За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе извършва масирани проверки на всички обекти от територията на КТМ

От 28 февруари 2012 година два екипа експерти на РИОСВ-Русе извършват масирани проверки на всички обекти от територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене-Русе. Поводът е постъпила жалба от жители на град Мартен за неприятни миризми и замърсяване на водите на река Дунав от обектите, разположени на теорията на КТМ.

При проверките се изготвят Констативни протоколи, проверяват се пречиствателните съоръжения по въздух и води и при възможност се изясняват В и К комуникациите. На собствениците на инсталациите се връчват Предупредителни протоколи с предписания да не се допуска изпускане на вредни и опасни вещества в атмосферния въздух и в отпадъчните води. При евентуални нарушения в технологичния режим или авария, операторите имат задължение своевременно да уведомят РИОСВ и Общината.

Контролните проверки са предшествани от няколкократна обходи на терена на комбината, оглед на колекторите, при които не е констатирано замърсяване на компонентите на околната среда.

РИОСВ-Русе инициира и със съдействието на Областна администрация – Русе проведе среща на 17 февруари в кметство Мартен с участието на жалбоподателите и представители на заинтересованите институции – Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” (БДУВДР), Регионална здравна инспекция и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Проведена е среща със синдика на „КТМ” АД – в ликвидация, за да се изиска подробна информация за фирмите, закупили имоти на площадката в т. число договори и картов материал. От Община Русе е потърсена информация за платените такси, съгласувани проекти за реконструкция и издадени разрешителни за строеж.

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова изиска от Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” да започнат действия по прилагане на Наредба 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване за всички обекти, функциониращи на площадката.

Работата по случая продължава.

Оценете
(0 гласа)

Галерия