За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Месечни справки за контролна дейност

Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец август 2021 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец август 2021 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 152 проверки, в т.ч. планови 99 бр., извънредни 53 бр. Броят на проверените обекти е 140, като 112 са планови и 28 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 50 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе е съставен 1 АУАН.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 6 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 6 000 (шест хиляди) лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води както следва:

- на 22.06.2021 г. на изход ГПСОВ-Тутракан е взета съставна проба отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите.. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща месечна санкция, във връзка с установеното замърсяване на водния обект. Изготвено е наказателно постановление за налагане на ТМС в размер на 525 лв.

 - на 21.07.2021 г. от изход ЛПСОВ на „Имдо“ ООД, млекопреработвателно предприятие в с. Липник, общ. Разград е взета проба отпадъчни води, преди заустването им в дере, подхранващо с повърхностни води язовир Липник. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща месечна санкция, във връзка с установеното замърсяване на водния обект. Изготвено е наказателно постановление за налагане на ТМС в размер на 30 лв.

 - на 21.07.2021 г. от последна ревизионна шахта след ЛПСОВ на „Борисов и син“ ЕООД, с. Лъвино, общ. Разград е взета съставна проба отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник „дере, част от водосбора на река Сенкьовица“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща месечна санкция, във връзка с установено замърсяване на водния обект. Изготвено е наказателно постановление за налагане на ТМС в размер на 39 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършен емисионен контрол на отпадъчни газове както следва:

- на 09.07.2021 г. от изпускащо устройство към „Основна инсталация“ за производство на млени варовици в район „Вапцаров“, с. Басарбово, с оператор „Скални материали“ АД, гр. Русе. След анализ, Регионалната лаборатория Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 29.07.2021 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл.69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвено предложение до Директора на РИОСВ – Русе за намаляване на текуща месечна санкция, във връзка с установено намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с вредни емисии. Изготвена е Заповед за намаляване на ТМС от 165 лв на 113 лв.

- на 09.07.2021 г. от изпускащо устройство към „Микро инсталация“ за производство на млени варовици в район „Вапцаров“, с. Басарбово, с оператор „Скални материали“ АД, гр. Русе. След анализ, Регионалната лаборатория Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 29.07.2021 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл.69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе с ВСП № 746/09.08.2021 г. е заведено изготвено предложение до Директора на РИОСВ – Русе за намаляване на текуща месечна санкция, във връзка с установено намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с вредни емисии. Изготвена е Заповед за намаляване на ТМС от 36 лв на 11 лв.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 100 лв. По еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 3 274, 50  лв., от които 2 619, 60 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини.

От получените суми през юли, през месец август са преведени 1 039, 38 лв. на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Най-голяма сума през месец август е преведена на община Русе в размер на 536,98 лв.

За периода е постъпила една писмена жалба, която е препратена от РЗИ-гр. Русе. Жалбата се отнася за нерегламентирано сметище в частен имот в гр. Мартен, община Русе. Предстои съвместна проверка през месец септември.

За периода 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г. са постъпили общо 104 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма в Интернет и на централата на РИОСВ – Русе. От тях 19 са препратени по компетентност; 63 са основателни; 22 са неоснователни. По два сигнала, постъпили през месец юли са извършени проверки през август. И двата са неоснователни. По два сигнала предстоят проверки през месец септември.        

Разпределението по общини е както следва: Община Русе – 73; Община Сливо поле – 4;Община Дулово – 1; Община Тутракан – 1; Община Иваново – 7; Община Ветово – 1; Община Кубрат – 4; Община Разград - 7; Община Ценово – 1; Община Ситово – 1; Община Борово – 1; Община Завет – 1; Община Бяла – 1; Община Силистра – 1.

През месец август преобладаващи са сигналите по един и същи проблем, свързан с усещане за наличие на неприятни миризми, оприличени на различни химически вещества в гр. Русе, които са 72 /на 25.08.2021 г. са постъпили 8 обаждания, а на 27.08.2021 г. – 35/.

За замърсяване на терени и наличие на нерегламентирани сметища са получени 12 сигнала; 20 сигнала са за намерени животински екземпляри  – сови, щъркели и други и 14 сигнала са свързани със замърсяване на повърхностни водни обекти.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми и замърсяване на въздуха в гр. Русе;

- замърсени терени/запалени отпадъци/сметища;                

- екземпляри в безпомощно състояние;

- замърсяване/оцветяване на водите на реките Русенски Лом и Бели Лом.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.

Основен акцент в работата през месец август беше изпълнението на годишния план,  проверки по постъпили сигнали за нерегламентирано изхвърляне и  третиране на отпадъци, и за неприятни миризми в гр. Русе.

 Превантивен контрол

През месец август експертите от дирекция „Превантивна дейност“ продължиха работа по като основно провеждаха  процедури по преценяване на необходимостта от ОВОС и ЕО.  По отношение на предходно стартирали процедури по ОВОС и ЕО е изпълнено следното:

 • за ИП „Разработване на кариера за добив на варовици и производство на трошено-каменни фракции в находище „Тетово” – участък „Тетово-2” в землищата на с. Тетово, община Русе и с. Беловец, община Кубрат“: Внесено е коригирано задание за определяне на обхват и съдържание на Доклад за ОВОС. Предстои издаване на становище.
 • Издаденото през месец юли Решение на Директора на РИОСВ-Русе за прекратяване на процедура по ОВОС за ИП за „Преустройство и промяна предназначението на част от промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.25 и промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.24 за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 3 тона на ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана в имот с идентификатор 63427.3.782, Западна Промишлена Зона, град Русе“ е обжалвано пред Министъра на околната среда и водите.

Tекущ контрол

През месец август 2021 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 23;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени 65 бр. проверки: 56 планови и 9 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения: общо 16 броя проверки, от които 10 бр. планови, от тях 7 бр. с пробонабирания и 6 извънредни проверки;
 • Контрол по спазване на условията в издадени комплексни разрешителни – 3 планови;
 • Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 12 извънредни проверки за 12 броя екземпляри;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“ и 1 извънредна за изпълнение на поставено предписание;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 планова на Решение по ОС, 1 планова на ЗЗ „Река Янтра“, 1 планова на Зоокът-Разград, 3 извънредни проверки на физически лица, размножаващи екземпляри по чл. 70 на ЗБР;
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 3 планови проверки на пунктове и 2 извънредни по информация от ДЛС „Каракуз“.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 3 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им. Почистени са замърсени терени в с. Голямо Враново, община Сливо поле.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

Данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг, разположени на територията на РИОСВ-Русе,  отчитат 5 превишения на средноденонощната норма на ФПЧ10.  за гр Силистра. За град Русе не са регистрирани превишения на СДН на ФПЧ10, като данните са валидни до 31 август, а за Силистра до 16 август. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг остават трайно ниски. включително и тези на органични замърсители.

През месец август 2021 г. експертите от РИОСВ-Русе, направление „Атмосферен въздух“, са участвали в 9 планови, от които 4 са участия в комплесни проверки по компонети и фактори на околната среда и 5 извънпланови проверки. Във връзка с повишаване на броя дни с превишения на средноденонощните норми за ФПЧ10.  в гр Силистра през летните месеци, е извършена проверка в района на пункт „Профсъюзи“. Не е констатирано наличие на нови източници на емисии в района, както и намаляване на горивните източници, използващи твърди горива. В тази връзка, с писмо е информирана ИАОС за проверка на системата за контрол на КАВ в града.

По постъпил сигнал за неорганизирано прахово замърсяване от дейността на Брикетна фабрика в град Русе, съвместно с представители на Община Русе е извършена проверка на обекта, по представена в РИОСВ-Русе Програма с мерки за привеждане в съответствие. Установено е, че мерките са изпълнени.

Във връзка с подадени сигнали от граждани за неприятни миризми са извършени следните проверки:

- на 23.08.2021 г. на ТЕЦ Русе Изток, по постъпили сигнали за наличие на тъмен дим, изпускан от комините. При проверката не са констатирани нарушения. Причината са започнали пробни изпитвания на новоизградената сяроочистваща инсталация към горивните системи на „ТЕЦ-Русе-Изток“, за които РИОСВ-Русе е уведомена.

- на 25.08.2021 г. е извършен обход на територията на Източна промишлена зона на град Русе. Сигналът е за миризма, наподобяваща миризмата на изгорял бакелит и химия. При обхода не е потвърдено наличие на миризми.

- на 27.08.2021 г. е извършен обход в източините жилищни квартали на град Русе и промишлените зони, във връзка с постъпили сигнали за наличие на неприятни миризми. При обходите не е потвърдено наличие на миризми.

Във връзка с постъпил сигнал за обгазяване и заснет пушек от комина на „Топлофикация-Русе“ ЕАД през месец юли е установено, че сигналът е неоснователен. Изготвен е писмен отговор до подателя.

От жител на гр. Разград е постъпил писмен сигнал за замърсяване на атмосферния въздух в гр. Разград с неприятни миризми. Сигналът се базира на данни от пунктовете за мониторинг на КАВ, монтирани по вързлагане на община Разград. Същите не използват референтни методи. При сравняване на данните от извършените измервания на КАВ от мобилната автоматична станция на РЛ-Русе и посочените в сигнала данни, е установено, че има голямо разминаване. Данните на МАС не отчитат превишения на нормите на сероводород. Изготвен е писмен отговор до подателя.

В рамките на осъществения контрол са дадени 6 предписания за отстраняване на констатирани пропуски при извършване на дейността  в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за чистота на атмосферния въздух.

Операторите „Топлофикация Русе“ АД, ТЕЦ „Русе Изток“ и „Грийнбърн” ЕООД, площадка гр. Разград са внесли своите месечни доклади с резултати от извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на организираните източници на емисии. През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили за оценка за съотвествие с изискванията на Наредба № 6/ 1999 г. 8 броя доклади на оператори, за извършени СПИ.

За периода са заверени 2 бр. дневници на оператори на бензиностанции, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През периода не са съставени АУАН.

Шум

През месец август 2021 г. не са извършвани контролни проверки с измервания по фактор шум.

Проверени са три постъпили Доклада СПИ по фактор шум на: „Пилко“ ЕООД-площадка с. Липник, „БГ Агро Търговска компания“ ЕООД-Разград; „Ко и Бо Импорт Експорт“ ЕООД-площадка с. Борисово. Не са установени пропуски.

Експертът е бил координатор на една проверка по условия в комплексното разрешително на Регионално депо – гр. Бяла.

Взето е участие в четири ДПК.

Води

През месец август 2021 г. са извършени общо 16 бр. контролни проверки както следв

- 10 бр. планови, от които 7 бр. с пробонабиране на: ГПСОВ-Бяла, „Астра биоплант” ЕООД, „Фишери 2009” ООД, „Калатея” ООД, „Фешко ФСК” ООД,  „Каолин” ЕАД-2 бр.;

- 6 бр. извънредни - „Имдо” ООД-КП по чл. 69 от ЗООС, „Борисов и син” ЕООД-КП по чл. 69 от ЗООС,  „Добруджа КИТ” АД-КП по чл. 69 от ЗООС и 3 бр. по сигналиОсвен това експертите от направлението са участвали в 6 бр. комплексни планови проверки по компоненти и фактори на околната среда на: ГПСОВ-Разград, „Фешко ФСК“ ООД, „Дружба” АД, „Оргахим” АД и „Приста ойл холдинг” ЕАД. Проверени са условията по компонент „води” на 3 бр. КР. На операторите са дадени общо 2 бр. предписания. През отчетния период не са съставяни АУАН.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 3 бр. Наказателни постановления за налагане на текущи месечни санкции на: ГПСОВ-Тутракан в размер на 525 лв., „Имдо” ООД в размер на 30 лв. и „Борисов и син” ЕООД в размер на 39 лв.

През периода са постъпили три сигнала и са предприети следните действия:

1. На 02.08.2021 г. е подаден в РИОСВ-Русе сигнал за наличие на цветни води и умряла риба в река Бели Лом, в района на село Писанец, община Ветово, област Русе. Съвместно с представители на БДДР-Плевен, РЛ-Русе и сигналоподателя, е направен обход на следните участъци от реката: мост по пътя за гр. Цар Калоян, област Разград и района в посока съществуващ рибарник. Не е установено наличие на оцветяване на водите на реката. Сигналоподателят е уточнил, че не е съобщавал за мъртва риба. От представител на РЛ-Русе, по заявка на БДДР-Плевен, е взета проба повърхностни води от река Бели Лом - точка с координати 43º39'53,44". На място са измерени следните показатели: рН, разтворен кислород, ел. проводимост и температура. Не са установени несъответствия с нормативните стойности. За резултатите от анализа на повърхностните води компетентният орган БДДР-Плевен е предоставил подробна информация.

2. На 03.08.2021 г. е подаден в РИОСВ-Русе сигнал за наличие на умряла риба в река Бели Лом, в района на село Нисово, община Иваново, област Русе. При извършена съвместна проверка с представител на БДДР-Плевен е направен оглед на участъка от реката, посочен от сигналоподателя в района на село Нисово. Сигналът е подаден часове, след като е видяно замърсяването. Подателят е отказал да присъства на проверката, поради заетост. Допълнително е обходено и проверено мястото на вливане на река Малки Лом в река Бели Лом. Не е установено наличие на мъртва риба, миризма на химикали и оцветяване на водата.

3. Във връзка с постъпили сигнали на 19.08.2021 г. за наличие на черни води в река Бели Лом, в района на град Разград и измряла риба в язовир до с. Писанец, експерти на РИОСВ – Русе са извършили обходи на производствени обекти и огледи по поречието на реката. В проверените участъци не са констатирани замърсявания и отлагания по бреговата ивица. Проверени са заустващите в река Бели Лом канализационни колектори на следните обекти: ГПСОВ – Разград, „Биовет“ АД и „АДМ-Разград“ ЕАД. От страна на операторите не са регистрирани аварийни изпускания на непречистени отпадъчни води. В резултат на обхода, не са установени зауствания на непречистени отпадъчни води от производствените източници, както и нерегламентирани такива. 

Извършен е визуален оглед на водите в реката, по посока на течението й, в участъка от изхода на гр. Разград до с. Дряновец, община Разград. В района на с. Дряновец е наблюдавано помътняване на водите – тинести, с характерна за това миризма и сиво-зеленикав цвят.

В началото на месец август, в РИОСВ – Русе е депозирано уведомление от Областна администрация – Разград за приключени дейности (на 11.08.2021 г.) по почистване на реката от дървета, дънери, храсти и битови отпадъци. Предполага се, че почистването на речното корито по всяка вероятност, е довело до увличане и задържане на тиня и наноси, съответно до помътняване на водата.

В същия ден, от страна на БДДР – Плевен са извършени проверки по компетентност на участъка, в района на с. Писанец, във връзка със сигнали за измряла риба в реката и в рибарниците в с. Писанец, община Ветово. От РЛ-Русе по възлагане на БДДР-Плевен са взети проби води от участъка в реката. Предстои анализ на резултатите.

4. На 27.08.2021 г. е подаден сигнал от тел. 112 за оцветяване на водите на р. Русенски Лом, в гр. Русе под Сарайския мост. Съвмество с „ВиК“ ООД – Русе са извършени проверки на операторите, заустващи отпадъчни води в канализационния колектор „Трети март“. Установено е, че оператор за производство на хартиени шпули е извършил изпускане на промивни води, съдаржащи нишесте, в канализацията, което доказва наличието на бели води в р. Русенски Лом. Сигналът е основотелен. Предстоят проследващи действия. 

През месец август приоритетите в направлението са били следните:

- 6 бр. вътрешни становища по Глава Шеста на ЗООС - УИП и ОВОС;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция с други институции.

 Почви

През месец август са извършени 5 планови проверки, както следва:

 • 1 бр. във връзка с мониторинг на рекултивирано общинско депо в с. Лъвино, община Исперих.
 • 2 бр. на две кариери на „Терекс и Ко“ АД - в с. Могилино, община Две могили и с. Копривец, община Бяла.
 • 2 бр. на две находища на „Каолин“ АД – рудници в гр. Ветово, „Есенниците“ и „Ветово -участък IV и V участък“

При проверките е дадено едно предписание. Не са установени нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

 Биологично разнообразие и НЕМ

Пре отчетния период са извършени общо 23 броя контролни проверки, от които 6 са планови и 17 извънредни.

Дванадесет от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. С разпореждания на Директора на РИОСВ-Русе шест екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), един екземпляр от вида зелен пчелояд (Merops persicus), един екземпляр от вида черен бързолет (Apus apus), един екземпляр от вида осояд (Pernis apivorus) и един екземпляр от вида таралеж (Erinaceus concolor) са изпратени в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) и един екземпляр от зелен пчелояд (Merops persicus) са предадени на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране.

Извършена е една планова проверка на поставени условия, в издадено от Министъра на околната среда и водите решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие (Решение № 24-ОС/2014 г.) за ИП „Ферма за полусвободно отглеждане на дива свиня и волиера за ловни птици на територията на ТП ДГС „Сеслав“. На място е установено, че за цитираното ИП не са предприемани действия по реализацията му, от което следва, че решението е загубило правното си действие на основание чл. 31, ал. 24 от ЗБР.

Извършена е една планова проверка за спазване на режимите визирани в заповедта за обявяване на защитена зона BG0000610 „Река Янтра“. Обходени са част от землищата на с. Ценово и с. Долна Студена. Не са установени нарушения в режима на дейности.

Извършени са три планови проверки на пунктове за изкупуване на лечебни растения в с. Владимировци, общ. Самуил, с. Лудогорци, община Исперих, с. Ценово, община Ценово. На място е установено, че два от пунктовете работят, а третият – не функционира. Нарушения не са констатирани.

Във връзка с постъпила в РИОСВ-Русе информация от ДЛС „Каракуз“, касаеща се за непредставена книга за изкупените, реализирани и налични количества билки, по време на извършена от ДЛС проверка в пункт за билки в с. Черковна, е инициирана и извършената съвместна проверка с органите на МВР – Дулово. Било е установено, че въпросната книга не е водена от 2013 г. В същата не са упоменати констатираните от ДЛС „Каракуз“ на 28.06.2021 г. около 3000 кг цвят липа. Деянието е нарушение на разпоредбата на чл. 31, ал. 2, т. 4 от ЗЛР. На билкозаготвителя е съставен АУАН. По данни от ДЛС „Каракуз“ за нерегламентирано изкупуване на лечебни растения в гр. Дулово в частен дом е извършена втора извънредна проверка. На място е установено, че на адреса не се съхраняват никакви количества билки, като собственикът на имота отсъства от населеното място.

През месеца е регистрирана една книга за билки и е организиран един нов билкозаготвителен пункт.

Извършени са три извънредни проверки на физически лица, размножаващи екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие.

Издадени са 16 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Извършена е една планова проверка на Зоокът-Разград. Същата е във връзка с контрол върху условията в които се отглеждат животните в зоокъта. На място е установено следното:

Към момента на проверката се изграждат волиери за водоплаващи и други видове птици.

По отношение на регламентираните условия в Лиценз № 37/24.09.2020 г. е установено следното:

- В Зоокъта не се отглеждат примати и хищници, с изключение на лъвове.

- Не се отлгеждат видове по CITES.

- Не е изградено карантинно помещение за едри животни.

- В изпълнение на изискванията на чл. 12, ал. 1 и чл. 22 от Наредба 6 в загражденията не се отглеждат повече екземпляри от капацитета на вътрешните помещения.

- Към момента се отглеждат два мъжки благородни елена.

- Огражданието на елените лопатари не е обединено, но се отглеждат само 2 възрастни екземпляра.

- За водоплаващите птици в момента се изгражда волиера, като е обособено място и за езеро.

- Все още не е адаптирана средата при кокошевите птици.

- Има предоставена оферта и предстои сключване на договор за осигуряване на червено месо, кости и субпродукти за храна на лъвовете.

- Поставени са табели със забрана за хранене на животните и табела, оказваща здравословното състояние на лъва.

Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”, които през месец август са 31.

Извършена е една извънредна проверка за изпълнение на дадено предписание на провеждащ се мотосъбор в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ПЗ „Декилиташ” – с. Мечка, община Иваново. На организатора на събитието е било дадено предписание за почиставне на терена, след провеждането на мотосъбора. На място е установено, че същият е почистен и възстановен в първоначалният си облик.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 65 бр. проверки: 56 планови и 9 извънредни, от които една по изпълнение на предписания,  три по сигнали, една по преустановяване образуването на отпадъци, една по искане за съвместна проверка на РУ на МВР – гр. Кубрат. Дадени са 11 задължителни предписания.

Освен това, експертите от направлението са били водещи на 4 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Пътинженеринг“ АД, „Компакт пак“ ЕООД, „Приста ойл Холдинг“АД , „Матиос“ ООД.    

Приоритетите през месец август са били основно свързани с: изпълнението на плана за контролната дейност на инспекцията, постъпили уведомления за преуставяване образуването на отпадъци и по сигнали.           

При осъществения през месец август контрол не са установени нарушения на разпоредбите на ЗУО, поради което не са съставяни АУАН. Не са издавани наказателни постановления.

Утвърдени са 50 броя работни листи за класификация на отпадъците, на 13 лица,  подадени чрез НИСО.

През периода са изготвени и изпратени:

- в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

- писма до оператори на фирми, извършващи дейности по събиранеи транспортиране на отпадъци за извършване напроверка по документи във връзка с плана за контролна дейност на инспекцията.

- информация до ОД на МВР – Разград относно извършени проверки на територията на Община Кубрат в периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2020 г.

През месец август са получени тринадесет сигнала за нарушение на Закона за управление на отпадъците. По три от сигналите са извършени проверки на място, а останалите са препратени по компетнтност. Две от проверките са съвместно с представители на Общинските администрации в Русе и Ценово. Сигналите касаят нерегламентирано изхвърляне и третиране на отпадъци. По сигнал за нерегламентирано третиране на ИУМПС, съвместно с община Русе и ОД на МВР - Русе е извършена проверка на частен имот в района на гр. Русе. Проверката ще продължи и през месец септември.         

По сигнал за запалена клетка № 2 на Регионално депо – Разград е извършена проверка. Предстоят последващи действия през месец септември.

През отчетния период в РИОСВ – Русе е постъпили една жалба, която е препратена от РЗИ – Русе. Предстои съвместна проверка с РЗИ – Русе на територията на гр. Мартен, на физическо лице, което е допуснало образуването на нерегламентирано сметище в имота си. 

През месец август не са установени замърсявания на речни дерета и корита. Извършени са 2 планови проверки за чистота на населените места. Дадени са предписания за почистване на замърсени терени на кметовете на общините Тутракан, Бяла и Иваново. Една извънредна проверка е извършена по предписания за почистване на замърсени терени в с. Голямо Враново, община Сливо поле. Терените са почистени.

Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили една планова проверка на „Семпе 2“ ЕООД, село Сеново, община Ветово-склад за съхранение на азотни торове и са взели участие в две комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на „Дружба“ АД-гр. Разград и „Тракция” АД - село Самуил.

През отчетния период са извършени две извънредни проверки на „Оргахим Резинс“ АД по сигнал и на „Жити” АД - гр. Русе по проект REF 9.

 Не са констатирани нарушения на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовата нормативна уредба.

Дадени са общо осем предписания на операторите, като са изпълнени в посочения срок съобразно отчетния период.

ОВОС и ЕО

През отчетния период експертите са извършили общо 6 броя проверки, от които:

- една планова, свързана с установяване на правно действие на издадено РУ-34-ПР/2016 за ИП „Ремонт на съществуваща стопанска сграда за отглеждане на пилета бройлери, увеличаване на капацитета от 15 000 на 33 000 места за птици и строителство на гараж за селскостопанска механизация“ При проверката се установи, че решението е валидно;

- 4 бр. участия в заседания на Държавни приемателни комисии;

- една извънредна във връзка с депозирано в РИОСВ-Русе УИП за „изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с планоснимачен номер 994, за който е отреден парцел III, кв.81 по плана на село Мортагоново, община Разград с конкретно предназначение „За птицеферма“ съобразно показателите на Предимно производствена зона „Пп“ с цел разширение на съществуваща птицеферма до достигане на капацитет до 39 990 места за птици“.

Комплексни разрешителни

През месец август са извършени три планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни, съгласно Годишния план за 2021 г. на: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака-гр. Бяла”; „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян - гр. Разград“ и „Инсталация за интензивно отглеждане на птици в с. Шуменци, община Тутракан с оператор „AA Фарма“ ЕООД, село Шуменци, Община Тутракан.

Дадени са общо четири предписания. При проверките не са съставени АУАН.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец август 2021 г. са извършени девет планови контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Приста Ойл Холдинг” ЕАД - гр. София, база в гр. Русе (по компонент води и фактор ОХВ); „Матиос” АД - гр. Дупница, база в гр. Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци); „Пътинженеринг“ ООД - град Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци); „Денис Авто” ООД, гр. Русе (по компонент въздух и фактор отпадъции); „Фешко ФСК” ООД - Бяла (по компонент въздух и фактор отпадъции); „Дружба” АД - град Разград (по компонент води и фактори ОХВ, отпадъци, и ЗОПОЕЩ); „Водоснабдяване Дунав” ЕООД – Разград, ГПСОВ Разград (по компонент води, и фактор отпадъци); „Компакт пак” ЕООД, с. Каменар (по компонент почви и фактор отпадъци); „Тракция” АД - село Самуил (по компонент води и фактори ОХВ, отпадъци, и ЗОПОЕЩ).

При проверките са дадени 3 предписания. Не са съставени АУАН.

Във връзка с постъпили сигнали за неприятни миризми в гр. Русе, на 31.08.2021 г. е извършена извънредна комплексна проврека по компоненти и фактори на околната среда на  „Полибитум” ЕООД, гр. Русе-инсталация за проиводство на битумни продукти гр. Русе. На оператора са дадени 11 бр. предписания.

СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е извършила планов контрол на две предприятия, класифицирани с  нисък и висок рисков потенциал на територията на Област Русе с оператор „Петър Караминчев“ АД и „Биовет“ АД. Дадени са две предписания, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период е изготвено едно вътрешно експертно становище: По процедури по преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП „Разширение на инсталация за производство на междинни продукти“ с възложител „Биовет“ АД – клон град Разград.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН.

АУАН, НП и ПАМ

UИздадени АУАН

1. Г.Р., село Черковна, община Дулово, АУАН № 0002489/05.08.2021 г. – като билкозаготвител не е водил редовно книгата за изкупени, реализирани и налични билки – чл. 31, ал. 2, т. 4 от Закона за лечебните растения.

Издадени Наказателни постановления

1. „Голдън Уест Сийд България“ ООД, село Борисово, община Сливо поле, НП № 33/18.08.2021 г. по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния въздух  в размер на 1000 лева – не е представила в срок до 15.02.2021 г. в РИОСВ – Русе информация за оборудването, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове за периода от 01.012020 г. до 31.12.2020 г.

2. „Картекс П“ АД, гр. София, НП № 34/19.08.2021 г. по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния въздух  в размер на 1000 лева – не е представила в срок до 15.02.2021 г. в РИОСВ – Русе информация за оборудването, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове за периода от 01.012020 г. до 31.12.2020 г.

3. Община Дулово, гр. Дулово, НП № 35/23.08.2021 г. по чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите в размер на 1000 лева – изхвърля отпадъчни води във воден обект в нарушшение ИЕО.

4. „Ве енд Ве Инвест“ ООД, гр. Русе, НП № 36/24.08.2021 г. по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния въздух  в размер на 1000 лева – не е представила в срок до 15.02.2021 г. в РИОСВ – Русе информация за оборудването, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове за периода от 01.012020 г. до 31.12.2020 г.

5. ЕТ „Верас 90 – Ашим Хамид“, село Ясеновец, НП № 37/25.08.2021 г. по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния въздух  в размер на 1000 лева – не е представила в срок до 15.02.2021 г. в РИОСВ – Русе информация за оборудването, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове за периода от 01.012020 г. до 31.12.2020 г.

6. „Моника 871“ ЕООД, гр. София, НП № 38/26.08.2021 г. по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния въздух  в размер на 1000 лева – не е представила в срок до 15.02.2021 г. в РИОСВ – Русе информация за оборудването, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове за периода от 01.012020 г. до 31.12.2020 г.

Директорът на РИОСВ – Русе не е издавал писмени предупреждения по съставени АУАН, при които е констатирано, че нарушението е маловажно и не е с отрицателно въздействие върху околната среда.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

В резултат на осъществената дейност през месец август са изпратени голям брой млади екземпляри от различни видове животни, предимно птици, в Спасителнен център за доотглеждане и лечение.

Установена е вероятната причина за замърсяването на водите на р. Бели Лом, след землището на с. Дряновец, община Разград, както и на водите на р. Русенски Лом в гр. Русе.

За отчетения по-голям брой дни с превишения на нормите за ФПЧ 10 в гр. Силистра през летния период е сезирана ИАОС за извършване на проверка на използваната апаратура.

През месец август „Топлофикация-Русе“ АД започна пробни изпитвания на новоизградена сяроочистваща инсталация към горивните системи на „ТЕЦ-Русе-Изток“.

Бизнеса

През месец август 2021 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 141 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми; и уведомления за план/програми, от които 1 указателно писмо е за последваща процедура по ОС;
 • 43 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 21 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 19 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 3 указателно писмо за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 83 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 44 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 13 писма за консултация с РЗИ;
 • 19 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 8 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 8 писма до БДДР;
 • 1 писмо до ИАОС;
 • 2 писма до община за становище;
 • 10 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 5 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 2 решения за прекратяване на процедури по Глава Шеста от ЗООС;
 • 28 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.

През отчетния период са издадени:

15  регистрационни документа по ЗУО.

Издадените в периода 01.08.2021 - 31.08.2021 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”

В НИСО са утвърдени над 50 работни листи.

През периода е взето участие в заседания на девет ДПК  за приемане на строежи.

Обществеността

На 23.08.2021 г. директорът на РИОСВ-Русе взе участие в форум, организиран от областния управител на област Русе, като една от темите е била свързана с въздуха в град Русe.


Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе през  месец юли 2021 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец юли 2021 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 150 проверки, от които  97 – планови, а 53 – извънредни. Броят на проверените обекти е 139. В рамките на осъществения контрол са дадени 47 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 5 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 5 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 1 600 (хиляди и шестстотин) лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води както следва:

 - на 31.03.2021 г. на изход ГПСОВ-Исперих е взета съставна проба отпадъчни води, преди заустването им в сухо дере „Бейгир гьолджук“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща месечна санкция, във връзка с установено замърсяване на водния обект. Изготвено е наказателно постановление за налагане на ТМС в размер на 42 лв.

 - на 27.05.2021 г. от изход ЛПСОВ на „Калатея“ ООД, млекопреработвателно предприятие в с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра е взета проба отпадъчни води, преди заустването им в „сухо дере“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Заведено Е изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща месечна санкция, във връзка с установено замърсяване на водния обект. Изготвено е наказателно постановление за налагане на ТМС в размер на 4 756 лв.

 - на 03.06.2021 г. от ревизионна шахта № 3 на изход ЛПСОВ на ЕТ „Верас 90-Алиш Хамид“, с. Ясеновец, общ. Разград е взета съставна проба отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник „сухо дере“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 16.06.2021 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на действаща ТМС и налагане на нова текуща месечна санкция, във връзка с установено увеличаване на замърсяване на водния обект. Изготвени са наказателно постановление за налагане на ТМС в размер на 24 лв. и заповед за отмяна на ТМС в размер на 18 лв.

 - на 16.06.2021 г. на изход ЛПСОВ на „Биовет“ АД, гр. Разград е взета проба отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник р. Бели Лом. След анализ, е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 23.07.2021 г. Заведено е изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция, във връзка с установено достигане на индивидуалните емисионни ограничения. Изготвена е заповед за отмяна на ТМС в размер 3 611 лв.

В изпълнение на чл. 69б, ал. 6 от ЗВ е извършено пробонабиране на отпадъчни води по мотивирана молба на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД на изход ГПСОВ-Лозница, преди заустване във водоприемник „Лознишко дере“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 21.07.2021 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текуща месечна санкция, във връзка с установено намаляване на замърсяването на водния обект. Изготвена е заповед за намаляване на ТМС в размер от 1 233 лв. на 195 лв.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 4 800  лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 1 299,23 лв. 

От получените суми през юни, през месец юли са преведени 20 531,86 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Най-голяма сума през месец юли е преведена на община Русе в размер на 15 044, 80 лв.

По наказалелни постановления събраната сума през месец юли от НАП е 300 лв. и същата ще бъде преведена в ПУДООС през месец август.

За периода са постъпили три писмени жалби:

Във връзка с изхвърляне на отпадъци и торови маси пред имота на жалбоподателя в населено място - квартал „Долапите“, град Русе. Предвид разпоредбите на ЗУО и вменената контролна функция на кмета на населеното място, жалбата е препратена по компетентност до Община Русе, за което е информирано и  МОСВ.

Във връзка с нехуманно отглеждане на животни в стопански двор и горене на отпадъци и пластмасови бутилки, в с. Новград, община Ценово. Извършена е съвместна проверка с представител на Община Ценово. При проверката е установено, в частта за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, че жалбата е неоснователна. За другите посочени в жалбата проблеми, които не са от компетентността на РИОСВ-Русе, са сезирани ОДБХ Русе и РЗИ - Русе. Подателят е уведомен по телефона.

Във връзка с обгазяване и заснет пушек от комина на „Топлофикация-Русе“ ЕАД.  Сигналът е неоснователен. Предстои изготвянето на писмен отговор до подателя.

За периода 01.07.2021 г. до 31.07.2021 г. са постъпили общо 97 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма в Интернет и на централата на РИОСВ – Русе. От тях 8 са препратени по компетентност; 18 са основателни; 66 са неоснователни. По другите 2 сигнала ще се извърши проверка през месец август.

За проблеми на територията на община Русе са постъпили 85 сигнала; за община Сливо поле –  3; за община Дулово – 4; за общините Главиница , Тутракан , Ветово и Разград по 1.

През месец юли преобладаващи са сигналите, свързани със ЗЧАВ за усещане на неприятни миризми на химикали. Осем сигнала са свързани с замърсяване на терени и наличие на нерегламентирани сметища, 22 сигнала са за намерени животински екземпляри в безпомощно състояние – сови, щъркели, таралежи и други.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми във въздуха;

- екземпляри в безпомощно състояние;

- изпускане на цветни води  от колектор в река Русенски Лом;

- замърсени терени с отпадъци.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец юли беше изпълнението на годишния план,  проверки по постъпили сигнали за нерегламентирано изхвърляне и  третиране на отпадъци, и за неприятни миризми в гр. Русе. Изготвени са писмени отговори до: Районна Прокуратура – Русе във връзка с воденето на прокурорска преписка, отнасяща се до дейността на  „КЛМ ЕКО“ ЕООД; Окръжна Прокуратура - Силистра – във връзка със следствено дело, отнасящо се до управление на отпадъци от „Надин 22“ ЕООД на площадка в с. Калипетрово, община Силистра; ОД на МВР – Русе във връзка с проверка по писмо на община Русе за замърсен терен; до Инспектората на МОСВ по два сигнала.

Превантивен контрол

През месец юли експертите от дирекция „Превантивна дейност“ продължиха работа по стартиралите процедури по ОВОС и ЕО, както следва:

 • за ИП „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, град Разград“: Процедурата е финализирана. Постановено е решение по ОВОС с разпоредителна част „Одобрявам”;
 • за ИП за „Преустройство и промяна предназначението на част от промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.25 и промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.24 за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 3 тона на ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана в имот с идентификатор 63427.3.782, Западна Промишлена Зона, град Русе“: Процедурата е прекратена с Решение на Директора на РИОСВ-Русе поради установена недопустимост на ИП спрямо действащ устройствен план и разпоредбите на чл. 25, ал. 1 от Наредба 7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
 • за ИП „Разработване на кариера за добив на варовици и производство на трошено-каменни фракции в находище „Тетово” – участък „Тетово-2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, община Кубрат“: Внесено е задание за определяне на обхват и съдържание на Доклад за ОВОС;
 • за ОУП на Община Ветово: Внесен е ДОСВ, който е оценен с положителна оценка;
 • за ОУП на Община Цар Калоян: Съгласувано е, внесеното през предходен отчетен период, изменение на Задание за определяне на обхват и съдържание на Доклад за ЕО.

Tекущ контрол

През месец юли 2021 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 23;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени 64 бр.; проверки: 46 планови и 18 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения 15 броя – 10 планови, от които 3 с пробонабирания и 5 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните газове – 2 планови;
 • Проверка за нивата на шума, излъчван в околната среда – 4 планови;
 • Контрол по спазване на условията в издадени комплексни разрешителни – 4 планови;
 • Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 13 извънредни проверки за 18 броя екземпляри;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“ и 1 извънредна по сигнал за увреждане на ПЗ;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 планова на Решение по ОС, 1 извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 на ЗБР;
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 2 планови проверки на пункт и община.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 3 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им. За неизпълнение на предписание, дадено на „Метал амбалаж” ООД - село Дянково, община Разград за заплащане на продуктова такса по смисъла на ЗУО, е съставен АУАН. Операторът „Оргахим“ АД, гр. Русе е изпълнил дадено предписание за създаване на техническа възможгност за пломбиране на ревизионна шахта на канализационно отклонение, съотвено е поставена пломба.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух и шум

Данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг, разположени на територията на РИОСВ-Русе,  отчитат 5 превишения на средноденонощната норма на ФПЧ10. За град Русе не са регистрирани превишения на СДН на ФПЧ10, като данните са валидни до 31 юли, а за Силистра до 16 юли са отчетени 5 денонощия с превишение на нормата за фини прахови частици до 10 мкр. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг остават трайно ниски.

През месец юли 2021 г. експертите от РИОСВ-Русе, направление „Атмосферен въздух“, са участвали в 11 планови, от които 6 комплексни по компоненти и фактори на околната среда,  и 7 извънпланови проверки. Извършен е емисионен контрол, съгласно утвърден от министъра на околната среда и водите график за 2021 г. на „Скални материали“ АД. Съставен е 1 АУАН на  оператор, който не е провел собствени периодични измервания (СПИ) на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове от неподвижни източници, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г.

В рамките на осъществения контрол са дадени 7 предписания за отстраняване на констатирани пропуски при извършване на дейността  в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за чистота на атмосферния въздух.

Експертите са взели участие в 4 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Операторите „Топлофикация Русе“ АД, ТЕЦ „Русе Изток“ и „Грийнбърн” ЕООД, площадка гр. Разград са внесли своите месечни доклади с резултати от извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на организираните източници на емисии. През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили за оценка за съотвествие с изискванията на Наредба № 6/ 1999 г. 10 доклада на оператори, за извършени СПИ.

За периода са заверени 3 бр. дневници на оператори на бензиностанции, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През месец юли експерт от направлението е извършил оценка и е издадено становище относно окончателния проект на Програмата за качеството на атмосферния въздух на Община Русе за периода 2021-2026 г.

През периода от 20:50 ч. на 8 юли до 08:00 ч. на 9 юли в инспекцията са постъпили 8 сигнала за неприятни миризми, бакелит и обгазяване от различни части на града. Екип на РИОСВ-Русе е извършил няколко обхода в Източна промишлена зона. На места е усетена сладникава миризма, която няма промишлен характер.

 На 09 юли призори и рано сутринта, между 04:30 и 07:00 ч. над град Русе и района са регистрирани краткротрайни мъгли, на отделни места по самата река Дунав и в североизточните части на града, като и в района на кв. „Образцов чифлик“. Информацията се потвърждава и от справката на МО-гр. Русе към филиал Варна на НИМХ.

В периода от 12-17 юли са регистрирани 13 сигнала от централните части на гр. Русе, кварталите „Здравец-Изток“, „Възраждане“, „Ялта“ и района на Автогарата за неприятни миризми – химически, бакелит, изгоряла пластмаса.

В рамките на периода, в часовите интервали  от 22:00 до 23:30 и 04:00 до 05:30  ч. са извършени обходи в Източна промишлена зона и жилищните квартали, от където са постъпвали сигналите. Не е установено наличие на миризми. Не са установени нерегламентирани промишлени източници на интензивно миришещи вещества при извънредните проверки. При проверка на „Линамар Лайт металс Русе“ ЕООД не е констатирано разпространение на интензивно миришещи вещества извън производствената площадка, както и нерегламентиран източник на отпадни газове. От дружеството са предоставени данни за баланса входящо-изходящи въздушни потоци, при които е видно, че в производствените халета е осигурено подналягане на работната среда. По гореописаните сигнали за неприятни миризми в гр. Русе са извършени 4 извънредни проверки.

РИОСВ-Русе разполага с данни от непрекъсното видео наблюдение от обектите от ИПЗ - „Линамар Лайт металс Русе“ ЕООД, „Топлофикация-Русе“ ЕАД и  „Сид Грйин“ ЕООД. Не са установи анормални инциденти при производствените дейности.

Шум

През месец юли 2021 г. са извършени контролни проверки с измервания по фактор шум на четири оператора: „Новал 1“ ЕООД, „Гораинвест“ АД – Кубрат, „Нинахим“ ЕООД, „Тукаи България“ ЕООД, „Фазерлес“ АД.

Извършени са проверки на постъпилите пет Доклада за СПИ на шум на: „Екон-91“ ООД, „Градус-98“ АД, площадка с. Червена вода и кв. „Средна кула“, община Русе и на „Каолин“ АД, площадки гр. Сеново и  гр. Ветово. Не са установени пропуски.

Експертът е бил координатор на проверка по условия в комплексното разрешително на „Грийнбърн“ ЕООД, депо Силистра. Взето е участие в три ДПК.

 Води

През месец юли 2021 г. са извършени общо 15 бр. контролни проверки, както следва:

- 10 бр. планови, от които 3 бр. с пробонабиране на ГПСОВ-Кубрат, „Имдо” ООД;

- 5 бр. извънредни - „Оргахим” АД, ГПСОВ-Тутракан и „Биовет” АД,  „Екопродукт” ЕООД и ГПСОВ-Лозница-във връзка с връчване на КП по чл. 69 от ЗООС.

- Експертите са участвали в 4 бр. комплексни планови проверки по компоненти и фактори на околната среда на „Селур фарма“ ООД, „Динамика” АД, „Екопродукт” ЕООД и „Интер ЕС 2000” ЕООД, като на една проверка водещият е бил от от направлението.

Проверени са условията в издадено комплексно разрешително по компонент „води” на 3 бр. оператори.

На операторите са дадени общо 5 бр. предписания.

През отчетния период не са съставяни АУАН.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 3 бр. наказателни постановления за налагане на текуща месечна санкция (ТМС) на Община Исперих, „Калатея” ООД и ЕТ „Верас-92-Алиш Хамид” и и 2 бр. Заповеди за отмяна на ТМС на ЕТ „Верас-92-Алиш Хамид” и „Биовет“ АД, 1 бр. Заповед за намаляване на ТМС на ГПСОВ-Лозница.

През периода е постъпил един сигнал за наличие на миризми от дейността на автомивка, собственост на „Муси” ЕООД, гр. Дулово, ул. „Стефан Стамболов“ № 17. Сигналът е препратен до Община Дулово за предприемане на мерки и действия по компетентност.

 Във връзка с постъпил сигнал за оцветени води на р. Русенски Лом в края на месец юни, е извършена съвместна проверка с БДДР-Плевен, РЛ-Русе, и „ВиК“ ООД в присъствието на сигналоподателя. Резултатите от  двете  пробонабирания са предоставени на БДДР-Плевен за анализ. Първите проби са отпадъчни води, взети от точката на заустване, регламентирана в разрешителния документ на дружеството „ВиК“ ООД-Русе, експлоатиращо колектора в Западна промишлена зона. Пробите са изпитвани по показатели активна реакция (рН), температура, неразтворени вещества, химична потребност от кислород (ХПК) и биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5). При анализа са отчетени минимални превишения по следените показатели, които не могат да повлияят на качеството на водите на реката. На ВиК-оператора са дадени предписания да осъществи по-строг контрол спрямо всички промишлени обекти, които заустват в канализационния колектор.

Вторите проби (повърхностно течащи води) са взети от две точки на река Русенски Лом -  преди и след заустването на колектора.

Измерените стойности по показател разтворен кислород показват отлично състояние на водата. Резултатите по показатели активната реакция, електропроводимост и азот-нитритен съответстват на характеристиките за добро състояние на повърхностните води. По отношение на показатели БПК5, азот нитратен, общ азот и общ фосфор водите отговарят на изискванията  за умерено състояние.

Според становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ съгласно резултатите от измерените концентрации на приоритетни вещества, водното тяло е в добро химично състояние.

Анализът на водните проби e съгласно изискванията на специализирана наредба за характеризиране на повърностни води и оценката на състоянието на  водното тяло. За констатациите е уведомен сигналоподателят.

През месец юли приоритетите в направлението са били следните:

- изготвяне на вътрешни становища по Глава Шеста на ЗООС - УИП и ОВОС- 2 бр.;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция с други институции.

Почви

През месец юлии са извършени 10 проверки по план, както следва:

 • във връзка с мониторинг на рекултивирани пет общински депа в гр. Борово, гр. Сливо поле, кв. „Сливица” и местност „Над селото”, с. Айдемир и с. Калипетрово, община Силистра;
 • две кариери на „Пътперфект Т” АД - град Силистра: кариера „Богорово“ и с. Поп Кралево;
 • ББ кубове в с. Тодорово, община Исперих;
 • два склада за ПРЗ в с. Езерче, община Цар Калоян и на „Ениколор 2000” ЕООД, гр. Силистра;

При проверките са дадени общо 5 предписания. Не са установени нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 17 броя контролни проверки, от които 3 са планови и 14 - извънредни.

Тринадесет от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. С нарочни разпореждания на Директора на РИОСВ-Русе седем екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), два екземпляра от вида домашна кукумявка (Athene noctua), два екземпляра от вида горска ушата сова (Asio otus), един екземпляр от вида черен бързолет (Apus apus), един екземпляр от вида таралеж (Erinaceus concolor), един екземпляр от вида чухал (Otus scops), един екземпляр от вида щиглец (Carduelis carduelis), един екземпляр от вида зеленика (Carduelis chloris) и един екземпляр от вида малък воден бик (Ixobryhus minutus) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида голям пъстър кълвач (Dendrocopos major) е предаден на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране.

Извършена е една планова проверка на поставени условия, в издадено от Директора на РИОСВ-Русе решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие за Горскостопански план за гори, собственост на Община Главиница. При проверката не са констатирани нарушения.

Извършена е една планова проверка на пункт за изкупуване на билки, намиращ се в с. Зафирово, община Главиница и една планова проверка на Община Ситово за издадените от тях позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения на екологичното законодателство не са констатирани.

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Съставен е АУАН на 14.07.2021 г. на собственика на екземпляр от вида Сив папагал Жако (Psittacus erithacus), маркиран със затворен пръстен № BG11C20NZK780 и издаден CITES сертификат № 20BG0411EU/08.12.2020 г. за констатирано нарушение на чл. 92, ал. 1 от ЗБР.

Издадени са 4 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”, които през месец юли са 31.

Извършена е 1 извънредна проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ПЗ „Декилиташ” – с. Мечка, община Иваново. Проверката е във връзка със сигнал за провеждане на мотосъбор, чийто шум и вибрации ще увредят защитената територия. На място е установено, че сцената и останалите атрибути, необходими за провеждането на събора отстоят на 170 м от скалното образувание, част от ПЗ. Поземленият имот, в който се провежда събитието не попада в границите на ЗЗ от НАТУРА 2000. Мероприятието не представлява инвестиционно предложение съгласно ЗООС и същото не противоречи не режима на дейности визиран в заповедта за обявяване на природната забележителност.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 64 бр. проверки: 46 планови и 18 извънредни, от които 3 бр. – по изпълнение на предписания,  3 бр. по Регламент 1013/2006, 5 бр. по сигнали и една по жалба, 4 бр. по преустановяване образуването на отпадъци. Дадени са 11 задължителни предписания. Експертите от направлението са участвали в 11 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, като на 4 са били водещи: „Адванс техник композит ЕАД, Силома АД, ЗММ „Стомана“ АД, „Екопродукт” ЕООД. За констатирани нарушения са съставени 3 бр. АУАН.

Приоритетно през месец юли са извършени проверки във връзка с: изпълнението на плана за контролната дейност на инспекцията, по постъпили уведомления за преуставяване образуването на отпадъци, оказване на съдействие на Агенция „Митници“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ по Регламент 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци и по сигнали и жалби на граждани.

При осъществения през месец юли контрол са установени нарушения на разпоредбите на ЗУО, за които са съставени: два АУАН, на „Метал амбалаж“ ЕООД, за неизпълнено предписание и на физическо лице за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. През отчетния период са издадени три НП на обща стойност 10 000 лв.

Утвърдени са 70 броя работни листи за класификация на отпадъците, подадени чрез НИСО.

През месец юли са получени десет сигнала за нарушение на Закона за управление на отпадъците. По четири от сигналите са извършени проверки на място, а останалите са препратени по компетнтност. Две от проверките са съвместно с представители на Общинските администрации Русе и Ценово. Сигналите касаят нерегламентирано изхвърляне и третиране на отпадъци. По подаден сигнал от РУ на МВР-гр. Сливо поле, за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, събрани в еднокубикови пластмасови съдове, са извършени две извънредни проверки. Едната е на Община Сливо поле, а другата на физическо лице, извършило състава на нарушението. Съставен е един АУАН на физическото лице. Извършено е почистване на замърсения терен, което е удостоверено с последваща проверка на място и КП. По сигнал за замърсяване на имот, намиращ се в с. Голямо Враново, община Сливо поле, е извършен контрол на място. Дадено е предписание за почистване на кмета на кметството, което е изпълнено. По сигнал за нерегламентирано третиране на ИУМПС, съвместно с община Русе е извършена проверка на визирания в сигнала имот. Не е констатирано наличие на ИУМПС или части от тях. Сигналът е неоснователен. През месец юни за нарушение на изискванията на Наредбата за ИУМПС, е съставен един АУАН на физическо лице, което е стопанисвало въпросния имот.     

През отчетния период в РИОСВ – Русе са постъпили две жалби. Едната се отнася за  замърсяване на улицата в квартал на гр. Русе и е  препратена по компетентност до кмета на общината. По втората е извършена проверка на място, на кравеферма на ЗП „Славка Недялкова“, намираща се в с. Новград, община Ценово. Единият от проблемите, който е от компетентността на РИОСВ, е за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. При проверката  (съвместно с община Ценово) не е констатирано наличие на отпадъци. Нямало е и следи от тяхното изгаряне. Била е осъществена връзка с жалбоподателя, който към настоящия момент нямал оплаквания от обекта. По другите посочени проблеми, които не са от компетентността на РИОСВ, жалбата е препратена до съответните институции.

През месец юли не са установени замърсявания на речни дерета и корита. Извършени са 16 планови проверки за чистота на населените места. Дадени са предписания за почистване на замърсени терени на кметовете на общините Сливо поле, Исперих и Цар Калоян, както и на кмета на с. Езерче, община Цар Калоян и на кметския наместник на с. Писанец, община Русе. Предстоят проверки по изпълнението им.

През месец юли е съставен АУАН на „Шик-Шик“ ДЗЗД, за непредоставяне на информация по чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са взели участие в седем комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда („Оргахим“ АД, „Селур Фарма“ ЕООД „А.Л.Филтър“ ЕАД, ЗММ „Стомана“ АД, „ЕМЦ Дистрибюшън“ ЕООД). През отчетния период е извършена една самостоятелна планова проверка на „Хром‘ АД. Не са констатирани нарушения на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовата нормативна уредба. Дадени са общо пет предписания на операторите, като са изпълнени в посочения срок съобразно отчетния период.

През отчетния период са изготвени две експертни вътрешни становища по фактор ОХВ, относно:

 • Инсталация за нанасяне на повърхностни полимерни покрития върху стоманени ламаринени ролони с местонахождения УПИ XX 1959 в ИЗП с възложител „Труд“ АД;
 • Инсталация за компресиран природен газ – ГРП бутилкови групи и площадков газопровод с възложител „Дичия“ ООД.

През отчетния период експерт от направлението е взел участие в една държавна приемателна комисия (ДПК) за строеж: Реконструкция и рехабилитация на първостепенна общинска улична мрежа в община Бяла.

Експертите по химикали са взели участие в две обучения от МОСВ и Национален екологичен институт – обучение по пилотен проект по REF-9 и преминато лекционно и практическо обучение за повишаване на класификацията в областта на анализа и оценката на риска от аварии при съхраняване и използване на опасни химични вещества на тема:

Оценка на риска в обекти с опасни вещества.

ОВОС и ЕО

През отчетния период експертите са извършили общо 6 броя проверки, от които:

- 1 бр. включена в Плана за контролна дейност за 2021 г. на РИОСВ-Русе, свързана с наблюдение и контрол при прилагането на ОУП на Община Алфатар (внесеният доклад е приет);

- 5 бр. участия в състава на Държавни приемателни комисии.

Комплексни разрешителни

През месец юли са извършени 4 планови проверки на оператори, с издадени комплексни разрешителни, съгласно Годишния план за 2021 г.: „Регионално депо за опасни и неопасни отпадъци“, гр. Русе, „Регионално депо за неопасни отпадъци“, гр. Силистра.; Инсталация за производство на топлинна енергия чрез изгаряне на опасни отпадъци „Грийнбърн“ ЕООД – гр. Разград и Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери „Язошефи“ ООД – с. Смирненски. Община Ветово.

Дадени са две предписания на горецитираните оператори и не са съставени АУАН.

Във връзка с непредставяне в срок на Годишен доклад по околна среда за изпълнение на условия в комплексно разрешително за 2020 г., на оператора „Енсанс-95“ ЕООД, с. Дянково, Община Разград е връчен АУАН.

Изготвени са две становища във връзка с процедури по актуализация на две комплексни разрешителни на „Биовет“ АД – клон Разград и на „Топлофикация-Русе“ АД.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец юли 2021 г. са извършени тринадесет планови контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Адванс техник композит” ЕАД - гр. Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци); „Оргахим” АД – гр. Русе (по компоненти въздух и води, по ЗОПОЕЩ и фактор отпадъци); „АЛ Филтър” ООД - град Русе ( по фактори отпадъци и ОХВ); „Унипак - В“ ЕООД, гр. Русе (по компонент води и фактор отпадъции); „Евис“ ООД - гр. Русе (по компонент въздух и фактор отпадъции); „ЕМЦ Дистрибюшън” ЕООД - град Русе (по фактори ОХВ и отпадъци, и по ЗОПОЕЩ); „Селур фарма” ООД - град Разград (по компоненти въздух и води, и фактор ОХВ); „Ауто Стоев” ООД - гр. Разград (по компонент въздух и фактор отпадъци); „Динамика” АД - град Кубрат (по компоненти въздух и води); ЗММ „Стомана” АД - град Силистра (по фактори отпадъци и ОХВ); „Силома” АД - град Силистра (по фактори отпадъци и ОХВ); „Интер ес-2000” ЕООД - село Ситово (по компонент води и фактор отпадъци); „Екопродукт” ЕООД - с. Попина (по компонент води и фактор отпадъци). 

При проверките са дадени 9 предписания. Не са съставени АУАН.

СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на две предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал на територията на Област Русе с оператор „Булмаркет ДМ“ ЕООД. Дадени са пет предписания, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

Извършена е една извънредна проверка на обект с нисък рисков потенциал „Петролна база“ – гр. Мартен с оператор „ДМВ Петрол“ ЕООД, във връзка потвърждение на извършената класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС.

През отчетния период е изготвено едно вътрешно експертно становище: По процедури по преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП „Производствена сграда с лаборатория, административно-битова и складова част в УПИ ХХ-1444, КВ. 1001, ИПЗ, гр. Русе“, с възложител „ДД Логистика“ ЕООД.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН.

АУАН, НП и ПАМ

1. ДЗЗД „Шик-шик“, гр. Разград, АУАН № 0002502/09.07.2021 г. – не е представило в РИОСВ-Русе в срок уведомление за осъществен товар на отпадъци извън територията на ЕС– чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;  

2. С.И., гр. Русе, АУАН № 0001747/13.07.2021 г. – нерегламентирано изхвърля отпадъци – чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците;

3. „Метал амбалаж“ ЕООД, село Дянково, АУАН № 0002409/12.07.2021 г. – не е изпълнило дадено задължително предписание – чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;        

4. К.Н., град Разград, АУАН № 0002317/14.07.2021 г. – не е внесла в срок  заявление за регистрация на папагал Жако – чл. 92, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие;

5. „Скални материали“ АД, гр. Русе, АУАН № 0002576/19.07.2021 г. – не е провело емисионен контрол, като не е извършило СПИ на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове – чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Издадени Наказателни постановления

1. Н.И., село Малко Враново, НП № 28/28.07.2021 г., по чл. 31, ал. 2, т.6 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лв. – в качеството си на билкозаготвител не е изпълнила задължението си да представи всрок до 20.01.2021 г., в РИОСВ-Русе информация за изкупени, обработени, реализирани билки през 2020 г. и техния произход по позволително, както и складовите наличности в организираният от нея пункт.

2. „Оркиде-2010“ ООД, гр. Русе, НП № 29/28.07.2021 г., по чл. 31, ал. 2, т.6 от Закона за лечебните растения в размер на 300 лв. – в качеството си на билкозаготвител не е изпълнило задължението си да представи всрок до 20.01.2021 г., в РИОСВ-Русе информация за изкупени, обработени, реализирани билки през 2020 г. и техния произход по позволително, както и складовите наличности в организираният от дружеството пункт в село Смирненски.

3. „Жити“ АД, гр. Русе, НП № 30/28.07.2021 г. по чл. 36 ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер на 100 лева – дружеството не е провело емисионен контрол, като не е извършило СПИ на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове.

4. S.Y., гр. Истанбул, РТурция, НП № 31/29.07.2021 г. по чл. 128в от Закона за биологичното разнообразие в размер на 100 лева – внесъл е живи екземпляри (3740 бр.) от вида медицинска пиявица (Hirudo medicinalis), без да притежава документи за тях и в нарушение на изискванията на Регламент 338/97.

5. „Джамбо ЕС.Б“ ЕООД, гр. София, НП № 32/30.07.2021 г. по чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния въздух  в размер на 1000 лева – не е представила в срок до 15.02.2021 г. в РИОСВ – Русе информация за оборудването, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове за периода от 01.012020 г. до 31.12.2020 г.

Директорът на РИОСВ – Русе е издал две писмени предупреждения по съставени АУАН, при които е констатирано, че нарушението е маловажно и не е с отрицателно въздействие върху околната среда.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

 Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

В резултат на осъществения контрол през месец юли е преустановено замърсяването на р. Бели Лом, землище гр. Разград и е отменена наложена от 2019 г. текуща месечна санкция на оператор.

В изпълнение на дадени предписания са почистени замърсени терени в населени места.  При осъществения контрол по Регламент 1013 е предотвратено допускането на територията на страната на нерегламентиран трансграничен превоз на отпадъци.

Бизнеса

През месец юли 2021 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 120 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми; и уведомления за план/програми, от които 0 указателно писмо е за последваща процедура по ОС
 • 36 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 16 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 9 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 7 указателно писмо за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 101 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 38 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 16 писма за консултация с РЗИ;
 • 9 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 23 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 8 писма до БДДР;
 • 1 писмо до ИАОС;
 • 2 писма до БАН- за консултация;
 • 1 писмо до възложител за задължения;
 • 1 писмо до РУ Ангел Кънчев – за становище;
 • 2 писма до общини за становище;
 • 7 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 5 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 3 решения за прекратяване на процедури по Глава Шеста от ЗООС;
 • 2 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува“;
 • 24 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.

През отчетния период са издадени:

-7 регистрационни документа по ЗУО;

Издадените в периода 01.07.2021 - 30.07.2021 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”;

В НИСО са утвърдени над 70 работни листи.

През периода е взето участие в заседания на девет ДПК  за приемане на строежи.


Архив на месечните справки от януари до юни 2021 г. 

Архив на месечните справки по години: 2014 г. - 2015 г. - 2016 - 2017 - 2018 г. - 2019 г. - 2020 г. 

България в Юнеско

Галерия