За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Глоби и санкции

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 януари  – 31 януари 2024 г.

За периода от 01.01.2024 г. до 31.01.2024 г. са издадени  1 наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция и 1 заповед за отмяна  на санкция за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 януари 2024 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 30 301.23 лв., а 32 240.98 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 януари  – 31 януари  2024 г.

За периода от 01.01.2024 г. до 31.01.2024 г. са съставени 2 акт за установяване на административни нарушения  на юридически лица. През януари не са  издавани наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони на юридическо лице. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе не е сключвал споразумения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 10 377.38 лв. по издадени Наказателни постановления (НП) и 0.00 по сключени споразумения.

От структурите на НАП през януари 2024 г. по  наложени административни мерки  са  постъпили средства в размер на 377.38 лв.

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 декември  – 31 декември 2023 г.

За периода от 01.12.2023 г. до 31.12.2023 г. са издадени  2 наказателни постановления за налагане на текущи месечни санкции и 2 заповеди за отмяна  на санкция за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 декември 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 48 839.53 лв., от които 39 071.62 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 декември  – 31 декември  2023 г.

За периода от 01.12.2023 г. до 31.12.2023 г. е съставен 1 акт за установяване на административни нарушения  на физическо лице. През декември е  издадено 1 наказателно постановление за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони на юридическо лице. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил две споразумения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 22 878.07 лв. по издадени Наказателни постановления (НП) и 1890.00 по сключени споразумения.

От структурите на НАП през декември  2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили средства в размер на 2 878.07 лв.


 

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 ноември  – 30 ноември 2023 г.

За периода от 01.11.2023 г. до 30.11.2023 г. са издадени  2 наказателни постановления за налагане на текущи месечни санкции и 4 заповеди за отмяна  на санкция за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 3о ноември 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 3609.40 лв., от които 2887.48 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 ноември  – 30 ноември  2023 г.

За периода от 01.11.2023 г. до 30.11.2023 г. са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения, от които 2 са на физически лица, а 4 на юридически лица. През ноември са  издадени 10 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони на юридическо лице. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил три споразумения. Издадени са 2 писмени предупреждения  по съставен АУАН.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 19000 лв. по издадени Наказателни постановления (НП).

От структурите на НАП през ноември  2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили средства в размер на 76.96 лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 октомври  – 31 октомври  2023 г.

За периода от 01.10.2023 г. до 31.10.2023 г. е издадено  1 наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция 1 заповед за отмяна  на санкция за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 октомври 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 2026 лв., от които 1620.80 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 октомври  – 31 октомври  2023 г.

За периода от 01.10.2023 г. до 31.10.2023 г. са съставени 9 акта за установяване на административни нарушения, от които 1 е на физическо, а 8 на юридически лица. През октомври е издадено 1 наказателно постановление за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони на юридическо лице. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил едно споразумение. Издадени са 2 писмени предупреждения  по съставен АУАН.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 4600,18  лв. по издадени Наказателни постановления (НП).

От структурите на НАП през октомври  2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили средства в размер на 1400,18 лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 септември  – 3 септември  2023 г.

За периода от 01.09.2023 г. до 30.09.2023 г. е издадено  1 наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 септември 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 2033 лв., от които 2106.40 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 септември  – 30 септември  2023 г.

За периода от 01.09.2023 г. до 30.09.2023 г. са съставени 3 акта за установяване на административни нарушения, от които 1 е на физическо, а 2 са на юридически лица. През септември са издадени 6 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони., от които 3 на физически и 3 на юридически лица. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил две споразумения. Издадено е 1 писмено предупреждение  по съставен АУАН.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 8600  лв. по издадени Наказателни постановления (НП).

От структурите на НАП през септември  2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили средства в размер на 1000 лв.


 1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 август  – 31 август  2023 г.

За периода от 01.08.2023 г. до 31.08.2023 г. е издадена  1 заповед за отмяна на текуща месечна санкция за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 август 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 2482,54 лв., от които 1986,03 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 август  – 31 август 2023 г.

За периода от 01.08.2023 г. до 31.08.2023 г. са съставени 11 акта за установяване на административни нарушения, от които 4 са на физически, а 7 на юридически лица. През август са издадени 7 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони., от които 1 на физически и 6 на юридически лица. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил три споразумения. Издадени са 2 писменни предупреждения  по съставени АУАН.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 240  лв. по издадени Наказателни постановления (НП).

От структурите на НАП през август  2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили средства в размер на 10000 лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 юли  – 31 юли  2023 г.

За периода от 01.07.2023 г. до 31.07.2023 г. са издадени 2 заповеди за отмяна на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 юли 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 6600,36 лв., от които 5238,29 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 юли  – 31 юли 2023 г.

За периода от 01.07.2023 г. до 31.07.2023 г. са съставени 8 акта за установяване на административни нарушения  на юридически лица. През юли са издадени 2 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил четири споразумения. Издадени са 3 писменни предупреждения  по съставени АУАН.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе не са постъпвали  суми по издадени Наказателни постановления (НП).

От структурите на НАП през юли 2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили средства в размер на 1000 лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 юни  – 30 юни  2023 г.

За периода от 01.06.2023 г. до 30.06.2023 г. е издадено 1 наказателно постановление за налагане на еднократна санкция, 2 заповеди за намаляване и 2 заповеди за отмяна на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 юни 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 18 561.51 лв., от които 14 849,21 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 юни  – 30 юни 2023 г.

За периода от 01.06.2023 г. до 30.06.2023 г. са съставени12 акта за установяване на административни нарушения, от които 10  на юридически и 2 на физическо лице. През май са издадени 3 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил шест  споразумения. Издадено е 1 писменно предупреждение  по съставени АУАН.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе не са постъпвали  суми по издадени Наказателни постановления (НП).

От структурите на НАП през юни 2023 г. по  наложени административни мерки   не са  постъпили средства.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 май  – 31 май  2023 г.

За периода от 01.05.2023 г. до 31.05.2023 г. е издадено 3 наказателни постановления за налагане, 3 заповеди за отмяна на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 май 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 14794,76 лв., от които 11835,81лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 май  – 31 май 2023 г.

За периода от 01.05.2023 г. до 31.05.2023 г. са съставени14 акта за установяване на административни нарушения, от които13  на юридически и 1 на физическо лице. През май са издадени 5 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил едно споразумение. Издадени са 5 бр. писменни предупреждения по съставени АУАН.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 4000 лв.

От структурите на НАП през май 2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 200 лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 април  – 30 април  2023 г.

За периода от 01.04.2023 г. до 30.04.2023 г. е издадено 1 наказателно постановление за налагане, 1 заповед за намаляванне и  и 2 заповеди за отмяна на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 април 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 12025 лв., от които 9620 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 април  – 30 април 2023 г.

За периода от 01.04.2023 г. до 30.04.2023 г. са съставени 8 акта за установяване на административни нарушения, от които 5  на юридически и 3 на физически лица. През април са издадени 2 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил шест споразумения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 680 лв.

От структурите на НАП през април 2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 1245 лв.


 1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 март  – 31 март  2023 г.

За периода от 01.03.2023 г. до 31.05.2023 г. е издадено 1 наказателно постановление за налагане и 2 заповеди за отмяна на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 март 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 15241.43 лв., от които 12193.14 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 март  – 31 март 2023 г.

За периода от 01.03.2023 г. до 31.03.2023 г. са съставени 11 акта за установяване на административни нарушения, от които 6  на юридически и 5 на физически лица. През март са издадени 6 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил едно споразумение.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 8070 лв.

От структурите на НАП през март  2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 1010 лв.


 1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 февруари  – 28 февруари 2023 г.

За периода от 01.02.2023 г. до 28.02.2023 г. не са издавани наказателни постановления (НП) и заповеди за санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 28 февруари 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 7519.00 лв., от които 6012.20 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 февруари  – 28 февруари 2023 г.

За периода от 01.02.2023 г. до 28.02.2023 г. са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения, от които 3  на юридически и 3 на физически лица. През февруари са издадени 6 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 42 760.00 лв.

От структурите на НАП през февруари 2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 13 200 лв.


 1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 февруари  – 28 февруари 2023 г.

За периода от 01.02.2023 г. до 28.02.2023 г. не са издавани наказателни постановления (НП) и заповеди за санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 28 февруари 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 7519.00 лв., от които 6012.20 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 февруари  – 28 февруари 2023 г.

За периода от 01.02.2023 г. до 28.02.2023 г. са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения, от които 3  на юридически и 3 на физически лица. През февруари са издадени 6 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 42 760.00 лв.

От структурите на НАП през февруари 2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 13 200 лв.

 

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 януари  – 31 януари 2023 г.

За периода от 01.01.2023 г. до 31.01.2023 г. не са издадени наказателни постановления (НП) за налагане и заповеди за отмяна на санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 януари 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 11 082.40 лв., от които 8 865.92 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 януари  – 31 януари  2023 г.

За периода от 01.01.2023 г. до 31.01.2023 г. не са съставени актове за установяване на административни нарушения. През януари са издадени 16 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. Сключени са 2 споразумения по чл. 58 от ЗААН за прекратяване на производство по съставен акт за установяване на административни нарушения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 40 500.00 лв., а по Споразуменията - 2100.00 лв.

От структурите на НАП през януари 2023 г. по  наложени административни мерки  не са  постъпвали суми.


Архив на съобщенията за наложените глоби и санкции по години: 2011 г. - 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. -  2019 г. - 2020 г. - 2021 г. - 2022 г. 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 – 31 декември2012 г.

За периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. са издадени 4 Заповеди за санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми, от които 2 за налагане и 2 за отмяна. Постъпилите суми от санкции към 31.12.2012 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 9 798.15 лв., от които 5 438.52 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 – 31 декември 2012 г.

За периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. са издадени 1 Наказателно постановление (НП) на физическо лице за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период са постъпили суми по издадени Наказателни постановления в размер на 6 300 лева.

Галерия