За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Регистър на обявените защитени зони

Регистър на обявените защитени зони съгласно чл. 12 от Закона за биологичното разнообразие тук

Обнародвани заповеди за защитени зони за опазване на дивите птици тук

България в Юнеско

Галерия