За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна” по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР “Сребърна”, финансиран от ОПОС 2014-2020“. Процедурата е открита с Решение № ОПОС-ВЗ-07 от дата 26.03.2020 г. 

Дата на създаване: 26.03.2020 г. 

Документация за участие.   Дата на създаване: 26.03.2020 г. 

Методическо указание на АОП   Дата на публикуване: 15.04.2020 г.

Решение за определяне на нов срок за приемане на оферти   Дата на публикуване: 15.04.2020 г.

Съобщение Дата на публикуване: 07.05.2020 г. 

РАБОТА НА КОМИСИЯТА: 

Протокол № 1. Дата на публикуване: 03.06.2020 г. 

Съобщение за открито заседание. Дата на публикуване: 02.07.2020 г. 

Протокол № 2. Дата на публикуване: 21.07.2020 г.

Протокол № 3. Дата на публикуване: 21.07.2020 г. 

Протокол № 4. Дата на публикуване: 21.07.2020 г.

Решение за избор на изпълнител. Дата на публикуване: 21.07.2020 г. 

Договор № ОПОС ВЗ-10/29.12.2020 г. и приложения към него.  Дата на публикуване: 05.01.2021 г. 

 

 

 

Обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) …“

Обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris), предмет на опазване в защитена зона "Сребърна“

 

Дата на създаване: 05.03.2020 г.

Документация за участие: Дата на публикуване: 09.03.2020 г. 

Методическо указание на АОП   Дата на публикуване: 13.04.2020 г.

Решение за определяне на нов срок за приемане на оферти   Дата на публикуване: 13.04.2020 г.

Работа на комисия

Протокол № 1. Дата на публикуване: 29.05.2020 г. 

Съобщение за открито заседание. Дата на публикуване: 11.06.2020 г. 

Протокол № 2. Дата на публикуване: 17.06.2020 г. 

Протокол № 3. Дата на публикуване: 17.06.2020 г.

Доклад. Дата на публикуване: 17.06.2020 г.

Решение за класиране на участници. Дата на публикуване: 17.06.2020 г.  

Договор и изпълнение. Дата на публикуване: 07.07.2020 г. 

Изпълнение на договор

 

 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня с прилежащо оборудване и провеждане на работно посещение за запознаване с възможностите на машината. Доставка на модулна плаваща платформа

Обществена поръчка с предмет:  „Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня с прилежащо оборудване и провеждане на работно посещение за запознаване с възможностите на машината. Доставка на модулна плаваща платформа с минимална площ от 10 м2 всяка  - 3 броя.“

Дата на създаване: 17.02.2020 г. 

Документация за участие: Дата на публикуване: 20.02.2020 г. 

Решение за определяне на нов срок за приемане на оферти. Дата на публикуване: 25.03.2020 г., 18.20 ч.

Методическо указание на АОП   Дата на публикуване: 15.04.2020 г.

Решение за определяне на нов срок за приемане на оферти   Дата на публикуване: 15.04.2020 г.

 

Работа на комисия

Протокол 1 Дата на публикуване: 07.05.2020 г. 

Съобщение за открито заседание Дата на публикуване: 15.05.2020 г.

Протоколи № 2 и 3 от проведени заседания: Дата на публикуване: 26.05.2020 г. 

Решение за избор на изпълнител: Дата на публикуване: 26.05.2020 г. 

Договор и изпълнение

Договор и Приложения. Дата на публикуване: 15.07.2020 г. 

Допълнително споразумение. Дата на публикуване: 13.11.2020 г. 

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”,  открита с Решение № ОПОС-ВЗ-02 от дата 27.12.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки под преписка с уникален номер 00664-2019-0004

Обявление за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за косене...”

Обявление за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня с прилежащо оборудване и провеждане на работно посещение за запознаване с възможностите на машината. Доставка на модулна плаваща платформа с минимална площ от 10 мвсяка- 3 броя”,  открита с Решение № ОПОС-ВЗ-01 от дата 18.12.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки под преписка с уникален номер 00664-2019-0003

Протокол 1/21.01.2020 г. по процедура с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”

Протокол 1/21.01.2020 г. за работата на комисията, назначена със Заповед № ОПОС-ВЗ-01/20.01.2020 г. на Директора на РИОСВ-Русе процедура за възлагане на обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна” във връзка с изпълнение на проект “Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени  водолюбиви видове във влажната зона в ПР “Сребърна”, финансиран по  процедура „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони”  по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”,   открита с Решение № ОПОС-ВЗ-02 от дата 27.12.2019 г. 

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за косене...”

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня с прилежащо оборудване и провеждане на работно посещение за запознаване с възможностите на машината. Доставка на модулна плаваща платформа с минимална площ от 10 м2 всяка- 3 броя”,  открита с Решение № ОПОС-ВЗ-01 от дата 18.12.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки под преписка с уникален номер 00664-2019-0003

Разяснение по процедура „публично състезание” с предмет „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”- 1

Разяснение  по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна” по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР “Сребърна”, финансиран от ОПОС 2014-2020“.

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е٭...”

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris), предмет на опазване в защитена зона "Сребърна“

Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”

Документация  за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна” по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР “Сребърна”, финансиран от ОПОС 2014-2020“. Процедурата е открита с Решение № ОПОС-ВЗ-02 от дата 27.12.2019 г. 

 

Галерия