За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Месечни справки за контролна дейност

Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец декември 2020 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец декември 2020 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 64 проверки, в т.ч. планови 27 бр., извънредни 37 бр. Броят на проверените обекти е 56. В рамките на осъществения контрол са дадени 20 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 7 акта. От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 32 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 113 150 (сто и тринадесет хиляди сто и петдесет) лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 05.11.2020 г. от изход РПСОВ Силистра, с оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Изготвено е  предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция (ТМС), във връзка с установено преустановяване на замърсяването на водния обект. Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ – Русе от 18.12.2020 г. за отмяна на ТМС, която е връчена на оператора.

Във връзка с чл. 69б, от ЗООС на 23.10.2020 г. от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград е постъпило писмо – молба за повторно пробонабиране на отпадъчни води от изход на ГПСОВ-Разград. На 27.10.2020 г. от изход на ГПСОВ-Разград са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – р. Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Изготвено е  предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС, във връзка с установено намаляване на замърсяване на водния обект. Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ – Русе от 18.12.2020 г. за намаляване  на ТМС от 66 376 лв на 6 514 лв.,  която е връчена на оператора.

Във връзка с чл. 69б, от ЗООС на 09.11.2020 г. от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград е постъпило писмо – молба за повторно пробонабиране на отпадъчни води от изход на ГПСОВ-Лозница. На 11.11.2020 г. от изход на ГПСОВ-Лозница са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – р. Лознишко дере, вливаща се в язовир „Съединение“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. На 17.12.2020 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. Изготвено е  предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС, във връзка с установено намаляване на замърсяване на водния обект. Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ – Русе от 22.12.2020 г. за намаляване  на ТМС от 4656,46 лв. на 387 лв.,  която е връчена на оператора.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 7 400 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 16 462,77 лв.

От НАП са преведени от месеците ноември и декември 1199,31 лв. по наказателни постановления и са събрани 2 999,31 лв.

От получените суми през месеците ноември и декември, на общините през месец декември са преведени 49 719, 36 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 42 150,25 лв.

За периода са постъпили две жалби. Едната е за отглеждане кози в регулацията на населено място. Жалбата е препратена по компетентност до кмета на община Исперих и до Областна дирекция по безопасност на храните – Разград. По втората жалба, за замърсяване от дейността на млекопреработвателно предприятие в община Главиница, предстои предприемането на действия през месец януари.  

За периода 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. са постъпили общо 22 броя сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на РИОСВ – Русе. По всички сигнали са предприети действия. От тях 8 са препратени по компетентност; 3 са основателни; 10 са неоснователни.

По един от сигналите предстои да се извърши проверка през месец януари.

За проблеми на територията на община Русе са постъпили 14 сигнала; за общините: Силистра, Кубрат, Две могили, Бяла, Лозница, Ветово, Сливо поле, Алфатар  по 1.

Преобладаващи са сигналите в гр. Русе за неприятна миризма на въздуха на изгорели химикали, газове и пушек от битово отопление.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • неприятни миризми;
 • нерегламентирано изхвърляне на отпадъци/нерегламентирано изгаряне на отпадъци;
 • наличие на отпадъчни води с неприятна миризма;
 • птици в безпомощно състояние/паднало гнездо;
 • сеч на крайпътни дървета;

      -  задържани превозни средства във връзка с трансграничен превоз на отпадъци;

      -  замърсявания / неприятни миризми от селскостопански животни.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец декември бяха проверките по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, по изпълнение на предписания по Закона за управление на отпадъците.

Друг акцент в работата бе въвеждането на утвърдени работни листи по фактор „отпадъци“ в НИСО към ИАОС.

Превантивен контрол през месец декември

По отношение на текущите процeдури по ОВОС на следните ИП:

 • „Преустройство и промяна предназначението на част от промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.25 и промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.24 за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 3 тона на ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана в имот с идентификатор 63427.3.782, Западна Промишлена Зона, град Русе”:
 • Одобрено е внесеното през предходния отчетен период задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС;
 • Внесен е Доклад за ОВОС. Към момента експертите извършват оценка на качеството му.
 • „Изграждане на депо за опасни отпадъци към горивна инсталация за оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци”:
 • Внесен е Доклад за ОВОС. Работи се по оценка на качеството му.

            По отношение на текущите процeдури по ЕО:

 • Внесен е доклад за ЕО на Общ устройствен план на община Две могили. Отговорният експерт работи по оценка на качеството му.
 • Финализирана е процедурата по ЕО на Общ устройствен план на община Исперих. Проведено е заседание на Експертния екологичен съвет към РИОСВ-Русе. Постановено е Становище по ЕО № 1-4/18.12.2020 г. на директора на РИОСВ-Русе с разпоредителна част „съгласувам“.

Tекущ контрол

През месец декември 2020 г. приключи изпълнението на плана за контролната дейност на инспекцията.

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 4.
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 31 бр. проверки: 15 планови и 16 извънредни.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 1 планова.
 • Проверки по Закона за защитените територии – 30 извънредни проверки и 1 планова на ПР „Сребърна”.
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 планова проверка.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 4 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец декември 2020 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пункта за мониторинг в гр. Русе,  отчитат 3 денонощия  с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр., а тези от пункт „Плофсъюзи“ в град Силистра, отчитат 2 денонощия с превишения. Това се дължи на комбинацията на емисиите от битовото отопление на твърди горива в градовете и лошите метеорологични условия през месеца. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг остават трайно ниски. Данните от пункта за собствен мониторинг на „Монтюпе” ЕООД, не са отчели превишения на нормираните органични замърсители. Мобилната автоматична станция на РЛ-Русе към ИАОС, разположена на територията на Втора РС ПБЗН Русе също не е отчела превишения на следените замърсители, с изключение на две денонощия с превишение на нивата на ФПЧ 10.

През отчетния период в РИОСВ-Русе са получени сигнали от жители на различни квартали на град Русе за наличие на неприятни миризми. Те са свързани с емисии от горивни системи в частни имоти, за което, своевременно е уведомявана Община Русе.

През отчетния период не са извършени планови проверки. Извънредните проверки са 3, като една е по постъпило писмо от оператора „Топлофикация Разград“ АД, за промяна в горивните източници на площадка, една по постъпил сигнал и една е за участие на експерт от направлението в ДПК. При проверките са дадени общо две предписания. Не са съставени АУАН за нарушения на ЗЧАВ.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили девет Доклада на оператори, за извършени Собствени периодични измервания (СПИ), и два месечни доклада на оператори, извършващи Собствени непрекъснати измервания (СНИ).

Шум

През месец декември не са извършвани контролни проверки по фактор шум.

През отчетния период са постъпили 2 броя Доклади за СПИ на шум на: „Мемотрейд“ ЕООД и „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД. При проверката им не са установени несъответствия.

Води

През месец декември 2020 г. са извършени общо 6 бр. контролни проверки както следва:

- 2 бр. планови, от които: една с пробонабирание („Астра Биоплант“ ЕООД);

- 4 бр. извънредни (констативни протоколи по процедури по чл.69 от ЗООС).

На операторите не са дадени предписания.

През отчетния период e съставен един АУАН: по чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите  на „ВиК” ООД, гр. Русе.                     

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда, през периода са издадени заповеди за отмяна и намаляване на текущи месечни санкции /ТМС/ както следва:

- Заповед за отмяна на ТМС на „Вик” ООД, гр. Силистра, оператор на РПСОВ Силистра;

- Заповед за намаляване на ТМС на „Водоснабдяване Дунав” ЕООД, гр. Разград за обект ГПСОВ Разград от 66 376 лв на 6 514 лв;

- Заповед за намаляване на ТМС на „ Водоснабдяване Дунав” ЕООД, гр. Разград за обект  ГПСОВ Лозница от 4656,46 лв. на 387 лв. 

За периода в РИОСВ-Русе не са получени сигнали или жалби за замърсяване на водни обекти.

Почви

През месец декември експерт от направлението е извършил две извънредни проверки на „Биовет” АД – клон Разград, във връзка с писмо на ОДМВР-Разград.

Проверка по изпълнение на условия в КР на „Пилнекс” ЕООД и „Синерджи груп” ЕООД.       

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период е извършена една планова проверка на Регионален исторически музей – гр. Русе, във връзка с настъпили промени в колекцията. Нарушения не са констатирани. През периода са издадени 3 бр. регистрационни карти по Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и 1 бр. регистрационнa картa съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Защитени територии

През отчетния период е извършена една планова проверка на ПР „Сребърна“ и 30 ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна“. Нарушения не са констатирани.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 31 бр.  проверки: 15 планови и 16 извънредни, от които 2 бр. – по изпълнение на предписания, 4 бр. по сигнали, по искане на Областните дирекции на МВР – Русе и Разград – 8 бр. Дадени са 9 задължителни предписания.

Приоритетно през месец декември са проверени оператори, извършващи събиране и транспортиране на отпадъци. При осъществяване на текущ контрол по ЗУО не са констатирани замърсени с отпадъци терени.

Във връзка с постъпил сигнал от РД „Гранична полиция – Русе“ и на основание Заповед № Р-124 на Министъра на околната среда  и водите, относно спазване изискванията на Регламент 1013/2006 г., е предотвратено въвеждане на територията на Р. България на отпадъци от облекла и отпадъчни тонер - касети, за които не е осигурена инсталация за екологосъобразното им третиране.

При проверките са установени нарушения, за които през месеца са съставени 6 АУАН, както следва: за непредоставена в срок информация във връзка с трансграничен превоз на отпадъци, за смесване на отпадъци, за предаване на отпадъци на лица, които не претижават документ по чл. 35 от ЗУО, за неизпълнение на изискванията на чл.117, ал. 1 от ЗООС, във връзка със съхранение на опасни отпадъци над 50 тона моментен капацитет.

За отчетния период са издадени двадесет и пет НП на обща стойност 96 500 лв.

В НИСО са въведени над 5000 работни листа за класификация на отпадъците.

През периода са изготвени и изпратени:

- в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

- писма до оператори на фирми, извършващи дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;

- информация относно дейността на площадка за съхранение на опасни отпадъци с местонахождение гр. Русе, Източна промишлевна зона;

- информация относно депо за производствени отпадъци на „Топлофикация – Русе“ ЕАД;

- информация относно отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО на Общините Русе и Тутракан;

 - информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г.

В РИОСВ-Русе през декември са постъпили 5 сигнала, отнасящи се за нерегламентирано третиране на отпадъци и спазване на изискванията на Регламент 1013/2006 г. относно трансграничен превоз на отпадъци.

Извършени са 4 проверки, като на място е установено, че три от сигналите са основателни. На територията на Р. България не са допуснати отпадъци от електрическо и електронно оборудване – тонер - касети и отпадъци от облекло. Изпратени са писма-покани за АУАН до фирмите, за които е предназначен отпадъка, съгласно представените на ГКПП – Дунав мост документи.

Химикали

През месец декември не са извършвани планови и извънредни контролни проверки. Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали.

Годишният план за проверки по фактор „Опасни химични вещества и смеси“ за 2020 г. е изпълнен.

През месеца са изготвени вътрешни експертни становища по процедура за преценяване необходимостта от ОВОС на „Профарм Груп“ ООД, „САФАРИ-М“ ЕООД и ,,Астра Биоплант“ ЕООД.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени общо 11 проверки, от които:

- 7 бр. във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе през 2020 г. на постановени от Директора на РИОСВ-Русе административни актове. При проверките не са установени нарушения и не са давани предписания. За едно ИП е установено, че не е започнала реализацията му и съгласувателното Решение е изгубило правно действие. Предвид обявената извънредна епидемиологична обстановка, част от обектите, включени в плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2020 г. и предвидени за посещение на място, са проверени по документи, чрез изискване на информация и документация от съответните компетентни органи по одобряване/ разрешаване на ИП/ПП.

-1 бр. извънредна, във връзка с внесен Доклад за ОВОС на ИП за „Преустройство и промяна предназначението на част от промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.25 и промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.24 за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 3 тона на ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана в имот с идентификатор 63427.3.782, Западна Промишлена Зона, град Русе”.

-3 бр. във връзка с участие в Държавна приемателна комисия.

Комплексни разрешителни

През месец декември са извършени две проверки на условията в КР на следните оператори: „Пилнекс” ЕООД, с. Дянково, Община Разград и „Синерджи груп“ ЕООД, с. Делчево, Община Исперих, площадка в с. Лъвино, Община Исперих. На операторите са дадени общо две предписания.

При проверките не са установени нарушения на условията в издадените на операторите КР и не са съставяни АУАН.  

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода е извършена една контролна проверки по компоненти и фактори на околната среда на „Караджа Фаг” ЕООД, гр. Исперих (по компонент почви и ПД).

При проверката не са дадени предписания. Не са констатирани нарушения, съответно не е съставян АУАН.

СЕВЕЗО

Изпълнен е годишният план за проверки на комисията, назначена със заповед  №  РД-97/30.01.2020 г. на Министъра на околната среда за предприятията, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал, в съответствие с чл. 103, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда за 2020 г.

Във връзка с получено писмо от МОСВ с вх. № ВСП-994/ 23.09.2020 г., относно прилагане на изискванията на Глава седма, Раздел I на ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последиците от тях са извършени две извънредни проверки на „Завод за смазочни масла“ – гр. Русе, с оператор „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД – гр. София и „Предприятие за производство на бои и лакове, грундове и мазилки на органична и водна основа“ – гр. Русе, с оператор „Мегахим“ АД за проверка на достоверността на извършената собствена класификация. Дадени са общо шест предписания на операторите.

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или наложен ПАМ.

Експертът е взел участие в държавна приемателна комисия (ДПК) за строеж: „Монтаж на универсално съоръжение за складиране на течни торове и др. с височина до 15 м“, ЗП на съоръжението 357,82 м2 и обем 2000 м3“ – възложител ДП „Пристанищна Инфраструктура“ Клон ТП Пристанище Русе на ДППИ.

Изготвени са вътрешни експертни становища по представено ИП „Проектиране и изграждане на нова производствена сграда за разполагане на инсталация за дестилация на разтворители на площадка на „Оргахим“ АД “ с възложител „Оргахим“ АД и по процедура по преразглеждане и актуализация на Комплексно разрешително на „Топлофикация Русе“ АД.

АУАН, НП и ПАМ

1. „ВиК“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002276/03.12.2020 г. – изхвърля отпадъчни води от канализационната мрежа на гр. Русе в р. Дунав в нарушение на ИЕО, определени в РЗ – чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите;  

2. „Аристон С“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002517/04.12.2020 г. – не е изпълнило задължението си да води заверени отчетни книги – чл. 9, ал. 5 от Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

3. ДЗЗД „Шик Шик“, гр. Разград, АУАН № 0002499/16.12.2020 г. – не е уведомявало в срок за товарене и превоз на отпадъци извън територията на ЕС – чл. 48, ал. 1 от ЗУО, вр. чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;  

4. „Еко трйдинг къмпани“ ООД, гр. София, АУАН № 0001742/18.12.2020 г. – съхранява отпадък без да притежава комплексно разрешително  – чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;       

5. „Сид грийн“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002453/21.12.2020 г. – предало е отпадък на лице, което не притежава документ по чл. 35 от ЗУО  – чл. 8, ал. 1, вр. чл. 133, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците;

6. „Сид грийн“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002454/21.12.2020 г. – извършило е смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци – чл. 8, ал. 2, т. 3б, вр. чл. 136, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на отпадъците;          

7. „Сид грийн“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002500/21.12.2020 г. – предало е отпадък на лице, което не притежава документ по чл. 35 от ЗУО  – чл. 48, ал. 1 от ЗУО, вр. чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;      

Издадени Наказателни постановления

1. „Еко трйдинг къмпани“ ООД, гр. София, НП № 63/01.12.2020 г. по чл. 135, ал. 1, т. 4 от Закона за управление на отпадъците в размер на 6 000 лева – не е изпълнило дадени задължителни предписания което е нарушение на разпоредбата на чл. 119, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците.

2. Ю.Н., гр. Силистра, НП № 64/01.12.2020 г. по чл. 166, т. 3, във вр. с чл. 155,ал. 2 от Закона за опазване на околната среда в размер на 3 000 лева - в качеството му на кмет на община не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето и почистването на отпадъци на нерегламентирани места и създаване на незаконни сметища.

3. Х.Б., село Белица, НП № 65/10.12.2020 г. по чл. 166, т. 3, във вр. чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда в размер на 2 000 лева – не е изпълнил дадено предписание по ЗООС.

4. „Валли 10“ ЕООД, гр. Разград, НП № 66/11.12.2020 г. по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лева – в качеството си на лице извършващо дейности по транспортиране на отпадъци и притежаващо регистрационен документ за дейности с отпадъци, води невярна отчетност.

5. „Компакт пак“ ООД, гр. Ловеч, НП № 67/11.12.2020 г. по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лева – в качеството си на лице извършващо дейности по третиране на отпадъци и притежаващо регистрационен документ за дейности с отпадъци, води невярна отчетност;

6. „Нур трейд 2017“ ЕООД, гр. Сеново, НП № 68/11.12.2020 г. по чл. 150, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 10 000  лева – извършва незаконен превоз на отпадъци от натрошени стъклени опаковки;

7. Община Исперих, гр. Исперих, НП № 69/11.12.2020 г. по чл. 20, ал. 1, т. 6 от Закона за водите в размер на 5 000 лева – изхвърля отпадъчни води от канализационната мрежа на гр. Исперих във воден обект – сухо дере „Бейгир гюлджук“, в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения.

8. Д.С., гр. Тутракан, НП № 70/11.12.2020 г. по чл. 156, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лева – не е изпълнил дадени задължителни предписания по чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

9. И.Г., гр. Сеново, НП № 71/11.12.2020 г. по чл. 156, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лева – не е изпълнил дадени задължителни предписания по чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

10. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Силистра, НП № 72/11.12.2020 г. по чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите в размер на 3 000 лева – нарушени индивидуални емисионни ограничения определени в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадни води;

11. „АДМ Разград“ ЕАД, гр. Разград, НП № 73/11.12.2020 г. по чл. 135,ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците в размер на 3 000 лева – води невярна отчетност в нарушение на чл. 8, ал. 2, т. 6 от Закона за управление на отпадъците;

12. М.Ю., село Цар Самуил, НП № 74/10.12.2020 г. по чл. 166, т. 3, във вр. чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда в размер на 2 000 лева – не е изпълнил дадено предписание по ЗООС;

13. „Еф си си България“ ЕООД, гр. София, НП № 75/11.12.2020 г. по чл. 138, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците в размер на 14 000 лева – допуснато е запалване на отпадъци в нарушение на чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците;

14. „Бренди къмпани“ ЕООД, гр. Русе, НП № 76/11.12.2020 г. по чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците в размер на 7 000 лева – извършва третиране на отпадъци изразяващо се в съхранение без да притежава документ по чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

15. „Нур трейд 2017“ ЕООД, гр. Сеново, НП № 77/14.12.2020 г. по чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците в размер на 7 000 лева – извършва транспортиране на отпадъци без да притежава документ по чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

16. М.Д., село Айдемир, НП № 78/14.12.2020 г. по чл. 81, ал. 1 т. 1 от Закона за защитените територии в размер на 500 лева – извършва любителски риболов на място извън регламентираните за тази дейност.

17. Н.Н., село Айдемир, НП № 79/14.12.2020 г. по чл. 81, ал. 3 от Закона за защитените територии в размер на 50 лева – извършва любителски риболов на място извън регламентираните за тази дейност.

18. И.И., село Айдемир, НП № 80/14..12.2020 г. по чл. 156, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лева – лицето не е изпълнило дадени задължителни предписания;

19. „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград, НП № 81/14.12.2020 г. по чл. 200, ал. 1, т. 43 от Закона за водите в размер на 1 000 лева – не поддържа в техническа изправност  пречиствателните съоражения на ГПСОВ - Разград;

20. Д.Р., село Айдемир, НП № 82/14.12.2020 г. по чл. 81, ал. 1 т. 1 от Закона за защитените територии в размер на 500 лева – извършва любителски риболов на място извън регламентираните за тази дейност.

21. „Еко трйдинг къмпани“ ООД, гр. София, НП № 83/14.12.2020 г. по чл. 156, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 10 000 лева – не е изпълнило дадени задължителни предписания да почисти в определеният срок площадката и да предаде отпадъците на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

22. Д.А., гр. Цар Калоян, НП № 84/14.12.2020 г. по чл. чл. 156, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лева – не е изпълнил дадени задължителни предписания по чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

23. С.Ш., гр. Лозница, НП № 85/14.12.2020 г. по чл. 151, ал. 2, т. 6 от Закона за управление на отпадъците в размер на 3 000 лева – в качеството си на длъжностно лице – кмет на община Лозница не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаване на незаконни сметища – нарушение на чл. 19, ал. 3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците;

24. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, НП № 86/14.12.2020 г. по чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите в размер на 2 000 лева – нарушени индивидуални емисионни ограничения определени в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадни води;

25. Б.Б., гр. Русе, НП № 87/15.12.2020 г. по чл. 133, ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците в размер на 300 лева - не е предал намиращи се в негово владение ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на същите или в центрове за разкомплектоване.

26. „Строител“ ЕАД, гр. Разград, НП № 88/15.12.2020 г. по чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите в размер на 2 000 лева – нерегламентирано зауства отпадъчни води без да притежава действащо разрешително.

27. „Унипак В“ ЕООД, гр. Русе, НП № 89/15.12.2020 г. по чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда в размер на  5 000 лева – не е изпълнило задължителни предписания дадени по чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.

28. „Астра Биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле, НП № 90/15.12.2020 г. по чл. 135, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лева – не е уведомявало в срок за товарене на отпадъци от територията на ЕС с цел доставяне на площадка в гр. Русе – нарушение на чл. 48, ал. 1 от ЗУО, вр. чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

29. „Хим комерс 2009“ ЕООД, гр. Ямбол, НП № 91/15.12.2020 г. по чл. 136, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците в размер на 7 000 лева – извършва транспортиране на отпадъци без да притежава документ по чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

30. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, НП № 92/15.12.2020 г. по чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите в размер на 3 000 лева – нарушени индивидуални емисионни ограничения определени в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадни води;

31. И.И., село Осенец, НП № 93/15.12.2020 г. по чл. 133, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците в размер на 1 400 лева – съхранява и ракомплектова ИУМПС в имота си без да притежава документ по Закона за управление на отпадъците.

32. И.С., село Гецово, НП № 94/15.12.2020 г. по чл. 133, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците в размер на 1 400 лева – съхранява и ракомплектова ИУМПС в имота си без да притежава документ по Закона за управление на отпадъците.

Директорът на РИОСВ – Русе е издал едно писмено предупреждение по съставени АУАН, при които е констатирано, че нарушението е маловажно и не е с отрицателно въздействие върху околната среда.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През месец декември оператори, на които през преходните месеци са наложени текущи месечни санкции по чл.69 от ЗООС за замърсяване на воден обект, са предприели мерки за отсраняване на нарушенията. При повторни проверки, по постъпили в РИОСВ – Русе мотивирани молби, са взети повторни проби отпадъчни води, като получените резултати са отчели спазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителните за заустване. Така е преустановено замърсяванено на водни обекти.

Бизнеса

През месец декември 2020 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 106 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, от които нито едно указателно писмо не е за последваща процедура по ОС;
 • 18 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 10 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 8 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 2 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 47 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 14 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 11 писма за консултация с РЗИ;
 • 6 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 12 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 2 писма до БДДР/БДЧР;
 • 1 писмо до ИАОС;
 • 1 писмо до ИБЕИ ПРИ БАН за становище;
 • 10 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да се извършва ОВОС”;
 • 2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 1 решение за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за „Основен ремонт на железен мост над р. Янтра в с. Ценово и изграждане на съоръжение за успокояване на водното течение (праг), с възложител Община Ценово;
 • 24 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.

През отчетния период са издадени:

- 1 решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъци;

- 1 решение за прекратяване на разрешиние;

- 1 решения за издаване на регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;

- 4 решения за изменение и допълнение на регистрационни документа за дейности с отпадъци;

- 2 решение за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци

- 1 решение за отказ за изменение и допълнение на регистрационни документа за дейности с отпадъци;

Заверени са 22 бр. отчетни книги за отпадъци на 15 оператора, утвърдени са  39 работни листи на 8 фирми.

През периода е взето участие в заседания на шест ДПК за приемане на обекти.


 

Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец ноември 2020 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец ноември 2020 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 148 проверки, от които 88 бр. планови 88 бр., а 60 бр. - извънредни. Броят на проверените обекти е 142. В рамките на осъществения контрол са дадени 34 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 12 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 7 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 12 100 (дванадесет хиляди и сто) лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 07.10.2020 г. от изход ПСОВ, с оператор „Винарски съюз” АД, с. Нисово, Община Иваново са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Бели Лом, поречие на река Русенски лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Съставен и връчен е на оператора констативен протокол. Изготвено е предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текуща месечна санкция (ТМС), във връзка с установено намаляване на замърсяването на водния обект от 583 лв на 444 лв.

Във връзка с чл. 69б, от ЗООС на 07.10.2020 г. от „ВиК“ ООД, гр. Русе е постъпило писмо – молба за повторно пробонабиране на отпадъчни води от изход на ГПСОВ-Бяла. На 14.10.2020 г. от изход на ГПСОВ-Бяла са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – р. Беленска.  След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС, във връзка с установено прекратяване на замърсяване на водния обект. Изготвена е заповед за отмяна на ТМС (в размер на 306 лв.), която е връчена на оператора.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 27.10.2020 г. от изход на ПСОВ към „Биовет“ АД, клон Разград, с оператор „Биовет“ АД, гр. Пещера са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС и налагане на нова ТМС във връзка с установено увеличаване на замърсяване на водния обект. Изготвени са заповед и наказателно постановление на Директора на РИОСВ – Русе от 19.11.2020 г. за отмяна на ТМС (в размер на 1427 лв.) и  за налагане на нова ТМС в размер на 3 611 лв., които са връчени на оператора.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 5 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 56 166,46 лв., от които 44 933,17 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

От НАП са преведени през месец ноември 200 лв. по наказателни постановления.

От получените суми през месец октомври, на общините през месец ноември са преведени 76 806, 34 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 74 806, 34 лв.

За периода е постъпила една жалба за нерегламентирано разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Същата е препратена по компетентност до община Сливо поле с молба за проверка. Съгласно представената писмена информация, жалбата е неоснователна.

За периода 01.11.2020 г. до 30.11.2020 г. са постъпили общо 32 броя сигнали, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на РИОСВ – Русе. По всички сигнали са предприети действия. От тях 15 са препратени по компетентност; 2 са основателни; 14 са неоснователни. По един от сигналите предстои да се извърши проверка през месец декември.

За проблеми на територията на община Русе са постъпили 25 сигнала; за община Силистра 2; за община Сливо поле-2; за общините: Кубрат, Борово, Две могили по 1.

Преобладаващи са сигналите в гр. Русе за неприятни миризми, оприличени като от изгорели химикали във въздуха, газове и пушек от битово отопление.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • Неприятни миризми;
 • Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци/нерегламентирано изгаряне на отпадъци;
 • Запалени сметища;
 • Птици в безпомощно състояние/паднало гнездо;
 • Нерегламентирано разкомплектоване на ИУМПС или извършване на автоуслуги.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец ноември бяха проверките по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, по изпълнение на предписания по Закона за управление на отпадъците.

Друг акцент в работата е въвеждането на утвърдени работни листи по фактор „отпадъци“ в НИСО към ИАОС.

Превантивен контрол през месец ноември.

По отношение на текущите процeдури по ОВОС през отчетния период е внесено задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на част от промишлена сграда за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана в  Западна Промишлена Зона, град Русе”.

По отношение на текущите процедури по екологична оценка (ЕО) през отчетния период е внесено искане за издаване на становище по ЕО за Общ устройствен план на Община Исперих.

Tекущ контрол

През месец ноември 2020 г. продължи изпълнението на плана за контролната дейност на инспекцията.

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 5.
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 62 бр. проверки: 47 планови и 15 извънредни.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 3 планови и 1 извънредна.

        -  Проверки по Закона за защитените територии – 30 извънредни проверки на ПР „Сребърна”.

        -  Проверки по Закона за лечебните растения – 1 планова проверка.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 34 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им. Съставени са два акта за установяване на административни нарушения (АУАН) за неизпълнение на дадени предписания – на оператор на инсталация за производство на кашони, допуснал изпускане на цветни води в канализационата мрежа на град Русе и на кмет на община по ЗУО.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец ноември 2020 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пункта за мониторинг в гр. Русе,  отчитат 13 денонощия  с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр., а тези от пункт „Плофсъюзи“ в град Силистра, отчитат 6 денонощия с превишения. Това се дължи на комбинацията – емисиите от битовото отопление на твърди горива в градовете и лошите метеорологични условия през месеца. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг остават трайно ниски. Данните от пункта за собствен мониторинг на „Монтюпе” ЕООД, не са отчели превишения на нормираните органични замърсители. Мобилната автоматична станция на РЛ-Русе към ИАОС, разположена на територията на Втора РС ПБЗН Русе също не е отчела превишения на следените замърсители, с изключение на едно денонощие с превишение на нивата на ФПЧ 10.

През отчетния период в РИОСВ-Русе са получени сигнали от жители на различни квартали на град Русе за наличие на неприятни миризми. Те са свързани с емисии от горивни системи в частни имоти, за което, своевременно е уведомявана Община Русе.

През отчетния период са извършени 8 планови проверки, като една от тях е комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда. Извънредните проверки са 3, като една е по постъпил сигнал, една е от извършено пломбиране на димни люкове на покрива на хале №3 на завода на „Монтюпе“ ЕООД и една е за участие на експерт от направлението в ДПК. При проверките са дадени общо 3 предписания. Не са съставени АУАН за нарушения на ЗЧАВ.

При проверка на планиран за емисионен контрол обект – парен котел към инсталация за прозводство на растителни масла в гр. Разград е констатирано, че обектът не е с възстановена производствена дейност.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили пет Доклада на оператори, за извършени СПИ, и два месечни доклада на оператори, извършващи СНИ.

Шум

През месец ноември не са извършвани контролни проверки по фактор шум.

През отчетния период са постъпили 5 броя Доклади за СПИ на шум на: „Спарки Русе 2020“ ЕООД,  „Ди Ес Смит България“ АД, „Карас“ ООД, „Русе Кемикълс“ АД, Регионално Депо Разград. При проверката им не са установени несъответствия.

Води

През месец ноември 2020 г. са извършени общо 16 бр. контролни проверки както следва:

- 9 бр. планови, от които: 3 с пробонабирания (ГПСОВ-Силистра, „Калатея” ООД, ГПСОВ-Главиница);

- 7 бр. извънредни (1 бр. извънредна на планов обект с пробонабирание по молба на оператора съгласно чл. 69 от ЗООС, 5 бр. констативни протоколи по процедури по чл.69 от ЗООС и една за изготвяне на предупредителен протокол по чл.153, ал.2 от ЗООС).

Експертите от направлението са участвали в една комплексна проверко по компоненти и фактори на околната среда на „Фазерлес“ АД, гр. Силистра.  На операторите са дадени общо 7 предписания.

През отчетния период са съставени два АУАН: по чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите  на „ВиК” ООД, гр. Русе и по чл.166 от ЗООС на „Унипак – В“ ЕООД, гр. Русе.                     

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда, през периода са издадени заповеди и наказателни постановления за текущи месечни санкции (ТМС) както следва:

- Наказателно постановление за налагане на ТМС на „Биовет” АД, клон Разград в размер на 3 611 лв.,

- Заповед за отмяна на ТМС на „Биовет” АД, клон Разград;

- Заповед за отмяна на ТМС на „В и К” ООД, гр. Русе за обект ГПСОВ Бяла;

- Заповед за намаляване на ТМС на „Винарски съюз” АД – с. Нисово, община Иваново в размер на 444 лв.

За периода в РИОСВ-Русе е получен един сигнал от „Еми” АД, гр. Силистра за изтичане на мазут през тяхната площадка в канализационната мрежа на гр. Силистра. Сигналът е препратен по компетентност на ВиК дружеството в града. Служители от „ВиК” ООД, гр. Силистра са извършили проверка на място, за което РИОСВ-Русе е информирана. По време на проверката в присъствието на изпълнителния директор на „Еми” АД е взета проба отпадъчни води от ревизионна шахта в непосредствена близост до разлива и е изпратена за изпитване в акредитирана лаборатория. Резултатите от анализа показват, че няма изпускане на отпадъчни води в градската канализационна мрежа със завишена концентрация по показател „нефтопродукти“.

През месец ноември са изготвени две становища за изменение и продължаване срока на действие на Разрешителни за заустване съгласно Закона за водите.

Подготвени са писмени информации за Окръжна прокуратура - гр. Разград, във връзка със замърсяване на р. Бели Лом и за Районна прокуратура - гр. Русе, във връзка със замърсяване на р. Русенски Лом с цветни води.

Почви

През месец ноември са извършени две проверки по плана на РИОСВ-Русе на „Ведена” ООД- кариера с. Кара Михал, община Самуил и на Леман Кяшикова - с. Черник, община Дулово птицевъден обект. Участие е взето и в една комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Зо Зам” ЕООД, с. Лъвино, община Исперих - птицевъден обект.

Експертът е участвал в затварянето на два склада за излезли от употреба препарати за растителна защита в село Владимировци, община Самуил и гр. Тутракан.

Експертът е участвал в съвместни проверки с представители от отдела на площадки за третиране на отпадъци, както и по изпълнение на предписания за замърсени с отпадъци терени.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период е извършена една планова проверка на ДГС „Сеслав“ за издадени позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения не са констатирани.

По сигнал на Гранично полицейско управление – гр. Силистра за нерегламентирано събиране на билки в граничната ивица на границата с Румъния, са установени четирима нарушители от област Сливен. Съставени са 4 броя АУАН на физически лица, осъществяващи дейност по събиране на лечебни растения без придружаващи документи (позволително). Конфискуваното количество от плод трънка 290 кг е предоставено за отговорно пазене в хладилна база в с. Паисиево, общ. Дулово.

През месеца e организиран 1 билкозаготвителен пункт, съответно и е регистрирана една книга за билки.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”, които за месеца са 30.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 62 бр.  проверки: 47 планови и 15 извънредни, от които 4 бр. – по изпълнение на предписания, 2 бр. по сигнали, по възлагане от МОСВ – 1 бр Дадени са 6 задължителни предписания.

Приоритетно през месец ноември са извършени проверки на автосервизи и шивашки фирми, предвидени в плана за контролна дейност на РИОСВ – Русе, по изпълнение на предписания за почистване на замърсени терени, по изпълнение на Заповед № 124/2020 г. на министъра на околната среда и водите, относно проверки по Регламент 1013/2006 г.

Във връзка с постъпил сигнал от РД „Гранична полиция – Русе“, е предотвратено въвеждане на територията на Р. България на пластмасови отпадъци, за които не е осигурена инсталация за екологосъобразното им третиране.

При проверките са установени нарушения, за които през месеца са съставени общо 5  АУАН, както следва: за непредоставена в срок информация във връзка с трансграничен превоз на отпадъци, нерегламентирано съхранение на ИУМПС и неосъществен контрол на дейностите с битови и  строителни отпадъци. За отчетния период са издадени пет НП на обща стойност 8 800 лв.

 В РИОСВ-Русе през ноември са постъпили 7 сигнала, отнасящи се за нерегламентирано третиране на ИУМПС и съхранение на отпадъци.

Извършени са 2 проверки, като на място е установено, че три от сигналите са основателни. Дадени са предписания за предоставяне на документи, свързани с дейността на проверените обекти. По един от сигналите, отнасящ се до нерегламентирано третиране на ИУМПС предстои да бъде извършена проверка, съвместно с МВР. Останалите сигнали са препратени по компетентност на съответните общински администрации.

Във връзка с писмо на МОСВ са извършени проверки на интернет страниците на всичките 22 общини. Установено е, че всички общини са публикували програмата за управление на отпадъците съгласно чл. 52, ал. 7 от ЗУО.

Химикали

През отчетния период експерт от направлението е участвал в екипна проверка по компоненти и фактори на околната среда на обект „Предприятие за производство на плочи от дървесни влакна по мокър метод с оператор „Фазерлес“ АД – гр. Силистра.

 Дружеството е проверявано относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 

Извършени са десет извънредни проверки на ,,Доверие Брико“ АД  (магазин в гр. Русе), ,,Практикер Ритейл“ ЕООД (хипермаркет гр. Русе), „Еко България“ ЕАД (бензиностанция в гр. Русе), „Мегадом“ ООД (хипермаркет „Практис“ гр. Русе), „Лукойл България“ ЕООД (бензиностанция в гр. Русе), „Баумакс България“ ООД (хипермаркет в гр. Русе), „Петрол“ АД (бензиностанция в гр. Русе), „Метро Кеш Енд Кери България“ ЕООД (хипермаркет „Метро“ в гр. Русе), „Шел България“ ЕАД (бензиностанция в гр. Русе) и „Ромпетрол България“ ЕАД (бензиностанция в гр. Русе) във връзка с изпълнение на дял II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) от производители и вносители на дървени въглища на територията на България.

Дадени са общо девет предписания на операторите. Не са установени нарушения и съответно не са съставяни АУАН.

Експерт от направлението е взел участие в една проверка по изпълнение условията, заложени в Комплексно разрешително на „Керос България“ АД - гр. Русе.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени 15 броя проверки във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе през 2020 г. на постановени от Директора на РИОСВ-Русе административни актове. При проверките е установено, че:

 • Едно Решение по преценяване на необходимостта от извиршване на ОВОС и едно Становище по ЕО са загубили правно действие;
 • Представени са 3 Доклада по наблюдение и контрол на изпълнението на мерките и условията, постановени в Становища по ЕО, два от които са върнати за допълване;
 • Останалите административни актове не са загубили правно действие и не са констатирани нарушения на условията, постановени в тях.

Комплексни разрешителни

През месец ноември са извършени две проверки на условията в КР на следните оператори: „Керос България” АД - гр. Русе и „Топлофикация Русе“ АД, Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал към ТЕЦ „Русе Изток“. На операторите не са дадени предписания.

При проверките не са установени нарушения на условията в издадените на операторите КР и не са съставяни АУАН.  

През месец ноември, във връзка с получено писмо от „Комфорт“ ООД, гр. Варна за преустановяване на дейността на площадката в с. Трапище, Община Лозница и молба за отмяна на издадено комплексно разрешително, е извършена извънредна проверка на площадката. Установено е, че операторът е изпълнил изискванията, посочени в условие 16 от КР, като е изтовил и изпълнил план за закриване на дейността, попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС. Изговен е констативен протокол, който заедно с другите документи, доказващи преустановяването на дейността на площадката е изпратен по процедура в ИАОС.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода са извършени три контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда, които съответстват на 7 проверки: „СЛ Индъстрис” ЕООД, гр. Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци), „Фазерлес” АД - град Силистра (по компонент води и фактори отпадъци и химикали) и „Зо-Зам” ЕООД,  с. Лъвино, община Исперих (по компонент почви и ПД).

При проверките са дадени общо 6 броя предписания. Не са констатирани нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е извършила планов контрол на две предприятия, класифицирани с нисък рисков потенциал на територията на Област Русе. Дадени са две предписания на един от операторите, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

Във връзка с получено писмо от МОСВ с вх. № ВСП-994/ 23.09.2020 г., относно прилагане на изискванията на Глава седма, Раздел I на ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последиците от тях, е извършена една извънредна проверка на „Екон 91“ ООД – гр. Русе за проверка на достоверността на информацията от представения в РИОСВ – Русе Доклад за класификация на предпиятието.

През месец ноември, съгласно чл. 157а, ал. 8, ал. 9 и ал. 11 от ЗООС (обн. ДВ, бр. 62/ 2015 г.) е изготвен проект на Годишен план за контролната дейност за 2021 г. на Сезезо предприятията. След проведено съгласуване с териториалните структури на МВР, РДПБЗН, ДИТ и съответните общини, Годишния план за контролна дейност и списък на участниците за 2021 г. е изпратен за утвърждаване в МОСВ.

АУАН, НП и ПАМ

1.  Д.А., гр. Цар Калоян, АУАН № 0001939/04.11.2020 г. – не е изпълнил дадени задължителни предписания – чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

2. „ВиК“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002275/04.11.2020 г. – изхвърля отпадъчни води от канализационната мрежа на гр. Русе в р. Дунав в нарушение на ИЕО, определени в РЗ – чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите;

3. „Унипак -В“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002548/06.11.2020 г. – не е изпълнило задължително предписание – чл. 166, т.3  от Закона за опазване на околната среда;          

4. И.И., гр. Цар Калоян, АУАН № 0002097/04.11.2020 г. – съхранява и разкомплектова ИУМПС в имота си без да притежава разрешителен документ  – чл. 133, ал. 3, т.3  от Закона за управление на отпадъците;

5. И.С., с. Гецово, АУАН № 0002098/04.11.2020 г. – съхранява и разкомплектова ИУМПС в имота си без да притежава разрешителен документ  – чл. 133, ал. 3, т.3  от Закона за управление на отпадъците;           

6. „Екоуниверс“ ЕООД, гр. София, АУАН № 0002498/09.11.2020 г. – не е уведомило в срок за товарене на отпадъци от територията на ЕС с доставка на територията на гр. Русе – чл. 48, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците;          

7. „Астра Биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле, АУАН № 0001741/10.11.2020 г. – не е уведомило в срок за товарене на отпадъци от територията на ЕС с доставка на територията на гр. Русе – чл. 48, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците;     

8. З.Д., село Чинтулово, обл. Сливен, АУАН № 0002219/23.11.2020 г. – събрала плод трънка в количества надвишаващи допустимите за лично ползване, без да притежава позволително – чл. 21, ал. 2 от Закона за лечебните растения;    

 9. И.Д., село Чинтулово, обл. Сливен, АУАН № 0002220/23.11.2020 г. – събрал плод трънка в количества надвишаващи допустимите за лично ползване, без да притежава позволително – чл. 21, ал. 2 от Закона за лечебните растения;

10. Н.Д., село Чинтулово, обл. Сливен, АУАН № 0002221/23.11.2020 г. – събрал плод трънка в количества надвишаващи допустимите за лично ползване, без да притежава позволително – чл. 21, ал. 2 от Закона за лечебните растения;

11. Р.Д., село Чинтулово, обл. Сливен, АУАН № 0002222/23.11.2020 г. – събрал плод трънка в количества надвишаващи допустимите за лично ползване, без да притежава позволително – чл. 21, ал. 2 от Закона за лечебните растения;

12. „Химкомерс 2009“ ЕООД, гр. Ямбол, АУАН № 0002452/27.11.2020 г. – извършва транспорт на отпадъци, без да притежава необходимия регистрационен документ – чл. 35, ал.3  от Закона за управление на отпадъците;       

Издадени Наказателни постановления

 1. А.Н., гр. Кубрат, НП № 56/19.11.2020 г. по чл. 151, ал. 2, т. 6 от Закона за управление на отпадъците в размер на 3 000 лева - в качеството му на кмет на община не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето и почистването на отпадъци на нерегламентирани места и създаване на незаконни сметища;

2. „Ера 6“ ООД, гр. София, НП № 57/20.11.2020 г. по чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие, във вр. с т.3.2 от Заповед № РД-361/09.04.2004 г. в размер на 300  лева – организирало е пункт за изкупуване на охлюви, с цел търговия и износ на месо, без да уведоми РИОСВ-Русе, задължение по чл. 42, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие;

3. Ю.Н., гр. Силистра, НП № 58/20.11.2020 г. по чл. 156 ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лева - в качеството му на кмет на община не е изпълнил дадени задължителни предписания по чл. 113 от ЗУО.

4. Радостина Сашева Давидова, село Просена, община Русе, НП № 59/20.11.2020 г. по чл. 151, ал. 1, т. 4 от Закона за управление на отпадъците в размер на 1 400 лева – не е осъществила контрол на дейностите с битови и строителни отпадъци генерирани на територията на село Просена – нарушение по чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците;

5. „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград, НП № 60/20.11.2020 г. по чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите в размер на 3 000 лева – нерегламентирано зауства отпадъчни води от канализационната мрежа на гр. Разград;

6. „Нур трейд 2017“ ЕООД, гр. Сеново, НП № 61/20.11.2020 г. по чл. 135, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лева – не е изпълнило задължението си да води отчетни книги, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗУО;

7. Е.А., село Голямо Враново, община Сливо поле, НП № 62/20.11.2020 г. по чл. 133, ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците в размер на 400 лева – не е предала намиращи се в нейно владение ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на същите или в центрове за разкомплектоване.

Директорът на РИОСВ – Русе не е издавал писмени предупреждения по съставени АУАН, при които е констатирано, че нарушението е маловажно и не е с отрицателно въздействие върху околната среда.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През месец ноември оператори, на които през преходните месеци са наложени текущи месечни санкции по чл.69 от ЗООС за замърсяване на воден обект, за предприели мерки за отсраняване на нарушенията. При повторни проверки, по постъпили в РИОСВ – Русе мотивирани молби, са взети повторни проби отпадъчни води, като получените резултати са отчели спазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителните за заустване. Така е преустановено замърсяванено на водни обекти.

Бизнеса

През месец ноември 2020 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва:

 • 103 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, от които нито едно указателно писмо не е за последваща процедура по ОС;
 • 12 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 5 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 3 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 2 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 47 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 16 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 8 писма за консултация с РЗИ;
 • 3 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 13 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 3 писма до БДДР/БДЧР;
 • 1 писмо до ИАОС;
 • 2 писма до Общини за становище;
 • 1 писмо до ОДБХ за консултации;
 • 5 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”
 • 1 решение за прекратяване на Процедура по реда на Глава шеста от ЗООС
 • 1 решение за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост, на основание чл. 11, ал. 2 от Наредбата за ОС и § 2 от Допълнителните разпоредби на същата;
 • 36 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.

През отчетния период са издадени:

- 2 решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъци;

- 4 решения за издаване на регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;

- 6 решения за изменение и допълнение на регистрационни документа за дейности с отпадъци;

- 3 решение за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци

Заверени са 27 бр. отчетни книги за отпадъци на 20 оператора, утвърдени са  25 работни листи на 8 фирми, прекратени са 20 бр. работни листи на 3 бр. фирми.

През периода е взето участие в заседания на едно ДПК за приемане на „Промишлена газова инсталация на „Силома“ АД - Силистра.


 Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец октомври 2020 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец октомври 2020 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 210 проверки, в т.ч. планови 97 бр., извънредни 113 бр. Броят на проверените обекти е 183. В рамките на осъществения контрол са дадени 74 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 4 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 3 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 11 400 (единадесет хиляди и четиристотин) лв. Издадено е едно писмено предупреждение на нарушител, при който е установено, че извършеното нарушение е маловажно и не е предизвикало вредно въздействие върху околната среда.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 26.08.2020 г. от вана за краен контрол в Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ), с оператор „Екогалваник” ЕООД, гр. Русе са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – канализационна мрежа на ДИЗ „Тегра“ с последващо заустване в р. Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Заведено е предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща месечна санкция (ТМС), във връзка с установено замърсяване на водния обект. Изготвено е наказателно постановление на Директора на РИОСВ – Русе от 13.10.2020 г. за налагане на текуща месечна санкция (ТМС) в размер на 264 лв.

От „Фазерлес“ АД, гр. Силистра е постъпило писмо – молба  за повторно пробонабиране на отпадъчни води от изход ПСОВ. На 10.09.2020 г. са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – р. Дунав След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Заведено е изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция (ТМС), във връзка с установено прекратяване на замърсяване на водния обект. Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ – Русе за отмяна на ТМС (в размер на 5 587 лв.), която е връчена на оператора.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 17.09.2020 г. е извършен емисионен контрол на отпадъчните газове, отделяни в атмосферния въздух при експлоатацията на котел течностен с органичен топлоносител №2, преустроен за работа с гориво слънчогледова люспа, в маслодобна фабрика в с. Самуил, с оператор „Октопод – С“ ООД, гр. Варна.  Извършен е последващ анализ и от  Регионална лаборатория-Русе и е представен  протокол от изпитване с резултатите. Заведено е изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС, във връзка с установено прекратяване на замърсяване на атмосферния въздух. Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ – Русе  за отмяна на ТМС (/в размер на 50 лв.), която е връчена на оператора.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 17.09.2020 г. е извършен емисионен контрол на отпадъчните газове, отделяни в атмосферния въздух при експлоатацията на Инсталация за изгаряне на производствен отпадък (слънчогледова люспа) с номинална топлинна мощност 2.8 MW, в маслодобна фабрика в с. Самуил, с оператор „Октопод – С“ ООД, гр. Варна.  Извършен е последващ анализ и от  Регионална лаборатория-Русе  и е  представен протокол от изпитване с резултатите. Заведено е изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за ТМС, във връзка с установено намяляване на замърсяването на атмосферния въздух. Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ – Русе за намаляване на ТМС от 75 лв на 53 лв., която е връчена на оператора.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 15.09.2020 г. от изход на ПСОВ към кланница за птици, с оператор „Пилко“ ЕООД, гр. Разград са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник –  „сухо дере“.  След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Заведено е изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция (ТМС), във връзка с установено прекратяване на замърсяване на водния обект. Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ – Русе за отмяна на ТМС (в размер на 36 лв.), която е връчена на оператора.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 15.09.2020 г. от изход на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) Лозница, с оператор „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Лознишко дере. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Заведено е  изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на ТМС, във връзка с установено замърсяване на водния обект. Изготвено е наказателно постановление на Директора на РИОСВ – Русе за налагане на ТМС в размер на 4 656, 46 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 24.09.2020 г. от изход ПСОВ към МПП в с. Ясеновец, Община Разград, с оператор ЕТ„Верас – 90 – Алиш Хамид”, с. Ясеновец са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – „сухо дере“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Заведено е изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС, във връзка с установено намаляване на замърсяването на водния обект. Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ – Русе за намаляване на ТМС от 268 лв. на 18 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 24.09.2020 г. от изход ПСОВ към млекопреработвателно предприятие (МПП) в с. Липник, Община Разград, с оператор „Имдо” ООД, гр. Разград  са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник –  „дере подхранващо с повърхностни води язовир Липник“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Заведено е изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС, във връзка с установено намаляване на замърсяването на водния обект. Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ – Русе за намаляване на ТМС от 52 лв. на 25 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 2 250 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 95 134,62 лв., от които 76 107 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

От НАП са преведени през месец септември 350 лв. и са събрани 911, 93 лв. по наказателни постановления (НП).

От получените суми през месец септември, на общините през месец октомври са преведени 2 603,95 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 1 396,75 лв.

За периода са постъпили две жалби.

Едната, за разглобяване на употребявани МПС на площадка в гр. Цар Калоян, е основателна. Спрямо нарушителя предстои предприемането на административнонаказателни действия.

Втората жалба е препратена към РИОСВ-Русе от община Русе. Визирани са проблеми, отнасящи се до спазването на разпоредбите на Закона за етажната собственост. Жалбата не е от компетентността на РИОСВ-Русе, за което кметът на община Русе ще бъде уведомен.

За периода 01.10.2020 г. до 31.10.2020 г. са постъпили общо 113 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на РИОСВ – Русе. По всички сигнали са предприети действия. От тях 7 са препратени по компетентност;  53 са основателни; 52 са неоснователни. По един от сигналите предстои да се извърши проверка през месец ноември.

За проблеми на територията на община Русе са постъпили 102 сигнала; за община Разград-7; за община Две могили-2; за общините: Кубрат и Сливо поле по 1.

Преобладаващи са сигналите в гр. Русе за усещане на неприятна миризма във въздуха на изгорял бакелит и химикали.

     Общо засегнатите проблеми в сигналите са били за:

 • неприятни миризми;
 • нерегламентирано изхвърляне на отпадъци/нерегламентирано изгаряне на отпадъци;
 • запалени сметища;
 • незаконни автоморги; помещения, в които се извършват автобояджийски дейности;
 • изпускане на цветни води (тъмно сини води) в р. Русенски Лом и р. Бели Лом
 • унищожаване на иглолистни дървета в границите на гр. Русе
 • птици в безпомощно състояние.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец октомври са проверките по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, по изпълнение на предписания по Закона за управление на отпадъците. Друг акцент в работата са извънредните проверки на площадки за съхранение и третиране на ИУМПС, съгласно писмо на МОСВ.

Превантивен контрол през месец октомври

По отношение на текущите процeдури по ОВОС през отчетния период:

Одобрено е внесеното коригирано задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на депо за опасни отпадъци към горивна инсталация за оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД в град Разград;

По отношение на текущите процедури по екологична оценка (ЕО):

В процес на разглеждане е Доклад за ЕО на предварителния проект за Общ устройствен план на Община Две могили – извършени са консултации по чл. 20 на Наредбата за ЕО.

Tекущ контрол

През месец октомври 2020 г. продължи изпълнението на плана за контролната дейност на инспекцията.

Проверки по сигнали и жалби на граждани: 15.

 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отапдъците, като са извършени общо 104 бр. проверки: 41 планови и 63 извънредни.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 13 планови и 2 извънредни.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на организирани източници на вредни емисии в атмосферния въздух – 2 планови.
 • Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 3 бр. за 3 екземпляра.
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни проверки на ПР „Сребърна” и 3 планови на ЗМ „Вековна дъбова гора“, Резерват „Бели Лом“ и ЗМ „Калимок-Бръшлен“.
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 4 извънредни проверки и 1 планова.
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 2 планови проверки.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 14 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им. Съставен е един АУАН за неизпълнение на дадени предписания – на оператор на площадка за дейности с отпадъци.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух и шум

През месец октовмри 2020 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пункта за мониторинг в гр. Русе,  отчитат 5 денонощия  с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр. Това се дължи на комбинацията – начало на отоплителния сезон в град Русе, пренос на прахови частици от Сахара и лошите метеорологични условия в края на месеца.  Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг остават трайно ниски. Данните от пункта за мониторинг в гр. Силистра не са отчели превишения на замърсителите. Данните от пункта за собствен мониторинг на „Монтюпе” ЕООД, не са отчели превишения на нормираните органични замърсители. Мобилната автоматична станция на РЛ-Русе към ИАОС, разположена на територията на Втора РС ПБЗН Русе също не е отчела превишения на следените замърсители.

През отчетния период в РИОСВ-Русе са получени сигнали на жители от различни квартали на град Русе за наличие на неприятни миризми. Част от тях са свързани с емисии от горивни системи в частни имоти, за което на Община Русе е указано писменно да се засили контрола върху територията на общината по отношение на нереглементираното горене на опадъци от населението. По разпореждане на министъра на околната среда и водите, на три предприятия – потенциални източници на емисии на интензивно миришещи вещества, са дадени писмени предписания за обособяване на видеонаблюдение на производствените си площадки. Две от тях са изпълнили предписанията и са изпратили линк към координационния център на МОСВ.

През отчетния период са извършени 12 планови проверки, като пет от тях са комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда. Извънредните проверки са 4, като една е по постъпил сигнал, една е за утвърждаване на пробоотборна точка на изпускащо устройство и две са по процедури по чл.69 б от ЗООС. При проверките са дадени общо 6 предписания. Не са съставени актове за установяване на административни нарушения (АУАН) по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

Извършен е планов емисионен контрол на един организиран източник на вредни емисии в „Сити милк“ ЕООД, с. Ситово – нова средно горивна инсталация – когенератор към инсталация за производство на биогаз. При проверка на друг планиран за емисионен контрол обект – парен котел на биомаса към инсталация за прозводство на растителни масла в гр. Бяла е констатирано, че обектът не функционира от началото на 2020 г.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили шест Доклада на оператори  за извършени Собствени периодични измервания (СПИ) и два месечни доклада на оператори, извършващи Собствени непрекъснати измервания (СНИ).

Шум

През месец октомври не са извършвани контролни проверки поради изпълнението на годишния план по фактор шум.

През отчетния период са постъпили 5 доклада за СПИ на шум на: „Свинекомплекс Голямо Враново Инвест“ АД, ЕТ „Рикота 4-Силвия Симеонова“, Регионално депо Русе, Пристанище Русе – Запад,  „Арда Русе“ ООД, При проверката им не са установени несъответствия.

Води

През месец октомври 2020 г. са извършени общо 36 бр. контролни проверки както следва:

              - 24 бр. планови, от които: 12 с пробонабирания (ГПСОВ-Русе, Колектор „България“, „Винарски съюз” АД, „Интер ЕС 2000” ЕООД, „Екопродукт” ЕООД, Колектор „Трети март“, „Оргахим Резинс” АД, „Биовет” АД, клон Разград, ГПСОВ-Исперих, „Борисов и син” ЕООД, „Оберьостерайхише биодизел България” ЕООД, „Топлофикация - Русе” ЕАД);

              - 12 бр. извънредни (11 бр. извънредни на планови обекти с две пробонабирания и една извънредна - участие на експерт от направлението в ДПК).

Експертите от направлението са участвали в седем комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда. На операторите са дадени общо 10 предписания.

През отчетния период е съставен един АУАН по чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите  на „Строител”АД - Разград.               

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда, през периода са издадени заповеди и наказателни постановления за ТМС както следва:

- Наказателно постановление за налагане на ТМС на „Екогалваник” ЕООД - Русе в размер на 264 лв.;

- Заповед за отмяна на ТМС на „Фазерлес” АД – Силистра;

- Заповед за отмяна на ТМС на „Пилко” ЕООД – Разград;

- Заповед за намаляване на ТМС на „Имдо” ООД – с. Липник, община Разград в размер на 25 лв.;

- Заповед за намаляване на ТМС на ЕТ „Верас 90-Алиш Хамид” – с. Ясеновец, община Разград в размер на 18 лв.

- Наказателно постановление за налагане на ТМС на „Водоснабдяване Дунав” ЕООД  - Разград за ГПСОВ-Лозница в размер на 4 656 лв.

За периода в РИОСВ-Русе е получен един сигнал за изтичане на цветни води от Колектор „Трети март“ в р. Русенски Лом на територията на гр. Русе. Съвместно с представители на „ВиК“ ООД, гр. Русе е извършен оглед на точката на заустване на отпадъчните води, формирани от дейността на „Унипак-В“ ЕООД - Русе, преди заустване в градската канализационна мрежа. Точката на заустване по ул. „Капитан Райчо Николов“ – ревизионна шахта (РШ) е определена в Договор, сключен с „ВиК“ ООД. Установен е отток на отпaдъчни води с тъмнисин цвят. Представител на ВиК оператора е взел проба отпадъчни води от точката на заустване и е съставен констативен протокол. При извършения оглед на производствената площадка и площадковата канализационна мрежа е проверено пречиствателното съоръжение (утаител) и РШ след утаителя. В РШ не е установен отток на отпадъчни води. Koнстатирано е наличие на тъмно оцветени води, подобни на тези, установени в точката на заустване и в утаителната шахта. Спрямо дружеството предстои предприемането на административнонаказателни действия.

През месец октомври са изготвени три становища за изменение и продължаване срока на действие на Разрешителни за заустване съгласно Закона за водите.

Изготвен е списък с обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, които ще бъдат включени в заповедта на Министъра на околната среда и водите през 2021 г. Същият е изпратен за съгласуване от БДДР Плевен.

Подготвена е информация за РУ Полиция - гр. Тутракан, във връзка с Постановление за изпълнение на досъдебно производство на „Аполо 35” ЕООД, оператор на млекопреработвателно предприятие в гр. Главиница.

Почви

През месец октомври са извършени 12  проверки, от които 7 са планови и 5 са извънредни

Проверени са следните обекти:

„Чиликови” ЕООД, град Сливо поле – птицеферма, „Пътно строителство”АД-кариера „Кубрат”, „Локъл стоун груп” ООД - кариера „Камен дол”, мониторинг на Общински депа: Разград, Самуил, Русе, „Сити-милк-2000”ЕООД- кравекомплекс и инсталация за производство на биогаз.

Извършена е една извънредна проверка по жалба и три проверки на площадка на бившия „Агроспектър инвест”- във връзка с прекратяване на комплексно разрешително

Експертът е участвал в съвместни проверки с експерти от отдела на площадки за третиране на отпадъци, изпълнение на предписания за замърсени с отпадъци терени.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени 8 проверки – 1 планова и 7 извънредни проверки.

Три от извънредните проверки са по сигнали за 3 броя екземпляри в безпомощно състояние. Един от тях - от вида таралеж (Erinaceus concolor),  един - от вида ръждив вечерник (Nyctalus noctula) и един - от вида червеногръдка (Erithacus rubecula) са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора.

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Във връзка с провеждане на международната операция „Thunder 2020”, организирана от Международната организация на криминална полиция ИНТЕРПОЛ и Световната митническа организация за справяне с незаконния трафик на защитени растителни и животински видове, експерти на РИОСВ-Русе са извършили 4 бр. проверки, като 2 от тях са съвместни с представители на РДГ-Русе. Резултатите от проверките са докладвани ежеседмично, като констативните протоколи и снимков материал от тях са изпратени до Дирекция НСЗП, които от своя страна обобщават резултатите от всички РИОСВ.

Издаденa e една регистрационнa картa съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Извършена е една планова проверка на Община Борово за издадени позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения не са констатирани.

През месеца e организиран 1 билкозаготвителен пункт, съответно е регистрирана една книга за билки.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”, които за месеца са 31.

Извършени са и 3 планови проверки на ЗМ „Вековна дъбова гора“, Резерват „Бели Лом“ и ЗМ „Калимок-Бръшлен“, при които не са констатирани нарушения.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 104 бр.  проверки: 41 планови и 63 извънредни, от които  13 бр. – по изпълнение на предписания, 7 бр. по сигнали,  и 2 бр. по жалби, по възлагане от МОСВ – 27 бр., по наложени Принудителни  административни мерки – 9, 1 бр. – по заявление, 1 бр. – по писмо на Районна прокуратура -  Разград,  1 бр. – по  ЗУО, 1 бр. – по писмо на РИОСВ-Русе, 1 бр. – за вземане на проба от ИАОС. Дадени са 30 задължителни предписания.

Приоритетно през месец октомври са извършени проверки на автосервизи и шивашки фирми, предвидени в плана за контролна дейност на РИОСВ – Русе, по изпълнение на предписания за почистване на замърсени терени, по изпълнение на Заповед на директора на РИОСВ-Русе за прилагане на принудителна административна мярка по Закона за управление на отпадъците, на „Дани груп 04“ ЕООД. 

По възложена от МОСВ задача за проверка на всички центрове за разкомплектоване на ИУМПС са проверени 29 от 44 лица, на които са издадени разрешения по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Във връзка с писмо на МОСВ за предстояща нотификация за износ на 10 000 т. отпадъци от желязо и стомана от „СКРАП МЕТАЛ С.М.“ ЕООД са извършени проверки по документи и на място на „ЕКО ВАРНА“ ЕАД и „ВТОРИЧНИ МЕТАЛИ РУСЕ” ЕООД.

При проверките са установени нарушения, за които през месеца са съставени общо три  АУАН, както следва: за неизпълнено предписание, нерегламентирано съхранение на ИУМПС и неосъществен контрол на дейностите с отпадъци на територията на община Лозница. За отчетния период са издадени три НП на обща стойност 11 400 лв.

Експерт от отдела е бил водещ на една екипна проверка  на  „Сити Милк 2000” ЕООД - с. Ситово. При проверката не са констатирани нарушения.

Продължава поетапното въвеждане на утвърдените работни листи в Националната информационна система „отпадъци“.

В РИОСВ-Русе през октомври са постъпили 7 сигнала и две жалби, отнасящи се за нерегламентирано третиране на ИУМПС и съхранение на отпадъци.

Извършени са 9 проверки, като при проверките на място е установено, че три от сигналите са основателни. Дадени са предписания за предоставяне на документи, свързани с дейността на проверените обекти. По жалби са проверени две физически лица, едното, съхраняващо излезли от употреба гуми, а другото ИУГ. Дадени са  предписания за предаването им. Спрямо двамата нарушители предстои предприемането на административнонаказателни действия.

По един от сигналите, отнасящ се до извършване на дейности с ИУМПС в частен имот, е извършена съвместна проверка с органите на МВР и община Русе. Сигналът е основателен. Предприети са административнонаказателни действия.

По сигнал за извършване на автобояджийски дейности в гараж в гр. Русе, е извършена съвместна проверка с органите на МВР и община Русе. Установено е било, че сигналът е неоснователен.

По препратен от МОСВ сигнал за замърсяване в с. Басарбово, община Русе, е извършена проверка. Установено е, че замърсените терени са почистени своевременно.

По жалба, от предходния месец, за изградена ограда от голямо количество автомобилни гуми, е извършена проверка съвместно с представители на община Бяла. Сигналът е основателен. Дадени са предписания за премахване на оградата, като ИУАГ се предадат на лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО.

По жалба от предходен период, която е препратена и от МОСВ, във връзка с постановление на Окръжна прокуратура (ОП/)– Русе, е извършена поредна проверка на замърсен с отпадъци частен имот. Цялата документация по случая е предоставена на ОП – Русе. 

Химикали

През отчетния период е извършена една самостоятелни планова проверка на ЕТ „Делян Диков“- с. Бъзън, община Русе. Дружеството е изградило, но не е въвело в редовна експлоатация инсталация за дестилиране на етерични масла. Проверката е относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), - за регистрация на етерични масла, Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Дадени са две предписания на оператора. Не са установени нарушения и съответно не са съставяни АУАН.

През отчетния период са извършени две извънредни проверки на ,,Кауфланд България“ ЕООД & КО“ КД“ (магазин в гр. Силистра) и ,,ОМВ България" ООД (бензиностанция в гр. Силистра), във връзка с изпълнение на дял II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) от производители и вносители на дървени въглища на територията на България.

Извършена е една съвместна проверка с участието на ОД на МВР – гр. Силистра на ПЗГ „Добруджа“ (професионална земеделска гимназия гр. Силистра) по жалба за нерегламентирано съхранение на опасни вещества. Установено е съхранение на минимално количество азотни торове в склад на училището. Дадени са предписания за отстраняване на залежалите количества торове.

 Експерти от направлението са взели участие в три проверки по изпълнение условията, заложени в Комплексно разрешително на „Астра Биоплант“ ЕООД - гр. Сливо поле, Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Бяла и „ЕДЖИ ЕМ“ ЕООД – гр. Цар Калоян.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени:

 • 4 планови проверки по плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на постановени от Директора на РИОСВ-Русе административни актове. При проверките са съставени констативни протоколи и са дадени общо 2 предписания за изпълнение от страна на съответните възложители. Установено е, че два от административните актове са загубили правно действие;
 • 2 извънредни проверки във връзка с назначени държавни приемателни комисии за различни по характер и категория строежи. По време на извънредните проверки не са констатирани нарушения.

Комплексни разрешителни

През месец октомври са извършени три проверки на условията в КР на следните оператори: „Астра биоплант” ЕООД - гр. Сливо поле,  Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Бяла и „ЕДЖИ ЕМ” ЕООД - гр. Ветово. На операторите не са дадени предписания.

При проверките не са установени нарушения на условията в издадените на операторите КР и не са съставяни АУАН.  

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода са извършени девет контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда, които съответстват на 20 проверки: „Сити Милк 2000” ЕООД - с. Ситово (по компонент почви и фактор отпадъци), „В и К” ООД - гр. Русе, оператор на ГПСОВ Русе (по компонент води и фактор отпадъци), „Интер ЕС” ЕООД - село Ситово ( по компоненти води и въздух, и фактор отпадъци), „ТМ-Технолоджи”АД- град Русе (по компоненти въздух и води), „Оргахим” АД – гр. Русе (по компонети води и въздух, и фактор отпадъци), „Веси” ООД - с. Ново село (по компонент води и фактор отпадъци), „Делта текстил” АД – Русе (по компоненти въздух и води), „Хладилно консервен комбинат” АД - град Исперих (по компоненти въздух и води) и „Олео Протеин” ЕООД - гр. Русе (по компонент води и фактор отпадъци).

При проверките са дадени общо 7 броя предписания. Не са констатирани нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

 СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е извършила планов контрол на две предприятия, класифицирани с нисък рисков потенциал на територията на Област Русе. Дадени са пет предписания, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

Във връзка с получено писмо от МОСВ относно прилагане на изискванията на Глава седма, Раздел I на ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последиците от тях, на операторите на десет предприятия, са дадени с писмени предписания за предоставяне на актуални доклади от извършена класификация, съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС. С цел, проверка достоверността на извършената собствена класификация, са изискани инвентарен списък  и актуални информационни листи за безопасност на използваните и съхранявани опасни химични вещества и смеси. Извършена е проверка по документи на дружествата, притежаващи Комплексно разрешително (КР), с цел установяване на разминавания в разрешените количества на опасните вещества и опасните отпадъци на операторите по Глава седма, Раздел II от ЗООС, с тези посочени в докладите по чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Предстои да се извършат контролни проверки на операторите, при които са установени неточности и разминавания в представените документи.

АУАН, НП и ПАМ

1.  С.Ш., гр. Лозница, АУАН № 0001936/01.10.2020 г. – не е осъществил контрол на дейностите с отпадъци, генерирани на територията на общината – чл. 19, ал. 3, т.15 от Закона за управление на отпадъците;

2. „Макс Партс“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002096/06.10.2020 г. – дружеството не е изпълнило дадени предписания – чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

3. „Строител“ ЕАД, гр. Разград, АУАН № 0002274/16.10.2020 г. – нерегламентирано зауства отпадъчни води без притежание на разрешителен документ – чл. 200, ал.1, т.2  от Закона за водите;    

4. Б.Б., гр. Русе, АУАН № 0002497/30.10.2020 г. – не е предал ИУМПС на регламентирана площадка  – чл. 133, ал. 1, т.3  от Закона за управление на отпадъците.  

Издадени Наказателни постановления

1. В.В., с. Кошарна, Община Сливо поле, НП № 53/23.10.2020 г. по чл. 133, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците в размер на 1 400 лева – извършва дейности с ОЦЧМ, без да притежава разрешителен докумнт по ЗУО;

2. „Биовет“ АД, гр. Пещера, клон Разград, НП № 54/26.10.2020 г. по чл. 166, т. 3 от Закона за опазаване на околната среда в размер на 5 000  лева – не е изпълнило дадени предписания по чл.155, ал. 2 от ЗООС;

3. „Еко Трейдинг Къмпани, гр. София, НП № 55/30.10.2020 г. по чл. 149, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 5 000 лева – не е осигурило незабавен достъп и не е оказало съдействие на контролните органи.

Директорът на РИОСВ – Русе е издал 1 писмено предупреждение на „Профицинк“ ЕООД, с. Червева вода, по съставен АУАН, при който е констатирано, че нарушението е маловажно и не е с отрицателно въздействие върху околната среда

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През месец октомври оператори, на които през преходните месеци са наложени текущи месечни санкции по чл.69 от ЗООС за замърсяване на воден обект, за предприели мерки за отсраняване на нарушенията. При повторни проверки, по постъпили в РИОСВ – Русе мотивирани молби, са взети повторни проби отпадъчни води, като получените резултати са отчели спазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителните за заустване. Така е преустановено замърсяванено на водни обекти.

В началото на месеца приключи контролираното извеждане на опасен отпадък от площадка в гр. Русе и така се предотврати извършването на нерегламентирани действия по почистване и транспортиране на отпадъка до друга площадка на територията на страната.

И през месец октомври нивата на следените показатели за качеството на атмосферния въздух  в гр. Силистра остават трайно ниски.

Вследствие на предприетите от страна на РИОСВ-Русе действия спрямо оператор, заустващ отпадъчни води в канализационната мрежа на град Русе, е преустановено изпускането на цветни води в р. Русенски Лом.

Бизнеса

През месец октомври 2020 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва:

 • 121 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, от които 1 указателно писмо е за последваща процедура по ОС;
 • 38 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 20 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 14 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 6 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 69 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от, в т.ч.:
 • 17 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 16 писма за консултация с РЗИ;
 • 13 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 17 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 3 писма до БДДР;
 • 2 писма до ИАОС;
 • 1 писмо до РДГ за становище;
 • 7 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, от които 6 бр. с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС” и 1 бр. с разпоредителна част „Да се извърши ОВОС”;
 • 5 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 2 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува”;
 • 33 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.

През отчетния период са издадени:

 • - 2 решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъци;
 • - 1 решения за издаване на регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;
 • - 3 решения за изменение и допълнение на регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;
 • - 3 решение за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци

Заверени са 25 бр. отчетни книги за отпадъци на 15 оператора, утвърдени са  45 работни листи на 11 фирми, прекратени са 5 бр. работни листи на 3 бр. фирми.

През периода е взето участие в заседания на четири ДПК за приемане на следните строежи: „Основен ремонт на язовир Ценович 2“ – с. Ценович, община Силистра; „Преустройство и реконструкция на част от съществуваща сграда на с. Калипетрово, община Силистра за обособяване на котелно помещение“;  „Оптимизация на биологично стъпало на ПСОВ на „Биовет“ АД – клон Разград“; „ЕТАП 14 Разширение и преустройство на съществуващ АГРС и изграждане на преносен газопровод за захранване с природен газ за газови турбини в „Амилум България“ ЕАД“. 

Обществеността

През месец октомври директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев участва в заседание на комисия по „Околна среда и водите“ към Народното събрание. В заседанието участие взе министърът на околната среда и водите Емил Димитров, директори на дирекции в МОСВ и представител на ИАОС. Представени бяха предприетите мерки за контрол върху операторите и измервателните станции, с които се осъществява контрол върху качеството на атмосферния въздух  в град  Русе.


Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец септември 2020 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати 

През месец септември 2020 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 150 проверки, от които 73 бр.- планови, а 77 - извънредни. Броят на проверените обекти е 124. В рамките на осъществения контрол са дадени 73 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 11 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 4 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 4 150 (четири хиляди сто и петдесет) лв. Издадени са 2 заповеди за налагане на принудителни административни мерки.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 29.07.2020 г. от изход ГПСОВ - Бяла, с оператор „ВиК” ООД, гр. Русе са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – р. Беленска. След анализ Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултати. Изготвено е предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща месечна санкция (ТМС), във връзка с установено замърсяване на водния обект. Изготвено е наказателно постановление на Директора на РИОСВ – Русе за налагане на ТМС в размер на 306 лв.

След анализ при повторно пробонабиране на отпадъчни води от РПСОВ Силистра преди заустването им във водоприемник – р. Дунав, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Изготвено е  предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текуща месечна санкция (ТМС) във връзка с установено намалаване на замърсяване на водния обект от  683 лв. на 324 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе от пункт №1 – изход на утаителна шахта на ЛПСОВ към МПП в с. Юпер, с оператор „Булгаротрейд – частна компания“ ЕООД - гр. Русе, са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – „сухо дере“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултати. Изготвено е предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текуща месечна санкция (ТМС), във връзка с установено намаляване на замърсяването на водния обект от от 123 лв на 5 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе и във връзка с постъпили сигнали за неприятна миризма в гр. Разград, на 20.08.2020 г. от изход ГПСОВ - Разград с оператор „Водоснабдяване Дунав” ЕООД, гр. Разград са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – р. Бели Лом. След анализ Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Изготвено е предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща месечна санкция (ТМС), във връзка с установено замърсяване на водния обект. Изготвено е наказателно постановление на Директора на РИОСВ – Русе от 30.09.2020 г. за налагане на ТМС в размер на 66 376 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 200 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 3 254,94 лв., от които 2 603, 95 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. От НАП са преведени от месец август 7 300 лв. и са събрани 350 лв. по наказателни постановления.

От получените суми през месец август, на общините през месец септември са преведени 5 622,72 лв. Най –голяма сума е получила Община Силистра – 4 469,60 лв.

За периода са постъпили пет жалби. По жалба, препратена от МОСВ през месец август, за замърсен имот – частна собственост, е извършена проверка, съвместно с представители на община Русе и ОД на МВР – Русе. Визираният проблем е от компетентността на община Русе. Предприети са съответните действия. Жалбоподателят е информиран за задълженията му съгласно Закона за управление на отпадъците.

Жалба, свързана с изграждането на ограда от автомобилни гуми,  е препратена по компетентност до община Бяла.

По жалба, препратена от МОСВ, за замърсяване на въздуха от зърнобаза в с. Тръстеник, община Иваново, е извършена проверка на място. Към момента е изискана допълнителна информация от общинска администрация – с. Иваново. По жалба, препратена от община Силистра за шум, е уведомен кметът на общината относно неговите компетентности съгласно Закона за защита от шума в околната среда.

По жалба за неприятни миризми и замърсяване от „нерегламентирано струпване на торови маси“, предстои предприемането на действия.

През септември са постъпили общо 303 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, на централата на РИОСВ – Русе и чрез контактната форма на интернет страницата на РИОСВ-Русе. По всички сигнали са предприети действия. От тях 13 са препратени по компетентност;  267 са основателни; 23 са неоснователни.

За проблеми на територията на община Русе са постъпили 284 сигнала, като около 90 % от тях са за неприятни миризми; за община Разград-5; за община Силистра-5; за община Сливо поле-2 за общините: Лозница, Кубрат, Ценово, Две могили, Борово, Завет и Ветово по 1.

Преобладаващи са сигналите в гр. Русе за неприятна миризма на въздуха на изгорял бакелит и химикали.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • Неприятни миризми;
 • Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци/нерегламентирано изгаряне на отпадъци;
 • Запалени сметища;
 • Замърсяване на водитена р. Дунав с нефтопродукти, в района на гр. Русе

      -     Птици в безпомощно състояние/паднало гнездо.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец септември бяха проверките по годишния план, по постъпили сигнали, по изпълнение на предписания по Закона за управление на отпадъците.

Изготвен е писмен отговор по едно парламентарно питане.

Друг акцент в работата, бе активно участие в сформираната по заповед на областния управител на област Русе междуведомствена комисия за извършване на проверки на промишлени предприятия-потенциални източници на интензивно миришещи вещества.  

Превантивен контрол

 По отношение на процeдурите по ОВОС:

 • През месеца няма финализирани процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Внесено е, за извършване на консултации, коригирано задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на депо за опасни отпадъци към горивна инсталация за оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД в град Разград;
 • Приключили са седем процедури за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер да не се извършва ОВОС.

По отношение на текущите процедури по екологична оценка (ЕО):

В процес на разглеждане е Доклад за ЕО на предварителния проект за Общ устройствен план на Община Две могили. Предстои произнасяне от страна на РИОСВ-Русе. Провеждат се консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе.

Tекущ контрол

През месец септември 2020 г. продължи изпълнението на плана за контролната дейност на инспекцията.

Проверки по сигнали и жалби на граждани: 22.

 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отапдъците, в т.ч. и на лица осъществили трансграничен превоз на отпадъци, като са извършени общо 60 проверки: 25 планови и 35 извънредни.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 8 планови.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на организирани източници на вредни емисии в атмосферния въздух – 2 планови и 1 извънредна.
 • Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 4 бр. за 5 екземпляра.
 • Проверки по Закона за защитените територии – 30 извънредни на ПР  „Сребърна” и 1 на ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец“.

 -     Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 2 извънредни.

 -     Проверки по Закона за лечебните растения – 2 планови.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 12 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им. Съставен е един АУАН за неизпълнение на дадени предписания – на оператор на площадка за дейности с отпадъци.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец септември 2020 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  не отчитат дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг също остават трайно ниски. Данните от пункта за собствен мониторинг на „Монтюпе” ЕООД, не отчита превишения на нормираните органични замърсители. От 15.09.2020 г. по разпореждане на зам. министър Николова, Мобилната автоматична станция на РЛ-Русе към ИАОС, разположена на територията на Втора РС ПБЗН Русе е възтановила непрекъснатия контрол на КАВ в района на Източна промишлена зона на град Русе. Получените до края на месеца данни не показват превишения на следените замърсители, включително и на органичните – толуен и ксилен.

През отчетния период в РИОСВ-Русе са получени многобройни сигнали на жители от различни квартали на град Русе за наличие на неприятни миризми. Сигналите основно са получавани след  19 ч. и при наличие на слаб източен вятър. При извършени незабавни обходи в районите, от които са получавани сигналите, експерти на инспекцията не са потвърждавали наличието на миризми. На оператора „Монтюпе“ ЕООД са извършени извънредни проверки, във връзка с получените в РИОСВ сигнали. При проверките, включително и в извънработно време, експертите не са установили нарушения, свързани с изпускане на интензивно миришещи вещества извън работната площадка. На 15.09.2020 г. екип на РИОСВ – Русе е участвал в организирана от МОСВ работна среща във връзка с получените от жителите на града сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. На 16.09.2020 г. по заповед на Министъра на околната среда и водите, зам. Министър Николова, заедно с ръководителите на три дирекции в МОСВ и представители на ИАОС, извършиха проверка на място в град Русе. От страна на инспекцията е изготвена информация, която е представена в обобщен доклад до Министъра. На проведена работна среща с представители на областна и общинска администрация на град Русе е взето решение за сформиране на междуведоствена комисия за проверка на обекти, потенциални източници на неприятни миризми в град Русе. Със заповед на областния управител на област Русе са извършени съвместни проверки на „Сид Грийн“ ЕООД и „Монтюпе“ ЕООД, с участието на представители на РЗИ, ДИТ, ПБЗН и РДНСК. Резултатите ще бъдат обобщени от представител на областна администрация и представени с Доклад до Областен управител на област Русе.

Друг потенциален източник на неприятна миризма е уставен при извършване на проверка по постъпил сигнал на 17.09.2020 г. в района на КПП „Дунав мост“. В помещение, собственост на „Напорни тръби“ АД, наемателят „Сид Грийн“ ЕООД, експлоатира инсталация за топене и ленене на черни метали. На оператора са дадени 6 предписания.

По два сигнала за наличие на неорганизирани прахови емисии от дейността на зърно бази в гр. Сеново и с. Тръстеник, Община Иваново, са извършени извънредни проверки. При тях не е установено нарушение в дейността на базите, с наличие на неорганизирани прахови емисии в атмосферния въдух.

През отчетния период са извършени 5 планови проверки, като една от тях е комплексна по компоненти и фактори на околната среда. Извънредните проверки са 13, като осем са по постъпили сигнали, една е свързана с участие в ДПК, една е по извънреден емисионен контрол на организиран изиточник на вредни емисии, една е по ЗЧАВ, две са от участие на експерти от направлението в междуведоствена комисия, по заповед на областен управител на област Русе, на обекти, потенциални източници на емисии на интензивно миришещи вещества. При проверките са дадени общо 11 предписания. Не са съставени АУАН за нарушения на ЗЧАВ.

Извършен е прахов емисионен контрол на един организиран източник на вредни емисии в „Монтюпе“ ЕООД – биофилтър, както и на два източника в цех за производство на растителни масла в с. Самуил, Област Разград.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили четири Доклада на оператори, за извършени Собствени периодични измервания (СПИ), и два месечни доклада на оператори, извършващи Собствени непрекъснати измервания (СНИ).          

Шум

През месец септември не са извършвани контролни проверки поради изпълнение на годишния план.

През отчетния период е постъпил Доклад за СПИ на шум от „Хан Аспарух“.  При проверка на доклада не са установени несъответствия.

Изготвено е едно становище по фактор „шум“ на Доклад за ЕО на ОУП на община Две могили.

Води

През месец септември 2020 г. са извършени общо 22 бр. контролни проверки както следва:

              - 18 бр. планови, от които: 8 с пробонабирания (ГПСОВ-Лозница, „Пилко” ЕООД, „Дестан” ЕООД, „АДМ-Разград” ЕАД, ЕТ „Верас 90-Алиш Хамид”, „Имдо” ООД, „Маклер комерс” ЕООД, „Мероне-Н” ЕООД);

              - 4 бр. извънредни (3 бр. извънредни на планови обекти с 1 бр. пробонабиране и 1 бр. извънредна на извънпланов обект).

 Експертите от направлението са били водещи на две комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда: „Маклер комерс” ЕООД – с. Брестовене, община Завет и  „Гораинвест“ АД.

 На операторите са дадени общо 14 предписания. През отчетния период не са съставяни актове за установяване на административни нарушения (АУАН).

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда, през периода са наложени две текущи месечни санкции на ГПСОВ-Бяла и ГПСОВ-Разград за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), заложени в разрешителните за заустване. Издадени са две заповеди за намаляване на наложени текущи месечни санкции на: ГПСОВ-Силистра и „Булагротрейд-частна компания” ЕООД.

Издадени са 2 бр. писмени предупреждения на „Фишери 2009” ЕООД и на „Екопродукт” ЕООД.

През месец септември са изготвени пет становища за изменение и продължаване срока на действие на Разрешителни за заустване съгласно Закона за водите.

Изготвени са колко вътрешни становища по Глава шеста от ЗООС.

Извършено е попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите.

Почви

През месец септември са извършвани девет планови проверки: на две птицеферми и девет кариери. Не са установени нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

Експертът е участвал в проверки на площадки за третиране на отпадъци, както и по изпълнение на предписания за замърсени  терени.

Взето е участие в една приемателна комисия и в комисия за приемане на техническа рекултивация на депо град Две могили.

В присъствието на експерти от направлението и отдел „УООП“, и в изпълнение на заповеди на областните управители на областите Разград и Силистра, е извършено отваряне на два склада за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита в с. Владимировци, община Самуил и в гр. Тутракан. Извършена е инвентаризация на видовете и количествата. Предстои преопаковане, транспортиране и обезвреждане в лицензирани съоръжения.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени 16 проверки – 2 планови и 14 извънредни.

Извънредните проверки са по сигнали за 5 броя екземпляри в безпомощно състояние. Един от тях - от вида щиглец (Carduelis carduelis),  един - от вида черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) и един - от вида ням лебед (Cygnus olor) са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Една жизнена птица - къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) е освободена в подходящ за вида район, а един мъртъв  екземпляр от вида забулена сова (Tyto alba) е предаден на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране.

Извършени са две планови проверки на Общините Кубрат и Завет за издадени позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения не са констатирани.

Извършени са 2 извънредни проверки на физически лица, размножаващи екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

През месеца не са регистрирани книги за билки, както и не са организирани нови билкозаготвителни пунктове.

Издадени са 22 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Във връзка с провеждане на международната операция „Thunder 2020”, организирана от Международната организация на криминална полиция ИНТЕРПОЛ и Световната митническа организация за справяне с незаконния трафик на защитени растителни и животински видове, експерти на РИОСВ-Русе са извършили 6 проверки, като 2 от тях са съвместни с представители на РДГ-Русе. Резултатите от проверките се докладват ежеседмично, като констативните протоколи и снимков материал  от тях са изпратени до Дирекция НСЗП, които от своя страна обобщават резултатите от всички инспекции.

 Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”, които за месеца са 30. При една от ежедневните проверки са установени лица, които осъщестявават риболов с въдици, в участък извън регламентираните за тази дейност. Със съдействието на РУ на МВР-Силистра са заловени 3 лица, на които са съставени АУАН. През отчетния период, експерти на РИОСВ-Русе и ИАРА-Русе извършиха съвместна проверка по подаден сигнал на ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец“. Случаят е предаден да Районна прокуратура – гр. Силистра за установяване на нарушителите.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 60  проверки: 25 планови и 35 извънредни, от които  4 – по изпълнение на предписания, 8 по сигнал,  и една по жалба, по искане на МОСВ – 8, по наложени Принудителни административни мерки – 4. Дадени са 12 задължителни предписания. Приоритетно през месец септември са извършени проверки на площадките за дейности с отпадъци, предвидени в плана за контролна дейност на РИОСВ – Русе, третиращи опасни отпадъци и ИУМПС; по изпълнение на предписания за почистване на замърсени терени, по изпълнение на Заповеди на директора на РИОСВ-Русе за прилагане на принудителна административна мярка по Закона за управление на отпадъците на „Дани груп 04“ ЕООД и на „Нур трейд 2017“ ЕООД.  Последната е изпълнила наложената ПАМ, като е предала за екологосъобразно оползотворяване на лицензирана фирма на територията на страната, незаконно внесено количество стъклени опаковки.

По възложена от МОСВ задача за проверка на всички центрове за разкомплектоване на ИУМПС са проверени 6 от 44 лица, на които са издадени разрешения по ЗУО. Проверките продължават.

При проверките са установени нарушения, за които са съставени общо 8 АУАН, основно за съхранение на отпадъци, без документ по чл. 35 от ЗУО, за неизпълнени предписания, неосъществен контрол на дейностите с битови и строителни отпадъци и за водене на невярна отчетност на отпадъците.

Експерти от отдела са били водещи на две комплексни проверки:  на  „Сливови градини“ ЕООД и на „Био Арома“ ЕООД. Не са констатирани нарушения.

Започнало е поетапно въвеждане на утвърдените работни листи в Националната информационна система „отпадъци“.

Осъществен е контрол, който ще продължи и през месец октомври във връзка с почистването на площадка за съхранение на опасни отпадъци в гр. Русе. Редовно се проследяват количествата отпадъци, които се транспортират към друга площадка на територията на страната.

В РИОСВ-Русе през септември са постъпили 10 сигнала, отнасящи се за нерегламентирано третиране и горене на отпадъци. Извършени са 6 проверки, като във връзка с един от сигналите са проверени две дружества. При проверките на място е установено, че два от сигналите са основателни. Дадени са предписания за предоставяне на документи, свързани с дейността на проверените обекти. Извършват се строителноремонтни дейности в района на бивш завод „Изкуство“, за които са изискани План за управление на строителни отпадъци и документи за тяхното последващо третиране. При сигнал за пожар на територията на бивша фабрика „Дунавия“ са проверени мебелна фирма и собственикът на имота. Изискана е информация за дейността на всички наематели на помещенията.

Четири сигнала за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци са препратени по компетентност до съответните кметове на общини. По един от сигналите, отнасящ се до извършване на дейности с ИУМПС в частен имот предстои съвместна проверка с органите на МВР.

В изпълнение на дадени предписания, във връзка със Заповед № РД-128/10.02.2020 г. на министъра на околната среда и водите, е извършен последващ контрол.

За отчетния период са издадени четири НП на обща стойност 4 150 лв.

 Химикали

През отчетния период са извършени две самостоятелни планови проверки на ЕТ „Делян Диков“- с. Бъзън, община Русе, „Тукай България“ ЕООД и три съвместни проверки на „Брамак ПС“ ООД – гр. Силистра, „Био Арома“ ЕООД- гр. Две могили и ,,Сливови градини“ ЕООД – с. Бреница, община Тутракан. Дружествата са проверявани относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Дадени са общо девет на операторите. Не са установени нарушения и съответно не са съставяни АУАН.

Експерти от направлението са взели участие в три проверки по изпълнение на условията, заложени в Комплексно разрешително на „Монтюпе“ ЕООД - гр. Русе, „Амилум България“ ЕАД -  гр. Разград и „Екон-91“ ООД.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени:

 • 7 планови проверки във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе през 2020 г. При проверките са съставени констативни протоколи и са дадени общо 2 предписания за изпълнение от страна на съответните възложители;
 • 6 извънредни проверки във връзка с назначени държавни приемателни комисии за различни по характер и категория строежи. По време на извънредните проверки не са констатирани нарушения.

Комплексни разрешителни

През месец септември са извършени три проверки на условията в КР на следните оператори: „АДМ Разград“ ЕАД,  „Монтюпе“ ЕООД, „Екон 91“ ООД, „Свинекомплекс Юделник” ООД - с. Юделник, община Сливо поле и „Детелина 08” ООД - Ветово. На операторите са дадени общо 7 предписания.

При проверките не са установени нарушения на условията в издадените на операторите КР и не са съставяни АУАН.

Изготвено е становище във връзка с процедура по издаване на ново КР „Биовет“ АД, Инсталация за фармацевтични продукти.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода са извършени пет контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда, които съответстват на 10 проверки: „Маклер комерс” ЕООД -  с. Брестовене, община Завет (по компонент води и фактор отпадъци), „Био Арома” ЕООД, гр. Две могили (по фактори отпадъци и ОХВ) „Гораинвест” АД – Кубрат (по компонент води и фактор отпадъци) „Брамак ПС” ООД - град Силистра (по компонент въздух и фактор ОХВ), „Сливови градини” ЕООД – с. Бреница, община Тутракан (по фактори отпадъци и ОХВ).

При проверките са дадени общо 10 броя предписания. Не са констатирани нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на три предприятия, класифицирани с висок рисков потенциал на територията на Област Русе. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

Експертът е взел участие в една държавна приемателна комисия (ДПК).

Във връзка с изискванията на чл. 106, ал. 1 от ЗООС, през месец септември е представен актуализиран Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии ДППГА на оператора „Инакем Солюшънс“ ЕООД, като предприятие с нисък рисков потенциал.

Изготвено е вътрешно експертно становище по процедура по проект на Комплексно разрешително за „Инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти“ на „Биовет“ АД – площадка в гр. Разград, както и по процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „Метал Фусион“ ООД.

АУАН, НП и ПАМ

1. „Нур трейд 2017“ ЕООД, гр. Сеново, АУАН № 0001739/02.09.2020 г. – дружеството не е изпълнило задължението си да води отчетни книги  – чл. 44, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците;

2. „АДМ Разград“ ЕАД, гр. Разград, АУАН № 0001740/10.09.2020 г. – дружеството води неизрядна отчетност на отпадъците– чл. 8, ал. 2, т. 6  от Закона за управление на отпадъците;

3. „Параходство Българско Речно Плаване“ АД, гр. Русе, АУАН № 0002514/11.09.2020 г. – не спазва разпоредбите за третиране на опасни отпадъци – чл. 8 ал. 2, т.5 от Закона за управление на отпадъците;

4. „Параходство Българско Речно Плаване“ АД, гр. Русе, АУАН № 0002515/11.09.2020 г. – извършва третиране, чрез операция с код R 13 на опасни отпадъци, без притежаване на разрешителен документ  – чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците;     

5. „Еко Трейдинг Къмпани“ ЕООД – гр. София, АУАН № 0002516/11.09.2020 г. – не е изпълнило дадено предписание – чл.156, ал.1 от Закона за управление на отпадъците;

6. „Компакт пак“ ООД, гр. Ловеч, АУАН № 0001934/09.09.2020 г. – води невярна отчетност на отпадъците – чл. 8, ал. 2, т. 6 от Закона за управление на отпадъците;

7. „Валли - 10“ ЕООД, гр. Разград, АУАН № 0001935/15.09.2020 г. – води невярна отчетност на траспортирани отпадъци – чл. 8, ал. 2, т. 6 от Закона за управление на отпадъците;

8. М.Д., с. Айдемир, АУАН № 0002216/25.09.2020 г. – извършва любителски риболов на неразрешено място – чл. 27, ал. 1 от Закона за защитените територии;

9. Н.Н., с. Айдемир, АУАН № 0002217/25.09.2020 г. – извършва любителски риболов на неразрешено място – чл. 27, ал. 1 от Закона за защитените територии;

10. Дж.Р., с. Айдемир, АУАН № 0002218/25.09.2020 г. – извършва любителски риболов на неразрешено място – чл. 27, ал. 1 от Закона за защитените територии;

11. И.И., с. Айдемир, АУАН № 0002096/28.09.2020 г. – не е изпълнил дадено предписание – чл.113, ал.3 от Закона за управление на отпадъците.

Издадени Наказателни постановления

1. И.И., с. Айдемир, НП № 49/23.09.2020 г. по чл. 133, ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците в размер на 350 лева – не е предал налично в имота си ИУМПС на площадка за съхранение с разрешителен документ;

2. Г.Х., гр. Главиница, НП № 50/24.09.2020 г. по чл. 133, ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците в размер на 400 лева – не е предал налично в имота си ИУМПС на площадка за съхранение с разрешителен документ;

3. Б.Ш., гр. Исперих, НП № 51/29.09.2020 г. по чл. 133, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда в размер на 2 000 лева – не е изпълнил дадено предписание за представяне на график за почистване на установени замърсявания;

4. Т.Б., с. Голямо Враново, община Сливо поле, НП № 52/30.09.2020 г. по чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 1 400 лева – не е осъществила контрол на дейностите с битови и строителни отпадъци генерирани на територията на село Голямо Враново.

Със заповеди на директора на РИОСВ-Русе са издадени и приложени две  Принудителни административни мерки с цел предотвратяване на нарушения на Закона за управление на отпадъците.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

В резултат на осъществения контрол в град Русе е установен потенциалния източник на неприятни миризми. Дадените предписания на оператора „Сид Грийн“ ЕООД  са довели до временно ограничаване на разпространението на неприятни миризми от дейността на дружеството.

Дейностите по предотвратяване на незаконен внос са приключили, като количествата стъклени опаковки са предадаени за екологосъобразно оползотворяване на лицензирано юридическо лице. Фирмата-вносител е привела дейността си в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.

И през месец септември нивата на следените показатели за качеството на атмосферния въздух в гр. Русе и гр. Силистра остават трайно ниски.

В следствие на предприетите от страна на РИОСВ-Русе действия спрямо ВиК оператора на гр. Разград, рязко е намалял броят на получаваните сигнали от жители за неприятни миризми.

Бизнеса

През месец септември 2020 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 94 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, от които 2 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 36 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 9 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, от които:
 • 6 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 3 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 30 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от, в т.ч.:
 • 6 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 10 писма за консултация с РЗИ;
 • 2 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 9 писма до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 2 писма до БДДР;
 • 1 писма до ИАОС;
 • 1 писма до общини за становище;
 • 1 писмо до ВиК за становище;
 • 7 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 2 решения за прекратяване на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС, на основание чл. 56, ал. 1 от АПК;
 • 2 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува”;
 • 38 писма-отговори до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.

През отчетния период са издадени:

   - 1 решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъци;

   - 4 решения за изменение и допълнение на регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци;

   - 2 решение за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци

Заверени са 12 бр. отчетни книги за отпадъци на 12 оператора, утвърдени са 39 работни листи на 11 фирми.

През периода е взето участие в заседания на осем ДПК за приемане на строежи.

Обществеността

 През месец септември представители на РИОСВ-Русе взеха участие в заседание на временната комисия за въздуха към Общински съвет – Русе. Експерт на инспекцията представи резултатите от проверката за спазване условията на КР на „Монтюпе“ ЕООД и леарната, собственост на „Сид гриин“ ЕООД, като потенциален източник на миризми.


Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец август 2020 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец август  експертите от РИОСВ-Русе са извършили 239 проверки, в т.ч. планови 100 бр., извънредни 139 бр. Броят на проверените обекти е 207. В рамките на осъществения контрол са дадени 83 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 13 акта. От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 7 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 21 200 (двадесет и една хиляди и двеста) лв. Издадени са три писменни предупреждения на нарушители, при които е установено, че извършеното нарушение е маловажно и не е предизвикало вредно въздействие върху околната среда.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 23.06.2020 г. от изход ПСОВ  към МПП в с. Ситово, с оператор „Интер ЕС 2000” ЕООД, с. Ситово са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – сухо дере. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Изготвеното е предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща месечна санкция (ТМС), във връзка с установено замърсяване на водния обект. Изготвено е наказателно постановление за налагане на ТМС в размер на 14 лв., което е връчено на оператора.

Във връзка с чл. 69в, ал.1 от ЗООС на 03.08.2020 г. от „Фазерлес” АД, гр. Силистра е постъпило писмо за възобновяване на производствената дейстност. Изготвено е  предложение до Директора на РИОСВ-Русе за възобновяване на текуща месечна санкция, във връзка стартиране на производствената дейност на дружеството, формираща отпадъчни води, замърсяващи воден обект – р. Дунав.  Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ – Русе за възобновяване на ТМС, която е връчена на оператора.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 15 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 7 028,40 лв. От НАП са преведени от месец юли 220 лв. и са събрани 7300 лв. по наказателни постановления. От получените суми през месец юли, на общините през месец август са преведени 1715,20 лв. Най –голяма сума е получила Община Разград – 1660,80 лв.

За периода е постъпила една жалба, препратена от МОСВ, по която предстои предприемането на действия от страна на РИОСВ-Русе, съвместно с община Русе и ОД на МВР- Русе.

За периода 01.08.2020 г. до 31.08.2020 г. са постъпили общо 111 броя сигнали, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма на интернет страницата и централата на РИОСВ – Русе. По всички сигнали са предприети действия. От тях 13 са препратени по компетентност;  77 са основателни; 21 са неоснователни.

За проблеми на територията на община Русе са постъпили 35 сигнала; за община Разград-57; за община Иваново-5; за общините: Тутракан, Борово, Главиница и Силистра - по 2, за общините: Лозница, Самуил, Кубрат, Ценово, Алфатар  и  Ситово по 1.

Преобладаващи са сигналите в гр. Разград за неприятна миризма на въздуха на сероводород. След многобройни извършени проверки е установен източникът на замъряване, дадени са предпсания и са съставени два АУАН.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • Неприятни миризми в градовете Русе и Разград;
 • Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци/нерегламентирано изгаряне на отпадъци;
 • Запалени сметища;
 • Птици в безпомощно състояние/паднало гнездо.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец август бяха проверките по годишния план, по постъпили сигнали, по изпълнение на предписания по Закона за управление на отпадъците, проверки за чистотата на населени места.

Друг акцент в работата са извънредните проверки на площадки за съхранение и третиране на опасни отпадъци на територията, контролирана от РИОСВ – Русе, във връзка с писмо на МОСВ, както и изготвянето на необходимата информация по Докладването по Директива № 91/271 за пречистване на отпадъчните води от населените места.

Превантивен контрол

По отношение на процедурите по ОВОС:

През месец август приключи процедурата по ОВОС за ИП за „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин” с местоположение УПИ XXVII-41 - за пристанище и друг вид производствен, складов обект, УПИ V-89 за друг вид производствен, складов обект по плана на село Айдемир, община Силистра. Постановено е Решение № 3-3/2020 г. на директора на РИОСВ-Русе с разпоредителна част „одобрявам“. Решението е получено от възложителя и е оповестено на таблото за обяви в сградата на РИОСВ-Русе, в сайта на РИОСВ-Русе и в Публичния регистър на процедурите по ОВОС, в регламентираните за това срокове.

Внесеното през предходния отчетен период задание за обхват и съдържание на Доклад по ОВОС за ИП за „Изграждане на депо за опасни отпадъци към горивна инсталация за оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци”  е върнато със забележки за доработване.

По отношение на текущите процедури по ЕО:

Внесен е Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Общ устройствен план на Община Две могили. Предстои произнасяне от страна на РИОСВ-Русе.

Tекущ контрол

През месец август 2020 г. продължи изпълнението на плана за контролната дейност на инспекцията.

Проверки по сигнали и жалби на граждани: 25.

 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, в т.ч. и на лица осъществили трансграничен превоз на отпадъци, като са извършени 55 планови и 82 извънредни проверки.

        – Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната         експлоатация на пречиствателните съоръжения – 4 планови.

 • Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 11 бр. за 16 екземпляра.
 • Проверки по Закона за защитените територии – 1 планова проверка и 31 проверки на ПР „Сребърна”.
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 4 планови проверки
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 6 планови проверки.

 Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 16 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им. Съставени са два АУАН за неизпълнение на дадени предписания - на кмет на кметство и на кмет на община по ЗУО.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец август 2020 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  не отчитат дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг също остават трайно ниски. Данните от пункта за собствен мониторинг на „Монтюпе” ЕООД, не отчитат превишения на нормираните органични замърсители. Мобилната автоматична станция на РЛ-Русе към ИАОС е извършила измерване на качеството на атмосферния въздух в гр. Разград. За периода на измерване 05.08. – 19.08. са отчетени превишения на средночасовата норма за сероводород – 0.005 мг/м3. Най – високата измерена от станцията стойност е 0,026 мг/м3.

През август в РИОСВ-Русе са получени сигнали на жители от различни квартали на град Русе и гр. Разград за неприятни миризми. При извършени незабавни обходи в районите, от които са получавани сигналите в двата града, експерти на инспекцията не са потвърждавали наличието на миризми. При комплексна проверка на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ)– Разград, е констатирано, че същата е в неизправно техническо състояние. Нарушените технологични процеси в станцията са причина за емитиране на неприятни миризми, за които са получени сигналите на жителите на гр. Разград. На оператора са дадени предписания, с кратки срокове за изпълнение. След 20 август в РИОСВ – Русе не са постъпвали сигнали за неприятни миризми в гр. Разград.

През отчетния период са извършени 7 планови проверки, като четири от тях са по компонети и фактори на околната среда. Извънредните проверки са 4, като две са по постъпили сигнали и две са свързани с участие в ДПК. При проверките са дадени общо 6 предписания. Не са съставени АУАН за нарушения на ЗЧАВ.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили 5 Доклада на оператори, за извършени собствени периодични измервания (СПИ), и два месечни доклада на оператори, извършващи собствени непрекъснати измервания (СНИ).      

Шум

През месец август не са извършвани контролни проверки поради изпълнение на годишния план.

През отчетния период са постъпили Доклади за СПИ на шум от следните оператори: „Авис“ ЕООД, площадка Брестовене, „Авалон Индъстри“ АД, „А А Фарма“ ЕООД, „Пътперфект Т“ ЕАД – асфалтови бази Зафирово и Калипетрово. При проверка на докладите не са установени несъответствия.

Води

През месец август 2020 г. са извършени общо 22 бр. контролни проверки, както следва:11 бр. планови и 11 бр. извънредни.

Четири броя от плановите проверки са с пробонабирания на отпадъчни води (ГПСОВ-Кубрат, „Олео протеин“ЕООД, „Екогалваник” ЕООД и ГПСОВ-Разград). Взето е участие в 5 бр. компексни проверки по компонети и фактори на околната среда.

На операторите са дадени общо 5 предписания. През отчетния период са съставени 5 бр. АУАН за нарушения на Закона за водите.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда, през периода от Директора на РИОСВ-Русе са издадени:  наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция (ТМС) за замърсяване на воден обект и заповед за възобновяване на ТМС.

От 11 извънредни проверки, четири са по процедури по чл. 69 от ЗООС, една по изпълнение на предписания, една за съставяне на АУАН по Закона за водите, една е свързана с участие на експерт от направлението в държавна приемателна комисия и 4 са по постъпили сигнали. От тях две са съвместни с участие на други институции: БДДР – Плевен и  ОДБХ Русе.

Информация за постъпилите сигнали в РИОСВ-Русе и предприетите действия, свързани с  опазването на водите през месец август:

 • Във връзка с постъпили множество сигнали през месец август за наличие на неприятни миризми на територията на гр. Разград, са извършени три проверки на ГПСОВ – Разград. Констатирани са следните несъответствия и нарушения на изискванията на Закона за водите:

          Част от отпадъчните води     (смесен поток от битови и производствени отпадъчни води и дъждовни), постъпващи в ГПСОВ – Разград за пречистване, посредством авариен открит канал не постъпват за пречистване и се заустват във водоприемник - река  Бели Лом, в точка, неопределена като параметър - „място на заустване“, в действащото Разрешително № 13140011/02.05.2007 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води – река Бели Лом.

          Установено е нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води във водоприемника, на място, неопределено като параметър в РЗ № 13140011/02.05.2007 г., което се явява втора точка на заустване, и е в отклонение от предвидените условия в разрешителното. За констатираното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) на Закона за водите.

          Констатирано е също, че  ПСОВ - Разград не се поддържа в техническа и експлоатационна изправност. В резултат на това, не се осигурява непрекъснато нормалната й експлоатация, с оглед на необходимото пречистване на отпадъчните води, постъпващи от канализационната система на града, преди заустване във водоприемник – река Бели Лом, а именно: единият калочистач от общо 3 (три) броя, изградени към първичния хоризонтален утаител не функционира. Съоръжението е в техническа неизправност и не изпълнява предназначението си, вследствие на което е задържана плаваща утайка, възпрепятстваща работата на станцията. Нивата на разтворен кислород се измерват чрез кислородни сонди, монтирани във втори и трети биобасейн. В първи биобасейн няма монтирани такива и не се осъществява контрол на параметър – разтворен кислород, съответно и на процесите на биологичното пречистване на отпадъчните води. Отчетените данни от автоматизираната система за контрол на втори и трети биобасейн на ПСОВ, показват, че стойностите на разтворен кислород варират: между 0,5 мг/л за единия биобасейн и между 1,8 мг/л  за другия, при необходим такъв от 1,5 до 3,00 мг/л, определен като оптимална стойност, осигуряваща оптимален режим на работа на съоръжението. Предвид това съоръжението - биобасейн не изпълнява функцията си по преназначение - липсата на разтворен кислород в биобасейните води до нарушаване процесите на биологично пречистване.

Голям брой от савачните устройства/саваците, изградени към пречиствателната станция са в техническа неизправност. Същите са корозирали, силно амортизирани, някои от тях са с нарушена цялост и не изпълняват предназначението си. В резултат на това се допуска изтичане на отпадъчни води, дори и при затворено състояние.              

На В и К оператора са дадени задължителни предписания за изпълнение в срок.

За установеното нарушение е съставен АУАН, съгласно разпоредбите на чл. 126, ал. 1 от Закона за водите.

 • При проверката, от представител на РЛ – Русе са взети проби отпадъчни води от изход ПСОВ. Към настоящия момент се извършва физико-химичен анализ на същите.

          По постъпил сигнал за замърсяване на водите на р. Бели Лом е извършена съвместна проверка с представители на БДДР на реката в района на с. Дряновец, община Разград. Установено е наличие на бяла пяна и мътна вода. От  представител на РЛ-Русе към ИАОС е взета проба повърхностна вода от реката. Обходени са няколко точки от реката в гр. Разград. Констатирано е, че замърсяването на р. Бели Лом е от постъпващи в нея непречистени отпадъчни води от ГПСОВ-Разград.

 • На 19.08.2020 г. в РИОСВ – Русе е постъпил сигнал от жител на с. Иваново, община Иваново, област Русе за замърсяване на околната среда, в резултат на производствената дейност на предприятие за месодобив и месопреработка, стопанисвано от „Свиневъдно сдружение“ ООД – с. Иваново. Сигналоподателят е съобщил за наличието на отпадъчни води и кръв, преливащи от ревизионни шахти, разположени в близост до обекта.

 Извършена е съвместна проверка с представители на Областна дирекция по безопасност на храните ОДБХ – Русе. Производствените отпадъчни води от обекта следва да се събират в съществуваща Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) с цел последващо предаване за допречистване на ВиК оператор. Констатирана е нарушена цялост на канализационна връзка към мазниноуловителя, предназначен за събиране на отпадъчните води. В резултат на това, както и наличие на затлачени съоръжения към станцията, са установени следи от преливане на ревизионна шахта (РШ), което е причинило заблатяване на овощна градина, намираща се в съседство на предприятието и собственост на сигналоподателя.

В изпълнение на дадени предписания е преустановен оттока на отпадъчните води, чрез затапване на канализационната връзка. От страна на оператора са предприети мерки – почистено е съдържанието на шахтата. При осигуряване на техническа възможност, предстои поставяне на пломба от РИОСВ – Русе.

През месец август основен приоритет в направлението  беше  изготвянето на необходимата информация по Докладването по Директива № 91/271 за пречистване на отпадъчните води от населените места.

Почви</