Печат на тази страница

Месечни справки за контролна дейност

Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец юли 2022 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец юли 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 125 проверки, в т.ч. планови 89  бр., извънредни 36 бр. Броят на проверените обекти е 122, като 91 са планови и 31 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 59 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 5 акта.  

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 12 бр. наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 24 200 (двадесет и четири хиляди и двеста) лв. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил четири споразумения по съставени АУАН. Наложени са наказания „глоби“ и „имуществени санкции“ на обща сума 8 120 лв., като в 14-дневния срок са прeведени 7 210 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

 - на 26.05.2022 г. от изход ПСОВ на „Биовет“ АД, клон Разград е взета проба отпадъчни води, преди заустване на  пречистените отпадъчни води във водоприемник р. Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 21.06.2022 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на инспекцията е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текуща месечна санкция, във връзка с установено намаляване замърсяването на водния обект.  Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС в размер от 1683 лв.  на 578 лв.

- на 26.05.2022 г. от изход ПСОВ на „АДМ Разград“ ЕАД, гр. Разград е взета проба отпадъчни води, преди заустване на  пречистените отпадъчни води във водоприемник р. Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 21.06.2022 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на инспекцията е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща месечна санкция, във връзка с установено замърсяване на водния обект.  Изготвено е Наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Русе за нанагане на ТМС в размер от 2115 лв.

- на 02.06.2022 г. от Пункт №1 – последна резизионна шахта на „Жити“ АД, гр. Русе е взета проба отпадъчни води, преди заустване на  пречистените отпадъчни води във водоприемник р. Русенски Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 08.07.2022 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ-Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция, във връзка с установено преустановяване на замърсяването на водния обект.  Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 40 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършен емисионен контрол на отпадъчни газове, както следва:

- на 09.06.2022 г. на изпускащо устройство към парен котел ПК 1,6 на „Органик ленд корпорейшън“ ЕООД, с. Калипетрово, Община Силистра, и пробонабиране с посдедващ анализ по показател „прах“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 07.07.2022 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на инспекцията е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция, и налагане на нова ТМС, във връзка с установено увеличаване на замърсяването на атмосферния въздух.  Изготвени са: Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 43 лв. и Наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Русе за налагане на нова ТМС в размер на 94 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 5 800 лв., по сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са 7210 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 7 054,05 лв.

От получените суми през месец юни 2022 г., на общините през месец юли са преведени 2 466,34 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 1 386,40 лв.

От НАП през месец юли са преведени 1510,76 лв. по наказателни постановления.

През периода 01.07.2022г. - 31.07.2022г. в РИОСВ-Русе са постъпили три жалби, относно:

- шум и замърсяване от зърносушилня в стопански двор в село Тръстеник, собственост на ПК „Зора“ и „Терра Глоуб“. Предстоят измервания на нивата на шум от Регионална лаборатория Русе към ИАОС. След получаване на резултатите ще бъдат предприети необходимите действия.

- замърсяване на въздуха на гр. Русе. Изготвен е обстоен отговор на жалбоподателката с всички налични данни от измервания и е посочен източника на неприятните миризми – запалена баржа на румънския бряг на река Дунав.

- изхвърлянето на тонове отпадъци в чужд имот. Предстои проверка.

През периода 01.07.2022 г. до 31.07.2022 г. са постъпили общо 250 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма в Интернет, чрез системата за документооборот и на централата на РИОСВ-Русе.

От тях 12 са препратени по компетентност; 187 са основателни, 48 са неоснователни и по 3 сигнала предстои извършване на проверки.

Разпределението на сигналите по общини е както следва: Община Русе-234; Община Разград-4; Община Сливо поле-4; Община Две Могили-2; Община Кубрат-1; Община Главиница-1; Община Ценово-1; Община Дулово-1; Община Борово-1; Община Тутракан-1.

През месец юли преобладаващи са сигналите за усещане на неприятни миризми, 6 сигнала са за нерегламентирани дейности с отпадъци, 10 сигнала по Закона за водите и 17 сигнала са по Закона за биологичното разнообразие.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми и замърсяване на въздуха;

- нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци;

- запрашаване на въздуха в резултат на строителни дейности в гр. Русе;

- замърсяване на водите на река Дунав и р. Бели Лом;

- намерени в безпомощно състояние птици.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец юли е извършване на проверки по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, като основните бяха: за наличие на неприятни миризми в гр. Русе, дължащо се на тлеене на две баржи с въглища, разположени в румънския участък на река Дунав, замърсяване на водите на река Дунав от колектора на „Топлофикация Русе“ АД и на водите на р. Бели Лом, продължи контрола във връзка със сигнал за тежка неприятна миризма в резултат на депонирани опасни отпадъци в района на м. „Хиподрума“ в гр. Русе.

Превантивен контрол

През отчетния период експертите от Дирекция „Превантивна дейност“ продължиха своята работа, която е основополагаща в политиката за опазване на околната среда на територията на РИОСВ-Русе, както по текущи процедури, стартирали през предходен отчетен период, така и по нови инициирани инвестиционни предложения/планове/програми. Изправени са и пред много предизвикателства и казуси в областта на превантивния контрол.

За 19 от разгледаните инвестиционни предложения, планове и програми, е указана необходимост от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС. За разглеждания период няма такива, които да са отнесени към самостоятелни процедури по оценка за съвместимост (ОС) по реда на Закона за биологичното разнообразие.

Приключилите процедури по реда на Глава Шеста на ЗООС с издаване на съответните индивидуални административни актове са 17, от които: 7 бр. са разгледаните и финализирани решения с характер „да не се извършва ОВОС“, 1 бр. с характер „да се извърши ОВОС“ и 9 бр. мотивирани решения „да не се извършва ЕО“. Паралелно с работата и оценяването по текущите преписки, експертите изготвят становища и  отговори на множество запитвания и заявления.

Tекущ контрол

През месец юни 2022 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 17;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо общо 57 проверки: 47 планови и 10 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – общо 21 бр., от които 14 бр. планови проверки и 7 бр. извънредни проверки;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на шум - 2 бр. планови;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“;
 • Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 10 извънредни проверки за 12 броя екземпляри;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от ЗБР;
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 1 планова проверка на пункт и 1 извънредна по сигнал за нерегламентирано изкупуване на билки.

Засилен последващ контрол

През периода са инициирани 2 проверки по дадени предписания. При едната проверка за неосигурен достъп до площадка с ИУМПС е съставен АУАН.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец юли 2022 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, не отчитат превишение на средноденощнaта норма на ФПЧ10 за град Русе и за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра превишенията касаят само периода 01.07.- 16.07.2022 г. Останалите данни до края на месец юли, ще са налични към средата на м. август. Нивата и на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

През месец юли са получени множество сигнали от жители на град Русе за наличие на неприятни миризми. Причина за неприятните миризми, е тлеещ товар-въглища, натоварени на плавателно средство по река Дунав, намиращо се в участъка на Република Румъния. Към 27 юли въглищата са претоварени и изгасени в гр. Русе. При проверка на данните от пунктовете за мониторинг на КАВ, в града не са отчитани превишения на нормите на следените атмосферни замърсители.

През месец юли 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе, направление „Атмосферен въздух“, са извършили 18 проверки, в т.ч. планови - 15 бр. Броят на проверените обекти е 14. В рамките на осъществения контрол са дадени 8 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец юли в РИОСВ-Русе са постъпили 8 броя Доклади на оператори, за извършени СПИ и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени СНИ. Експерти от направлението са участвали в две държавни приемателни комисии за въвеждане в редовна екпслоатация на строежи на територията на инспекцията.

През месеца са изготвени: една заповед за отмяна и една заповед за налагане на санкция за замърсяване на атмосферния въздух с вредни емисии  от организирани източници. Те са изготвени на база извършена оценка на резултати от емисионен контрол, осъществен, съгласно утвърден график на РИОСВ-Русе за 2022 г.

През отчетния период са заверени 4 броя дневници на оператори на бензиностанции в регистъра, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Шум

През месец юли 2022 г. са извършени две планови контролни проверки във връзка с емисионен контрол по фактор шум, на: : „ВСТ Кинематикс България“ ЕООД-гр. Русе и „Рока Со“ ООД-гр. Разград.

Експертът е бил координатор на две проверки по условия в КР.

Постъпили  са пет Доклада с резултати от СПИ на шум от: „Труд“ АД, гр. Русе „Авис“ ЕООД-площадка гр. Завет, „Авис“ ЕООД-площадка с. Брестовене, „Агротайм“ ООД – по предписания от комплексната проверка, Регионално депо за отпадъци - гр. Силистра. Не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум, излъчван от инсталациите.

Експертът от направлението е взел участие в заседание на едно ДПК.

Изготвена и предоставена е информация за шумова карта на агломерация Русе за периода 2017-2021 г.

Води

 През месец юли 2022 г. са извършени общо 21 бр., от които 14 бр. контролни проверки на планови обекти  и 7 бр. контролни проверки на извънпланови обекти както следва:

- 7 бр. планови, от които 6 бр. с пробонабиране на: Колектор Трети март, „Винпром Русе“ АД, ГПСОВ-Разград, „Ейч енд ес транспорт Бг“ ЕООД, „Топлофикация Русе“ АД, „АДМ Разград“ ЕАД, „Бетон 05“ ООД

- 4 бр. планови екипни проверки на „Винпром Русе трейд 1956“ ЕООД, „Надежда Мˮ ЕООД, „Бороимпекс“ АД, „Силома“ АД

- 3 бр. извънредни на планови обекти – „Жити” АД-КП, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „Бетон 05“ ООД

 - 6 бр. извънредни на извънпланови обекти - „АБ груп” ООД, „Доминекс Про“ ЕООД, „Устрем“ ООД, „Метавак“ ЕООД, гр. Разград/р. Бели Лом и с. Ряхово/гр. Мартен.

В проверка по сигнал на ДАНС за замърсяване водата на р. Дунав в района на гр. Силистра и за замърсени терени с отпадъци, експерт от направлението е участвал заедно с експерт от направление отпадъци и представители на други институции. Тази проверка е отчетена към фактор отпадъци.

Проверени са условията по компонент „води” на 4 бр. Комплексни разрешителни.

На операторите са дадени общо 11 бр. предписания. 

През отчетния период не са съставяни АУАН.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 1 бр. Наказателно постановление за налагане на ТМС на „АДМ Разградˮ ЕАД и 2 бр. Заповеди за намаляване и отмяна на ТМС на „Биовет” АД и „Жити” АД.

През месец юли са извършени четири проверки във връзка с постъпили сигнали в РИОСВ-Русе:

Във връзка с постъпили сигнали в РИОСВ-Русе и БДДР, и информация от Държавна агенция „Национална сигурност“ в МОСВ за нерегламентирани сметища на територията на област Силистра и за замърсяване водата на р. Дунав, свързано с реализирането на „Воден цикъл“- Силистра 2015 г., е извършена проверка съвместно с представители на община Силистра, област Силистра и „ВиК“ ООД, гр. Силистра на означените в сигналите места.

По поречието на реката са посочени три източника на замърсяване (промяна в цвета и консистенцията на водата и натрупан кафеникав слой по брега и повърхността). Направен е обход на дъждовни колектори №№ 1,2 и 5, които се намират в участъците от р. Дунав, описани в подадените сигнали. За заустване на дъждовни води чрез дъждовните колектори, община Силистра има издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140303/10.09.2018 г. със срок на действие до 10.09.2028 г. При направения оглед не е установено наличие на замърсяване водите на р. Дунав. От представителите на компетентните институции с участието, на които е извършена проверката, е получена следната информация:

 - Дъждовен колектор № 1 има поток дъждовни отпадъчни води. Преустановено е използването му за  битово-фекални отпадъчни води (БФОВ).

 - Причина за изтичане на кафявооцветени води и увеличен дебит от Дъждовен колектор № 2 и Дъждовен колектор № 5, е преливането на БФОВ през преливните стени на дъждопреливниците в посока дъждовни колектори и заустване в река Дунав. Извършени са профилактика и почистване от ВиК оператора на дъждопреливника на Дъждовен колектор № 5 и прилежащата към него канализация, с което е спрян потока от БФОВ. Дъждовен колектор № 2 е бил затлачен с инертни материали при извършване на ремонтни дейности. По време на проверката се довършваше необходимото почистване.

„ВиК“ ООД, гр. Силистра като оператор на градската канализационна система изпълнява поставените условия в разрешителното за заустване на отпадъчни води. За дъждовните колектори се провежда собствен мониторинг по показатели неразтворени вещества и нефтопродукти с честота на пробовземане един път годишно. За 2022 г., представения в РИОСВ-Русе анализ на дъждовните отпадъчни води е без превишения на заложените норми.

 • Във връзка с постъпили сигнали за замърсяване на водите на река Бели Лом, в участъка от ГПСОВ-Разград до с. Дряновец и разпространение на неприятни миризми, в периода от 22.07.2022 г. до 25.07.2022 г. са проверени следните участъци:

1. Пасарелка в землището на с. Дряновец-Установени са мътни води в реката със сивкав оттенък. Усетена е специфична миризма.

2. Пасарелка в землището на с. Осенец – водите са сиви със специфична миризма.

3. Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) - Разград – Не са установени несъответствия при експлоатация на същата. При оглед в района на точката на заустване (ТЗ №1) не са установени замърсявания, отлагания по брега и неприятни миризми.

4. Последна ревизионна шахта (РШ) на ПСОВ на „Биовет” АД – отпадъчните води на изход са бледо жълти, без мирис.

5. Затруднен е достъпът до заустващите съоръжения на „Биовет” АД и „АДМ Разград“ ЕАД – гр. Разград, поради наличие на висока растителност в района. Предвид това не е осъществен оглед на реката в участъците на заустване. С писмо с изх. № И-2955/22.07.2022 г., на „АДМ Разград“ ЕАД – гр. Разград е дадено задължително предписание за осигуряване на необходимия достъп, със срок: 25.07.2022 г.;

6. Точка на заустване (ТЗ) в река Бели Лом на „Биовет” АД , намираща се в близост до завода „Охлаждащи води от ОП 1 и дъждовни води от площадката“ – не са установени замърсявания и миризми.

7. Мост на входа на гр. Разград, по посока течението на реката – водите, идващи от язовир Бели Лом  са със характерния кафеникав цвят. Не се усещат миризми.

8. Пасарелка в района на община Разград - не са установени замърсявания и миризми.

 При продължението на  проверката на 25.07.2022 г. са предприети следните действия:

- Направено е фото и видео заснемане с дрон  на река Бели Лом и прилежащи терени в района на гр. Разград, с. Гецово и с. Осенец.

- Извършено е пробонабиране на отпадъчни води от изход ЛПСОВ на „АДМ Разград“ ЕАД – гр. Разград, преди заустването им в река Бели Лом. За извършеното пробонабиране е съставен КП № ГК-44/25.07.2022 г. езултатите се очакват.

- Във връзка с даденото предписание на „АДМ Разград“ ЕАД, е осигурен достъп до заустващите съоръжения на двете дружества - „Биовет“ АД и „АДМ Разград“ ЕАД. При огледа на местата им на заустване, са констатирани видимо бистри води, без цвят и мирис. Не се наблюдават отлагания по бреговата ивица в обходения участък.

В резултат на извършените проверки и огледи по поречието на реката, е установено:

На главен път, посока Варна – Русе, при пасарелка, след с. Гецово, водите са видимо бистри, без мирис. В посока по течението на реката, при пасарелка в землището на с. Осенец  се наблюдава помътняване на водите и нехарактерен сивкав цвят. 

 • На 26.07.2022 г. е получен в РИОСВ-Русе сигнал за замърсяване водите на река Дунав в участъците на село Ряхово и град Мартен. Обходени са районите на пристанището в с. Ряхово и буните в гр. Мартен. Не са констатирани налични петна във водата и отлагания по брега на реката.

През месец юли приоритетите в направлението са били следните:

- извършване на извънредни проверки по заповед на Директора на РИОСВ-Русе на ИПЗ.

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- становища за съгласуване за план за мониторинг в изпълнение на условия от КР – 4 бр.;

- кореспонденция с други институции.

Почви

През месец юли в направление „Почви” са извършени 7 самостоятелни планови проверки на: рекултивирано общинско депо – Цар Калоян, „Скални материали”АД-кариера в с. Ценово, „Каолин” АД, рудник „Ветово VII участък” и „Есенниците“, склад за ИУПРЗ в с. Езерче, община Цар Калоян, „Терекс и КО” АД, две кариери съответно в с. Копривец, община Бяла и с. Могилино, община Две могили.

Експертът от направлението е участвал в извършването на 5 проверки по фактор отпадъци.

По съставен АУАН на „Рамарис“ ЕООД, е издадено едно споразумение по ЗАНН, за заплащане на 3500 лв. в срок до 12.08.2022 г.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 13 броя контролни проверки, от които 1 е планова, а 12 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна“, които през месец юли са 31.

Десет от проверките са по сигнали за 12 броя екземпляри в безпомощно състояние. С разпореждания на Директора на РИОСВ-Русе един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), четири екземпляра от вида черен бързолет (Apus apus), един екземпляр от вида черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) и един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Един екземпляр от неуточнен вид сухоземна костенурка е изпратен в Център за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки – с. Баня. Един екземпляр от вида шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) е изпратен за рехабилитация във ветеринарна клиника „Добро хрумване”, гр. София, партньор на Фондация „Дивите животни”. Два екземпляра от вида черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) и един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua) са предадени на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране.

Въз основа на това са изготвени 10 броя писма до Дирекция „НСЗП“, както и 7 броя разпореждания за настаняване на гореописаните екземпляри. Също така са изготвени 7 броя писма до ЦРРРВ – Стара Загора (ЦРРСК – с. Баня/Дивите животни и 7 броя протоколи за настаняване на цитираните екземпляри.

Извършена е една планова проверка на пункт за изкупуване на билки, находящ се в с. Зафирово, община Главиница. Пунктът е извършвал дейност през текущия сезон, като са представени необходимите позволителни за събиране на лечебни растения. Същите съответстват на наличните количества и описаните в книгата за билки. Нарушения не са констатирани. Извършена е една извънредна проверка по сигнал за незаконно изкупуване на билки в частен дом, находящ се в с. Средище, община Кайнарджа. Към момента на проверката не са установени съхраняващи се количества билки в частния имот. Нарушения не са констатирани.

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

През месеца са издадени 2 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Издадени са 2 броя регистрационни карти на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 22а от Закона за защита на животните.

През отчетния период не са регистрирани книги за билки, нито са организирани нови билкозаготвителни пунктове.

 Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна“, които през месец юли са 31. Проверна е и ЗМ „Гарвански блата”, землища с. Гарван и с. Попина, община Ситово. Не са дадени предписания.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 57 проверки: 47 планови и 10 извънредни, от които 4 бр. – по сигнали, 1 бр. - по изпълнение на предписания, 1 бр. - по искане на ДАНС, 3 са в резултат на самосезиране, една по преустановяване образуването на отпадъци. Съставени са четири АУАН: за неизпълнено предписание; за нарушение на чл. 19 от ЗУО на кмет на  населено място; за неизпълнено условие в разрешение за дейности с отпадъци и един за извършване на дейност с ИУМПС, без разрешение по ЗУО. Изадени са: едно Наказателно постановление на юридическо лице на стойност 7 000 лв., едно писмено предупреждение и едно споразумение.

В РИОСВ – Русе са постъпили протоколи от изпитване на почвени проби, взети от терен, в който през месец юни бе установено загробване на отпадъци с  неустановен произход и състав в имот с идентификатор № 63427.179.27 по КК на гр. Русе – местност „Под Ормана“. Пробите не показват наличие на пестициди. Не е приключила процедурата по досъдебното производство.

Акцент при проверките е констатиране на нерегламентирано съхранение на отпадъци, на площадка в гр. Русе, Източна промишлена зона. Поискана е информация за предостявяне на документи за произход. Установено е, че на открито се съхраненяват отпадъци от пластмасови опаковки, както и съхранение на опасни химични вещества в пластмасови еднокубикови контейнери.          Друг акцент е извършването на контрол на дейността на леярна, на която е отнето разрешението за дейност с отпадъци. На площадката на дружеството се съхраняват над 900 т. пясък от леярски сърца, използавени при формуването на детайли. Предстои същите да бъдат предадени на площадка за рециклиране на строителни отпадъци. Информацията е на база представен в РИОСВ – Русе писмен договор. Съгласно договора отпадъците ще бъдат предадени до  30.09.2022 г.

На площадка за съхранение на ИУМПС, стопанисвана от „Карко логисткс“ ЕООД в гр. Русе, по постъпили 4 броя сигнали в рамките на два дни, е извършена съвместна проверка с представители на НАП, ГД „Фискална политика“, отдел „Оперативен контрол“. През предходен период е извършена проверка със съдействието на МВР, при която не са били представени необходимите документи, т.к. според юридическото лице същите не са от компетентносттта на РИОСВ. Съставен е АУАН за съхранение на ИУМПС без разрешение за дейности с отпадъци.  Проверката ще продължи и през следващия месец.  

Експерти от направлението са участвали в общо 4 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

През месец юли не са установени замърсявания на речни дерета и корита.

През отчетния период 2022 г. са извършени проверки за чистотата на населените места на общините Иваново, Борово, Две могили, Сливо поле, Цар Калоян. Дадени са 2 предписания за почистване на замърсени терени.

По искане на ДАНС бе извършена проверка на територията на общините Силистра и Алфатар. Не са констатирани замърсявания или други нарушения на ЗУО.

По процедури по Глава Пета на ЗУО са направени два отказа на дружества, извършващи дейност с отпадъци: на „Д Консей“ ЕООД,  която дейност попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС и „Балкантур -2008“ ЕООД, които имат парични задължения.

В НИСО са въведени  50 работни листи за класификация на отпадъците.

През периода са изготвени и изпратени:

-в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;

-ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;   -информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- писмо до ДАНС ;

- писмо за лицата подизпълнители на Органицзации по оползотворяване на гуми;

През отчетния период са получени 5 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Сигналите се отнасят за запалено сметище, изхвърляне на отпадъци на неразрешени места или друг вид нерегламентирани дейности с отпадъци. По четири от сигналите е извършена проверка на място. Един от сигналите е във връзка със съхранение на ИУГ от физическо лице в собствен имот. Дадено е предписание община Русе да информира собственика на имота за възможността да предаде гумите пунктове/площадки, които кметът е определил за съхранение.

 Химикали

През отчетния период, в изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ – Русе, експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили 4 самостоятелни проверки на: ET„Арко – Иван Пенев”, ЗП „Мирчо Мирчев” ООД, „Бондър Трейдинг” ЕООД,  и „Агростил” ООД.

Дружествата са проверени относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Дадени са 6 предписания. Не са съставени актове за установяване на административни нарушения и ПАМ.

Експерт от направлението е взел участие в една държавна приемателна комисия.

ОВОС и ЕО

През отчетния период е входиран един доклад по наблюдение и контрол във връзка с изпълнението на мерки и условия в Становище по ЕО на общ устройствен план. Докладът е приет без забележки. Екпертите имат едно участие в държавна приемателна комисия за приемане на селскостопански обект за съхранение и инвентар.

Извършена е една извънредна проверка на издаден административен акт - решение по реда на Глава Шеста на ЗООС. Установено е неизпъление на постановено в решението условие, в резултат на което е съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение на нарушителя/възложителя.

 Комплексни разрешителни

През месец юли са извършени четири планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни на: „Екопродукт“ ЕООД, с. Попина; „Екопродукт“ ЕООД, с. Ветрен; „Оберьостеайхише Биодизел България” ЕООД; „Топлофикация-Русе” ЕАД - гр. Русе, ТЕЦ „Русе Изток” и една извънредна на „Айлин Дизайнс” ЕООД във връзка с промяна на оператора и даване на предписание за подаване на заявление по чл. 14, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Дадени са 14 предписания и не са съставяни актове за установяване на административни нарушения и принудително административни мерки.

Постъпила и разгледана е документация по актуализация на КР на оператор „Биовет” АД - гр. Пещера , клон Разград.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец юли 2022 г. са извършени планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на четири обекта: „Винпром Русе 1956” АД - гр. Русе (по компоненти води и въздух), „Силома” АД - град Силистра, (по компоненти води и въздух), „Бороимпекс” АД - град Борово, (по компоненти води и въздух) и „Надежда М” ООД - град Бяла (по компоненти води и въздух).

При проверките са дадени шест предписания. Не са съставяни АУАН за констатирани при проверките нарушения.

СЕВЕЗО

През месец юли са извършени две планови проверки от комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда на две предприятия, класифицирани с висок и с нисък рисков потенциал на: „Булмаркет ДМ“ ЕООД, складово стопанство за пропан-бутан (LPG), гр. Бяла и „Булмаркет ДМ“ ЕООД, петролна база Тегра, гр. Русе. Дадено е едно предписание.

През месец юли е постъпил и разгледан един Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии ДППГА на „Сафикалкан“ АД и един Доклад за безопасност на „Ойролог“ ЕООД.

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

АУАН, НП и ПАМ

1. А.А., село Дянково, АУАН № 0002510/07.07.2022 г. – не е осъществил контрол по предотвратяване изхвърлянето на отпадъци и образуването на незаконни сметища – чл. 19, ал. 3, т.15 от Закона за управление на отпадъците;

2. В.В., гр. Русе, АУАН № 0002414/01.07.2022 г. – не е изпълнил дадено предписание по чл. 113 от Закона за управление на отпадъците;

3.Сид грийн“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002597/20.07.2022 г. – не е изпълнило условие от разрешение за дейности с отпадъци – чл. 136, ал. 2, т. 4 от Закона за управление на отпадъците;

4. В.И., село Кацелово, АУАН № 0002564/28.07.2022 г. – не е изпълнил условие по издадено решение по ОВОС – чл. 82, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда;

5. „Карко логистикс“ ЕООД, гр. София, АУАН № 0002625/15.07.2022 г. – съхранява ИУМПС на площадка в гр. Русе без издадено разрешение по ЗУО – чл.35, ал.1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Издадени Наказателни постановления

1. „Рамарис“ ЕООД, гр. София, , НП № 17/04.07.2022 г. по чл. 126, ал.1 от Закона за водите в размер на 2000 лева - не поддържа в изправност ЛПСОВ.

2. Х.Х., село Сеслав, НП № 18/04.07.2022 г. по чл. 31, ал.2, т.6, във вр. с чл. 74 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева - не е представил в РИОСВ информация за билки.

3. Н.И., село Малко Враново, НП № 19/19.07.2022 г. по чл. 31, ал.2, т.6, във вр. с чл. 74 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева - не е представил в РИОСВ информация за билки.

4. „Унипак – В“ ЕООД, гр. Русе, НП № 20/19.07.2022 г. по чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда  в размер на 4 000 лева – не е изпълнило дадено задължително предписание;

5. „Еуро енд Конт“ ЕООД, гр. Разград, НП № 21/19.07.2022 г. по чл. 17, ал.2, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер на 1000 лева – не представило годишен отчет за оборудване, съдържащо ФПГ;

6. Община Тутракан, гр. Тутракан, НП № 22/20.07.2022 г. по чл.  чл. 126, ал. 1 от Закона за водите  в размер на 1 000 лева – не поддържа в техническа и експлоатационна изправностпречиствателните съоръжения;

7. Община Тутракан, гр. Тутракан, НП № 23/20.07.2022 г. по чл.  чл. 200, ал. 1, т. 29 от Закона за водите  в размер на 1 000 лева – не е извършила собствен мониторинг;

8. „Княжевска гора“ ООД, село Смирненски, НП № 24/25.07.2022 г. по чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии в размер на 1000 лева – извършило е сеч на дървесна растителност извън границите на възложеното;

9. „Свинекомплекс Голямо Враново инвест“ АД, село Голямо враново, НП № 25/25.07.2022 г. по чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда  в размер на 2 000 лева – не е изпълнило дадено задължително предписание;

10. „Брадърс Ауто 22“ ЕООД, гр. Исперих, НП № 26/25.07.2022 г. по чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 7 000 лева - не е предало ИУМПС в центрове за ракомплектоване или на площадка за събиране и съхранение;

11. „Астра биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле, НП № 27/28.07.2022 г. по чл. 16, т. 1 от Закон за защита от шума в размер на 3 000 лева - не е осъществило дейността си по начин, който да не предизвиква шум в ОС над граничните стойности;

12. А.А., село Дянково, НП № 28/28.07.2022 г. по чл. – чл. 19, ал. 3, т.15 от Закона за управление на отпадъците в размер на 3000 лева - не е осъществил контрол по предотвратяване изхвърлянето на отпадъци и образуването на незаконни сметища.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил четири споразумения със:

1. ППК „Бръшлен“, Бръшлен, Община Сливо поле по съставен АУАН № 0002227/30.05.2022 г. – не е съгласувал дейност в защитена територия – параграф 7 от ПРЗ на Закона за защитените територии. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 83, ал. 1, т. 2 и чл. 83, ал. 2 от Закона за защитените територии в размер на 5000 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 3500 лева.

2. „Авис“ ООД, гр. Завет по съставен АУАН № 0002509/27.06.2022 г. – нерегламентирано изгаря неопасни отпадъци – чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците в размер на 1400 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 980 лева.

3. „Херба 2012“ ЕООД, гр. Кубрат по съставен АУАН № 0002646/23.06.2022 г. – изкупило е билки извън разрешените количества по посволително – чл. 28б от Закона за лечебните растения. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 72, ал. 2 от Закона за лечебните растения в размер на 200 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 140 лева.

4. „Рамарис“ ЕООД, гр. София по съставен АУАН № 0002523/28.06.2022 г. – допуснало е заблатяване на почвата – чл. 40 от Закона за опазване на околната среда. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 162, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в размер на 5000 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 3500.

От Директора на РИОСВ-Русе е издадено едно писмено предупреждение.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки има наложено едно писмено предупреждение.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През отчетния период данните за качество на атмосферния въздух не отчитат превишения на нивата на финни прахови частици 10 и 2,5 мкр. в град Русе и на финни прахови частици 2,5 мкр. град Силистра.

В началото на месец юли, на две плавателни средста (баржи), разположени в река Дунав в участъка на Република Румъния е възникнало самозапалване на 2400 т въглища. При вятър с посока север – северозапад, димните газове са достигали до територията на град Русе. В периода 14-20 юли, в РИОСВ Русе са постъпили над 100 сигнала на жители на града за наличие на неприятна миризма. При преглед на данните от пунктовете на мониторинг на качеството на атмосферния въздух в този пеирод, не са установени превишения на следените атмосферни замърсители. За проблема са информирани компетентните органи – ИА Морска адмиристрация и областен управител Русе. След предприети спешни мерки по разтоварване и гасене, на 25 юли тлеенето бе преустановено.

Бизнеса

През месец юли 2022 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 129 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 3 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 31 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 19 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 11 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 8 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 71 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 22 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 24 писма за консултация с РЗИ;
 • 8 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 9 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 5 писмо до БДДР;
 • 3 писма до: РДГ, община за становище и до възложител с уведомителен характер;
 • 7 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да се извършва ОВОС”;
 • 9 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 3 решение за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС;
 • 17 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 6 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредителна част „съгласува“.

През отчетния период са издадени:

- 8 регистрационни документа, от които два отказа за извършване на промяна в документа.

Издадените в периода 01.07.2022-31.07.2022 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци.”

          В НИСО са утвърдени 50 работни листи.

През периода е взето участие в заседания на общо 5 ДПК за приемане на следните строежи:

„АГРС „Русе Изток“, подобект „нова измервателна линия за присъединяване и аклиент „Алфа Транс Газ“ ЕООД“-Русе;

„Склад за съхранение на зърно, стопанска техника и инвентар“ – с. Киченица, община Разград;

„Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти“ ЕТАП 34: „Инсталация за нова секция мелене, сепарация и зародиш и пречистване на нишестено мляко“, находящ се в УПИ XXIl-26, кв.4, по плана на гр. Разград, ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КККР на гр. Разград, Северна индустриална зона, гр. Разград, община Разград, област Разград с възложител „АДМ РАЗГРАД“ ЕАД, гр. Разград;

„Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с мощност

4859 кW, Бетонова комплектна разпределителна уредба (БКРУ) 20 kV; Бетонова комплектна разпределителна трансформаторна подстанция (БКТП) №1- 2x1000 кVA /20/0,4 кV и БКТП № 2 - 2x1000 кVA 20/0,4 кV u БКТП № 3 – 1x1250 кVA 20/01кV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 4859 kW, Електрически кабел от стоманорешетъчен стълб (СРС) 20 kV на електропровод (EII) 20 кV в гр. Бяла, област Русе“

„Инсталиране на 21 бр. адиабатни охладители на покрива на хале 2 и хале 3 на завод „Монтюпе“

„Склад за зърно“ /ЗП-909,55 кв.м/-с. Войново, община Кайнарджа, община Кайнарджа, област Силистра.

Обществеността

Директорът на РИОСВ-Русе  е взел участие в заседание на ВЕЕС в гр. София за приемане на Плана за развитие на Северен централен район.

Директорът на РИОСВ-Русе проведе среща с посланикът на Канада  Н. Пр. Аник Гуле в инспекцията. На срещата са обсъдени изискванията на екологичното законодателство, свързани с бъдещи инвестиции в региона, както и проблемните аспекти, касаещи  дейноста на „Линамар Лайт Метълс“ЕООД-канадски консорциум придобил „Монтюпе“ ЕООД. 


Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец юни 2022 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец юни 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършиха 162 проверки, в т.ч. планови 117  бр., извънредни 45 бр. Броят на проверените обекти е 144, като 109 са планови и 35 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 56 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 8 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 2 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 5 300 (пет хиляди и триста) лв. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил шест споразумения по съставени АУАН. Наложени са наказания „глоби“ и „имуществени санкции“ на обща сума 5 040 лв., като в 14-дневния срок са приведени 1 540 лв. По две сключени споразумения не са приведени суми, т.к. са връчени на 30.06.2022 г.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

 - на 11.05.2022 г. от изход ГПСОВ Разград, с оператор „Водоснабдяване Дунав“ ЕООС  е взета проба отпадъчни води, преди заустване на  пречистените отпадъчни води във водоприемник р. Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 09.06.2022 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща месечна санкция, във връзка с установено  замърсяване на водния обект.  Изготвено е  Наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Русе за налагане на ТМС в размер на 828 лв.

Операторът „Топлофикация Русе“ АД е внесъл на 07.02.2022 г. Годишен доклад с резултати от извършени през 2021 г. собствени непрекъснати измервания на организираните източници на емисии в ТЕЦ-Русе Изток. Същият е върнат за допълване и представен на 09.05.2022 г.

- въз основа на извършената оценка е съставен прококол от 26.05.2022 г. на Парогенератор № 8 за констатирани нарушения на НДЕ, заложени в условие 9 на КР. За установените превишения на НДЕ на 02.06.2022 г. е съставен констативен протокол. Изготвено е предложение до Директора на РИОСВ – Русе, за налагане на еднократна санкция на дружеството за замърсяване на атмосферния въздух с вредни емисии. На 20.06.2022 г. е издадено  наказателно постановление за налагане на еднократна санция по чл. 69 от ЗООС на „Топлофикация Русе“ АД в размер на 243 лв. за Парогенератор № 8.

- въз основа на извършената оценка е съставен прококол от 26.05.2022 г. на Парогенератор № 7 за констатирани нарушения на НДЕ, заложени в условие 9 на КР. За установените превишения на НДЕ на 02.06.2022 г. е съставен констативен протокол. Изготвено е предложение до Директора на РИОСВ – Русе за налагане на еднократна санкция на дружеството за замърсяване на атмосферния въздух с вредни емисии. На 20.06.2022 г. е издадено  наказателно постановление за налагане на еднократна санция по чл. 69 от ЗООС на „Топлофикация Русе“ АД в размер на 303 лв. за Парогенератор № 7.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 28 564, 02 лв., по сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са 1 540 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 3 082, 93 лв.

От получените суми през месец май 2022 г., на общините през месец юни са преведени 5333,60 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 3562, 40 лв.

От НАП през месец юни са преведени 100 лв. по наказателни постановления.

В периода 01.06.2022 г. - 30.06.2022 г. в РИОСВ-Русе е постъпила една жалба, относно изхвърлени торови маси в с. Бъзън, община Русе. Жалбата е препратена до Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Русе за предприемане на мерки по компетентност.

В периода 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. са постъпили общо 83 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма в Интернет, чрез системата за документооборот и на централата на РИОСВ – Русе.

От тях 16 са препратени по компетентност; 19 са основателни, 47 са неоснователни и по 1 сигнал предстои извършване на проверка.

По два сигнала, постъпили през месец май, са извършени проверки през месец юни. Единият сигнал е за незаконен пункт за билки, а другият е за нерегламентирано заустване на производствени отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие. Същите са неоснователни. 

Разпределението на сигналите по общини е както следва: Община Русе – 62; Община Разград – 3; Община Сливо поле – 3; Община Силистра – 1; Община Две могили – 4; Община Завет – 1; Община Тутракан – 2; Община Иваново – 3; Община Дулово – 3; Община Кубрат – 1.

През месец юни преобладаващи са сигналите за усещане на неприятни миризми, 9 сигнала са за нерегламентирани дейности с отпадъци, 4 сигнала относно замърсяване на почвите, 9 сигнала по Закона за водите и 20 сигнала по Закона за биологичното разнообразие.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми и замърсяване на въздуха;

- нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци;

- замърсяване на водите на река Дунав и река Русенски Лом;

- намерени в безпомощно състояние животни;

- нерегламентирано изхвърляне на торови маси.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец юни е извършване на проверки по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, по искане на Прокуратурата в гр. Разград и по писма на МВР.

Друг основен акцент беше работата по констатирано нерегламентирано третиране на опасни отпадъци в гр. Русе, в местността „По ормана“, имот с идентификатор № 63427.179.27 по кадастралната карта на гр. Русе, като в случая са извършени 7 извънредни проверки с различни по компетентност институции: Община Русе, ОД на МВР-Русе, ДАНС, РЛ-Русе. По случая е сезирана и Районна прокуратура – Русе. Взети са почвени проби, резултатите от анализа на които са изпратени в РЛ-Пловдив и се очакват.

През месеца е проведена комисия за обявяване на нова защитена местност по Закона за защитените територии.

Превантивен контрол

През отчетния период продължава работата по прилагане на обхватен и ефективен превантивен контрол на разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО експертите от дирекция ПД са работили по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури. За 20 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС и 5 броя за провеждане на процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

През отчетния период са завършени 15 процедури, приключили  с издаване на съответните решения, както следва: 14 бр. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 8 бр. по преценяване на необходимостта от провеждане ЕО и 1 бр. преценяване на необходимостта от провеждане на ОС. За една процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е постановено Решение „да се извърши ОВОС“.

Tекущ контрол

През месец юни 2022 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 15;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо общо 68 проверки: 46 планови, от които 4 са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 22 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 18 бр. самостоятелни планови, с 6 бр. пробонабиране и 3 бр. комплексни по компоненти и фактори, 6 бр. извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на емисиите на вредни вещества от организирани източници – 5 измервания на организирани източници в три обекта;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 30 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“ и 1 планова проверка на ЗМ;
 • Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 9 извънредни проверки за 10 броя екземпляри;
 • Проверки по Закона за биолоичното разнообразие – 1 извънредна проверка на физическо лица размножаващо екземпляри по чл. 70 от ЗБР и 1 планова проверка на защитена зона Река Янтра;
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 10 планови проверки на пунктове (8) и администрации (2).

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 13 проверки по дадени предписания. Всички са във връзка с прилагане разпоредбите на ЗУО, като е установено, че са предприети действия по изпълението им. За неизпълнено предписание с съставен един АУАН.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец юни 2022 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, не отчитат превишение на средноденощнaта норма на ФПЧ10 за град Русе и за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра превишенията касаят само периода 01.06.- 15.06.2022 г. Останалите данни до края на месец юни, ще са налични към средата на м. юли. Нивата и на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски. През месеца са получени сигнали от жители на град Русе за наличие на неприятни миризми в различни квартали. Сигналите са получавани само през нощните часове и при проверка на данните от пунктовете за мониторинг на КАВ в града не са отчитани превишения на нормите на следените атмосферни замърсители.

През месец юни 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе, направление „Атмосферен въздух“, са извършили 13 проверки, в т.ч. планови - 9 бр. Броят на проверените обекти е 9. В рамките на осъществения контрол са дадени 4 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец юни в РИОСВ – Русе са постъпили 4 броя Доклади на оператори, за извършени СПИ и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени СНИ.

През месеца са изготвени две еднократни санции за замърсяване на атмосферния въздух с вредни емисии  от организираните източници на „Топлофикация Русе“ АД, ТЕЦ-Русе Изток. Санкциите са изготвени на база извършена оценка на годишните резултати от собствените непрекъснати измервания, осъществени от оператора през 2021 г.

През отчетния период са постъпили 2 броя дневници на оператори на бензиностанции за заверяване, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Извършен е емисионен контрол на пет пробоотборни точки на три обекта, с източници на емисии отпадъчни газове, заложени в годишния график за контрол на РИОСВ-Русе за 2022 г.

Шум

През месец юни 2022 г. не са извършвани контролни проверки във връзка с емисионен контрол по фактор шум.  На база резултатите от извършения контрол на нивата на излъчван шум в околната среда, на „Астра биоплант” ЕООД - гр. Сливо поле са съставени: констативен протокол и АУАН за установено нарушение на Закона за защита от шума в околната среда.

Експертът е бил координатор на четири проверки по условия в КР.

Постъпили  са четири Доклада с резултати от СПИ на шум от: „Балканцинк“ АД, гр. Русе „АА Фарма“ ЕООД, с. Шуменци, Община Тутракан „Свинекомплекс Юделник“ ООД, с. Юделник, Община Сливо поле и „АДМ Разград“ ЕАД, гр. Разград. Не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум, излъчван от инсталациите.

Експертът от направлението е взел участие в заседание на едно ДПК.

Води

През месец юни 2022 г. са извършени общо 29 бр. контролни проверки на обекти, както следва:

- 18 бр. планови, с 6 бр. пробонабирания на: „Жити“ АД; „Калатея“ ООД; „Ромпетрол Бг“ ЕАД; „Екогалваник“ ЕООД; ГПСОВ-Русе; „Екопродукт“ ЕООД; ЕТ „Верас 90-Алиш Хамид“; „Строител“ ЕАД; „Лукойл Бг“ ЕООД; „Пристанищен комплекс Русе“ ЕООД; „Уай джи уай лодгистикс“ ЕООД; „СД Стройпроект“ ООД; ГПСОВ-Тутракан; „Аполо 35“ ЕООД; „Унистроймат“ ООД; „Пътно строителство“ АД; „АМ Черно море“ АД; „Стройсвет“ ЕООД.

- 3 бр. планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, на: „Уай джи уай лодгистикс“ ЕООД, „Пристанищен комплекс Русеˮ ЕАД и ГПСОВ-Разград.

- 6 бр. извънредни на: ГПСОВ-Разград, „Тракция” АД, „Биовет” АД, „АДМ-Разград“ ЕАД - във връзка с връчване на КП по чл. 69 от ЗООС на „Биохим“ ЕООД, и„Унипак-В“ ЕООД по сигнали за изпускане на цветни води в река Дунав и р. Русенски лом.

Проверени са условията по компонент „води” на 5 бр. оператори с комплексни разрешителни – „Екотрейдметал” ЕООД, гр. Силистра „Астра биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле„Лубрика” АД, гр. Русе, „Хан Аспарух” АД, гр. Исперих и „Зо Зам” ЕООД, с. Лъвино, Община Исперих.

На операторите са дадени общо 7 бр. предписания. 

През отчетния период са съставени общо 3 бр. АУАН: 2 бр. АУАН на Община Тутракан и 1 брой на „Унипак-В“ ЕООД, гр. Русе.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода е издадено едно Наказателно постановление на „Водоснабдяване Дунавˮ ЕООД за ГПСОВ-Разград за налагане на ТМС.

През месец юни са извършени две проверки, във връзка с постъпили сигнали в РИОСВ-Русе.

- на 13.06.2022 г. в РИОСВ-Русе са получени сигнали за разлято черно петно при буната в района на бившето КТМ Русе. Получена е информация, че по брега на река Дунав има кал и тиня с миризма на нефтопродукти. Направени са обход и оглед  на реката по кейовата стена на пристанището на „Булмаркет ДМ“ ЕООД. В близост до брега е установено наличие на водна площ (5-10 м²) от малки черни петна с неустановен произход. Вероятната причина за замърсения участък е преливане на дъждовна вода от площадката на индустриалната зона.  Дадено е предписание на оператора на площадката за почистване на остатъците в реката, като същото е изпълнено в срок.   

- на  21.06.2022 г. е извършена проверка в с. Езерче, Община Цар Калоян, по постъпил в РИОСВ-Русе сигнал за наличие на отпадъчни води с неизяснен произход в сухо дере на селото. При проверката е установено, че отпадъчните води не са с промишлен характер, а в сведствие на изхвърлени отпъдци и дъждовни води, преминали през тях. На кмета на населеното място е дадено предписание за почистване на замърсените участъци.

Във връзка с получени сигнали за изтичане на оцветени води от колектора на „Топлофикация-Русе“ АД, заустващ в р. Дунав, е издадена заповед на директора на Инспекцията за пълна инвентаризация на дружествата, които допълнително са включени във въпросния колектор. Започнали са проверки, които ще продължат и през месец юли.          

Почви

През месец юни в направление „Почви” са извършени 9 самостоятелни планови проверки на: общинско депо - Русе, подлежащо на контрол по Наредба № 6; рекултивирано депо за битови отпадъци - гр. Кубрат; ЕТ „Асотекс-Хамза Чакър”- село Севар, община Кубрат; „Пътперфект Т” АД-кариера „Богорово”; „Пътперфект Т” АД -кариера за добив на скални материали в с. Поп Кралево, община Силистра; общинско депо – Две могили, подлежащо на контрол по Наредба № 6; „Скални материали”АД – кариера „Тетово 1” в с. Тетово, община Русе;  „Скални материали”АД-рудник „Вапцаров” в с. Басарбово, община Русе; „Скални материали”АД-рудник „Изгорелица” в с. Басарбово, община Русе. Не са констатирани нарушения.

Експертът е участвал в две комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: ППК „Старт 93” , с. Караманово, Община Ценово, компостираща инсталация за биотор и „Агрохимконсулт-3-земеделие” ООД, гр. Разград-земеделски производител със склад за пестициди.

Експертът от направлението е участвал в извършването на 14 проверки по фактор отпадъци.

Постъпили са 4 сигнала по почви: за отглеждане на 30 броя овце в урбанизирана територия, за запалено торище, за неправомерно ползване на вода  и струпване на торови маси и за изсипване на две ремаркета с тор от кокоши изпражнения. По два от сигналите са извършени извънредни проверки. Всичките сигнали са препратени по компететност до съответните институции.

За констатирано нарушение през предходен период, е съставен акт за нарушение на Закона за опазване на околната среда за замърсен с отпадъчни води терен на „Рамарис“ ООД-с. Дянково, община Разград.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 21 броя контролни проверки, от които 11 са планови, а 10 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна“, които през месец юни са 30.

Девет от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. С нарочни разпореждания на Директора на РИОСВ-Русе един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), четири екземпляра от вида горска ушата сова (Asio otus), един екземпляр от вида синявица (Coracias garrulus), един екземпляр от вида черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), два екземпляра от вида черен бързолет (Apus apus) и един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора.

Извършени са осем планови проверки на пунктове за изкупуване на билки, находящи се в гр. Кубрат, гр. Ветово, с. Сеново, с. Ценово и с. Владимировци. За пункта на „Херба 2012“ ЕООД в гр. Кубрат съгласно книгата за изкупените, налични и реализирани количества билки е констатирано превишаване на изкупените количества в сравнение с отпуснатите квоти съгласно представените позволителни. Това деяние представлява нарушение по чл. 28б от Закона за лечебните растения и вследствие на което е съставен АУАН. Извършени са две планови проверки на „Кубратска гора“ ЕООД и Община Ценово, като предмет на контрол са издадените позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения на екологичното законодателство не са констатирани.

Извършена е една планова проверка за спазване на режимите визирани в заповедта за обявяване на защитена зона BG0000610 „Река Янтра“. Обходени са част от землищата на с. Ценово, с. Джулюница и с. Пиперково, община Ценово. Извършен е оглед на терен, предвиден за рекултивация в с. Ценово, както и имоти в землищата на с. Джулюница и с. Пиперково, предвидени за изграждане на Фотволтаична електроцентрала, с възложител „Ценово солар плант“ ЕООД. Установено е, че не се извършват дейности на гореописаните терени. ПИ, в които ще бъдат монтирани фотоволтаичните панели не притежават характеристиките на природни местообитания предмет на опазване в най-близко разположените ЗЗ, т.к. се засягат основно имоти с НТП „нива“, а трасетата на ел. кабелите преминават предимно през съществуващи полски пътища, които от своя страна също не представляват местообитания на видове. Не са установени нарушения в режима на дейности.

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие.

През месеца са издадени 6 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

През отчетния период не са регистрирани книги за билки, нито са организирани нови билкозаготвителни пунктове.

Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна“, които през месец юни са 30.

Извършена е една планова проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Естествено находище на Кримска какула“ – с. Полско Косово, община Бяла. При проверката не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в заповедта за обявяване на ЗТ.

Проведена е една комисия за обяваване на нова защитена местност „Есетрите-Ветрен“ в землището на село Ветрен, община Силистра.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 68 проверки: 46 планови, от които 4 са  комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 22 извънредни, от които 2 бр. – по сигнали, 13 бр.-по изпълнение на предписания, 2 бр.- по писма на МВР, 1 бр. по искане на Прокуратурата в Разград, 1 бр.  – по писмо на МОСВ, 1 самосезиране, две по преустановяване образуването на отпадъци. Съставени са два акта за установени нарушения на ЗУО. Един за неизпълнени предписания и един за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Изадени са: едно Наказателно постановление на физическо лице на стойност  300 лв.  и  три споразумения.

През месец юни е констатирано нерегламентирано депониране на отпадъци с неустановен произход и състав, силно дразнещ лигавицата и кожата. На 09.06.2022 г., в имот с идентификатор № 63427.179.27 по КК на гр. Русе – местност „Под Ормана“, експерти на инспекцията са констатирали заровени в траншея отпадъци, запръстени със земни маси. Сезирана е Областна дирекция на МВР – Русе. От Регионална лаборатория – Русе към ИАОС са взети почвени проби за анализ. Към момента няма резултати от анализите.

По искане на РИОСВ – Русе отпадъците са извадени, в присъствие на разследващ поличай, и поставени на съхранение при отговорно пазене до приключване на  досъдебно произвоство.                

Експерти от направлението са участвали в общо 5 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

През месец юни не са установени замърсявания на речни дерета и корита.

През месец юни 2022 г. са извършени проверки за чистотата на населените места на общините Лозница, Русе, Разград и Кубрат. Дадени са 2 предписания за почистване на замърсени терени.

При направени извънредни съвместни проверки на експерти от направлението с представители на МВР е  констатиран замърсен с отпадъци терени в с. Дянково, община Разград. На кмета на населеното място е съставен констативен протокол. До кмета на Община Разград е изпратено писмо с предписания за предприемане на действия по  почистването на терена. Оставена е покана за съставяне на акт за установено административно нарушение по ЗУО.

В НИСО са въведени  90 работни листи за класификация на отпадъците.

През периода са изготвени и изпратени:

-в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;

-ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;               -информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- писмо до Окръжна прокуратура – Разград.

През отчетния период са получени 9 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Сигналите са във връзка с нерегламентирано изхвърляве и изгаряне  на отпадъци. Извършени са проверки по сигнал в с. Гецово, община Разград и в гр. Русе, района на х. „Приста“. По първия сигнал се извършва повторна проверка. Констатирано е, че по случая, Община Разград е дала предписание за почистване на строителни отпадъци. В деня на проверката, е установено, че същото е изпълнено. Вторият сигнал се отнася за изхвърлени тонер касети на общински имот в гр. Русе. На кмета на общината са дадени предписания за почистване. Останалите сигнали са изпратени до съответните общини по компетентност.        

Химикали

През отчетния период, в изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ – Русе, експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили:

 • 5 самостоятелни проверки, от които 4 планови на: „Фазерлес” АД, „Ковачев прес” ООД, „Семпе 2” ООД, „Лодкостроител” ЕАД и една извънредна на „Мегахим“ АД.
 • 1 комплексна на проверка по фактори отпадъци и химикали на „Агрохимконсулт 3 Земеделие“ ООД.

Дадени са пет предписания на гореописаните оператори.

На едно дружество е извършена промяна в издадена Заповед за ПАМ, поради настъпила авария на пломбиран резервоар. Дадени са и са изпълнени в срок две предписания.

Дружествата са проверени относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

През отчетния период експерт от направлението е взел участие в 1 държавна приемателна комисия.

Не са констатирани нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

ОВОС и ЕО

През отчетния период експертите са  извършили общо 17 броя проверки, както следва:

 • 16 проверки, съгласно плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2022 г.
 • 1 брой извънредна проверка във връзка с депозирано в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение (ИП) с вх. № АО 2581/13.05.2022 г. за ИП „Мандра за преработка до 12т/ден сурово мляко - пристройки и частични вътрешни промени”.

Внесено е искане за издаване на становище по екологична оценка на ОУП на община Ветово. (вх.№ АО-2630-/19/-12.05.2022 г.).

За процедурата по ОВОС за „Добив на строителни материали в находище „Ценово-1”варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценово”, с възложител: „Скални материали” АД е изготвен отговор на Задание за извършване на консултации. (изх. № И-2108/20.05.2022г.).               

Във връзка с процедура по ОВОС за инвестиционното предложение за „Разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение Силистра-Лесил“, с възложител „Агротранс” ЕООД е проведено заседание на експертния екологичен съвет при РИОСВ-Русе и е издадено Решение по ОВОС № РУ 1-2/2022г. от 20.05.2022г.

Проведени са консултации по чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда - преди задание за  изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория.

Комплексни разрешителни

През месец май са извършени 5 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни, както следва: „Зо Зам“ ЕООД-с. Лъвино, община Исперих; „Астра Биоплант“ ЕООД-гр. Сливо поле; „Лубрика“ АД-гр. Русе; „Екотрейдметал“ ЕООД-гр. Силистра; „Хан Аспарух“ АД-гр. Исперих.

Дадено е едно предписание на „Лубрика“ АД-гр. Русе, което е изпълнено в срок.

Не се констатирани нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

Изготвени са становища по постъпила информация по процедури по актуализация на КР на три  оператора.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец юни 2022 г. са извършени щест планови проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „АДМ България Лоджистик” ЕООД - гр. София, с нов оператор „Уай Джи Уай Лоджистикс ЕООД, Товарно пристанище АДМ Силистра (по компонент води и фактор отпадъци), „Водоснабдяване Дунав” ЕООД – гр. Разград, ГПСОВ  на гр. Разград, (по компонент води и фактор отпадъци), ППК „Старт 93” , с. Караманово, Община Ценово, компостираща инсталация за биотор в с. Караманово, (по компонент почви и фактор отпадъци), „Фазерлес” АД, гр. Силистра,  прозводство на дървесновлакнести плочи в гр. Силистра (по фактор ОХВ и ЗОПОЕЩ), „Агрохимконсулт- 3-земеделие” ООД, гр. Разграз - земеделски производител със склад за пестициди в с. Дряновец, Община Разград (по фактори отпадъци и ОХВ) и „Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД - гр. Русе, товарно речно пристанище в гр. Русе (по компонент води и фактор отпадъци).

При проверките е дадено едно предписание. Не са съставяни АУАН за констатирани при проверките нарушения.

СЕВЕЗО

През месец юни са извършени две планови проверки от комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда на две предприятия, класифицирани с висок и с нисък рисков потенциал на територията на Област Русе „Б-Контакт“ ООД и „Топливо“ АД. Дадено е едно предписание.

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

АУАН, НП и ПАМ

1. ЕТ „М-Андрей Иванов“, гр. Две могили, АУАН № 0002413/01.06.2022 г. – не е изпълнил дадено предписание – чл. 119, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците;

2. Община Тутракан, гр. Тутракан, АУАН № 0002284/17.06.2022 г. – не е извършила собствен мониторинг – чл. 200, ал. 1, т. 29 от Закона за водите;

3. Община Тутракан, гр. Тутракан, АУАН № 0002684/17.06.2022 г. – не поддържа в техническа и експлоатационна изправностпречиствателните съоръжения – чл. 126, ал. 1 от Закона за водите;;

4. Унипак - В ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002685/11.05.2022 г. – не е изпълнило дадено задължително предписание – чл. 166, т.3 от Закона за опазване на околната среда;  

5. „Астра биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле, АУАН № 0002139/21.06.2022 г. – не е осъществило дейността си по начин, който да не предизвиква шум в ОС над граничните стойности – чл. 16, т. 1 от Закона за защита от шума;  

6. „Рамарис“ ЕООД, гр. София, АУАН № 0002523/28.06.2022 г. – допуснало е заблатяване на почвата – чл. 40 от Закона за опазване на околната среда;  

7. „Авис“ ООД, гр. Завет, АУАН № 0002509/27.06.2022 г. – нерегламентирано изгаря неопасни отпадъци – чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците;

8. „Херба 2012“ ЕООД, гр. Кубрат, АУАН № 0002646/23.06.2022 г. – изкупило е билки извън разрешените количества по посволително – чл. 28б от Закона за лечебните растения.

Издадени Наказателни постановления

1. „Мегапартс“ ООД, гр. Русе, НП № 15/28.06.2022 г. по чл. 162, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във вр. с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в размер на 5000 лева - не е подало уведомление за инвестиционно предложение на най-ранен етап.  

2. С.И., село Хърсово, област Разград, НП № 16/28.06.2022 г. по чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1 за ИУМПС, във връзка с чл. 13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 300 лева – не е предал ИУМПС на площадки за събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил шест споразумения със:

1. „Адко България“, гр. Сливо поле по съставен АУАН № 0002495/11.04.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

2. Г.Ш., с. Белинци по съставен АУАН № 0002596/04.05.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

3. „Мапей България“ ЕООД, гр. София по съставен АУАН № 0002577/11.05.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер на 1 000 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 700 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

4. Н.Н., гр. Кубрат, по съставен АУАН № 0002461/16.05.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

5. С.Д., гр. Цар Калоян по съставен АУАН № 0002624/26.04.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева, която е още в срока за плащане.

6. „БРН Слийп продуктс България“ ЕООД, гр. Русе по съставен АУАН № 0002475/26.05.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 9а, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер на 5000 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 3500 лева, която е още в срока за плащане.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През отчетния период данните за качество на атмасферния въздух не отчитат превишения на нивата на финни прахови частичи 10 и 2,5 мкр. и в двата града – Русе и Силистра.

През месец юни на „Топлофикация-Русе“ АД са наложени две еднократни санкции за замърсяване на атмосферния въздух, на база годишен доклад от СНИ за 2021 г. Сумите са много по-ниски спрямо наложените през предходни календарни години.

Приета е техническата рекултивация на депо за опасни отпадъци на „Биовет“ АД – клон Разград.

Почистени са замърсени с отпадъци терени. Предотвратено е замърсяването на почвата с опасни отпадъци в гр. Русе.

Изпълнени са дадени през предходен период предписания по компоненти води и почви, като са почистени и запръстени нарушени терени в землището на с. Дянково, община Разград.

Бизнеса

През месец юни 2022 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 111 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 3 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 36 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 20 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 11 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 9 указателно писмо за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 57 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 10 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 19 писма за консултация с РЗИ;
 • 10 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 12 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 1 писмо до БДДР;
 • 5 писма до: РИМ-Русе и общини за становища или с напомнителен/информативен характер;
 • 14 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да се извършва ОВОС”;
 • 8 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 4 решение за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС;
 • 18 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 2 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредителна част „съгласува“;
 • 2 броя Решения за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост, на основание чл. 11, ал. 2 от Наредбата за ОС и § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС и чл. 56, ал. 1 от АПК.

През отчетния период са издадени:

- едно разрешение;

- 4 регистрационни документа.

Издадените в периода 01.05.2022 -31.05.2022 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци.”

В НИСО са утвърдени 50 работни листи на 20 оператори.

През периода е взето участие в заседания на общо 5 ДПК за приемане на строежи.

Обществеността

През месец юни РИОСВ-Русе проведе 2 кампании с разнообразни инициативи – 5 юни – Световен ден на околната среда и 29 юни – Международен ден на река Дунав. Проведена е първата инициатива във връзка с 50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазването на Световното културно и природно надледство на ЮНЕСКО.

На 3 и 4 юни 2022 г. в град Силистра се проведе  ХХХI Международен екологичен форум „Сребърна 2022“ - Конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда „Сребърна 2022“. Проведени са международни  конкурси за рисунка, есе, стихотворение, разказ на тема: „Планетата Земя - безценен дар“, съпътстващи форума. Събитието е организирано от ЦПЛР-ОДК, МОН, РИОСВ-Русе, Национален дворец на децата, фондация „Еврика“ под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и Община Силистра.  Като партньор на ЦПЛР-ОДК-Силистра РИОСВ-Русе отличи 8  участника в съпътстващите конкурси с грамоти и предметни награди.

На 7 юни 2022 г. в РИОСВ-Русе се проведе пресконференция, посветена на Световния ден на околната среда. Директорът на РИОСВ-Русе представи кратък отчет за контролната дейност от началото на годината, очерта специфичните екологични проблеми за контролираната територия. Беше използван случая за запознаване на представителите на медиите с условията на  стартиралата Програма на МОСВ „Политики за младежта в сферата на околната среда“, като е отправена покана към непревителствените организации да се включат с проекти по приоритетните за Програмата точки.

На  Световния ден на околната среда 5 юни 2022 г. са посветени още 3 събития, проведени в рамките на месец юни:

 • РИОСВ-Русе отличи трима автори  в в юбилейния 10-ти екоконкурс „Мисли Зелено“, организиран от ПГВДА „Йосиф Вондрак“, с партньорството на РИОСВ-Русе;
 • Проведе се открит урок по информатика, посветен на Световния ден на околната среда и 50-годишнината от приемането на Конвенцията за Световното наследство на ЮНЕСКО. Събитието се проведе на 29 юни 2022 г. в АГ „Гео Милев“ гр. Русе.
 • На 25 юни в гр. Цар Калоян се проведе празник, посветен на Световния ден на околната среда и конкурс за детска рисунка на асфалт. РИОСВ-Русе осигури част от наградния фонд.

РИОСВ-Русе отбеляза празника на р. Дунав с две инициативи. На 27 юни участници в клубовете „Екология“ и „Съвременник“ на ПГО „Недка Иван Обретенова“ в Русе посетиха Флотската кула в гр. Русе. Инициативата е съвместна между РИОСВ-Русе, ИАППД и двата клуба на училището.  На място  са представени исторически факти за корабоплаването,  стари уреди и дейността на една от 6-те хидрометеорологични служби на Агенцията. Децата се запознаха и с ролята на РИОСВ-Русе, Басейнова дирекция и Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда за опазване водите и биоразнообразието на река Дунав.

На 30 юни 2022 г. деца от Занималня „Бърборино“ посетиха Информационния център на екоинспекцията. С помоща на представител на Регионална лаборатория - Русе те извършиха експресни анализи на водни проби от три участъка на реката - pH, електропроводимост и разтворен кислород.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец май 2022 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец май 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 158 проверки, от които 117 планови, а 41 са извънредни. Броят на проверените обекти е 148, като 120 са планови и 28 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 12 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 5 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 2 600 (две хиляди и шестотин) лв. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил седем споразумения по съставени АУАН. Наложени са наказания „глоби“ и „имуществени санкции“ на обща сума 1 330 лв., като в 14-дневния срок са приведени 1 120 лв. По едно сключено споразумение не е приведена сума, т.к. е връчено на 31.05.2022 г.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

- на 17.03.2022 г. от изход ПСОВ на „Интер ЕС 2000“ ЕООД, с. Ситово, област Силистра е взета проба отпадъчни води, преди заустване на  пречистените отпадъчни води, чрез селищната канализационна мрежа във водоприемник „сухо дере“, местност „Айванлъка“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за увеличаване на текуща месечна санкция, във връзка с установено повишаване на замърсяването на водния обект.  Изготвени са: Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер на 14 лв. и Наказателно постановление за налагане на нова текуща месечна санкция (ТМС) в размер на 21 лв.

- на 07.04.2022 г. от пункт №1 (промишлени отпадъчни води) на „Водстрой“ АД, гр. Разград е взета проба отпадъчни води, преди заустване на  пречистените отпадъчни води, чрез селищната канализационна мрежа във воден обект „дере/водослив“ на река Бели лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69а от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текуща месечна санкция, във връзка с установено намаляване на замърсяването на водния обект.  Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС в размер от 130 лв. на 71 лв.

- на 13.04.2022 г. от изход ЛПСОВ на млекопреработвателно предприятие в с. Лъвино, Община Исперих, собственост на „Борисов и син“ ООД, с. Старо селище, е взета проба отпадъчни води, преди заустване на  пречистените отпадъчни води във водоприемник „дере“, част от водосбора на р. Сенкьовица. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция, във връзка с установено преустановяване на замърсяването на водния обект.  Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 39 лв.

- на 27.04.2022 г. от резервоар за краен контрол към ПСОВ на „Фазерлес“ АД, гр. Силистра, е взета проба отпадъчни води, преди заустване на  пречистените отпадъчни води, чрез колектор „Лесилхарт“ в река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция, във връзка с установено преустановяване на замърсяването на водния обект.  Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ Русе за отмяна на ТМС в размер от 4410 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 9655, 51 лв., по сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са 1 120 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 6 667 лв.

От получените суми през месец април 2022 г., на общините през месец май са преведени 5268,80 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 3562, 40 лв.

От НАП през месец април са приведени 1200 лв. по наказателни постановления.

За периода 01.05.2022г. - 31.05.2022г. в РИОСВ-Русе е постъпила една жалба, относно незаконно застрояване на тревни площи в с. Ценово, Община Ценово. Жалбата е изпратена по компетентност до Община Ценово за предприемане на мерки по компетентност, като сме уведомени, че същата не е разгледана поради установени неточности, съгласно чл. 87, ал.2 от АПК.

За периода 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г. са постъпили общо 58 сигнала, получени нa зеления телефон,  чрез контактната форма в Интернет, чрез системата за документообработ и на централата на РИОСВ – Русе.

От тях 10 са препратени по компетентност; 13 са основателни, 33 са неоснователни и 1 сигнал от април. По 2 сигнала от месец май, предстои извършване на проверки на място през месец юни.

Разпределението на сигналите по общини е както следва:Община Русе – 49; Община Разград – 3; Община Тутракан – 2; Община Ценово– 1; Община Главиница – 2; Община Кайнарджа – 1.      

През месец май преобладаващите сигнали-28 са свързани със ЗЧАВ за усещане на неприятни миризми, оприличени на химически вещества; 11 са по ЗУО, свързани с нерегламентирано изкупуване  на МПС, горене на гуми, замърсяване с битови, строителни, пластмасови отпадъци, 3 сигнала са по ЗВ и 11 сигнала са по ЗБР.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми и замърсяване на въздуха;

- нерегламентирано изхвърляне/горене на отпадъци;

- нерегламентирано изкупуване  на МПС

- замърсяване на водите на река Дунав и нерегламентирано изпускане на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие;

- намерени в безпомощно състояние птици

-незаконно изкупуване на билки.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец май беше извършване на проверки по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, по писма на МВР. Извършен е плановият съвместен контрол с ИАОС по Закона за генетичномодифицираните организми.

По искане на община Сливо поле е изготвена писмена информация по компоненти и фактори на околната среда. 

Всички 62 ГДОС на оператори с комплексни разрешителни са съгласувани от РИОСВ-Русе и са изпратени в ИАОС.

Превантивен контрол

През отчетния период продължава работата по прилагане на обхватен и ефективен превантивен контрол на разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО експертите от дирекция ПД са работили по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури. За 20 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и 5 броя за провеждане на процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. 14 процедури са финализирани с издаване на съответните решения, както следва: 9 бр. за преценяване на необходимостта от провеждане по ОВОС и 4 бр. по преценяване на необходимостта от провеждане ЕО и 1 бр. преценяване на необходимостта от провеждане на ОС.

Tекущ контрол

През месец май 2022 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 11
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо общо 86 проверки: 65 планови, от които 3 са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 21 извънредни.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 12 бр. планови, с 8 бр. пробонабиране 3 бр. извънредни.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на шум- 3 бр. планови.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на емисиите на вредни вещества от организирани източници – 1 планова и 1 извънредна проверка.
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“ и 4 планови проверки на ЗМ.

-  Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 5 извънредни проверки за 6            броя екземпляри.

-  Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 4 извънредни проверки на       пунктове за изкупуване на охлюви и 2 планови на вековни дървета.

-  Проверки по Закона за генетично модифицираните организми – 4 извънредни проверки    на опитни полета.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 8 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец май 2022 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, не отчитат превишение на средноденощнaта норма на ФПЧ10 за град Русе и за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра превишенията касаят само периода 01.05.- 16.05.2022 г. Останалите данни до края на месец май, ще са налични към средата на м. юни. Нивата и на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

През месец май 2022 г. експертите от направление Атмосферен въздух, са извършили 7 проверки, в т.ч. планови - 7 бр. Броят на проверените обекти е 6. В рамките на осъществения контрол са дадени 6 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗЧАВ от РИОСВ-Русе са съставени 4 броя АУАН.

През месец май в РИОСВ – Русе са постъпили 7 броя Доклади на оператори, за извършени СПИ и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени СНИ.

През отчетния период са постъпили 5 броя дневници на оператори на бензиностанции за заверяване, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През месеца е регистрирана една Средногоривна инсталация в Регистъра на горивните инсталации по чл. 9 г, ал. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Извършен е емисионен контрол на една пробоотборна точка на източник на емисии отпадъчни газове, заложен в годишния график за контрол на РИОСВ-Русе за 2022 г. и един извънреден емисионен контрол на източник по искане на ИАОС.

До края на месец май, броят на одобрените с Решение на Директора на РИОСВ-Русе Планове за управление на разтворителите (ПУР) е 18. За неизпълнение на нормите за допустими емисии, констатирани с представените ПУР, на двама оператори са съставени АУАН по ЗЧАВ.

Шум

През месец май 2022 г. са извършени три контролни проверки във връзка с емисионен контрол по фактор шум на: „Екон-91” ООД - град Русе, производство на пенолатексови изделия в гр. Бяла; „Мегахим“ АД-площадка бул. „Липник“ в гр. Русе-производство на бои и на „Астра биоплант” ЕООД - гр. Сливо поле, производство на биодизел. При извършения контрол от експерт на РЛ-Русе не са установени превишения на шумовите нива в районите на производствените площадки

Експертът е бил координатор на една проверка по условия в КР на  „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Разград.

Постъпил е един Доклад с резултати от СПИ на шум: „Денимал“ ООД. Не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум, излъчван от инсталацията.

Експертът от направлението е взел участие в заседания на три ДПК.

Води

През месец май 2022 г. са извършени общо 20 бр. контролни проверки на планови обекти както следва:

- 12 бр. планови, с 8 бр. пробонабиране на „Тракция“ АД, „Булмилк 1783“ ЕООД, „Биовет“ АД, ГПСОВ-Разград, ГПСОВ-Лозница, „Пилко“ ЕООД, „АДМ-Разград“ ЕАД, „Моника 781“ ЕООД, „Мероне Н“ ЕООД, „Лактоком“ ЕООД, „ГИП“ ЕООД, „Свиневъдно сдружение“ ЕООД

- 5 бр. планови комплексни проверки с други компоненти и фактори на околната среда, на: „Сенипластˮ ЕООД, „ЕМЦ Дистрибюшънˮ ЕООД, „Еделвайс” ЕООД, „Стил ЕА” ЕООД, „Тракция” АД

- 3 бр. извънредни на: „Борисов и син” ЕООД-във връзка с връчване на КП по чл. 69 от ЗООС, „Фазерлес” АД- във връзка с връчване на КП по чл. 69 от ЗООС и на „Рамарис” ЕООД-във връзка с проверка по изпълнение на предписание.

Проверени са условията по компонент „води” на 2 бр. Комплексни разрешителни – „Грийнбърн” ЕООД- гр. Разград и „Пилко” ЕООД – с. Чуковец, община Алфатар.

На операторите са дадени общо 6 бр. предписания. 

През отчетния период са съставени: 1 бр. АУАН на „Рамарис” ЕООД и 1 бр. ПАМ.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени Заповед и Наказателно постановление на „Интер ЕС 2000ˮ ЕООД за налагане на нова ТМС.

През месец май приоритетите в направлението са били следните:

- изготвяне на становища за ГДОС на КР;

- изготвяне на вътрешни становища по процедури по Глава Шеста от ЗООС;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция с други институции.

През месец май са извършени две проверки, във връзка с постъпила жалба в РИОСВ-Русе.

Във връзка с постъпила  жалба с вх. № Ж-3/15.04.2022 г. за наводняване на частен имот и заблатяване на почвата, е извършена проверка на млекопреработвателно предприятие, собственост на „Рамарис“ ЕООД – гр. София, намиращо се в с. Дянково, община Разград.

При проверката е установено, че мазниноуловителят е затлачен и не функционира по предназначение. Не се осъществява необходимото своевременно изземване на съдържащите се мазнини. В резултат на това, производствените отпадъчни води, в смесен поток с битово-фекалните отпадъчни води постъпват в 2 (два) броя вкопани цистерни, откъдето следва да се препомпват в транспортни цистерни и извозват за допречистване в селищна пречиствателна станция за отпадъчни води (СПСОВ).

Съгласно чл. 125, ал. 1 от Закона за водите, в пречиствателните станции за отпадъчни води на населени места се включват само отпадъчни води, които могат да бъдат пречистени при съществуваща технологична схема на пречиствателната станция.

Технологията на пречистване в СПСОВ не предвижда отделяне на мазнини от входящите количества производствени отпадъчни води, посредством мазниноуловител, поради което е задължително първичното пречистване и отделянето им.

За установеното нарушение на дружеството е съставен АУАН за нарушаване разпоредбата на чл. 126, ал. 1 от Закона за водите.

При извършена проверка на територията на обекта, е установена нерегламентирана канализационна връзка към наличната помпа, посредством тръба с ф 110 мм, чрез която, съдържанието на събирателните резервоари се препомпва в крайпътна отводнителна канавка (земнонасипна), намираща се на полски път между селата Дянково и Липник, по ул. „Мадъра“, с. Дянково. От там, чрез изграден водосток, отпадъчните води от предприятието постъпват в упоменатия в жалбата частен имот, намиращ се в близост до МПП. Налице е заблатена площ. По цялата дължина на нерегламентираното трасе се наблюдава замърсяване с непречистени В изпълнение на дадени предписания е преустановено нерегламентираното заустване на производствени отпадъчни води. Изпълнена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за прилагане на ПАМ, чрез пломбиране на изходяща тръба, предназначена за отвеждане на отпадъчните води в крайпътна отводнителна канавка.

Предстои да бъде извършен последващ контрол на предписание, касаещо почистване и запръстяване на замърсените терени.               

Почви

През месец май в направление „Почви” са извършени три планови проверки на: склад за негодни  ПРЗ в с. Владимировци, Община Самуил, общинско депо на Община Бяла, склад за пестициди в с. Балкански, собственост на ОД „Земеделие”, гр. Разград. Извънредните проверки са две: една проверка на ББ- кубове в с. Тодорово, община Исперих по изпълнение на предписание и една проверка по писмо на МОСВ на ББ-кубове за ИУПРЗ в гр. Алфатар.

Дадено е едно предписание на общинско депо Бяла. 

Експертът от направлението е участвал в извършването на проверки по фактор отпадъци.

 

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 11 контролни проверки от които 2 са планови, а 9 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна“, които през месец май са 31.

Пет от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. С нарочни разпореждания на Директора на РИОСВ-Русе два екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), един екземпляр от вида горска ушата сова (Asio otus), един екземпляр от вида сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) и един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua) е предаден на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране.

Извършени са четири извънредни проверки на регистрирани пунктове за изкупуване на охлюви в с. Черковна и с. Паисиево, община Дулово, с. Малко Враново, община Сливо поле и с. Сеслав, община Кубрат. Пунктовете функционират. Нарушения не са констатирани.

Извършени са 2 планови проверки на вековни летни дъбове с ДР №№ 1270 и 1436, находящи се в землището на с. Черковна, община Дулово.

През месеца е издадена една регистрационна карта съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

През отчетния период са регистрирани 3 книги за билки, и са организирани два нови билкозаготвителни пункта.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки (31 за месец май) на ПР „Сребърна“.   

Извършени са 4 планови проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Горната кория“ – с. Добротица, община Ситово, ЗМ „Божурите“ – с. Подайва, община Исперих, ЗМ „Мющерека“ – с. Беловец, община Кубрат и ЗМ „Находище на червен божур“ – с. Печеница, община Исперих. При проверките не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в съответните заповеди за обявяване.

Генетично модифицирани организми

В изпълнение на годишна програма на ИАОС за провеждане на контрол върху работата с генетично модифицирани организми и освобождаването им в околната среда, са извършени четири планови проверки. Посетени са опитните полета на ОПС „Бръшлен“, с. Бръшлен, община Сливо поле, ИЗС „Образцов чифлик“, гр. Русе, община Русе, СЖС – „България“ ЕООД, гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, община Русе и „Специализирано поделение и опитна станция по зърнени и маслодайни култури – Лозница“, гр. Лозница. Взети са общо тринадесет проби от царевица, слънчоглед, тритикале, фий, соя, пшеница и рапица. Взетите проби ще послужат за изпитване наличието на генетично-модифицирана ДНК.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 86 проверки: 65 планови, от които 3 са  комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 21 извънредни, от които 6 бр. – по сигнали, 6 бр.-по изпълнение на предписания, 3 бр.- по писма на МВР, 1 бр. – по искане на Окръжна прокуратура - Разград, 1 бр.  – по писмо на МОСВ, 1 бр. по писмо на оператора, 3 са в резултат на самосезиране.                

Експерти от направлението са участвали в общо 5 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

През месец май не са установени замърсявания на речни дерета и корита.

През месец май 2022 г. са извършени проверки за чистотата на населените места на общините Бяла, Самуил, Исперих, Силистра, Дулово и Ситово. Дадени са 5 предписания за почистване на замърсени терени.

При направени извънредни съвместни проверки на експерти от направлението с представители на МВР са установени нарушения на Наредбата за излезлите от употреба МПС.       През периода е съставен АУАН на физическо лице за нерегламентирани дейност с ИУМПС.

При направени извънредни съвместни проверки на експерти от направлението с представители на МВР са установени нарушения на Наредбата за излезлите от употреба МПС.         През периода е съставен АУАН на физическо лице за нерегламентирани дейност с ИУМПС.  Издадени са три споразумения на физически лица. Няма издадени наказателни постановления.

В НИСО са въведени над 50 работни листа за класификация на отпадъците.

През периода са изготвени и изпратени:

- в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;             

- информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- доклади с попълнен въпросници за дейността на лица, подизпълнители на ООп на опаковки и ИУМПС;

- доклад относно състоянието на ББ-кубове;

- писмо за напредъка по изпълнение на проектите за рекултивация на депа, обект на изпълнение на Решение на съда на ЕС по дело – С-145/14;

През отчетния период са получени 11 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Шест от тях са за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и създадени нерегламентирани сметища – строителни и битови. По три сигнала са извършени проверки и други три са препратени по компетентност. Два от тях са основателни, съставени са  констативни протоколи. Два сигнала са подадени са изгаряне на отпадъци, извършена е проверка. Три са за съхранение на ИУМПС-та, като по същите е извършена проверка на място.

По сигнал от Окръжна прокуратура – гр. Разград е извършена извънредна проверка на терен в с. Киченица, община Разград за нерегламентирано съхранение на огромно количество земни маси и натрушени камъни. Установено е, че сигналът е неоснователен.

В резултат на извършени съвместни проверки с представители на МВР, е съставен един АУАН за нарушение на разпоредбите на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства.

Химикали

През отчетния период, в изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ – Русе, експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили 4 самостоятелни проверки на „Разград полиграф” АД, „Юта” АД, ЕТ „Полихимтех - Петър Копчев” и „Фенопласт - 99” ЕООД.

Дадени са две предписания на гореописаните оператори.

През отчетния период експерт от направлението е взел участие в 3 държавни приемателни комисии.

Дружествата са проверени относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

UОВОС и ЕО

През отчетния период експертите са  извършили общо 15 броя проверки, както следва:

 • 14 проверки, съгласно плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2022 г.
 • 1 брой извънредна проверка във връзка с депозирано в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Мандра за преработка до 12т/ден сурово мляко - пристройки и частични вътрешни промени”.

Внесено е искане за издаване на становище по екологична оценка на ОУП на община Ветово.

За процедурата по ОВОС за „Добив на строителни материали в находище „Ценово-1”варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценово”, с възложител: „Скални материали” АД е изготвен отговор на Задание за извършване на консултации.

Във връзка с процедура по ОВОС за инвестиционното предложение за „Разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение Силистра-Лесил“, с възложител „Агротранс” ЕООД е проведено заседание на експертния екологичен съвет при РИОСВ-Русе и е издадено Решение по ОВОС № РУ 1-2/2022г. от 20.05.2022г.

Проведени са консултации по чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда - преди задание за  изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория.

Комплексни разрешителни

През месец май са извършени 4 проверки (две планови и две извънредни ) на оператори с издадени комплексни разрешителни, както следва: планови на „Грийнбърн” ЕООД, гр. Разград и „Пилко” ЕООД, с. Чуковец, община Алфатар  и извънпланови на „Айлин Дизайнс“ ЕООД („Енсан 95“ ЕООД,  с. Дянково, община Разград),  и „Свинекомплекс Голямо Враново инвест” АД.

Дадено е едно предписание.

За неизпълнение на дадено през предходен месец предписание е съставен един акт за установяване на административно нарушение на „Свинекомплекс Голямо Враново инвест” АД.

Постъпила и разгледана е информация по процедури по издаване/актуализация на КР на пет оператора. За един е установено, че към момента дружеството е обявено в несъстоятелност.            

През месец май са проверени и утвърдени още 15 ГДОС на оператори с комплексни разрешителни. Така в законоустановения срок са утвърдени всички 62 годишни доклада по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите, за които е издадено комплексно разрешително.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец май 2022 г. са извършени осем планови проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „БРН Слийп продуктс България” ЕООД,  гр. Русе, (по компонент въздух и фактор отпадъци), „Стил ЕА“ ЕООД-с. Дянково, община Разград, (по компоненти въздух и води), „ЕМЦ Дистрибюшън” ЕООД, гр. Русе, площадка с. Иваново (по компонент води и фактор отпадъци), „Семпласт” ЕООД, с. Дянково, община Разград (по компоненти въздух и води), „Еделвайс – 77” ЕООД - село Сейдол, община Лозница (по компоненти въздух и води), „Тракция” АД - село Самуил (по компонент води и фактор отпадъци), „Фенопласт - 99“ ЕООД, гр. Русе (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ) и ЕТ „Полихимтех - Петър Копчев“, гр. Русе (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ).

При проверките са дадени общо 8 предписания. За нарушение на ЗЧАВ е съставен един АУАН.

СЕВЕЗО

През месец май са извършени две планова проверка, комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е извършила планов контрол на две предприятия, класифициране с висок и с нисък рисков потенциал на територията на Област Русе „Оргахим Резинс“ АД и „Оргахим“ АД. Не са дадени предписания.

Във връзка с изискванията на чл. 106, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, през месец май е потвърден Доклада за политика за предотвратяване на големи аварии на „Топлофикация Русе“ АД.

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

АУАН, НП и ПАМ

1. Г.Ш., с. Белинци, Община Исперих, АУАН № 0002596/04.05.2022 г. – не е предал ИУМПС на площадки са събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване – чл. 18, ал.1 от Наредбата за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците;

2. „Еуро енд Конт“ ЕООД, гр. Разград, АУАН № 0002578/11.05.2022 г. – не представило годишен отчет за оборудване, съдържащо ФПГ– чл. 17, ал.2, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;

3. Мапеи България ЕООД, гр. София, АУАН № 0002577/11.05.2022 г. – не представило годишен отчет за оборудване, съдържащо ФПГ– чл. 17, ал.2, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;  

4. Д.Б., гр. Разград, АУАН № 0002646/13.05.2022 г. – не е удедомил РИОСВ на най-ранен етап за реализация на ИП – чл. 31, ал.5 от Закона за биологичното разнообразие;  

5. „Рамарис“ ЕООД, гр. София, АУАН № 0002558/13.05.2022 г. – не поддържа в изправност ЛПСОВ – чл. 126, ал.1 от Закона за водите;  

6. Н.Н., гр. Кубрат, АУАН № 0002461/16.05.2022 г. – не е предал ИУМПС на площадки са събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване – чл. 18, ал.1 от Наредбата за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците;

7. ЕТ „Аери – 44 - Иван Добрев“, гр. Русе, АУАН № 0002474/19.05.2022 г. – нарушил е нормите за общи емисии на летливи органични съединения – чл. 9а, ал 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;  

8. ППК „Бръшлен“, Бръшлен, Община Сливо поле, АУАН № 0002227/30.05.2022 г. – не е съгласувал дейност в защитена територия – параграф 7 от ПРЗ на Закона за защитените територии;

9. Свинекомплекс Голямо Враново Инвест АД, с. Голямо Враново, Община Сливо поле, АУАН № 0002010/20.05.2022 г. – не е изпълнил дадено задължително предписание – чл.166, т.3 от Закона за опазване на околната среда;  

10. БРН Слийп Продуктс България ЕООД, гр. Русе АУАН № 0002475/26.05.2022 г. – не е спазило  нормите за неорганизирани емисии на летливи органични съединения – чл. 9а, ал 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;  

11. Н.И., с. Малко Враново, Община Сливо поле, АУАН № 0002324/12.04.2022 г. – не е представил в РИОСВ информация за билки – чл. 31, ал.2, т.6 от Закона за лечебните растения;  

12. ЕТ „Пламен Димов – 2001“, с. Гецово, Община Разград, АУАН № 0002562/27.05.2022 г. – не е удедомил РИОСВ на най-ранен етап за реализация на ИП – чл. 31, ал.5 от Закона за биологичното разнообразие;;  

Издадени Наказателни постановления

1. Е.Г., в качеството й на ЕТ „Мусимед – 92- Емине Газинова“, с. Трапище, Община Лозница, НП № 10/16.05.2022 г. по чл. 31, ал.2, т.6, във вр. с чл. 74 от Закона за лечебните растения в размер на 300 лева - не е представила в РИОСВ информация за билки.  

2. И.И., село Брестовене, община Завет, НП № 11/16.05.2022 г. по чл. 31, ал.2, т.6, във вр. с чл. 74 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева – като билкозаготвител не е представил в РИОСВ информация за билки.

3. Н.М., гр. Сеново, НП № 12/16.05.2022 г. по чл. 31, ал.2, т.6, във вр. с чл. 74 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева – като билкозаготвител не е представил в РИОСВ информация за билки.

4. А.А., село Голеш, община Кайнарджа, НП № 13/16.05.2022 г. по чл. 31, ал.2, т.6, във вр. с чл. 74 от Закона за лечебните растения в размер на 100 лева – като билкозаготвител не е представил в РИОСВ информация за билки.

5. „Дулово Алфа“, гр. Дулово, НП № 14/18.05.2022 г. за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 43, във вр. с чл. 126, ал. 1 от Закона за водите в размер на 2 000 лева – не поддържа в изправност ЛПСОВ.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил седем споразумения със:

1. ПК„Стефан Караджа“, село Окорш по съставен АУАН № 00626/16.03.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

2. С.Ю. в качеството му на ЕТ „Темас – Самет Юсуф“, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002494/18.03.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

3. С.Р., с. Кошарна по съставен АУАН № 0002522/07.04.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

4. ПК „Айдемир“, село Айдемир по съставен АУАН № 0002319/15.03.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

5. С.Н., с. Подайва по съставен АУАН № 0002508/19.04.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

6. П.Л., село Айдемир по съставен АУАН № 0002460/27.04.2022 г. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 18, ал.1 от Наредба №1 за ИУМПС, във връзка с чл.13 от Закона за управление на отпадъците в размер на 300 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 210 лева, която е още в срока за плащане.

7. „Итал кар“ ЕООД, гр. Русе по съставен АУАН № 0002473/21.04.2022 г. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 36, ал. 1, във вр. с чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер на 100 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е 70 лева и същата е заплатена в предвидения 14-дневен срок.

През отчетния период е наложена една принудителна административна мярка на „Рамарис“ ЕООД.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През отчетния период данните за качество на атмасферния въздух не отчитат превишения на нивата на финни прахови частичи 10 и 2,5 мкр. и в двата града – Русе и Силистра.

Във връзка със сигнал за замърсяване на частен имот в с. Дянково, Община Разград с отпадъчни води от млекопреработвателно предпиятие в съседен имот, при извършена съвместна проверка са констарани нарушение на Закона за водите и Закона за почвите. Съставени са АУАН по ЗВ и предстои налагане на еднократна санкция по ЗООС за заблатяване на терен. Дадените предписания на оператора са изпълнени, като нарушения терен е рекултивиран.

В резултат на съвместните проверки с регионалните структури на МВР в трите области и дадените предписания, и през месец май продължи почистването на заетитите с ИУМПС-та терени.

Бизнеса

През месец май 2022 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 103 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 5 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 28 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 20 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 12 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 8 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 71 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч.:
 • 16 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;
 • 22 писма за консултация с РЗИ;
 • 11 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;
 • 13 писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 5 писма до БДДР;
 • 4 писма до: ОД „Земеделие“ и община за становища или с напомнителен/информативен характер;
 • 8 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да се извършва ОВОС”;
 • 4 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 2 решения за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС;
 • 9 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 1 брой Решение по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредително част „съгласува“;
 • 1 брой Решение за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост, на основание чл. 11, ал. 2 от Наредбата за ОС и § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС.

През отчетния период са издадени:

- едно разрешение

- 4 регистрационни документа.

Издадените в периода 01.05.2022 -31.05.2022 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”

          В НИСО са утвърдени 50 работни листи на 20 оператори.

През периода е взето участие в заседания на общо 10 ДПК за приемане на следните строежи:

„Изграждане на инсталация за преработка на етерично-маслени култури“-Втори етап, с. Белица, община Тутракан

„Складово стопанство-4 броя силози за тиквени семена, 2 броя бункери с плоско дъно, ПП водоем и площадков водопровод“-с. Паисиево, община Дулово

„Инсталация за производство на имуногенни фармацефтични продукти и Трафопост 5х2500 kVA с КЛ СрН. ЕТАП 1. Зона за производство на бактериални ваксини, зона банки, зона за пълнене и трафопост“- „Биовет“ АД - Разград

„Външни връзки за захранване на инсталация за производство на имуногенни фармацефтични продукти в УПИ III-6446, кв. 604, гр. Разград по подобекти: 1. Противопожарен водопровод, помпена станция; 2. Паропровод с налягане 6 bar; 3. Газопровод DN 150“-„Биовет“ АД - Разград

„Инсталация за компресиран природен газ, ГРП, бутилкови групи и площадков газопровод до сгради в ПИ, ул. „Хвойна“, гр. Русе, кв. ДЗС

„Нов стоманорешетъчен стълб /СРС/ в оста на ВЕЛ 20 kV „Кутловица“; МКРУ до новомонтиран в оста на ВЕЛ „Кутловица“ СРС; Кабелна линия СрН от новомонтиран СРС през МКРУ до нов трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1х400 kVА и тръбен  кладенец за капково напояване ТК-2“ /ЗП трафопост 6,75м2; ЗП МКРУ-3,75 м2; ЗП за СРС-2,89 м2;  дължина на кабелната линия 11,60 м/-с. Кутловица, община Алфатар

„Тръбен кладенец за капково напояване; Кабелна линия СрН от МКРУтип до нов трафопост БКТП; трафопост тип БКТП в ПИ /ЗП трафопост 7,41м2; дължина на кабелната линия 425 м/-с. Кутловица, община Алфатар

„Тръбен кладенец за капково напояване; Кабелна линия СрН от МКРУтип до нов трафопост БКТП; трафопост тип БКТП в ПИ /ЗП трафопост 7,41м2; дължина на кабелната линия 1977,25 м/-с. Кутловица, община Алфатар

„Пристройка към съществуваща сграда за обособяване на склад за съхранение на сурово олио“ /ЗП-116, 73 кв.м/ -„Органик Ленд корпорейщън“-с. Калипетрово, община Силистра

„Модернизация на зърночистачна инсталация към съществуваща силозна сграда“ /ЗП-61,26 кв. м./ -„Органик Ленд корпорейщън“-с. Калипетрово, община Силистра.

Обществеността

В екологичния календар на месец май има две дати. На 21 май се навършиха 30 години от създаването на мрежата от защитени зони Натура 2000, а на 22 май се отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие. Информационният център на РИОСВ-Русе бе посетен от възпитаници на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе и СУЕЕ „Св. Константин –Кирил Философ“ –гр. Русе. Пред учениците са изнесени презентации по темите, в рамките на информационните дни по повод годишнината от Общоевропейската мрежа НАТУРА 2000.


 

Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец април 2022 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец април 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 98 проверки, в т.ч. планови 58 бр., а извънредни - 40 бр. Броят на проверените обекти е 89, като от  67 са планови и 22 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 74 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 13 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 5 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 18 800 (осемнадесет хиляди и осемстотин) лв. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ-Русе е сключил пет споразумения по съставени актове за установяване на административно нарушения (АУАН). Наложени са наказания „глоби“ и „имуществени санкции“ на обща сума 5 950 лв., като в 14 дневния срок са приведени 5 880 лв. По едно сключено споразумение предстои издаване на Наказателно постановление (НП) поради неспазване на 14 дневния срок за плащане на дължима сума по наложена „глоба“.

- Във връзка с чл. 69б, от ЗООС на 14.03.2022 г. от Община Исперих е постъпило писмо – молба за повторно пробонабиране на отпадъчни води, формирани от ГПСОВ Исперих. На 22.03.2022 г. от пункт №2 – пречистени отпадъчни води на изход ГПСОВ са взети проби отпадъчни води, преди заустване във водоприемник – сухо дере „Бейгир гьолджук“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. На 13.04.2022 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ-Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текущата месечна санкция (ТМС), във връзка с установено намаляване на замърсяване на водния обект. Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ-Русе от 27.04.2022 г. за намаляване  на ТМС от 727 лв. на 218 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 15 585, 95 лв., по сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са 5 880 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 6 586 лв.

От получените суми през месец март 2022 г., на общините през месец април са преведени 10 657,69 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 3562, 40 лв.

От НАП през месец април са приведени 2 100 лв. по наказателни постановления.

За периода 01.04.2022 г. - 30.04.2022 г. в РИОСВ-Русе е постъпила една жалба, относно замърсяване с производствени отпадъчни води в с. Дянково, община Разград. Извършена е съвместна проверка с БДДР-Плевен, при която е установено, че жалбата е основателна. Дадени са задължителни предписания със срокове и предстоят последващи административно-наказателно действия.

За периода 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. са постъпили общо 23 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез системата за документообработ и на централата на РИОСВ – Русе. От тях 6 са препратени по компетентност, 5 са основателни, 11 са неоснователни. Два сигнала, постъпили през месец март, са препратени по компетентност, а по един сигнал предстои извършване на проверка. Разпределението на сигналите по общини е както следва: Община Русе – 17; Община Разград – 4; Община Главиница – 1; Община Дулово – 1.

През месец април преобладаващи са сигналите за усещане на неприятни миризми, 5 сигнала са за нерегламентирани дейности с отпадъци, 3 сигнала са по Закона за водите и 4 сигнала са по Закона за биологичното разнообразие.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми и замърсяване на въздуха;

- нерегламентирано изхвърляне на отпадъци;

- замърсяване на водите на река Русенски Лом и река Бели Лом;

- намерени в безпомощно състояние птици.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец април беше извършване на проверки по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, работа по регионалния доклад за околна среда за 2021 г.

Друг акцент в работата бе извършване на извънредни проверки на юридически и физически лица по писма на регионалните структури на МВР за нерегламентирано съхранение и третиране на ИУМПС. 

Прев