 по писмо на МОСВ относно предварително третиране на смесени битови отпадъци преди депониране. Дадени са 10 задължителни предписания.

Приоритетно през месец януари и февруари са извършени проверки във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе и по сигнали за нерегламентирани дейности с ИУМПС.            

Извършена е проверка във връзка с Условие 16.6.3. на КР на „Топлофикация – Русе“ ЕАД, относно изпълнение на план –график за изграждане на депо за неопасни отпадъци. Дейностите по проекта за привеждане в съответствие са приключили, положена е геомемрана, геотекстил, изградена е оросителна система на секция Б (депо), изградени са три утаителя за предварително третиране на отпадъците (пепел от котли).

Експерти от направлението са извършили и участвали в проверки на „Лубрика“ АД-Русе, във връзка с провеждане на процедура по нотификация за внос на отпадъци. За извършените проверки до МОСВ са изпратени становища и доклади.

Експерти от направлението са участвали в общо три комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда. На една от тях координатор е бил експерт от направлението.

При проверките са установени нарушения, за които през периода са съставени 4 АУАН, както следва: за нерегламентирани дейност с ИУМПС на три физически лица и на „Спартак 2018“ ЕООД.

В НИСО са въведени над 150 работни листа за класификация на отпадъците.

            През периода са изготвени и изпратени:

            -в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;

            -ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

            - писма до кметовете на община във връзка с предварително третиране на битови отпадъци, преди депониране;

            - информация от кооперациите, в които се съхраняват излезли от употреба ПРЗ;

            -информация относно депо за производствени отпадъци на „Топлофикация – Русе“ ЕАД;

            -информация относно депа, които не са в наказателна процедура и не са рекултивирани и закрити – Дулово, Ценово, Лозница, Тутракан и Иванов;.

            -информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г.

През отчетния период са получени 12 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. По пет сигнала са извършени проверки на място. В сигналите се визира нерегламентирана дейност с отпадъци от ИУМПС, нерегламентирано изгаряне на отпадъци в Западна промишлена зона, гр. Русе и гр. Силистра и нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци. При две от проверките е установено, че сигналите са основателни, като по единия е образувана административнонаказателна преписка. Другите два са неоснователни.  Останалите  7 броя са препратени за решаване по компетентност. В резултата на извършените проверки по сигнали, експертите от направлението са съставили 4 акта за нарушение на разпоредбите на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, три от които са на физически лица.

Химикали

През отчетния период, в изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ – Русе, експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ извършили 3 самостоятелни проверки: на „Глобъл Линкс” ЕООД, „Бостик България” ЕООД  и „Авалон индъстри“ ЕООД, както и една комплексна по копоненти и фактори на околната среда на „Оргахим“ АД. Извършена е и една извънредна комплексна проверка на „Оргахим Резинс“ АД.  Дружествата са проверени относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Дадени са общо 7 предписания на гореописаните оператори, като няма констатирани нарушения на законодателството по химикали. Не са съставяни АУАН.

През отчетния период експерти от направлението са взели участие в три държавни приемателни комисии.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени 5 броя извънредни проверки във връзка с участие в Държавни приемателни комисии на различни обекти.

Комплексни разрешителни

В изпълнение на годишния план за 2022 г. са извършени две планови проверки на: „Оргахим Резинс” АД и на „Екогалваник” ООД. На операторите са дадени общо 3 предписания. Не са съставяни АУАН.

За отчетния период, в РИОСВ-Русе са постъпили 8 броя Годишни доклади по околна среда, на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Изготвени са 4 становища във връзка със започнали процедури по издаване/актуализация на комплексни разрешителни.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месеците януари и февруари 2022 г. са извършени три контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Мартен мес” ЕООД - гр. Мартен, млекопреработвателно предприятие в с. Семерджиево, Община Русе (по компонент води и фактор отпадъци), „Мартен мес” ЕООД - гр. Мартен, цех за месопреработка в гр. Мартен, Община Русе (по компонент води и фактор отпадъци) „Оргахим” АД – гр. Русе (по компоненти въздух и води, фактори отпадъци и ОХВ и по ЗОПОЕЩ).

При проверките са дадени общо 8 предписания. Не са констатирани нарушения, съответно не са съставени АУАН.

Извършена е една извънредна проверка по изпълнение на предписание на „Мартен мес” ЕООД - гр. Мартен, млекопреработвателно с. Семерджиево, Община Русе, дадено по компонент „води“, На оператора е съставен констативен протокол с ново предписание – за предприемане на технически мерки за пломбиране заустването на отпадъчни води от предприятието в съществуващи земни лагуни.

СЕВЕЗО

През месец февруари е извършена една планова проверка по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда на едно предприятие, класифицирано с висок е рисков потенциал на територията на Област Русе: „Лукойл България“ ЕООД.

Във връзка с изискванията на чл. 106, ал. 1 от ЗООС, през месеците януари и февруари не са връщани и/или потвърдени Доклади за политика за предотвратяване на големи аварии ДППГА.

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

През отчетния период са изготвени 2 броя вътрешни експертни становища по Глава шеста от ЗООС за две инвестиционни предложения.

През месец февруари е извършена една планова проверка по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда на едно предприятие, класифицирано с висок е рисков потенциал на територията на Област Русе: „Лукойл България“ ЕООД

АУАН, НП и ПАМ

1. „Злати - 333“ ЕООД, с. Горно Абланово, Община Борово, АУАН № 0002561/07.01.2022 г. – не е уведомил РИОСВ за промяна в параматрите на ИП – чл. 93, ал. 7 и чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда;  

2. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002555/10.01.2022 г. – изхвърля отпадъчни води в нарушение на ИЕО по РЗ – чл. 200, ал.1, т.6 от Закона за водите;

3. И.И., гр. Цар Калоян, АУАН № 0002521/26.01.2022 г. – не е предал ИУМПС на площадки за събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване – чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1 за ИУМПС, във връзка с чл. 13 от Закона за управление на отпадъците;  

4. П.И., гр. Русе, АУАН № 0002505/04.02.2022 г. – не е предал ИУМПС на площадки за събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване – чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1 за ИУМПС, във връзка с чл. 13 от Закона за управление на отпадъците;  

5. „Спартак – 2018“ ЕООД, гр. Габрово, АУАН № 0002506/10.02.2022 г. – съхранява  ИУМПС и като техен собственик не ги е предал на площадки за събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване – чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1 за ИУМПС, във връзка с чл. 13 от Закона за управление на отпадъците;  

6. С.П., с. Гороцвет, Община Лозница, АУАН № 0002458/24.02.2022 г. – съхранява  ИУМПС и като техен собственик не ги е предал на площадки за събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване – чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1 за ИУМПС, във връзка с чл. 13 от Закона за управление на отпадъците;             

Издадени Наказателни постановления

1. „Полибитум“ ЕООД, гр. Русе, НП № 1/25.02.2022 г. по чл. 35, ал. 3, т. 3 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси в размер на 1 000 лева – не е представило при поискване при проверка на площадката документи за употребата, съхранението на химични вещества всамостоятелен вид, в смеси или изделия и/или смеси, включително за количествата и състава им – нарушение на чл. 4а, т. 3а, във вр. с чл. 27, ал. 1, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси.

2. Н.Н., село Айдемир, НП № 2/25.02.2022 г. по чл. 81, ал. 1, т. 1 от от Закона за защитените територии в размер на 500 лева – извършва неразрешена дейност в ПР „Сребърна“ нарушение на чл. 27, ал. 1 от Закона за защитените територии;

3. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Русе, НП № 3/28.02.2022 г. по чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите в размер на 1 000 лева – изхвърля отпадъчни води във воден обект в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в издаденото разрешително за заустване.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил едно споразумение със „Злати – ЗЗЗ“ ЕООД, ЕИК 203492345, село Горно Абланово по съставен АУАН № 0002561/07.01.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 93, ал. 7, във вр. с чл. 95, ал. 1, изр. първо, предл. първо от Закона за опазване на околната сред в размер на 5 000 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 3 500 лева и е заплатена от наказаното дружество в предвидения 14-дневен срок

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През отчетния период е  намалено замърсяването на водни обекти от оператори,  на които е била наложена ТМС. Предприетите от операторите мерки са довели до намаляване на концентрациите на замърсяващите вещества в отпадъчните води.

По постъпилите сигнали за нерегламетирано съхранение и третиране на ИУМПС в часни имоти са предприети административно– наказателни мерки по Закона за управление на опадъците.

В резултат на осъществения засилен контрол на източниците на интензивно миришещи вещества, броят на сигналите за неприятни миризми в град Русе силно намаля, като спрямо предходните години, той спаднал с над 50 %.

Бизнеса

През месеците януари и февруари 2022 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 332 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 3 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 90 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 33 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 25 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 8 указателно писмо за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 129 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 41 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 33 писма за консултация с РЗИ;
 • 16 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 28 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 4 писма до БДДР;
 • 7 писма до: ИАОС, БДЗП, РДНСК, РИМ-Русе и общини за становища или с напомнителен/информативен характер;
 • 26 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да се извършва ОВОС”;
 • 5 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 5 решения за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС;
 • 1 становище по ЕО с разпоредителна част „Съгласувам”;
 • 2 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува“;
 • 59 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.

През отчетния период са издадени:

- 3 разрешения за дейности с отпадъци;

- 22 регистрационни документа.

Издадените в периода 01.01.2022 -28.02.2022 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”

          В НИСО са утвърдени 150 работни листи на 40 оператори

      През периода е взето участие в заседания на общо 19 ДПК – 10 през месец януари и 9 през месец февруари, за приемане на строежи.

Обществеността

 През месец януари ръководството на РИОСВ-Русе се срещна с граждани и представители на НПО, на която бяха обсъдени проблемите, свързани с околната среда в град Русе.

На 3 февруари експерт на РИОСВ-Русе взе участие в заседание на новоучредяващия се Обществен съвет под егидата на кмета на община Русе. По време на заседанието бяха коментирани въпроси, свързани с устройствения правилник, условията за членство, проблеми, чийто решения ще се търсят  и др. въпроси.

По повод Световния ден на влажните зони - 2 февруари РИОСВ-Русе обяви  конкурс за детска рисунка с тема: „Сребърна през четирите годишни сезона“. Екип на екоинспекцията, в който се включиха специалисти по биологично разнообразие внимателно оцени постъпилите 187  рисунки, като адмирира тези, които изобразяват местни животински и растителни видове. Победителите получиха грамоти и предметни награди. Отличените автори от ОУ „Олимпи Панов“ – гр. Русе бяха наградени лично от директора на РИОСВ-Русе. С най-добрите рисунки е подредена изложба в Информационния център на инспекцията. Пълният списък с победителите в конкурса е публикуван на интернет страницата на РИОСВ – Русе.


Архив на месечните справки по години: 2014 г. - 2015 г. - 2016 - 2017 - 2018 г. - 2019 г. - 2020 г. - 2021 г. 

Галерия