Печат на тази страница

Глоби и санкции

 1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 август – 31 август  2022 г.

За периода от 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г. е издадено едно наказателно постановление (НП) за увеличаване на санкция и две  заповеди за намаляване на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 август 2022 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 3339.13 лв., от които 2671.30 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 август  – 31 август  2022 г.

За периода от 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г. не са издавани наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. През август не са  сключвани споразумения по чл. 58 от ЗААН за прекратяване на производство по съставен акт за установяване на административни нарушения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 17220,00 лв.

От структурите на НАП през юли  2022 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 130,00  лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 юли – 31 юли  2022 г.

За периода от 01.07.2022 г. до 31.07.2022 г. са издадени две наказателни постановления (НП) за налагане на санкции и три заповеди,  от които една за намаляване и две за отмяна на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 юли 2022 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 7054.05 лв., от които 5643.24 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 юли  – 31 юли  2022 г.

За периода от 01.07.2022 г. до 31.07.2022 г. са издадени 12 наказателни постановления, от които 9 бр. на юридически и 3 бр. на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. През юли са  сключени 4 бр. споразумения по чл. 58 от ЗААН за прекратяване на производство по съставен акт за установяване на административни нарушения и е издаден 1 предупредителен протокол.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 13 010 лв.

От структурите на НАП през юли  2022 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 1510.76  лв.


 1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 юни – 30 юни  2022 г.

За периода от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. са издадени НП за налагане на санкции, от които 1 – текуща и 2 – еднократни за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 юни 2022 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 3 082.9300 лв., от които 2 466.34 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 юни  – 30 юни  2022 г.

За периода от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. са издадени 2 наказателни постановления, от които 1 бр. на юридически и 1 бр. на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. През юни са  сключени 6 бр. споразумение по чл. 58 от ЗААН за прекратяване на производство по съставен акт за установяване на административни нарушения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 30 104.02 лв.

От структурите на НАП през юни  2022 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 100 лв.


  1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 май – 31 май  2022 г.

За периода от 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г. е издадено НП за налагане, 3 заповеди за отмяна и 1 за намаляване  една заповед за намаляване  на текущи месечни санкции (ТМС) за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 май  2022 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 6667.00 лв., от които 5333.60 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 май  – 31 май  2022 г.

За периода от 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г. са издадени 5 наказателни постановления, от които 2 бр. на юридически и 3 бр. на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. През май са  сключени 7 бр. споразумение по чл. 58 от ЗААН за прекратяване на производство по съставен акт за установяване на административни нарушения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 10 753.51 лв.

От структурите на НАП през май  2022 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 200 лв.


 1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 април – 30 април  2022 г.

За периода от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. е издадена една заповед за намаляване  на текуща месечна санкция (ТМС) за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 април  2022 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 6586.00 лв., от които 5268.80 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 април  – 30 април  2022 г.

За периода от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. са издадени 5 наказателни постановления, от които 3 бр. на юридически и 2 бр. на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. През април са  сключени 5 бр. споразумение по чл. 58 от ЗААН за прекратяване на производство по съставен акт за установяване на административни нарушения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 21 465.95 лв.

От структурите на НАП през април 2022 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 2100 лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 март – 31 март 2022 г.

За периода от 01.03.2022 г. до 31.03.2022 г. не са издавани заповеди за налагане, намаляване или отмяна на текущи санкции (ТМС) за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 март 2022 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 11 126.05 лв., от които 8 900.84 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 март  – 31 март  2022 г.

За периода от 01.03.2022 г. до 31.03.2022 г. е издадено 1 наказателно постановление на физическо лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са сключени 2 споразумения с физически лица по чл. 58 от ЗААН. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 2 508.61 лв.

От структурите на НАП през март 2022 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 1 103.00 лв. лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 февруари – 28 февруари 2022 г.

За периода от 01.02.2022 г. до 28.02.2022 г. е издадена една заповед за намаляване  на текуща месечна санкция (ТМС) за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 28 февруари 2022 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 8769.47 лв., от които 7015.58 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 февруари  – 28 февруари  2022 г.

За периода от 01.02.2022 г. до 28.02.2022 г. са издадени 3 наказателни постановления, от които 2 бр. на юридически и 1 бр. на физически лиция за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. През февруари е сключено 1 бр. споразумение по чл. 58 от ЗААН за прекратяване на производство по съставен акт за установяване на административни нарушения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 14642.92 лв.


От структурите на НАП през февруари 2022 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 200 лв.. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 януари – 31 януари  2022 г.

За периода от 01.01.2022 г. до 31.01.2022 г. са издадени две заповеди за намаляване  на текущи месечни санкции (ТМС) за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 декември 2021 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 29 025.96 лв., от които  23 220.77 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 януари – 31 януари  2022 г.

За периода от 01.01.2022 г. до 31.01.2022 г. не са издавани наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 67 784.99 лв.

От структурите на НАП през януари 2022 г. по  наложени административни мерки  не са  постъпвали  средства.


Архив на съобщенията за наложените глоби и санкции по години: 2011 г. - 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. -  2019 г. - 2020 г. - 2021 г. 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 – 31 декември2012 г.

За периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. са издадени 4 Заповеди за санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми, от които 2 за налагане и 2 за отмяна. Постъпилите суми от санкции към 31.12.2012 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 9 798.15 лв., от които 5 438.52 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 – 31 декември 2012 г.

За периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. са издадени 1 Наказателно постановление (НП) на физическо лице за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период са постъпили суми по издадени Наказателни постановления в размер на 6 300 лева.