За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

18 000 лева е общият размер на наказателните постановления за нарушенията в с. Калипетрово

Експертите на РИОСВ-Русе връчиха четири наказателни постановления на обща стойност 18 000 лева на Радко Ганчев за констатирани нарушения на Закона за управление на отпадъците. Три от постановленията на стойност по 1000 лева са за нерегламентирано изхвърляне и неконтролирано третиране на отпадъци, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) без разрешителен документ и липса на организация за безопасно управление на отпадъците. Най-тежко е наказанието за приемане на опасни отпадъци без притежаване на писмен договор с лицензирани оператори в размер на 15 000 лв.

В края на август миналата година, при извършени проверки по сигнал на Областна дирекция на МВР – Силистра е установено наличие на значителни количества пластмасови кутии, метални кофи, бидони, други опаковки, зацапани с бои, лакове и органични разтворители в промишлената зона между гр. Силистра и с. Калипетрово.  Част от отпадъците – варели и бидони, пълни с отпадъчни нефтопродукти, бои и разтворители за били загробени.

Резултатите от анализа на почвените проби показаха отклонения само по показател нефтопродукти.

При последната проверка, извършена в началото на декември 2011 година, експертите са установили, че се изпълняват дадените предписания, теренът е почистен, а събраните отпадъци са предадени на оператор, притежаващ разрешителен документ.

Предстои да се извърши повторно почвено пробонабиране, за да се провери евентуално замърсяване, след извършеното почистване.

Оценете
(0 гласа)

Галерия