За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Месечни справки за контролна дейност

Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе

за месец февруари 2023 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец февруари 2023 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 110 проверки, в т.ч. планови 74 бр., извънредни 36 бр. Броят на проверените обекти е 105, като 84 са планови и 21 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 28 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец февруари 2023 г. са съставени 6 броя актове за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 6 бр. наказателни постановления, с които на юридически лица са наложени имуществени санкции в общ размер на 85 000 (осемдесет и пет хиляди) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил едно споразумение по съставен АУАН на стойност 350 лв.

През месеца не са налагани, спирани, отменени или възобновени текущи санцкии за замърсяване на компонентите на околната среда, на основание чл. 69 от Закона за опазване на околната среда.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 42 760 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 7 519 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН не са постъпвали суми. От структурите на НАП през месец февруари 2023 г. по наложени административни мерки са постъпили 13 200 лв.    

От получените суми през месец януари 2023 г., на общините през месец февруари 2023 г. са преведени 8 865,92 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 4 132 лв.

През периода е постъпила една писмена жалба относно разнасяне на неприятна миризма и замърсяване на чужд имот в резултат на струпани торови маси от отглеждане на крави в землището на село Гецово, Община Разград. Жалбата е препратена по компетентност до Областна дирекция по безопасност на храните гр. Разград и до Община Разград.

В периода от 01.02.2023 г. до 28.02.2023 г. са постъпили общо 26 сигнала, получени на:

 • зеления телефон 19 бр.;
 • по електронна поща 1 бр.;
 • чрез контактната форма в Интернет 5 бр.;
 • на централата на РИОСВ – Русе 1 бр.

От тях 3 са препратени по компетентност; 2 са основателни и 19 са неоснователни. По  2 сигнала, постъпили през месец февруари предстоят проверки през месец март.

Разпределението на сигналите по общини е както следва: за проблеми на територията на община Русе – 23; за община Разград – 1; за община Лозница – 2.

През месец февруари преобладаващи са сигналите, свързани със ЗЧАВ за усещане на неприятни миризми, оприличени на химически вещества и/или въглища; 6 сигнала са за запалени сметища и нерегламентирани дейности с отпадъци, един сигнал по ЗВ за замърсяване на водни обекти и един сигнал по ЗБР.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми и замърсяване на въздуха;

- запалени отпадъци  и нерегламентирани сметища;                

- замърсяване на водите;

- намерен в безпомощно състояние екземпляр от вида средиземноморски прилеп.

През месец февруари са извършени проверки по 2 бр. постъпили сигнали през месец януари, като същите са неоснователни.

По постъпилите през месец февруари сигнали са извършени 6 броя проверки, като са проверени 5 обекта на територията на РИОСВ-Русе.

По сигнал за разпилян товар с каолин е изискана информация от Областно пътно управление - Разград, което е предоставило информация, че са предприети мерки по почистване на пътното платно след пътния инцидент.

Предприети са мерки и последващ контрол по сигнал за разпилян товар - белина, в района на кръговото кръстовище на свободна зона - Русе, по главен път Русе – Силистра. Районът на ПТП е почистен, а белината е преместена на територията на Регионално депо-Русе.

По постъпил сигнал за незаконна сеч на дървета в землищата на селата Копривец и Пет Кладенци, община Бяла през месец януари, е извършена последваща проверка през отчетния период, в резултат на която е констатирано нарушение и предстои да бъде съставен АУАН през месец март.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец февруари беше изготвянето на годишния отчет, проверките по изпълнението на годишния план, както и по постъпили сигнали и жалби.

Друг акцент в работата беше участие в съвместни проверки с РДНСК –Русе и община Русе на десет дружества, които са потенциални източници на неприятни миризми на територията на град Русе с цел установяване на незаконно строителство, в резултат на което се изпускат нерегламентирано емисии в атмосферния въздух.

В началото на месец февруари са проведени работни срещи с представители на всички 22 общини в териториялния обхавт на Инспекцията и с директорите на трите областни пътни управления относно задълженията им по Закона за управлеине на отпадъците.

Проконтролирано е извеждането на опасен отпадък от резервоарите на площадката на „Булмаркет ДМ“ ЕООД, на територията на ДИЗ „Тегра“ – Русе. Отпадъците са собственост на ТД „Държавен резерв“, гр. Велико Търново.

Извършени са съвместни проверки с БДДР-Плевен относно наличие на замърсявания и нарушена проводимост на речни легла.

Превантивен контрол

През месец февруари експертите от дирекция „Превантивна дейност“ са разгледали 15 бр. уведомления за инвестиционни предложени/планове/програми по реда на Глава Шеста на ЗООС, като са указани съответните приложими процедури (10 бр. процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 5 бр. процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО). Финализирани са 2 броя процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 7 броя процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Две процедури по Глава Шеста са прекратени (1 бр. по искане на възложителя и 1 бр. поради установена недопустимост на намеренията на възложителя).

През периода продължава работа по следните процедури по задължителна ОВОС:

 • за инвестиционно предложение за „Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория“ – през отчетния период е проведено обществено обсъждане и са представени протоколите от обсъждането.
 • за инвестиционно предложение за „Добив на строителни материали в находище Ценово-2 - варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценово“ – проведени са консултации по чл. 95, ал. 3 на ЗООС.

Tекущ контрол

През месец февруари 2023 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 9;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 75 бр. проверки: 53 планови, от които 4 са комплексни и 22 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – общо 11 бр. проверки, от които 8 бр. планови проверки (с 5 бр. пробонабирания) и 3 бр. извънредни проверки с 2 бр. пробонабирания;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 28 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна” и 1 планова на ЗМ „Находище на пролетно ботурче - Бреница”;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 3 извънредни проверки, от които 1 брой за бедстващ защитен екземпляр, 1 бр. във връзка с размножени екземпляри по чл. 70 от ЗБР и 1 бр. във връзка със сигнал за незаконно изсичане на гори върху земеделски земи на територията на Община Бяла;
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 3 бр. извънредни проверки по документи, от които 1 бр. за нерегистриран билкозаготвителен пункт и 2 бр. на билкозаготвители, във връзка с неизпълнение на задължения по чл. 31, ал. 2, т. 6 от ЗЛР.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 2 проверки по дадени предписания, като е установено, че не са предприети действия по изпълението им. Съставени са два АУАН. За констатирано неизпълнение на предписание през месец януари е съставен и връчен през месец февруари един АУАН.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец февруари 2023 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  отчитат: 6 денонощия с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 мкр. за град Русе, и нито едно превишение за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра резултатите от измервания касаят само периода 01.02.- 14.02.2023 г. Останалите данни до края на месец февруари, ще са налични към средата на м. март. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски, с изключение на азотните оксиди, въглеродния оксид и ФПЧ2.5 които имат по-високи стойности в дните с превишения на нормата на ФПЧ10. Влошеното качество на атмосферния въздух през месеца е в  следствие от използването на твърди горива за битово отопление (основно дърва и въглища). По-голям брой превишения се отчитат именно през този период на годината, при липса на вятър и наличие на температурни инверсии, което спомага за по-трудно разсейване и задържане на замърсителите във въздуха над града. Най-неблагоприятно за разсейването на замърсителите на атмосферния въздух е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 m/s.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 4 планови проверки и две извънредни проверки по постъпили сигнали. При проверка за наличие на неприятни миризми в жилищен район на град Русе, експертите от направлението не са потвърдили органолептично наличие на миризми. По друг постъпил сигнал за неорганизирано прахово замърсяване от дейността на склад за внос, пакериране и търговия с въглища в гр. Русе при силен вятър е извършена незабавна проверка на място. Констатирано е, че на площадката не се извършват дейности по разтоварване на въглищни фракции поради наличието на неблагоприятни климатични условия – силен вятър.  Експерт от направлението е взел участие в една държавна приемателна комисия. Експертите от направлението са участвали в 3 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни. Не са съставяни актове за установяване на административни нарушения (АУАН) по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и подзаконовата нормативна уредба.

При месеца експерти от направлението са участвали в проверки на предприятия в град Русе, потенциални източници на неприятни миризми. Проверките са възложени на служители на РДНСК-Русе, във връзка с писмо на кмета на Община Русе до Министерски съвет на Р България. При извършените проверки не са установени незаконни строежи, за които сезира кмета на общината.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 9 броя Доклади на оператори, за извършени Собствени периодични измервания (СПИ) и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени Собствени непрекъснати измервания (СНИ).

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), 143 оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ са представили  отчети за ФПГ за 2022 г.           

 Шум

През месец февруари 2023 г. не са извършвани контролни проверки по фактор шум. Изготвено е вътрешно становише по фактор „шум“ по проект на комплекно разрешително на „Пилко“ ЕООД, площадка в с. Българка, Община Силистра. Експертът е бил координатор на една проверка по условия в КР.

Води

През месец февруари 2023 г. са извършени общо 11 бр. контролни проверки на планови обекти, както следва:

7 бр. планови проверка с 5 пробонабирания на отпадъчни води: на „Eкогалваник“ ЕООД, гр. Русе, „Фибран България“ АД, гр. Русе, „Олео протеин“ ЕООД, гр. Русе , „Оберьостерайхише биодизел България“ ЕООД, гр. Русе и „Жити“ АД, гр. Русе;

Експерт от направлението е участвал в една планова комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Мартен мес“ ЕООД, гр. Мартен, млекопреработвателно предприятие  в гр. Ветото.          

Извършени са 3 бр. извънредни проверки на планови обекти: 2 бр. с пробонабиране на отпадъчни води по молба по чл. 69б от ЗООС на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград за ГПСОВ-Разград и ГПСОВ-Лозница и 1 бр. извънредна съвместна проверка с експерт от дирекция  „ПД“ на „Астра грийнплант” ЕООД, във връзка с условия в Решение по ДОВОС и актуализирано КР;

Експерт от направлението е участвал в три съвместни проверки с представител на БДДР Плевен по указания на Министъра на околната среда и водите, за проверки на водни обекти в с. Топчии, Община Разград, с. Писанец, Община Ветово и гр. Цар Калоян;

Експерти са участвали в проверки по условията на издадени КР на 3 бр. обекта „Градус 98” ЕООД, гр. Стара Загора, площадка в с. Червена вода, Община Русе, „Градус 98” ЕООД, гр. Стара Загора, площадка в кв. Средна кула на гр. Русе и „Труд” АД, гр. Русе

При проверките на операторите са дадени 3 бр. предписания. Не са сътавяни АУАН и санкции по чл. 69 от ЗООС за установени нарушение на Закона за водите.

През месец февруари приоритетите в направлението са били следните:

- изготвяне на отчет за контролната дейност на РИОСВ-Русе през 2022 г.;

- изработване на отчет за планирани и извършени проверки по Заповед на Министъра на околната среда и водите;

- разглеждане и съгласуване на план за собствен мониторинг по компонент „води“;

- 6 бр. вътрешни становища за проекти на Комплексни разрешителни;

- 3 бр. вътрешни становища по годишни доклади на Комплексни разрешителни;

- становища по промени в Указания за действие при аварийни ситуации и Наредбата за санкции;

- 4 бр. вътрешни становища по процедури по Глава Шеста от ЗООС;

-  становище за продължаване срока на действие на разрешително за заустване на БДДР;

- участие в 4 бр. извънредни проверки по писмо на РДНСК-Русе за незаконно строителство в предпиятия в гр. Русе;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция и консултации с други институции.

Почви

През месец февруари 2022 г. по компонент „Почви” не са  извършени  планови проверки. Във връзка с инвентаризация на складовете за излезли от употреба продукти за растителна защита, експертът е извършил извънредни проверки на два склада-в с. Богорово, община Силистра на територията на „Аймекс“ ЕООД и в гр. Главиница на „Агро-93“ ЕООД.

Експертът в направлението основно е извършил проверки по фактор отпадъци и е работил по издаването на документи по Закона за управление на отпадъците.

Изготвена е информация относно съществуващи общински депа, които не са рекултивирани и закрити до момента, както и във връзка с инвентаризация на складове за съхранение на ИУПРЗ.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 3 броя извънредни контролни проверки.

Първата е във връзка с подаден сигнал на електронната поща на РИОСВ-Русе за извършени незаконни сечи на гори в земеделски земи, разрешени от Община Бяла, по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ). На юридическото лице, извършило сечите е изпратена покана за съставяне на АУАН.

Втората проверка е по сигнал за намерен мъртъв екземпляр от вида средиземноморско прилепче (Pipistrellus kuhlii). Същият е предоставен за препариране на Регионелен исторически музей - гр. Русе.

Третата проверка на физическо лице размножаващо екземпляри по чл. 70 от ЗБР.

Регистриран е 1 пункт за изкупуване на охлюви.

Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”, които през месец февруари са 28.

Извършена е 1 планова проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Находище на пролетно ботурче” – с. Бреница, обина Тутракан. При проверката не са констатирани нарушения в режимите на дейности, регламентирани в заповедта за обявяване на територията.  

Лечебни растения

През отчетния период са извършени общо 3 броя извънредни контролни проверки по документи.

Първата е във връзка с нерегистриран билкозаготвителен пункт, което е установено след получена обобщена справка за изкупените, реализирани и налични през 2022 г. билки. На юридическото лице е съставен АУАН.

Извършени са и 2 бр. проверки на билкозаготвители, във връзка с неизпълнение на задължения по чл. 31, ал. 2, т. 6 от ЗЛР. На лицата са изпратени покани за съставяне на АУАН.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 75 бр.  проверки: 53 планови, от които 4 са комплексни и 22 извънредни, както следва: 2 бр. – по изпълнение на предписания, 5 бр. по сигнали, 4 по писмо на МОСВ, по писмо на оператора – 5 бр., по заявления – 3 бр. Дадени са 10 задължителни предписания. Съставен е един АУАН за неизпълнено предписание по Закона за опазване на околната среда.

Приоритетно през месец февруари е извършено следното:

 • Изготвени са писма до кметовете на 22-те общини на територията на РИОСВ-Русе и до Директорите на трите областни пътни управления за наличие на замърсявания с отпадъци и изготвяне на графици за почистване;
 • Проведени са среши с кметовете на общините по повод предприемането на мерки и действия за почистване на замърсявания на речни корита и прилежащите им терени;
 • Извършени са проверки по постъпили сигнали;
 • Проверки във връзка с предаване на отпадъци от територията на бивш завод на „Полисан“ АД (който е в несъстоятелност). Проконтролирано е извеждането на опасен отпадък от резервоарите на площадката.

Експерти от направлението са извършили проверка на „Лубрика“ АД-Русе, във връзка с провеждане на процедура по нотификация за внос на отпадъци. За резултата от проверката е изпратено до МОСВ становище.

Експерти от направлението са участвали в общо четири комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда.

При проверките са установени нарушения, за които през периода е съставен един АУАН, за неизпълнено предписание

През периода са изготвени и изпратени:

-в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;

- график за инвентаризация на складовете за излезли от употреба пестициди;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

- писма до кметовете на 22 общини във връзка с предприемане на действия по почистване на замърсявания с отпадъци;

- информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

През отчетния период са получени 6 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. По пет сигнала са извършени проверки на място. В сигналите се визира нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци, както и нерегламентиран трансграничен превоз на отпадъци. За неизпълнено предписание по един от сигналите е съставен АУАН. Три от сигналите са препратени по компетентност.

Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършвали 2 самостоятелни и 4 комплексни проверки съгласно Плана за контролната дейност за 2023 г. , както следва:

Самостоятелни:

 • „Винпром Русе Трейд” ЕООД – без предписания;
 • „Индустриалкомплект” АД – дадени са 2 предписания.

Комплексни:

 • „Адванс техник композит” ЕАД– дадено е едно предписание, което е изпълнено в срок;
 • „Дуна Лайн” ЕООД – дадени са 2 предписания;
 • ,,Ивиоˮ ЕООД – дадени са 2 предписания;
 • ,,Инакем солюшънˮ ООД – дадени са 2 предписания, които са изпълнени в срок.

Дадени са общо девет предписания, като три от тях са изпълнени, а останалите са със срок - следващия месец. Съставен е един АУАН за неизпълнение на предписание, дадено с констативен протокол от 2022 г.  на ,,Ивиоˮ ЕООД.

През отчетния период експерти от направлението са взели участие в 3 държавни приемателни комисии.

Експертите от направлението са взели участие и в две комплексни проверки с представители на РДНСК на 2 дружества – „Русе Кемикълс“ АД и „Адванс техник композит” ЕАД. Не са констатирани нарушения на екологичното законодателство, както и на ЗУТ.

През отчетния период са изготвени 5 вътрешни експертни становища, във връзка с уведомления за ИП и преценяване на необходимостта от ОВОС.

Предоставена е на МОСВ информация относно подновяване на Регистрирана организация по EMAS на „Комуналефект Сервиз“ ЕООД.

 ОВОС и ЕО

През месец февруари са извършени 3 планови проверки. В хода на проверките са обследвани 3 броя индивидуални административни актове, постановени от Директора на РИОСВ-Русе по реда на Глава Шеста от ЗООС, при което е констатирано, че и трите ИП са реализирани и индивидуалните административни актове не са загубили правно действие.

Проведени са 3 извънредни проверки във връзка с текущи процедури по Глава Шеста на ЗООС.

Експерти от РИОСВ-Русе са взели участие в една Държавна приемателна комисия.

Комплексни разрешителни

През месец февруари са извършени три планови проверки на оператори с издадено комплексно разрешително:

 1. „Градус – 98“ АД, площадка в кв. „Средна Кула“, гр. Русе;
 2. „Градус – 98“ АД, площадка в село Червена вода;
 3. „Труд“ АД.

Не са дадени предписания от извършените проверки.

Експерти от направлението са дали становище по постъпили проекти за условия в КР на трима оператори в процес на процедура по издаване на КР.

Разгледан е един План за собствен мониторинг по компоненти и фактори на околната среда на „Русе Кемикълс“ АД.

Постъпили са 6 бр. Годишни доклади по околна среда (ГДОС).

Изпратено е писмо до всички оператори с КР с предписание за докладване по регламент №166/2006 за създаването на ЕРИПЗ, както и за предоставяне на ГДОС.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец февруари 2023 г. са извършени шест контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Адванс техник композит” ЕАД - гр. Русе (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ), „Елика ойл”  ООД - град Силистра (по фактор отпадъци и ПД), ,,Ивиоˮ ЕООД, гр. Русе (по фактори отпадъци и химикали), ,,Инакем солюшънˮ ООД, гр. Русе (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ), „Дуна Лайн” ЕООД, гр. Русе (по фактори химикали и отпадъци), и „Мартен мес“ ООД, гр. Мартен, млекопреработвателно предприятие в гр Ветово (по компоненти води и въздух и фактор отпадъци).

При проверките са дадени общо 7 бр. предписания. Съставен е един АУАН  за констатирано нарушение - неизпълнение на дадени предписания от предходна проверка на оператор.

Извършена е една извънредна съвместна проверка по условия в Решение по ДОВОС и поставени нови условия в актуализирано КР на „Астра Грийнплант“ ЕООД, гр. Сливо поле, във връзка с предстоящо въвеждане в редовна експлоатация на планираните от оператора промени на работната площадка.

 СЕВЕЗО

През месец февруари не са извършвани планови проверки по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС за 2023 г., съобразно Приложение № 9 към чл. 25, ал. 1, т. 6 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

През отчетния период е съставен и връчен един АУАН за неизпълнение на предписание на предприятие с висок рисков потенциал - ,,Бореалис Л.А.Т България“ ЕООД. Постъпило е искане за сключване на споразумение.

АУАН, НП и ПАМ

 

 1. ЕМИ 2016“ ЕООД, гр. Разград, АУАН № 0002705/13.02.2023 г. – не е регистрирал пункт за билки, нарушение по чл.31, ал. 2, т. 1, съгласно среда Закона за лечебните растения
 2. „БОРЕАЛИС Л.А.Т. БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София, АУАН №0002047/13.02.2023 г. – не е изпълнило предписание, нарушение по чл. 157б, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда .
 3. А.С., гр. Русе, АУАН №0002601/22.02.2023 г. - не е изпълнил задължително предписание, нарушение по чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда.
 4. ИВИО“ ЕООД, гр. Русе, АУАН №0002015/27.02.2023 г. – не е изпълнило задължително предписание, нарушение по чл. 166, т. 3 вр. чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
 5. С.Ш., гр. Лозница, АУАН №0002570/27.02.2023 г. – не е изпълнена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, нарушение по чл. 82, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда.
 6. С.Ш., гр. Лозница, АУАН №0002571/27.02.2023 г. – не е изпълнена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, нарушение по чл. 82, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда.

Издадени Наказателни постановления:

1. „Оргахим“ АД, гр. Русе, НП № 17/07.02.2023 г. по чл. 136, ал. 2, т. 2 във вр. чл. 8, ал. 2, т. 3 буква „а“ и „б“ от Закона за управление на отпадъците в размер на 15 000 лв. – дружеството е извършило смесване на различни видове опасни и неопасни отпадъци..

2. „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, НП №18/07.02.2023 г. по чл. 123в, т. от Закона за опазване на околната среда в размер на 20 000 лв. – не е изпълнило условие от действащо Комплексно разрешително.

3. „Оргахим“ АД, гр. Русе, НП № 19/09.02.2023 г. по чл. 103, ал. 5, т. 1 от Закона за опазване на околната среда в размер на 15 000 лв. – не е изпълнило задължение да подаде уведомление за актуализация на извършена класификация до ИАОС.

4. „Оргахим“ АД, гр. Русе, НП № 20/13.02.2023 г. по чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда  в размер на 5 000 лв. – не е уведомило РИОСВ – Русе, на най - ранен етап за инвестиционно предложение.

5. „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, НП № 21/13.02.2023 г. по чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда в размер на 15 000 лв. – дружеството не е спазило изискванията на условие от Комплексно разрешително.

6. „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, НП № 22/13.02.2023 г. по чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда в размер на 15 000 лв. – дружеството не е спазило изискванията на условие от Комплексно разрешително.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе не сключвал споразумения през месец февруари.

Писмено предупреждение:          

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе  не е издавал  писмени предупреждения през месец февруари.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През месеца е установено, че дадените на Брикетната фабрика в гр. Русе предписания се изпълняват.

Дните с превишения на нивата на ФПЧ10 за месец февруари са шест, което в сравнение с предходни години е най-ниска стойност. Това показва промяна във вида на използваните твърди горива в битовия сектор.

При проверките с РДНСК-Русе и община Русе не са установени незаконни строежи на дружества-потенциални източници на неприятни миризми.

Бизнеса

През месец февруари 2023 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 174 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 3 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 24 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 15 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 10 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 5 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 83 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС;
 • 2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 7 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 2 решения за прекратяване на процедура по глава шеста от ЗООС;
 • 1 брой решение за спиране на производство по чл. 54 от АПК;
 • 32 броя писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 5 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредителна част „съгласува“.

През отчетния период са издадени:

- 2 разрешения за дейности с отпадъци;

- 11 регистрационни документа.

Издадените в периода 01.02.2023 -28.02.2023 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”.

В НИСО са утвърдени 50 работни листи на 14 оператори. Прекратени са 30 работни листа на стоматолози и лични лекари, поради смяна на адресите.

През периода е взето участие в заседания на общо 7 Държавни приемателни комисии.

Обществеността

 На 6 февруари директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова взе участие в заседание на Обществения съвет по екология в общината. Обсъждани са актуални екологични теми за гр. Русе, както и е докладвано за контролните проверки на обект „Брикетна фабрика“, извършваща дейност на ул. „Потсдам“. 

През месец февруари, по повод Световния ден на влажните зони, РИОСВ-Русе проведе конкурс  за комикс на тема: „Малки истории от Сребърна”. Ръководството на екоинспекцията, експерти по биологично разнообразие и изследователят на комиксовото изкуство Стоян Стоянов оцениха постъпилите творби, в които са  отразени годишните времена и промените, които настъпват във влажната зона, обитателите й, проблемите със замърсяването на защитената територия и др. Победителите в конкурса от Русе ще получиха грамоти и предметни награди, а най-добрите творби са публикувани на интернет страницата на инспекцията.

В рамките на три последователни дни директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова и експерти проведоха нарочни срещи с общинските кметове, както и с директорите на областните пътни управления. На кметовете са дадени предписания да предприемат мерки за идентифициране и почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, като те се отнасят и за участъците  по общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите им земи. Също така, до 10 март са им изискани графици за почистване на замърсени терени извън определените за целта места за изхвърляне на отпадъци, както и набелязване на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за поддържане чистотата на населените места. РИОСВ-Русе ще упражни контрол по спазване на тези предписания от началото на април. Задно с това предстоят съвместни проверки с общините по складовете за съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита за оценка на състоянието им и количеството на препаратите. 

На 6 февруари директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова взе участие в обществено обсъждане на ДОВОС на „Порт- Булмаркет“ в гр. Мартен.

На 23 февруари във фоайето на Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе е представена документалната изложба „Зараждане на гражданското общество в България (1987-1989)“. Съвместната инициатива на РИОСВ-Русе и Държавна агенция „Архиви“ се посвещава на 35-годишнината от демонстрацията на „Майките с количките“ – емблематичен пример на шест жени за проявена гражданска активност. Изложбата, състояща се от 21 пана, в снимки и документи от архива разказва за събитията от 1987 до 1989 г., дали тласък на демократичните промени у нас. Подготвена е по повод на предишна кръгла годишнина, с финансовата подкрепа на министерството на околната среда и водите. Тя е дело на историка и архивист с дългогодишен опит д-р Веселина Антонова, подготвена под научното ръководство на доц. д-р Михаил Груев – председател на Държавна агенция „Архиви“, който присъства на събитието.


Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец януари 2023 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец януари 2023 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 40 проверки, в т.ч. планови 6 бр., извънредни 34 бр. Броят на проверените обекти е 38, като 13 са планови и 25 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 16 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец януари не са съставяни актове за установяване на административни нарушения

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 16 бр. наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 57 200 (петдесет и седем хиляди и двеста) лв. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ-Русе е сключил две споразумения по съставени АУАН. Наложени са наказания „глоба“ за нарушение на чл. 133, ал. 3, т. 3 от Закона управление на отпадъците във вр. чл. 17, ал. 1  от Наредбата за ИУМПС в размер по 1400 лева, които след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН са по 980 лева и са заплатени отсанкционираните  физически лица в предвидения 14-дневен срок.

През месеца не са налагани, спирани, отменени или възобновени текущи санцкии за замърсяване на компонентите на околната среда, на основание чл. 69 от Закона за опазване на околната среда.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 40 500 лв., и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 11 082,40 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 2 100 лв.

От получените суми през месец декември 2022 г., на общините през месец януари 2023 г. са преведени 13 838, 95 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 7 619,64 лв.

През месец януари е постъпила една писмена жалба относно изсечени акациеви и орехови дървета в частен имот в землището на град Сеново, от дружество, което извършва законна сеч по дигата на река Бели Лом в същото землище. За предприемане на действия по компетентност, по проблема, писмено са уведомени „Напоителни системи“ АД - клон Долен Дунав и РДГ- Русе.

За периода 01.01.2023 г. до 31.01.2023 г. са постъпили общо 45 сигнала, получени на зеления телефон 25 бр. , по електронна поща 2 бр. , чрез контактната форма в Интернет 11 бр., на централата на РИОСВ – Русе 3 бр. и по поща – 4 бр.

От тях 5 са препратени по компетентност; 7 са основателни и 31 са неоснователни.

Разпределението на сигналите по общини е както следва:

Община Русе – 38 ; Община Кубрат – 1; Община Бяла – 1; Община Главиница – 1; Община Иваново – 1; Община Силистра – 2; Община Дулово – 1.

В отчетния период преобладаващи са сигналите, свързани с усещане на неприятни миризми, оприличени на химически вещества и/или въглища; 8 сигнала за запалени сметища и нерегламентирани дейности с отпадъци, 3 сигнала по Закона за водите за замърсяване на водни обекти и 6 сигнала по Закона за биологичното разнообразие за палеж на земеделска земя.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми и замърсяване на въздуха;

- запалени отпадъци  и разкомплектоване на ИУМПС;                

- замърсяване на водите на р. Дунав и р. Русенски Лом;

- намерени в безпомощно състояние птици.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месеците януари е изготвянето на годишния план и годишния отчет, проверките по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, участия в 11 заседания на ДПК.   

Друг основен акцент е изготвянето на писмени отговори по 9 парламентарни питания, съдържащи 20 въпроса, основоно по един и същи проблем. По един от въпросите е обработена информацията за петгодишен период.

Превантивен контрол

През месец януари експертите от дирекция „Превантивна дейност“ продължиха работа по стартиралата процедура по ОВОС за инвестиционното предложение за „Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория“. Внесеният през предходния отчетен период доклад за ОВОС е оценен с положителна оценка, като е насрочено обществено обсъждане за месец февруари.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО, експертите от дирекция ПД са работили по внесени нови и/или започнали през предходен период процедури. За 25 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, като 12 от тях подлежат на последваща процедура по преценяване необходимостта от ОВОС, 12 – на последваща процедура по преценяване необходимостта от ЕО и за 1 ИП е определена задължителна процедура по ОВОС. Финализирани са 9 броя процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 10 броя процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

  През месец януари 2023 г. експертите от дирекция „Превантивна дейност“ са работили  и по изготвяне на:

 • Плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2023 г.;
 • Годишния отчет на РИОСВ-Русе за 2022 г.;
 • Отчет по изпълнение на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси и представяне на подробен отчет към 31.12.2022 г. за изпълнение на програмния бюджет на МОСВ, като текстовия формат на отчета ще бъде оформен като отделен документ, в който ще бъдат представени постигнатите резултати по изпълнение на Програмата.    

Текущ контрол

През месец януари 2023 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 11
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени 18 бр. извънредни проверки.
 • Извършено е извънредно измерване на качеството на атмосферния въздух в гр. Русе във връзка с подаден сигнал.
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“, 1 планова на ЗМ „Находище на пролетно ботурче“.
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 3 планови проверки: във връзка с проведеното среднозимно преброяване на водолюбивите птици; пазари и места за продажба на цветя и ДГС Разград за издадени позволителни по ЗЛР и 4 извънредни проверки за 4 броя бедстващи защитени екземпляри по сигнали.
 • Разпореждания за настаняване в спасителен център на бедстващи защитени видове – 3 броя.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 5 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец януари 2023 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  отчитат: 3 денонощия с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 мкр. за град Русе, и 1 денонощие за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра превишенията касаят само периода 01.01.- 16.01.2023 г. Останалите данни до края на месец януари, ще са налични към средата на м. февруари. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски, с изключение на азотните оксиди, въглеродния оксид и ФПЧ2.5 които имат завишени стойности в дните с превишения на нормата на ФПЧ10. Влошеното качество на атмосферния въздух през месеца е в  следствие от използването на твърди горива за битово отопление (основно дърва и въглища). По-голям брой превишения се отчитат именно през този период на годината, при липса на вятър и наличие на температурни инверсии, което спомага за по-трудно разсейване и задържане на замърсителите във въздуха над града. Най-неблагоприятно за разсейването на замърсителите на атмосферния въздух е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 m/s.

Във връзка с досъдебно производство, от ОД МВР-Русе е изискана информация за осъществената контролна дейност от РИОСВ- Русе на обект „Брикетна фабрика“ гр. Русе, собственост на „Автоман“ ЕООД, гр. София. Извършена е извънредна проверка на „Автоман“ ЕООД, гр. София. Констатирано, че на площадката не се извършва производствента дейност, а само внос, съхранение, пакеритане и търговия с въглища. Операторът е изпълнил дадените при предходни проверки предписания, за привеждане на дейността си на площадката с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

През месеца са изготвени отговори по потъпили 8 броя парламентарни питания на народни представители, във връзка с разпространението на неприятни миризми в гр. Русе и срещу дейността на „Брикетната фарбика“ в гр. Русе.

 През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 2 планови проверки. Извънредните проверки са 3. Експерт от направлението е взел участие в две държавни приемателни комисии. Не са съставяни АУАН за установени нарушения на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна уредба.

Във връзка с писмо на „АДМ Разград“ ЕАД за приключване на необходимите процедури по Глава Шеста и Глава Седма от ЗООС, и последващото актуализиране на Разрешителното за емисии парникови газове (РЕПГ), в съответсвие с инсталираните мощности на площадката, експерти на РИОСВ извършиха разпломбиране на част от оборудването към технологичните съоръжения, използващи като гориво природен газ.

През месеца в РИОСВ-Русе са постъпили 10 Доклада на оператори, за извършени собствени периодични измервания (СПИ) и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени собствени неперкъснати измервания (СНИ).

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), 61 оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ са представили  отчети за ФПГ за 2022 г.           

През м. януари е извършена една регистрация, съгласно чл. 30 л от ЗЧАВ на инсталация извършваща дейност по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител.

Шум

През месец януари 2023 г. не са извършвани контролни проверки по фактор шум.

Води

През месец януари 2023 г. са извършени общо 6 бр. контролни проверки на планови обекти, както следва:

            1 бр. планова проверка на „Лукойл България” ЕООД, терминал за светли горива в гр. Русе;

            Експерт от направлението е участвал в една планова комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Ромпетрол България” ЕАД, терминал за светли горива в гр. Русе.              Извършени са 3 бр. извънредни проверки на планови обекти „Оргахим Резинс” АД, „Оргахим” АД, „ВиК” ООД, Силистра (за ГПСОВ-Тутракан-КП) и 1 бр. извънредна проверка на извънпланов обект „Анел-07” ЕООД, собстеник на комплекс „Липите“ в Лесопарка до с. Николово, Община Русе

            Взето е участие в едно заседание на ДПК за въвеждане на водопроводи в гр. Тутракан.

            На проверените оператори не са давани предписания.   

            През отчетния период не са съставяни АУАН. Издадено е 1 бр. Наказателно постановление на „Пътперфект -Т” ЕАД, гр. Силистра.      

           Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода не са издавани Заповеди и Наказателни постановления за ТМС.

През месец януари 2023 г., в РИОСВ-Русе са представени 16 бр. годишни доклади по изпълнение на условията от разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, съгласно чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите (Обн., ДВ, бр. 67/1999 г.).

През месец януари 2023 г. са постъпили в РИОСВ-Русе 3 бр. сигнали по компонент „води“. За единия е уведомена „Морска администрация“ за предприемане на действия по компетентност. По другите два сигнала са извършени проверки, както следва:

- по сигнал за периодично появяваща се силна миризма от канализацията на „Техноваксистем“ ООД, гр. Русе. Извършен е обход на посочения от сигналоподателя адрес: бул. „Трети март“ № 40 (офис сграда и производствени помещения, разположени в близост до „Оргахим Резинс” АД, „Оргахим” АД). Сигналоподателят е посочил, че миризмата се разпространява от наличните сифони в санитарните възли на обекта. В момента на огледа не е установено наличие на миризми от РШ на площадката. Направена е проверка на ЛПСОВ на „Оргахим Резинс” АД, която е била временно спряна за почистване на помпите от задържани примеси и клони. Наблюдаван е минимален поток отпадъчна вода на вход и не са констатирани миризми в района.

-   по сигнал за замърсяване с отпадъчни води на дере, в близост до комплекс „Липите“, местност „Лесопарка“, село Николово, община Русе. Комплексът се състои от хотелска част и ресторант със сезонен режим на работа (дейност се извършва от месец март до месец октомври). В присъствието на представители на община Русе и управителя на „Анел-07” ЕООД е извършена проверка на прилежащи терени, включително и на горски, визирани в сигнала. Формираните от дейността на дружеството отпадъчни води се събират в безотточна изгребна яма, която се почиства два пъти годишно. В непосредствена близост се намира естествено оформено дере. Не е установено наличие на отпадъчни води и неприятна миризма.

Почви

През месец януари не са извършвани проверки по компонент „Почви”.

Експертът от направлението е участвал в изготвяне на годишния план и отчет за контролната дейност на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“.

Биологично разнообразие и НЕМ

През месец януари са извършени общо 7 броя контролни проверки,  от които три планови и четири извънредни.

Четири от проверките са по сигнали за 4 броя екземпляри в безпомощно състояние. С разпореждане на Директора на РИОСВ-Русе два екземпляра от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) и един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида кафявоглава потапница (Aythya ferina) е предоставен за препариране на Регионелен исторически музей гр. Русе.

Въз основа на това са изготвени 4 броя писма до Дирекция „НСЗП“, както и 3 броя разпореждания за настаняване на гореописаните екземпляри. Освен това са изготвени 3 броя писма до ЦРРРВ – Стара Загора и 3 броя протоколи за настаняване на цитираните екземпляри.

Извършена е планова проверка във връзка с провеждане на 48-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици. На 14.01.2023 г., съвместно с представители на Българското дружество за защита на птиците, е направено наблюдение и преброяване на водолюбивите птици по българския бряг на р. Дунав в участъка от речен километър 524 до км 492,5, както и в районите на рибарници „Мечка“, общини Борово и Иваново и при с. Басарбово, община Русе. Наблюдавани са следните видове екземпляри: голям корморан (Phalacrocorax carbo), посевна врана (Corvus frugilegus), чавка (Corvus monedula), речна чайка (Larus ridibundus), сива чапла (Ardea cinerea), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), голям синигер (Parus major), голям пъстър кълвач (Dendrocopos major), сива патица (Anas strepera), малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus), сврака (Pica pica), орехче (Troglodytes troglodytes), малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), гривяк (Columba palumbus), черен кълвач (Dryocopus martius), сива врана (Corvus cornix), зеленика (Carduelis chloris), горска зидарка (Sitta europaea), червенушка (Pyrrhula pyrrhula), къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), червен ангъч (Tadorna ferruginea), ням лебед (Cygnus olor), зеленоножка (Gallinula chloropus), обикновена чинка (Fringilla coelebs), щиглец (Carduelis carduelis), полско врабче (Passer montanus), син синигер (Parus caeruleus), сойка (Garrulus glandarius), земеродно рибарче (Alcedo atthis),  елшова скатия (Carduelis spinus), малък пъстър кълвач (Dendrocopos minor), тръстикова овесарка (Emberiza schoeniclus), морски орел (Haliaeetus albicilla), качулата потапница (Aythya fuligula), зелен кълвач (Picus viridis), гугутка (Streptopelia decaocto) и обикновен мишелов (Buteo buteo). Данните са изпратени в ИАОС за обобщаване.

С оглед на осъществяване на превенция върху търговията с ранно цъфтящи диви цветя е извършена една планова проверка на пазари и места за продажба на цветя в гр. Разград. Проверката е свързана с контрола върху търговията с растителни екземпляри, включени в Приложение III на Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г.). Не са констатирани нарушения.

Извършена е една планова проверка на ДГС Разград, като предмет на контрол са издадените позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения на екологичното законодателство не са констатирани.

Издадени са 2 броя регистрационни карти на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 22а от Закона за защита на животните.

През отчетния период е регистрирана една книга за билки, както и е организиран един нов билкозаготвителен пункт.

Защитени територии

През отчетния период са извършени 31 ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна“.

Извършена е и една планова проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Находище на пролетно ботурче“ – с. Осенец, община Разград. При проверката не са констатирани нарушения в режимите на дейности, регламентирани в заповедта за обявяване на територията.  

Отпадъци

През месец януари са извършени 18 бр. извънредни проверки. От тях 2 бр. - по изпълнение на предписания, 1 бр. - по писмо на МОСВ, 8 бр. - по подадени заявления за издаване на разрешение, 1 бр.  - самосезиране, 5 бр.  – по сигнали, 1 бр. - за прекатяване на работни листи и 1 бр. по заповед на директора на РИОСВ - Русе. По съставени АУАН от предходни периоди, са издадени три НП на стойност 6 000 лв. (на две юридически лица и на едно физическо лице)

През месец януари не са установени замърсявания на речни дерета и корита. С цел превенция от наводнявания, в резултат на непочистени дерета и прилежащите им територии, РИОСВ –Русе е изпратила писма до всички кметове на 22 общини, разположени в обхвата на инспекцията.

През отчетния период са получени 6 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Сигналите са отнасят до нерегламентирано третиране на излезли от употреба на моторни превозни средства-ИУМПС, нерегламентирано изхвърляне на битови и строителни отпадъци. В един от сигналите са описани два терена, които са собственост на юридически лица.

По един от проблемите за разпилени пластмасови бутилки с белина са подадени два сигнала, от едно и също лице. Извършени са две проверки по компонент въздух и фактори –отпадъци и ОХВ.

Общо са извършени 5 проверка по сигнали.

Осъществен е последващ контрол за изпълнение на предписание за почистване на замърсен с отпадъци терен в с. Долно Ряхово, община Главиница и за премахване на ИУМПС от имот в гр. Ветово. Установено, че предписанията са изпълнени. Отпадъците са предадени на лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО.

Химикали

През отчетния период експертите са работили по изготвянето на годишния план за  контролната дейност и годишния отчет за 2022 г.

През отчетния период са изготвени два отговора до МОСВ с информация за хром VI в цимент - редуциращ агент и инсталации за производство на озон.

Експерти от направлението са разгледали и дали становище по проекта на актуализираната Методика за класифициране на случаи по ЗОПОЕЩ и за определяне/остойностяване на превантивни/оздравителни мерки по закона и подзаконовата нормативна уредба към него.

През отчетния период е изготвено едно вътрешно експертно становище, във връзка с преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение.

През отчетния период експерт от направлението е взел участие в четири държавни приемателни комисии.

ОВОС и ЕО

През месец януари е извършена една извънредна проверка във връзка с дадено предписание в предходен протокол.

ксперти от дирекция ПД са взели участие в общо 3 броя ДПК на различни обекти. Взето е участие и в две заседания на експертния съвет по устройство на територията  в община Русе (ОЕСУТ).

Комплексни разрешителни

През месец януари 2023 г не са извършвани планови проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец януари 2023 г. е извършена една планова контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Ромпетрол България” ЕАД, терминал за светли горива в гр. Русе

При проверката не са констатирани нарушения. Не са дадени предписания, съответно не са съставени АУАН.

Извършени са две извънредни проверки по постъпили сигнали за разпилян товар от МПС – пластмасови еднолитрови бутилки с белина, в района на кръгово кръстовище на Свободна зона Русе по главен път Русе – Силистра. При провека на място на инцидента не е констатирано изтичане на белина (от спукани от преминаващи МПС бутилки) и наличие на интензивна миризма на хлор в района. Писмено са уведомени Община Русе и ОД МВР-Русе за предпиремане на мерки за почистване на замърсения участък от пътното платно. Незабавно е извършено почистване от служители на община Русе, като събраните бутилки, временно са преместени на територията на клетка за опасни отпадъци на Регионално депо Русе.

 СЕВЕЗО

През месец януари е изготвена и съгласувана Програма за провеждане на планови проверки на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, включени в годишния план за контролна дейност на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС за 2023 г., съобразно Приложение № 9 към чл. 25, ал. 1, т. 6 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. Същата е изпратена в МОСВ за утвърждаване.

Предоставени са предложения и бележки по проект на указания за контролната дейност на предприятията с нисък и висок рисков потенциал.

Разгледана е Заповед № РД-1139/02.12.2022 г. на министъра на околната среда и водите. Съответно е изготвена заповед на директора на РИОСВ- Русе за определяне на комисия по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС за всяка административна област, на територията, на която са разположени предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.

През отчетния период е извършена една извънредна проверка по изпълнение на предписания на предприятие с висок рисков потенциал - ,,Бореалис Л.А.Т България“ ЕООД. Констатирано е неизпълнение на същото и предстои предприемане на административно-наказателни мерки.

Във връзка с изискванията на чл. 106, ал. 4 от ЗООС, през месец януари е издадено Решение № ДППГА-02-А4/2023 г. за потвърждение на пълнотата и съответствието на актуализирания Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии на оператор „Биовет“ АД, площадка Разград.

АУАН, НП и ПАМ

През отчетния период няма съставени АУАН. /до 24-01-2023г./

Издадени Наказателни постановления:

1. „Мартен Мес“ ООД, гр. Мартен, МПП - Семерджиево,  НП № 1/03.01.2023 г. по чл. 135, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лв. – дружеството не води генерирана в НИСО електронна отчетна книга.

2. „Ивио“ ЕООД, гр. Русе, НП № 2/03.01.2023 г. по чл. 35, ал. 3, т. 3 във вр. чл. 35, ал. 1, т. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси  в размер на 1 000 лв. – неправилно съхранение на  ОХВС на открита площадка на оператора.

3. „Мартен Мес“ ООД, гр. Мартен, МПП – Ветово, НП № 3/03.01.2023 г. по чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лв. – нерегламентирано изгаряне на отпадъци.

4. „Ивио“ ЕООД, гр. Русе, НП № 4/03.01.2023 г. по чл. 35, ал. 3, т. 3 във вр. чл. 35, ал. 1, т. 6 Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси  в размер на 1 000 лв. – неизвършена оценка на безопасното съхранение на ОХВС в склад за съхранение на площадка.

5. „Зорница С“ ЕООД, гр. Русе, НП № 5/05.01.2023 г. по чл. 135, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 44, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лв. – дружеството не води електронна отчетна книга в НИСО.

6. „Пътперфект“ ЕАД, гр. Силистра, НП № 6/05.01.2023 г. по чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите в размер на 2 000 лв. – нерегламентирано заустване на производствени отпадъчни води във воден обект, без наличие на издадено разрешително.

7. Е. К., гр. Русе, НП № 7/05.01.2023 г. по чл. 133, ал. 4, пр. 2-ро във вр. чл. 29, ал. 2, пр. 4  от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лв. – нерегламентирано третиране на отпадъци в собствен имот.

8. „Екопродукт“ ЕООД, с. Попина, общ. Ситово, обл. Силистра, НП №8/05.01.2023 г. по чл. 164, ал. 1 във вр. 123в, т2 от Закон за опазване на околната среда в размер на 10 000 лв. – не спазва условия в издадено Комплексно разрешително.

9. Е.К., гр. Русе, НП № 9/09.01.2023 г. по чл. 166, ал. 3 във вр. чл.14, ал. 4 от Закон за опазване на околната среда в размер на 2 000 лв. – не е изпълнено дадено задължително предписание.

10. „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, НП № 10/10.01.2023 г. по чл. 164, ал. 1 във вр. чл. 123в, т. 2 от Закон за опазване на околната среда в размер на 20 000 лв. – неспазено условие в издадено Комплексно разрешително.

11. „Еко Русе Уейст Кълекшън“ ООД, гр. Русе, НП № 11/19.01.2023 г. по чл. 134, ал. 1, т. 2, пр. 2-ро във вр. чл. 29, ал.2, пр. 4 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лв. – извършва дейности с отпадъци без издаден разрешителен документ по ЗУО.

12. К.Т., с. Бабово, общ. Сливо поле, обл. Русе, НП № 12/24.01.2023 г. по чл. 41, ал. 1, пр. 2 вр. чл. 26 от Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер на 200 лв. – не е изпълнил дадено задължително предписание.

13.Еко Русе Уейст Кълекшън“ ООД, гр. Русе, НП № 13/25.01.2023 г. по чл. 128в от Закона за биологичното разнообразие вр. чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС в размер на 2 000 лв. – не е уведомил писмено на най-ранен етап компетентният орган за свое инвестиционно предложение.

14. „Екон-91“ ООД, гр. Русе, НП № 14/26.01.2023 г. по чл. 166, т. 3, вр. чл. 165 вр. чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда в размер на 2000 лв. – не е изпълнено дадено задължително предписание.

15. „ТМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, гр. Русе, НП № 15/26.01.2023 г. по чл. 162, ал. 1 вр. чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в размер на 5000 лв. – не е уведомило писмено компетентния орган за своето инвестиционно предложение.

16. „Ивио“ ЕООД, гр. Русе, НП № 16/31.01.2023 г. по чл. 128в от Закона за биологичното разнообразие вр. чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС в размер на 2 000 лв. – не е уведомил писмено на най-ранен етап компетентният орган за свое инвестиционно предложение.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил две споразумения с:

1. В.Ч., гр. Тутракан, област Силистра по съставен АУАН № 0002524/21.12.2022 г. – извършва дейности R13 /съхранение/ на ИУМПС без разрешително . Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 133, ал. 3, т. 3 от Закона управление на отпадъците във вр. чл. 17, ал. 1  от Наредбата за ИУМПС в размер на 1400 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 980 лева.

2. Л.Н., гр. Ветово, общ. Ветово, област Русе по съставен АУАН № 0002747/14.12.2022 г. - извършва дейности R13 /съхранение/ на ИУМПС без разрешително . Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 133, ал. 3, т. 3 от Закона управление на отпадъците във вр. чл. 17, ал. 1  от Наредбата за ИУМПС в размер на 1400 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 980 лева.

Писмено предупреждение:          

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е издал писмено предупреждение:

1. „Новал 1“ ЕООД, гр. Разград, ПП № 1/12.01.2023 г. по съставен АУАН № 0002479/07.12.2022 г. – неизпълнено условие от действащо Комплексно разрешително, съгласно разпоредбата на чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на колната среда.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

Предприети са своевременни действия, като писмено са  уведомени община Русе и ОД на МВР – Русе във връзка с постъпил сигнал за разпилени пластмасови бутилки с белина в района на кръговото кръстовище за Свободна зона - Русе, по посока на гр. Мартен. При извършените извънредни проверки е установено е, че няма разливи и миризми на мястото и в района. Разпилените опаковки са събрани от служители към община Русе и временно се съхраняват на площадката на клетката за опасни отпадъци на Регионално депо – Русе.

Във връзка със сигнал и последващо парламентарно питане за запрашаване с въглищен прах на съседните на брикетната фабрика в гр. Русе имоти, експерти на РИОСВ-Русе са извършили проверки и са констатирали, че са изпълнени предвидените мерки за ограничаване на неорганизираното разпространение на въглищен прах. Допълнително, с цел доказване на основателността на сигнала, е извършено измерване  с МАС от РЛ-Русе в района на брикетната фабрика.

През месец януари „ВиК“ ООД – Русе е приключило работата по изграждането на канализационнатата мрежа в кварталите „Среда кула“ и „Долапите“, гр. Русе, както и е извършено превключване на всички градски канализационни колектори към р. Русенски Лом и промишления колектор „България“ към р. Дунав. По този начин всички битово-фекални и промишлени отпадъчни води са пренасочени за допречистване към ГПСОВ – Русе и е преустановено замърсяването на реките с непречистени отпадъчни води.

Бизнеса

През месец януари 2023 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 132 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 3 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 14 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 25 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 12 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 12 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 1 указателно писмо за провеждане на задължителна ОВОС;
 • 49 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 19 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 12 писма за консултация с РЗИ;
 • 8 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 4 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 3 писма до БДДР;
 • 3 писма за становища до общини;
 • 9 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 10 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 4 решения за прекратяване на процедура по глава шеста от ЗООС;
 • 38 броя писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 5 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредителна част „съгласува“.

През отчетния период по процедури по Глава Пета на ЗУО са издадени:

 • 2 бр. решения за дейности с отпадъци,
 • 10 бр. регистрационни документа –един документ е за прекратяване на дейността, 2 броя за третиране на новорегистрирани фирми

Издадените в периода 01.1.2023 -31.1.2023 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци.”

В НИСО са въведени  30 работни листи за класификация на отпадъците и са утвърдени 70 работни листи.

През периода е взето участие в заседания на общо 11 ДПК.    

Обществеността

Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони  2 февруари 2023 г., под мотото: „Време е да възстановим влажните зони“  РИОСВ-Русе  обяви конкурс  за комикс на тема :  „Малки истории от Сребърна”. Конкурсът е предназначен за ученици от първи до седми клас в учебните заведения от  Русе, Разград и Силистра. Крайният срок за изпращане на комиксите е 10 февруари 2023 г.


Архив на месечните справки по години: 2014 г. - 2015 г. - 2016 - 2017 - 2018 г. - 2019 г. - 2020 г. - 2021 г. - 2022 г. 

Галерия