За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

І. Обща администрация

Главен юрисконсулт

Младши юрисконсулт

Дирекция: "АФПД"

Функции на дирекцията:

  • Планира, организира и контролира цялостната финансово-счетоводна дейност на РИОСВ-Русе;
  • Осъществява вътрешен финансов контрол, съгласно Правила за системите за финансово управление и контрол;
  • Организира и контролира дейността, свързана с административното обслужване на служителите в РИОСВ- Русе;
  • Осигурява необходимата счетоводна информация, изготвя справки и отчети за ЦУ на МОСВ, НСИ, РУСО, одитни и др. контролиращи органи;
  • Организира дейностите, свързани с връзките с обществеността;
  • Предоставя достъп до обществена информация за околната среда;
  • Организира административното обслужване на фирми и граждани и поддържа Информационен център за обществеността.

Структура

 

Във връзка с изпълнение на функциите и задачите, отделите в Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе са организирани в обща и специализирана администрация.
Те са определени в Длъжностно разписание, утвърдено от Министъра на околната среда и водите, в сила от  1 юни 2015 година.

Регионална инспекция по околна среда и водите -Русе - структура

       Обща администрация

  • Дирекция: "Административни, финансови и правни дейности"

        Специализирана администрация

  • Дирекция: "Контрол на околната среда"

Отдел: "Управление на отпадъците и опазване на почвите"

Отдел: "Въздух, вредни физични фактори и води"

Отдел:  "Комплексно предотвратяване, контрол на замърсяването (КПКЗ) и опасни химични вещества  (ОХВ)"

  • Дирекция: "Превантивна дейност"

Решение № РУ 1-1/2014 г.

Решение № РУ 1-1/2014 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на пристанище Тьопфер - Силистра” с местоположение: ПИ с идентификатор 00895.506.78 по кадастралната карта на с. Айдемир, общ. Силистра /издадено на 25.02.2014г./

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.02.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Процедури ОВОС/ЕО/ОС

В този раздел можете да намерите информация за проведени процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (екологична оценка на планове и програми и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения) и съвместени или самостоятелни процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони), както и издадените във връзка с това административни актове на Директора на РИОСВ – Русе.

Галерия