За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Натура 2000

Информационна система за защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА  2000 отвори

Защитени зони за местообитанията

Информация за защитени зони за местообитанията може да намерите тук

 

Изграждането на НАТУРА 2000 местата в Р България е регламентирано в Закона за биологичното разнообразие. В него е предвидено изграждането на Национална екологична мрежа, която се състои от два основни елемента:

 • Защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, в които могат да участват защитени територии (по смисъла на Закона за защитените територии);
 • Защитени територии, които не попадат в защитените зони.   

Защитените зони са нова форма на териториална защита на биологичното разнообразие. Тя се въвежда конкретно за целите на прилагането на изискванията на  Директивата за местообитанията и Директивата за птиците и по-конкретно за изгаждането на НАТУРА 2000 в България. Понятието защитена зона, въведено със Закона за биологичното разнообразие, обединява употребените в директивите понятия: „Специално защитена зона“ по Директивите за птиците и „Зони под специална защита“ по Директивата за местообитанията.

Към 2021 г. за териториалния обхват на РИОСВ-Русе всички ЗЗ имат заповеди за обявяване и визирани в тях режими и норми. На територията на РИОСВ-Русе се намират следните защитени зони:

 • за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

                                                                                           

 Списък на ЗЗ по Директивата за местообитанията

 

Код

Наименование

Обща площ в ха

Общини на територията на РИОСВ-Русе

Забележка

BG0000169

„Лудогорие-Сребърна“

5223,8

Силистра, Алфатар

Ситово

 

BG0000171

„Лудогорие-Боблата“

4838,03

Завет, Кубрат

Главиница,Тутракан

 

BG0000173

„Островче“

6749,19

Разград, Лозница

Попада и в област Търговище

BG0000180

„Боблата“

3216,87

Кубрат, Тутракан

 

BG0000231

„Беленска гора“

7312,21

Бяла

Попада и в област В. Търново

BG0000233

„Студена река“

5299,36

Ценово

Попада и в област В. Търново

BG0000530

„Пожарево-Гарван“

6304,92

Главиница,Ситово

Тутракан, Силистра

 

BG0000605

„Божкова дупка“

1,6

Ветово

 

BG0000610

„Река Янтра“

13899,88

Борово,Бяла

Ценово

Попада и в областите В. Търново и Габрово

BG0000107

„Суха река“

62528,73

Кайнарджа

Попада и в областите Варна и Добрич

BG0000168

„Лудогорие“

59447,46

Алфатар,Главиница

Ситово, Силистра

Дулово, Кубрат

Завет, Исперих

Разград, Самуил

Ветово, Русе

Сливо поле

 

BG0000232

„Батин“

2654,77

Борово

Иваново

 

BG0000241

„Сребърна“

1448,22

Силистра

 

BG0000377

„Калимок-Бръшлен“

7550,18

Сливо поле, Тутракан

 

BG0000529

„Мартен-Ряхово“

1172,74

Русе, Сливо поле

 

BG0000534

„Остров Чайка“

504,17

Силистра

 

BG0000608

„Ломовете“

32488,93

Разград

Цар Калоян

Ветово, Две могили

Иваново, Русе

Попада и в област Търговище

BG0000106

„Хърсовска река“

36756,7

Силистра, Алфатар

Кайнарджа, Дулово

Попада и в областите Добрич и Шумен

Защитени зони за птиците

Информация за защитени зони за птиците може да намерите тук

 

Изграждането на НАТУРА 2000 местата в Р България е регламентирано в Закона за биологичното разнообразие. В него е предвидено изграждането на Национална екологична мрежа, която се състои от два основни елемента:

 • Защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, в които могат да участват защитени територии (по смисъла на Закона за защитените територии);
 • Защитени територии, които не попадат в защитените зони.   

Защитените зони са нова форма на териториална защита на биологичното разнообразие. Тя се въвежда конкретно за целите на прилагането на изискванията на  Директивата за местообитанията и Директивата за птиците и по-конкретно за изгаждането на НАТУРА 2000 в България. Понятието защитена зона, въведено със Закона за биологичното разнообразие, обединява употребените в директивите понятия: „Специално защитена зона“ по Директивите за птиците и „Зони под специална защита“ по Директивата за местообитанията.

Към 2021 г. за териториалния обхват на РИОСВ-Русе всички ЗЗ имат заповеди за обявяване и визирани в тях режими и норми. На територията на РИОСВ-Русе се намират следните защитени зони:

 • Списък на ЗЗ по Директивата за опазване на дивите птици

   

  Код

  Наименование

  Обща площ в ха

  Общини на територията на РИОСВ-Русе

  Забележка

  BG0002024

  „Рибарници Мечка“

  2582,34

  Иваново, Борово

   

  BG0002025

  „Ломовете“

  33541,22

  Русе, Ветово

  Иваново

  Две могили

  Разград

  Цар Калоян

  Попада и на територията на област Търговище

  BG0002030

  „Комплекс Калимок“

  9429,22

  Тутракан

  Сливо поле

   

  BG0002031

  „Стената“

  79,73

  Тутракан

   

  BG0000237

  „Остров Пожарево“

  975,79

  Тутракан

   

  BG0002039

  „Хърсовска река“

  35428,63

  Силистра

  Кайнарджа

  Дулово,

  Алфатар

  Попада и на територията на област Добрич

  BG0000241

  „Сребърна“

  1448,22

  Силистра

   

  BG0002048

  „Суха река“

  25437,79

  Кайнарджа

  Попада и на територията на област Добрич

  BG0002062

  „Лудогорие“

  91389,06

  Самуил, Разград

  Завет, Кубрат

  Исперих

  Ветово

  Сливо поле

  Русе

  Тутракан

  Главиница

  Алфатар

  Силистра

  Дулово, Ситово

   

  BG0002064

  „Гарванско блато“

  324,27

  Ситово

   

  BG0002065

  „Блато Малък Преславец“

  372,22

  Главиница

   

                                                                                           

Информация за извършени проверки на оператори с издадени Комплексни разрешителни

Информация за извършени контролни проверки

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО-ИО-А2/2020 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, гр. Русе, 08-11.11.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15-Н1/2019 г. на "Оргахим Резинс" АД, гр. Русе, 19-27.10.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 499-НО/2014 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръбеш и Опака, 17.10.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 597-НО-ИО-АО/2021 г. на "Птицеферма Бяла" ЕООД, гр. Бяла, 05.-06-.10.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-Н1-ИО-А1/2022 г. на "Лубрика" ООД гр. Русе, 27.09-02.10.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 582-НО-ИО-АО/2020 г. на "Каменовско пиле" ЕООД, с. Каменово, община Кубрат, 18-25.09.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 591-НО/2021 г. на "Николови груп-19" ООД, гр. Исперих, площадка Голям поровец, 24-25.08.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1-ИО-А2/2020 г. на "Астра Грийнплант" ЕООД, 16-18.08.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 513-НО/2015 г. на "Депо за неопасни отпадъци-сгуроотвал на "Топлофикация-Русе" АД, гр. Русе, 16-17.08.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181-K1/2010 г. на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, 18-27.07.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н2/2019 г. на "Линамар Лайт Металс" ЕООД, гр. София, ИПЗ-Община Русе, 03-17.07.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-НО/2008 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил иЦар Калоян, собственост на оператора Община Разград, 27-28.06.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-НО/2013 г., актуаизирано с Решение № 471-Н1-ИО-А1/2022 г. на "АДМ Разград" ЕАД, 12.06-16.06.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 577-НО/2019 г. на "Синерджи груп" ООД, с. Делчево, Община Исперих, 08-09.06.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 583-НО/2020 г. на "Б-контакт" ООД, гр. Бяла, 18-19.05.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/200г г., актуализирано с Решение № 46-НО-ИО-А8-ТГ1/2022 г. на "Топлофикация-Русе" АД, 22-26.05.2023 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 287-НО-ИО-А1/2018 г. на "Пилко" ЕООД, с. Липник, 09-12.05.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 288-НО-ИО-А1/2018 на "Пилко", с. Киченица, 09-11.05.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-ИО-А1/2021 г. на "Грийнбърн" ЕООД, 24-25.04.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 490-НО-ИО-А1/2019 г. на "Емакс" ООД, 10-11.04.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 535-НО ИО-А2/2018 г. на "Еджи Ем" ЕООД, гр. Цар Калоян, Община Ветово, 29-30.03.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 479-НО/2013 г. на "Пилко" ЕООД, 20-21.03.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 543-НО-ИО-АО/2016 г. на "Дтелина-08" ЕООД, 13-17.08.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 480-Н1/2020 г., на "Новал 1", гр. Разград, 09-10.03.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 243-Н1/2013 г. на "Труд" АД, 27-28.02.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 310-Н1/2015 г. актуализирано с Решение№ 293-Н1-И1-А1/2018 г. на "Градус" АД, гр. Стара Загора, площадка "Средна кула", м-ст "Чифлика", 20-24.02.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 310-Н2/2013 г. актуализирано с Решение№ 310-Н2-И1-А1/2018 г. на "Градус" АД, гр. Стара Загора, площадка с. Червена вода, 20-24.02.2023 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 167-Н1-ИО-А1/2016 г. на Керос България" ЕАД, 03.-04.11.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 360-НО/2008 г., актуализирано с Решение № 360-НО-ИО-А1/2013 г., на "Мегахим" АД, 24-25.10.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 327-НО-ИО-А1/2018 г. на "Свинекомплекс Юделник", 18.10.2022 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 511-НО/2015 г., актуализирано с Решение № 511-НО-ИО-А1/2018 г. , на ЕТ "Рикота-4-Силвия Симеонова"- с. Голям Извор, 11.10.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 441-НО/2012 г., актуализирано с Решение 441-НО-ИО-А1/2018 г. на "Мемотрейд" ЕООД, 06.10.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 530-НО-ИО-АО/2018 г. на "Пилко" ЕООД, площадка с. Киченица, Община Разград, 04-05.10.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-НО/2008 г., на "Еконт 91" ООД, 26-27.09.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 583-НО/2022 г. , на "Б-контакт" ООД, гр. Бяла, 25-26.09.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-H1-И1-А11/2022 г. на "Биовет" АД - Клон Разград, 19-21.09.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1-ИО-АО/2009 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница, 29-30.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н2/2019 г. на "Линамар Лайт Металс" ЕООД, 12-15.09.2022 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 322-НО/2008 г., актуализирано с Решение 322-НО-ИО-А2/2018 г. на "Свинекомплекс Бръшлен" АД, с. Бръшлен, 30-31.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-Н1/2020 на "АДМ Разград" ЕАД, 22-25.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № НО/2008 г., актуализирано с Решение 251-НО-ИО-А1/2022 г., СД "Марвас-90-Френкеви и сие" ЕООД, с. Киченица, Община Разград, 18.08.2022 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-НО/2008 г. - Регионално депо за неопасни отпадъци Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян, 12.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 513-НО/2015 г. на "Депо за неопазни отпадъци-сгуроотвал на Топлофикация-Русе" АД, 02.08-04.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г., актуализирано с Решение  № 46-НО-ИО-А7/2021 г. на "Топлофикация Русе" АД, ТЕЦ "Русе Изток", 18-21.07.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 537-НО/2016 г., актуализирано с Решение № 537-НО-ИО-А1/2022 г., "Екопродукт", с. Ветрен, Община Ситово, 12-13.07.2022 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 234-НО/2016 г. на "Екопродукт" ЕООД, с. Попина, Община Ситово, 12-13.07.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО-ИО-А2/2020 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България+" ЕООД, 04-05.07.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 94-Н3/2022 г. на "Хан Аспарух" АД, 27-30.06.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1-ИО-А2/2020 г. на "Астра Биоплант" ЕООД, 20-23.06.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-Н1/2018 г. на "Лубрика" ООД, 13-14.06.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 493-НО-ИО-А1/2021 г. на "Екотрейдметал" ЕООД, 07-08.06.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 592-НО/2021 г. на "Зо Зам" ЕООД, с. Йонково, 01.06-06.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 564-НО-ИО-А1/2022 г. на "Пилко" ЕООД, площадка с. Чуковец, Община Алфатар,17-19.05.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-ИО-А1/2021 г. на "Грийнбърн" АД, гр. Разград, 10-11.05.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 318-НО/2008 г. на "Агротайм" ЕООД, 26-27.04.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 499-НО/2014 г. на Община Бяла, 20.04.2022 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 449-НО/2021 г., актуализирано с Решение № 449-НО-И1-А1/2018 г. на "Непал-10" ЕООД, 19.04.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 450-НО/2012 г. актуализирано с Решение № 450-НО-ИО-А1/2022 г. на "Ел Джи 15" ЕООД, 12-15.04.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 456-НО-ИО-АО/2013 г. на "Балканцинк" АД-площадка в гр. Русе-Индустриален парк, 05.-07.04.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 319-НО-ИО-А1/2022 г. ,на "Свинекомплекс Голямо Враново" АД, 28-31.03.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181-H1/2010 г. на Регионално дело - Русе, 22.03.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2014 г., актуализирано с Решение № 15-Н1/2019 г. на "Оргахим Резинс" АД, 21-23.02.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 526-НО-ИО-А1/2018 г. на "Биопродукт" ООД, 16-17.03.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 22/2006 г., актуализирано с Решение № 22-НО-И1-А2/2014 г. на "Русе Кемикълс" АД, 09-11.03.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458-АО/2013 г. на "Екогалваник" ЕООД, 15-17.02.2022 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1-И1-А10/2021 г. на "Биовет"АД, 11-15.10.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 250-Н1/2017 г. на "Авис" ЕООД-гр. Завет, 07.10.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-Н1/2020 г. на "АДМ" ЕАД, 27.09.01.10.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 213-НО/2011 г., актуализирано с Решение № 213-Н1-А1/2018 г. на "Авис" ЕООД, гр. Завет, 20-24.09.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 583-НО/2020 г. на "Б-контакт" ООД, 13-17.09.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1-ИО-А2/2020 на "Астра биоплант" ЕООД, 07-09.09.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 512-НО/2015 г., актуализирано с Решение № 512-НО-ИО-А1/2018 г. на "АА Фарма" ЕООД, 26-28.08.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-НО/2008 г. на Регионално депо - Разград, 02-06.08.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 499-НО/2014 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци, с оператор Община Бяла, 09-11.08.2021 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 557-НО/2017 г. на "Язошефи" ООД, 26-30.07.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181-Н1-ИО-АО/2010 г. на Регионално депо - Русе, 19-23.07.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1/2009 г., на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница, 14-17.07.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-ИО-А4/2021 г. на "Грийнбърн" ЕООД, 05-08.07.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО-ИО-А2/2020 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 28.06.-30.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 479-НО/2013 г., на "Пилко" ЕООД, гр. Разград, 14-15.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н2/2019 г. на "Линамар Лайт Метълс Русе" ЕООД, 02-10.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 547 НО-ИО-А1/2018 г.  на "Денимал" ООД, на 17.05. и 09.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 546-НО-ИО-А1/2018 г. на "Нарсел" ООД, 21.05.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № И-15/2004 г., актуализирано с Решение 15-Н1/2019 г. на "Оргахим" Резинс" АД, 17-19. 05.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-Н1/2018 г. на "Лубрика" ООД, 21-23.04.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 551-НО-ИО-А1/2019 г. на "КО и БО Импорт-Експорт" ЕООД, 23.04.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г., актуализирано с Решение № 46-НО-ИО-Н6/2020 г. на "Топлофикация Русе" ЕАД, "ТЕЦ Изток", 25-27.05.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 490-НО-ИО-А1/2019 г. на "Емакс" ЕООД - гр. Силистра, 26.-28.04.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 480-Н1-ИО-АО/2021 г., на "Новал1" ЕООД, 15-16.04.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 243-Н1/2013 г., на "Труд" АД,  05-07.04.2021 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 577-НО-2019 на "Синерджи груп" ООД, 04.12.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 331-НО-2016 на "Пилнекс" с. Дянково, 01.12.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 535-НО-ИО-А2/2018 г. на "Еджи Ем" ЕООД, 23.10.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-НО/2008 г. на "Екон 91" ЕООД,  28-30.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 167-Н1-ИО-А1/2016 г. на  "Керос България" АД, 16-17.10.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1-ИО-А2/2020 г. на "Астра Биоплант" ЕООД, гр. Сливо поле, 12-14.10.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № Регионално депо за неопасни отпадъци - Бяла за общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака, 05-07.10.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 543-НО-ИО-А1/2016 г., на "Детелина -08" ЕООД, площадка Ветово, 25.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 327-НО-ИО-А1/2018 г. на "Свинекомплекс Юделник" ООД, площадка Голямо Враново, 11.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-Н1/2020 г. на "АДМ Разград" ЕАД, 01-04.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н2/2019 г. на "Монтюпе" ЕООД, 10-18.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181/Н1/2010 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, 03-04.08.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1/2019 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница, 27-28.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2004 г., актуализирано с Решение № 15-Н1/2019 г., на Оргахим Резинс" АД, 20-22.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478/НО-ИО-А2/2020 г. на "Оберьостерайхише биодизел България" ЕООД, 13-14.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 288-Н1-ИО-А1/2018 г. на "Пилко" ЕООД - с. Киченица, 06.07.-10.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1-И1-А9/2019 г., на "Биовет" Ад, клон Разград, 06-07.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 287-Н1-ИО-А1/2018 г. на "Пилко" ЕООД- с. Липник, 29.06.-03.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 526-НО-ИО-А1/2018 г. на "Биопродукт"ЕООД-площадка Тетово, 19.06.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352- Н1/2018 г. , на "Лубрика" ООД, гр. Русе, 15-17.06.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 34-Н2-ИО-А1/2014 г., на "Хан Аспарух" АД, гр. Исперих, 08-10.06.2020 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 360-А1/2013 г. на "Мегахим" АД, 01-02.06.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 493-НО/2014 г. на "Електротрейдметал" ЕООД -Гр. Русе, площадка - Силистра, 26-27.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-ИО-А1/2018 г. на "Грийнбърн" ЕООД гр. София, площадка -Разград, 18-19.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 293-Н1-И1-А1/2018 г. на "Градус-98" ЕООД-площадка Средна кула, 13-22.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 310-Н2-И1-А1/2018 г. на "Градус-98" АД-площадка Червена вода, 13-22.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 456-НО-ИО-АО/2013 г., на "Балканцинк" АД, 14-15.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458-АО/2013 г., на "Екогалваник" ЕООД, 11-12.05. 2020 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г., актуализирано с Решение № 46-НО-ИО-А5/2018 г. на "Топлофикация-Русе" ЕАД, ТЕЦ "Русе Изток", 09-10.03.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 22/2006 г., актуализирано с Решение № 22-НО-И1-А2/2014 г. на "Русе Кемикалс" АД, 05-06.03.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 513-НО-ИО-ИО-АО/2015 г. на Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал" на "Топлофикация Русе" ЕАД, 17-21.02.2020 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 499-НО/2019 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака, 14-15.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО/2013 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 09-10.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105/Н2/2019 г. на "Монтюпе" ЕООД, 08-10.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 251/НО-ИО-АО/2008 г. на СД "Марвас-90 Френкеви и Сие", 07.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-H1/2009 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци - Силистра, 24-25.09.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-H1-ИО-А1/2017 г. на "Астра Биоплант" ЕООД, 17.09.-18.09.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10 - Н1-И1-А8/2019 г., на "Биовет" АД, клон Разград, 30.09.-01.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 441-НО-ИО-АО/2012 г., актуализирано с Решение № 441-НО-ИО-АО/2018 г. , на "Мемотрейд" ЕООД, 12-16.08.2019 г. 

C46/2005 г., на "Топлофикация Русе" ЕАД, ТЕЦ "Русе-Изток", 22-24.07.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181/Н1/2010 г., на Регионално депо за отпадъци-Русе, 08-09.07.2019 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-А1/2018 г., на "Грийнбърн"ЕООД, 02-04.07.2019 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 318-НО-ИО-АО/2008 г., на "Агротайм" ООД, 27.06.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2004 г., актуализирано със Заповед № КР15-НО-И1-А2/2016 г., на "Оргахим Резинс" АД, 24-26.06.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-НО/2013 г., на "Амилум България" ЕАД, 17-19.06.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-ИО-АО-НО/2008 г., на Регионално депо за неопасни отпадъци-Разград, 15-16.07.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 479-НО/2013 г., на "Пилко" ЕООД, 10-11.06.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-Н1/2018 г., на "Лубрика" ООД, 28-30.05.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 511-НО/2018 г., на "Рикота-4-Силвия Симеонова", 27.05.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 490-НО/2014 г., на "Емакс" ООД, 20-21.05.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 442-НО-/2012 г., на "Карас" ООД, 10.05.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на КР № 243-Н1/2013 г. на "Труд" АД, 16-17.04.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 480-НО-ИО-АО/2013 г., на "Икомет" ЕООД, 14-15.04.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 450-НО/2012 г., на "Ел Джи-15" ЕООД, 12.04.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на КР-449-НО-ИО-А1/2018 г., на "Непал-10" ЕООД, 29.03.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на КР № 10-Н1-И1-А7/2019 г., "Биовет" АД-клон  Разград, 25-27.03.2019 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на КР № 105-Н1-ИО-АО/2012 г. на "Монтюпе" ЕООД, 11-13.03.2019 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 577-Н0-И0-А0/2017 г., на "Язошефи" ЕООД, 08.11.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 167-Н1-И0-А1/2016 г., на "Керос България" АД, 23-25.10.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-НО/2018 г., на "Екон 91" ЕООД, 15-17.10.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254/Н1/-ИО-А1/2017 г., на "Астра биоплант" ЕООД, 09-10.10.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО/2013 г., на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 01-02.10.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1-И1-Н5/2018 г., на "Биовет" АД-клон Разград, 20-26.09.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 327-НО-ИО-А1/2018 г., на "Свинекомплекс Юделник" ООД, 19.09.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1/2009 г. на Регионално депо - Силистра за неопасни отпадъци, 30.07.-01.08.2018 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 319-НО-ИО-НО/2008 г., на "Свинекомплекс Голямо Враново Инвест" АД, 25.07.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 530-НО-ИО-АО/2018 г., на "Пилко" ЕООД, с. Киченица, 20.07.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181-Н1/2010 г., на Регионално депо - Русе за неопасни, инертни и опасни отпадъци, 16-17.07.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 213-Н1-ИО-АО/2011 г., на "Авис" ЕООД, 13.07.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-НО/2013 г. на "Амилум България" ЕАД гр. Разград, 09-11.07.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 456-НО-ИО-АО/2013 г., на "Балканцинк" АД, площадка в гр. Русе, Индустриален парк, 02-03.07.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46-НО-ИО-А4/2015 г. на "Топлофикация - Русе" ЕАД, ТЕЦ-Русе-Изток, 25-27.06.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-НО-ИО-АО/2008 г. на Регионално депо - Разград за неопасни отпадъци, 11-15.06.2018 г.    

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2004 г., актуализирано с Решение № 15-НО-И1-А2/2016 г. на "Оргахим Резинс" АД, 18-19.06.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 250-Н1-ИО-АО/2017 г. на "Авис" ЕООД, 04.06.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458-АО/2013 г. на "Екогалваник" ЕООД, 28-29.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 94-Н2-ИО-А1/2014 г. на "Хан Аспарух" АД, 21-22.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 22/2006 г. на "Лубрика" ООД, 15-17.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н1/2012 г. на "Монтюпе" ЕООД, 08-11.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 360-А1/2013 г. на "Мегахим" АД, 02-03.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 493-НО/2014 г. на "Екотрейд метал", 23-24.04.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 22/2016 г. на "Русе Кемикалс" АД, 16-17.04.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 243-Н1/2013 г. на "Труд" АД, 10-11.04.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 512-НО-О-АО/2015 г. на "АА Фарма" ЕООД, 27.03.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 547-НО-ИО-АО/2017 г. на "Денимал" ООД, 26.03.2018

Контролна проверка за спазване условията в КР № 551-НО-ИО-АО/2017 г. на "Ко и Бо Импорт Експорт" ЕООД, 19.03.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 546-НО-ИО-АО/2017 г. на "Нарсел" ЕООД, 07.03.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 480-НО/2013 г. на "Икомет" ЕООД, 02-03.04.2018 г.  

Глоби и санкции

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 януари  – 31 януари 2024 г.

За периода от 01.01.2024 г. до 31.01.2024 г. са издадени  1 наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция и 1 заповед за отмяна  на санкция за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 януари 2024 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 30 301.23 лв., а 32 240.98 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 януари  – 31 януари  2024 г.

За периода от 01.01.2024 г. до 31.01.2024 г. са съставени 2 акт за установяване на административни нарушения  на юридически лица. През януари не са  издавани наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони на юридическо лице. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе не е сключвал споразумения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 10 377.38 лв. по издадени Наказателни постановления (НП) и 0.00 по сключени споразумения.

От структурите на НАП през януари 2024 г. по  наложени административни мерки  са  постъпили средства в размер на 377.38 лв.

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 декември  – 31 декември 2023 г.

За периода от 01.12.2023 г. до 31.12.2023 г. са издадени  2 наказателни постановления за налагане на текущи месечни санкции и 2 заповеди за отмяна  на санкция за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 декември 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 48 839.53 лв., от които 39 071.62 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 декември  – 31 декември  2023 г.

За периода от 01.12.2023 г. до 31.12.2023 г. е съставен 1 акт за установяване на административни нарушения  на физическо лице. През декември е  издадено 1 наказателно постановление за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони на юридическо лице. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил две споразумения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 22 878.07 лв. по издадени Наказателни постановления (НП) и 1890.00 по сключени споразумения.

От структурите на НАП през декември  2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили средства в размер на 2 878.07 лв.


 

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 ноември  – 30 ноември 2023 г.

За периода от 01.11.2023 г. до 30.11.2023 г. са издадени  2 наказателни постановления за налагане на текущи месечни санкции и 4 заповеди за отмяна  на санкция за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 3о ноември 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 3609.40 лв., от които 2887.48 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 ноември  – 30 ноември  2023 г.

За периода от 01.11.2023 г. до 30.11.2023 г. са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения, от които 2 са на физически лица, а 4 на юридически лица. През ноември са  издадени 10 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони на юридическо лице. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил три споразумения. Издадени са 2 писмени предупреждения  по съставен АУАН.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 19000 лв. по издадени Наказателни постановления (НП).

От структурите на НАП през ноември  2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили средства в размер на 76.96 лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 октомври  – 31 октомври  2023 г.

За периода от 01.10.2023 г. до 31.10.2023 г. е издадено  1 наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция 1 заповед за отмяна  на санкция за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 октомври 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 2026 лв., от които 1620.80 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 октомври  – 31 октомври  2023 г.

За периода от 01.10.2023 г. до 31.10.2023 г. са съставени 9 акта за установяване на административни нарушения, от които 1 е на физическо, а 8 на юридически лица. През октомври е издадено 1 наказателно постановление за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони на юридическо лице. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил едно споразумение. Издадени са 2 писмени предупреждения  по съставен АУАН.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 4600,18  лв. по издадени Наказателни постановления (НП).

От структурите на НАП през октомври  2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили средства в размер на 1400,18 лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 септември  – 3 септември  2023 г.

За периода от 01.09.2023 г. до 30.09.2023 г. е издадено  1 наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 септември 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 2033 лв., от които 2106.40 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 септември  – 30 септември  2023 г.

За периода от 01.09.2023 г. до 30.09.2023 г. са съставени 3 акта за установяване на административни нарушения, от които 1 е на физическо, а 2 са на юридически лица. През септември са издадени 6 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони., от които 3 на физически и 3 на юридически лица. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил две споразумения. Издадено е 1 писмено предупреждение  по съставен АУАН.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 8600  лв. по издадени Наказателни постановления (НП).

От структурите на НАП през септември  2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили средства в размер на 1000 лв.


 1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 август  – 31 август  2023 г.

За периода от 01.08.2023 г. до 31.08.2023 г. е издадена  1 заповед за отмяна на текуща месечна санкция за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 август 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 2482,54 лв., от които 1986,03 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 август  – 31 август 2023 г.

За периода от 01.08.2023 г. до 31.08.2023 г. са съставени 11 акта за установяване на административни нарушения, от които 4 са на физически, а 7 на юридически лица. През август са издадени 7 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони., от които 1 на физически и 6 на юридически лица. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил три споразумения. Издадени са 2 писменни предупреждения  по съставени АУАН.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 240  лв. по издадени Наказателни постановления (НП).

От структурите на НАП през август  2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили средства в размер на 10000 лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 юли  – 31 юли  2023 г.

За периода от 01.07.2023 г. до 31.07.2023 г. са издадени 2 заповеди за отмяна на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 юли 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 6600,36 лв., от които 5238,29 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 юли  – 31 юли 2023 г.

За периода от 01.07.2023 г. до 31.07.2023 г. са съставени 8 акта за установяване на административни нарушения  на юридически лица. През юли са издадени 2 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил четири споразумения. Издадени са 3 писменни предупреждения  по съставени АУАН.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе не са постъпвали  суми по издадени Наказателни постановления (НП).

От структурите на НАП през юли 2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили средства в размер на 1000 лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 юни  – 30 юни  2023 г.

За периода от 01.06.2023 г. до 30.06.2023 г. е издадено 1 наказателно постановление за налагане на еднократна санкция, 2 заповеди за намаляване и 2 заповеди за отмяна на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 юни 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 18 561.51 лв., от които 14 849,21 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 юни  – 30 юни 2023 г.

За периода от 01.06.2023 г. до 30.06.2023 г. са съставени12 акта за установяване на административни нарушения, от които 10  на юридически и 2 на физическо лице. През май са издадени 3 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил шест  споразумения. Издадено е 1 писменно предупреждение  по съставени АУАН.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе не са постъпвали  суми по издадени Наказателни постановления (НП).

От структурите на НАП през юни 2023 г. по  наложени административни мерки   не са  постъпили средства.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 май  – 31 май  2023 г.

За периода от 01.05.2023 г. до 31.05.2023 г. е издадено 3 наказателни постановления за налагане, 3 заповеди за отмяна на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 май 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 14794,76 лв., от които 11835,81лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 май  – 31 май 2023 г.

За периода от 01.05.2023 г. до 31.05.2023 г. са съставени14 акта за установяване на административни нарушения, от които13  на юридически и 1 на физическо лице. През май са издадени 5 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил едно споразумение. Издадени са 5 бр. писменни предупреждения по съставени АУАН.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 4000 лв.

От структурите на НАП през май 2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 200 лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 април  – 30 април  2023 г.

За периода от 01.04.2023 г. до 30.04.2023 г. е издадено 1 наказателно постановление за налагане, 1 заповед за намаляванне и  и 2 заповеди за отмяна на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 април 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 12025 лв., от които 9620 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 април  – 30 април 2023 г.

За периода от 01.04.2023 г. до 30.04.2023 г. са съставени 8 акта за установяване на административни нарушения, от които 5  на юридически и 3 на физически лица. През април са издадени 2 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ-Русе е сключил шест споразумения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 680 лв.

От структурите на НАП през април 2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 1245 лв.


 1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 март  – 31 март  2023 г.

За периода от 01.03.2023 г. до 31.05.2023 г. е издадено 1 наказателно постановление за налагане и 2 заповеди за отмяна на текущи месечни санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 март 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 15241.43 лв., от които 12193.14 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 март  – 31 март 2023 г.

За периода от 01.03.2023 г. до 31.03.2023 г. са съставени 11 акта за установяване на административни нарушения, от които 6  на юридически и 5 на физически лица. През март са издадени 6 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил едно споразумение.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 8070 лв.

От структурите на НАП през март  2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 1010 лв.


 1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 февруари  – 28 февруари 2023 г.

За периода от 01.02.2023 г. до 28.02.2023 г. не са издавани наказателни постановления (НП) и заповеди за санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 28 февруари 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 7519.00 лв., от които 6012.20 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 февруари  – 28 февруари 2023 г.

За периода от 01.02.2023 г. до 28.02.2023 г. са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения, от които 3  на юридически и 3 на физически лица. През февруари са издадени 6 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 42 760.00 лв.

От структурите на НАП през февруари 2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 13 200 лв.


 1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 февруари  – 28 февруари 2023 г.

За периода от 01.02.2023 г. до 28.02.2023 г. не са издавани наказателни постановления (НП) и заповеди за санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 28 февруари 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 7519.00 лв., от които 6012.20 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 февруари  – 28 февруари 2023 г.

За периода от 01.02.2023 г. до 28.02.2023 г. са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения, от които 3  на юридически и 3 на физически лица. През февруари са издадени 6 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 42 760.00 лв.

От структурите на НАП през февруари 2023 г. по  наложени административни мерки   са  постъпили 13 200 лв.

 

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 януари  – 31 януари 2023 г.

За периода от 01.01.2023 г. до 31.01.2023 г. не са издадени наказателни постановления (НП) за налагане и заповеди за отмяна на санкции за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 януари 2023 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 11 082.40 лв., от които 8 865.92 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода за периода 1 януари  – 31 януари  2023 г.

За периода от 01.01.2023 г. до 31.01.2023 г. не са съставени актове за установяване на административни нарушения. През януари са издадени 16 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. Сключени са 2 споразумения по чл. 58 от ЗААН за прекратяване на производство по съставен акт за установяване на административни нарушения.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 40 500.00 лв., а по Споразуменията - 2100.00 лв.

От структурите на НАП през януари 2023 г. по  наложени административни мерки  не са  постъпвали суми.


Архив на съобщенията за наложените глоби и санкции по години: 2011 г. - 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. -  2019 г. - 2020 г. - 2021 г. - 2022 г. 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 – 31 декември2012 г.

За периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. са издадени 4 Заповеди за санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми, от които 2 за налагане и 2 за отмяна. Постъпилите суми от санкции към 31.12.2012 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 9 798.15 лв., от които 5 438.52 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 – 31 декември 2012 г.

За периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. са издадени 1 Наказателно постановление (НП) на физическо лице за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период са постъпили суми по издадени Наказателни постановления в размер на 6 300 лева.

Месечни справки за контролна дейност

Оотчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе  през  месец декември 2023 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец декември 2023 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 51 проверки, от които 22 са планови, а 29 са извънредни. Броят на проверените обекти е 44. В рамките на осъществения контрол са дадени 28 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

През месец декември 2023 г. е съставен един акт за установяване на административно нарушение. От директора на РИОСВ-Русе е издадено едно наказателно постановление, с което на  юридическо лице е наложена имуществена санкция в  размер на 2000 (две хиляди) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил две споразумения по съставени АУАН на обща стойност 1 190 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 22 878,07 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 48 839,53 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 1 890 лв. От структурите на НАП през месеца са събрани и преведени 2 878,07 лв. по имуществени санции.

От получените суми през месец ноември 2023 г., на общините през месец декември 2023 г. са преведени 39 071,63 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 36 319,06 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

 • На 09.11.2023 г. от изход ПСОВ на „Биовет“ АД, гр. Пещера, клон Разград е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 05.12.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция и налагане на нова ТМС във връзка с установено увеличаване на замърсяването на водния обект. От директора са издадени Заповед за отмяна на ТМС в размер на 212 лв. и наказателно постановление за налагане на нова ТМС в размер на 7 796 лв.
 • На 22.11.2023 г. по молба по чл. 69б, ал. 1 от ЗООС, от Пункт № 2 – изход ГПСОВ Разград, с оператор „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текущата месечна санкция във връзка с установено намаляване замърсяването на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС от 42 358 лв на 176 лв.
 • При преглед на утвърден Доклад от Соствено периодично измерване (СПИ) на организирани източници на вредни емисии в обект „Инсталация за млени варовици“, в район „Вапцаров“, в землището на с. Басарбово, община Русе, с оператор „Скални материали“ АД, гр. Русе е установено, превишение на нормите за допустими емисии (НДЕ) по показател „прах“ при работата на основна инсталация. На 22.11.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текущата месечна санкция във връзка с констатирано намаляване замърсяването на атмосферния въздух Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС от 113 лв. на 100 лв.
 • При преглед на утвърден Доклад от СПИ на организирани източници на вредни емисии в обект „Инсталация за млени варовици“, в район „Вапцаров“ в землището на с. Басарбово, община Русе, с оператор „Скални материали“ АД, гр. Русе е установено, превишение на НДЕ по показател „прах“ при работата на микро инсталацията. На 22.11.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за увеличаване на текущата месечна санкция във връзка с констатирано увеличаване на замърсяването на атмосферния въздух Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер 11 лв. и наказателно постановление за налагане на нова ТМС в размер на 22 лв.

За периода от 01.12 до 31.12.2023 г. не са постъпвали писмени жалби в РИОСВ-Русе.

Сигналите, постъпили в инспекцията са общо 131, подадени на:

 • зелен телефон на РИОСВ-Русе/служебен телефон - 48 бр.;
 • електронна поща – 13 бр.;
 • контактната форма на интернет страницата на РИОСВ-Русе – 55 бр.;
 • централата на РИОСВ – Русе - 6 бр.;
 • на хартия/системата за електронен обмен-комуникатор – 7 бр.;
 • по ССЕВ – 1 бр. ;
 • на място – 1 бр.

От тях 10 са препратени по компетентност, 9 са основателни, 112 са неоснователни, а по един от постъпилите сигнали през месец ноември е извършена проверка на място през отчетния период.

Разпределението на сигналите по общини е както следва :

Община Русе – 127; Община Разград – 2; Община Сливо поле – 1; Община Борово – 1

През месеца преобладаващи са сигналите, свързани с усещания миризми с различен характер, 7 сигнала за нерегламентирани дейности с отпадъци, 4 сигнала по ЗБР, както и 3 сигнала по ЗВ.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • миризми и замърсяване на въздуха, като множеството от постъпилите сигнали (около 90%) са за миризми на територията на Община Русе, чиито вероятен източник е битовото отопление на твърди горива.
 • нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци;
 • намерени в безпомощно състояние птици;
 • два сигнала по ЗВ, относно замърсяване на река Дунав, които не са в компетентността на РИОСВ - Русе

За постъпилите, през месец декември, сигнали са извършени 4 броя проверки, като са проверени 4 обекта на територията на РИОСВ – Русе. Дадени са 3 предписания.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец декември е изпълнението на годишния план за контролната дейност на Инспекцията, както и предприемане на действия, включително самосезиране за нерегламентирано замърсяване с отпадъци и извършване на извънредни проверки по постъпили многобройни сигнали на граждани за интензивни химически миризми в град Русе.

Друг акцент са проверките по изпълнение на предписания.

Продължава участието на служители на Инспекцията в работната група за миризмите, сформирана със Заповед  на министъра на околната среда и водите. Оформен е писмен отговор с конкретни предложения относно напредъка по работата на работната група.

Като проблем остават многобройните сигнали за химически миризми, които се подават в Инспекцията, въпреки, че всички измервателни станции за качество на въздуха в град Русе не отчитат привишение на следените замърсители, с изключение на нивата на ФПЧ 10. Наблюдава се, че едни и същи сигнали освен в РИОСВ-Русе се подават и до други институции: МОСВ, Омбудсман, Главен държавен здравен инспектор, Министерство на здравеопазването и др., което изисква оформянето на няколко писмени отговора.

 Превантивен контрол

През отчетния период продължава работата по прилагане на обхватен и ефективен превантивен контрол на всички инвестиционни инициативи, свързани с разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране. По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО, експертите от дирекция „ПД“ са работили по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури.

За 13 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва: за 9 броя инвестиционни предложения е определена процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, за 4 броя планове (1 брой актуализация на програма за управление на отпадъците) е определена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

Приключени са общо 9 административни процедури по Глава Шеста на ЗООС, като са постановени съответните решения, както следва: 8 бр. по преценяване необходимостта от ОВОС, от които 7 с разпоредителна част „Да не се извърши ОВОСˮ, едно решение - с разпоредителна част „Да се извърши ОВОСˮ, както и едно - по преценяване необходимостта от извършване на ЕО, с характер „Да не се извършва ЕОˮ. През отчетния период няма предприети действия, които да налагат прекратяване на процедури.

Изготвен е един отговор по задание за обхват на ДОВОС.

Внесено е едно искане за издаване на становище по екологична оценка на изменение на Общ устройствен план на община.

През отчетния период експертите от Дирекция „ПДˮ са започнали работа по изготвяне на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2024 г         

Tекущ контрол

През месец декември 2023 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 8;
 • Проверки по Закона за управление на отпадъците: 14 бр. проверки: 1 по план и 13 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – общо 6 бр. извънредни проверки, от които една с пробонабиране на отпадъчни води по молба от оператор;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“ и 2 планови на ЗМ „Блатото край село Малък Преславец“ и ПР „Сребърна;.
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 3 извънредни проверки за бедстващи защитени екземпляри, една планова на защитена зона BG0002065, 3 планови на издадени разрешителни, една планова на община и една планова на билкозаготвителен пункт, една планова на защитена зона.

Засилен последващ контрол

През периода са извършвани 8 броя проверки по изпълнение на дадени предписания. Съставен е един брой АУАН за неизпълнение на предписание.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец декември 2023 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пункт за мониторинг - гр. Русе, отчитат 4 дни с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10.  За град Силистра превишения не са отчетени. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра, резултатите от измервания касаят само периода 01.12.- 15.12.2023 г. Останалите данни до края на месец декември, ще са налични към средата на м. януари. Нивата на всички останали измервани атмосферни замърсители се запазват трайно ниски. Превишенията, установени в град Русе се дължат на използването на твърди горива от бита и лошите метеорологични условия в дните с превишение – мъгли и безветрие.

И за двата града годишното изискване до 35 денонощия с превишение на СДН по ФПЧ10 е спазено, като в град Русе броят дни с превишения е 31, а в град Силистра е един.

През месеца са постъпили многобройни сигнали от жители на град Русе за наличие на интензивни химически миризми, основно през вечерните, нощните и сутрешни часове на денонощието. При преглед на данните от пунктовете за КАВ в гр. Русе, които измерват нивата на органични замърсители – бензен, толуен, ксилен, крезоли, нафтален, фенол, не са констатирани превишения на нормите за КАВ в населените места, посочени в Наредба № 14/1997 г.  В тази връзка, всички налични данни са предоставени на РЗИ - Русе за изготване на анализ на здравния риск на населението на града от въздействието на миризмите, от които се оплакват.

По постъпили два сигнала от жител на кв. „Долапите“ на град Русе, че в съседен имот се извършва производствена дейност, водеща до замърсяване на въздуха и наднормен шум е извършена извънредна проверка. Установено е, че сигналите са неоснователни, като в посочения имот не се извършва прозводствена дейност и няма източници на вредни емисии.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 2 планови и една  извънредни проверки. През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 15 Доклада на оператори, за извършени СПИ и 2 месечни Доклада на оператори, за извършени Собствени непрекъснати измервания (СНИ). Утвърдено е местоположението на една пробовземна точка на неподвижен източник на емисии отпадни газове, изпускани в атмосферата.

Извършено е вписване в регистъра по чл. 9 г, ал. 2 от ЗЧАВ на една средногоривна инсталация, като е издадено Удостоверение на основание чл. 9 г, ал. 9 от ЗЧАВ. Извършена е промяна в обстоятелствата за една СГИ.

Шум

През месец декември 2023 г. не са извършвани контролни проверки, във връзка с емисионен контрол по фактор „шум в околната среда”. През месец декември е съгласуван с РЛ-Русе и ИАОС подготвения График на РИОСВ-Русе за извършване на контрол по фактор шум за 2024 година.

В РИОСВ – Русе са постъпили 6 Доклада с резултати от извършени СПИ по фактор „шум“, на:  „Птицеферма Бяла“ ЕООД, „Регионално депо Бяла“, ЕТ „Ем Би Чикън – Емре Узунов“, „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД, „Детелина - 08“ ЕООД и „Агро Инфра“ ЕООД. При преглед на информацията и протоколите от измерване не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум.

Изготвено е едно вътрешно становище: по представено задание за определяне обхват и съдържание на доклад за ОВОС за ИП „Разширение на инсталацията за производство на междинни продукти”, с местоположение гр. Разград, с възложител „Биовет” АД.

Експертът е участвал в проверки по изпълнението на договори, сключени с ПУДООС по кампанията „Чиста околна среда“.

Води

 През месец декември 2023 г. са направени общо 10 бр. извънредни контролни проверки, от които на 9 бр. на планови обекти и на един извънпланов обект, както следва:

 - 3 бр. проверки за връчване на констативни протоколи по чл. 69 от ЗООС на: ГПСОВ-Разград (на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД) и „Биовет“ АД, клон Разград – 2 бр.;

 - 1 бр. проверка на „Биовет“ АД, клон Разград с пробонабиране на отпадъчни води по молба по чл. 69б от ЗООС;

- 1 бр. проверка на „Оргахим Резинс“ АД за прилагане на ПАМ по Заповед № 571/08.01.2023 г. на Директора на РИОСВ-Русе за пломбиране на кран на байпасно канализационно отклонение при ЛПСОВ;

- 2 бр. проверки по сигнал за наличие на бели води в р. Бели Лом в района на с. Гецово, област Разград на: ГПСОВ-Разград (на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД) – установено е наличие на бели отлагания по заустващата тръба в р. Бели Лом и са дадени предписания и на „АДМ Разград“ ЕАД – поставена е пломба на спирателен кран към авариен колектор на отпадъчните води на дружеството към ГПСОВ-Разград и са дадени предписания;

 - 2 бр. проверки – на ГПСОВ-Разград (на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД) и на „АДМ Разград“ ЕАД по изпълнение на дадени предписания, които са изпълнени в срок.

Извършено пломбиране на капак на шахта за спирателен кран към авариен колектор на отпадъчните води на „АДМ Разград“ ЕАД към ГПСОВ-Разград.

 - на 1 бр. непланов обект - казан за ракия в с. Кривня, община Ветово, област Русе по дадени предписания за нерегламентирано заустване на отпадъчни води, които са изпълнени в срок.

При проверките на операторите са дадени 14 бр. предписания. Не са съставяни АУАН.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 2 бр. Заповеди за отмяна на ТМС („Биовет“ АД и „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД за ГПСОВ-Разград) и 2 бр. наказателни постановления за намаляване на ТМС на ГПСОВ-Разград и за увеличаване на ТМС на „Биовет“ АД.

За минимално отклонение по един показател, определен в разрешителните документи, са издадени 2 бр. Писменни предупреждения на „Екопродукт” ЕООД и „Интер ЕС 2000” ЕООД.

През месец декември 2023 г. са постъпили в РИОСВ – Русе 2 сигнала за замърсяване на околната среда по компонент „Води“:

На 05.12.2023 г., във връзка със сигнал за наличие на бели води в р. Бели Лом е направен обход и оглед по поречието на реката при мост в близост до с. Гецово, община Разград. Установено е наличие на бели води и отлагания по дъното и брега. Усетена е силна и неприятна миризма. Проверени са точките на заустване в р. Бели Лом на „Биовет” АД, „АДМ Разград” ЕАД и ГПСОВ-Разград. Нарушение е констатирано в мястото на заустване на пречистени отпадъчни води от ГПСОВ-Разград. Наблюдават се отлагания с бял цвят по заустващия колектор, както и след него по дъното на реката. В пречиствателната станция липсват бели следи и отлагания. Заустената отпадъчна вода е бистра и без цвят. В района на заустването не се усещат миризми.

Във връзка с наличието на бели води в р. Бели Лом и бели налепи по заустващия колектор от ГПСОВ-Разград, е извършена проверка на шахта на „АДМ Разград” ЕАД, с монтиран спирателен кран на напорен канализационен колектор, довеждащ отпадъчните води за пречистване в ГПСОВ-Разград от площадката на дружеството. Шахтата със спирателния кран е разположена на територията на ГПСОВ-Разград, в близост до изхода й. Налично е канализационно отклонение, което има връзка с пункта за мониторинг на ГПСОВ-Разград, определен в разрешителното за заустване на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД. Това предполага възможност за отклоняване на непречистени отпадъчни води към реката, без да бъдат отведени на вход ГПСОВ за пречистване. Извършено е пломбиране на спирателен кран в затворено състояние, чрез оловна пломба и двукомпонентна тел на РИОСВ-Русе, като и на капака на шахтата след създаване на техническа възможност за това.

На 14.12.2023 г., от ДП „Пристанищна инфраструктура” е подаден в РИОСВ-Русе сигнал    (отразен в Доклад за замърсяване на р. Дунав от Дирекция „Ръководство на корабния трафик”) за забелязано петно от нефтени продукти при км 496. Петното е с дължина около половин метър и е разположено близо до българския бряг. Във връзка с това е проведен разговор по телефона с ИА „Морска администрация” - Русе и БДДР-Плевен. След извършена проверка на място, от БДДР-Плевен е внесено писмо с информация за констатирано наличие на тънък филм от нефтена фракция, като по течението на реката липсват следи от замърсяване. В района на проверката няма разположени заустващи колектори, източници на производствени отпадъчни води. Не е установен причинителят на горецитираното замърсяване.

През месец декември приоритетите в направлението са били следните:

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- прилагане на ПАМ на „Оргахим Резинс“ АД;

- становища за ПД - 5 бр.;

- кореспонденция с други институции.

 Почви

През месец декември 2023 г. експертът по компонент „Почви”е изготвил справка за състоянието на складовете за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита, и е участвал в проверки по фактор отпадъци. Взето е участие в комисия за приемане на биологична рекултивация на нарушен терен в гр. Две могили.

Работено е по утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъците, както и по преписки по процедури по Глава Шеста от Закона за опазване на околната среда.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 10 контролни проверки, от които 7 са планови, а 3 извънредни.

Три проверки са по сигнали за три екземпляра в безпомощно състояние. С разпореждане на Директора на РИОСВ-Русе един екземпляр от вида черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) и един екземпляр от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида малък ястреб (Accipiter nisus) e намерен мъртъв, като същият е предоставен за препариране на Регионален исторически музей – гр. Русе.

Извършена е една планова проверка за спазване на режимите визирани в заповедта за обявяване на защитена зона BG0002065 „Блато Малък Преславец“. Не са установени нарушения в режима на дейности.

През периода е извършена планова проверка на Регионален исторически музей – гр. Русе, във връзка с настъпили промени в колекцията. Нарушения не са констатирани.

Извършени са три планови проверки по документи на издадени разрешителни на основание чл. 49, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 48, ал. 2, т. 5 от ЗБР. За трите разрешителни през настоящата година, в РИОСВ-Русе не са постъпвали уведомления за извършване на дейности по същите, което е видно и от предоставените доклади на СНЦ „Зелени Балкани-Стара Загора“, БАБХ и ИБЕИ-БАН.

През месеца са издадени 2 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.) за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Закон за лечебните растения

През отчетния период няма регистрирани книги за билки, нито са били организирани нови билкозаготвителни пунктове.

Извършена е една планова проверка на Община Алфатар, като предмет на контрол са издадените позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения на екологичното законодателство не са констатирани.

Извършена е една планова проверка на пункт за изкупуване на билки, находящ се в с. Зафирово, община Главиница, област Силистра. На място е установено, че пунктът е нефункциониращ. Нарушения не са констатирани.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки (31 за месец декември) на ПР „Сребърна“.  

През месеца са извършени две планови проверки на ЗМ „Блатото край село Малък Преславец“ и ПР „Сребърна“, при които не са констатирани нарушения.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 14 бр. проверки: 1 по план,  и 13 извънредни, както следва: 3 бр. по сигнали, една по преустановяване образуването на отпадъци, една по заявление за дейности с отпадъци, една по заповед на кмет на Община Две могили, пет по изпълнение на предписание и две по писмо на МОСВ. Дадени са 10 задължителни предписания. Съставен е един  АУАН, на физическо лице за неизпълнение на дадено предписание по Закона за управление на отпадъците. През отчетния период е издадено едно наказателно постановление на стойност 2 000 лв.

 Основните дейности през месеца бяха: извършване на  проверки по постъпили сигнали и по предписания, свързани главно с чистота на населените места. Във връзка с писмо на МОСВ за предоставяне на информация е извършена проверка на площадка на „Астра биоплант“ ЕООД за третиране на употребявани кухненски масла. Връчен е предупредителен протокол.

През периода са изготвени и изпратени:

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО

-писмо /становище до МОСВ относно проект на промяна в подзаконовите нормативни актове

- писма до ОД на МВР – Силистра относно резултата от извършена съвместна проверка с представители на Икономическа полиция – гр. Силистра- предоставяне на протоли, актове, наказателни постановление.

През отчетния период са получени 7 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Извършени са 3 проверки по сигнали, които касаят нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Сигналите са основателни. Дадени са предписания за почистване на терените.

 По сигнали от предходни месеци, постъпили в инспекцията за изхвърлени битови и строителни отпадъци в селата. Севар, община Кубрат, Костанденец, община Цар  Калоян, и Сваленик, община Иваново, са извършени проверки за изпълнение на дадените предписания за почистване на замърсените площи. Терените са почистени. По предписание е извършена проверка на имот, в който през месец ноември е  установено съхранение на ИУМПС. Констатирано е неизпълнение на даденото предписание за премахване на ИУМПС от така обособената площадка. Съставен е АУАН. По случая е образувано досъдебно производство.   

Химикали

През отчетния период експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ не са извършвали проверки, поради цялостното изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ – Русе.

Изготвено е едно отрицателно становище по уведомление  от ТД „Митници“ - Русе за внос на дървени въглища.

През отчетния период експерт от направлението е взел участие в заседание на държавна приемателна комисия.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени 10 проверки, съгласно Плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2023 г. Проверени са 7 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 2 бр. Решения за ОВОС и 1 бр. Становище по ЕО, постановени по реда на Глава Шеста на ЗООС. В резултат на осъществения контрол, е установено, че 7 инвестиционни предложения, за които са били проведени процедури по ПНОВОС са реализирани, а едно е загубило правно действие. С проверката на Решенията по ОВОС е установено, че същите са реализирани. По отношение на Становището по ЕО, експертите от направление „ОВОС, ЕО и ОС“ са извършили проверка на внесен в РИОСВ-Русе доклад за наблюдение и контрол при прилагането на ОУП на община Ситово, като същият е одобрен с писмо. Не са констатирани нарушения от компетенциите на експертите от Дирекция ПД.

Експерти от Дирекция „Превантивна дейностˮ са взели участие в 8 броя ДПК на различни обекти, които предстоят да бъдат въведени в експлоатация.

Комплексни разрешителни

През месец декември не са извършвани проверки на оператори с издадени комплексно разрешително. Планът за контролната дейност за 2023 г. по КР е изпълнен.

През отчетния месец е постъпила и разгледана една актуализация на комплексно разрешително. Изпратено е писмо с предписание, на основание чл. 14, ал. 4 от ЗООС на оператор с КР за актуализация, поради решение за НДНТ.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец декември 2023 г. не са извършвани  проверки по компоненти и фактори на околната среда.

СЕВЕЗО

През месец декември не са извършвани планови проверки, тъй като комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е приключила с плановия контрол за 2023 г. на всички предприятия, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал.

През отчетния период са изпратени писма и получени отговори за определянето на основни и резервни представители за рисковите обекти на територията на всяка община за плановия контрол през 2024 г.

Експерт от направлението е взел участие в проиграване на външен авариен план на Депо за светли нефтопродукти  - Русе.

През отчетния период не са констатирани случая на аварии.

АУАН, НП и ПАМ

 Съставени АУАН през отчетния период:

 1. Р.Р., с. Айдемир, община Силистра, АУАН № 0002885/22.12.2023 г. – не е изпълнено дадено задължително предписание, нарушение по чл. 156, ал. 1 във вр. с чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците.

Издадени Наказателни постановления:

1. „Термолиз“  ЕООД , гр. Пловдив, НП № 65/12.12.2023 г.,  по чл. 166, т. 3 във вр. чл. 14, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 2 000 лв. – дружеството не е изпълнило дадено задължително предписание.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе са сключени  три споразумения за м. декември 2023 г.:

1. „Иванови груп 1999“ ЕООД, с. Ценово, община Бяла, по съставен АУАН № 0002884/10.11.2023 г. – нерегламентирано третиране /съхранение/ на неопасни отпадъци., нарушение по чл. 134, ал. 1, т. 2 вр. чл. 29, ал. 2, пр. 3 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 1400,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 980,00 лева.

2. Р.Р., с. Айдемир, община Силистра, по съставен АУАН № 0002476/03.11.2023 г. – не предаване на ИУМПС на площадки за съхраняване или центрове за разкомплектоване, нарушение по чл. 133, ал. 1, т. 3, вр. чл. 13 от Закона за управление на отпадъците, вр. чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ИУМПС, в размер на 300,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 210,00 лева.

Писмено предупреждение:

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе,  няма издадени  писмени предупреждения.

Резолюция за прекратяване:

През отчетния период е прекратена една административонаказателна процедура на основание чл. 54 от ЗАНН:

1. „Айлин Дизайнс“ ЕООД, с. Дянково, община Разград, РП № 06/13.12.2023 г., по съставен АУАН № 0002018/03.11.2023 г. – за това, че дружеството извършва интензивно отглеждане на птици, без да има издадено комплексно разрешително. Производството е прекратено на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗАНН, поради липса на извършено нарушение и нарушението не е доказано по несъмнен начин.

ПАМ:

На основание чл. 160, ал. 1, вр. чл. 158, т. 4, вр. чл. 159, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, през отчетния период няма наложена принудителна административна мярка /ПАМ/.

 Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

 

Околната среда

През месец декември 2023 г. са установени само 4 дни с превишения на нивата на ФПЧ10 в град  Русе. И за двата града: Русе и Силистра е спазено изискването до 35 денонощия с превишение на средноденонощната норма за ФПЧ10 , като дните с превишения в град Русе са 31, а в град Силистра само един.

Един оператор е предприел действия по намаляване на замърсяването на воден обекти с отпадъчни води от производствата си.

Извършено е пломбиране на спирателен кран на аварийно отклонение на довеждащ тръбопровод от промишлено предприятие до градска пречиствателна станция за отпадъчни води в град Разград.

Бизнеса

През месец декември 2023 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 154 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 0 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 66 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 13 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 9 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 4 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 77 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС/МК/ОДЗ, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 7 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да се извърши ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 36 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.;
 • 3 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредително част „съгласува“.

През отчетния период са издадени, както следва:

- 8 решения за издадени регистрационни документи за транспортиране на отпадъци, от които четири за изменени и допълнени;

- 2 Решения за дейности по третиране на  отпадъци, от които едно за прекратяване на дейността и едно за заличаване на площадка.

В НИСО са утвърдени над 30 работни листи.

През периода е взето участие в заседания на общо 11 ДПК.

Обществеността

На 20 декември 2023 г. в гр. Силистра се проведе заключителна пресконференция за представяне изпълнението на дейностите по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържан резерват  „Сребърна”, изпълняван от РИОСВ-Русе. Участие взеха директорът на Инспекцията, ръководителят на проекта, представители на местната власт и заинтересованите институции.

Всички заложени дейности са изпълнени успешно. Проектът стратира в края на декември 2019 г. и е реализиран в рамките на 48 месеца. Той е финансиран по Оперативна програма „Околна среда  2014-2020 г.“, на обща стойност 9 048 822,19 лева, от които  85 % са средства на ЕФРР (7 691 498,86 лв.) и 15% (1 357 323,33 лв.) национално съфинансиране. 

Общата цел на изпълнения проект е свързана с подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Сребърна, а специфичните - с   възстановяване на водния режим в езерото, ограничаване на притока на биогени и ограничаване на сукцесионните процеси чрез изграждане на „Западен канал с преливник“.

През месец декември бяха посетени 8 обекта по Договори с ПУДООС, финансирани по проект „Чиста околна среда“ в: село Брестовене, село Дянково, село Липник, град Лозница, село Новград, село Китанчево, село Юпер и село Искра.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе през  месец ноември 2023 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец ноември 2023 г. експертите от РИОСВ-Русе извършиха 129 проверки, от които 72 са планови, а 57 извънредни. Броят на проверените обекти е 122, като 92 са планови и 30 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

През месец ноември 2023 г. са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения. От директора на РИОСВ-Русе са издадени десет наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и/или имуществени санкции в общ размер на 90 000 (деветдесет хиляди) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил три споразумения по съставени АУАН на обща стойност 3 500 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 19 076,96 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 3 609,40 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 2 800 лв. От структурите на НАП през месеца са събрани и приведени 76,96 лв по имуществени санции.

От получените суми през месец октомври 2023 г., на общините през месец ноември 2023 г. са преведени 1 620,80 лв. Най–голяма сума е получила Община Тутракан – 1 101,60 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

 • На 26.09.2023 г. от Пункт №1 – промишлени отпадъчни води на изход ПСХЗОВ на „Добруджа КИТ“ АД, гр. Исперих е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – „сухо дере“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 19.10.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция във връзка с установено преустановяване замърсяването на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер на 85 лв.
 • На 04.10.2023 г. от Пункт №2 – пречистени отпадъчни води на изход РПСОВ Силистра, с оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 07.11.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текущата месечна санкция във връзка с установено замърсяване на водния обект. Издадено е Наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Русе за налагане на ТМС в размер на 123 лв.
 • На 12.10.2023 г. от изход ГПСОВ Тутракан, с оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 07.11.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция във връзка с констатирано преустановяване замърсяването на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер на 164 лв.
 • На 03.10.2023 г. от изход ГПСОВ Разград, с оператор „Водоснабдянаве Дунав“ ЕООД, гр. Разград е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 09.11.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текущата месечна санкция във връзка с установено замърсяване на водния обект. Издадено е Наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Русе за налагане на ТМС в размер на 42 358 лв.
 • На 12.10.2023 г., по молба по чл. 69б от ЗООС, от ТП №2 – смесен поток пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води на „Астра Грийплант“ ЕООД, гр. Сливо поле е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Дунав След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен и връчен е на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция във връзка с установено преустановяване замърсяването на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер на 689 лв.

През периода от 01.11.2023 г. до 30.11.2023 г. са постъпили две писмени жалби. Първата се отнася за замърсяване на атмосферния въздух на град Русе. Същата е основателна по отношение на усещане на краткотрайна химическа миризма. През месец ноември пунктовете за следене на КАВ в гр. Русе не са регистрирали превишения на нормите на  следените атмосферни замърсители, не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух. Постъпила е и жалба, относно неправомерно отсечен орех на територията на гр. Русе. Същата е препратена по компетентност към Община Русе за извършване на проверка.

През периода  от 01.11.2023 г. до 30.11.2023 г. са постъпили общо 505 сигнала, подадени на:

 • зеления телефон на РИОСВ-Русе/служебен телефон - 241 бр.;
 • електронна поща – 15 бр.;
 • контактната форма на интернет страницата на РИОСВ-Русе – 192 бр.;
 • централата на РИОСВ – Русе - 29 бр.;
 • на хартия/комуникатор – 28 бр.

От тях 7 са препратени по компетентност, 470 са основателни, от тях 464 са основателни за  момента на подаването им, но не и за наличие на замърсяване, 27 са неоснователни, а по един от постъпилите сигнали през месеца предстои извършване на проверка на място през месец декември.

Разпределението на сигналите по общини е както следва: Община Русе – 495; Община Ценово – 1; Община Кубрат – 2; Община Лозница – 1; Община Разград – 4; Община Иваново – 1; Община Ветово – 1.

През месец ноември преобладаващи са сигналите, свързани със Закона за чистотата на атмосферния въздх (ЗЧАВ) за усещане на химически миризми, 6 сигнала за нерегламентирани дейности с отпадъци, 7 сигнала по ЗБР, както и 3 сигнала по ЗВ.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • промишлени миризми и замърсяване на въздуха, като множеството от постъпилите сигнали (около 90%) са за химическа миризма на територията на Община Русе, за които през месеца са извършени проверки на място за установяване на източника им;
 • нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци;
 • намерени в безпомощно състояние птици;
 • по един от постъпилите сигнали по ЗВ, относно нерегламентирано заустване в река Бели Лом на отпадъчни суровини от дейността на незаконен казан за варене на ракия в с. Кривня, община Ветово е извършена съвместна проверка с БДДР-Плевен. При същата е констатирано замърсяване с отпадъчни води, както и наличие на непречистени отпадъчни води от дейността на казана.

За постъпилите през месеца сигнали са извършени 12 броя проверки на 12 обекта. Дадени са 5 предписания. Съставен е един акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец ноември е изпълнението на годишния план за контролната дейност на Инспекцията, както и предприемане на действия, включително самосезиране за нерегламентирано замърсяване с отпадъци и извършване на извънредни проверки по постъпили многобройни сигнали на граждани за интензивни химически миризми в град Русе.

През месец ноември е изготвен един писмен отговор по въпрос на депутат от гр. Русе във връзка с предприетите действия за миризмите в града.

Като проблем остават многобройните сигнали за химически миризми, които се подават в Инспекцията, въпреки, че всички измервателни станции за качество на въздуха в град Русе не отчитат привишение на следените замърсители, с изключение на нивата на ФПЧ 10.

Друг проблем е наличието на опасни отпадъци, на терен в град Русе, за който допълнително ще бъде предоставена информация в МОСВ.

ГПСОВ – гр. Разград и тази на „Биовет“ АД – клон Разград все още не са в достатъчно добър експлотационен режим, което води до замърсяване на водите на р. Бели Лом и на операторите са наложени текущи месечни санкции по чл. 69 и сл. от ЗООС.

 Превантивен контрол

През отчетния период продължава работата по прилагане на обхватен и ефективен превантивен контрол на всички инвестиционни инициативи, свързани с разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране. По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО, експертите от дирекция „ПД“ са работили по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури.

За 15 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва: за 10 инвестиционни предложения е определена процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, за 5 планове (4 устройствени планове и една стратегия за водено от общностите местно развитие) е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

Финализирани са общо 9 процедури по Глава Шеста на ЗООС, като са постановени съответните решения, както следва: 6 бр. по преценяване необходимостта от ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извърши ОВОСˮ и 3 бр. по преценяване необходимостта от извършване на ЕО, всички с характер „Да не се извършва ЕОˮ. Прекратени са общо 4 процедури, започнали по реда на Глава Шеста от ЗООС.

Изготвен е един отговор на консултация по чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО за частично изменение на Общ устройствен план на Община, както и два отговора по задания за ОВОС.

Внесен е един доклад за ЕО за Общ устройствен план на Община и едно задание за ОВОС за Разширение на инсталация за производство на междинни продукти, като за всичките предстои произнасяне в следващ отчетен период.

През месеца е изготвено становище към МОСВ, във връзка с актуализиран ДОВОС относно реализиране на проект: „Изграждане на сграда хале, отточен бетониран басейн, бетонни платформи, ограждения, осветителна система, изпълнение на сондажи и вътрешна водоснабдителна и канализационна, разполагане на станция за предварително пречистване на отпадъчни води, разполагане на инсинератор за болнични отпадъци с прилежащите инсталацииˮ на територията на РРумъния.         

Tекущ контрол

През месец ноември 2023 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 12
 • Проверки по Закона за управление на отпадъците: 49 бр. проверки: 18 по план, от които една по компоненти и фактори и 31 извънредни
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – общо 17 бр. контролни проверки, от които на 5 бр. планови (с 5 бр. пробонабирания на отпадъчни води) и 12 бр. извънредни.
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните газове и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – пробонабирания на 2 организирани източници на вредни емисии в 1 обект по сигнал;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 30 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“ и 2 планови на Резерват „Бели Лом“ и ПП „Русенски Лом“.
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 3 извънредни проверки за бедстващи защитени екземпляри, 1 извънредна по информация за провеждане на офроуд състезание, 1 извънредна за заличаване на вековно дърво, 2 планови на защитени зони и 1 извънредна за пратка с нелегален внос.

Засилен последващ контрол

През периода са извършвани 6  проверки по изпълнение на дадени предписания. Съставен и 1 АУАН за неизпълнение на предписание.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец ноември 2023 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пункт за мониторинг - гр. Русе, не отчитат  дни с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10. За град Силистра превишения също не са отчетени. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра, резултатите от измерванията се отнасят само периода от 01.11.- 15.11.2023 г. Останалите данни до края на месец ноември, ще са налични към средата на м. декември. Нивата на всички останали измервани атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

През месеца са постъпили многобройни сигнали от жители на град Русе за наличие на неприятни химически миризми, основно през вечерните, нощните и сутрешни часове на денонощието. При преглед на данните от пунктовете за КАВ в гр. Русе, които измерват нивата на органични замърсители – бензен, толуен, ксилен, крезоли, нафтален, фенол, не са констатирани превишения на нормите за КАВ в населените места, посочени в Наредба № 14/1997 г.  В тази връзка, всички налични данни са предоставени на РЗИ-Русе за изготване на анализ на здравния риск на населението на града от въздействието на миризмите, от които се оплакват.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 9 планови и 5 извънредни проверки. През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 16 Доклада на оператори, за извършени собствени периодични измервания (СПИ) и 2 месечни Доклада на оператори, за извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ). Експертите от направлението са участвали в една проверка на оператор с издадено комплексно разрешително.

Издадени са 9 становища за дирекция Превантивна дейност, за съгласуване на планове за собствен мониторинг, както и за промяна и актуализация на комплексни разрешителни.

Извършен е извънреден емисионен контрол на две пробоотборни точки на един обект, с източници на емисии отпадъчни газове, във връзка с постъпили сигнали.

Извършено е вписване в регистъра по чл. 9 г, ал. 2 от ЗЧАВ на 4 броя средногоривни инсталации, като са издадени четири Удостоверения на основание чл. 9 г, ал. 9 от ЗЧАВ. През м. ноември е извършена една регистрация, съгласно чл. 30 л от ЗЧАВ на инсталация извършваща дейност по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител.  

Шум

През месец ноември 2023 г. не са извършвани контролни проверки, във връзка с емисионен контрол по фактор „Шум в околната среда”.

В РИОСВ – Русе са постъпили 6 Доклада с резултати от извършени СПИ по фактор „Шум“, на: „Пилко“ ЕООД, „Керос Керамика“ ЕАД, „Язошефи“ ООД, „Б-контакт“ ООД, „Боилл“ ЕООД и „Синержи Груп“ ООД. При преглед на информацията и протоколите от измерване не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум.

Изготвени са 2 вътрешни становища по процедури по Глава шеста от ЗООС: за изграждане на Инсенератор за изгаряне на болнични отпадъци и др., както и на Общ устройствен план на Община Цар Калоян.

Води

През месец ноември 2023 г. са направени общо 17 бр. контролни проверки, от които 5 планови и 12 извънредни. От тях: самостоятелни са 5 бр. планови проверки с 5 бр. пробонабиране на: „Маклер комерс” ЕООД, „АДМ Разград” ЕАД, „Биовет” АД, „Винпром Русе трейд“ ЕООД и „Топлофикация-Русе“ АД.           

Извършени са 12 бр. извънредни проверки, от които 1 бр. на непланов обект, както следва:

- 7 бр. проверки за връчване на констативни протоколи по чл. 69 от ЗООС на: РПСОВ-Силистра и ГПСОВ-Тутракан („ВиК“ ООД, гр. Силистра), „Астра грийнплант” ЕООД, „Фазерлес“ АД, „Интер ЕС 2000” ЕООД, „Екопродукт“ ООД и ГПСОВ-Разград („Водоснабдяване Дунав“ ЕООД);

- 2 бр. проверки на ГПСОВ-Разград („Водоснабдяване Дунав“ ЕООД) с пробонабиране на отпадъчни води по молба по чл. 69б от ЗООС и по писмо с вх. № АО-5204-(2)/31.10.2023 г. за извършене на ремонтни дейности;

- на „Оргахим“ АД за пломбиране на контейнери с отпадъчни води, на които предстои пречистване;

- на „Оргахим Резинс“ АД –по изпълнение на дадени предписания;

Издадена е Заповед № 571/08.11.2023 г. на Директора на РИОСВ-Русе за прилагане на ПАМ за преустановяване ползването на байпасна канализационна връзка към ЛПСОВ за заустване на непречистени отпадъчни води. Принудителна административна мярка (ПАМ ) не е наложена, поради незавършени строителни дейности по създаване на техническа възможност за прекъсване на байпасната връзка.

- 1 бр. непланов обект - казан за ракия в с. Кривня, община Ветово, област Русе по сигнал за нерегламентирано заустване на отпадъчни води.

Експерти са участвали в планова проверка по условията на издадено КР на 1 бр. обект „Оберьостерайхише биодизел България” ЕООД.

При проверките на операторите са дадени общо 4 бр. предписания.

Съставен е един  АУАН на „Оргахим Резинс“ АД за установено нарушение на условие в комплексното разрешително по Закона за опазване на околната среда.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 4 бр. Заповеди за отмяна на ТМС (на ГПСОВ-Тутракан, „Фазерлес“ АД, „Астра грийнплант“ ЕООД и „Добруджа КИТ“ ООД),  и 2 бр. наказателни постановления на налагане на нови ТМС на „ВиК“ ООД, гр. Силистра за РПСОВ-Силистра и на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД за ГПСОВ-Разград.

През месец ноември 2023 г. са постъпили в РИОСВ – Русе 3 сигнала за замърсяване на околната среда с отпадъчни води:

- сигнал за за нерегламентирано заустване на отпадъчни води от казан за ракия в с. Кривня, община Ветово, област Русе.

   Отпадъчните води, формирани от измиване на 2 бр. дестилатори се отвеждат чрез бетонов надземен канал с дължина 15 м се заустват в река Бели Лом, без необходимото разрешително. Дадени са предписания за преустановяване отвеждането на отпадъчни води във водния обект и трайно прекъсване на канализационната връзка.

- сигнал за септична яма извън дворно място в с. Сандрово, община Русе, който е препратен по компетентност;

- сигнал за наличие на мазни петна в р. Дунав, в района на КТМ, гр. Русе-при ибход в района на е потвърдено наличието им.

През месец ноември приоритетите в направлението са били следните:

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- изотвяне на ПАМ на „Оргахим Резинс“ АД;

- становища по Глава шеста от ЗООС – 4 бр.;

- кореспонденция с други институции.

Почви

През месец ноември 2023 г. експертът по компонент „Почви” е участвал в извършването на една проверка по изпълнение на условия по издадено комплексно разрешително и е извършил проверки по фактор „Отпадъци“.

Работено е по утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъците, издаването на документи по Закона за управление на отпадъците, както и по преписки по процедури по Глава Шеста от Закона за опазване на околната среда.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 8 броя контролни проверки, от които 2 са планови и 6 са извънредни.

Три от извънредните проверки са по сигнали за три екземпляра в безпомощно състояние. С разпореждане на Директора на РИОСВ-Русе един екземпляр от вида ням лебед (Cygnus olor) и един екземпляр от вида горска улулица (Strix aluco) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида бухал (Bubo bubo) e намерен мъртъв, като същият е предоставен за препариране на Регионален исторически музей – гр. Русе.

Извършена е една извънредна проверка във връзка с постъпила информация от Община Ветово за провеждане на международно състезание за високо проходими автомобили „Русе офроуд 2023“ от 10 до 12 ноември 2023 г. на територията на Общините Русе, Ветово, Кубрат, Тутракан, Сливо Поле, Цар Калоян, Две могили и Иваново. При направената проверка на терен в няколко землища в община Ветово и община Русе по трасетата е констатирано, че същите не са маркирани на терен. По време на проверката не са констатирани лица и машини, извършващи дейности на терен. В ПИ с идентификатори 15151.201.3 (с НТП „Пасище“) и 15151.201.4 (с НТП „Пасище“) по КК и КР на гр. Глоджево, община Ветово е установено незаконно сметище, като същото заема цялата площ от ПИ 15151.201.3 и част от ПИ 15151.201.4. Констатирани са голямо количество строителни и растителни отпадъци, както и следи от тежкотоварни машини, с които същите са изхвърляни. След справка в Единната информационна система за защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 се установи, че ПИ с идентификатор 15151.201.4 попада в границите на ЗЗ  BG0002062 „Лудогорие“ и BG0000168 „Лудогорие“. При последваща нова проверка, е констатирано, че замърсените пасища са били изчистени от неизвестно лице.

Извършени са две планови проверки за спазване на режимите в заповедите за обявяване на защитени зони BG0000608 „Ломовете“ и BG0002025 „Ломовете“. Направен е обход на землището на гр. Ветово, гр. Сеново, с. Кривня, с. Писанец, община Ветово. Обходени са горски масиви и обработваеми земи. Не са констатирани мероприятия, които да водят до увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0000608 „Ломовете“ и ЗЗ BG0002025 „Ломовете“, както и нарушения на режима на дейности, визиран в заповедите за обявяване на ЗЗ.

Направена е една извънредна проверка във връзка с постъпило предложение за заличаване на вековен цер (Quercus cerris) в с. Звенимир, община Главиница. Към искането е приложен снимков материал, видно от който дървото е необратимо увредено. Увреждането е настъпило в резултат от силни ветрове. В тази връзка е започнала процедура по заличаването му.

През месеца са издадени 3 регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.) за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Закон за лечебните растения

През отчетния период няма регистрирани книги за билки, нито са били организирани нови билкозаготвителни пунктове.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки (30 за месец ноември) на ПР „Сребърна“.  

През месеца са извършени две планови проверки на Резерват „Бели Лом“ и Природен парк „Русенски Лом“. При извършените обходи не са констатирани нарушения в режимите на дейности, регламентирани със заповедите за обявяване на защитените територии.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 49 бр. проверки: 18 по план, от които една по компоненти и фактори на „Приста ойл Холдинг“ ЕАД  и 31 извънредни, както следва: 4 бр. по сигнали, 7 бр. самосезиране, 3 бр. по преустановяване образуването на отпадъци. Дадени са 15 задължителни предписания. Съставени са общо 4 бр. АУАН – два на физически лица и два на юридически лица за неспазване на разпоредбите на  Закона за управление на отпадъците. Три от актовете са за нерегламентирано изхвърляне и третиране на отпадъци. Четвъртият е за нарушение на разпоредбите на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства. През отчетния период са издадени 6 бр. НП на обща стойност 30 000 лв.

Основните дейности през месеца бяха: извършване на  проверки по план и проверки по постъпили сигнали. Във връзка с писмо на МОСВ за предоставяне на информация са извършени проверки на площадки за третиране на текстилни отпадъци и на общините от района на инспекцията, са извършени общо 12 проверки.

През периода са изготвени и изпратени:

      - писмо до ИАОС относно предоставяне на годишни отчети на „Рубикон шипинг“ ЕООД

      - ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

      - писмо до МОСВ за текстилните отпадъци;

      - писмо до МОСВ за площадки за третиране на ИУМПС;

      - писмо до МОСВ за инвентаризация на банковите гаранции;

      - писма до ОД на МВР – Силистра относно резултата от извършена съвместна проверка с представители на Икономическа полиция – гр. Силистра- предоставяне на протоли, актове, наказателни постановление.

През отчетния период са получени 6 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Извършени са 4 проверки по сигнали, които касаят нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Сигналите са неоснователни, т.к на два от обектите се изгаря дървесина, при другите два не е установено горене. Два от получените сигнали се отнасят за торови маси в с. Ловско и за пръскане на нивите със забранени за употреба вещества. Същите са препратени по компетентност на Община Лозница и Областна дирекция по безопастност на храните (ОДБХ).

 По сигнал от предходни месеци, постъпил в инспекцията за изхвърлени строителни отпадъци в покрайнините на с. Севар, община Кубрат предстои извършване на проверка през декември за изпълнение на предписание, относно почистване на установен замърсен терен.

Във връзка с  извършена съвместна проверка с представители на община Силистра на сигнал от Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) – Силистра, относно установено нерегламентирано сметище в близост до сервитут на въздушен електропровод на ВЕЛ 20 kV в землището на с. Срацимир, е проверено даденото предписание за почистване на замърсения терен. При проверката е констатирано, че теренът е почистен.

Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили общо 6 планови проверки, от които 2 самостоятелни и 4 комплексни проверки по компоненти и фактири на околната среда. Дадени са общо 13 предписания, не са съставени АУАН за констатирани нарушения.

От горепосочените комплексни проверки, по ЗОПОЕЩ са извършени 4 проверки.  Дадени са общо 13 предписания, и не са съставени АУАН за констатирани нарушения.

През отчетния период са изготвени 2 вътрешни експертни становища, във връзка с инвестиционно предложение (ИП) за Преустройство и пристройка за разширяване на складова база за продукти за растителна защита, в ПИ№61710.522.224 с възложител: „Семпе 2“ ЕООД и по Доклад за ОВОС за ИП „Изграждане на сграда хале, отточен бетониран басейн, бетонирани платформи, ограждение, осветителна система, изпълнение на сондажи и вътрешна водоснабдителна и канализационна мрежа, разполагане на станция за предварително пречистване на отпадъчни води, разполагане на инсинератор за болнични отпадъци с прилежащите инсталации.“  с оператор: SC Friendly Waste Romania SRL.

Експерт от направлението е взел участие в една държавна приемателна комисия. След преглед и тестване, на изпратена от МОСВ, нова процедура за оценка на риска на обектите, подлежащи на контрол по екологичното законодателство е изпратено становище за констатирани неясноти и необходимост от допълнителна конкретизация за някои от общите и специфични критерии. Планът за контролната дейност за 2023 г. по химикали и ЗОПОЕЩ е изпълнен.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени 10 проверки, съгласно Плана за контролната дейност на РИОСВ-Русе за 2023 г. Проверени са 5 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 1 бр. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и 4 бр. Становища по ЕО, постановени, по реда на Глава Шеста на ЗООС. В резултат на осъществения контрол е установено, че три инвестиционни предложения, за които са били проведени процедури по ПНОВОС са реализирани, а две са загубили правно действие. С проверката на Решението за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО е установено, че издаденият от РИОСВ-Русе административен акт е послужил за последващо одобрение на разглеждания план. По отношение на Становищата по ЕО, експертите от направление „ОВОС, ЕО и ОС“ са извършили проверка на внесени в РИОСВ-Русе доклади за наблюдение и контрол при прилагането на ОУП на община Алфатар, Бяла, Борово Сливо поле, като същите са одобрени с писма. Не са констатирани нарушения.

Експерти от Дирекция „Превантивна дейностˮ са взели участие в 6 броя ДПК на различни обекти.

Комплексни разрешителни

През месец ноември е извършена една планова проверка на оператор с издадено комплексно разрешително - „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД  гр. Русе, производство на биодизел в гр. Русе, която е приключила без предписания.

Съставен е един АУАН за констатирано нарушение на „Айлин Дизайн” ЕООД, гр. Разград - интензивно отглеждане на птици в с. Дянково, община Разград за извършване на дейност без разрешителен документ.

Изготвено е едно становище по процедура по издаване на комплексно разрешително на оператор „Мегахим“ АД, гр. Русе.

Дадени са две предписания на основание чл. 14 ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на оператори с КР, едно от които е изпълнено в срок, а другото предстои. 

Планът за контролната дейност за 2023 г. по КР е изпълнен.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец ноември 2023 г. са извършени четири контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Приста Ойл Холдинг” ЕАД - гр. София, производство на индустиални масла в гр. Русе (по фактори отпадъци и химикали и по ЗОПОЕЩ); „Мапеи България” ЕООД - гр. София,  производство на сухи строителни смеси в гр. Русе (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ); „Руболт” АД - гр. Русе,  производство на свързващи елементи и изделия от полимер бетон в гр.Русе (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ) и „Металпласт инженеринг” ООД, гр. Русе, производство на изделия от стъклопласт в гр. Русе (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ).

При проверките са дадени общо 15 бр. предписания. Не са съставяни АУАН.

СЕВЕЗО

През месец октомври са извършени 3 планови проверки на следните оператори: „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД - гр. Русе, производство на биодизел в гр. Русе; „Бореалис Л.А.Т. България“ ЕООД, гр. София, складова база за ПРЗ в с. Долна Студена, Община Ценово и  „Семпе 2” ООД - гр. Разград, складова база за ПРЗ и торове в гр. Разград.

Дадени са 6 предписания от извършените проверки на място.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

Експерт от направлението взе участие в „Обучение за обучители“ в град херзинки, Финландия, организирано от Форума за обмен на информация по въпросите на прилагането (контролната дейност) към Европейската агенция по химикали и в среща с националните координатори.

 АУАН, НП и ПАМ

 Съставени АУАН през отчетния период:

„Лумакс Транс“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002475/03.11.2023 г. – не са класифицирани, притежаваните опасни и неопасни отпадъци, нарушение по чл. 3, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците вр. чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

 1. „Айлин Дизайнс“ ЕООД, с. Дянково, общ. Разград, АУАН № 0002018/03.11.2023 г. – извършва дейност без издадено КР по чл. 117, ал. 1 от ЗООС, нарушение по чл. 117, ал. 2 вр. ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.
 2. Р.Р., с. Калипетрово, общ. Силистра, АУАН № 0002476/03.11.2023 г. – физическо лице, което не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение, нарушение по чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ИУМПС вр. чл. 133, ал. 1, т. 6 от Закона за управление на отпадъците.
 3. „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, АУАН № 0002692/06.11.2023 г. – не е спазено условие 10.1.2.1. от КР, нарушение по чл. 123в, т. 2 вр. чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.
 4. „Иванови груп 1999“ ЕООД, с. Ценово, общ. Бяла, АУАН № 0002884/10.11.2023 г. – извършва нерегламентирано третиране /съхранение/ на неопасни отпадъци, нарушение по чл. 134, ал. 1, т. 2 вр. чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците.
 5. А.С., гр. Завет, АУАН № 0002828/20.11.2023 г. – нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, нарушение по чл. 133, ал. 1, т. 1, вр. чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците.

Издадени Наказателни постановления:

 1. „Линамар Лайтс Металс Русе“ ЕООД , гр. Русе, НП № 55/02.11.2023 г., по чл. 164, ал. 1, ал. 1, вр. чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 20 000 лв. – дружеството е нарушило условие 9.4.1 от Комплексно разрешително № 105-Н2/2019 г.
 2. „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД , гр. Разград, НП № 56/09.11.2023 г.,  по чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, в размер на 5 000 лв. – като оператор на ГПСОВ, изхвърля отпадъчни води, формирани от канализационната мрежа на гр. Разград (смесен поток битови и производствени отпадъчни води и дъждовни води) във воден обект – река Бели Лом в нарушение на ИЕО.
 3. „ДЕНИСЕА ГЪДА ВЕ ТЕМИЗЛИК ЮРЮНЛЕРИ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТ“ КЧТ, гр. Разград, НП № 57/15.11.2023 г., по чл.156, ал. 1 вр. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 5 000 лв. – не е изпълнено задължително предписание, дадено на основание чл. 113, ал. 3 от ЗУО.
 4. П.М. - кмет на Община Русе, НП № 58/21.11.2023 г., по чл. 42а, ал. 4 във връзка с чл. 27, ал. 6, във вр. чл. 27, ал. 7 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, в размер на 5 000 лв. –  не са изпълнени мерките по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ на Община Русе, което не е довело до ежегодно намаление на броя на превишенията на нормите за вредни вещества в случая, когато те са над определените норми за качество на атмосферния въздух, регистрирани в пункт за мониторинг на околната среда на територията на община Русе.
 5. „Лортекс“ ЕООД , гр. Разград, НП № 59/29.11.2023 г., по чл.156, ал. 1 вр. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 5 000 лв. – не е изпълнено задължително предписание, дадено на основание чл. 113, ал. 3 от ЗУО.
 6. „Лортекс“ ЕООД , гр. Разград, НП № 60/29.11.2023 г., по чл.156, ал. 1 вр. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 5 000 лв. – не е изпълнено задължително предписание, дадено на основание чл. 113, ал. 3 от ЗУО.
 7. „Лортекс“ ЕООД , гр. Разград, НП № 61/29.11.2023 г., по чл.156, ал. 1 вр. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 5 000 лв. – не е изпълнено задължително предписание, дадено на основание чл. 113, ал. 3 от ЗУО.
 8. „Лортекс“ ЕООД , гр. Разград, НП № 62/29.11.2023 г., по чл.156, ал. 1 вр. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 5 000 лв. – не е изпълнено задължително предписание, дадено на основание чл. 113, ал. 3 от ЗУО.
 9. „Лортекс“ ЕООД , гр. Разград, НП № 63/29.11.2023 г., по чл.156, ал. 1 вр. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 5 000 лв. – не е изпълнено задължително предписание, дадено на основание чл. 113, ал. 3 от ЗУО.
 10. „Оргахим Резинс“ АД , гр. Русе, НП № 64/30.11.2023 г., по чл. 164, ал. 1, във вр. 123в от Закона за опазване на околната среда, в размер на 30 000 лв. – дружеството е нарушило условие 10.1.2.1 от Комплексно разрешително № 15-Н1/2019 г.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе са сключени  три споразумения за м. наември 2023 г.:

 1. С.А., с. Главиница, общ. Главиница, област Силистра, по съставен АУАН № 0002865//26.10.2023 г. – неизпълнено дадено предписание по чл. 14, ал. 4 от ЗООС, нарушение по чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 2000,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 1 400,00 лева.
 2. „Пътно строителство“ АД, гр. Разград, по съставен АУАН № 0002474/27.10.2023 г. – непопълване на генерираните в НИСО електронни отчетни книги за образувани отпадъци – Приложение № 1 и за третиране на отпадъци Приложение № 4 по Наредба № 1/04.06.2014 г., нарушение по чл. 135, ал. 1, т. 1 вр. чл. 8, ал. 2, т. 6 вр. чл. 48 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 2000,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 1 400,00 лева.
 3. Община Дулово, ЕИК 000565416, по съставен АУАН № 0002289/10.10.2023 г. – нарушение на ИЕО, определени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, нарушение по чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, в размер на 1000,00 лв. която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 700,00 лева.

Писмено предупреждение: На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе,  няма издадени  писмени предупреждения.

Резолюция за прекратяване:

През отчетния период е прекратена една административонаказателна процедура на основание чл. 54 от ЗАНН:

 1. „Лортекс“ ЕООД, гр. Разград, РП № 5/30.11.2023 г., по съставен АУАН № 0002750/01.09.2023 г. – не е изпълнено задължително предписание, дадено на основание чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците.

ПАМ:

На основание чл. 160, ал. 1, вр. чл. 158, т. 4, вр. чл. 159, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, през отчетния период е изготвена Заповед № 571/08.11.2023 г. на Директора на РИОСВ-Русе за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) за преустановяване ползването на байпасна канализационна връзка към ЛПСОВ на „Оргахим Резинс“ АД. Заповедта предстои да бъде изпълнена. Довършват се строителни дейности за осъществяване на техническа възможност за прилагането на ПАМ.

Издадени Наказателни постановления/Заповеди:

 1. „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД за ГПСОВ-Разград, НП № И-11-3941-1/10.11.2023 г., по чл. 69, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда за налагане на ТМС  в размер на 42 358 лв.
 2. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра за ГПСОВ-Силистра, НП № И-11-3940-1/09.11.2023 г., по чл. 69, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда за налагане на ТМС в размер на 123,00 лв.
 3. „Добруджа КИТ“ АД - гр. Исперих, Заповед № И-11-3904-2/08.11.2023 г., по чл. 69б, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда за отмяна на ТМС в размер на 85,00 лв.

       4. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра за ГПСОВ-Тутракан, Заповед № И-11-3934-2/09.11.2023 г., по чл. 69б, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда за отмяна на ТМС в размер на 164,00 лв.

       5. „Фазерлес“ АД - гр. Силистра, Заповед № И-11-3925-3/21.11.2023 г., по чл. 69б, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда за отмяна на ТМС в размер на 85,00 лв.

       6. „Астра грийнплант“ ЕООД - гр. Сливо поле, Заповед № И-11-3938-2/24.11.2023 г., по чл. 69б, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда за отмяна на ТМС в размер на 270,00 лв.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През месец ноември 2023 г. не са установени дни с превишения на нивата на ФПЧ10 в градовете  Русе и Силистра.

Три оператори са предприели действия по преустановяване на замърсяването на водни обекти с отпадъчни води от производствата си.

Своевременно е реагирано по сигнал на ОД на МВР-Разград във връзка с получена куриерска пратка с 605 екземпляра от 45 вида паяци, част от които са включени в Вашингтонската конвенция (CITES).

Бизнеса

През месец ноември 2023 г. са издадени становища, указателни писма и административни акта във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 141 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 3 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 27 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 15 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 10 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 5 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 58 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС/МРРБ, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 6 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 3 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 4 решения за прекратяване на процедури по Глава Шеста от ЗООС;
 • 53 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 3 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредително част „съгласува“.

През отчетния период са издадени, както следва:

- 12 решения за издадени регистрационни документи, от които 6 бр. РД за събиране и транспортиране на отпадъци, едно решение за третиране, четири са прекратени, на един оператор е направен отказ от издаване на регистрация;

В НИСО са утвърдени над 53 работни листи на 17 оператора.

През периода е взето участие в заседания на общо 10 ДПК за приемане на строежи.

Обществеността

На 6 ноември директорът на РИОСВ-Русе и директорите на дирекции в инспекцията проведоха среща с граждани по повод чистотата на въздуха в града. Срещата се проведе по иницатива на активни граждани, организирани чрез социалните мрежи по повод множеството подадени сигнали за неприятни миризми в града през последните месеци.

Коментирани бяха дейността и контрола на  няколко дружества, които хората свързват с миризми на бакелит, органика и др. В своите изложения гражданите поставиха въпроси, свързани с промяна на комплексните разрешителни на операторите, разширяване обхвата на измерваните атмосферни замърсители, промяна в нармативната уредба и др.

Директорът на РИОСВ-Русе постави на дневен ред компетентностите на екоинспекцията, възможностите за реакция на при постъпване на сигнали и ограниченията, които законадателството налага по отношение на контрола за миризмите. Тя пое ангажимент да информира МОСВ за обсъжданите въпроси, като пое ангажимент за провеждане на нова среща, в по-широк кръг, с участието на представители на други институции и  общината за синхронизиране усилията на обществеността на Русе и институциите.

В периода от 07.11.2023 г. до 11.11.2023 г. представители на РИОСВ – Русе участваха в работно посещение в РРумъния, свързано с развитието на екотуризма, запознаване със създадените добри практики и опит в съседната страна.

На 21 ноември РИОСВ-Русе отличи с грамоти и предметни награди участници в Националния конкурс  „Да уловиш мига - 2023 г.“. Конкурсът се организира и провежда за осма поредна година от Основно училище „Отец Паисий“ -  Русе, с партньорството на екоинспекцията.

На 29 ноември с официална церемония беше отбелязано приключването на строителството на обект „Западен канал с преливник“. Събитието се проведе в  Природонаучния музей в с. Сребърна, като участие взеха областният управител на област Силистра, председателят на Общинския съвет, кметът на Община Силистра, кметовете на селата Сребърна, Ветрен и Айдемир, представители на държавни институции, възложителите, строителния надзор и изпълнителите на проекта. С изграждането на това съоръжение приключва проектът „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, изпълняван от РИОСВ-Русе. Общата инвестиция по строителството на обекта е 4 868 005,20 млн. лв. без ДДС, като финансирането е осигурено от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.

През месец ноември са проверени 10 обекта по Договори с ПУДООС, финансирани по проект „Чиста околна среда“ в: село Старо село, 2 броя в град Алфатар, 2 броя в село Чернолик, село Брадвари, град Главиница, град Русе, село Смирненски и село Басарбово.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе през  месец октомври 2023 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец октомври 2023 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 142 проверки, от които 89 са планови, а 53 -  извънредни. Броят на проверените обекти е 131, като 102 са планови и 29 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 70 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

През месец октомври 2023 г. са съставени 9 акта за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ-Русе е издадено едно наказателно постановление, с което на юридическо лице е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 (две хиляди) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил едно споразумение по съставен АУАН на стойност 70 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 4 600,18 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 2 026,00 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 210 лв. От струкурите на НАП през месеца са събрани и приведени 1400,18 лв по имуществени санции.

От получените суми през месец септември 2023 г., на общините през месец октомври 2023 г. са преведени 2 106,40 лв. Най-голяма сума е получила Община Тутракан-970,40 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

 • На 02.08.2023 г. от Пункт №2 (Поток № 1 - пречистени отпъдъчни води) на изход ГПСОВ Исперих е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – „сухо дере“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 25.09.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция и налагане на нова текуща месечна санкция във връзка с установено увеличаване замърсяването на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер на 257 лв и Наказателно постановление за налагане на нова ТМС в размер на 336 лв.

В периода от 01.10 до 31.10.2023 г. е постъпила една жалба в РИОСВ-Русе за задушлива миризма на химически препарати в гр. Русе. Сигналът е основателен по отношение за усещане на краткотрайна миризма, но по време на подаване на сигнала не са установени превишения на нормите на следените атмосферни замърсители, не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух.

В периода от 01.10.2023 г. до 31.10.2023 г. са постъпили общо 671 сигнала, подадени на:

 • зелен телефон на РИОСВ-Русе - 338 бр.;
 • електронна поща – 4 бр.;
 • контактната форма на интернет страницата на РИОСВ-Русе – 302 бр.;
 • централата на РИОСВ – Русе - 14 бр.;
 • на хартия/комуникатор – 12 бр.
 • чрез ССЕВ – 1 бр.

През месец октомври са извършени проверки по четири от постъпилите сигнали през месец септември. Сигналите са основателни, като за констатирано нарушение на условие в КР по един от тях е съставен АУАН на „Линамар Лайт Металс“ ЕООД.

Разпределението на сигналите по общини е както следва: Община Русе – 662; Община Разград - 3; Община Дулово – 1; Община Силистра – 1; Община Тутракан – 1; Община Самуил – 1; Община Бяла – 1; Община Лозница - 1

През месец октомври преобладаващи са сигналите, свързани със усещане на миризми с различен характер, 2 сигнала са за запалени сметища и нерегламентирани дейности с отпадъци, 3 сигнала са по ЗБР и 1 сигнал е по ЗВ.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • неприятни миризми и замърсяване на въздуха, като множеството (около 90%) от постъпилите сигнали са за миризми с различен характер на територията на Община Русе, за които през месеца са извършени проверки на място за установяване на източника им, като е съставен един АУАН и предстои връчване на втори;
 • запалени сметища и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци;
 • намерени в безпомощно състояние птици. През месец октомври е извършена проверка по постъпил сигнал за неспазване на режима на посещения в ПЗ „ Орлова чука“, при която не е констатирано нарушение.

По всички постъпили през месеца сигнали са предприети своевременни действия - извършени са 19 броя проверки, като са проверени 19 обекта на територията на РИОСВ-Русе. Дадени са 6 предписания.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец октомври е изпълнението на годишния план за контролната дейност на Инспекцията, както и предприемане на действия, включително самосезиране за нерегламентирано замърсяване с отпадъци и извършване на извънредни проверки по постъпили многобройни сигнали на граждани за неприятни миризми в град Русе.

През месец октомври е изготвен един писмен отговор по въпрос на общински съветник в гр. Разград във връзка с неприятните миризми в града.

Превантивен контрол

През отчетния период продължава работата по прилагане на обхватен и ефективен превантивен контрол на разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране. По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО, експертите от дирекция ПД са работили по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури.

За 17 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва: за 12 броя инвестиционни предложения е определена процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, за 4 броя планове (3 броя устройствени планове и една стратегия за водено от общностите местно развитие) е определена за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и за 1 брой устройствен план (изменение на общ устройствен план на община) е определена задължителна процедура по ЕО.

Приключени са общо 12 процедури по Глава Шеста на ЗООС, като са постановени съответните решения, както следва: 8 бр. по преценяване необходимостта от ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извърши ОВОСˮ и 4 бр. по преценяване необходимостта от извършване на ЕО, всички с характер „Да не се извършва ЕОˮ. Прекратени са общо 6 процедури, започнали по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които 1 бр. е започнала по реда на Раздел II, а 5 бр. по реда на Раздел III.

Изготвен е един отговор на консултации по чл. 19а от Наредбата за ЕО за частично изменение на Общ устройствен план на Община.

Внесен е един доклад за ЕО за частично изменение на Общ устройствен план на Община и две задания за ОВОС за изграждане на предприятие за обогатяване на каолин и за изграждане на иновативна инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди, като за всичките предстои произнасяне в следващ отчетен период.

Tекущ контрол

През месец октомври 2023 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 19;
 • Проверки по Закона за управление на отпадъците: 72 бр. проверки: 43 планови, от които шест са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 29 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – общо 23 бр. проверки, от които 19 бр. планови проверки (с 11 бр. пробонабирания) и 4 бр. извънредни проверки (с 2 бр. пробонабиране);
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните газове и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – пробонабирания на 2 организирани източници на вредни емисии в 2 обекта;
 • Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 1 бр. планова;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“ и 1 извънредна по сигнал за нарушение в режима на дейности в ПЗ „Орлова чука“;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 2 извънредни проверки за бедстващи защитени екземпляри.

Засилен последващ контрол

През периода са извършвани 6 броя проверки по изпълнение на дадени предписания. Съставени са 2 броя АУАН за неизпълнение на предписания.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец октомври 2023 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пункт за мониторинг - гр. Русе, отчитат 4 дни с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10.  За град Силистра превишения не са отчетени. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра, резултатите от измервания касаят само периода 01.09.- 15.09.2023 г. Останалите данни до края на месец септември, ще са налични към средата на м. октомври. Нивата на всички останали измервани атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 7 планови и 16 извънредни проверки. През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 6 броя Доклади на оператори, за извършени СПИ и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени СНИ. Експертите от направлението са участвали в 2 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Издадени са 5 становища за дирекция Превантивна дейност и относно промяна и актуализация на комплексни разрешителни.

Извършен е емисионен контрол на три пробоотборни точки на три обекта, с източници на емисии отпадъчни газове, заложени в годишния график за контрол на РИОСВ-Русе за 2023 г.

За регистрираните превишения на средноденонощната норма на ФПЧ10 за град Русе,  съществен принос има сухото време и локалните пожари, и горивни процеси на територията на Република Румъния и в околностите на Русе.

Във връзка с постъпилите сигнали, директорът на РИОСВ-Русе е издал заповеди за извършване на обходи/контролни проверки след работно време от служители на РИОСВ-Русе.  Към екипите са участвали и представители на община Русе. Експертите на РИОСВ-Русе, са извършили 15 извънредни проверки/обходи в различни райони на територията на град Русе, в тъмната част на денонощието. Миризми с промишлен характер на територията на жилищните квартали на града не са потвърждавани, което показва краткотрайността на преминаването и усещането на миризми през различните части на града.

Данните от пунктовете за КАВ в гр. Русе: АИС „Възраждане“и МАС на РЛ Русе, разположена на територията на Втора РС ПБЗН в Източна промишлена зона на град Русе не отчитат превишения на следените органични замърсители – бензен, толуен, ксилен, метанови и неметанови органични вещества.

От Община Русе са предоставени в РИОСВ – Русе данни за средночасовите концентрации на следените от общинската станция за КАВ в кв. „Здравец – север“ органични замърсители – бензен, толуен, ксилени, крезоли, фенол и нафтален. При преглед на данните за месец септември не са констатирани превишения на ПДК на тези замърсители, определени в Наредба № 14/1997 г.  за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места.     

Шум

През месец октомври 2023 г. е извършена 1 контролна проверка, във връзка с емисионен контрол по фактор „шум“ на „Ирим” ООД. Не са установени превишения в регламентираните норми, не са давани предписания.

В РИОСВ – Русе са постъпили три броя Доклади с резултати от извършени СПИ по фактор „шум“, на: зърнобаза „БГ Агро ТК“ ЕООД – гр. Разград, „Непал 10“ ЕООД – с. Щръклево и „Първи май“ АД – с. Ситово. При преглед на информацията и протоколите от измерване не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум.

Изготвени са 6 вътрешни становища на оператори: „АА Фарма“ ЕООД, „Грийнбърн“ ЕООД, „Агроинфра“ ООД, „Еберспехер България“ ЕООД, „Ватия Кварц“ АД и Регионално депо за опасни и неопасни отпадъци – гр. Русе.

Води

През месец октомври 2023 г. са извършени общо 29 контролни проверки на обекти, както следва: 18 бр. самостоятелни планови, от които 11 бр. с пробонабиране на: „Водоснабдяване Дунав” ЕООД - Разград, ГПСОВ  на гр. Разград, „Водоснабдяване и Канализация” ООД - гр. Силистра, ГПСОВ на гр. Силистра, „Фазерлес” АД - град Силистра, „Водоснабдяване и Канализация” ООД - гр. Силистра, ГПСОВ на гр. Тутракан, „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра, ГПСОВ на гр. Главиница, „Калатея” ООД - гр. Силистра, млекопреработвателно предприятие в с. Белица, Община Тутракан, „Водоснабдяване Дунав” ЕООД, гр. Разград, ГПСОВ на гр. Кубрат, „Водоснабдяване Дунав” ЕООД - Разград, ГПСОВ  на гр. Лозница, „Дестан” ЕООД, гр. София, млекопреработвателно предприятие в с. Искра, община Ситово, „Екопродукт“ ЕООД, с. Попина, община Ситово, кланница и месопреработвателно предприятие в с. Ситово, „Интер ЕС 2000“ ЕООД, с. Ситово,  млекопреработвателно предприятие в с. Ситово.

Участие в една планова комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Оргахим” АД – гр. Русе, производство на вододисперсни бои в гр. Русе

Извършени са 10 бр. извънредни проверки на обекти: две проверка по сигнали с пробонабиране на отпадъчни води на ГПСОВ-Русе и „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе,  две извънредни проверки на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград  и Община Дулово за съставяне на АУАН по ЗВ, три проверки за връчване на констативни протоколи по чл.69 от ЗООС на „Калатея” ООД - гр. Силистра, „Добруджа Кит“ АД, гр. Исперих и „Водстрой” АД, гр. Разград, проверка с пробонабиране на отпадъчни води по молба по чл.69б от ЗООС на „Астра Грийнплант“ ЕООД, гр. Сливо поле, извънредна проверка по сигнал за замърсяване на водите на подземен кладенец в с. Трапище, Община Лозница и извънредна проверка с обход на поречието на река Бели лом в землищата на с. Дряновец и с. Гецово по сигнал за замърсяване на водите на реката.

Експерти са участвали в проверки по условията на издадени КР на 2 бр. обекта „Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Бяла и „Оргахим Резинс” АД – гр. Русе

 При проверките на операторите са дадени 6 бр. предписания. Съставени са 2 броя  АУАН на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД и Община Дулово за установено нарушение на Закона за водите при експлоатацията на ГПСОВ Разград и ГПСОВ Дулово

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 1 бр. Заповед за отмяна на ТМС и наказателно постановление на налагане на нова ТМС на Община Исперих, за експлоатацията на ГПСОВ Исперих.

През месец октомври са постъпили в РИОСВ – Русе 2 сигнала за замърсяване на околната среда с отпадъчни води.

 • Сигнал за замърсен кладенец в село Трапище, Община Лозница.

Кладенецът се намира в селото и се използва за напояване на животни. Водата в кладенеца е замърсена и достъпът до него е ограничен от кмета на населеното място. Гражданска защита на място са взели проби от водата. В района не функционират промишлени обекти, които да формират отпадъчни води. Сигналът е препратен за решаване по компетентност до БД „Черноморски район“.

 • Сигнал за наличие на бяло оцветяване на води в река Бели Лом в района на село Дряновец.

Извършена е проверка с обход на поречието на река Бели Лом в района на село Дряновец, село Гецово и ГПСОВ-Разград. Не е установено наличие на бяло оцветяване във водите на реката. Констатирано е помътняване на водите на река Бели Лом по всички обходени места, което се обуславя от изпускането на непречистени отпадъчни води от ГПСОВ-Разград, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на пречиствателните съоръжения, за което писменно е  уведомена РИОСВ-Русе.

През месец октомври приоритетите в направлението са били следните:

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- изготвяне на информация зя производствени обекти в град Разград във връзка с многобройни сигнали за наличие на миризми в града. Информацията е по искане на Районна прокуратура Разград

- потвърждаване на отчетни данни за големи и средни ВиК оператори за качеството на отпадъчните води през 2022 г.

- становища за ПД – 5 бр.;

- кореспонденция с други институции.

Почви

През месец октомври 2023 г. по компонент „Почви” са извършени три планови проверки на: кметство с. Айдемир, Община Силистра, рекултивирано депо за ТБО в с. Айдемир; „Пътперфект Т” АД - град Силистра, кариера „Богорово“ в  землището на с. Богорово, Община Силистра и „Чубуров” ЕООД, с. Пиргово, Община Иваново, интензивно отглеждане на кози в с. Пиргово.

Експертът е участвал в извършването на една проверка по изпълнение на условия по издадени комплексни разрешителни. Работено е по утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъците, издаването на документи по Закона за управление на отпадъците, както и по преписки по процедури по Глава Шеста от Закона за опазване на околната среда.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо две извънредни контролни проверки.

Двете проверки са по сигнали за два екземпляра в безпомощно състояние. С нарочно разпореждане на Директора на РИОСВ-Русе един екземпляр от вида черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) и един екземпляр от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора.

През месеца са издадени 3 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.) за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Закон за лечебните растения

През отчетния период няма регистрирани книги за билки, нито са били организирани нови билкозаготвителни пунктове.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки (31 за месец октомври) на ПР „Сребърна“.  

Във връзка с постъпил сигнал за нарушение на режима на ПЗ „Орлова чука“ е извършена една извънредна проверка. Сигналът е за посещения на групи, наброяващи повече от 15 човека в пещерата. По време на проверката (умишлено е избран почивен ден за извършването й) са проследени влизанията и излизанията на общо три групи, състоящи се съответно от: 15, 15 и 13 човека. Не е установено нарушаване на режима на дейности, регламентиран със заповедта за обявяване на защитената територия.

 Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 72 бр. проверки: 43 планови, от които шест са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 29 извънредни, както следва: 7 бр. по сигнали, 1 бр. по писмо на оператор,  4.бр. самосезиране,   4 бр. проверки- по писмо на МОСВ, 2 бр. по писмо на РИОСВ-София,  5 бр. – по изпълнение на предписание, 3 бр. по писмо на МВР, 3 бр. по искане на ДАНС. Дадени са 12 задължителни предписания. Съставени са общо 5 бр. АУАН - 4 бр. АУАН по Закона за управление на отпадъците –един за неводене на отчетност в НИСО, един за транспортиране на  отпадък, който не е включен в регистрационния документ по чл. 35 от ЗУО, два за нерегламентирано третиране на отпадъци и 1 бр. АУАН по ЗООС - за неизпълнено предписание.

Основните дейности през месеца бяха: извършване на  проверки по план и проверки по постъпили сигнали. Във връзка с писмо на МОСВ за предоставяне на информация са извършени проверки на площадки за третиране на тектилни отпадъци. Предстои извършване на такива и  през следващия месец.

Експерти от направлението са участвали в шест проверки по условия в издадени комплексни разрешителни и са били водещи на три проверки по компоненти и фактори на околната среда. При извършена съвместна проверка на „Пътно строителство“ АД е установено, че същото не попълва отчетност в НИСО и на дружеството е съставен АУАН.

По искане на МОСВ, във връзка с писмо на ГД „Национална полиция“ експерти на РИОСВ-Русе са осигурили съдействие на органите на МВР при извършване на проверки, насочени срещу незаконен превоз и управление на отпадъци. Извършени са проверки в областите Русе, Разград и Силистра.

При съвместна проверка с представители на ОД МВР-Силистра е установено нерегламентирано третиране на ИУМПС, за което предстои съставяне на АУАН.

През периода са изготвени и изпратени:

- писмо до ИАОС относно участие в обучение;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

-писмо до МИОСВ за отмяна на дадено предписание на „Сириус стар БГ“ ЕООД

- писмо до МОСВ за инвентаризация на банковите гаранции.

През отчетния период са получени 8 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Извършени са 7 проверки по сигнали, като три от проверките са по самосезиране, един за горене на отпадъци и 5 бр. за замърсени с отпадъци терени.

При извършена проверка на терен, замърсен със строителни отпадъци, разположен в гр. Русе,  бившия екарисаж,  е установено, че се извършва нерегламентирано третиране на отпадъци. На двамата собственици на имота „Химкомерс 2009“ и „Венидан“ са съставени по 1 бр. АУАН за  нарушение на ЗУО.

При извършена съвместна проверка с представител на община Русе по самосезиране се установи, че  в частен терен се съхраняват опасни и неопасни отпадъци, собственост на „Лумакс транс“ ЕООД, без за същите да е проведена процедура по класифициране. Предстои съставяне на АУАН на дружеството.

Извършена е извънредна проверка съвместно с БДДР-Плевен, относно подаден сигнал от МОСВ с вх. № 94-00-876/15.09.2023 г. за паднали дървета и затлачено с отпадъци корито на река Русенски Лом. Не е установено наличие на отпадъци и сигналът е неоснователен.

По отношение на сигнал, подаден месец септември  за с. Караманово, община Ценово е извършена извънредна проверка по компонет „Въздух“ и фактор „Отпадъци“. Установено е, че се извършва нерегламентирана форма на третиране на отпадъци. Дадени са предписания със срок на изпълнение. Предстои съставяне на АУАН на дружеството.

По сигнал от предходни месеци, постъпил в инспекцията за изхвърлени строителни отпадъци в покрайнините на с. Севар, община Кубрат предстои извършване на проверка през ноември за изпълнение на предписание, относно почистване на установен замърсен терен.

Извършена е съвместна проверка с представители на община Силистра на сигнал от Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) – Силистра, подаден от г-н Здравко Миланов, управител на РОЦ Добрич & Силистра, относно установено нерегламентирано сметище в близост до сервитут на въздушен електропровод на ВЕЛ 20 kV в землището на с. Срацимир. Установено, е че сигналът е основателен и на общината са дадени прадписания за почистване на замърсения терен. Предстои проверка за изпълнение на даденото предписание.

Във връзка с постъпил сигнал за горене на отпадъци, е извършена проверка на дестилерия в гр. Русе, кв. „Тракция“. Не е констатирано нерегламентирано изгаряне на отпадъци.

Всички останали сигнали са във връзка с нерегламентирано изхвърлени отпадъци и запалени на територията на населените места битови отпадъци, които са препратени по компетентност на кметовете на общини.

Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили общо 10 планови проверки, от които 4 са самостоятелни и 6 са комплексни по компоненти и фактори на околната среда. Дадени са общо 18 предписания. Извършено е разпломбиране на склад за боеприпаси на „Дунарит“ АД, намиращ се в землището на с. Долно Абланово, Община Русе.

При осъществяване на горепосочените комплексни проверки, са извършени и 3 проверки по ЗОПОЕЩ.  През отчетния период не са съставени АУАН за констатирани нарушения.

Изготвени са 4 вътрешни експертни становища, във връзка с преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционни предложения (ИП).

Експерти от направлението са взели участие в 2 държавни приемателни комисии.  

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени три планови проверки. Проверени са 2 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 1 бр. Становище по ЕО, постановени, по реда на Глава Шеста на ЗООС. В резултат на осъществения контрол е установено, че двете инвестиционни предложения, за които са били проведени процедури по ПНОВОС са реализирани. По отношение на Становището по ЕО, в РИОСВ-Русе е внесен доклад за наблюдение и контрол при прилагането на ОУП, който е одобрен с писмо. Не са констатирани нарушения от компетенциите на експертите от Дирекция ПД.

Проведена е една извънредна проверка във връзка с текуща процедура по глава шеста на ЗООС.

Експерти от Дирекция „Превантивна дейностˮ са взели участие в 7 броя ДПК на различни обекти.

Комплексни разрешителни

През месец октомври са извършени общо 6 проверки (5 планови и една извънредна) на оператори с издадени комплексни разрешителни на: „Линамар Лайт Металс Русе” ЕООД - гр. София, производство на алуминиеви автомобилни части в гр. Русе; „Птицеферма Бяла” ЕООД, гр. Бяла, интензивно отглеждане на птици в гр. Бяла; „Айлин Дизайн” ЕООД, гр. Разград, интензивно отглеждане на птици в с. Дянково, Община Разград; Община Бяла, Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Бяла; „Оргахим Резинс” АД – гр. Русе - производство на смоли, лакове и лепила в гр. Русе и „Лубрика” АД - гр. Русе, преработка на отработени масла в гр. Русе

Дадени са общо 8 предписания. На „Линамар Лайт Металс Русе” ЕООД е съставен един АУАН за констатирано нарушение на условие в КР, свързано с разпространение на миризми извън площадката на предприятието. На „Айлин Дизайн” ЕООД, гр. Разград е връчена покана за съставяне на АУАН.

Изготвени са 2 становища по процедура по издаване на комплексно разрешително на оператор Община Русе за ,,Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” и по актуализация на КР на „Балканцинк“ ЕООД.

Изпратени са писмени предписания по чл. 14, ал. 4 от ЗООС на всичките 11 оператори с КР на територията на Община Русе, за създаване и предоставяне на линк към контактна форма, на интернет страницата на всяко дружество, за получаване на сигнали и жалби на граждани от дейността на площадката с КР, във връзка с изпълнение на Условия 9.4.2.  Предстои осъществяването на контрол.

Одобрени са 3 плана за мониторинг по условия в КР и 2 са върнати за корекции и допълнения.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец октомври 2023 г. са извършени осем контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Нинахим” ЕООД- гр. Русе, производство на бои и лакове в с. Червена вода, Община Русе (по компонент въздух, фактор ОХВ, ЗОПОЕЩ и ПД), „Полибитум” ЕООД, гр. Русе, производство на битумни продукти в гр. Русе (по компонент въздух и фактор ОХВ и ЗОПОЕЩ) „Мегахим” АД - гр. Русе, производство на бои в гр. Русе (по компонент въздух и фактори отпадъци и ОХВ), „Пътно строителство” - град Разград, бетонов възел и асфалтова база в гр. Разград (по компонент въздух и фактор отпадъци), „Газово дружество Русе” ЕООД, гр. Русе (наемател на „Линде газ България” ЕООД, гр. Стара Загора), складова база за съхранение и търговия с промишлени газове в гр. Русе (по фактор ОХВ и ЗОПОЕЩ), „Оргахим” АД – гр. Русе, производство на вододисперсни бои в гр. Русе (по компоненти въздух и води и фактори отпадъци и ОХВ), ЗММ „Стомана” АД - град Силистра, металообработващо предприятие в гр. Силистра (по компонент въздух и фактор отпадъци) и „Спарки Русе 2020“ ЕАД, гр. Русе, металопреработващо предприятие в гр. Русе (по компонент въздух и фактори отпадъци и ОХВ)

При проверките са дадени общо 14 бр. предписания. Съставен е един АУАН на оператор за нарушение на ЗУО.

През месец октомври е извършена извънредна съвместна проверка на производствена база за пелети в гр. Бяла. На оператора са дадени 5 броя предписания, изпълнението на които, е проверено от експерти на направление отпадъци.

СЕВЕЗО

През месец октомври са извършени 3 планови проверки на следните оператори: „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД - гр. Русе, производство на биодизел в гр. Русе; „Бореалис Л.А.Т. България" ЕООД, гр. София, складова база за ПРЗ в с. Долна студена, Община Ценово и  „Семпе 2” ООД - гр. Разград, складова база за ПРЗ и торове в гр. Разград.

Дадени са 6 предписания от извършените проверки на място.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

АУАН, НП и ПАМ

Съставени АУАН през отчетния период:

 1. „Лимар Лайт Металс Русе“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002845/05.10.2023 г. – не е изпълнил условие в КР, нарушение по чл. 123в, т. 2 съгласно Закона за опазване на околната среда.
 2. Община Дулово, гр. Дулово, АУАН № 0002289/10.10.2023 г. – изхвърля отпадъчни води във воден обект в нарушение на ИЕО, нарушение по чл. 200, ал. 1, т. 6 съгласно Закона за водите.
 3. „Меги Транс“ ЕООД, гр. Бургас, АУАН № 0002473/13.10.2023 г. – транспортира отпадък, който не е включен в регистрационния документ по чл. 35 от ЗУО, нарушение по чл. 136, ал. 2, т. 4, пр. 2-ро съгласно Закона за управление на отпадъците.
 4. „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград, АУАН № 0002691/18.10.2023 г. – изхвърля отпадъчни води във воден обект в нарушение на ИЕО, нарушение по чл. 200,, ал. 1, т. 6 съгласно Закона за водите.
 5. С.А. – вр.и.д. кмет - Главиница, гр. Главиница, АУАН № 0002865/26.10.2023 г. – не е изпълнено дадено задължително предписание, нарушение по чл. 166, т. 3, съгласно Закона за опазване на околната среда.
 6. „Пътно строителство“ АД, гр. Разград, АУАН № 0002474/27.10.2023 г. – не попълва генерираната в НИСО електронна отчетна книга, нарушение по чл. 8, ал. 2, т.6, вр. чл. 48 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 7. „Химкомерс 2009“ ЕООД, гр. Ямбол, АУАН № 0002826/27.10.2023 г. – третира /съхранява/ отпадъци, без да притежава документ по чл. 35 от ЗУО, нарушение по чл. 136, ал. 2, т. 3, съгласно Закона за управление на отпадъците.
 8. „Венидан“ ЕООД, с. Николово, АУАН № 0002827/27.10.2023 г. – третира /съхранява/ отпадъци, без да притежава документ по чл. 35 от ЗУО, нарушение по чл. 136, ал. 2, т. 3, съгласно Закона за управление на отпадъците.
 9. „Термолиз“ ЕООД, гр. Пловдив, АУАН № 0002846/26.10.2023 г. – не е изпълнено дадено задължително предписание, нарушение по чл. 166, т. 3, съгласно Закона за опазване на околната среда.

Издадено Наказателно постановление:

 1. „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД , гр. Разград, НП № 54/23.10.2023 г.,  по чл. 200, ал. 1, т. 43, вр. 126, ал. 1 от Закона за водите, в размер на 2 000 лв. – като оператор на ГПСОВ, не я поддържа в техническа и експлоатационна изправност и не осъществява непрекъснатата и нормална експлоатация с оглед пречистването на отпадъчните води, формирани от канализационната система на гр. Разград.

 Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключено едно споразумение през м. октомври 2023 г. на:

 1. А.А., с. Боил, община Дулово, област Силистра, по съставен АУАН № 0002649//25.09.2023 г. – нарушил е забрана за разораване на пасища и превръщането им в обработваеми земи, нарушение по чл. 124 съгласно Закона биологичното разнообразие, в размер на 100,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 70,00 лева.

Писмено предупреждение:

            На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе  са издадени  две писмени предупреждения:

 1. „Агро Инфра“ ЕООД, с. Острово, община Завет, област Разград, ПП № 16/02.10.2023 г., по съставен АУАН № 0002017/08.09.2023 г. – не е представил документация удостоверяваща изпълнението на условия в КР.
 2. „Зо-Зам“ ЕООД, с. Йонково, община Исперих, област Разград, ПП № 17/26.10.2023 г., по съставен АУАН № 0002616/02.05.2023 г. – не е годишен доклад за изпълнение на дейностите по КР в срок.

Резолюция за прекратяване:

Прекратени административонаказателни процедури на основание чл. 54 от ЗАНН през отчетния период – няма.

ПАМ:

На основание чл. 160, ал. 1, вр. чл. 158, т. 4, вр. чл. 159, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, през отчетния период няма наложени принудителни административни мерки /ПАМ/.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През месец октоври 2023 г. не са установени дни с превишения на нивата на ФПЧ10 в град Силистра.

Във връзка с многобройните сигнали на жители на град Русе за разпространение на неприятни химически миризми, по възлагане на РИОСВ – Русе, Мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория Русе към ИАОС извръши 72 часово измерване на КАВ в района на РУ „Ангел Кънчев“. Получените резултати не отчетоха превишения на следените от станцията органични замърсителите: бензен, толуен и ксилен, въпреки че в периода на измерването са постъпвали сигнали от района, където е бе поставена станцията.

На два ВиК оператора са съставени АУАН за нарушения на Закона за водите за установени нарушения при експлоатация на градски пречиствателни станции.

Почистени са замърсени с отпадъци терени, по изпълнение на дадени предписания.

Бизнеса

През месец октомври 2023 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 165 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 2 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 12 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 17 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 12 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 1 указателно писмо за провеждане на задължителна процедура по ЕО;
 • 4 указателно писмо за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 68 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС/МРРБ, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 8 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 4 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 6 решения за прекратяване на процедури по Глава Шеста от ЗООС;
 • 26 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;
 • 4 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредително част „съгласува“;
 • 3 броя Решения за прекратяване на процедури по оценка за съвместимост, на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (за две от решенията) и чл. 11, ал. 2 от Наредбата за ОС (за едно от решенията).

През отчетния период са издадени, както следва:

- 8  бр. регистрационни документи  7 бр. РД за събиране и транспортиране на отпадъци и 1 бр. решения  за третиране;

- 1 бр. разрешение за дейности с отпадъци;

В НИСО са утвърдени над 35 работни листи на 27 оператора.

През периода е взето участие в заседания на общо 17 ДПК за приемане на строежи.

Обществеността

На 5 октомври 2023 г., директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова даде извънреден брифинг по повод съставянето на акт за установяване на административно нарушение на „Линамар Лайт Металс Русе” ЕООД. По време на срещата с журналисти инж. Христова представи  контролната дейност на инспекцията през септември.

Екоинспекцията е сезирала Районна прокуратура-Русе за „Линамар Лайт Металс Русе” ЕООД, както и ще проследи стриктно изпълнението на предписанията за работа на част от инсталациите само през светлата част на денонощието.

На 12.10.2023 г., в Информационния център на инспекцията е откприта изложба „Магията на реката и морето“.Пътуващата изложба се състои от  фото-картини, които са част от отличените творби в проведения през месец юни on-line конкурс за рисунка на тема: „Приказният свят на природата“. Той е организиран от СНЦ „Дунавско сияние“ по проект, финансиран от Община Русе.

През октомври 2023 г., РИОСВ-Русе представи проектът „Събирай – рециклирай“ в ДГ № 5 „Незабравка“, ДГ № 7 „Васил Левски“ в град Разград  и ДГ „Осми март“ в село Дянково. В групи от прeдучилищен етап на образование в детските зеведения е изнесена презентация за ползите от разделното събиране на отпадъците от опаковки за природата и човека. Всяко заведение получи комплект, съдържащ три цвята контейнери, обозначени със символа за рециклиране, стикери и карти за игра на предмети, които трябва да се изхвърлят в съответния цветен кош, както и указателно табло. Тъй като Община Разград има сключен договор с „Екобулпак България“ АД, от дружеството предоставиха безвъзмездно на децата игри за колективно забавление, брошурки и индивидуални магнитчета, с пожелание всеки ден да полагат малко усилие, за да пазят заобикалящата ги среда чиста и приветлива. С проекта „Събирай – рециклирай“ инспекцията участва в националната програма „Mладежи за околната среда” на Министерството на околната среда и водите. Подобни инициативи бяха реализирани по-рано тази година в детски заведения в областните градове Русе и Силистра.

В края на октомври експертът по биологично разнообразие в ПР „Сребърна“ Момчил Петров взе участие в субрегионална среща в град Котор (Черна гора). Срещата е организирана от офиса на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО във Венеция. Целта на форума е, да се обсъдят идеи и предложения във връзка с изготвянето на регионален план за действие за Северна Америка и Европа за обектите на Конвенцията за световното наследство. Участие в срещата са взели представители на Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Кипър, Гърция, Черна гора, Малта, Северна Македония Молдова, Румъния, Сърбия, Словения и  Турция.

Експертът на ПР „Сребърна“ е бил включен в работната група за обсъждане на превенцията на риска от бедствия и смекчаването на последиците от тях в контекста на обектите на световното наследство.

Експерт от отдел „КПКЗОХВ“ е участвал в заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове към Областния управителна област Русе.

През месец октомври са извършени проверки на 2 обекта по Договори с ПУДООС, финансирани по проект „Чиста околна среда“: 1. Възстановяване и ремонт на площадка за мини футбол в с. Мъдрево, общ. Кубрат и 2. Изграждане на детска площадка в с. Стамболово, общ. Сливо поле.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе през месец септември  2023 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец септември 2023 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 123 проверки, в т.ч. планови 70 бр., а 53 бр. са извънредни. Броят на проверените обекти е 102, като 74 са планови и 28 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 39 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

През месец септември 2023 г. са съставени 6 атка за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 6 бр. наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 21 000 (двадесет и една хиляди) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил две споразумения по съставени АУАН на обща стойност 210 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 9  600 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 2 633,00 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 70 лв. От струтурите на НАП през месеца са събрани и приведени 1000 лв по имуществени санции.

От получените суми през месец август 2023 г., на общините през месец септември 2023 г. са преведени 1 986,03 лв. Най–голяма сума е получила Община Тутракан– 1 232,80 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

На 17.08.2023 г. от изходна шахта на смесен поток пречистени производствени отпъдъчни води, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води от площадката на „Астра Грийнплант“ ЕООД, гр. Сливо поле е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 20.09.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ-Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция и налагане на нова текуща месечна санкция във връзка с установено увеличаване замърсяването на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер на 20 лв и Наказателно постановление за налагане на нова ТМС в размер на 689 лв.

През периода от 01.09 до 30.09.2023 г. една жалба в РИОСВ-Русе за незаконно сметище на територията на гр. Русе. След извършена проверка от експерти на РИОСВ-Русе е констатирано, че жалбата е основателна, дадено е предписание на община Русе за почистване на замърсения терен.

От 01.09.2023 г. до 30.09.2023 г. са постъпили общо 724 сигнала, подадени на:

 • зеления телефон на РИОСВ-Русе - 301 бр.;
 • електронна поща – 13 бр.;
 • контактната форма на интернет страницата на РИОСВ-Русе – 359 бр.;
 • централата на РИОСВ - Русе - 8 бр.;
 • на хартия/комуникатор – 43 бр.

От тях 11 са препратени по компетентност, 658 са основателни и 51 са неоснователни.

По четири от постъпилите сигнали предстои извършване на проверки през месец октомври.

Разпределението на сигналите по общини е както следва: Община Русе - 667; Община Разград - 43; Община Лозница-1; Община Главиница - 2; Община Ситово - 1; Община Иваново - 3;                        Община Бяла  3; Община Ценово - 2; Община Исперих – 1; Община Цар Калоян – 1; Община Сливо поле – 1.

През месец септември преобладаващи са сигналите-над 90%, за усещане на неприятни миризми в градовете Русе и Разград, 12 сигнала са за запалени сметища и нерегламентирани дейности с отпадъци, 10 сигнала по ЗБР, както и 1 сигнал по ЗВ.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • неприятни миризми и замърсяване на въздуха, като множеството от постъпилите сигнали са за неприятна миризма от късните часове на денонощието на територията на град Русе, както и в гр. Разград;
 • запалени сметища и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци;
 • намерени в безпомощно състояние птици, както и за нерегламентирана сеч на дървесна растителност на територията на пасища в землищата на селата Копривец и Пет кладенци, община Бяла, както и нерегламентирано почистване на поземлени имоти в землището на с. Божичен, Община Иваново

По всички сигнали са предприети действия извършени са 20 броя проверки, като са проверени 16 обекта на територията на РИОСВ-Русе. Дадени са 13 предписания.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец септември е изпълнението на годишния план за контролната дейност на Инспекцията, както и предприемане на действия, включително самосезиране за нерегламентирано замърсяване с отпадъци и извършване на извънредни проверки по постъпили сигнали на граждани за неприятни миризми в градовете Русе и Разград.

През месец септември е изготвен един писмен отговор по парламентарно питане във връзка с неприятните миризми в град Русе.

Като проблем в контролната работа може да се посочи големият брой сигнали, които се подават от едни и същи лица по един и същи проблем, като се визират краткотрайни неприятни миризми в рамките на 5-10 минути. Не са редки случаите, в които при своевременно реагиране от страна на екип на Инспекцията, наличието на такива миризми не може да бъде потвърдено, поради което сигналът се отчита като основателен за момента на подаването му и неоснователен в момента на проверката. Съответно измерванитята за качество на атмосферния въздух показват, че няма превишения на следените показатели. Изразходва се финансов, времеви и човешки ресурс, но няма нормативна регламентация за действията, които следва да се предприемат спрямо подателите, когато след проверка, или измервания, резултатите показват, че няма замърсяване, т.е. сигналите са неоснователни.

Друг проблем е неполучаване на кореспонденция, включително и предписания на адрес по съдебна регистрация, от законните представители на юридическите лица, които не са български граждани и не живеят в страната. В подобни случаи, често органите на МВР отказват съдействие.

Друг проблем остава краткият срок за изготвяне на отговори по парламентарни питания или други текущи въпроси.

Превантивен контрол

През отчетния период продължава работата по прилагане на обхватен и ефективен превантивен контрол на разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО, експертите от дирекция ПД са работили по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури.

За 12 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, като за 7 от тях следва да се прецени необходимостта от извършване на ОВОС, за едно ИП е определена процедура по задължителна ОВОС, две предложения са изпратени на последваща процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, а за други две е определена задължителна процедура по ЕО. 14 процедури са финализирани с издаване на съответните решения, както следва: 11 бр. по преценяване необходимостта от ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извърши ОВОСˮ,  3 бр. по преценяване необходимостта от извършване на ЕО, всички с характер „Да не се извършва ЕОˮ. Прекратени са 3 процедури, започнали по реда на Глава Шеста от ЗООС.

През отчетния период е изготвен един отговор на Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Лозница.

Tекущ контрол

През месец септеври 2023 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 21
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 45 бр. проверки: 27 планови, от които две са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 18 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – общо 16 бр. проверки, от които 12 бр. планови проверки (с 6 бр. пробонабирания) и 4 бр. извънредни проверки (с 1 бр. пробонабиране);
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните газове и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – пробонабирания на 3 организирани източници на вредни емисии в 3 обекта.
 • Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 4 бр. планови
 • Проверки по Закона за защитените територии – 30 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“.
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 планова проверка на колекция екземпляри в с. Сейдол, община Лозница и 10 извънредни, както следва: 2 по сигнали за сеч/унищожаване на растителност; 1 на физическо лице, размножаващо папагали; 5 за защитени екземпляри; 1 по сигнал за намерени мъртви патици и 1 по разрешително за преместване на щъркелово гнездо.
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 2 планови и 1 извънредна на пунктове и община.

Засилен последващ контрол

През периода са не са извършвани  проверки по дадени предписания. За неизпълнени предписания, относно дейности с отпадъци през месец август, на един оператор са съставени 6 бр. АУАН през месец септември.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец септември 2023 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пункт за мониторинг - гр. Русе, отчитат 4 дни с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10.  За град Силистра превишения не са отчетени. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра, резултатите от измервания касаят само периода 01.09.- 15.09.2023 г. Останалите данни до края на месец септември, ще са налични към средата на м. октомври. Нивата на всички останали измервани атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 7 планови и 16 извънредни проверки. През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 6 броя Доклади на оператори, за извършени собствени периодични измервания (СПИ) и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени Собствени непрекъснати измервания (СНИ). Експертите от направлението са участвали в 2 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Издадени са 5 становища за дирекция «Превантивна дейност» и относно промяна и актуализация на комплексни разрешителни.

Извършен е емисионен контрол на три пробоотборни точки на три обекта, с източници на емисии отпадъчни газове, заложени в годишния график за контрол на РИОСВ-Русе за 2023 г.

За регистрираните превишения на средноденонощната норма на ФПЧ10 за град Русе,  съществен принос има сухото време и локалните пожари, и горивни процеси на територията на Република Румъния и в околностите на Русе.

В периода от 4 до 27 септември, в РИОСВ-Русе, са постъпили общо 546 сигнала за миризми, оприличавани на: изгоряла пластмаса, силна химическа миризма на отработени масла, миризма на бакелит, дразнеща химическа миризма с индустриален произход, хлор, изгоряло и лекарства, бензин, мазут или подобен нефтопродукт. Сигналите са регистрирани приблизително по едно и също време, в часовия интервал от 20:00 до 23:00 часа, и сутрин от 05:00 до 08:00 часа.

Във връзка с постъпилите сигнали, директорът на РИОСВ-Русе е издал заповеди за извършване на обходи/контролни проверки след работно време от служители на РИОСВ-Русе.  Към екипите са участвали и представители на община Русе. Експертите на РИОСВ-Русе, са извършили 15 извънредни проверки/обходи в различни райони на територията на град Русе, в тъмната част на денонощието. Миризми с промишлен характер на територията на жилищните квартали на града не са потвърждавани, което показва краткотрайността на преминаването и усещането на миризми през различните части на града.

Данните от пунктовете за КАВ в гр. Русе: АИС „Възраждане“и МАС на РЛ Русе, разположена на територията на Втора РС ПБЗН в Източна промишлена зона на град Русе не отчитат превишения на следените органични замърсители – бензен, толуен, ксилен, метанови и неметанови органични вещества.

От Община Русе са предоставени в РИОСВ – Русе данни за средночасовите концентрации на следените от общинската станция за КАВ в кв. Здравец – север“ органични замърсители – бензен, толуен, ксилени, крезоли, фенол и нафтален. Пре преглед на данните за месец септември не са констатирани превишения на ПДК на тези замърсители, определени в Наредба № 14/1997 г.  за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места.     

Шум

През месец септември 2023 г. са извършени 4 контролни проверки, във връзка с емисионен контрол по фактор „шум“. При проверката на „Алимет“ ООД - гр. Бяла е дадено задължително предписание със срок за изпълнение до 31.10.2023 г.

В РИОСВ – Русе е постълил един Доклад с резултати от извършени СПИ по фактор „шум“, на: „Автомагистрали – Черно море“ АД – обект в с. Бъзън, община Русе. При преглед на информацията и протоколите от измерване не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум.

Изготвени са две вътрешни становища на: постъпило Искане за издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС за ИП „Закупуване на ветрогенератор до 100 kW и батерии за съхранение на ел. енергия до 500  kW”, с. Шуменци, с възложител „АА Фарма“ ЕООД и Заявление за издаване на комплексно разрешително на „И-Уейст Силистра” ЕАД.

Изготвено е предложение на Годишен график за провеждане на мониторинг по фактор „шум“ за 2024 г.                                                                                              

Води

През месец септевмри 2023 г. са извършени общо 16 бр. контролни проверки на обекти, както следва:

12 бр. самостоятелни планови, от които 6 бр. с пробонабиране на: „Пилко“ ЕООД,гр. Разград, „Водстрой“ АД, гр. Разград, „Тракция“ АД, с Самуил, Област Разград, „ХКК“ АД, гр. Исперих, „Добруджа КИТ“ АД, гр. Исперих и„Борисов-син” ЕООД - с. Старо селище, млекопреработвателно предприятие в с. Лъвино, община Исперих

Участие в 2 бр. планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на „Добруджа Кит”  АД - гр. Исперих, производство на метални изделия в гр. Исперих, и „Борисов и син“ ЕООД.

Извършени са 4 бр. извънредни проверки на обекти: една проверка по сигнал с пробонабиране на отпадъчни води на ГПСОВ-Разград, една извънредна проверка на „Биовет“ АД, клон Разград за обследване с цвят на канализационната мрежа на площадката и две проверки за връчване на констативни протоколи по чл.69 от ЗООС на Община Исперих за ГПСОВ-Исперих

Експерти са участвали в проверки по условията на издадени КР на 2 бр. обекта „Каменовско пиле” ООД, с. Каменово, Община Кубрат, интензивно отглеждане на птици в с. Каменово, Община Кубрат и „Биовет” АД - гр. Пещера, клон Разград, производство на антибиотици в гр. Разград.

 При проверките на операторите са дадени 8 бр. предписания. Съставен е АУАН на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД за установено нарушение на Закона за водите при експлоатацията на ГПСОВ Разград.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 1 бр. Заповед за отмяна на ТМС и наказателно постановление на налагане на нова ТМС на „Астра Грийнплант“ ЕООД, гр. Сливо поле.

През месец септември е извършена една извънредна проверка във връзка с постъпили сигнали в РИОСВ-Русе за наличие на миризми в град Разград. Проверката е с пробовземане на отпадъчни води от ГПСОВ-Разград. При проверката по възлагане на БДДР Плевен от РЛ Русе са взети 6 броя проби от повърхностни води от коритото на река Бели лом в райони над и под заустванията на ГПСОВ Разград,  ПСОВ на „Биовет“ АД – клон Разград, както и в дере, десен приток на река Бели лом в което се заустват отпадъчните води на „АДМ Разград“ ЕАД и „Водстрой“ АД.

По получен сигнал за наличие на разлив на нефтопродукти в река Дунав, при проверка е констатирано, че източникът не е брегови. За сигнала е уведомена ДА „Морска администрация“ гр. Русе, която е извършила незабавна проверка на плавателните средства в района, от където където е подаден сигналът.

            През месеца приоритетите в направлението са били следните:

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- изготвяне за Районна Прокуратура –гр. Разград на информация за извършени проверки на промишлени обекти в града, във връзка с многобройни сигнали за наличие на неприятни миризми;

- становища за ПД – 10 бр.;

- кореспонденция с други институции.

Почви

През месец септември 2023 г. по компонент „Почви” са извършени седем планови проверки на: ,,Скални материали“ АД, рудник Басарбово-Изгорелица, село Басарбово, община Русе; ,,Скални материали“ АД, рудник Басарбово-Вапцаров 2, село Басарбово, община Русе; ,,Скални материали“ АД, находище Тетово 1, село Тетово, община Русе; ,,Скални материали“ АД, село Горно Абланово, община Борово; ,,Терекс и Ко“ АД-кариера с. Копривец, община Бяла; ,,Терекс и Ко“ АД -кариера с. Могилино, община Две могили;,,Терекс и Ко“ АД, находище Борово, град Борово, община Борово.

Експертът е участвал в извършването на проверки по изпълнение на условия по издадени комплексни разрешителни. Работено е по утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъците, издаването на документи по Закона за управление на отпадъците, както и по съгласуване на доклади по околна среда и преписки по процедури по Глава Шеста от Закона за опазване на околната среда.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 11 броя контролни проверки, от които 1 е планова, а 10 са извънредни.

Пет от проверките са по сигнали за седем екземпляра в безпомощно състояние. С разпореждане на Директора на РИОСВ-Русе един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), един екземпляр от вида осояд (Pernis apivorus), един екземпляр от вида чухал (Otus scops) и един екземпляр от вида авлига (Oriolus oriolus) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида черен щъркел (Ciconia nigra), един екземпляр от вида малка бяла чапла (Egretta garzetta) и един екземпляр от вида средиземноморско прилепче (Pipistrellus kuhlii) са намерени мъртви, като същите са предоставени за препариране на Регионален исторически музей – гр. Русе.

Извършена е една извънредна проверка по сигнал за мъртви зеленоглави патици на брега на язовир Николово, община Русе. По време на проверката не са установени мъртви екземпляри, поради наличието на безстопанствени кучета и котки в района. Видът зеленоглава патица не е в Приложение № 3 на ЗБР. Сигналът е неоснователен.

Във връзка с депозирано в инспекцията писмо от фирма „Берус“ ООД за предстоящо преместване на щъркелово гнездо, разположено на стрелата на багер, е извършена една извънредна проверка. Дружеството има издадено от МОСВ Разрешително № 997/11.08.2023 г. за изключение от забраните по чл. 38, ал. 1, т. 3, предложение 2 (разрушаване, увреждане или преместване на гнезда) от ЗБР, за преместване на едно гнездо на бял щъркел (Ciconia ciconia) от стрелата на багер, на подходящо място в близост. При проверката е констатирано, че гнездото е преместено, без да се наруши неговата цялост. Същото е поставено на специално изграден за целта метален стълб (на около 10 метра от предишното местоположение) с височина 5.50 м, Ø 140. Преместването е извършено на 15.09.2023 г., като двойката щъркели и техните малки са напуснали гнездото си към края на месец август.

Извършена е една извънредна проверка във връзка със сигнал за сеч на дървесна растителност в пасища, в землищата на селата Копривец и Пет кладенци, община Бяла. Почистването на пасищата в тези землища е съгласувано писмено  с  РИОСВ-Русе (ИП за „Почистване от дървесна и храстова растителност на поземлени имоти в землищата на село Копривец и село Пет кладенци, община Бяла“). Възложителят има сключени договори с Община Бяла за наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от една стопанска година (до 01.10.2023 г.), с цел поддържането им като пасища и в тази връзка има задължение да ги почиства от нежелана дървесна и храстова растителност. Всички имоти-обект на ИП не попадат в границите на защитена територия или защитена зона по НАТУРА 2000. При проверката на място са посетени част от имотите, като в някои от тях е констатирано частично почистване на дървесна и храстова растителност. По време на проверката не са установени лица или техника, извършваща дейности по почистване. 

Друга извънредна проверка е извършена във връзка с подаден сигнал за унищожаване на растителност и животински видове в имот в землището на с. Божичен, община Иваново, с цел изграждане на увеселително еко селище. При проверката на място е установено, че в северната част на имота е реализирано заравняване, като е изграден и бетонен фундамент. Констатирано е почистване от дървесна и храстовидна растителност, както и подравняване на съседните имоти. Засегнатите имоти попадат в границите на защитени зони по НАТУРА 2000. Извършените мероприятия не са съгласувани с РИОСВ-Русе по реда на ЗООС и ЗБР. Сигналът е изпратен до ОД на МВР-гр. Русе за установяване на нарушителите.

Извършена е една планова проверка на колекция екземпляри  на ОУ „Виделина“, с. Сейдол, община Лозница. Установено е, че съставът на колекцията отговаря на представения в РИОСВ-Русе списък, като не са настъпили промени по него.

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

През месеца е издадена една регистрационна карта съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Закон за лечебните растения

Извършени са две проверки (планова и извънредна) на пунктове за изкупуване на билки, находящи се в с. Сеново, община Ветово и с. Ловско, община Лозница. И двата пункта не са функционирали по време на проверките. Нарушения не са констатирани.

Извършена е една планова проверка на Община Лозница, като предмет на контрол са издадените позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения на екологичното законодателство не са констатирани.

През отчетния период няма регистрирани книги за билки, нито са били организирани нови билкозаготвителни пунктове.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки (30 за месец септември) на ПР „Сребърна“.  

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 45 бр. проверки: 27 планови, от които две са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 18 извънредни, както следва: седем по сигнали, 4 бр. по писма на оператори, самосезиране -  3 проверки, една по искане на МВР и една по писмо на МОСВ. Дадени са 11 задължителни предписания. Съставени са 7 бр. АУАН по Закона за управление на отпадъците – два за неизпълнено предписание, един за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, два за нерегламентирано извърляне на отпадъци и два за неводене на отчетност в НИСО.

За установени през месец август шест административни нарушения по ЗУО, са съставени АУАН за неизпълнени предписания. Дружеството „Лортекс“ ЕООД стопанисва склад за дрехи – втора употреба, за които не е предоставена информация, с какъв произход са. Управителят не е с българско гражданство и не получава писмата на посочения по съдебна регистрация адрес. В подобни случаи често от МВР отказват съдействие. През отчетния период са издадени четири НП на обща стойност 14 000  лв., както следва: едно на „Рубикон шипинг“ ЕООД, че не води отчетност; на кмета на Община Силистра за изгаряне на отпадъци; на кмета на с. Желязковец, община Самуил за наличие на замърсяване с отпадъци и на кмета на Община Дулово, за непредоставяне на документи.

Основните дейности през месеца бяха: извършване на  проверки по план и проверки по постъпили сигнали. Във връзка с предоставяне на допълнителна информация относно количествата преработени отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, е извършена проверка на „Лубрика“ ООД.

Експерти от направлението са участвали в четири проверки по условия в издадени комплексни разрешителни и са били водещи на две проверки по компоненти и фактори на околната среда.

По искане на ДАНС е предоставена информация за действащи площадки, подизпълнители на Организации по оползотворяване на ИУМПС, както и нерегламентирани площадки за тяхното третиране.

      По заповед на директора на РИОСВ – Русе са извършени вечерни и нощни проверки -обходи на гр. Русе за установяване на причините за наличие на миризми в града.

      През периода са изготвени и изпратени:

      - писмо до НКЦ относно трансграничен превоз на отпадъци;

      - ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

      - информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г. за „Емакс“ ООД ,  „Лубрика“ ООД и „Астра биоплант“ ЕООД.

През отчетния период са получени 12 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда. Извършени са 8 проверки, като по два от сигналите, касаещи един и същ случай са подадени сигнали и до МОСВ, а именно – първият за струпани торови маси в имот в гр. Сливо поле, общинска собственост, подаден от Евгения Атанасова и вторият - за замърсени терени в с. Караманово, община Ценово, подаден от Бойка Анчева.

При извършената проверка в гр. Сливо поле е установено, че теренът е отдаден под наем на физическо лице. Дадено е предписание, в тридневен срок да се почистят замърсените с торови маси площи на торови маси. Проверката е отразена в месечния отчет в табличен вид по компонент почви. По отношение на сигнала за с. Караманово предстои да бъде извършена проверка през м. октомври. Останалите сигнали се отнасят за замърсяване с отпадъци или изгаряне на битови отпадъци, запалени сметища. Дадени са предписания за почистване на замърсените терени. По сигнал, постъпил през предходен период за изхвърлени строителни отпадъци в покрайнините на с. Севар, община Кубрат, отново е извършена проверка, при която е присъствал сигналоподателят. Лицето не е доволно от почистването на населеното място. По сигнала кметът на  Община Кубрат, в частност кметът на с. Севар са предприели необходимите действия, за които в РИОСВ – Русе са предоставени писмени доказателства. На място е констатирано, че има новоизхвърлени отпадъци от битов произход на площ от около 100 кв. м. Дадени са предписания: да се почистят терените, като за това РИОСВ – Русе писмено бъде информирана; да се поставят допълнително контейнери по две от улиците, в края на които често се изхвърлят отпадъци. При проверката, извършена от началника на отдел УООП и директора на дирекция КОС, не е установено изхвърляне на отпадъци от товарни автомобили, както твърди сигналоподателят. На лицето е изготвен писмен отговор по сигнала. 

Всички останали сигнали са във връзка с нерегламентирано изхвърлени отпадъци и запалени на територията на населените места битови отпадъци, които са препратени по компетентност на кметовете на общини. По един сигнал за нерегламентирани дейности с отпадъци – производство на пелети в гр. Бяла, предстои проверка.

Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили 3 самостоятелни планови проверки, както следва:

1. „Оргтехника” АД - град Силистра, производство на електронна апаратура в гр. Силистра – 2 предписания

2. „Руми Агро” ООД, гр. Монтана, складова база за търговия с ПРЗ в с. Калипетрово, Община Силистра – без предписания

3. „Септона България” АД  - производство на санитарни изделия в гр. Русе – 3 предписания

Дадени са общо 5 предписания, като не са съставени АУАН за констатирани нарушения.

По ЗОПОЕЩ не са извършени проверки.  Във връзка с осъществен внос на територията на Република България в нарушение на Дял II, параграф 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали – REACH, на РИОСВ – Русе е изпратено писмо от РИОСВ – Бургас за внос на тринитротолуол (TNT) на 15.09.2023 г. от Китай, без необходимата регистрация на веществото от вносителя „Арм - БГ“ ООД.

От страна на РИОСВ – Бургас с горепосоченото писмо е дадено предписание за пломбиране и запечатване на складовете за съхранение на тринитротолуола  в СБ „Долно Абланово“ и СБ „Две Могили“, което е извършено на 28.09.2023 г. В допълнение, по молба за оказване на съдействие за връчване на АУАН№118/25.09.2023 г., издаден от експерт в РИОСВ – Бургас, актът е връчен на „Дунарит“ АД, гр. Русе.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени 14 броя планови проверки, съгласно Плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2023 г. Проверени са 12 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 2 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, постановени, по реда на Глава Шеста на ЗООС. В резултат на осъществения контрол е установено, че 4 от решенията са загубили правното си действие. Извършена е една извънредна проверка за правно действие на съгласувано по реда на Глава Шеста от ЗООС инвестиционно предложение – ИП е реализирано. Не са констатирани нарушения.

През отчетния период са приети годишните доклади по наблюдение и контрол по време на прилагане на ОУП на 4 общини.

Експерти от Дирекция „Превантивна дейностˮ са взели участие в 7 броя ДПК.

Комплексни разрешителни

През месец септември са извършени 2 планови проверки на оператори с комплексни разрешителни:

 1. „Биовет” АД - гр. Пещера , клон Разград, производство на антибиотици в гр. Разград - 3 предписания
 2. „Каменовско пиле” ООД, с. Каменово, Община Кубрат, интензивно отглеждане на птици в с. Каменово, Община Кубрат- 1 предписание

 В РИОСВ-Русе са постъпили за съгласуване 5 плана за собствен мониторинг на оператори с издадено КР.

За неизпълнение на условие в комплексно разрешително е съставен един АУАН на Агро Инфра“ ЕООД, с. Острово, община Завет.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец септември 2023 г. са извършени три контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД - гр. Русе, Парокотелна централа с 3 броя парни котли в гр. Русе (по фактор отпадъци и ПД), „Добруджа Кит”  АД - гр. Исперих, производство на метални изделия в гр. Исперих (по компоненти води и въздух и фактор отпадъци) и „Борисов-син” ЕООД - с. Старо селище, млекопреработвателно предприятие в с. Лъвино, община Исперих (по компоненти води и въздух).

При проверките са дадени общо 2 бр. предписания. Не са съставени АУАН.

СЕВЕЗО

През месец септември са извършени 2 планови проверки на следните оператори:

1. „Сакса” ООД, терминал за горива в гр. Русе

2. „Ф+С Арго” АД, гр. Русе, складова база за препарати за растителна защита в гр. Две могили

Не са дадени предписания при извършените проверки на място и не са съставяни актове за установяване на административно нарушение.

АУАН, НП и ПАМ Съставени АУАН през отчетния период:

 1. „АГРО ИНФРА“ ЕООД, с. Острово, общ. Завет, АУАН № 0002017/08.09.2023 г. – не е изпълнил условие в КР, нарушение по чл. 123в, т. 2 съгласно Закона за опазване на околната среда.
 2. ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ“ ЕООД, гр. Разград, , АУАН № 0002690/20.09.2023 г. – не поддържа ГПСОВ в техническа и експлоатационна изправност и не осъществява непрекъснатата им нормална експлоатация, нарушение по чл. 126, ал. 1, съгласно Закона за водите.
 3. А.А., с. Боил, общ. Дулово, АУАН № 0002649/25.09.2023 г. – нарушил забраната за разораване на пасища и превръщането им в обработваеми земи, нарушение по чл. 12, ал. 6, съгласно Закона за биологичното разнообразие..
 4. „ЛОРТЕКС“ ЕООД, гр. Разград, АУАН № 0002748/01.09.2023 г. – не е изпълнило дадено задължително предписание, нарушение по чл. 156, ал. 1, вр. чл. 113, ал. 3 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 5. „ЛОРТЕКС“ ЕООД, гр. Разград, АУАН № 0002749/01.09.2023 г. – не е изпълнило дадено задължително предписание, нарушение по чл. 156, ал. 1, вр. чл. 113, ал. 3 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 6. „ЛОРТЕКС“ ЕООД, гр. Разград, АУАН № 0002750/01.09.2023 г. – не е изпълнило дадено задължително предписание, нарушение по чл. 156, ал. 1, вр. чл. 113, ал. 3 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 7. „ЛОРТЕКС“ ЕООД, гр. Разград, АУАН № 0002751/01.09.2023 г. – не е изпълнило дадено задължително предписание, нарушение по чл. 156, ал. 1, вр. чл. 113, ал. 3 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 8. „ЛОРТЕКС“ ЕООД, гр. Разград, АУАН № 0002752/01.09.2023 г. – не е изпълнило дадено задължително предписание, нарушение по чл. 156, ал. 1, вр. чл. 113, ал. 3 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 9. „ЛОРТЕКС“ ЕООД, гр. Разград, АУАН № 0002753/01.09.2023 г. – не е изпълнило дадено задължително предписание, нарушение по чл. 156, ал. 1, вр. чл. 113, ал. 3 съгласно Закона за управление на отпадъците.

 Издадени Наказателни постановления:

 1. ОБЩИНА ИСПЕРИХ , гр. Исперих, НП № 48/04.09.2023 г., по чл. 200, ал. 1, т. 43, вр. чл. 126, ал. 1 от Закона за водите, в размер на 2000 лв. - не поддържа ГПСОВ в техническа и експлоатационна изправност и не осъществява непрекъснатата им нормална експлоатация, нарушение по чл. 126, ал. 1, съгласно Закона за водите.
 2. Р.К. , гр. Разград, НП № 49/05.09.2023 г., по чл. 125, ал. 1, вр. чл. 38 и чл. 39 от Закон за биологичното разнообразие - ЗБР, в размер на 5000 лв. – неправомерно придобиване и държане на защитени екземпляри от дивата фауна и включени в Приложение № 3 на ЗБР, и на основание. чл. 129а е наложено за плащане обезщетение за нанесени щети в размер на - 7840,00 лв.
 3. „РУБИКОН ШИПИНГ“ ЕООД , гр. Русе, НП № 50/19.09.2023 г., по чл. 135, ал. 1, т. 1, вр. чл. 48, вр. чл. 8, ал. 2, т. 6 от Закона за управление на отпадъците, вр. чл. 11 от Наредба 1/2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в размер на 2 000 лв. – не води генерираната в НИСО електронна отчетна книга за събиране и транспортиране на отпадъци по Приложение № 1 от Наредба 1/2014 г.
 4. Ю.А. – Кмет на Община Дулово , гр. Дулово, НП № 51/15.09.2023 г., по чл. 156, ал. 1, вр. чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 2 000 лв. – не изпълнено дадено задължително предписание.
 5. Т.Ф. – Кмет на с. Желязковец , община Самуил, НП № 52/25.09.2023 г., по чл. 151, ал. 2, т. 6, вр. чл. 19, ал. 3, т. 15, вр. чл. 112, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, , в размер на 3 000 лв. – не е осъществил контрол по предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци, на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организирането им в с. Желязковец.
 6. ОБЩИНА СИЛИСТРА , гр. Силистра, НП № 53/27.09.2023 г., по чл. 138, ал. 1, т. 2, вр. чл. 29, ал. 2, пр. 3-то от Закона за управление на отпадъците, в размер на 7 000 лв. – като оператор на РДНО за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница, е допуснала нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе са сключени две споразумения през месец септември 2023 г.:

 1. „ЛА КОМЕРЧИАЛЕ“ ЕООД, с. Ситово, обл. Силистра, по съставен АУАН № 0002790//25.08.2023 г. – не е извършил собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове, нарушение по чл. 18, т. 1 съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, вр. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба 6/99 г., в размер на 100.00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 70.00 лева.
 2. И.С., гл. архитект на Община Разград, по съставен АУАН №0002864/25.08.2023 г. – издал разрешение за строеж без наличие на влязло в сила решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, нарушение по 162, ал. 1, вр. чл. 82, ал. 5 съгласно Закона за опазване на околната среда, в размер на 200.00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 140.00 лева.

Писмено предупреждение:

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе  е издадено едно  писмено предупреждение на:

„СЮПРИЙМ ЛОГИСТИК“ ЕООД, гр. Кубрат, ПП № 15/01.09.2023 г., по съставен АУАН № 0002526/23.08.2023 г. – не попълва генерираните в НИСО електронни отчетни книги за събиране и транспортиране по Приложение №№ 2 и 6 от Наредба 1/2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Резолюция за прекратяване:

През отчетния период няма прекратени административонаказателни процедури на основание чл. 54 от ЗАНН. 

 ПАМ:

На основание чл. 160, ал. 1, вр. чл. 158, т. 4, вр. чл. 159, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, през отчетния период е наложена една принудителна административна мярка на ,,Дунарит” АД, ЕИК: 129006931, с адрес на управление: гр. Русе, ПК 12, представлявано от г-н Петър Петров - Изпълнителен директор, чрез пломбиране на складове № 13 и № 19 за съхранение на  тринитротолуола  в СБ „Долно Абланово“, с цел предотвратяване и/или преустановяване на административни нарушения, свързани с опазване на околната среда, както и предотвратяване и/или отстраняване на вредните последици от тези нарушения. 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

С прилагане на ПАМ на складова база на „Дунарит“ АД в с. Долно Абланово, община Русе е ограничено временното използване на опасно химично вещество, внос от Република Китай, до получаване на регистрация по Регламент REACH от вносителя му.

Четири птици от различни видове, които са били в безпомощно състояние, са изпратени в Спасителния център в гр. Стара Загора.

Успешно е преместено щъркелово гнездо върху метален стълб в гр. Русе, което е било изградено върху стрелата на багер.

Бизнеса

През месец септември 2023 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 139 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 6 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 20 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 12 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 7 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 1 указателно писмо за провеждане на задължителна процедура по ОВОС;
 • 2 указателно писмо за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 2 указателни писма за провеждане на задължителна процедура по ЕО.
 • 54 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС/МРРБ, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 11 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 3 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 3 решение за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС;
 • 42 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.;
 • 2 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредително част „съгласува“.
 • 1 брой Решения за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост, на основание чл. 11, ал. 2 от Наредбата за ОС.

През отчетния период са издадени, както следва:

- 6  бр. регистрационни документи  5 бр. РД за събиране и транспортиране на отпадъци и 1 бр. решения  за прекратяване;

- 1 бр. разрешение за дейности с отпадъци;

          В НИСО са утвърдени 30 работни листи на 25 оператора.

През периода е взето участие в заседания на общо осем ДПК за приемане на строежи.

Обществеността

През месец септември представители на РИОСВ-Русе са участвали в едно заседание на Обществения съвет по екология към община Русе, свързано с процедурата по изграждане на Инсенератор в гр. Гюргево, РРумъния и в две заседания на Общинския съвет към община Русе.

На 14 септември 2023 г., децата от Комлекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) – Русе посетиха Информационния център на инспекцията за виртуална „Разходка в парка“. Едноименният проект представи Парка на Младежта в Русе в неговата цялост - архитектурни и декоративни  елементи, ландшафтно оформление, най-често срещани обитатели – птици и животни в обособените терени в градската среда.

През втората половина на септември, част от екипа по проекта, който РИОСВ-Русе изпълнява на територията на Поддържан резерват „Сребърна“ реализира работно посещение  в северната част на Португалия. В рамките на работната визита са посетени защитени територии, както и Центъра за мониторинг и интерпретация на устието на река Лима.

Фокусът на работната визита е борбата с инвазивните растителни видове и устойчивото управление на влажните зони. Работното посещение се реализира, в северната част на страната, в рамките на дейностите, свързани с популяризиране на влажната зона и обмяна на добри практики на проект: „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

На 29 септември РИОСВ - Русе се включи кампанията „Европейска нощ на учените 2023 г.“ със съвместна инициатива на Регионалния исторически музей (РИМ) и ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе. Акцентът на кампанията тази година е адаптацията на човечеството към промените в климата и взаимодействието на науката с изкуството и околната среда в борбата за устойчиво бъдеще.

Специален гост-лектор в екоинспекцията беше уредникът на отдел „Природа“ към РИМ Венцеслав Петков. Той представи любопитни научни факти за влиянието на човешката дейност върху климатичните промени и как те рефлектират върху биологичното разнообразие. Защо са изчезнали пещерните мечки, защо не се чувстват добре белите мечки, каква е причината за загубата на една трета от популацията на очилатия плодояден прилеп, как се завземат хабитатите, как се променят навиците и поведението на животните и растенията - всички тези въпроси намериха професионално обяснение. Венцеслав Петков завърши увлекателния си разказ с персонални съвети към бъдещите учени, еколози или пътешественици за едно щадящо околната среда поведение.

Инициативата „Европейска нощ на учените“ е проект, финансиран от Европейската комисия по програма „Хоризонт Европа“, като се провежда в над 300 европейски града. Организатор за гр. Русе от 2016 г. е Русенска търговско-индустриална камара.


 

 

 

Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе през месец август 2023 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец август 2023 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 158 проверки, в т.ч. планови 104 бр., извънредни 54 бр. Броят на проверените обекти е 142, като 111 са планови и 31 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 40 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

През месец август 2023 г. са съставени 11 акта за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 7 бр. наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 16 700 (шеснадесет хиляди и седемстотин) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил три споразумения по съставени АУАН на обща стойност 5 670 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 10 240 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 2 482,54 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 8 470 лв. От структурите на НАП през месеца са събрани и приведени 10 000 лв. по имуществени санкции.

От получените суми през месец юли 2023 г., на общините през месец август 2023 г. са преведени 5 328,29 лв. Най-голяма сума е получила Община Разград-3 787,20 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

 • На 29.06.2023 г. от изход ГПСОВ Лозница, с оператор „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник-река Лознишко дере След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ- Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция, във връзка с установено преустановяване замърсяването на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер на 613 лв.
 • На 13.07.2023 г. от пункт № 1 – последна РШ – поток пречистени битово-фекални води на „Стоително оборудване“ ЕООД, гр. Русе е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник-река Дунав След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 11.08.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ-Русе е заведено изготвеното предложение с вх. № ВСП-919 от 14.08.2023 г. до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текущата месечна санкция, във връзка с установено замърсяване на водния обект. Поради стойност на ТМС под 20 лв. от Директора на РИОСВ-Русе е издадено писмено предупреждение на оператора.

През периода от 01.08 до 31.08.2023 г. е постъпила една жалба в РИОСВ-Русе за разнасяне на неприятна миризма от отглеждане на биволи в село Черногор, Община Главиница. Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ-Русе, представители на ОДБХ – Силистра и Община Главинца, при която е констатирано, че жалбата е неоснователна.

От 01.08.2023 г. до 31.08.2023 г. са постъпили общо 570 сигнала, подадени на:

 • зелен телефон на РИОСВ-Русе - 82 бр.;
 • електронна поща - 6 бр.;
 • контактната форма на интернет страницата на РИОСВ-Русе – 473 бр.;
 • централата на РИОСВ- Русе - 5 бр.;
 • гише „ЦАО“-2 бр;
 • на хартия/комуникатор - 2 бр.

По всички сигнали своевременно са предприети действия.

От тях 6 са препратени по компетентност, 516 са основателни и 48 са неоснователни.

По два от постъпилите сигнали през месец юли, отнасящи се за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на територията на Община Русе и Община Исперих са извършени проверки на място през месец август от експерти на РИОСВ-Русе. Констатирано е че един от сигналите е основателен, а другият неоснователен.

Разпределение на сигналите по общини е следното: Община Русе -  50; Община  Разград – 506; Община Силистра – 5; Община Кубрат – 5; Община Главиница – 2; Община Дулово – 1; Община Завет – 1.

През месец август преобладаващи са сигналите, свързани със ЗЧАВ - за усещане на неприятни миризми, 11 сигнала са за запалени сметища и нерегламентирани дейности с отпадъци, 21 сигнала са по ЗБР.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • неприятни миризми и замърсяване на въздуха, като множество от постъпилите сигнали са за неприятна миризма са от късните часове на денонощието на територията на Община Разград, за които и през месец септември продължават проверките на място за установяване на източника им;
 • запалени сметища, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци;
 • намерени в безпомощно състояние птици;
 • както и за нерегламентирана сеч на дървесна растителност на територията на гр. Главиница и с. Ножарево, община Главиница

За постъпилите през месеца сигнали са извършени 35 броя проверки, като са проверени 26 обекта на територията на РИОСВ-Русе. Дадени са 11 предписания при извършените проверки.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец август е изпълнението на годишния план за контролната дейност на Инспекцията.

Друг акцент е извършването на извънредни проверки в гр. Разград, включително и участие в извънредна сесия на Общински съвет Разград с присъствие на Министъра на ОСВ, заместник министри на МОСВ и други представители на МОСВ, във връзка със сигнали за продължаващо обгазяване на града Разград с неприятни миризми.

Друг акцент са проверките: за чистота на населени места, по управлението на строителните отпадъци в общините.

Като проблем в контролната работа може да се посочи начинът на предоставяне на резултатите от извършването на измервания или пробовземания на води от Регионална лаборатория (РЛ)-Русе. Протоколите с резултатите от изпитванията се предоставят единствено и само на хартиен носител. 

Превантивен контрол

През отчетния период продължава работата по прилагане на обхватен и ефективен превантивен контрол на разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО, експертите от дирекция ПД са работили по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури.

За 19 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, като за 12 от тях следва да се прецени необходимостта от извършване на ОВОС, а за останалите 7 – от извършване на ЕО. 22 процедури са финализирани с издаване на съответните решения, както следва: 6 бр. по преценяване необходимостта от ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извърши ОВОСˮ, 1 бр. по преценяване необходимостта от ОВОС, с разпоредителна част „Да се извърши ОВОСˮ,  4 бр. по преценяване необходимостта от извършване на ЕО, всички с характер „Да не се извършва ЕОˮ. Прекратени са 11 процедури, започнали по реда на Гава шеста от ЗООС.

Пред отчетния период в РИОСВ-Русе са получени за изготвяне на становища 2 нотификациии по чл. 3 от Конвенцията по ОВОС, както следва:

-    нотификация по чл. 3 от Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст във връзка с проект: „Изграждане на сграда хале, отточен бетониран басейн, бетонни платформи, ограждения, осветителна система, изпълнение на сондажи и вътрешна водоснабдителна и канализационна, разполагане на станция за предварително пречистване на отпадъчни води, разполагане на инсинератор за болнични отпадъци с прилежащите инсталации“, който се планира на територията на Р Румъния. След разглеждане на представения ДОВОС, РИОСВ-Русе счита, че инициираното инвестиционно предложение е с потенциал за трансгранично въздействие. В своето становище, инспекцията заявява желание, в качеството си на засегната страна, да вземе участие в трансгранична процедура по ОВОС.

-    нотификация по чл. 3 от Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст във връзка с проект: „Увеличаване на количеството електроенергия, произведена от възобновяеми източници, чрез завършване на строителните работи и осигуряване на постоянен мониторинг на въздействието върху околната среда на развитието на водноелектрическата енергия на река Жиу в сектора Ливезени - Бумбести (Livezeni-Bumbesti), в изключителната икономическа зона на Румъния“. РИОСВ-Русе изразява своето становище по представената документация и предвид местоположението и засегнатите участъци, които са извън териториалния обхват на инспекцията, не заявява желание да вземе участие в трансгранична процедура по ОВОС.

Изразените становища са изпратени в посочения срок до Министъра на околната среда и водите.

Във връзка с насрочено заседание на Междуведомствената комисия – специализиран състав на Висш експертен екологичен съвет, планирано за 31.08.2023г., РИОСВ-Русе е изразила и изпратила своето положително становище по представения Доклад за екологична оценка с приложен към него Доклад за оценка на степента на въздействие на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г., с възложител: Министерство на земеделието и храните.

Във връзка с текуща процедура по екологична оценка на проект на Общ устройствен план на община Тутракан и изискан доклад по оценка на степента на въздействие върху защитени зони, същият е внесен в РИОСВ-Русе и в нормативно определения срок, е оценен отрицателно.

Tекущ контрол

 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 70 бр. проверки: 47 планови, от които пет са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 23 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – общо 28 бр. контролни проверки на обекти, от които 14 бр. самостоятелни планови с 9 бр. с пробонабиране, 3 комплексни и 11 бр. извънредни проверки;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“, 3 планови и 1 извънредна на защитени територии.
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 3 бр. планови проверки на вековни дървета, 1 планова на зоокът, 1 извънредна на физическо лице, размножаващо папагали, 8 бр. извънредни проверки на защитени екземпляри и 2 бр. планови на защитени зони.
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 6 бр. планови на пунктове.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 4 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълнението им.

Съставени са 3 броя АУАН за неизпълнение на дадени през предходен период предписания в срок.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец август 2023 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра не отчитат дни с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 нито за град Русе,  нито за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра резултатите от измервания касаят само периода 01.08.- 15.08.2023 г. Останалите данни до края на месец август, ще са налични към средата на м. септември. Нивата на всички измервани атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

Във връзка с получени сигнали от жители на град Разград за системно обгазяване с неприятни (фекални) миризми, по заявка от РИОСВ-Русе, мобилната автоматична станция за КАВ на Регионална лаборатория Плевен към ИАОС извърши контролни измервания в периода 08.08.- 28.08.2023 г. Получените резултати, показват че в периода 14.08. – 22.08. са регистирани 36 превишения на средночасовата норма по показател сероводород (0,005 мг/м3), като най-висока стойност (0,017 мг/м3) е отчетена на 17.08. в 05:00 часа и на 18.08. в 03:00 часа. Констатирано е превишение и на средноденонощната норма (0,003 мг/м3) за 5 денонощия в периода 18.08 – 22.08., като най-високата стойност е 0,005 мг/м3

През месеца са извършени проверки в град Разград и обходи по коритото на река Бели Лом в участъка от регулацията на града до с. Дряновец, Община Разград. При тях е констатирано, че неприятната фекална миризма се отделя от водите на реката, вследствие с констатирано визуално замърсяване с непречистени отпадъчни води. Изпускането на непречистени отпадъчни води се извършва основно през нощните часове на денонощието, което затруднява откриването на нарушителя. 

По получен сигнал за запрашаване от дейността на цех за млени варовици в с. Басарбово, Община Русе е извършена извънредна проверка. Установено е, че сигналът е основателен и на оперотора са дадени предписания за предприемане на краткосрочни технически мерки за отсраняване на нарушенията в пречиствателните съоръжения на площадката – корекция на системата ръкавни филтри.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 11 планови проверки, пет от които са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 5 извънредни проверки. За установени административни нарушения на ЗЧАВ от РИОСВ-Русе e съставен един АУАН на юридическо лице.

През месеца в РИОСВ- Русе са постъпили и са утвърдени 12 броя Доклади на оператори, за извършени СПИ и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени СНИ.

 Експертите от направлението са участвали в 2 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Издадени са 9 вътрешни становища по процедури по Глава Шеста от ЗООС и по процедури по промяна и актуализация на комплексни разрешителни.         

Шум

През месец август 2023 г. не са извършвани контролни проверки, във връзка с емисионен контрол по фактор „Шум“.

В РИОСВ – Русе са постълили 7 Доклада с резултати от извършени СПИ по „Шум“, на: „Ко и Бо импорт експорт“ ЕООД, „Екон-91“ ООД – гр. Бяла, „Екон-91“ ООД – гр. Русе, „Каолин“ ЕАД – Сеново, „Каолин“ ЕАД – Ветово, „Екотрейдметал“ ЕООД и „Мегахим“ АД. При проверка на информацията и протоколите от измерване, не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум.

Изготвени са 2 вътрешни становища по фактор „Шум“ във връзка с подадени: Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Регионално депо Разград” и План за собствен мониторинг от оператор „Биовет“ АД, гр. Разград.

Води

През месец август 2023 г. са извършени общо 28 бр. контролни проверки на обекти, както следва:

14 бр. самостоятелни планови, от които 9 бр. с пробонабиране на: ГПСОВ на гр. Исперих, „Каолин” АД - град Сеново, добив и преработка на нерудни материали в гр. Ветово, „Каолин” АД - град Сеново, преработка на нерудни материали в гр. Сеново, Община Ветово, „Астра Грийнплант” ЕООД - гр. Сливо поле, Фишери 2009” ООД, с. Ряхово, Община Сливо поле, ГПСОВ на гр. Дулово, „Моника 871” ООД - гр. София, млекопреработвателно предприятие в с. Чернолик, Община Дулово, „Мероне – Н” ЕООД,  гр. Силистра, млекопреработвателно предприятие в гр. Алфатар и ГПСОВ на гр. Русе.

Взето е участие в 3 бр. планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на „Шами груп МХШ” ООД  - град  Исперих, млекопреработвателно предприятие в гр. Исперих, „Боримес” ООД - гр. Русе,  кланница и цех за месопреработка в гр. Русе и „Оргахим” АД – гр. Русе,  производство на вододисперсни бои в гр. Русе.

Извършени са 11 бр. извънредни проверки на обекти: 1 бр. по изпълнение на предписание, шест проверки с пробонабиране на отпадъчни води на „АДМ Разград“ ЕАД, „Биовет“ АД, клон Разград и ГПСОВ-Разград във връзка получени сигнали от жители на гр. Разград за системно обгазяване на града с неприятни фекални миризми, две извънредни проверки на ГПСОВ-Разград и ПВОС към „Биовет“ АД, клон Разград и две проверки с обход на коритото на река Бели Лом от регулацията на град Разград до село Дряновец, Община Разград, за установяване на източника на замърсяване на реката с непречистени отпадъчни води.

Експерти са участвали в проверки по условията на издадени КР на 3 бр. обекта Регионално депо за отпадъци в гр.Силистра,  „Астра Грийнплант” ЕООД - гр. Сливо поле и „Николови Груп - 19” ООД, гр. Исперих,  интензивно отглеждане на птици в с. Голям Поровец, Община Исперих.

 При проверките на операторите са дадени 9 бр. предписания. Съставен е АУАН на Община Исперих за установени нарушения на Закона за водите.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 1 бр. Заповед за отмяна на ТМС на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград за ГПСОВ Лозница и едно писменно предупреждение на „Стоително оборудване“ ЕООД, гр. Русе за установено превишение в отпадъчните води по показател рН, но получена стойност на текуща месечна санкция под 20 лв.

През месец август са извършени шест извънредни проверки във връзка с постъпили сигнали в РИОСВ-Русе за наличие на миризми в град Разград. Проверките са с пробовземане на отпадъчни води на „АДМ Разград“ ЕАД, „Биовет“ АД, клон Разград и ГПСОВ-Разград. Допълнително са извършени две извънредни проверки на ГПСОВ Разград и ПСОВ към „Биовет“ АД, клон Разград за установяване правилността на техлоногичния режим  на работа на станциите.

Във връзка с продължаващото оплакване от жителите на град Разград за обгазяване на града с неприятни фекални миризми, през месеца са извършени две проверки с обход на коритото на река Бели Лом от регулацията на града до с. Дряновец, Община Разград. При обходите, съвместно с представители на БДДР Плевен и Община Разград, от експерт на РЛ-Русе са взети шест проби от пунктове в река Бели Лом за установяване на нейното състояние. При обходите е констатирано, че при замърсяване на водите на реката след регулацията на град Разград, водите на реката стават източник на неприятни фекални миризми, за които сигнализират жителите на града.

През месеца приоритетите в направлението са били следните:

     - попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

     - изготвяне на информация за МОСВ за състоянието на ГПСОВ през 2014 и 2022 г. на населените места с над 10 000 екв. жители;

     - становища по процедури по Глава Шеста от ЗООС – 4 бр. по УИП и 6 бр. по ПНОВОС;

     - кореспонденция с други институции.

Почви

През месец август 2023 г. по компонент „Почви” са извършени пет планови проверки на:

 „Каолин” АД, гр. Сеново, рудник „Ветово VII участък“ в гр. Ветово;

„Каолин” АД, гр. Сеново, рудник „Есенниците VIII участък“ в гр. Ветово;

„Каолин” АД, гр. Сеново,  рудник „Ветово IV и V участък“ в гр. Ветово;

„Стоун локъл груп” ООД, с. Тетово, Община Русе,  кариера „Камен дол“ в землището на с. Смирненски, Община Ветово;

„Водно стоителство - Силистра” АД - гр. Силистра, кариера за добив на скални материали в с. Ястребна.

Извършена е една извънредна проверка на животвовъдна ферма за отглеждане на биволи в с. Черногор, община Главиница по постъпила жалба за изхвърляне на торови маси и неприятна миризма.  Проверката е осъществена с представители на ОДБХ-Силистра и Община Главиница, област Силистра. Дадено е едно предписание, изпълнението на което не е в компетентността на РИОСВ.

Експертът е участвал в извършването на проверки по изпълнение на условия по издадени комплексни разрешителни. Взето е участие  в други шест планови и седем извънредни проверки по фактор ,,Отпадъци“. Дадени са седем предписания със срок за изпълнение. Работено е по утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъците, издаването на документи по Закона за управление на отпадъците, както и по съгласуване на доклади по околна среда и преписки по процедури по Глава Шеста от Закона за опазване на околната среда.

През периода са съставени два АУАН по фактор ,,Отпадъци“.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 21 броя контролни проверки, от които 11 са планови, а 10 са извънредни.

Осем от проверките са по сигнали за единадесет екземпляра в безпомощно състояние. С нарочно разпореждане на Директора на РИОСВ-Русе четири екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), един екземпляр от вида брегова лястовица (Riparia riparia), два екземпляра от вида голям ястреб (Accipiter gentilis), един екземпляр от вида горска ушата сова (Asio otus) и обикновен мишелов (Buteo buteo) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора.

Извършена е една планова проверка на Зоокът-Разград. Същата е във връзка с контрол върху условията, в които се отглеждат животните в зоокъта. Към момента на проверката зоокътът има издаден лиценз за дейността по смисъла на чл. 62 от ЗБР. Лицензът на зоологическата градина е с № 37/24.09.2020 г. и е със срок на валидност – септември 2025 г. Животните, отглеждащи се към момента са: лами, виетнамска свиня, елени лопатари, пони, двойка лъвове, индийски пауни, камерунска мини коза, гривест козирог, обикновено нанду, гълъби, патици и токачки.

По отношение на поставените условия в Лиценза, при проверката е констатирано следното:

 • В Зоокъта се отглеждат примати, след като е проведена комисия от представители на МОСВ и РИОСВ.
 • Не се отлгеждат видове по
 • Не е изградено карантинно помещение за едри животни.
 • В изпълнение на изискванията на чл. 12, ал. 1 и чл. 22 от Наредба 6 в загражденията не се отглеждат повече екземпляри от капацитета на вътрешните помещения.
 • Спазва се изискването за „Социално устройство“ за благородните елени.
 • Огражданието на елените лопатари не е обединено, но същите използват помещението и на благородните елени, които са извадени от колекцията.
 • Не е налице размножаване на близкородствени животни.
 • За водоплаващите птици не е обособено езеро, но са стартирани дейности по неговото изграждане.
 • Не е наличен договор за осигуряване на червено месо, кости и субпродукти за храна на лъвовете, но община Разград е получила оферта и предстои сключването му.
 • Поставени са табели със забрана за хранене на животните.

Изградени са помещения, в които се отглеждат 2 бр. етиопска зелена морска котка. Мъжкият екземпляр е предоставен с договор за наем от „Зоопарк – гр. Айтос“, сключен на 30.08.2022 г. Женският екземпляр е предоставен с договор за размножителен заем от „Зоопарк-СЦ Варна“, сключен на 12.08.2022 г. Придобити са 2 екземпляра Патагонска мара (мъжки и женски), предоставени с договор за размножителен заем от ОП „Екопрогрес“ – гр. Хасково, 2 екз. Обикновено нанду (мъжки и женски), предоставени с договор за заем, сключен на 23.08.2022 г., 2 екз. Гривес козирог (мъжки и женски), придобити с договор за размножителен заем от „Зоокът – Стара Загора“, сключен на 10.11.2022 г., 1 екземпляр Муфлон (женски), придобит с договор за размножителен заем от „Зоопарк – гр. Павликени“, сключен на 01.12.2022 г. и 5 бр. Виетнамска свиня – предоставени с протокол за размяна от „Зоопарк – гр. Павликени“, сключен на 23.08.2022 г. Помещенията, в които се отглеждат екземплярите от вида етиопска зелена морска котка и патагонска мара са в съответствие с нормативните изисквания.

Извършени са 3 планови проверки на вековни дървета както следва: летни дъбове 1170 и 1171 в землището на с. Кошов, община Иваново; космат дъб 1202 в землището на с. Щръклево, общ. Иваново; 2 броя конски кестен 1266, 1265 и летен дъб 1267 находящи се в катедрален храм „Света Троица“, гр. Русе, община Русе. При проверките на място е установено, че всички дървета са в добро биологично състояние. Нарушения не са констатирани.

Извършени са две планови проверки за спазване на режимите визирани в заповедите за обявяване на защитени зони BG0000168 „Лудогорие“ и BG0002062 „Лудогорие“. Направен е обход на землището на гр. Завет, гр. Исперих, с. Голям Поровоц, с. Малък Поровец, с. Свещари, община Исперих. Обходени са горски масиви и терени около Тракийската гробница в с. Свещари. Не са констатирани мероприятия, които да водят до увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0000168 „Лудогорие“ и ЗЗ BG0002062 „Лудогорие“, както и нарушения на режима на дейности, визиран в заповедите за обявяване на ЗЗ.

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие.

През месеца са издадени 8 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Закон за лечебните растения

Извършени са шест планови проверки на пунктове за изкупуване на билки, намиращи  се в с. Малко Враново, община Сливо поле, с. Сеново и гр. Ветово, общ. Ветово, с. Севар, община Кубрат и с. Китанчево, община Исперих. Три от проверените пунктове са нефункциониращи. Останалите три са извършвали дейност по изкупуване на лечебни растения. Нарушения не са констатирани.

През отчетния период няма регистрирани книги за билки, нито са били организирани нови билкозаготвителни пунктове.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки (31 за месец август) на ПР „Сребърна“.

Извършени са 3 планови проверки и една извънредна проверка  на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Калимок-Бръшлен“, ЗМ „Находище на българска гърлица – с. Караманово“, ЗМ „Стълпище“ – с. Мечка, община Иваново. При плановата проверка на ЗМ „Калимок-Бръшлен“ са посетени терени в землищата в община Сливо поле и община Тутракан. В Община Сливо поле е извършен оглед на лодкостоянката, разположена в съседство с двадесет и трета помпена станция, както и блатото западно от с. Бръшлен, а в община Тутракан е извършен обход с автомобил по протежение на дигата, успоредна на р. Дунав от източния савак на влажна зона „Калимок-Бръшлен“ до отводнителната помпена станция край землището на с. Цар Самуил. Посетени са трите входно-изходни съоръжения, захранващи влажната зона. Същите са във видимо добро техническо състояние, без следи от умишлено нанесени повреди. И трите са плътно затворени. Нивото на водата във влажната зона е съвсем ниско, поради което от погледното ниво на съседните терени не се наблюдават открити водни огледала. Не са наблюдавани изорани площи в обхвата на влажната зона, само заетите от люцерна терени в източната й част. Другата проверка на тази защитена територия е във връзка с постъпил сигнал за възникнал пожар на територията й. При проверката е установено опожаряване на ПИ с идентификатор 51956.1.73 по КК и КР на с. Нова Черна. По груба преценка засегнатата площ възлиза на около 60 дка, като са изгорели предимно сухи треви. Към момента на проверката пожарът е бил потушен от служители на РСПБЗН – Тутракан. При проверката на ЗМ „Находище на българска гърлица – с. Караманово“ се констатира, че находището на целевия вид Българска гърлица (Limonium bulgaricum) значително надхвърля площта на защитената територия. В границата на същата не е извършвана коситба, но някои от съседните площи са окосени. Не е наблюдавано изораване на никакви площи – ливади. В неокосените парцели видът е предимно във фаза на активен цъфтеж, а окосените – предимно във вегетативна фаза. Дейностите по косене благоприятстват развитието на вида, като се наблюдава увеличена гъстота. Не са установени преки или потенциални заплахи за развитието на вида в находището. В ЗМ „Стълпище“ е установено, че находищата на вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus Pall.) са в добро биологично състояние, като растенията са едновременно във фаза на цъфтеж и семеобразуване. Наблюдават се множество неузрели към момента семанни кутийки. Не се наблюдават преки заплахи за развитието на обекта на опазване.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 70 бр. проверки: 47 планови, от които пет са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 23 извънредни, както следва: четири проверки по заявление за изменение и допълнение на разрешение за дейност с отпадъци, 3 бр. по изпълнение на предписания; 11 бр. по сигнали, З бр. по писмо на МОСВ и 2 по искане на оператор за извеждане на опасен отпадък от площадка. Дадени са 18 задължителни предписания. Съставени са 7 бр. АУАН по Закона за управление на отпадъците – два за неизпълнено предписание, един за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, два за нерегламентирано извърляне на отпадъци и два за неводене на отчетност в НИСО.

За установените през м. август шест административни нарушения по ЗУО, предстои да бъдат съставени актове през м. септемрви. През отчетния период е издадено едно НП на стойност 300  лв. на физическо лице от с. Желязковец, община Самуил, затова, че лицето нерегламентирано изхвърля отпадъци. Други пет НП на обща стойност 12 400 лв. са издадени през месец август по АУАН от м. юли за установени нарушения на ЗУО – неводене на отчетност на отпадъците в НИСО и нерегламентирано третиране на отпацъци.

Основните дейности през месеца са: извършване на  проверки по план и проверки по постъпили сигнали.

Експерти от направлението са участвали в три проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

Експерти от направлението са участвали в пет комплексни проверки по компоненти и фактори на  околната среда: „ЕТ„Стиропласт - Катерина Грозева” - гр. Ветово, производство на стиропор в гр. Ветово, „Раломекс” АД, гр. Завет, производство на земеделска техника в гр. Завет, ЕТ „Мъдър-Хасан Али” - село Мъдрево, Община Кубрат, млекопреработвателно предприятие в с. Тертер, община Кубрат, „Ади комерс” ЕООД - гр. Русе, производство на хидроизолации в гр. Русе, „Оргахим” АД – гр. Русе,  производство на вододисперсни бои в гр. Русе

През периода са изготвени и изпратени:

      - писмо до НКЦ относно трансграничен превоз на отпадъци;

      - ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

      - информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г.

    - информация за изпълнение на задълженията на кметовете на общини по чл. 19 и чл.112 от ЗУО, относно управлението на строителните отпадъци. Във връзка с изискната информация, е установено неизпълнение на дадено задължително предписание на кмета на Община Дулово, за което е изпратена покана за явяване за съставяне на АУАН ;

През отчетния период са получени 11 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда. Извършени са 11 проверки, като за един от случаите са подадени три сигнала. Всички сигнали са във връзка с нерегламентирано изхвърлени отпадъци и запалени на територията на населените места битови отпадъци, които са препратени по компетентност на кметовете на общини. При проверките на място са дадени шест предписания за изпълнение. При последващ контрол, при установяване неизпълнение на предписания, към операторите или кметовете на населите места ще бъдат съставени АУАН.

Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили общо 5 планови проверки: 2 самостоятелни и 3 комплексни проверки, както следва:

Самостоятелни на: „Бояна Агро” ЕООД - складова база за търговия с ПРЗ в гр. Дулово с 3 предписания и „Церера Агро“ ЕООД - складова база за търговия с ПРЗ в гр. Дулово с 3 предписания.

Комплексните проверки са на: „ЕТ„Стиропласт - Катерина Грозева” - гр. Ветово, производство на стиропор в гр. Ветово,  „Раломекс” АД, гр. Завет, производство на земеделска техника в гр. Завет и „Ади комерс” ЕООД - гр. Русе, производство на хидроизолации. Дадени са общо 10 предписания, които са изпълнени в срок.

От горепосочените комплексни проверки, по ЗОПОЕЩ не са извършени проверки.  Дадени са общо 16 предписания, и е съставен един АУАН за констатирано нарушение от предходния месец.

През отчетния период е изготвено едно вътрешно експертно становище, във връзка с преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) „Пристройка за котелно към мивка за цистерни, сграда с идентификатор 61710.506.15.6, на територията на УПИ VIII-15- за автомобилно депо, кв. 4 по плана на Гарова промишлена зона, гр. Разград“ с възложител: „Еейч енд ес транспорт България“ ЕООД.

През отчетния период експерти от направлението са взели участие в 2 държавни приемателни комисии.

Изготвено е едно становище по Доклад за ОВОС на ИП за „Изграждане на сграда хале, оточен бетониран басейн, бетонирани платформи, ограждение, осветителна система, изпълнение на сондажи и вътрешна водоснабдителна и канализационна мрежа, разполагане на станция за предварително пречистване на отпадъчни води, разполагане на инсенератор за болнични отпадъци с прилежащи инсталации ”, с местоположение: гр. Гюргево, Р Румъния.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени 9 планови проверки. Проверени са 6 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 3 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, постановени, по реда на Глава Шеста на ЗООС. В резултат на осъществения контрол е установено, че едно от обследваните решения е загубило правно действие. Не са констатирани нарушения.

Експерти от Дирекция „Превантивна дейност“ са взели участие в 2 заседания на ДПК. 

Комплексни разрешителни

През месец август са извършени общо 5 проверки (3 планови и 2 извънредни) на оператори с издадени комплексни разрешителни, както следва:

Планови на: „Астра Грийнплант” ЕООД - гр. Сливо поле, инсталация за производство на биодизел в гр. Сливо поле; „Николови Груп - 19” ООД – инсталация за интензивно отглеждане на птици в с. Голям Поровец, Община Исперих и на Регионално депо за отпадъци в гр. Силистра. На последния оператор са дадени 4 предписания.

Извънредните проверка са във връзка с започнали процедури по преразглеждане на комплексни разрешителни с номера: 534-Н0/2016 г. и 537-Н0/2016 г., издадени на оператора „Екопродукт“ ЕООД,  площадки в с. Попина и с. Ветрен, област Силистра.

През отчетния период са изготвени 4 становища по процедури за актуализация на комплексни разрешителни на оператори на инсталации по Приложение № 4 на ЗООС на: „Новал 1“ ЕООД, гр. Разград; Регионално депо за отпадъци – гр. Разград; „Екопродукт“ ЕООД,  площадки в с. Попина и с. Ветрен, област Силистра.

Изпратена е покана за съставяне на АУАН на „Агро Инфра“ ЕООД, с. Острово, община Завет за неизпълнение на условие в комплексно разрешително.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец август 2023 г. са извършени седем планови проверки по компоненти и фактори на околната среда на седем обекта, като следва: „Шами груп МХШ” ООД  - град  Исперих, млекопреработвателно предприятие (по компоненти въздух и води); „Боримес” ООД - гр. Русе,  кланница и цех за месопреработка (по компоненти въздух и води); ЕТ„Стиропласт - Катерина Грозева” - гр. Ветово, производство на стиропор (по фактори отпадъци и химикали); „Раломекс” АД, гр. Завет, производство на земеделска техника (по фактори отпадъци и химикали); ЕТ „Мъдър-Хасан Али” - село Мъдрево, Община Кубрат, млекопреработвателно предприятие (по компонент въздух и фактор отпадъци); „Ади комерс” ЕООД - гр. Русе, производство на хидроизолации (по компонент въздух и фактори отпадъци и химикали); „Оргахим” АД – гр. Русе,  производство на вододисперсни бои (по компоненти въздух и води и фактори отпадъци и химикали).

При проверките са дадени общо 17 бр. предписания. Не са съставени АУАН.

СЕВЕЗО

През месец август са извършени 2 планови проверки на  „Петър Караминчев” АД - град Русе, терминал за горива в гр. Русе и на „Биовет” АД - гр. Пещера, клон Разград, производство на антибиотици в гр. Разград Русе, като не са дадени предписания.

Не са констатирани нарушения, съответно не са съставяни актове за установяване на административно нарушение.

Изготвена е информация до МОСВ, необходима за изготвяне на докладване до Европейската комисия относно изпълнение на Решение 2014/896/EU на Комисията от 10 декември 2014 г. за определяне на формата за предаване на информацията от държавите членки за изпълнението на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества за периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2022 г.

АУАН, НП и ПАМ

Съставени АУАН през отчетния период:

 1. С.Х., с. Желязковец, общ. Самуил, област Разград, АУАН № 0002630/03.08.2023 г. – нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, нарушение по чл. 133, ал. 1, т. 1, вр. чл. 29, ал. 2 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 2. „РУБИКОН ШИПИНГ“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002824/03.08.2023 г. – не попълва генерираната в НИСО електронна отчетна книга, нарушение по чл. 8, ал. 2, т. 6, вр. чл. 48 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 3. „ДЕНИСЕА ГЪДА ВЕ ТЕМИЗЛИК ЮРЮНЛЕРИ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТ“ КЧТ, гр. Разград, АУАН № 0002472/03.08.2023 г. – не е изпълнено дадено задължително предписание, нарушение по чл. 156, ал. 1, вр. чл. 113, ал. 3 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 4. Т.Ф., с. Желязковец, общ. Самуил, област Разград, АУАН № 0002825/03.08.2023 г. – не е осъществил контрол по предотвратяването на изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, нарушение по чл. 112, ал. 1, вр. чл. 19, ал. 3, т. 15 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 5. ОБЩИНА ИСПЕРИХ, гр. Исперих, АУАН № 0002288/11.08.2023 г. – не поддържа в техническа и експлоатационна изправност ГПСОВ, като не осигурява непрекъснато нормалната и експлоатация, нарушение по чл. 126, ал. 1 съгласно Закона за водите.
 6. ОБЩИНА СИЛИСТРА, гр. Силистра, АУАН № 0002525/14.08.2023 г. – нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци, нарушение по чл. 29, ал. 1 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 7. Ю.А. – кмет на Община Дулово, гр. Дулово, АУАН № 0002631/17.08.2023 г. - не е изпълнено дадено задължително предписание, нарушение по чл. 156, ал. 1, вр. чл. 113 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 8. „СЮПРИЙМ ЛОГИСТИК“ ЕООД, гр. Кубрат, АУАН № 0002526/23.08.2023 г. – не водене на отчетност в НИСО, нарушение по чл. 8, ал. 2, т. 6, вр. чл. 48 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 9. „ЛА КОМЕРЧИАЛЕ“ ЕООД, с. Ситово, АУАН № 0002790/25.08.2023 г. – не е извършило собствени периодични измервания, нарушение по чл. 18, т. 1 съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, вр. чл. 31а, ал. 1, т. 2 от Наредба 6/99 г.
 10. И.С. – главен архитект на Община Разград, гр. Разград, АУАН № 0002864/25.08.2023 г. – издадено разрешение за строеж, без влязло в сила решение по ЗООС, нарушение по чл. 82, ал. 5 съгласно Закона за опазване на околната среда.
 11. „БИОВЕТ“ АД, гр. Пещера, клон Разград, АУАН № 0002048/09.08.2023 г. – не е изпълнило дадено задължително предписание в КП, нарушение по чл. 166, т. 3, вр. чл. 155, ал. 2 съгласно Закона за опазване на околната среда.

Издадени Наказателни постановления:

 1. „АВТОМОРГА СПАРТАК“ ЕООД , гр. Русе, НП № 41/03.08.2023 г., по чл. 136, ал. 2, т. 3, вр. чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, вр. чл. 17 от Наредба за ИУМПС, в размер на 7 000 лв. – извършило е третиране, изразяващо се в съхранение на ИУМПС, без да притежава разрешителен документ за дейности по третиране на отпадъци.
 2. „БОРКА - 13“ ЕООД , гр. Русе, НП № 42/17.08.2023 г., по чл. 8, ал. 2, т. 6, вр. чл. 48 от Закона за управление на отпадъците, вр. чл. 11 от Наредба – 1/04.06.2014 г., в размер на 2 000 лв. –  не води генерираната в НИСО електронна отчетна книга за събиране и транспортиране на отпадъци.
 3. „КРАСИ АВТОСЕРВИЗ“ ЕООД , гр. Русе, НП № 43/17.08.2023 г., по чл. 8, ал. 2, т. 6, вр. чл. 48 от Закона за управление на отпадъците, вр. чл. 11 от Наредба – 1/04.06.2014 г., в размер на 2 000 лв. –  не води генерираната в НИСО електронна отчетна книга за събиране и транспортиране на отпадъци.
 4. „ФАВОРИТ - 98“ ООД , гр. В. Търново, НП № 44/17.08.2023 г., по чл. 29, ал. 2, пред. 2 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 1 400 лв. – нерегламентирано изхвърляне на неопасни производствени отпадъци.
 5. С.Х., с. Желязковец, област Разград, НП № 45/18.08.2023 г., по чл. 133, ал. 1, т. 1, вр. чл. 29, ал. 2, пр. 2-ро от Закона за управление на отпадъците, в размер на 300 лв. – нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.
 6. „КЛМ - ЕКО“ ООД , гр. Варна, НП № 46/21.08.2023 г., по чл. 166, т. 3, вр. чл. 14, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 2 000 лв. – не е изпълнено дадено задължително предписание.
 7. „КЛМ - ЕКО“ ООД , гр. Варна, НП № 47/21.08.2023 г., по чл. 166, т. 3, вр. чл. 14, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 2 000 лв. – не е изпълнено дадено задължително предписание.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил три споразумения през месец август 2023 г.:

 1. ЕТ „АГРОГАРД – ЯНКА САБАНОВА“, гр. Силистра, по съставен АУАН № 0002789/21.07.2023 г. – не е извършил собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове, нарушение по чл. 18, т. 1 съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, вр. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба 6/99 г., в размер на 100,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 70,00 лева.
 2. ОБЩИНА СИТОВО, с. Ситово, област Силистра, по съставен АУАН № 0002287/06.07.2023 г. – изхвърля отпадъчни води, формирани от канализационната мрежа, като превишава ИЕО, нарушение по чл. 200, ал. 1, т. 6 съгласно Закона за водите, в размер на 1 000,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 700,00 лева.
 3. „БЕРУС“ ООД, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002471/31.07.2023 г. – приело е отпадък, без да извърши входящ визуален контрол на отпадъците на входа на депото, нарушение по чл. 138, ал. 1, т. 3, вр. чл. 43, ал. 1, съгласно Закона за управление на отпадъците, вр. чл. 36, т. 2, б. „в“ от Наредба 6/27.08.2013 г., в размер на 7 000,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 4 900,00 лева.

Писмени предупреждения:

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания от Директора на РИОСВ – Русе  са издадени  две писмени предупреждения:

 1. „ЕКОН - 91“ ООД, гр. Русе, ПП № 13/16.08.2023 г., по съставен АУАН № 0002016/04.07.2023 г. – не е изпълнило в срок дадено задължително предписание, дадено на основание чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
 2. „БИОВЕТ“ АД, гр. Пещера, ПП № 14/25.08.2023 г., по съставен АУАН № 0002048/09.08.2023 г. – не е изпълнило в срок дадено задължително предписание, дадено на основание чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Резолюция за прекратяване:

През месец август няма прекратени административонаказателни процедури на основание чл. 54 от ЗАНН през отчетния период.

ПАМ:

На основание чл. 160, ал. 1, вр. чл. 158, т. 4, вр. чл. 159, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, през отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През месец август не са установени дни с превишения на нивата на ФПЧ10 в град Русе и в град Силистра.

Отменена е една текуща месечна санкция, наложена на дружество за замърсяване на воден обекти.

Продължава контролът на обектите на територията на град Разград по отношение установяването на източниците на неприятни (фекални) миризми.

Единадесет птици от различни видове, които са били в безпомощно състояние, са изпратени в Спасителния център в гр. Стара Загора.

Бизнеса

През месец август 2023 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 166 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 3 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 24 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 19 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 12 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 7 указателно писмо за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 82 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 6 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 монитирано решение за за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да се извършва ОВОС”;
 • 4 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 11 решение за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС;
 • 50 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.;
 • 2 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредително част „съгласува“.

През отчетния период са издадени, както следва:

- 2 бр. регистрационни документи за събиране и транспортиране на отпадъци;

- 1 бр. разрешение за дейности сотпадъци.

В НИСО са утвърдени 25 работни листи на 9 оператори.

През периода е взето участие в заседания на общо четири ДПК за приемане на строежи.

Обществеността

Качеството на атмосферния въздух, миризмите и възможностите за финансиране на проекти от ВиК сектора в региона бяха теми на посещението на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов в Разград на 10 август. На извънредно заседание на общинския съвет министър Попов представи предприетите до момента от МОСВ и изпълнителната власт стъпки за усъвършенстване на законодателството, свързано с ограничаване разпространението на миризми. Директорът на РИОСВ – Русе представи доклад за качеството на атмосферния въздух в града и контролната дейност за петгодишен период

С домакинството на Областна администрация Разград министър Попов, заедно със зам.-министрите Ренета Колева и инж. Петър Димитров, главния директор на Главна дирекция Програма „Околна среда“ Галина Симеонова и директора на РИОСВ-Русе инж. Христова, проведе среща с кметовете в областта за представяне на възможностите за финансиране на ВиК сектора в региона. На срещата присъстваха и народните представители от 49-то Народно събрание в Разград Антоанета Цонева и Гюнай Хюсмен.

След проведените срещи министър Попов и екипът на МОСВ посетиха Градската пречиствателна станция за отпадни води, тази на  „Биовет“ АД, както и  инсталацията  за изгаряне на опасни и неопасни отпадъци „Грийнбърг“ ЕООД.

На 22 август децата от Комлекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) – Русе посетиха екоинспекцията. Малчуганите се запознаха с навиците на тайнствения евроазиатския бобър (Castor  fiber) - къде живее, как се храни, колко добър плувец е, и грижовен стопанин на дома си. Децата имаха възможност да видят кратки видео материали, заснети от служителя на ДГС-Бяла Милен Игнатов с помощта на фотокапани. Срещите с бобъра почти са невъзможни, тъй като той е активен нощем, хранейки се и строейки сложни хидротехнически съоръжения. В края на занятието всяко дете си изработи маска на този симпатичен и полезен за природата вид.

В рамките на три дни – на 23, 29 и 30 август в градовете Разград, Силистра и Русе се проведоха обучителни семинари на тема „Повишаване на информираността и изграждане на капацитет за участие на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на планове за управление на Натура 2000”. По време на срещите пред участниците са представени опитът и добрите практики за изпълнение на мерки в „Натура 2000“, възможностите за финансиране в „Натура 2000“, както и ролята заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000”.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе през  месец юли 2023 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец юли 2023 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 118 проверки, от които 74 са  планови, а 44 – извънредни. Броят на проверените обекти е 112, като 85 са планови и 27 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 69 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

През месец юли 2023 г. са съставени 9 акта  за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 2 бр. наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 7 000 (седем хиляди) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил четири споразумения по съставени АУАН на обща стойност 4 550 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 1000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 6600,36 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 3 500 лв. От струтурите на НАП през месеца са събрани и приведени 1000 лв по имуществени санции.

От получените суми през месец юни 2023 г., на общините през месец юли 2023 г. са преведени 14 849,21 лв. Най–голяма сума е получила Община Русе – 8 228,41 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

 • На 15.06.2023 г. от Пункт № 1 на изход ЛПС – двукамерен утаител към „Водстрой“ АД, гр. Разград е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – водослив/ дере, десен приток на река Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция, във връзка с установено преустановяване замърсяването на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер на 26 лв.
 • На 15.06.2023 г. е извършена извънредна проверка на млекопработвателно предприятие в с. Липник, Община Разград, с оператор „Имдо“ ООД. Проверката е извършена по писмо от оператора за прекратяване действието на издадено от БДДР - Плевен Разрешително за заустване и прекратяване заустването на отпадъчни води във воден обект – дере, захранващо водите на язовир Липник. При проверката е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция, наложена на 11.05.2023 г., във връзка с установено прекратяване замърсяването на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер на 212 лв.

За периода от 01.07 до 31.07.2023 г. е постъпила една жалба в РИОСВ-Русе за натрупани множество отпадъци на територията на автосервиз в имот, намиращ се в с. Листец, община Главиницa. Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Русе, при която е констатирано, че жалбата е основателна. Дадени са две предписания - за предаване на наличните отпадъци на лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО и за прекратяване на дейността на автосервиза до получаване на необходимите разрешителни и съгласувателни документи по реда ЗУО и ЗООС.

За периода 01.07.2023 г. до 31.07.2023 г. са постъпили общо 83 сигнала, подадени на:

 • зелен телефон на РИОСВ-Русе - 50 бр.;
 • електронна поща – 15 бр.;
 • контактната форма на интернет страницата на РИОСВ-Русе – 5 бр.;
 • централата на РИОСВ – Русе - 11 бр.;
 • гише – 1 бр;
 • на хартия/комуникатор – 1 бр.

От тях 16 са препратени по компетентност, 20 са основателни и 45 са неоснователни. По отношение на 2 от постъпилите сигнали, отнасящи се за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на територията на община Русе, предстои извършването на проверки на място през месец август.

По два от постъпилите сигнали през месец юли, засягащи чистотата на атмосферния въздух на територията на гр. Разград, са проведени измервания на качеството на атмосферния въздух. По време на проведените измервания, чрез мобилната автоматична станция на РЛ – Русе през месец юли, не са констатирани превишения на нормите на следните показатели: SO2, NO2, CO и О3. Резултатите от проведения мониторинг на замърсител сероводород показват единични превишения на максимално еднократната норма, без да е нарушена средноденощната пределно допустима окнцентрация (ПДК).

Разпределение на сигналите по общини е както следва :

Община Русе - 56; Община Кубрат – 3; Община Тутракан – 5; Община Ветово – 2; Община Дулово – 2; Община Разград – 5; Община Две могили – 1; Община Иваново – 1; Община Ценово – 1; Община Самуил – 1; Община Силистра – 3; Община Главиница – 1; Община Исперих – 1; Община Борово – 1.

През месец юли преобладаващи са сигналите, свързани с усещане на неприятни миризми, оприличени на химически вещества; 18 сигнала за запалени сметища и нерегламентирани дейности с отпадъци, 31 сигнала по ЗБР и един сигнал по Закона за защита от шума в околната среда.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • неприятни миризми и замърсяване на въздуха;
 • запалени сметища, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и разкомплектоване на ИУМПС;
 • констатирано замърсяване с отпадъчни води, генерирани от дейността на автосервиз, за което е предстои връчване на АУАН;
 • намерени в безпомощно състояние птици;

Констатирани проблеми през изминалия месец юли са:

 • подаването на един и същ по съдържание сигнал от едни и същи граждани по всички възможни начини, включително и до МОСВ, като за всеки сигнал се попълва отделен пътен лист и се разглежда по отделно;
 • сигналите в гр. Русе и гр. Разград, характерни за летните месеци за неприятни миризми, които не са в компетентността на РИОСВ, но гражданите очакват решение и предприемане на действия от нашата институция. Като пример за това е сигналът, изпратен от адв. Монев от гр. Разград до множество институции и до нас, а след това инситуциите, до които го е изпратил, очакват отговор от РИОСВ-Русе.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец юли е изпълнението на годишния план за контролната дейност на Инспекцията, както и проверките по постъпили сигнали. Акцент са и проверките: за чистота на населени места, по управлението на строителните отпадъци в общините.

Друг акцент са извънредни проверки в гр. Разград, във връзка с постъпил сигнал от жител на града, събрал електронно подписка от над 300 граждани за системно обгазяване на града с неприятни миризми.

Превантивен контрол

През отчетния период продължава работата по прилагане на обхватен и ефективен превантивен контрол на разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО експертите от дирекция „Превантивна дейност“ (ПД) са работили по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури.

За 11 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, като за 7 от тях следва да се прецени необходимостта от извършване на ОВОС, а за останалите 4 – от извършване на ЕО. 25 процедури са финализирани с издаване на съответните решения, както следва: 8 бр. по преценяване необходимостта от ОВОС, всичките с разпоредителна част „Да не се извърши ОВОСˮ, 7 бр. по преценяване необходимостта от извършване на ЕО, всички с характер „Да не се извършва ЕОˮ. Прекратени са 10 процедури, започнали по реда на Гава шеста от ЗООС.

През отчетния период е съгласуван окончателен проект на Задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Добив на строителни материали в находище „Ценово 2“ варовици за хидротехнически съоръжения, село Ценово, община Ценово, област Русе“. Проведени са консултации по Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Сливо поле и схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересованите страни и трети лица, които могат да бъдат засегнати от плана.

В края на месеца е започната работа по изготвяне на подробен отчет към 30.06.2023 г. за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на околната среда и водите във връзка с изпълнение на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Tекущ контрол

През месец юли 2023 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 21;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 55 бр. проверки: 37 планови, от които три са по компоненти и фактори на околната среда и 18 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – общо 15 бр. проверки, от които 8 бр. планови проверки (с 7 бр. пробонабирания) и 7 бр. извънредни проверки (с 3 бр. пробонабирания);
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“, 1 планова на защитена територия;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 планова проверка на вековно дърво, 11 извънредни проверки за защитени екземпляри и 1 извънредна по сигнал за щъркелово гнездо, 1 планова на защитена зона;
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 1 планова.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 4 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им. Съставени са 3 броя АУАН за неизпълнение на дадено предписание в срок, от проверки през месец юни.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец юли 2023 г., данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра не отчитат дни с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 нито за град Русе, нито за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра резултатите от измервания касаят само периода 01.07.- 16.07.2023 г. Останалите данни до края на месец юли, ще са налични към средата на м. август. Нивата на всички измервани атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 13 планови и 2 извънредни проверки. Експерти от направлението са взели участие в 3 планови проверки по компоненти и фактори на околната среда. За установени административни нарушения на ЗЧАВ от РИОСВ-Русе е съставен 1 акт за установяване на административни нарушения (АУАН).

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 2 Доклада на оператори, за извършени Собствени периодични измервания (СПИ) и 2 месечни Доклада на оператори, за извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ). Експертите от направлението са участвали в 3 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Издадени са 22 вътрешни становища по процедури по Глава Шеста от ЗООС и по процедури по промяна и актуализация на комплексни разрешителни.

През месец юли е заверен 1 дневник на оператор на бензиностанция, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Във връзка с оценяване влиянието на дейността на операторите с издадени комплексни разрешителни на територията на община Разград, и постъпил сигнал за миризми на сероводород, град Разград е включен и през 2023 година в Годишния график на Мобилна автоматична станция (МАС) на РЛ-Русе към ИАОС за Контрол качеството на атмосферния въздух (ККАВ).

В периода 07.07-20.07.2023 г. на територията на гр. Разград са проведени измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в пункт, разположен на ул. „Камчия” № 1. По време на измерванията не са констатирани превишения на нормите на следните показатели: SO2, NO2, CO, фини прахови частици 10мкр. и О3.   Резултатите от проведения мониторинг на замърсител сероводород показват единични превишения на максимално еднократната норма, без да е нарушена средноденощната ПДК.

На 07.07.2023 г. от жител на град Разград е входиран писмен сигнал с приложена електронна подписка от над 300 лица, за системно обгазяване на град Разград с неприятни миризми. В сигнала са визирани данните от монтирани от Община Разград сензори за КАВ в различни точки на града. Данните показват многократно превишение на средноденонощната и максимално еднократна норма за сероводород. В същото време МАС на РЛ Русе към ИАОС извърши мониторинг в посочения по-горе адрес, на който има монтиран общиски сензор. Разликата от данните на двете измервателни станции бе обяснена на организирана от Директора на РИОСВ – Русе работна среща в Областна управа на Област Разград, на която присъстваха представители на Община Разград, ВиК оператора, общински съветници, Районна прокуратура и РЗИ. На срещата присъства и лицето, подало писменния сигнал до РИОСВ-Русе.

Шум

През месец юли 2023 г. не е извършван контрол по фактор шум. В РИОСВ – Русе са постълили 7 Доклада с резултати от извършени СПИ по „Шум“. При преглед на информацията и протоколите от измерване не са установени превишения.

Води

През месец юли 2023 г. са извършени общо 20 бр. контролни проверки на обекти, както следва:

8 бр. самостоятелни планови, от които 7 бр. с пробонабиране на: ГПСОВ-Бяла, „Фешко ФСК“ ООД, „Модул“ АД, „Жити“ АД, „Строително оборудване“ ЕООД, „Екогалваник“ ЕООД, „Олео протеин“ ЕООД и „Оберьостерайхише биодизел България“ ЕООД.

Участие в 3 бр. планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на „Месомания“ ЕООД, с. Владимировци, „Алфатар милк“ ЕООД, гр. Алфатар, „Агрола екоинвест“ ООД, с. Новград, Община Ценово

Извършени са 9 бр. извънредни проверки на планови обекти: 2 бр. за връчване на констативни протоколи по чл. 69б от ЗООС на „Тракция“ АД, и „Водстрой“ АД, три проверки с пробонабиране на отпадъчни води на „АДМ Разград“ ЕАД, „Биовет“ АД, клон Разград и ГПСОВ-Разград във връзка получен сигнал от жител на гр. Разград за системно обгазяване на града с неприятни фекални миризми, извънредна проверка на „Оргахим“ АД (проверка по изпълнение на предписание), извънредна проверка на млекопреработвателно предприятие в с. Сейдол, Община Лозница, във връзка с получено писмо от БД Черноморски район за влошено качество на водите на язовир Лозница, извънредна проверка на месопреработвателно предприятие в с. Ситово, във връзка с писмо на БДДР Плевен за провеждане на процедура по продължаване действието на РЗ и извънредна проверка на Община Ситово във връзка с установено нарушение на Закона за водите.

Експерти са участвали в проверки по условията на издадени КР на 2 бр. обекта „Линамар Лайт Металс Русе” ЕООД – инсталация за производство на алуминиеви автомобилни части и детайли и Община Русе за Регионално депо за отпадъци на гр. Русе.

При проверките на операторите са дадени 4 бр. предписания. Съставен е АУАН на Община Ситово за установени нарушения на Закона за водите.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 2 бр. Заповеди за отмяна на ТМС на „Водстрой” АД и „Имдо“ ООД.

През месец юли са извършени три извънредни проверки във връзка с постъпили сигнали в РИОСВ-Русе за наличие на миризми в град Разград. Проверките са с пробовземане на отпадъчни води на „АДМ Разград“ ЕАД, „Биовет“ АД, клон Разград и ГПСОВ-Разград. При проверките не са установени органолептично миризми в града.

През месец юли 2023 г. не са получавани сигнали за замърсяване на водни обекти.

През месеца приоритетите в направлението са били следните:

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- изготвяне на информация за ИАОС и МОСВ, във връзка със сигнали за наличие на миризми в град Разград: брой извършени планови и извънредни проверки на ГПСОВ-Разград, „Биовет“ АД и „АДМ Разград“ ЕАД за периода 2015 г. – 2023 г., брой издадени наказателни постановления и брой дадени предписания;

- становища по процедури по Глава Шеста от ЗООС – 6 бр. по УИП и 5 бр. по ПНОВОС;

- кореспонденция с други институции.

Почви

През месец юли 2023 г. по компонент „Почви” е извършена една извънредна проверка на физическо лице от гр. Сеново по постъпил сигнал за изхвърляне на торови маси. При проверката са присъствали и представители на ОДБХ Русе. Дадено е предписание, проверка за изпълнението на което не е в компетентността на РИОСВ.

Експертът в направлението е извършил 6 планови проверки по фактор отпадъци и 2 броя извънредни проверки.

През периода не са установени нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 15 броя контролни проверки от които 3 са планови, а 12 са извънредни.

Единадесет от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. С нарочно разпореждане на Директора на РИОСВ-Русе седем екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), два екземпляра от вида домашна кукумявка (Athene noctua), два екземпляра от вида черен бързолет (Apus apus) и един екземпляр от вида черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида средиземноморско прилепче (Pipistrellus kihlii) e намерен мъртъв, като същият е предоставен за препариране на Регионален исторически музей – гр. Русе.

Една извънредна проверка е извършена във връзка със сигнал от фирмата оператор на регионално депо в гр. Русе за щъркелово гнездо. Щъркелите са си построили гнездо върху стрелата на багер и към момента на проверката в гнездото има две малки щъркелчета, които все още не могат да летят. Фирмата е изявила желание гнездото да бъде преместено за да може да се използва въпросната машина. На управителя на фирмата е дадено предписание да не предприема действия по преместване на гнездото до напускане на малките, на основание чл. 38, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие.

Извършена е 1 планова проверка на вековен зимен дъб 987 в землището на с. Каран Върбовка. При проверката на място се установи, че дървото е в добро биологично състояние. Нарушения не са констатирани.

Извършена е една планова проверка за спазване на режимите визирани в заповедта за обявяване на защитена зона BG0000231 „Беленска гора“. Направен е обход на част от землището на гр. Бяла, общ. Бяла. Не са установени нарушения в режима на дейности.

През отчетния период няма регистрирани книги за билки, нито са били организирани нови билкозаготвителни пунктове.

През месеца са издадени 20 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки (31 за месец юли) на ПР „Сребърна“.

Извършена е 1 планова проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Находище на уехтрицова урока“ – с. Острица, общ. Две могили. При проверката не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в заповедта за обявяване на защитената територия.

Лечебни растения

Извършена е една планова проверка на ДГС „Бяла“, като предмет на контрол са издадените позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения на екологичното законодателство не са констатирани.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 55 бр. проверки: 37 планови, от които три са комплексни, с водещ експерт от направление „Отпадъци“ и 18 извънредни, както следва: две проверки по заявление за изменение и допълнение на разрешение за дейност с отпадъци, 3 бр. – по изпълнение на предписания; 5 бр. по сигнали и пет по самосезиране. Дадени са 11 задължителни предписания. Съставени са 6 броя АУАН по Закона за управление на отпадъците – два за неизпълнено предписание, за нерегламентирано изгаряне на отпадъци и два за неводене на отчетност в НИСО.

За установените през м. юли две административни нарушения по ЗУО, предстои да бъдат съставени актове през м. август. През отчетния период е издадено едно НП на стойност 5000 лв.на „Бурдин сервиз“ ЕООД, затова, че лицето не е класифицирало отпадъци, образувани от дейността на автосервиз.

Приоритетите през месец юли са били следните:

 • Извършване на проверки по план;
 • Извършени са проверки по постъпили сигнали;
 • Експерти от направлението са участвали в две проверки по условия в издадени комплексни разрешителни;
 • Експерти от направлението са били водещи на три комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда: „Октопод-С“ ООД; „Сливови градини“ ЕООД, и ЗК „Изгрев 96“.

През периода са изготвени и изпратени:

- писмо до НКЦ относно трансграничен превоз на отпадъци;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

- информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г.

- информация за изпълнение на задълженията на кметовете на общини по чл. 19 и чл.112 от ЗУО , относно управлението на строителните отпадъци. Във връзка с изискната информация, е установено неизпълнение на дадено задължително предписание на кмета на Община Дулово, за което е изпратена покана за явяване за съставяне на АУАН;

През отчетния период са получени 16 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда. Извършени са 5 проверки, като за три от случаите са подадени по два или три сигнала. Четири от сигналите са във връзка с нерегламентирано изхвърлени отпадъци и запалени на територията на населените места битови отпадъци, които са препратени по компетентност на кметовете на общини. При проверките на място по три от сигналите са установени нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове, съответно е съставен АУАН за неизвършен визуален контрол при приемане на отпадъци на Регионално депо - Русе. За извършено нарушение, констатирано при проверка по сигнал в края на месец юни, е съставен АУАН през месец юли. Останалите две нарушения касаят неводене на отчетност от страна на автосервиз и нерегламентирано изгаряне на отпадъци на територията на Регионално депо – Силистра. Актовете за установените административни нарушения, предстои да бъдат съставени през м. август.

При извършените проверки на място в гр. Сеново, гр. Тутракан и гр. Русе, отнасящи се до нерегламентирани дейности с излезли от упатреба моторни превозни средства (ИУМПС), е констатирано, че сигналите са неоснователни.

Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършвали 8 самостоятелни, (от които 1 за прилагане на ПАМ и 1 извънредна по предписание и 6 планови проверки) и 3 участия в комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, съгласно Плана за контролната дейност за 2023 г., както следва:

Самостоятелни контрони и извънредни:

1. „Агрохимконсулт-3” ООД - гр. Разград, складова база за ПРЗ в с. Киченица, Община Разград, дадени са 4 предписания;

2. „Апекс - Ф118” ООД, гр. Силистра, складова база за търговия с ПРЗ в с. Калипетрово, Община Силистра, данени са 3 предписания, които са изпълнени в срок;

3. „Агрогард - С” ООД, гр. Силистра, складова база за търговия с ПРЗ в с. Калипетрово, Община Силистра, дадени са 3 предписания, които са изпълнени в срок

4. „Фешко ФСК” ООД - Бяла, пералня за готови облекла в гр. Бяла, дадени са 2 предписания;

5. ,,Екофолˮ АД - складове за съхранение на минерални торове в гр. Русе, Индустриален парк, дадени са 2 предписания;

6. Дилян Диков/“Карина арго“ ООД - дестилерия за етерични масла в с. Бъзън, Община Русе – дадени са 3 предписания;

7. „Биовет“ АД, склад в гарова зона гр. Разград – извънредна по прилагане на ПАМ с дадени 2 предписания;

8. „Биовет“ АД, склад в гарова зона гр. Разград – извънредна по изпълнение на предписание по прилагане за ПАМ.

Участие в комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда:

 1. „Сливови градини” ЕООД, гр. Варна, дестилерия за етерични масла в с. Бреница, Община Тутракан - 3 предписания
 2. ЗК „Изгрев 96”, с. Белица, Община Тутракан, дестилерия за етерични масла в с. Белица, Община Тутракан- 3 предписания
 3. „Октопод-С” ООД – гр. Варна, производство на растителни масла в с. Самуил - 2 предписания

От горепосочените комплексни проверки, по ЗОПОЕЩ не са извършени проверки. Дадени са общо 27 предписания, изпратена е една покана за АУАН.

През отчетния период са изготвени 12 вътрешни експертни становища, във връзка с уведомления за ИП, преценяване на необходимостта от ОВОС и процедура по 99б от ЗООС

През отчетния период експерт от направлението е взел участие в 1 държавна приемателна комисия (ДПК) за строеж на „Склад за торове“ в гр. Разград с възложител „Семпе “ ЕООД

Извършена е извънредна проверка на „Биовет“ АД – клон Разград, гр. Разград, за прилагане на принудителна административна мярка на 2 бр. резервоари в Складова база за съхранение на суровини - Гарова промишлена зона на гр. Разград. Дадени са 2 предписания, от които едно не е изпълнено.

Изготвени са 4 вътрешни становища по процедури за актуализация на КР на 3 оператора.

ОВОС и ЕО

Във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе през отчетния период са извършени 2 броя проверки за правно действие на съгласувани по реда на Глава Шеста инвестиционни предложения, като е установено, че същите не са загубили правно действие.

Комплексни разрешителни

През месец юли са извършени 2 планови проверки на оператори с издадено комплексно разрешително:

 1. „Линамар Лайт Металс Русе” ЕООД – завод за производство на алуминиеви детайли и части. Дадени са 3 предписания
 2. Община Русе, Регионално депо за отпадъци в гр. Русе. Дадени са 6 предписания

Изготвени са 4 становища по проекти за актуализация на Комплексни разрешителни на два оператора на инсталации, извършващи дейност попадаща в Приложение №4 на ЗООС.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец юли 2023 г. са извършени шест контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Месомания” ЕООД - село Владимировци, млекопреработвателно предприятие в с. Владимировци, община Самуил (по компоненти въздух и води), „Сливови градини” ЕООД, гр.Варна, дестилерия за етерични масла в с. Бреница, Община Тутракан (по фактори отпадъци и химикали), „ЗК„Изгрев 96”, с. Белица, Община Тутракан, дестилерия за етерични масла в с.Белица, Община Тутракан (по фактори отпадъци и химикали), „Октопод-С” ООД - гр Варна, производство на растителни масла в с. Самуил (по фактори отпадъци и химикали), „Агрола екоинвест“ ООД, гр. Русе, прерабокта и консервиране на плодове и зеленчуци в с. Новград, Община Ценово (по компоненти въздух и води) и „Алфатар милк” ЕООД, град Алфатар, млекопреработвателно предприятие в гр. Алфатар (по компоненти въздух и води).

При проверките са дадени общо 15 бр. предписания. Не са съставени АУАН.

СЕВЕЗО

През месец юли са извършени 2 планови проверки на следните оператори, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал:

1. „Булмаркет ДМ” АД, гр. Русе - складово стопанство за пропан -бутан в гр. Бяла.

2. „Фибран България” АД, гр. София - производство на пенополистирол в гр. Русе.

Не са дадени предписания от извършените проверки на място и не са съставяни актове за установяване на административно нарушение.

АУАН, НП и ПАМ

Съставен АУАН през отчетния период:

 1. „ЕКОН 91“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002016/04.07.2023 г. – не е изпълнил в срок дадено задължително предписание, нарушение по чл. 166, т. 3 съгласно Закона за опазване на околната среда.
 2. ОБЩИНА СИТОВО, с. Ситово, обл. Силистра, АУАН № 0002287/06.07.2023 г. – изхвърля отпадъчни води, като превишава индивидуалните емисионни ограничения (ЕИО) по разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, нарушение по чл. 200, ал. 1, т. 6 съгласно Закона за водите.
 3. „КЛМ ЕКО“ ЕООД, гр. Варна, АУАН № 0002469/14.07.2023 г. – не е изпълнил дадено задължително предписание, нарушение по чл. 166, т. 3 съгласно Закона за опазване на околната среда.
 4. „КЛМ ЕКО“ ЕООД, гр. Варна, АУАН № 0002470/14.07.2023 г. – не е изпълнил дадено задължително предписание, нарушение по чл. 166, т. 3 съгласно Закона за опазване на околната среда.
 5. ЕТ „АГРОГАРД – ЯНКА САБАНОВА, гр. Силистра, АУАН № 0002789/21.07.2023 г. – не е извършило СПИ на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове, нарушение по чл. 18, т. 1 съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.
 6. „КРАСИ - АВТОСЕРВИЗ“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002607/26.07.2023 г. – не води отчетност в НИСО, нарушение по чл. 8, ал. 2, т. 6, вр. чл. 48 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 7. „Борка 13“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002844/28.07.2023 г. – не е изпълнило задължението си да води генерираната в НИСО електронна отчетна книга по Приложение №2, нарушение на чл. 8, ал. 2, т. 6, вр. чл. 48 от Закона за управление на отпадъците.
 8. „Берус“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002471/31.07.2023 г. – е приело 33,6 т. отпадъци от почистване на улици, без да извърши входящ визуален контрол на отпадъците на входа на депото, нарушение на чл. 138, ал. 1, вр. чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, вр. чл. 36, т. 2 от Наредба №6/27.08.2013 г.
 9. „Фаворит 98“ ООД, гр. Велико Търново, АУАН № 0002629/11.07.2023 г. – нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, нарушение на чл. 134, ал. 1, т. 1, във вр. с чл.29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците.

Издадени Наказателни постановления:

 1. „ЕУРО & КОНТ“ ЕООД , гр. Разград, НП № 39/05.07.2023 г., по чл. 34и, ал. 24, вр. чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, в размер на 2 000 лв. – не е представило в срок до 31 март 2023 г. информация за оборудването, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове.

2. „БУРДИН СЕРВИЗ“ ЕООД , гр. Исперих, НП № 40/21.07.2023 г., по чл. 4, ал. 1, от Наредба 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците, вр. чл. 3, ал. 1 от от Закона за управление на отпадъците, в размер на 5 000 лв. – като лице, което образува отпадъци, не е изпълнило задължението си да ги класифицира.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе има сключени споразумения за м. юли 2023 г.:

 1. „ВИНАРСКИ СЪЮЗ“ АД, с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе, по съставен АУАН № 0002286/14.06.2023 г. – не е изпълнило условие за провеждане на собствен мониторинг на отпадъчните води, по разрешително за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, нарушение по чл. 174, ал. 1 съгласно Закона за водите, в размер на 500,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 350,00 лева.
 2. „АВТОМАН“ ЕООД, гр. София, по съставен АУАН № 0002416/20.06.2023 г. – не е изпълнило дадено задължително предписание, нарушение по чл. 166, т. 3 съгласно Закона за опазване на околната среда, в размер на 2 000,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 1400,00 лева.
 3. КООПЕРАЦИЯ „ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ - ЗОРА“, с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, по съставен АУАН № 0002140/22.06.2023 г. – не е изпълнило задължението, да осъществява дейността си по начин, който не предизвиква шув в околната среда, над граничните стойности определени в таблица 2, т. 1 от Приложение № 2, нарушение по чл. 34, ал. 1, вр. чл. 16, т. 1 от съгласно Закона за защита от шума в околната среда, в размер на 3 000,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 2 100,00 лева.
 4. „БУЛМИЛК 1783“ ЕООД, с. Самуил, общ. Самуил, обл. Разград, по съставен АУАН № 0002579/27.04.2023 г. – не е предоставило в РИОСВ – Русе, в срок до 31 март 2023 г., информация за оборудването, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове, нарушение по чл. 34и, ал. 24, вр. чл. 17, ал. 2, т. 1 съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, в размер на 1000,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 700,00 лева.

Писмено предупреждение:

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе има издадени писмени предупреждения:

 1. „ЕЛИКА ЯРД“ ООД, гр. Силистра, ПП № 8/04.07.2023 г., по съставен АУАН № 0002788/05.06.2023 г. – не е подало в РИОСВ – Русе, заявление до директора за регистрация на инсталация за нанасяне на покрития, съгласно разпоредбата на чл. 30л, ал. 3 и ал. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
 2. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Русе, ПП № 9/04.07.2023 г., по съставен АУАН № 0002468/19.06.2023 г. – приело е опасни течни отпадъци получени от неутрализация на отпадък „сярна киселина“ и „сериста киселина“, без да притежава разрешителен документ за дейност с отпадъци, съгласно разпоредбата на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
 3. „СИРИУС СТАР БГ“ ЕООД, гр. Русе, ПП № 10/11.07.2023 г., по съставен АУАН № 0002606/30.05.2023 г. – не е предоставило в определените срокове идентификационни документи изготвени по Приложение № 8 към чл. 12, ал. 1 от Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация, за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри, съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 7 от Наредба № 1, вр. чл. 48, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Резолюция за прекратяване:

Прекратени административонаказателни процедури на основание чл. 54 от ЗАНН има издадени, както следва:

 1. „ОРГАХИМ РЕЗИНС“ АД, гр. Русе, РП № 1/05.07.2023 г., по съставен АУАН № 0002787/16.05.2023 г. – не е изпълнило дадено задължително предписание, съгласно разпоредбата на чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда.
 2. „СИРИУС СТАР БГ“ ЕООД, гр. Русе, РП № 2/11.07.2023 г., по съставен АУАН № 0002617/30.05.2023 г. – не е изпълнило дадено задължително предписание, да подаде уведомление за извършена класификация, съгласно разпоредбата на чл. 103, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда.
 3. „СИРИУС СТАР БГ“ ЕООД, гр. Русе, РП № 3/11.07.2023 г., по съставен АУАН № 0002605/30.05.2023 г. – предало е опасни течни отпадъци на дружество, което не притежава разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ за съответната дейност, съгласно разпоредбата на чл. 136, ал. 2, т. 1, вр. чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
 4. „БУРДИН СЕРВИЗ“ ЕООД, гр. Исперих, РП № 4/21.07.2023 г., по съставен АУАН № 0002417/27.06.2023 г. – нерегламентирано изхвърляне на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, съгласно разпоредбата на чл. 4, т. 1, пр. 2-ро от Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, вр. чл. 13, ал. 1 и чл. 8, ал. 2, т. 1 от Закона за управление на отпадъците.

ПАМ: 

На основание чл. 160, ал. 1, вр. чл. 158, т. 4, вр. чл. 159, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, през отчетния период няма наложена принудителна административна мярка.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През месец юли 2023 г. не са установени дни с превишения на нивата на ФПЧ10 в град Русе и в град Силистра.

Отменени са две текущи месечни санкции, наложени на дружества за замърсяване на водни обекти.

Почистени са замърсени с отпадъци терени, по изпълнение на дадени предписания.

Бизнеса

През месец юли 2023 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

- 142 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 3 указателни писма за последваща процедура по ОС;

- 25 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;

- 11 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:

- 7 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;

- 4 указателно писмо за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;

- 63 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;

- 8 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;

- 7 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;

- 10 решение за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС;

- 20 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”;

- 3 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредително част „съгласува“.

- 1 брой Решения за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост, на основание чл. 11, ал. 2 от Наредбата за ОС.

През отчетния период са издадени, както следва:

- 3 бр. регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци;

- 1 бр. разрешение за извършване на дейности с отпадъци.

В НИСО са утвърдени 25 работни листи на 9 оператори.

През периода е взето участие в заседания на общо 7 ДПК за приемане на строежи.

Обществеността

На 5 и 18 юли 2023 г., децата от Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС)-Русе посетиха  Информационния център на РИОСВ-Русе. Темите на срещите са: „Биологичното разнообразие на ПР „Сребърна“  и „Как да помогнем на животно в беда?“. 

На 6 юли 2023 г. децата от Занималня „Бърборино“ посетиха Информационния център на РИОСВ-Русе. Те се запознаха с навиците и ползите от  втория по големина гризач в света след южно-американската капибара - евроазиатския бобър (Castor  fiber). Освен, че е грижовен стопанин на дома си, бобърът е гостоприемен съсед и стриктен вегетарианец. Децата, сред които един бъдещ лесовъд, определиха възрастта на хибридната топола, грижливо подготвена за забентване. Бърборинчетата обещаха да измислят име на бобъра, за чието сведение за регистрация у нас  датират от края на м. септември 2020 г. Тогава  служителят на ДГС-Бяла Десислава Цветкова е установила паднала гигантска хибридна топола на брега на река Баниски Лом. Това дава надежда на учените за нови проучвания и възстановяване на популацията на бъдещия защитен вид.

На 19 юли 2023 т, директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова и експерти на РИОСВ-Русе взеха участие в работна среща, проведена в Община Разград, с участието на държавни институции и ВиК оператора. Инж. Христова информира, че голяма част от промишлените обекти на града вече са проверени, контролират се и пречиствателните станции на предприятията. През последните години са наложени санкции, в това число и на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД-Разград. Данните от Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околната среда към момента на срещата  не  бяха отчели отклонения от нормите на следените атмосферни замърсители, в това число и на сероводорода.

През юли 2023 г. във фоайето на РИОСВ-Русе е подредена гостуваща изложба на тема „Планетата земя – безценен дар“ с рисунки на отличени автори от проведени конкурси в рамките на Международен екологичен форум „Сребърна 2023 г.“.

Центърът за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс (ЦПЛР – ОДК), Силистра е домакин за Международния екологичен форум „Сребърна“ за еко-проекти. Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е постоянен партньор в организацията и провеждането на форума.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе през месец юни 2023 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец юни 2023 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 189 проверки, в т.ч. планови 120 бр., извънредни 69 бр. Броят на проверените обекти е 168, като 125 са планови и 43 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 80 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец юни 2023 г. са съставени 12 акта за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 3 бр. наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 10 000 (десет хиляди) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил пет споразумения по съставени АУАН на обща стойност 3 500  лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 11 600 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 18 561,51 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 6 650 лв.  От структурите на НАП  през месеца са събрани и преведени 4 000 лв. по имуществени санкции.

От получените суми през месец май 2023 г., на общините през месец юни 2023 г. са преведени 11 835,80 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 4 152,80 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

 • на 20.04.2023 г. от ТП № 1-РШ на изход ЛПСОВ към „АДМ Разград“ ЕАД, гр. Разград е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник река Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен и връчен на оператора е констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция, във връзка с установено преустановяване замърсяването на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер на 294 лв.
 • на 20.04.2023 г. от изход ПСОВ на „Биовет“ АД, клон Разград е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник река Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен и връчен на оператора е констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текущата месечна санкция, наложена на 13.12.2022 г., във връзка с установено намаляване замърсяването на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текуща месечна санкция ТМС от 4708 лв. на 212 лв.
 • на 27.04.2023 г. от резервоар за краен контрол към ЛПСОВ на „Фазерлес“ АД, гр. Силистра е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 01.06.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текущата месечна санкция, наложена на 21.11.2022 г., във връзка с установено намаляване замърсяване на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на действащата ТМС в размер от 3778 лв. на 270 лв.
 • на 27.04.2023 г. от Пункт №1 (последна ревизионна шахта) след ЛПСОВ на млекопреработвателно предприятие в с. Ситово, Област Силистра, с оператор „Интер ЕС 2000“ ЕООД, с. Ситово, е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във воден обект – „дере“, чрез селищната канализационна мрежа на с. Ситово. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 01.06.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция, наложена на 15.09.2022 г., във връзка с установено преустановено замърсяване на водния обект. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 33 лв.

Операторът „Топлофикация Русе“ АД е внесъл на 06.03.2023 г. Годишен доклад с резултати от извършени през 2022 г. собствени непрекъснати измервания на организираните източници на емисии в ТЕЦ-Русе Изток. Същият е върнат за допълване и представен на 27.03.2023 г. и повторно на 18.04.2023 г.

Въз основа на извършената оценка е съставен протокол от 09.05.2023 г. на общ Комин № 1 на Парогенератори № 4 и № 7 за констатирани нарушения на нормите за допъстими емисии (НДЕ), заложени в условие 9 на КР. За установените превишения на НДЕ на 22.05.2022 г. е съставен констативен протокол. Изготвено е предложение до Директора на РИОСВ – Русе, за налагане на еднократна санкция на дружеството за замърсяване на атмосферния въздух с вредни емисии. На 14.06.2023 г. е издадено  наказателно постановление за налагане на еднократна санкция по чл. 69 от ЗООС на „Топлофикация Русе“ АД в размер на 9719 лв. за общ Комин № 1 при работата на Парогенератори № 4 и № 7.

В периода от 01.06. до 30.06.2023 г. няма постъпили жалби в РИОСВ-Русе.

Във връзка с постъпила жалба през предходния месец относно разорана земеделска земя, засята с царевица, с начин на трайно ползване (НТП) „Пасище“, представляваща поземлен имот на с. Боил, община Дулово, експерти на РИОСВ-Русе са извършили теренна проверка през месец юни, при която е установено, че жалбата е основателна. Сезирани са Регионална дирекция по горите-Русе, Община Дулово, както и Областна дирекция на МВР-Силистра за съдействие, за установяване на нарушителя, разорал и засял царевица.

В периода 01.06.2023 г. до 30.06.2023 г. са постъпили общо 95 сигнала, подадени на:

 • зелен телефон на РИОСВ-Русе - 59 бр.
 • електронна поща – 17 бр.
 • контактната форма на интернет страницата на РИОСВ-Русе – 3 бр.
 • централата на РИОСВ – Русе - 12 бр.
 • гише – 2 бр.
 • на хартия – 2 бр.

От тях 10 са препратени по компетентност, 35 са основателни и 48 са неоснователни. По отношение на 2 от постъпилите сигнали предстои извършването на контролен мониторинг на качеството на атмосферния въздух в гр. Разград с мобилната автоматична станция на РЛ – Русе през месец юли.

Разпределението на сигналите по общини е както следва :

Община Русе -  62; Община Лозница – 2; Община Силистра – 6; Община Тутракан – 2; Община  Разград – 8; Община  Самуил – 1; Община Сливо поле – 2; Община Главиница – 1; Община Кърджали – 1; Община Ветово – 1; Община Иваново – 4; Община Бяла – 1; Община Дулово – 1; Община Кубрат – 1; Община Кубрат – 1.

През месец юни преобладаващи са сигналите, свързани със ЗЧАВ за усещане на неприятни миризми, оприличени на химически вещества; 18 сигнала са за запалени сметища и нерегламентирани дейности с отпадъци, 6 сигнала са по ЗВ за замърсяване на водни обекти,  36 сигнала са по ЗБР и пет сигнала по Закона за защита от шума в околната среда.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • неприятни миризми и евентуално замърсяване на въздуха, като следва да се има предвид, че в периода е извършвано и третиране от община Русе срещу комари;
 • запалени отпадъци, нерегламентирани сметища, замърсяване на водите в гр. Исперих с нерегламентирано изхвърляне на голямо количество отработено двигателно масло от автосервиз, съставени са 3 броя АУАН;
 • замърсяване на водите на водни обекти, намиращи се на територията на РИОСВ-Русе;
 • намерени в безпомощно състояние птици и 3 бр. таралежи;
 • шум и пушек от сушилнята на ПК „Зора“ в село Тръстеник, община Иваново, за който е съставен един АУАН;
 • замърсяване на водите на р. Бели Лом в гр. Разград;
 • шум от отглеждането на декоративни животни (птици).

За постъпилите за месеца сигнали са извършени 30 броя проверки, като са проверени 29 обекта на територията на РИОСВ-Русе. Съставени са общо четири АУАН. Дадени са общо 9 броя предписания при извършените проверки.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец май е изпълнението на годишния план за контролната дейност на Инспекцията, както и проверките по постъпили сигнали.

Друг акцент са проверките: за чистота на населени места, по управлението на строителните отпадъци в общините; на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, проверка в гр. Исперих, във връзка със сигнал за изтичане от водопровода на града на нефтопродукти.

Проблем в контролната работа създава големия брой извънредни задачи, в т.ч. и проверки, които следва да се осъществят в кратки срокове. Това се отразява върху изпълнението на годишния план.

Превантивен контрол

През отчетния период продължава работата по прилагане на обхватен и ефективен превантивен контрол на разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО експертите от дирекция ПД са работили по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури.

За 21 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, като за 12 от тях следва да се прецени необходимостта от извършване на ОВОС, а за останалите 9 – от извършване на ЕО. 10 процедури са финализирани с издаване на съответните решения, както следва: 5 бр. по преценяване необходимостта от ОВОС, като само едно от тях е с разпоредителна част „Да се извърши ОВОСˮ, останалите 4 – „Да не се извършва ОВОСˮ и 4 бр. по преценяване необходимостта от ЕО, всички с характер „Да не се извършва ЕОˮ. Прекратена е една процедури, започнали по реда на Глава шеста от ЗООС.

В края на отчетния период са внесени 2 задания за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за ОВОС на ИП за „Добив на строителни материали в находище Ценово-2 - варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценово“ и ИП „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални материали“, както и 1 задание за определяне обхвата на Доклад за екологична оценка на проект за частично изменение на общ устройствен план на Община Сливо поле. Предстои произнасяне от страна на РИОСВ-Русе.

Текущ контрол

През месец юни 2023 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 30 бр.;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 82 бр. проверки: 56 планови, от които седем са комплексни по компоненти и фактори и 26 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на организирани източници на вредни емисии в атмосферния въздух – планови проверки на 3 обекта с 6 пробоотборни точки;
 • Проверки във връзка с контрол на нивата на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници – 1 извънреден по постъпили сигнали;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – общо 24 бр. проверки, от които 17 бр. планови проверки (с 7 бр. пробонабирания) и 7 бр. извънредни проверки;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 30 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“, 1 планова на защитена територия;

-    Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 2 планови проверки на вековни дървета и 1 извънредна за стартиране на процедура по обявяване на група вековни дървета, 14 извънредни проверки за защитени екземпляри, 1 извънредна по жалба за разорано пасище, 5 извънредни на пунктове за изкупуване на охлюви и 2 извънредни на физическо лице, размножаващо папагали;

-     Проверки по Закона за лечебните растения – 3 планови.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 10 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълнението им. Съставен е 1 брой АУАН за неизпълнение на дадено предписание в срок.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец юни 2023 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра не отчитат дни с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра резултатите от измервания се отнасят само периода 01.06.- 15.06.2023 г. Останалите данни до края на месец юни, ще са налични към средата на м. юли. Нивата на всички измервани атмосферни замърсители се запазват трайно ниски. През месеца са постъпвали сигнали за неприятни миризми в град Русе, но причината за наличието им бе интензивното наземно третиране срещу комари, извършвано от община Русе.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 18 планови и 4 извънредни проверки. Експерти от направлението са взели участие в 6 планови проверки по компоненти и фактори на околната среда. За установени административни нарушения на ЗЧАВ от РИОСВ-Русе са съставени 2 броя АУАН.

С Наказателно постановление на Директора на РИОСВ – Русе на „Топлофикация Русе“ АД е наложена еднократна санкция за замърсяване на атмосферния въздух, на база представени с Годишен доклад резултати от извършени собствени непрекъснати измервания за 2022 г. Санкцията е в размер на 9 719 лв.

Извършен е емисионен контрол на шест пробоотборни точки на три обекта, с източници на емисии отпадъчни газове, заложени в годишния график за контрол на РИОСВ-Русе за 2023 г.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 9 доклада на оператори, за извършени собствени периодични извервания (СПИ и 3 месечни доклада на оператори, за извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ). Експертите от направлението са участвали в 3 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Издадени са 12 вътрешни становища по процедури по Глава Шеста от Закона за опазване на околната среда и по процедури за промяна и актуализация на комплексни разрешителни.

През месец юни е одобрен с Решение на Директора на РИОСВ-Русе един План за управление на разтворителите (ПУР). Вписани са две промени в обстоятелствата на регистрирани, съгласно чл. 30 л от ЗЧАВ, инсталации, извършващи дейност по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител.

Изготвено е съгласувателно становище  по процедура по актуализация на Разрешително за емисии парникови газове (РЕПГ).

Шум

През месец юпи 2023 г. е извършена една извънредна проверка по фактор шум. Експерт на Регионална лаборатория Русе към ИАОС е осъществил по заявка, извънредно контролно измерване на нивата на шум в точка на въздействие в с. Тръстеник, Община Иваново, във връзка с постъпили сигнали срещу дейността на зърнобаза, с оператор Потребителна кооперация „Зора“, с. Тръстеник. Получените резултати отчитат превишения на нивата на шум, отделяни в околната среда от дейността на проверената инсталация. На дружеството е съставен АУАН по Закона за защита от шума в околната среда.

Води

През месец юни 2023 г. са извършени общо 24 бр. контролни проверки на обекти, както следва:

12 бр. планови проверки със 7 пробонабирания на отпадъчни води на: „Мероне Н“ ЕООД, гр. Алфатар; „Моника 871“ ЕООД, млекопреработвателно предприятие в с. Чернолик, Община Дулово; община Ситово – канализационна мрежа; „Тракция“ АД - с. Самуил; „Водстрой“ АД - гр. Разград; ГПСОВ-Лозница и ГПСОВ-Разград.

Експерти от направлението са участвали в 5 планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда.

Извършени са 7 извънредни проверки на планови обекти: 3 - за връчване на констативни протоколи по чл. 69б от ЗООС на „Интер ЕС 2000” ЕООД, „Фазерлес” АД, и „Имдо“ ООД, две проверки, във връзка с установени нарушения на Закона за водите – неизвършен собствен мониторинг, съгласно изискванията на Разрешително за заустване,  1 - извънредна проверка на „Оргахим“ АД (проверка по изпълнение на предписание) и една извънредна проверка на млекопреработвателно предприятие в гр. Главиница, във връзка с включване на отпадъчните води от предприятието в селищната канализационна система.

Експерти са участвали в проверки по условията на издадени КР на 2 бр. обекта „АДМ Разград” ЕАД – инсталация за преработка на царевица и производство на хранителни продукти и етилов алкохол и „Синержи груп” ООД - инсталация за интензивно отглеждане на птици в гр. Исперих.

 При проверките на операторите са дадени 20 бр. предписания. Съставени са 2 броя АУАН за установени нарушения на Закона за водите.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 2 бр. Заповеди за отмяна на ТМС („Интер ЕС 2 000ˮ ЕООД и АДМ Разград” ЕАД), и 2 бр. Заповеди за намаляване на ТМС („Фазерлес” АД, и „Биовет“ АД, клон Разград).

През месец юни по искане на БДДР-Плевен е извършена съвместна проверка на „Фешко ФСК“ АД, гр. Бяла за удължаване срока на разрешително за заустване.

През месец юни 2023 г. са получени следните сигнали за замърсяване на водни обекти:

На 05.06.2023 г. в РИОСВ-Русе са подадени 3 сигнала за замърсяване на река Бели Лом в района на град Разград. Сигналите са неоснователни и са свързани с падналите обилни валежи. От „Биовет” АД са информирали за провеждане профилактика на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ). БДДР-Плевен при извършена проверка в участък от реката срещу основното производство, не е установила проблемно замърсяване с отпадъчни води от дружеството.

На 06.06.2023 г. е сигнализирано за мътна вода на река Русенски Лом, което е резултат от падналите обилни валежи и донесената кал от протоците й.

Жител на село Сребърна обръща внимание за ПСОВ-Сребърна, която не е въведена в експлоатация. Селищната пречиствателна станция на този етап е изпълнена частично, т.к. довеждащият колектор до река Дунав не е изграден.

На 21.06.2023 г. от БДДР-Плевен дават сведение за нефтен разлив в р. Дунав при км. 1287 (Сърбия). Монтирана е плаваща завеса за предотвратяване разпространението на петрола. БДДР-Плевен осъществява контрол, като следи обстановката по българския участък.

През месец юни приоритетите в направлението са били следните:

- изготвяне на вътрешни становища по процедури по Глава Шеста от ЗООС – 10 броя;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите

- кореспонденция с други институции – 12 писма.

Почви

През месец юни 2023 г. по компонент „Почви” са извършени 4 планови проверки на: Община Ветово – във връзка с биологичната рекултивация на две общински депа за ТБО; кариера за добив на инертни материали в с. Драгомъж, община Исперих и на ББ кубове, в които се съхраняват излезли от употреба препарати за растителна защита (ИУПРЗ) в с. Тодорово, община Исперих.

Във връзка с постъпил сигнал от РУ на МВР гр. Исперих за замърсяване на водопроводната мрежа на града с отработени масла, е направена проверка на място на замърсяването. От служител на РЛ – Русе по възлагане на РИОСВ-Русе са взети почвени проби за последващ анализ и се очаква резултат от тях.

Експертът в направлението е извършил 12 планови проверки по фактор отпадъци и 3 извънредни проверки, по получени в РИОСВ-Русе сигнали, като са дадени 6 бр. предписания със срок на изпълнение. Работил е по утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъците, издаването на документи по Закона за управление на отпадъците, както и по съгласуване на доклади по околна среда и преписки по Глава Шеста на Закона за опазване на околната среда.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 25 броя контролни проверки от които 2 са планови, а 23 са извънредни.

Четиринадесет от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. С нарочно разпореждане на Директора на РИОСВ-Русе шест екземпляра от вида горска ушата сова (Asio otus), един екземпляр от вида син синигер (Cyanistes caeruleus), един екземпляр от вида зелен кълвач (Picus viridis), един екземпляр от вида обикновен мишелов (Buteo buteo), три екземпляра от вида обикновен скорец (Sturnus vulgaris), един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), един екземпляр от вида среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), два екземпляра от вида домашна кукумявка (Athene noctua), два екземпляра от вида черен бързолет (Apus apus), един екземпляр от вида таралеж (Erinaceus concolor) и един екземпляр от вида черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Два екземпляра от вида домашна кукумявка (Athene noctua), един екземпляр от вида градска лястовица (Delichon urbica), един екземпляр от вида смок-стрелец (Синурник) – (Coluber caspius (Coluber jugularis caspius) и един екземпляр от вида поен дрозд (Turdus philomelos) са намерени мъртви, като същите са предоставени за препариране на Регионален исторически музей – гр. Русе.

Извършени са 2 планови проверки на вековни дървета: бяла черница 1132 в гр. Разград и летен дъб 1807 в с. Червена вода. При проверките на място се установи, че дърветата са в добро биологично състояние. Нарушения не са констатирани.

Във връзка с постъпило предложение за обявяване на група вековни дървета в околностите на хижа „Минзухар“, местност „Образцов чифлик“, гр. Русе, общ. Русе е извършена проверка на място и е започнала процедура по обявяването им.

Извършена е една извънредна проверка поради постъпила жалба за разорано пасище в землището на с. Боил, общ. Дулово. Имотът е с площ 46.806 дка, НТП: „Пасище“ и е общинска публична собственост. Констатирано е, че част от имота е засят с царевица, а останалата е затревена. След снети GPS координати е установено, че общата разорана площ възлиза на 18.914 дка. Теренът попада в границите на защитени зони от НАТУРА 2000 – BG0002062 „Лудогорие“ и BG0000168 „Лудогорие“. С оглед на това извършеното деяние се явява в противоречие с въведените забрани в заповедите за обявяване на защитените зони (т. 8.3 от Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на ОСВ и т. 5.2 от Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на ОСВ). След установяване на извършителя от ОД МВР – Силистра ще бъде съставен АУАН.

През отчетния период е регистрирана 1 книга за билки и е организиран един нов билкозаготвителен пункт.

Извършени са пет извънредни проверки на регистрирани пунктове за изкупуване на охлюви в с. Черковна и с. Паисиево, общ. Дулово, с. Малко Враново, с. Голямо Враново, общ. Сливо поле и с. Сеслав, общ. Кубрат. Част от пунктовете са функционирали през сезона. Нарушения не са констатирани.

През месеца са издадени 11 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Извършени са две извънредни проверки на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки (30 за месец юни) на ПР „Сребърна“.

Извършена е 1 планова проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Естествено находище на кримска какула“ – с. Полско Косово, общ. Бяла. При проверката не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в заповедта за обявяване на защитената територия.

Лечебни растения

През отчетния период са извършени 3 планови проверки на пунктове за изкупуване на лечебни растения в с. Дряновец, стопанисван от СД „Билкомерс – К“, ПК „Единство“ в гр. Разград и „МАКА – В. Чобанова“ ЕООД в с. Сяново, като при проверките не са установени нарушения на екологичното законодателство.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 82 бр. проверки: 56 планови, от които седем са комплексни по компоненти и фактори, четири от които с водещ експерт от направление „Отпадъци“,  и 26 извънредни, както следва: 7 бр. – по изпълнение на предписания; 11 бр. по сигнали, две по писмо на МОСВ за продуктови такси, една по искане на Районно управление на МВР – Русе и пет са в резултат на самосезиране. Дадени са 20 задължителни предписания. Съставени са шест АУАН по Закона за управление на отпадъците – за неизпълнено предписание, за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, за предаване на отпадъци на лице, което не притежава документ за дейности с отпадъци по ЗУО, за не спазена забрана за изхвърляне на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и за некласифициране на отпадъци. През отчетния период няма издадени НП. Подписано е едно споразумение с юридическо лице по чл. 58 от ЗАНН.

Приоритетите през месец юни са били следните:

 • Извършване на проверки по план.
 • Извършване на проверки по постъпили сигнали;

Експерти от направлението са участвали в пет проверки по условия в издадени комплексни разрешителни. Експерти от направлението са били водещи на комплексни проверки по компоненти и фактори на  околната среда.

През периода са изготвени и изпратени:

- писмо до НКЦ относно трансграничен превоз на отпадъци;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

- информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- информация и доклади до МОСВ за резултатите от извършените проверки на лицата, пускащи на пазара опаковани стоки и за лицата, членове на Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

- информация за изпълнение на задълженията на кметовете на общини по чл. 19 и чл.112 от ЗУО , относно управлението на строителните отпадъци;

- информация до министъра във връзка с извършена проверка на „Сириус Стар БГ“ ЕООД;

- информация до дирекция „УООП“ в МОСВ относно предоставяне на информация и документация от извършени проверки на „Екотрейдинг къмпани“ ООД, площадка гр. Русе;

- информация до Районна прокуратура гр. Силистра за възможността за  извеждане на отпадъци от територията на склад, находящ се в с. Калипетрово, ул. „Бряст“ № 8;

През отчетния период са получени 17 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Извършени са 11 проверки, като за два от случаите са подадени по два сигнала. Четири от сигналите са във връзка с нерегламентирано изхвърлени отпадъци и запалени на територията на населените места битови отпадъци, които са препратени по компетентност на кметовете на съответните общини. При проверките на място по три от сигналите са  установени нарушения на изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове, съответно са съставени АУАН за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, за третиране на отпадъци от ИУМПС, без разрешение за дейности с отпадъци, за некласифициране на отпадъци. Три от сигналите не са неоснователни (за пожар на територията на гр. Силистра, на площадка на „Елика Ярд; за замърсяване с отпадъци в с. Ловско, община Лозница; за нерегламентирано третиране на ИУМПС, до бензиностанция на „Марешки“ в гр. Русе)  В гр. Сеново, в частен имот са установени два автомобила, които са били на съхранение. На собственика на имота е изпратено предупредително писмо за недопускане на нерегламентирано третиране на ИУМПС.

Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили общо 10 проверки, от които 9 по план и 1 извънредна по предписание. Шест от плановите проверки са комплексни по компоненти и фактори на околната среда. От тях по ЗОПОЕЩ са извършени 4 проверки.

Дадени са общо 18 предписания.

През отчетния период са изготвени 8 вътрешни експертни становища, във връзка с уведомления за ИП и преценяване на необходимостта от ОВОС.

През отчетния период експерт от направлението е взел участие в една държавна приемателна комисия (ДПК).

ОВОС и ЕО

Във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе през отчетния период са извършени са 4 броя проверки на място за изпълнение на мерки и условия в постановени административни актове по реда на Глава Шеста от ЗООС, като само в един от съставените протоколи са дадени предписания. Осъществени са 12 броя проверки за правно действие на съгласувани по реда на Глава Шеста инвестиционни предложения, като 6 от постановените решения са загубили правното си действие.

Експерти от Дирекция „Превантивна дейност“  са взели участие в 1 бр. планова екипна проверка на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Проверено е правното действие на Решението на Директора на РИОСВ-Русе, с което е преценено да не се извършва ОВОС.  Съставен е общ констативен протокол.

През месец юни са извършени 3 броя извънредни проверки, както следва 1 брой във връзка с предписания, дадени в констативен протокол, съставен при проверка, проведена през предходен отчетен период, за което е съставен е 1 бр. КП. 2 броя извънредни проверки във връзка с инвентаризация на площадката на бившата фирма ТПК „Електрометал” в гр. Русе - ул. Димитър Басарбовски 81. Съставени са 2 КП, като са дадени предписания за уведомяване на РИОСВ-Русе на основание чл. 4 от Наредбата за ОВОС.

Представен е Годишен доклад по изпълнението на мерки и условия, заложени в Становище по ЕО на Общ устройствен план на община на територията на РИОСВ-Русе. Същият е приет без забележки. 

Комплексни разрешителни

През месец юни са извършени 5 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни. Дадено е едно предписание. Не са съставяни актове.

Изготвени са 4 становища по проекти за актуализация на комплексни разрешителни на три оператора на инсталации по Приложение № 4 на ЗООС: „Труд“ АД – гр. Русе, „Грийнбърн“ ЕООД – гр. Ловеч, „Градус-98“ ЕООД – гр. Стара Загора, за две площадки. .

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец юни 2023 г. са извършени дванадесет контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Екон-91” ООД - град Русе, производство на пенолатексови изделия в гр. Бяла (по фактори отпадъци и химикали, и ЗОПОЕЩ),  „Протекс” ООД - Бяла, производство на латексови изделия в гр. Бяла (по компонент води, фактор химикали и ЗОПОЕЩ), „Сид Грийн” ЕООД - град Русе, леярна за черни метали в гр. Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци), „Маклер комерс” ЕООД - гр. София, млекопреработвателно предприятие в с. Брестовене, община Завет (по фактори отпадъци и химикали), „Дунарит” АД - гр. Русе, производство на боеприпаси в гр. Русе (по компоненти въздух и води), „Строймат“ ЕООД - с. Щръклево, производство на вододисперсни бои и сухи строителни смеси в с. Щръклево, Община Иваново (по компонент въздух и фактор химикали и ЗОПОЕЩ), „Еми“ АД ЕООД, гр. София, производство на лентоотрезни машини и електроизолационни изделия в гр. Силистра (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ), „Макс-Партс“ ЕООД, гр. Русе, площадка за дейности с ИУМПС в гр. Русе (по фактор отпадъци и ПД), ЕТ „Дени-Али Чакър” - с. Езерче, община Цар  Калоян-млекопреработвателно предприятие (по компоненти въздух и води), „Оргахим” АД – гр. Русе, производство на вододисперсни бои (по компоненти въздух и води, фактори отпадъци и химикали и ПД), „Поли Корект” ООД, с. Гецово, Община Разград, производство на мебели  (по компонент въздух и фактор отпадъци) и ЕТ „Росвер - Кръстю Кръстев” - гр. Разград, млекопреработвателно предприятие в гр. Цар Калоян (по компонент води и фактор отпадъци).

При проверките са дадени общо 29 бр. предписания. Не са съставени АУАН.

СЕВЕЗО

През месец юни са извършени 3 планови проверки по чл. 157а от ЗООС.

Дадено е едно предписание, като не са съставяни актове за установяване на административно нарушение.

Издадено е Решение № ДППГА-03-А0/2023 г. на основание чл. 106, ал. 4 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 2, т. 3, буква „б“ от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, за  потвърждаване пълнотата и съответствието на представения Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на Оператор „Семпе 2“ ЕООД, гр. Разград.

АУАН, НП и ПАМ

 1. „ЕЙЧ ЕНД ЕС ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Бургас, АУАН № 0002285/02.06.2023 г. – не е провеждан собствен мониторинг на отпадъчни води, нарушение по чл. 200, ал. 1, т. 29 съгласно Закона за водите.
 2. „МИНЧЕВ АУТО“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002466/05.06.2023 г. – нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци, нарушение по чл. 29, ал. 2 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 3. „ЕЛИКА ЯРД“ ООД, гр. Силистра, АУАН № 0002788/05.06.2023 г. – не е подало заявление за регистрация на инсталация, за нанасяне на покрития, нарушение по чл. 34м, вр. чл. 30л, ал. 3 и ал. 4 съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.
 4. П.М., гр. Русе АУАН № 0002580/09.06.2023 г. – отчетени повече от разрешения брой превишения годишно на СДН за ФПЧ10, нарушение по чл. 27, ал. 6, вр. ал. 7 съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.
 5. Д.С., гр. Русе, АУАН № 0002628/29.05.2023 г. – нерегламентирано третиране на отпадъци, нарушение по чл. 133, ал. 4, т. съгласно Закона за управление на отпадъците.
 6. „ВИНАРСКИ СЪЮЗ“ АД, с. Нисово, община Иваново, АУАН № 0002286/14.06.2023 г. – не е изпълнено условие за провеждане на собствен мониторинг за отпадъчни води, нарушение по чл. 200, ал. 1, т. 29 съгласно Закона за водите.
 7. „АВТОМОРГА СПАРТАК“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002467/16.06.2023 г. – съхранява отпадъци /ИУМПС/ без да притежава документ за това, нарушение по чл. 35, ал.1, т. 1 съгласно Закона за управление на отпадъците, вр. чл. 17 от Наредбата за ИУМПС.
 8. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002468/19.06.2023 г. – приема опасни течни отпадъци без разрешителен документ, нарушение по чл. 35, ал. 1, т. 1, вр. чл. 8, ал. 1 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 9. „АВТОМАН“ ЕООД, гр. София, АУАН № 0002416/20.06.2023 г. – не е изпълнено дадено задължително предписание, нарушение по чл. 166, т. 3 съгласно Закона за опазване на околната среда.
 10. КООПЕРАЦИЯ „ПК ЗОРА“ , с. Тръстеник, община Иваново, АУАН № 0002140/22.06.2023 г. – не е изпълнила задължението си, да осъществява дейност по начин, който не предизвиква шум в околната среда над граничните стойности, нарушение по чл. 16, ал. 1 съгласно Закона за защита от шума в околната среда.
 11. „БУРДИН СЕРВИЗ“ ЕООД, гр. Исперих, АУАН № 0002417/27.06.2023 г. – не регламентирано изхвърля отпадъци от отработени масла и нефтопродукти, нарушение по чл. 4, т. 1 от Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, вр. чл. 8, ал. 2, т. 1 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 12. БУРДИН СЕРВИЗ“ ЕООД, гр. Исперих, АУАН № 0002141/27.06.2023 г. – не е класифицирало отпадъците от дейността си, нарушение по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците, вр. чл. 3, ал. 1 съгласно Закона за управление на отпадъците.

Издадени Наказателни постановления:

 1. А.С., гр. Русе, НП № 36/15.06.2023 г., по чл. 166, т. 3, от Закона за опазване на околната среда, в размер на 2 000 лв. – не изпълнение на предписание, дадено по чл. 4 от ЗООС.
 2. Д.С., гр. Русе, НП № 37/22.06.2023 г., по чл. 133, ал. 4, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 3 000 лв. – нерегламентирано третиране на отпадъци.
 3. „ТОНИ-М-2022“ ЕООД, гр. Разград, НП № 38/22.06.2023 г., по чл. 113, ал. 3, вр. чл. 156 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 5 000 лв. – не изпълнение на предписание.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе има сключени споразумения за м. юни 2023 г.:

 1. „ИНЕРТ“ ООД, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002575/22.05.2023 г. – не е представена необходимата документация, изискана в дадено предписание, нарушение по чл. 166, т. 3 съгласно Закона за опазване на околната среда, в размер на 2 000,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 1 400,00 лева.
 2. „МИНЧЕВ АУТО“ ООД, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002466/05.06.2023 г. – нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци, нарушение по чл. 29, ал. 2 съгласно Закона за управление на отпадъците, в размер на 1 400,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 980,00 лева.
 3. „АС ПРОФЕШЪНЪЛ“ ООД, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002785/15.05.2023 г. – не подаване на заявление за вписване на промяна в обстоятелствата, нарушение по чл. 34м, вр. чл. 30л, ал. 12 и 13 съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, в размер на 1 000,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 700,00 лева.
 4. Н.Р. - с. Средище, община Кайнарджа, област Силистра, по съставен АУАН № 0002724/19.05.2023 г. – не е подал уведомление за организиран пункт за изкупуване на билки и няма позволително, нарушение по чл. 31, ал. 2, т. 1 и т. 2 съгласно Закона за лечебните растения, в размер на 100,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 70,00 лева.
 5. „ЕЙЧ ЕНД ЕС ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Бургас, по съставен АУАН № 0002285/02.06.2023 г. – не е проведен собствен мониторинг на отпадъчни води, нарушение по чл. 200, ал. 1, т. 29 съгласно Закона за водите, в размер на 500,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 350,00 лева.

Писмено предупреждение:

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе  е издадено  едно писмено предупреждение на:

„АС ПРОФЕШЪНЪЛ“ ООД, гр. Русе, ПП № 7/16.06.2023 г., по съставен АУАН № 0002786/55.05.2023 г. – не е подало заявление за вписване на промяна на обстоятелствата, за инсталация за химическо чистене, съгласно разпоредбата на чл. 30л, ал. 13 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

ПАМ: На основание чл. 160, ал. 1, вр. чл. 158, т. 4, вр. чл. 159, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, през отчетния период, е издадена заповед на  директора на РИОСВ – Русе за налагане на една принудителна административна мярка на „Биовет“ АД – клон Разград – пломбиране на съоръжения за съхранение, които няма да се експлоатират на обект „складова база (Площадка на склад № 71), за съхранение на течни и прахообразни суровини, гр. Разград -ГПЗ“, със следните технологични позиции – надземен открит склад, два броя вертикални резервоари със следните номера на позициите: № 24 и № 25 с вместимост от 100 м3 всеки. Реалното пломбиране ще се извърши през месец юли 2023 г.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През месец юни 2023 г. не са установени дни с превишения на нивата на ФПЧ10 в град Русе и в град Силистра.

Наблюдава се намаляване на броя на постъпилите сигнали за нарушения на качеството на атмосферния въздух.

Отменени са две текущи месечни санкции, наложени на дружества за замърсяване на водни обекти, а други две са намалени, във връзка с установено намаляване замърсяването на водния обект.

Почистени са замърсени терени с отпадъци в населени места в област Разград.

Бизнеса

През месец юни 2023 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 192 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 1 указателно писмо за последваща процедура по ОС;
 • 18 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 21 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 12 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 9 указателно писмо за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 61 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 4 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да се извърши ОВОС”;
 • 4 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 1 решение за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС;
 • 59 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.;
 • 1 брой Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредително част „съгласува“.

През отчетния период са издадени, както следва:

- 7 регистрационни документа за събиране и транспортиране на отпадъци;

- 2 решения за прекратяване на регистрационни документи за събиране и транспортиране на отпадъци.

В НИСО са утвърдени 19 работни листи на 7 оператори.

През периода е взето участие в заседания на общо 7 ДПК за приемане на строежи.

Обществеността

РИОСВ-Русе отличи 10 автори на рисунки и литературни творби от цялата страна, участвали в съпътстващите конкурси „Планетата Земя-безценен дар“, в рамките на XXXII издание на Международния екологичен форум „Сребърна“, състоял се на 2-3 юни в гр. Силистра. Екофорумът се провежда в навечерието на Световния ден на околната среда 5 юни под домакинството на ЦПЛР-Обединен детски комплекс-гр. Силистра. В рамките на форума се съревноваваха 26 екологични проекта от цялата страна и Р Румъния, като в конкурсите за рисунка и литературни творби са се включили над 400 деца. Трима от отличените автори са от гр. Силистра, а останалите от Бургас, Варна и Велико Търново.

Световният ден на околната среда, който се отбелязва ежегодно на 5 юни, е сред най-значимите международни дни за действия, насочени към опазване на околната среда. Темата на кампанията за 2023 г. е съсредоточена  върху решенията за замърсяването с пластмаса в рамките на кампанията #BeatPlasticPollution. По тази причина експерти на РИОСВ-Русе представиха в ДГ „Нарцис“- гр.  Силистра проекта „Събирай – рециклирай“. Целта му  е възпитаване на отговорно отношение към околната среда и създаване на навици за събиране и оползотворяване на ежедневно генерирания отпадък в детските и учебни заведения. В група от предучилищен етап на образование в детското заведение е изнесена презентация за ползите от разделното събиране на отпадъците от опаковки за природата и човека.

На 14 юни 2023 г. информационно-образователният пакет „Разходка в парка“ бе представен на терен пред участниците на клуб „Еко свят“ при СУ „Св. Константин-Килир Философ“ гр. Русе. Той е разработен от експерти на РИОСВ-Русе през 2011 г., като основната му идея е да обогати  знанията и да провокира интерес у подрастващите към парковете и техните обитатели.

Информация за видовете паркове според големината, оформлението и елементите им е представена на основната алея „Перистери“ в Младежкия парк на  Русе. Там учениците наблюдаваха платан, японска софора, група от дървета – едролистна и дребнолистна липа, акация, дугласка ела и сребрист смърч. Сред редките дървета е гинко билобата – дървото, издържало на бомбандировките с атомни бомби в Нагазаки-Япония. Сред прекрасния „Розариум“ децата научиха за  защитените видове птици-голям пъстър кълвач, черноглаво коприварче, славей, кос, голям синигер и др. В този час от деня най-многобройни и гласовити бяха косовете и врабчетата.

В навечерието на Еньов ден, на 23 юни 2023 г., ученици от III а III б на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ посетиха Информационния център на РИОСВ-Русе. Ваканцията за тях отдавна е започнала, но децата членуват в клуб „Русезнание“ – занимания по интереси и чрез уроци и посещения на културни обекти обогатяват своите познания за родния град, околностите и заобикалящата ги среда.

Посещението в екоинспекцията бе свързано с опазването на лечебните растения, контролът по добиването, обработката им, както и различните им приложения за нуждите на хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната промишленост. Територията на РИОСВ-Русе е богата на лечебни растения и билкозаготвителната дейност е популярна в малките населени места. Децата усетиха аромата на маточина, лавандула, розмарин, здравец, липа, лайка, мащерка и др. в практичната част на занятието. Занятието завърши с чаша ароматна билкова отвара от липа и лайка.

На 29 юни 2023 г. над 60 деца участваха в арт хепънинга „На брега на Реката“ на Кея в гр. Русе. Съвместната инициатива на СНЦ „Дунавско сияние“, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе и Дворецът на децата е посветена на  Международния ден на река Дунав и премина под мотото „Пазете Дунава син“. На брега на реката беше експонирана сюжетна художествена изложба с част от рисунките, отличени в конкурса „Приказният свят на природата“, иницииран от СНЦ „Дунавско сияние“. Тази година в него взеха участие над 700 участника от цялата страна, както и българчета от Испания, Германия, Великобритания, Италия, Люксембург, Франция и САЩ. Отново в него активно се включиха и млади художници от Гюргево, Румъния. Проведе се блиц-викторина „Познавате ли река Дунав“, в която децата демонстрираха познания за реката. Въпросите към участниците са почерпени  от образователния филм „Реката на Живота“ с автор Венета Ненкова – директор на Българското Неделно училище „Асен и Илия Пейкови“ - Рим/Флоренция, а ролята на екскурзоводи и разказвачи са ученици от българските училища в регион Лацио, Италия. Екипът на Двореца на децата проведе  забавни водни научни експерименти с участниците в хепанинга. В ролята на жури и ментор влезе русенският художник Валентин Георгиев, председател на СБХ - Русе.  Малките художници рисуваха на асфалт, блокчета и върху мидени черупки. Организаторите наградиха най-добрите и активни творци.

Осем служители от Инспекцията са участвали в онлайн обучение, организирано от Института по публична администрация на тема: „Стратегии и политики за противодействие на рисковете в държавната администрация“.


 Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе през  месец май 2023 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец май 2023 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 156 проверки, от които  110 бр. планови, а 46 са извънредни. Броят на проверените обекти е 146, като 118 са планови и 28 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 53 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец май 2023 г. са съставени 14 акта за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 5 бр. наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 14 200 (четиринадесет хиляди и двеста) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил едно споразумение по съставен АУАН на  стойност 4 900  лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 4 200 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 14 794,76 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 2 940 лв. От структурите на НАП през месец май 2023 г. по наложени административни наказания са постъпили 200 лв.

От получените суми през месец април 2023 г., на общините през месец май 2023 г. са преведени 9 620 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 4 086,40 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

 • на 09.03.2023 г. от изход ГПСОВ – Тутракан, с оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник река Дунав След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 27.04.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текущата месечна санкция, във връзка с установено замърсяване на водния обект. Издадено е Наказателно постанолвение на Директора на РИОСВ-Русе за налагане на ТМС в размер на 164 лв.
 • на 22.03.2023 г. от пункт № 2, РШ №1 на изход ЛПСОВ на млекопреработвателно предриятие в с. Липник, Община Разград, със собственик „Имдо“ ООД е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник „дере“, подхранващо с повърхностни води язовир „Липник“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 20.04.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за увеличаване на текущата месечна санкция, наложена на 10.10.2022 г., във връзка с установено увеличаване замърсяване на водния обект. Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна действащата ТМС в размер на 83 лв и е издадено ново наказателно постановление за налагане на нова ТМС в размер на 206 лв.
 • на 04.04.2023 г. от Пункт №1 (последна ревизионна шахта) след ПСОВ на месопреработвателно предприятие в с. Ситово, Област Силистра, с оператор „Екопродукт“ ЕООД, с. Попина, Община Ситово, е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във воден обект – „дере“, чрез селищната канализацинна мрежа на с. Ситово. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 27.04.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция, наложена на 21.11.2022 г., във връзка с установено преустановено замърсяване на водния обект. Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 274 лв.
 • на 04.04.2023 г. от ТП 2 – приемна шахта на помпена станция след ЛПСОВ на „Астра Грийнплант“ ЕООД, гр. Сливо поле е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. На 10.05.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текущата месечна санкция, във връзка с установено замърсяване на водния обект. Изготвено е Наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Русе за налагане на ТМС в размер на 20 лв.
 • при извършена планова проверка на 03.05.2023 г. на млекопреработвателно предриятие в с. Юпер, Община Кубрат, с оператор „Булагротрейд - частна компания“ ЕООД е установено, че операторът е прекратил заустването на отпадъчни води във воден обект – „дере“, като от страна на РИОСВ – Русе е поставена пломба на точката на заустване. Действащото до момента Разрешително за заустване, издадено на оператора е прекратено от БДДР Плевен. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция, наложена на 30.09.2020 г., във връзка с установено преустановено замърсяване на водния обект. Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 5 лв.

За периода е постъпила една писмена жалба относно строителен отпадък в съседен на жалбоподателите имот в село Айдемир, Община Силистра.  Постъпилата жалбата е препратена по компетентност до  Община Силистра.

За периода 01.05.2023 г. до 31.05.2023 г. са постъпили общо 70 сигнала, подадени на:

 • зелен телефон на РИОСВ-Русе - 45 бр.;
 • електронна поща - 7 бр.;
 • контактната форма на интернет страницата на РИОСВ-Русе – 7 бр.;
 • централата на РИОСВ – Русе - 6 бр.;
 • гише – 1 бр;
 • чрез системата за документообработ – 4 бр.

От тях 11 са препратени по компетентност; 18 са основателни и 40 са неоснователни. По отношение на 1 от постъпилите сигнали предстои изпращане на  предупредително писмо до Община Две могили във връзка с нарушение в ПЗ „Орлова чука“.

Разпределение на сигналите по общини е както следва :

Община Русе – 57 ; Община Кайнарджа – 2; Община Лозница – 2; Община Ситово – 2; Община Кубрат – 1; Община Бяла – 1; Община Две могили – 2; Община Силистра – 2; Община Ценово - 1

През месец май преобладаващи са сигналите, свързани усещане на неприятни миризми, оприличени на химически вещества; 6 сигнала са за запалени сметища и нерегламентирани дейности с отпадъци, 4 сигнала са по ЗВ за замърсяване на водни обекти ,  27 сигнала са по ЗБР и един сигнал по Закона за защита от шума в околната среда.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • неприятни миризми и замърсяване на въздуха;
 • запалени отпадъци, нерегламентирани сметища;
 • замърсяване на водите на водни обекти, намиращи се на територията на РИОСВ-Русе;
 • намерени в безпомощно състояние животински екземпляри, както и сигнали за изкупуване на билки и охлюви без разрешителен документ.

За постъпилите за месеца сигнали са извършени 16 броя проверки, като са проверени 12 обекта на територията на РИОСВ-Русе. Съставен е 1 брой АУАН на лице, изкупуващо незаконно билки.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец май е изпълнението на годишния план за контролната дейност на Инспекцията, както и проверките по постъпили сигнали.

Друг акцент са проверките: на складовете за излезли от употреба пестициди; за чистота на населени места, по управлението на строителните отпадъци в общините.

 Друг основен акцент в работата е проверка на достоверността на представените до 31 март ГДОС от операторите с издадени комплексни разрешителни. За констатирани нарушения-непредставен/непредставен в срок ГДОС са съставени АУАН на четири оператора.

Друг акцент бяха проверките за състоянието на естествените находища на червен божур-четири на брой. Осъществено е и годишното пробонабиране по Закона за генетичномодифицираните организми.

Проблем в контролната работа е постъпването на сигнали, основно за миризми, през нощните часове, т.к. миризмите не са постоянни и е трудно доказването им, както и установяването на източника им. Подобни затруднения има и със сигнали, при които е необходимо време за пътуване, проблемът е краткотраен и при проверки на място, не може да се потвърди основателността им.

Друг проблем в контролната дейност е отказване на съдействие от органите на МВР да връчват писмени предписания и АУАН, съставени в отсъствието на нарушителите, когато адресите им са в извън териториалния обхват на Инспекцията.   

Превантивен контрол

През отчетния период продължава работата по прилагане на обхватен и ефективен превантивен контрол на разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО експертите от дирекция ПД са работили по депозирани нови и/или стартирали през предходен период процедури.

За 6 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, като за 3 от тях следва да се прецени необходимостта от извършване на ОВОС, а за останалите 3 – от извършване на ЕО. 18 процедури са финализирани с издаване на съответните решения, както следва: 8 бр. по преценяване необходимостта от ОВОС, всичките с характер „Да не се извършва ОВОСˮ и 8 бр. по преценяване необходимостта от ЕО, всички с характер „Да не се извършва ЕОˮ. Прекратени са общо 2 процедури, започнали по реда на Гава Шеста от ЗООС. В края на отчетния период е внесено задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за ОВОС на ИП за „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални материали“. Предстои произнасяне от страна на РИОСВ-Русе.

Взето е участие в комисия за оглед и обследване на място на свлачища в района на кв. 61 и кв. 72 в с. Пиргово, община Иваново. Същата е проведена на 11.05.2023 г. от 11 часа.

Tекущ контрол

През месец май 2023 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 16;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 71 бр. проверки: 59 планови, от които четири са комплексни, и 11 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – общо 23 бр. проверки, от които 14 бр. планови проверки (с 9 бр. пробонабирания) и 9 бр. извънредни проверки;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“, 4 планови на ЗМ и 1 извънредна по предложение за обявяване на нова ЗТ;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 2 планови проверки на вековни дървета, 6 извънредни проверки за защитени екземпляри, 1 извънредна по предложение за обявяване на вековно дърво и 1 извънредна за продажба на живи охлюви;
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 2 планови и 1 извънредна;
 • Проверки по Закона за генетично модифицираните растения – 4 планови.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 8 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им. Съставени са 2 броя АУАН за неизпълнение на дадени предписания в срок.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец май 2023 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра не отчитат дни с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 за град Русе и град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра резултатите от измервания касаят само периода 01.05.- 16.05.2023 г. Останалите данни до края на месец май, ще са налични към средата на м. юни. Нивата на всички измервани атмосферни замърсители се запазват трайно ниски. Подобреното качество на атмосферния въздух е свързано с приключването на отоплителния сезон, когато се използват твърди горива за битово отопление - дърва, въглища и др.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 9 планови и 5 извънредни проверки. За установени административни нарушения на ЗЧАВ от РИОСВ-Русе са съставени 2 броя АУАН.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 9 броя Доклади на оператори, за извършени СПИ и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени СНИ. Експертите от направлението са участвали в 4 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

През отчетния период са заверени 2 броя дневници на оператори на бензиностанции, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През месец май, броят одобрени с Решение на Директора на РИОСВ-Русе Планове за управление на разтворителите (ПУР) е 2. Извършена е една регистрация, съгласно чл. 30 л от ЗЧАВ на инсталация извършваща дейност по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител.

Издадени са 10 становища по внесени от оператори Годишни доклади за околна среда с издадени Комплексни разрешителни и 6 броя вътрешни становища за дирекция Превантивна дейност по процедури по Глава Шеста от ЗООС.

Експерт от направлението е взел участие в две проверки по заповед на Министъра на околната среда и водите на територията на РИОСВ-Велико Търново.

Шум

През месец май 2023 г. е извършена една контролна проверка по фактор шум. Експерт на Регионална лаборатория Русе към ИАОС е извършил по заявка, планово контролно измерване на нивата на щум по границите на обект – инсталация за производство на пенополистирол в гр. Русе, с оператор „Фибран България“ АД. Получените резултати не отчитат превишения на нивата на шум, отделят в околната следа от дейността на проверената инсталация.

През месец май 2023 г. е постъпил един Доклад с резултати от изрършени СПИ на шум в околната среда от „Лубрика“ АД, гр. Русе. При преглед на протоколите от изпитване не са установени превишения.

Води

През месец април 2023 г. са извършени общо 23 бр. контролни проверки на планови обекти, както следва:

10 бр. планови проверка с 9 пробонабирания на отпадъчни води на: Дестан“ ЕООД, „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново и база в гр. Ветово, ГПСОВ-Главиница, ГПСОВ-Кубрат, „Динамика“ АД, „Маклер комерс“ ЕООД, „Свободна зона Русе“ ЕАД, ГПСОВ-Русе, „Топлофикация Русе“ ЕАД

Екперти от направлението са участвали в 4 броя планови комплексни проверки по комноненти и фактори на околаната среда.

Извършени са 9 бр. извънредни проверки на планови обекти: 5 бр. за връчване на констативни протоколи по чл. 69б от ЗООС на „Булагротрейд –частна компания” ЕООД, „Астра грийнплант” ЕООД, „АДМ Разград“ ЕАД,  „Биовет“ АД клон Разград и „Калатея“ ООД и 1 бр. извънредна проверка на „Оргахим Резинс“ АД (проверка по изпълнение на предписание) и две проверки по сигнали за замърсяване на водни обекти.

Експерти са участвали в проверки по условията на издадени КР на 5 бр. обекта „Топлофикация-Русе” ЕАД, оснона площадка и депо за неопасни отпадъци, „Пилко” ЕООД  инсталации за интензивно отрлежна на птици в с. Липник и с. Киченица, Община Разград и „Б контакт” ООД, гр. Бяла.

При проверките на операторите са дадени 10 бр. предписания. Не са съставяни АУАН за установени нарушение на Закона за водите.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 3 бр. Заповеди за отмяна на ТМС („Имдо” ООД, Булагротрейд –частна компания” ЕООД и „Екопродукт” ЕООД), и 3 бр. Наказателни постановления за налагане на ТМС („Имдоˮ ООД, „Астра грийнплант” ЕООД и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра за ГПСОВ - Тутракан).

През месец май 2023 г. са получени следните сигнали за замърсяване на водни обекти:

1. Във връзка с постъпил в РИОСВ – Русе сигнал за замърсяване на язовир „Сейдол 1“ в землището на с. Сейдол, община Лозница, на 05.05.2023 г., съвместно с представители на БДЧР-Варна и Регионална лаборатория – Варна, е извършена контролна проверка на млекопреработвателно предприятие, собственост на „Еделвайс 77“ ЕООД.

При извършен оглед на производствената площадка, е констатиран разлив на суроватка около метална цистерна, непосредствено до входа на обекта, предвидена за събирането й, с цел последващо предаване. Към момента на проверката не е наблюдавано изтичане към прилежащи терени. В района на предприятието е обособено естествено дере за повърхности води, оттичащо се към язовир „Сейдол“ 1. При огледа на язовира не е установено нехарактерно оцветяване на водите, запенване, както и специфични миризми. Не са установени нерегламентирани зауствания на непречистени отпадъчни води в язовира.  

От представители на Регионална лаборатория - Варна са взети проби повърхностни води от язовира, като предстои анализът им. За състоянието на язовира е съставен Констативен протокол на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

На „Еделвайс 77“ ЕООД са дадени предписания за почистване на установения разлив около цистерната и предоставяне на информация, свързана с отвеждане на отпадъчните води от предприятието, съгласно сключен Договор с ВиК оператор. Предписанията са изпълнени в указаните срокове.

2. По постъпил сигнал за наличие на мъртва риба в река Дунав, на входа на Лимана на Русенска корабостоителница, е извършена проверка. Установено е, че мъртвите екземпляри са от вида шаран и толстолоб и са с големи размери. В района няма промишлени обекти, заустващи отпадъчни води в реката  и при огледа не е установено замърсяване на водите в района. Вероятна причина за наличието на посочените мъртви екзепляри е бракониерски дейности в реката, за което сигналът е препратен по компепентност на ИА „Рибарство и аквакултури“.

През месец май приоритетите в направлението са били следните:

- изготвяне на становища за ГДОС на КР – 50 бр.;

- изготвяне на становища за ПД по процедури по Глава Шеста от ЗООС – 4 бр.;

- становища за актуализиране на РЗ – 2 бр.;

- становище за актуализиране на действащо КР – 1 бр.;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция с други институции.

Почви

През месец май 2023 г. по компонент „Почви” са извършени 6 планови проверки на складове и ББ кубове, за излезли от употреба препарати за растителна защита (ИУПРЗ) и закрити депа за твърди битови отпадъци. Извършени са и 8 извънредни проверки по почви във връзка с писмо на МОСВ за инвентаризация на складове за излезли от употреба препарати за растителна защита. Експертът в направлението е извършил проверки и по фактор отпадъци и е работил по утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъците, както и по съгласуване на доклади по околна среда и преписки по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

Изготвена и предоставена в МОСВ е, подробна справка за състоянието и количествата налични препарати, във връзка с инвентаризацията на складовете за съхранение на ИУПРЗ. Установено, е че 14 броя складове се намират в частни имоти, 6 броя са разположени на общински територии, а един в имот собственост на ОД ,,Земеделие“ гр. Разград. Събраната и налична информация е коректно попълнена и изпратена в МОСВ съгласно дадените указания.

При извършени планови проверки на закрити депа за твърди битови отпадъци в град Кубрат и град Завет са дадени 3 броя предписания за извършване на планирания мониторинг след закриване на депата.

Извършена е проверка по сигнали за изхвърлени торови маси в землището на село Езерче, община Цар Калоян. Със Заповед на Кмета на общината е сформирана комисия за извършване на проверка, заедно с представител на ОДБХ-Разград.  За резултата от проверката, РИОСВ-Русе ще бъде писмено уведомена, съгласно дадено с констативния протокол предписание.

През периода не са установени нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 10 броя контролни проверки от които 2 са планови, а 8 са извънредни.

Шест от проверките са по сигнал за екземпляри в безпомощно състояние. С нарочно разпореждане на Директора на РИОСВ-Русе шест екземпляра от вида горска ушата сова (Asio otus), един екземпляр от вида белоопашат мишелов (Buteo rufinus), един екземпляр от вида черен бързолет (Apus apus), един екземпляр от вида голям пъстър кълвач (Dendrocopos major) и 3 екземпляра домашна червеноопашка (Phoenicurus ochruros) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида средиземноморско прилепче (Pipistrellus kuhlii) е намерен мъртъв, като същият е предоставен за препариране на Регионален исторически музей - гр. Русе.

Извършени са 2 планови проверки на вековни дървета: зимен дъб 1431 в гр. Кубрат и летен дъб 2100 в гр. Силистра. При проверките на място се установи, че дърветата са в добро биологично състояние. Нарушения не са констатирани.

Във връзка с постъпило предложение за обявяване на вековно дърво в с. Подайва, общ. Исперих е извършена проверка на място и предстои да бъде проведена процедура за неговото обявяване.

През отчетния период е регистрирана една книга за билки и е организиран един нов билкозаготвителен пункт.

По сигнал за незаконна търговия с живи охлюви в гр. Русе, препратен от ОДБХ (шест дни след получаване при тях) е извършена проверка, при която не са установени лица, които да осъществяват визираната в сигнала дейност.

През месеца е регистриран един пункт за изкупуване на охлюви.

През месеца не са постъпвали заявления и съответно няма издадени регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Лечебни растения

През отчетния период са извършени 2 планови проверки на пунктове за изкупуване на лечебни растения в гр. Кубрат, стопанисвани от ЕТ „Маджаров – 92“, град Кубрат и ЕТ „Херба 2012“ - град Кубрат, като при проверките не са установени нарушения на екологичното законодателство.

Във връзка с постъпил сигнал за нерегламентирано изкупуване на лечебни растения в с. Средище, общ. Кайнарджа, експерти на Инспекцията са извършили проверка при която е установено изкупуване и първична обработка на цвят глог с листа – 200 кг., на лицето е съставен АУАН за неуведомяване на РИОСВ-Русе, както и за липса на позволително за наличните количества лечебни растения. Нарушителят впоследствие е регистрирал обекта си.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки (31 за месец май) на ПР „Сребърна“.

Извършени са 4 планови проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Горната кория“ – с. Добротица, община Ситово, ЗМ „Божурите“ – с. Подайва, община Исперих, ЗМ „Мющерека“ – с. Беловец, община Кубрат и ЗМ „Находище на червен божур“ – с. Печеница, община Исперих. При проверките не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в съответните заповеди за обявяване.

Извършена е една извънредна проверка във връзка с писмо от МОСВ относно предложение за обявяване на нова защитена местност за опазване на застрашени и редки растителни видове в землището на с. Басарбово, общ. Русе. Основен предмет на опазване са растителните видове Ковачев зановец (Chamaecytisus kovacevii) и Ангелова метличина (Centaurea angelescui). Поради липсата на вегетация на целевите растителни видове и на информация за конкретните местоположения на находищата, при тази проверка същите не бяха установени, поради което се наложи извършването на повторна, в периода на активна вегетация и цъфтеж и при наличие на данни за конкретното местоположение на находищата. Находищата на Ковачев зановец са разположени в югоизточната част на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02796.139.382 по границата му с ПИ с идентификатор 02796.139.264, както и в по-голямата част от ПИ с идентификатор 02796.139.398. Видът се среща на формации с площ до 20 кв. м. всяка и е в много добро биологично състояние, в начална фаза на цъфтеж. В участъците на разпространение не се наблюдава интензивно развитие на храстовидна растителност. Находищата на Ангелова метличина също са две, но разположени в съседство, в югоизточния ъгъл на ПИ с идентификатор 02796.139.400. Едното находище е с площ около 120 кв. м, а другото – около 5 кв. м. Наблюдава се плътно покриване на субстрата с вегетативно образувани растения без стръкове и единични стръкове с цветове. Растат върху скалния ръб по западния (ляв) бряг на река Русенски Лом. Растенията са в добро биологично състояние, но с малко на брой цветове. Предстои процедура по обявяването на защитената територия.

Закон за генетично-модифицираните организми

В изпълнение на годишна програма на ИАОС за провеждане на контрол върху работата с генетично модифицирани организми и освобождаването им в околната среда, са извършени четири планови проверки. Посетени са опитните полета на ОПС „Бръшлен“, с. Бръшлен, общ. Сливо поле, ИЗС „Образцов чифлик“, гр. Русе, общ. Русе, СЖС – „България“ ЕООД, гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, община Русе и „Специализирано поделение и опитна станция по зърнени и маслодайни култури – Лозница“, гр. Лозница. Взети са общо дванадесет проби от слънчоглед,  пшеница и рапица. Взетите проби ще послужат за изпитване наличието на генетично-модифицирана ДНК.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 71 бр. проверки: 59 планови, от които четири са комплексни, две от които с водещ експерт от направление „Отпадъци“,  и 11 извънредни, както следва: 4 бр. – по изпълнение на предписания; 4 бр. по сигнали, една по искане на министъра относно продуктови такси и една по заявление за издаване на решение за дейности с отпадъци. Дадени са 9 задължителни предписания. Съставени са четири АУАН по Закона за управление на отпадъците – за неводене на отчетност, за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, предаване на отпадъци на лице, което не притежава документ за дейности с отпадъци и един за неизпълнено предписание по ЗУО. През отчетния период са издадени три НП на юридически лица на обща стойност 14 000 лв. Подписано е едно споразумение с юридическо лице по чл. 58 от ЗАНН.

Приоритетите през месец май са били следните:

Извършване на  проверки по план;

Извършени са проверки по постъпили сигнали.

Експерти от направлението са участвали в пет проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

Експерти от направлението са били водещи на комплексни проверки по компоненти и фактори на  околната среда. Във връзка с проверка през м. април, експерти от направлението „Отпадъци“ са съставили два АУАН за нарушение на разпоредбите на ЗУО.

През периода са изготвени и изпратени:

- писмо по ел. поща до МОСВ за банковите гаранции за приключване на първото тримесечие на 2023 г.;

- писмо до НКЦ относно трансграничен превоз на отпадъци;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

- информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- писма до водещите общини на РСУО, на контролираната от РИОСВ – Русе територия относно представяне на справки за преведени и средства от отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, за всяка община поотделно;

- информация и доклади до МОСВ за резултатите от извършените проверки на лицата, пускащи на пазара опаковани стоки и за лицата, подизпълнители на Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки и ИУГ.

Експертите от отдела са проверили над 50 ГДОС на оператори с издадени комплексни разрешителни и са изготвили 4 вътрешни становища по Глава Шеста от ЗООС.

През отчетния период са получени 4 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Извършени са проверки на място. При проверките на място е установено, че три от сигналите, касаещи нерегламентирано изхвърляне и третиране на отпадъци, са неоснователни.

Във връзка с постъпил сигнал за пожар в района на сервиз „Ситроен“ е извършена проверка на място на обекта. Констатирано е, че поради проявена небрежност при боравене с огън, е възникнал пожар, вследствие, на което са изгорели съхраняваните на площадката неопасни отпадъци, образувани от дейността. На управителя на дружеството е оставена покана за съставяне на АУАН.

По сигнал за замърсени със строителни и битови отпадъци терени в района на Колектор „Чародейка“, гр. Русе, постъпил през месец април, е извършена съвместна проверка с представители на община Русе и „ВиК“ ООД – Русе. Установено е, че същият е основателен. Съставен е АУАН. 

През месец май не са установени замърсени речни дерета. На кметовете на Община Силистра  и Община Цар Калоян са дадени предписания, които предстои да бъдат проверени.

Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършвали 1 извънредна самостоятелна и 5 комплексни проверки съгласно Плана за контролната дейност за 2023 г.

От горепосочените комплексни проверки, по ЗОПОЕЩ са извършени пет проверки.  Дадени са общо 8 предписания.

През отчетния период са изготвени 6 вътрешни експертни становища, във връзка с уведомления за ИП и преценяване на необходимостта от ОВОС.

Изготвен е отговор до МОСВ за преразглеждане на референтен документ (BREF) за най-добри налични техники (НДНТ) при производство на неорганични химикали в големи обеми, съгласно Директива 2010/75/ЕС относно емисиите в промишлеността (КПКЗ).

На 31.05.2023 г е извършена извънредна проверка на „Биовет“ АД – клон Разград, гр. Разград, като е приложена принудителна административна мярка на 21 бр. резервоари в Складова база за съхранение на суровини  - Гарова промишлена зона на гр. Разград. Поставени са 79 бр. оловни пломби и е дадено едно предписание.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени 6 броя планови проверки, съгласно Плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2023 г. Проверени са 5 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 1 бр. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, постановени, по реда на Глава Шеста на ЗООС. Съставени са 6 констативни протокола, като не са давани предписания. В резултат на осъществения контрол е установено, че нито едно от обследваните решения не е загубило правно действие. Не са констатирани нарушения.

Експерт от Дирекция „Превантивна дейност“ е взел участие в една планова екипна проверка на площадка за разкомплектоване на ИУМПС. Проверено е правното действие на Решението на Директора на РИОСВ-Русе, с което е преценено да не се извършва ОВОС.  Съставен е общ констативен протокол

През месец май е извършена една извънредна проверка във връзка с предписания, дадени в констативен протокол, съставен при проверка, проведена през предходен отчетен период. Съставен е един КП. Установено е нарушение на ЗООС, като на нарушителя е връчена покана за съставяне на АУАН.

Експерт от Дирекция „Превантивна дейност“ е взел участие в заседание на една ДПК.

Комплексни разрешителни

През месец май са извършени 5 планови проверки на оператори с издадено комплексно разрешително. При проверките не са давани предписания.

Общият брой на разгледаните и одобрени ГДОС за 2022 г. са 63 броя на 53 оператора.

Изготвени са 2 становища по проекти за актуализация на Комплексни разрешителни н два оператора на инсталации по Приложение №4 на ЗООС на „Биовет“ АД-гр. разград и „Труд“АД , гр. Русе.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец май 2023 г. са извършени десет контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Био Арома” ЕООД, гр. София, производство на парфюми в гр. Две могили (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ),  „Вестмакс” ЕООД, гр. София, производство на интериорни врати в с. Красен, Община Иваново (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ), „Булкорп” ЕООД - гр. Разград (по фактори отпадъци и химикали и ЗОПОЕЩ), ЕТ „Али Ислямов” - село Ясеновец, млекопреработвателно предприятие в с. Ясеновец,община Разград (по компоненти въздух и води), „Трио Милк” ЕООД -  село Киченица, млекопреработвателно предприятие в с. Киченица, община Разград (по компоненти въздух и води), „Водоснабдяване Дунав” ЕООД - Разград, ГПСОВ  на гр. Разград (по компонент води и фактор отпадъци), „МТ Пласт” ЕООД,  гр. Разград (по компонент води и фактор отпадъци), „Биохим” ЕООД, гр. Русе, (по компонент въздух и фактор химикали и ЗОПОЕЩ), „Ди Мавекс“ ЕООД - гр. Русе (по компонент въздух и фактор химикали и ЗОПОЕЩ) и ЕТ„Грифон -Георги Георгиев”, с. Бъзовец, Община Две могили, площадка за дейности с отпадъции в с. Бъзовец, (по фактор отпадъци и ПД).

При проверките са дадени общо 12 бр. предписания. Не са съставени АУАН.

На проверено дружество през м. април – „Сириус Стар БГ“ ЕООД, през месец май са съставени 3 броя АУАН за нарушения на Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околаната среда.

СЕВЕЗО

През месец май са извършени две планови проверки на следните оператори:

1. „Оргахим Резинс” АД – гр. Русе, производство на смоли, лакове и лепила в гр. Русе;

2. „Русе Кемикълс” АД, гр. Русе, производство на ФТА и МА в гр. Русе.

Дадено е едно предписание от извършените проверки на място и не са съставяни актове за установяване на административно нарушение.

На оператора „Семпе-2“ ЕООД е върната за корекция документацията по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за издаване на решение за потвърждаване на Доклад за политики за предотвратяване на големи аварии (ДППГА)  по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за разрешаване експлоатацията на предприятие с нисък рисков потенциал „Складова база за изкуствени торове и препарати за растителна защита“, гр. Разград.

АУАН, НП и ПАМ

 

 1. СД „МАРВАС-90-ФРЕНКЕВИ С-ИЕ“, гр. Пловдив, АУАН № 0002619/02.05.2023 г. – не е представило в срок годишен доклад за изпълнение на дейности по КР, нарушение по чл. 123в, т. 6 съгласно Закона за опазване на околната среда.
 2. „НАДИН 22“ ЕООД, гр. Силистра, АУАН № 0002627/10.05.2023 г. – съхранява ИУМПС, без разрешение, нарушение по чл. 136, ал. 2, т. 3 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 3. „ОРГАХИМ РЕЗИНС“ АД, гр. Русе, АУАН № 0002787/16.05.2023 г. – не е изпълнено дадено задължително предписание, нарушение по чл. 166, т. 3, вр. чл. 155, ал. 2 съгласно Закона за опазване на околната среда.
 4. „АС ПРОФЕШЪНЪЛ“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002785/15.05.2023 г. – не е подало заявление за вписване на промяна в обстоятелствата, нарушение по чл. 34м, вр. чл. 30л, ал. 12 и ал. 13 съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.
 5. „АС ПРОФЕШЪНЪЛ“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002786/15.05.2023 г. – не е подало заявление за вписване на промяна в обстоятелствата, нарушение по чл. 34м, вр. чл. 30л, ал. 12 и ал. 13 съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.
 6. „ИНЕРТ“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002575/22.05.2023 г. – не е представил необходима документация изискана в дадено предписание от КП, нарушение по чл. 166, т. 3 съгласно Закона за опазване на околната среда.
 7. НИКОЛАЙ РАЙЧЕВ РАДЕВ, с. Средище, община Кайнарджа, област Силистра, АУАН № 0002724/19.05.2023 г. – не е подал уведомление за организиран пункт и няма позволително за ползване, нарушение по чл. 31, ал. 2, т. 1 и т. 2, вр. чл. 28а, вр. чл. 74 от Закона за лечебните растения.
 8. „ФРИ-БГ“ ЕООД, с. Подайва, община Исперих, област Разград АУАН № 0002611/02.05.2023 г. – не е представил годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, нарушение по чл. 123в, т. 6 съгласно Закона за опадване на околната среда.
 9. „ТОНИ-М-2021“ ЕООД, гр. Разград, обл. Разград, АУАН № 0002415/25.05.2023 г. – не е изпълнено дадено задължително предписание в КП, нарушение по чл. 113, ал. 3, вр. 156, ал. 1 съгласно Закона за опазване на околната среда.
 10. „ЕЛ ДЖИ 15“ ЕООД, гр. София, база в с. Бъзън, Община Русе, АУАН № 0002615/02.05.2023 г. - не е представил годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, нарушение по чл. 123в, т. 6 съгласно Закона за опадване на околната среда.
 11. „ЗО-ЗАМ“ ЕООД, с. Йонково, Община Исперих, АУАН № 0002616/02.05.2023 г. - не е представил годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, нарушение по чл. 123в, т. 6 съгласно Закона за опазване на околната среда.
 12. „СИРИУС СТАР БГ“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002617/30.05.2023 г. – не е подал уведомление за класификация към компенетния орган , нарушение по чл.103, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
 13. „СИРИУС СТАР БГ“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002605/30.05.2023 г. – дружеството е предало опасни отпадъци на лице, което не претижава разрешителен документ за дейности с отпадъци, нарушение по чл. 8, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.
 14. „СИРИУС СТАР БГ“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002606/30.05.2023 г. – дружеството не е представило в определен срок индификационни документи, нарушение по чл. 48, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Издадени Наказателни постановления:

1. „ЕЛИКА ЯРД“ ООД гр. Силистра, НП № 31/02.05.2023 г. по чл. 95, ал. 1, от Закона за опазване на околната среда, в размер на 5 000 лв. – не е уведомил писмено директора на РИОСВ –Русе в най – ранен етап.

2. Д.Д., гр. Ветово, НП № 32/02.05.2023 г. по чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения, в размер на 100 лв. – не е предоставил в РИОСВ – Русе информация за изкупени, обработени и реализирани през 2022 г. билки.

3. „КОМПАКТ ПАК“ ООД гр. Ловеч, НП № 33/16.05.2023 г. по чл. 136, ал. 2, вр. чл. 79, ал. 3, вр. чл. 35, ал. 3 и ал. 5 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 7 000 лв. – не е спазило регламентирано задължително условие в регистрационен документ.

4. „МЕЛИ -ЕООД“ ЕООД, с. Търновци, общ. Тутракан, НП № 34/18.05.2023 г. по чл. 8, ал. 2, т. 6, вр. чл. 48 от от Закона за управление на отпадъците, в размер на 2 000 лв. – не попълнени генерираните в НИСО електронни отчетни книги.

5. Д.Ю., гр. Кубрат, НП № 35/19.05.2023 г. по чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения, в размер на 100 лв. - не е предоставил в РИОСВ – Русе информация за изкупени, обработени и реализирани през 2022 г. билки.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключено едно споразумение през м. май 2023 г.:

 1. „НАДИН 22“ ЕООД, гр. Силистра, по съставен АУАН № 0002627/10.05.2023 г. – съхранява ИУМПС, без разрешение, нарушение по чл. 136, ал. 2, т. 3 съгласно Закона за управление на отпадъците, в размер на 7000,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 4900,00 лева.

Писмено предупреждение:

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе  има издадени  писмени предупреждения:

 1. „ГРИЙНБЪРН“ ЕООД, гр. Ловеч, ПП № 3/15.05.2023 г., по съставен АУАН № 0002610/25.04.2023 г. – не е представил годишен доклад по КР, съгласно разпоредбата на чл. 123в, т.6 от Закона за опазване на околната среда.
 2. И.И., с. Брестовене, общ. Завет, област Разград, ПП № 4/15.05.2023 г., по съставен АУАН № 0002707/11.04.2023 г. – не е предоставил в РИОСВ – Русе информация за изкупени, обработени и реализирани през 2022 г. билки, съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 2, т.6 от Закона за за лечебните растения.
 3. СД „МАРВАС-90-ФРЕНКЕВИ С-ИЕ“, гр. Пловдив, ПП № 5/17.05.2023 г., АУАН № 0002619/02.05.2023 г. – не е представило в срок годишен доклад за изпълнение на дейности по КР, съгласно разпоредбата на чл. 123в, т. 6 съгласно Закона за опазване на околната среда.
 4.  „ФРИ-БГ“, ЕООД , с. Подайва, общ. Исперих, обл. Разград,  ПП № 6/26.05.2023 г.,  АУАН № 0002611/02.05.2023 г. – не е представило в срок годишен доклад за изпълнение на дейности по КР, съгласно разпоредбата на чл. 123в, т. 6 съгласно Закона за опазване на околната среда.

 ПАМ:      

На основание чл. 160, ал. 1, вр. чл. 158, т. 4, вр. чл. 159, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, през отчетния период, със заповед на  директора на РИОСВ – Русе е наложена една принудителна административна мярка на „Биовет“ АД – клон Разград – пломбиране на съоръжения за съхранение, които няма да се експлоатират на обект „складова база ( Площадка на склад № 71), за съхранение на течни и прахообразни суровини, гр. Разград -ГПЗ“.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През месец май не са установени дни с превишения на нивата на ФПЧ10 в град Русе и в град Силистра.

Наблюдава се намаляване на броя на постъпилите сигнали за нарушения на качеството на атмосферния въздух.

Преустановено е замърсяването на водни обекти от двама оператори, на база извършен емисионен контрол на отпадъчните води. В резултат на това са отменени наложените текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС.

Спасени са голям брой птици (млади екземпляри)  в безпомощно състояние, които са предадени на Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

Приключи инвентаризацията на складовете за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита на територията на Инспекцията.

Бизнеса

През месец май 2023 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 158 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 1 указателно писмо за последваща процедура по ОС;
 • 23 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 6 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 3 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 3 указателно писмо за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 55 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 8 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 8 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 2 решение за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС;
 • 41 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.;
 • 3 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредително част „съгласува“.

През отчетния период по ЗУО са издадени, както следва:

-1 бр. регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци;

- 3 бр. решения за прекратяване на регистрационни документи за събиране и транспортиране на отпадъци.

В НИСО са утвърдени 19 работни листи на 7 оператори.

      През периода е взето участие в заседания на общо 10 ДПК.

Обществеността

На 9 май 2023 г., директорът на РИОСВ-Русе отличи четирима участници в Националния конкурс за рисунка, с международно участие „Аз, ти, той – ние сме Европа“. Той се организира в Русе от Художествената галерия, Международно дружество „Елиас Канети“ и „Европа Директно“. Изложба  с най-добрите детски рисунки е открита в Деня на Европа – 9 май, в  Дом „Канети“ в гр. Русе. Екоинспекцията се включва за втори път като партньор на организаторите, като излъчи четирима автори от над 350 участници от цялата страна.

Гостуваща изложба „Да превърнем отпадъците в изкуство“ е подредена през май във фоайето на РИОСВ-Русе. Тя се състои от предмети и географски карти, изработени от  възпитаници на ОУ „Отец Паисий“-Русе от отпадъчни и природни материали. За изработването на предметите е приложена концепцията Ъпсайклинг (upcycling), т.е повторното използване на материалите, която става все по-разпространена.

През месец май експерти на РИОСВ-Русе представиха в ДГ „Добруджа“, ДГ „Ян Бибиян“ и ДГ „Нарцис“ в Силистра проекта „Събирай – рециклирай“. В групи от прeдучилищен етап на образование в детските зеведения е изнесена презентация за ползите от разделното събиране на отпадъците от опаковки за природата и човека. Всяко детско заведение получи комплект, съдържащ три цвята контейнери, обозначени със символа за рециклиране, стикери и карти за игра на предмети, които трябва да се изхвърлят в съответния цвят кош, както и указателно табло. С проекта „Събирай – рециклирай“ инспекцията участва в националната програма „Mладежи за околната среда” на Министерството на околната среда и водите. В края на урока всяко дете получи индивидуална книжка и стикер, предоставени от организацията „Екопак“, с която Община Силистра има сключен договор.

РИОСВ-Русе, ДГС-Бяла, ученици от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ и ОУ „Иван Вазов“ – гр. Русе посветиха информационен ден на евроазиатския бобър (Castor fiber). Следи от това уникално същество са намерени в територии, попадащи в защитени зони „Ломовете“. Съвместната инициатива е посветена на 31-годишнината от създаването на мрежата от защитени зони Натура 2000 в Европейския съюз (ЕС) и Международния ден на биологичното разнообразие-22 май. Специален гост на събитието бе Милен Игнатов, който заедно с неговия преподавател д-р Николай Коджабашев от Лесотехническия университет след проучване докладваха за наличието на 100 -150 териториални семейни групи Дунавските острови.

На 23 май, децата от Трета група „Приятели“ (филиал „Слънчевата къща“) на ДГ „Слънце“ отбелязаха Международния ден на биологичното разнообразие и Световния ден на костенурката.    Пред любознателната аудитория авторите на образователния пакет „Разходка в парка“, служители на екоинспекцията обогатиха познанията на децата за видовете паркове, архитектурните и декоративните им елементи, както и за най-често срещаните обитатели – птици и животни в обособените терени в градската среда. 

В края на учебната година, първокласниците от ОУ „Иван Вазов“ – гр. Русе споделиха своите впечатления от вълнуващото приключение в Поддържан резерват „Сребърна“. За посещението в защитената територия на 26 май 2023 г.,  децата се подготвиха предварително с материалите, предоставени от РИОСВ-Русе.

Взето е участие в работна среща – обучение на експерти от РИОСВ и МОСВ  на тема: „Прилагане на законодателството в областта на химикалите и контрола на опасностите от големи аварии“  в периода 10-12 май 2023 г., в гр. София. В резултат на указанията в работната среща са изпълнени следните задачи:

 • Решени са 7 броя примерни казуси за отчитане броя на проверките по пилотно прилагане на хармонизиран метод за отчитане от страна на РИОСВ на проверките по
 • Регламент (ЕО) № 1907/2006 REACH (по задължение и продукт), с обхват - втората половина на 2023 г.

Актуализирана е интернет страницата на РИОСВ – Русе в частта – химични вещества.


 

Отчет за  осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе през месец април 2023 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец април 2023 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 116 проверки, от които  54 -  планови, а 62 са извънредни. Броят на проверените обекти е 104. В рамките на осъществения контрол са дадени 39 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец април 2023 г. са съставени 8 акта за установяване на административни нарушения.От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 2 бр. наказателни постановления, с които на физически лица са наложени глоби в общ размер на 600 (шестотин) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил шест споразумения по съставени АУАН на обща стойност 6 545  лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 680 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 12 025 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 3 605 лв. От структурите на НАП през месец април 2023 г. по наложени административни наказания са постъпили 200 лв. и 1 045 лв. по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС). 

От получените суми през месец март 2023 г., на общините през месец април 2023 г. са преведени 13 543,24 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 6 120 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води, както следва:

 • на 01.03.2023 г. от изход ГПСОВ на гр. Исперих, със собственик Община Исперих е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник „сухо дере“, поречие Дунавски Добруджански реки. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултати. На 22.03.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текущата месечна санкция, наложена на 24.11.2022 г., във връзка с установено намаляване замърсяване на водния обект. Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на ТМС в размер от 309 лв на 257 лв.
 • на 01.03.2023 г. от Пункт №1 (последна ревизионна шахта) на площадката на млекопреработвателно предприятие в с. Лъвино, Община Исперих, с оператор „Борисов и син“ ООД, с. Старо селище, Община Исперих, е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във воден обект – „дере“, част от водосбора на р. Сенкьовица. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултати. На 22.03.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция, наложена на 23.11.2022 г., във връзка с установено преустановено замърсяване на водния обект. Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 43 лв.
 • на 09.03.2023 г. от изход ЛПСОВ на млекопреработвателно предприятие в с. Белица, Община Тутракан, с оператор „Калатея“ ООД, гр. Силистра е взета проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник „сухо дере“, поречие Дунавски Добруджански реки. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултати. На 05.04.2023 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за увеличаване на текущата месечна санкция, наложена на 06.12.2022 г., във връзка с установено увеличаване замърсяването на водния обект. Изготвени са Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 453 лв и Наказателно постановление за налагане на нова ТМС в размер на 1213 лв.

За периода е постъпила една писмена жалба, препратена от МОСВ, за неправомерно свързване на  отводнителни канализационни тръби с канал за отвеждане на повърхностни дъждовни води по улици, в северната част  на гр. Ветово. Постъпилата жалбата е препратена по компетентност до кмета на Община Ветово.

За периода от 01.04.2023 г. до 30.04.2023 г. са постъпили общо 42 сигнала, подадени на:

 • зелен телефон на РИОСВ-Русе - 23 бр.
 • електронна поща - 3 бр.
 • контактната форма на интернет страницата на РИОСВ-Русе - 4 бр.
 • централата на РИОСВ – Русе - 6 бр.
 • хартия – 2 бр.
 • гише – 1 бр.
 • чрез системата за документообработа – 3 бр.

По всички сигнали своевременно са предприети действия.

От тях 15 са препратени по компетентност; 4 са основателни и 22 са неоснователни. Разпределението на сигналите по общини е следното:

Община Русе – 33; Община Иваново – 1; Община Разград – 3; Община Силистра – 1; Община Дулово – 1; Община Бяла – 1; Община Самуил – 1; Община Ветово - 1

През месец април преобладаващи са сигналите за усещане на неприятни миризми, оприличени на химически вещества; 11 сигнала са за запалени сметища и нерегламентирани дейности с отпадъци, 6 сигнала са по ЗВ за замърсяване на водни обекти и 6 сигнала са по ЗБР.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • неприятни миризми и замърсяване на въздуха;
 • запалени отпадъци, нерегламентирани сметища;
 • замърсяване на водите на р. Дунав;
 • намерени в безпомощно състояния екземпляри, както и за незаконно строителство в имот в землището на с. Кошов, община Иваново.

За постъпилите за месеца сигнали са извършени 4 броя проверки, като са проверени 4 обекта на територията на РИОСВ-Русе.

По повод постъпил сигнал за забелязано нефтено замърсяване, в българския участък на р. Дунав е извършена съвместна проверка с представители на БДДР-Плевен и РЛ Русе към ИАОС. При огледа не е установено наличие на нефтени петна по повърхността на водата. Единствено в близост до брегоукрепващата стена е забелязан остатъчен, тънък филм на нефтена фракция, от където е извършено пробовземане за оценка качеството на водата в р. Дунав.

По проверен сигнал, постъпил в РИОСВ-Русе през предходен период, за замърсяване на терени в с. Долно Ряхово, община Главиница, отново е извършена проверка, т.к. същият е препратен от МОСВ. Установено е, че сигналът е неоснователен.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец април е изпълнението на годишния план за контролната дейност на Инспекцията, както и проверките по постъпили сигнали.

Друг акцент са проверките: на складовете за излезли от употреба пестициди; за чистота на населени места, по управлението на строителните отпадъци в общините; на лицата, които третират отпадъци от опаковки и излезли от употреба гуми както и по постъпили сигнали.

През месеца е проверена достоверността на представените до 31 март ГДОС от операторите с издадени комплексни разрешителни. Изготвен е  Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2022 г.

Проблем в контролната работа създава големия брой извънредни задачи, в т.ч. и проверки, които следва да се осъществят в кратки срокове. Това се отразява върху изпълнението на годишния план.

Другият проблем, който в процеса на работата се установява, е свързан с нормативно определените срокове по процедурите за преразглеждане/актуализиране на комплексни разрешителни, за изготвяне и предоставяне на становища от РИОСВ. Определеният съгласно чл. 16, ал. 8 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, срок „5 дни от датата на изпращането“, не е достатъчен, особено при повече почивни дни и когато информацията е изпратена в петъчен ден. Необходимо е преразглеждане и промяна в съответните разпоредби, напр. да бъдат поне 5 работни дни.

В процеса на осъществяване на контролната дейност възниква и необходимост от преразглеждане на нормативната уредба и регламентирането на срок за правно действие на издаваните комплексни разрешителни. За инсталация на територията на РИОСВ-Русе е издадено комплексно разрешително през 2012 г., преди да е издадено разрешение за строеж по смисъла на ЗУТ, като в същото време Решението по приключилата процедура по Глава Шеста от ЗООС е загубило правното си действие (изтекъл е 5 годишния срок). Издаденото комплексно разрешително е действащо и е безсрочно и към момента, инсталацията не е изградена все още, но операторът е длъжен да представя нулеви ГДОС в РИОСВ.

Превантивен контрол

През отчетния период продължи работата по превантивния контрол на разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО експертите от дирекция ПД са работили по депозирани нови  и/или стартирали през предходен период процедури. За 15 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС. Седем от тях подлежат на последваща процедура по преценяване необходимостта от ОВОС, седем – на последваща процедура по преценяване необходимостта от ЕО и за едно е определена задължителна процедура по ЕО. Общият брой на финализирани процедури с издаване на съответните решения е 24, както следва: 5 бр. по преценяване необходимостта от ОВОС, като 1 от тях са с характер „Да се извърши ОВОСˮ и съответно 4 бр с характер „Да не се извършва ОВОСˮ и 9 бр. по преценяване необходимостта от ЕО, всички с характер „Да не се извършва ЕОˮ. Прекратени са 7 процедури, започнали по реда на Глава Шеста от ЗООС.

През отчетния период е постановено едно Решение по оценка на въздействието върху околното среда за ИП за „Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория“. Същото е с разпоредителна част „Одобрявамˮ.           

Tекущ контрол

През месец април 2023 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 5;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 46 бр. проверки: 19 планови, от които една е комплексна и 27 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – общо 18 бр. проверки, от които 11 бр. планови проверки (с 10 бр. пробонабирания) и 7 бр. извънредни проверки;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 30 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 3 планови проверки на вековни дървета и 2 извънредни проверки за защитени екземпляри.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 7 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец април 2023 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра не отчитат дни с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра резултатите от измервания се отнасят само за периода 01.04.- 15.04.2023 г. Останалите данни до края на месец април, ще са налични към средата на месец май. Нивата на всички измервани атмосферни замърсители се запазват трайно ниски. Подобреното качество на атмосферния въздух е свързано с приключването на отоплителния сезон, когато се използват твърди горива за битово отопление - дърва, въглища и др.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 3 планови и 8 извънредни проверки. За установени административни нарушения на ЗЧАВ от РИОСВ-Русе са съставени 2 броя АУАН.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 7 броя Доклади на оператори, за извършени СПИ и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени СНИ. Експертите от направлението са участвали в 2 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

През отчетния период са заверени 4 броя дневници на оператори на бензиностанции, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През месец април са одобрени с Решение на Директора на РИОСВ-Русе 8 броя Планове за управление на разтворителите.

Съгласно изискванията на Наредба № 1/ 2017 г. за флуорирани парникови газови (ФПГ), е изготвен обобщен годишен отчет за флуорсъдържащите парникови газове на територията на РИОСВ-Русе за 2022 г. за 204 оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ, съгласно формата по приложение № 10 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. Изготвен е Доклад за превишаване нормите на фини прахови частици до 10 микрона в гр. Русе и гр. Силистра през зимния период  – от 01.10.2022 г. до 31.03.2023 г., както и Доклад за качеството на атмосферния въздух по поречието на Долен Дунав - град Силистра за първо тримесечие на 2023 година.           

Шум

През месец април 2023 г. не са извършвани контролни проверки по фактор шум. Изготвени са вътрешни становиша по фактор „шум“ по 11 броя ГДОС на оператори с издадени КР. Експертът е бил координатор на две проверки по условия в КР.

Води

През месец април 2023 г. са извършени общо 18 бр. контролни проверки на планови обекти, както следва:

11 бр. планови проверка с 10 пробонабирания на отпадъчни води на: „Астра грийнплант“ ЕООД, „Фишери 2009“ ООД, „Екопродукт“ ЕООД, „Фазерлес“ АД, ГПСОВ-Силистра, „Интер ЕС 2000“ ЕООД, ГПСОВ-Бяла, „Фешко ФСК“ ООД, „Биовет“ АД, „АДМ Разград“ ЕАД, ЕТ „Емил Миланов”.

Извършени са 7 бр. извънредни проверки на планови обекти: 4 бр. за връчване на констативни протоколи по чл. 69б от ЗООС на „Имдо” ООД, Екопродукт“ ЕООД, Калатея“ ООД и „Водоснабдяване и канализация“ООД, гр. Силистра за ГПСОВ-Тутракан и 3 бр. извънредни проверки на „Оргахим Резинс“ АД (за налагане на ПАМ и проверка по изпълнение на предписание) и „Оргахим“ АД (по изпълнение на предписания).

Експерти са участвали в проверки по условията на издадени КР на 2 бр. обекта „Грийн бърн” ЕООД, площадка в гр. Разград и „Емакс” ЕООД, гр. Силистра.

При проверките на операторите са дадени 3 бр. предписания. Не са съставяни АУАН за установени нарушение на Закона за водите.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 2 бр. Заповеди за отмяна на ТМС („Калатея“ ООД и „Борисов и син” ЕООД), 1 бр. Заповед за намаляване на ТМС (ГПСОВ-Исперих) и 1 бр. Наказателно постановление за налагане на ТМС („Калатея“ ООД).

Експерт от направлението е участвал в проверка по приемане на обект – разширение на канализационната мрежа в гр. Исперих, финансиран от ПУДООС.

През месец април 2023 г. са получени следните сигнали за замърсяване на водни обекти:

1. Получен е сигнал за нефтено петно в река Дунав, км 495.7. Извършена е съвместна проверка с представител на БДДР-гр. Плевен. Констатирано е наличие на филм от нефтена фракция на малка площ до бреговата ивица От представител на РЛ-Русе са взети проби води от повърхностния воден обект. Анализът на лабораторните резултати ще бъде извършен от БДДР-Плевен.

2. Във връзка с подаден през месец март 2023 г. сигнал от „ВиК“ ООД, гр. Русе, за нарушена технология на пречистване в ГПСОВ-Русе и установено през месец ноември 2022 г. разливане на химикали в ЛПСОВ на „Оргахим Резинс” АД, през месец апрел е извършено пломбиране на 11 броя сифони, намиращи се на кота 9.60 в цех „Смоли“ на дружеството. Сифоните имат връзка с канализацията на цеха, предназначена за отвеждане на охлаждащи води към ЛПСОВ на дружеството и градската канализационна система, отвеждаща отпадъчните води за пречистване към ГПСОВ Русе.

Заповедта за ограничаване използването на 11 броя сифони, намиращи се на кота 9.60 в цех „Смоли“, експлоатиран от „Оргахим Резинс“ АД, чрез принудително извеждане от експлоатация - пломбиране и затапване на сифоните към канализационната мрежа в цех „Смоли“, е издадена от Директора на РИОСВ-Русе на 20.04.2023г.

През месец април приоритетите в направлението са били следните:

- изготвяне на информация за Доклада за околна среда на РИОСВ – Русе за 2022 г.

- изготвяне на вътрешни становища за ГДОС на КР-25 бр.;

- изготвен е доклад за представените ГД за изпълнение на условията, поставени в разрешителните за заустване по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите;

- изготвяне на становища по процедури по Глава Шеста от ЗООС – 4 бр.;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция с други институции.

Почви

През месец април 2023 г. по компонент „Почви” са  извършени 5 планови проверки на складове за излезли от употреба препарати за растителна защита. Извършени са и 8 извънредни проверки по почви във връзка с писмо на МОСВ за инвентаризация на складове за излезли от употреба препарати за растителна защита. Експертът в направлението е извършил проверки по фактор отпадъци и е работил по издаването на документи по Закона за управление на отпадъците.

Изготвена и предоставена е информация във връзка с инвентаризация на складове за съхранение на ИУПРЗ.

През периода не са установени нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 5 контролни проверки, от които 3 са планови, а 2 са извънредни. Една от проверките е по сигнал за екземпляр в безпомощно състояние. С разпореждане на Директора на РИОСВ-Русе един екземпляр от вида чухал (Otus scops) е изпратен за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. Втората проверка е по сигнал за намерен мъртъв екземпляр от вида кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). Същият е предоставен за препариране на Регионелен исторически музей - гр. Русе.

Въз основа на това са изготвени две писма до Дирекция „НСЗП“ и едно разпореждане за настаняване на единия екземпляр. Също така е изготвено писмо до ЦРРРВ – Стара Загора и протокол за настаняване на единия екземпляр.

Извършени са 3 планови проверки на вековни дървета: два летни дъба с ДР №№ 1808 и 1810, находящи се в землището на с. Ново село, община Русе; вековна гледичия с ДР № 1607, находяща се в кв. „Образцов чифлик“, гр. Русе, община Русе; пет летни дъба с ДР №№ 1600, 1601, 1602, 1603 и 1604, находящи се в землището на с. Николово, община Русе. При проверките на място е установено, че всички дървета са в добро биологично състояние. Нарушения не са констатирани.

През месеца са регистрирани три пункта за изкупуване на охлючи.

През месеца са издадени 6 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки (30 за месец април) на ПР „Сребърна“.

Лечебни растения

През отчетния период няма регистрирани книги за билки, нито са организирани нови билкозаготвителни пунктове.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 46 бр. проверки: 19 планови, от които една е комплексна с водещ експерт от направление „Отпадъци“ и 27 извънредни, както следва: 14 броя  по писмо на заместник министъра на околната среда и водите, относно правилното начисляване на продуктова такса и на площадки за третиране на отпадъци от опаковки и ИУГ;  2 бр. – по изпълнение на предписания; 3 бр. по сигнали, 3 бр. по писмо на оператора, една по искане на гранична полиция, съгласно чл. 116 от ЗУО. Дадени са 9 задължителни предписания. Съставени са четири АУАН по Закона за управление на отпадъците – за неводене на отчетност и неподаден работен лист,  не по–късно от два месеца преди образуването му, неспазени условия по решение за третиране на отпадъци.

Приоритетите през месец април са били следните:

 • Извършени са проверки на оператори на площадки за третиране на отпадъци от опаковки и ИУГ;
 • Проверки по постъпили сигнали;
 • Експерти от направлението са участвали в две проверки по условия в издадени комплексни разрешителни;

Експерт от направлението е бил водещ на комплексна проверка по фактори на  околната среда на склад за третиране на опасни отпадъци в град Русе. Установени са нарушения по ЗУО, ЗЗВВХВС и ЗООС. Предстои да бъдат съставени АУАН за извънршените нарушения.

Взето е участие в комисия за унищожаване на наркотично вещество в гр. Силистра.

През периода са изготвени и изпратени:

-в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците;

- писмо по ел. поща до МОСВ за банковите гаранции за приключване на първото тримесечие на 2023 г.;

- писмо до НКЦ относно трансграничен превоз на отпадъци;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

 - информация за резултатите от извършен контрол на фирмите, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- писма до водещите общини на РСУО, на контролираната от РИОСВ – Русе територия относно представяне на справки за преведени и средства от отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, за всяка община поотделно;

- информация и доклади до МОСВ за резултатите от извършените проверки на лицата, пускащи на пазара опаковани стоки и за лицата, подизпълнители на Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки и ИУГ.

Експертите от отдела са проверили 57 ГДОС на оператори с издадени комплексни разрешителни и са изготвили 4 вътрешни становища по Глава Шеста от ЗООС.

През отчетния период са получени 11 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. По един сигнал, препратен от МОСВ през месец март и два сигнала, постъпили през месец април, са извършени проверки на място. В сигналите се визира нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци, на неразрешени места. Иизвършена е отново проверка по препратен от МОСВ през месец март сигнал за замърсени терени в с. Долно Ряхово, община Главиница, като е установено, че същият е неоснователен. По един от сигналите проверката ще продължи, до установяване на собственика на имота. За изхвърлени торови маси и други странични животински продукти в землищата на селата Езерче, община Разград и Овен, община Дулово, са препратени 3 сигнала за предприемане на действия по компетентност от ОДБХ-Разград и ОДБХ-Силистра. Един от сигналите, за наличие на земеделски земи в санитарно-охранителна зона на с. Босилковци, община Бяла, е препратен до БДДР-Плевен. Четири сигнала са препратени до съответната община-Русе и Разград за почистване на замърсени терени.

При проверките за чистотата на населените места, ще бъде извършен контрол и на визираните в сигналите терени.

През месец април не са установени замърсени речни дерета. На кмета на община Ситово са дадени предписания, които предстои да бъдат проверени

Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили 4 самостоятелни и 2 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, съгласно Плана за контролната дейност за 2023 г. , както следва:

Самостоятелни: „Биовет” АД, клон Разград - складово стопанство за суровини в гр. Разград, Гарова зона, като са дадени 2 предписания; „Добрев - Н” ЕООД - с. Езерче, обувна фабрика в  с. Езерче, община Цар Калоян, като са дадени 2 предписания; „Теди - 2002” ООД- обувна фабрика в  с. Езерче, община Цар Калоян, като са дадени 2 предписания; „Темпак” ЕООД- обувна фабрика в  с. Езерче, община Цар Калоян, като са дадени 2 предписания

 Комплексни: „Балканфарма Разград” АД; гр. Разград  -  производство на лекарствени форми в гр. Разград – 4 предписания; „Сириус стар БГ” ЕООД - гр.  Русе, площадка за опасни отпадъци в гр. Русе – 2 предписания.

От горепосочените комплексни проверки, една е по ЗОПОЕЩ. Дадени са общо 14 предписания.

През отчетния период са изготвени 6 вътрешни експертни становища, във връзка с уведомления за ИП и преценяване на необходимостта от ОВОС.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени 5 броя планови проверки, от които една е комплексна, съгласно Плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2023 г. Съставени са 4 констативни протокола, като в същите не са дадени предписания. В резултат на осъществения контрол е установено, че два индивидуални  административни акта са загубили правно действие. Извършена е една извънредна проверка по документи, във връзка с дадено предписание в констативен протокол, от предходния отчетен период. Експерти от Дирекция „ПД“ са взели участие в екипна проверка с експерти от Дирекция „КОС“, като е съставен общ протокол и са дадени предписания със срок за изпълнение през следващия отчетен период.

Представен е Годишен доклад по изпълнението на мерки и условия, заложени в Становище по ЕО на Общ устройствен план на община на територията на РИОСВ-Русе. Същият е приет без забележки. 

Комплексни разрешителни

През месец април са извършени 11 проверки на оператори с издадено комплексно разрешително: 2 планови и 9 извънредни:

Плановите проверки са на: „Грийнбърн” ЕООД, гр. Ловеч, производство на топлоенерия, чрез изгаряне на опасни отпадъци в гр. Разград, приключила без предписания; „Емакс” ООД -  инсталация за ФХ преработка на петролни отпадъци  в гр. Силистра, като е дадено едно предписание.

Една извънредна проверка е извършена на място за установяване на фактическата обстановка, като е установено, че операторът не е изградил инсталацията си. Осем проверки са по документи, които са за непредоставяне и/или неспазване на срока за предоставяне на ГДОС за 2022 г.

Изпратени са покани на оператори с комплексни разрешителни за съставяне на АУАН за:

 • непредоставяне на ГДОС за 2022 г. На един оператор през месец април е съставен и връчен АУАН;
 • за предоставяне на ГДОС за 2022 г. след нормативно определения срок. Предстои съставянето на АУАН.

Изготвено е едно становище по процедура по издаване на ново комплексно разрешително на „Агро Инфра“ЕООД – с. Острово, община Завет.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец април 2023 г. са извършени две контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Балканфарма Разград” АД, гр. Разград (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ) и „Сириус стар БГ” ЕООД - гр.  Русе (по фактор отпадъци и ПД). Извършена е извънредна съвместна проверка по изпълнение на дадени предписания на „Сириус стар БГ” ЕООД - гр.  Русе, като в нея участие са взели и експерти от наплавление „Опасни химични вещества“.

При проверките са дадени общо 13 бр. предписания. Не са съставени АУАН, но през месец май предстои да се съставят такива за констатирани нарушения на ЗООС и ЗУО.

СЕВЕЗО

През месец април са извършени 2 планови проверки на следните оператори:

1. „999-Ивайло Асенов” ЕООД -  с. Катуница, складове за препарати за растителна защита в гр. Бяла (с висок рисков потенциал)

2. „Инса порт” ЕООД - гр. Раковски, терминал за горива в гр. Русе (с нисък рисков потенциал)

Дадено е едно предписание, като не са съставяни актове за установяване на административно нарушение.

На основание чл. 106, ал. 3 във връзка с чл. 106, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е обявен открит обществен достъп до документи по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за издаване на решение за потвърждаване на Доклад за политики за предотвратяване на големи аварии (ДППГА)  по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за разрешаване експлоатацията на предприятие с нисък рисков потенциал „Складова база за изкуствени торове и препарати за растителна защита“, гр. Разград с оператор „Семпе-2“ ЕООД.

АУАН, НП и ПАМ

 1. „КОМПАКТ ПАК“ ООД, гр. Ловеч, АУАН № 0002604/05.04.2023 г. – не е спазило регламентирано, задължително условие в регистрационен документ, нарушение по чл. 136, ал. 2, вр. чл. 79, ал. 3, вр. чл. 35, ал. 3 и ал. 5 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 2. Д.Д., гр. Ветово, АУАН № 0002706/11.04.2023 г. – не е представил в РИОСВ – Русе информация за изкупените, обработени и реализирани през 2022 г. билки и техния произход, нарушение по чл. 31, ал. 2, т. 6, съгласно Закона за лечебните растения.
 3. И.И., с. Брестовене, област Разград, АУАН № 0002707/11.04.2023 г. - не е представил в РИОСВ – Русе информация за изкупените, обработени и реализирани през 2022 г. билки и техния произход, нарушение по чл. 31, ал. 2, т. 6, съгласно Закона за лечебните растения.
 4. Д.Ю., гр. Кубрат, АУАН № 0002708/18.04.2023 г. - не е представил в РИОСВ – Русе информация за изкупените, обработени и реализирани през 2022 г. билки и техния произход, нарушение по чл. 31, ал. 2, т. 6, съгласно Закона за лечебните растения.
 5. МЕЛИ – ЕООД“ ЕООД, с. Търновци, община Тутракан, АУАН № 0002465/18.04.2023 г. – не попълва генерираната в НИСО електронна отчетна книга – нарушение по чл. 8, ал. 2, т. 6, вр. чл. 48 съгласно Закона за управление на отпадъците.
 6. „ЕУРО & КОНТ“ ЕООД, гр. Разград, АУАН № 0002578/27.04.2023 г. – не е представило в срок информация за оборудване, което съдържа флуоросъдържащи парникови газове, нарушение по чл. 34и, ал. 24, вр. чл. 17, ал. 2, т. 1, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.
 7. „ГРИЙНБЪРН“ ЕООД, гр. Ловеч, АУАН № 0002610/25.04.2023 г. – не е представило годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР, нарушение по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, във вр. чл. 123в, т. 6 от Закона за опазване на околната среда.
 8. „БУЛМИЛК 1783“ ЕООД, с. Самуил, община Самуил, АУАН № 0002579/27.04.2023 г. – не е представило в срок информация за оборудване, което съдържа флуоросъдържащи парникови газове, нарушение по чл. 34и, ал. 24, вр. чл. 17, ал. 2, т. 1, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Издадени Наказателни постановления:

 1. С.Ш. – кмет на гр. Лозница, община Лозница, НП № 29/12.04.2023 г. по чл. 82, ал. 4, от Закона за опазване на околната среда, в размер на 200 лв. – не е изпълнена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
 2. С.Ш. – кмет на гр. Лозница, община Лозница, НП № 30/12.04.2023 г. по чл. 82, ал. 4, от Закона за опазване на околната среда, в размер на 400 лв. – не е изпълнена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил шест споразумения с:

 1. С.Х., гр. Разград, по съставен АУАН № 0002647/09.03.2023 г. – не е внесено заявление за регистрация на диви птици. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 92, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, в размер на 50,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 35,00 лева.
 2. „ЕЛИКА ЯРД“ ООД, гр. Силистра, по съставен АУАН № 0002603/28.03.2023 г. – не е подало в срок, не по – късно от два месеца преди образуването му, работен лист за класификация на генерирани от дейността отпадъци. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 71, ал. 1, вр. чл. 4, ал. 1 от Наредба №2, вр. чл. 3, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 5 000,00 лв., която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 3 500,00 лв.
 3. „ДЕЙЗИ ДИЗАЙН“ ЕООД, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002784/22.03.2023 г. – не е извършило собствени периодични измервания. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 18, т. 1, вр. чл. 31, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, в размер на 100,00 лв., която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 70,00 лв.
 4. „ФЕРМАТЪ“ ООД, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002573/27.03.2023 г. – не е уведомил РИОСВ – Русе за изменение на инвестиционно предложение. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 2000,00 лв., която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 1400,00 лв.
 5. „РЛГ БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. Русе, по съставен АУАН № 0002464/31.03.2023 г. – не попълва генерирана в НИСО електронна отчетна книга. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 135, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 2000,00 лв., която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 1400,00 лв.
 6. Ю.А.– кмет на община Дулово, гр. Дулово, по съставен АУАН № 0002572/01.03.2023 г. – издаване на заповед за одобряване на ПУП-ПЗ без наличие на влязло в сила становище/решение на РИОСВ. Наложено е наказание „глоба“ за нарушение на чл. 162, ал. 1, вр. чл. 82, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 200,00 лв., която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 140,00 лв.

Писмено предупреждение:          

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе  няма издадено  писмено предупреждение:

ПАМ:

На основание чл. 158, т. 3 и т. 4 от Закона за опазване на околната среда, през отчетния период, със заповед на  директора на РИОСВ – Русе е наложена една принудителна административна мярка на „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе - затапени и пломбирани са сифони в цех „Смоли“.

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През месец април не са установени дни с превишения на нивата на ФПЧ10 в град Русе и в град Силистра.

Наблюдава се намаляване на броя на постъпилите сигнали за нарушения на качеството на атмосферния въздух.

Във връзка с постъпил сигнал от „ВиК“ ООД- Русе за наличие на химическа миризма в отпадъчните води на вход на ГПСОВ-Русе, е приложена ПАМ на „Оргахим резирнс“ АД – гр. Русе, като са пломбирани 11 (единадесет) броя сифони в цех Смоли. С това е ограничена възможността за нерегламентирано изпускане на химични субстанции в каналицаиятана дружеството и от там към канализационната система на град Русе. 

Бизнеса

През месец април 2023 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 121 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 2 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • Дадена е положителна оценка на качеството на доклад за оценка степента на въздействие на Общия устройствен план на Община Цар Калоян с предмета и целите на опазване на защитени зони BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • 29 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 15 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 7 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 7 указателно писмо за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 1 указателно писмо за провеждане на задължителна процедура по ЕО.
 • 54 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 5 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да се извършва ОВОС”;
 • 9 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 7 решение за прекратяване на процедури по глава шеста от ЗООС;
 • 35 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.;
 • 1 брой Решения за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост, на основание чл. 13, ал. 3 от Наредбата за ОС и чл. 31а, ал. 1 от Закона за биологично разнообразие.

През отчетния период е издаден един регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци.

В НИСО са утвърдени 30 работни листи на 15 оператори.

През периода е взето участие в заседания на общо 3 ДПК за приемане на следните строежи:

„Система за споделени велосипеди-алтернатива на публичния транспорт“, гр. Силистра

„Разширение на съществуващо складово стопанство УПИ VII-1158 ПП, КВ 119 гр. Сливо поле

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Самуил - Висока поляна от км 89+213 до км 95+220 с дължина 5950 м“.

Обществеността

На 4 април директорът на РИОСВ-Русе се включи  в инициативата Кариерна борса за професионално направление „Общо инженерство“ на  Русенски университет „Ангел Кънчев“. Тя е насочена към студентите от специалности „Индустриален мениджмънт“, „Промишлен дизайн“, „Индустриално инженерство“, „Екология и техника за опазване на околната среда“, „Мениджмънт на качеството и метрология“ и „Аграрно инженерство“, голяма част от които кандидантстват за работа  и попълват редиците на експертния състав на инспекцията. 

На 7 април Инспекцията бе домакин на първото честване в страната на Международния ден на бобрите. Участие взеха представители на институциите, еколози и природолюбители. По време на срещата са представени любопитни подробности за проведеното проучване от преподавателя в Лесотехническия университет д-р Николай Коджабашев и Милен Игнатов – служител на ДГС „Бяла“ на нови находища на евроазиатския бобър (Castor fiber) в целия български сектор на р. Дунав, както по брега, по дунавските острови и четири от  неговите притоци - р. Тимок, р. Янтра, р. Осъм и р. Русенски Лом. Чрез проучването, съфинансирано от МОСВ през 2022 г., се установяват над 30 находища на вида, документирани с фотоматериали. Към настоящия момент еврозиатският бобър няма национационален природозащитен статут в България, тъй като се счита за изчезнал, но авторите на проучването са  задействали процедура по включването му в Приложения № 2 и № 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) като строго защитен вид, която към настоящия момент е внесена в 48-то Народно събрание. Сред амбициозните цели на  д-р Николай Кожабашев и съмишлениците му, са включване на вида и в Червената книга на България, в Европейската екологична мрежа „Натура 2000“, разработване на Национална система за мониторинг на вида и План за действие за опазване на вида в България, реинтродукция в Южна България и по Черноморието, и създаване на общи стратегии за бъдещето на бобрите на Балканския полуостров и крайдунавска Европа.

РИОСВ-Русе отбеляза с няколко инициативи Международния ден на Земята 22 април под   мотото „Инвестираме в нашата планета“. На 20 април един учебен час с децата от IIв и IIIв клас на ОУ „Иван Вазов“ - Русе е посветен на Деня на Земята. Кой какво трябва да направи за Земята – собствениците на жилища, родителите, представителите на бизнеса, училищата и не на последно място всеки от нас за природата. Инвестирането в съвременни отоплителни уреди, санирането на жилищата, облагородяване на междужилищното пространство и зелените площи, пестенето на енергия, разделното събиране на отпадъци от опаковки са все действия, насочени към  нашата планета и най-добрият начин да постигнем  чиста и здравословна среда. Интерактивната игра на Фондация „ТАЙМ“ – еко проекти и Европейската мрежа за екологично образование предизвика любопитството на децата. С помощта на Ламята Вихра възпитаниците на ОУ „Иван Вазов“ обогатиха познанията си за климатичните промени и парниковите газове.

На 21 април в ДГ „Русалка“- гр. Русе децата от група „Звездици“ посветиха специално тържество на Деня на Земята. Песни и танци за силата на природните елементи въздух вода, огън и земя, както и за щастливото детство и да пазим чистата природа бяха основни акцетни. Модно ревю с тоалети, изработени от отпадъци от опаковки, дадоха чудесен пример за опозотворяването им. ДГ „Русалка“ е сред  първите градини, получили безвъзмездно комплект за резделно събиране на отпадъци, в рамките на проект „Събирай-рециклирай“ на екоинспекцията, финансиран по програма „Mладежи за околната среда” на Министерството на околната среда и водите. Представяне на проекта се състоя на 24 април в ДГ „Слънце“ и на 25 април в ДГ „Снежанка“.

На 22 април експертите на РИОСВ-Русе се включиха в кампанията на Министерството на околната среда и водите за почистване на замърсени терени за 2023 г. – „Да сложим точка на замърсяването“. В района на Скалния манастир „Св. Димитър Басарбовски“, край с. Басарбово (община Русе), в посока „Рибарниците“ бяха събрани 25 чувала с отпадъци от опаковки, кофи, чували, части от автомобили, гуми и други битови отпадъци, в т.ч. едрогабаритни – легло, матраци, рамки, и др. В почистването се включиха 22 служители на екоинспекцията и техните деца. Районът на манастира попада в Защитените зони „Ломовете“ по директивите за птиците и местообитанията на общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

На 29 април началникът на отдел „ВВФФВ“ участва в инициативата „Младежите имат думата“, организирана от младежката организация „ПанГея“ на WWF в Русенски университет. Пред средношколци и студенти от РУ „Ангел Кънчев“ е представена дейността на инспекцията и отговаря на актуални екологични въпроси, свързани с опазването на околната серда в област Русе.


Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец март 2023 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец март 2023 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 141 проверки, в т.ч. планови 106 бр., извънредни 35 бр. Броят на проверените обекти е 128, като 109 са планови и 19 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 60 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец март 2023 г. са съставени 11 акта за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 6 бр. наказателни постановления, с които на юридически лица са наложени имуществени санкции в общ размер на 4 600 (четири хиляди и шестстотин) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил едно споразумение по съставен АУАН на стойност 1 400 лв.

По постълили молби по чл. 69б от ЗООС, от оператора „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград са взети проби пречистени отпадъчни води, както следва:

 • на 07.02.2023 г. от изход ГПСОВ Разград, с оператор „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник - река Бели Лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен и връчен е на оператора констативен протокол по чл. 69б от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текущата месечна санкция, наложена на 12.12.2022 г., във връзка с установено прекратено замърсяване на водния обект. Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 1 417 лв.
 • на 07.02.2023 г. от изход ГПСОВ-Лозница, с оператор „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград е взета съставна проба пречистени отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник - река Лознишко дере, вливаща се в язовир „Съединение“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протоколи от изпитване с резултатите. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за увеличаване на текущата месечна санкция, наложена на 12.12.2022 г., във връзка с установено увеличаване замърсяването на водния обект. Изготвени са: Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на ТМС в размер от 201 лв. и Наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Русе за налагане на нова ТМС в размер на 613 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 7 060 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) 15 241,43 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 1 750 лв. От структурите на НАП през месец март 2023 г. по наложени административни мерки са постъпили 1 010 лв.    

От получените суми през месец февруари 2023 г., на общините през месец март 2023 г. са преведени 6 015,20 лв. Най-голяма сума е получила Община Разград в размер на 5 041,60 лв.

През отчетния период е постъпила една писмена жалба, препратена от ОДБХ-Русе,  за разливане на течни и разпиляване на твърди торови маси от животновъден обект в землището на село Новград, община Ценово. Своевременно са предприети действия, като е извършена съвместна проверка с представители на Инспекцията, Община Ценово и ОДБХ-Русе. Установено е, че жалбата е неоснователна, за което е уведомен подателят.

В периода 01.03.2023 г. до 31.03.2023 г. са постъпили общо 44 сигнала, подадени на:

 • зелен телефон на РИОСВ-Русе - 16 бр.;
 • зелен телефон на МОСВ – 3 бр.;
 • електронна поща - 4 бр.;
 • контактната форма на интернет страницата на РИОСВ-Русе - 12 бр.;
 • централата на РИОСВ – Русе - 8 бр.;
 • в центъра за административно обслужване – 1 бр.

По всички сигнали са предприети действия, като по един от тях предстои проверка през следващия месец.

От тях 20 са препратени по компетентност; 6 са основателни и 17 са неоснователни. Разпределението на постъпилите сигнали по общини е следното: за проблеми на територията на Община Русе – 36 ; Община Иваново – 2; Община Главиница – 1; Община Силистра – 1; Община Дулово – 1; Община Тутракан – 1; Община Бяла – 1; Община Сливо поле – 1; Община Самуил – 1.

През месец март преобладаващи са сигналите, свързани със ЗЧАВ за усещане на неприятни миризми, оприличени на химически вещества и/или въглища; 8 сигнала за запалени сметища и нерегламентирани дейности с отпадъци, 7 сигнала по ЗВ за замърсяване на водни обекти и 6 сигнал по ЗБР.

Общо сигналите са били в следните направления:

 • неприятни миризми и замърсяване на въздуха;
 • запалени отпадъци, нерегламентирани сметища, както и сигнали за задържани камиони, превозващи отпадъци, с липсващи документи за товар;
 • замърсяване на водите от промишлени източници;
 • намерени в безпомощно състояния екземпляри;
 • пожар в ЗМ „Калимок-Бръшлен“.

През месец март е извършена проверка по постъпил сигнал през месец февруари, като същият е неоснователен. За сигнал през предходния месец, относно запалено нерегламентирано сметище, кметът на община Лозница е уведомен за предприемане на действия съобразно компетентността си.

През отчетния период е съставен един АУАН по сигнал от месец февруари за незаконна сеч в селата Копривец и Пет Кладенци, община Бяла.

По постъпилите през месеца сигнали и жалба са извършени 11 извънредни проверки, като са проверени 8 обекта на територията на РИОСВ-Русе.

По повод постъпилия сигнал за възникнал пожар в защитена местност „Калимок-Бръшлен“ е извършена проверка на място от експерти на инспекцията, при която са констатирани засегнати от пожара площи, заети от тръстика и суха тревиста растителност. До момента не е установено мястото на възникване на пожара. Сезирана е Окръжна прокуратура за изясняване на обстоятелствата и извършителя на пожара. Предстоят проверки.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец март беше извършването на проверки по изпълнението на годишния план, както и по постъпили сигнали и жалби.

Друг акцент в работата е проверка по изпълнение на мерките и сроковете, заложени в план-програмата на „Автоман“ ЕООД, собственик на площадката на брикетната фабрика в гр. Русе.

Осъществен е контрол от страна на Инспекцията по отношение предаването на опасни отпадъци (остатъчно гориво) от резервоари на територията на петролна база „Тегра“, собственост на  „Полисан“ АД – дружество в несъстоятелност.

Осъществен е контрол по изпълнението на предписания от „Оргахим“ АД, гр. Русе, дадени при предходна проверка, назначена със заповед на директора на РИОСВ-Русе.

Освен това през месеца започна работата по оценка на качеството и съдържанието на представените 51 броя ГДОС на оператори с издадени комплексни разрешителни, както и по подготовката на информацията по изготвяне на Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2022 г.

Превантивен контрол

През отчетния период продължава извършването на обхватен и ефективен превантивен контрол на разширението на съществуващи и изграждането на нови обекти, дейности, инсталации, както и на елементите от устройственото планиране.

По отношение на текущите процедури по ОВОС и ЕО експертите от дирекция ПД са работили по входирани нови  и/или стартирали през предходен период процедури. За 16 инвестиционни предложения, планове и програми е указана необходимостта от провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС. Пет от тях подлежат на последваща процедура по преценяване необходимостта от ОВОС, десет – на последваща процедура по преценяване необходимостта от ЕО и за едно е определена задължителна процедура по ЕО. Издадени са 2 броя указателни писма за провеждане на процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Двадесет и четири процедури са финализирани с издаване на съответните решения, както следва: 13 бр. по преценяване необходимостта от ОВОС, като 2 от тях са с характер „Да се извърши ОВОСˮ, съответно 11 бр. са с характер „Да не се извършва ОВОСˮ и 11 бр. по преценяване необходимостта от ЕО, всички с характер „Да не се извършва ЕОˮ.

През отчетния период е проведен експертен екологичен съвет за одобряване на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за ИП за „Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория“.

През месец март 2023 г. експертите от дирекция „Превантивна дейност“ освен рутинната работа, са работили  и по изготвяне на регионалния доклад за състоянието на околната среда.

Tекущ контрол

През месец март 2023 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 11;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени 52 бр. проверки: 40 планови, от които 5 са комплексни и 12 извънредни;
 • Проверки по Закона за чистотата на атмосферния въздух: 17 планови, от които 5 са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 5 извънредни проверки;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 17 бр. контролни проверки на планови обекти, от които 11 бр. планови проверки с 6 пробонабирания, като 4 от плановите проверки са комплексни по компоненти и фактори на околната среда и 6 бр. извънредни проверки на планови обекти;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 31 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна“, 2 извънредни на ЗМ „Калимок-Бръшлен“ и 1 планова на ПЗ;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 2 планови проверки на пазари за цветя и 4 извънредни проверки, от които 1 брой за бедстващ защитен екземпляр, 1 бр. във връзка с размножени екземпляри по чл. 70 от ЗБР, 1 бр. във връзка с входиран УИП и 1 бр. за неспазен срок за регистрация на папагали;
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 2 планови проверки на администрации и 1 извънредна проверка по документи за неизпълнение на задължения по чл. 31, ал. 2, т. 6 от ЗЛР (непредставена справка билки).

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 7 проверки по дадени предписания, като е установено, че са са предприети действия по изпълнението им. Не са констатирани нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През месец март 2023 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  отчитат: 2 денонощия с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 за град Русе, и нито едно превишение за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра резултатите от измервания касаят само периода 01.03.- 16.03.2023 г. Останалите данни до края на месец март, ще са налични към средата на м. април. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 12 планови и 5 извънредни проверки. Експерти от направлението са взели участие 5 съвместни планови проверки по спазване на екологичното законодателство. За установени административни нарушения на ЗЧАВ от РИОСВ-Русе е съставен един АУАН.

През месец март с протокол е определено местоположението на пункт за извършване на непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух в гр. Разград, съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите годишен график за 2023 г.

По писмо на оператора „Топлофикация Разград“ ЕАД, експерти на РИОСВ-Русе са извършили разпломбриране и последващо пломбиране на горивни инсталации, по извършена от сертифицирана фирма корекция в топлинната мощност на съоръженията.

По постъпило уведомление от „Оргахим“ АД за извършване на собствени периодични измервания (СПИ) на организираните източници на вредни емисии в обекта, експерти от направлението са присъствали на измерванията, като са прокотролирали натоварването на производствените участъци и техните изпускащи устройства, подлежащи на СПИ.

През месеца е извършена проверка по постъпил сигнал за разтоварване на въглищен прах на площадката на Брикетна фабрика в гр. Русе. При проверката е констатирано, че сигналът е неоснователен, като на площадката не се разтоварва, а се товари въглищна фракция са извозване от площадката. При последваща извънредна проверка на посочения обект са проверени изпълнението на техническите мерки, заложени в план – програмата на дружеството. Установено е изпълнение на всички технически мерки.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 3 доклада на оператори, за извършени СПИ и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ). Експертите от направлението са участвали в 4 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни и едно дело в РС- АНД 48/2023 г.

През отчетния период са заверени 5 дневника на оператори на бензиностанции, в изпълнение на изикванията на Наредба № 16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През месец март са одобрени с Решение на Директора на РИОСВ-Русе 5 Плана за управление на разтворителите.

Съгласно изискванията на Наредба № 1/ 2017 г. за флуорирани парникови газове (ФПГ), експертите работят по изготвяне на обобщен годишен отчет за 2022 г. на 204 оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ. Експертите участват и в разработване на Годишния доклад по околна среда на РИОСВ-Русе за 2022 г.

Шум

През месец март 2023 г. не са извършвани контролни проверки по фактор шум. През месеца са постъпили 3 броя доклади с резултати от СПИ на нивата на шум от: „Сити милк 2000“ ЕООД, „Новал 1“ ЕООД, „Топлофикация Разград“ АД.

Изготвено е вътрешно становише по фактор „шум“ по информация по ПНОВОС за обект в гр. Русе. Изтовена е информация за контролен и собствен мониторинг на нивата на шум от промишлени обекти в община Разград, във връзка с актуализация на Програма за околна среда на общината. Подготвена е информация по фактор „шум“ за Доклада по околна среда на РИОСВ-Русе за 2022 г.

Експертът е бил координатор на две проверки по условия в Комплексното разрешително (КР).

Води

През месец март 2023 г. са извършени общо 17 бр. контролни проверки на планови обекти, както следва:

7 бр. планови проверки с 6 пробонабирания на отпадъчни води на: ГПСОВ-Исперих, „Борисов и син“ ЕООД, „Добруджа КИТ“ АД, „Имдо“ ООД, „Пилко“ ЕООД, ГПСОВ-Тутракан, „Калатея“ ООД.

Взето е участие в 4 броя планови екипни проверки на „Дион” ООД, „Аполо 35” ЕООД, „ЕМЦ дистрибюшън” ЕООД, „Оргахим“ АД.

Извършени са 6 бр. извънредни проверки на планови обекти: 4 броя за връчване на констативни протоколи по чл. 69 от ЗООС на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград за ГПСОВ-Разград и ГПСОВ-Лозница, Община Исперих за ГПСОВ Исперих и „Борисов и син“ ЕООД, с. Лъвино, Община Исперих, една провека по постъпил сигнал от „ВиК“ ООД, гр. Русе за наличие на химическа миризма на вход ГПСОВ Русе и една прверка на „Оргахим Резинс“ АД по изпълнение на дадени при предходна проверка предписания.

Експертите са участвали в проверки по условията на издадени КР на 4 бр. обекта „Пилко” ЕООД, гр. Разград, „Новал 1” ЕООД, гр. Разград „Еджи Ем” ЕООД, гр. Цар Калоян и „Детелина 08” ЕООД, гр. Ветово.

При проверките на операторите са дадени 4 бр. предписания. Не са сътавяни актове за установяване на административни нарушения (АУАН).  Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, през периода са издадени: 2 броя Заповеди за отмяна на ТМС и едно  Наказателно постановление за налагане на ТМС.

На 08.03.2023 г. е осъществено превключването на градски колектор „Трети март“ към ГПСОВ-Русе за отвеждане на отпадъчните води за пречистване.

През месец март приоритетите в направлението са били следните:

- Изготвяне на информация по Доклада за околна среда на РИОСВ Русе за 2022 г.;

- Становище за достъп до информация за актуализация на програмата по околна среда на Община Разград.;

- становище за заявление за изменение на РЗ;

- становища за по процедури по Глава Шеста от ЗООС - 4 бр.

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция с други институции.

Почви

През месец март 2023 г. по компонент „Почви” не са  извършени  планови проверки. Извършени са две извънредни проверки по почви във връзка с подаден сигнал за разпространението на неприятни миризми от оглеждането на едър рогат добитък в с. Новград, община Ценово и във връзка с инвентаризация на склад за пестициди в с. Самуил. Сигналът е проверен съвместно с представители на ОДБХ-Русе и на община Ценово. Установено е, че не е основателен, за което е информиран подателят.  При втората проверка е констатирано, че такъв склад за ИУПРЗ не съществува. И при двете проверки не са давани предписания.

Експертът в направлението основно е извършил проверки по фактор отпадъци и е работил по издаването на документи по Закона за управление на отпадъците.

Изготвена е информация във връзка с инвентаризация на складове за съхранение на ИУПРЗ.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 9 броя контролни проверки, от които 4 планови и 5 са извънредни.

Една от проверките е по сигнал за екземпляр в безпомощно състояние. С разпореждане на Директора на РИОСВ-Русе един екземпляр от вида таралеж (Erinaceus concolor) е изпратен за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора.

Въз основа на това е изготвено писмо до Дирекция „НСЗП“, както и разпореждане за настаняване на гореописания екземпляр. Изготвено е писмо до ЦРРРВ – Стара Загора и протокол за настаняване на цитирания екземпляр.

Във връзка с пролетните празници са извършени две планови проверки на пазари и места за продажба на цветя в гр. Русе и гр. Силистра, с оглед на осъществяване на превенция върху търговията с ранно цъфтящи диви цветя. Проверките са свързани с контрола върху търговията с растителни екземпляри, включени в Приложение III на Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г.). Не бяха констатирани нарушения.

Във връзка със задълженията, регламентирани в чл. 31, ал. 6 на Закона за лечебните растиния, е изпратено писмо до Община Завет за конкретизиране статута на конкретен билкозаготвител. Тези действия са предприети, тъй като лицето не е подавало справки за изкупените, обработени и реализирани количества билки от откриването на пункта през 2017 г. до настоящия момент (20.01.2023 г.). След получен отговор от общината е установено, че билкозаготвителят пребивава в страната и не е сменил местожителството си. В резултат е съставен констативен протокол и е изпратена покана за съставяне на АУАН.

Извършени са две планови проверки на ДГС „Силистра“ и Община Силистра, като предмет на контрол са издадените позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения на екологичното законодателство не са констатирани.

През отчетния период са регистрирани две книги за билки, като съответно са организирани два нови билкозаготвителни пункта.

Една извънредна проверка е извършена във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение за премахване на дървесна и храстова растителност от поземлен имот в с. Йорданово, община Силистра. Имотът е с площ 10.505 дка, НТП: „Нива“ и попада в границите на защитена зона BG0000169 „Лудогорие – Сребърна“. След извършена проверка на място е установено, че в по-голямата си част, имотът се е самозалесил с дървета и храсти. Преобладаващите видове са: черна топола (Populus nigra), инвазивна топола, джанка (Prunus cerasifera), трънка (Prunus spinosa), круша (Pyrus), глог (Crataegus monogyna), шипка (Rosa), полски бряст (Ulmus minor Miller), единични дъбови дървета. В границите на имота, в неговата северозападна част, е оформен естествен воден обект, обрасъл с тръстика, в който към момента на проверката няма вода. От направена проверка на ортофото снимки в google earth е установено, че въпросният обект е започнал да се формира като такъв от 2001 г. Започналата процедура ще бъде прекратена поради недопустимот на инвестиционното намерение спрямо заповедите за обявяване на ЗЗ BG0000169 „Лудогорие – Сребърна“.

Извършена е една проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР.

През месеца са издадени 6 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от ЗБР за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Във връзка с внесени в РИОСВ-Русе три броя заявления за регистрация на екземпляри от видовете Синьочела амазона (Amazona aestiva), един екземпляр и два екземпляра от вида Голям Александър (Psittacula eupatria), маркирани със затворени пръстени с №№ 13.0 17 0117, 1P 008 RS 27 21 и H00 0650 20 22 е констатирано нарушение на ЗБР. За произход на папагалите са представени договори за покупко-продажба-от 18.04.2020 г. за амазоната и от 12.07.2020 г. за двата броя Александър. Видовете са включени в Приложение В на Регламент 338/97 и съгласно чл. 90 от ЗБР подлежат на задължителна регистрация в 15-дневен срок от придобиването им. За констатираното нарушение е изпратена покана и е съставен АУАН на собственика. Предстои  издаване на наказателно постановление (НП).

 Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки (31 за месец март) на ПР „Сребърна“. Освен това е извършена една планова проверка на ПЗ „Орлова чука“, като не са констатирани нарушения в режима й. Поради възникването на пожари са извършени две извънредни проверки на ЗМ „Калимок-Бръшлен“. По време на първата проверка на 08.03.2023 г. са обходени терени в землищата на селата Цар Самуил и Нова Черна, община Тутракан, попадащи изцяло в ЗМ „Калимок-Бръшлен“. Поради факта, че по-рано през текущата година са отваряни шлюзовете, свързващи защитената местност с река Дунав се наблюдава запълване на захранващите канали, както и множество водни огледала, което възпрепятства разпространението на пожара. Същият е бушувал в рамките на ПИ с идентификатори 51956.1.41 и 51956.1.45 по КК и КР на с. Нова Черна, но към момента на проверката са констатирани няколко отделни огнища, които благодарение на горецитираната причина са изолирани и са изгаснали още по време на проверката. Пожарът е засегнал площи, заети от тръстика и суха тревиста растителност. По груба преценка засегнатата площ възлиза приблизително на 80-100 дка. Мястото на пожара е отдалечено на повече от 7000 м. по права линия от новосъздадената колония на къдроглав пеликан (Pelecanus crispus). В борбата с пламъците и с цел ограничаване на засегнатите площи, в района на стопански двор, разположен северно от селото, е участвал и пожарен автомобил. Не е установено мястото откъдето е тръгнал пожара. Втората проверка е извършена на 15.03.2023 г., като са обходени терени в землищата на селата Бабово и Ряхово, община Сливо поле и с. Нова Черна (също попадащи изцяло в границите на ЗМ). Установени са няколко отделни огнища, които са в границите на ПИ с идентификатори 02083.58.48 по КК и КР на с. Бабово и 63668.93.19 по КК и КР на с. Ряхово, като по-голямата част от ПИ 63668.93.19, вече е опожарена. В землището на с. Нова Черна не са установени активни огнища. По данни на служители в Биологична експериментална база „Калимок“, по-рано през деня е имало едно огнище, което е засегнало ограничена площ и същото е било потушено от РСПБЗН „Тутракан“. Установено е, че посоченият терен е с идентификатор 51956.1.70 по КК и КР на с. Нова Черна и по груба преценка засегнатата площ възлиза приблизително на 10 дка.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 52 бр.  проверки: 40 планови, от които 4 са комплексни и 12 извънредни, както следва: 4 бр. – по изпълнение на предписания, 5 бр. по сигнали, 3 бр. по писма на оператори. Дадени са 9 задължителни предписания. Съставени са два АУАН по Закона за управление на отпадъците – за неводене на отчетност и неподаден работен лист,  не по–късно от два месеца преди образуването му.

Приоритетно през месец март е извършено следното:

 • осъществени са проверки на оператори на площадки за третиране на отпадъци, основно на ИУМПС;
 • осъществени са проверки по постъпили сигнали;
 • осъществен е контрол във връзка с предаване на отпадъци от площадката на „Полисан“ АД (в несъстоятелност). Проконтролирано е извеждането на опасен отпадък, собственост на дружеството от резевоар на площадката.

Експерти от направлението са участвали в общо 5 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

Извършена е проверка по писмо на Районна прокуратура-Разград на „Агроплод“  ЕООД, във връзка с установени при предходна проверка  на 05.10.2022 г. голямо количество козметични продукти с изтекъл срок на годност.

При извършените планови проверки са установени нарушения, за които през периода са съставени два АУАН - за неводене на отчетност и неподаден работен лист, не по–късно от два месеца преди образуването му.

Експерти от направлението са участвали в общо пет комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, като в две от тях са били водещи.

През периода са изготвени и изпратени:

- в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците;

- писмо по ел. поща до МОСВ за банковите гаранции за приключване на първото тримесечие на 2023 г.;

- писмо до НКЦ относно трансграничен превоз на отпадъци;

- циркулярно писмо до 22-те общини за информация, относно начина на третиране на строителните отпадъци;

- ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

- информация за резултатите от извършен контрол на дружества, относно спазване разпоредбите на Регламент 1013/2006 г;

- информация до МОСВ за отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

През отчетния период са получени 8 сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците. По 4 сигнала са извършени проверки на място. В сигналите се визира нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци, на неразрешени места. Четири от сигналите са препратени по компетентност до община Русе, община Сливо поле, ОДБХ-Разград и кметство с. Черник. При направените проверки на подадените сигнали е установено, че същите са неоснователни. Не е констатирано наличие на изхвърляни отпадъци, нерегламентирани сметища и както и следи от изгаряне на гуми, пластмаса и други отпадъци.

Химикали

Експертите от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са извършвали общо 12 планови проверки, от които 4 са самостоятелни и 8 са включени в комплексни по копоненти и фактори на околната среда. Самостоятелните проверки са на следните дружества:

 • ,,Ивиоˮ ЕООД, гр. Русе, складове за съхранение и търговия с химикали в гр. Русе – без предписания;
 • „Експрес Сервиз” ООД, гр. Русе, цех за производство на локомотиви в землището на кв. „Ср. Кула“ на гр. Русе – 3 предписания;
 • „Русе трейдинг груп” ООД, гр. Русе, складова база за химикали в гр. Русе – 2 предписания;
 • „Авко“ АД, гр. Русе, производство на уплътнителни и изолационни материали в гр. Русе - 2 предписания.

Комплексните проверки са на:

 1. „Строително оборудване” ЕООД - град Русе, производство на ударнопробивни машини в гр. Русе – 3 предписания;
 2. „Венидан” ЕООД - с. Николово, Община Русе, нов оператор „Хим Комерс - 2009„ ЕООД, гр. Русе, складова база за химикали н гр. Русе – без предписания;
 3. „Мибоки” ЕООД, гр. Русе, производство на гасена вар кв. „Ср. Кула“ на гр. Русе – 2 предписания;
 4. „Оргахим” АД – гр. Русе, производство на вододисперсни и алкидни бои в гр. Русе – общо 5 предписания;
 5. „Володя Великов” ООД, гр. Русе, производство на гасена вар кв. „Ср. Кула“ на гр. Русе – 1 предписание;
 6. „Фазерлес” АД - град Силистра, производство на дървесновлакнести плочи в гр. Силистра – без предписания
 7. „Тукай-България” ЕООД - с. Айдемир, Община Силистра, производство на каучукови изделия в с. Айдемир, Община Силистра – 3 предписания;
 8. „Керчев и синове” ООД, гр. Русе, нов оператор „Агрархафен„ ЕООД, гр. Русе, складова база за химикали и торове в гр. Русе – 3 предписания.

От горепосочените комплексни проверки, по ЗОПОЕЩ са извършени 5 броя. Дадени са общо 24 предписания, като само три от тях не са изпълнени, защото са със срок - следващия месец.

Дадените през месец февруари предписания със срок на изпълнение през месец март, са изпълнени. През отчетния период са изготвени 3 вътрешни експертни становища, във връзка с уведомления за ИП и преценяване на необходимостта от ОВОС.

При осъществения контрол не са установени нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени 24 броя планови проверки съгласно Плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2023 г. Съставени са 24 констативни протокола, като в 3 от тях са поставени предписания със срок за изпълнение в следващият отчетен период. В резултат на осъществения контрол е установено, че 2 административни акта са загубили правно действие. Към момента на проверката по документи за едно от проверяваните решения по ПНОВОС, не може категорично да се заключи загуба на правното действие. Изискана е уточняваща информация.

През периода е извършена една извънредна проверка по документи, във връзка с подадено Уведомление за инвестиционно предложение. При проверката е установено нарушение на екологичното законодателство и на възложителя е изпратена покана за съставяне на АУАН. 

Експерти на Дирекция „ПД“ са участвали в една Държавна приемателна комисия.

Комплексни разрешителни

През месец март са извършени 5 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни, от които 4 са планови и една е извънредна. Извънредната проверка е на „Булмаркет ДМ” ЕООД - петролна база „Тегра“ в гр. Русе по писмо на МОСВ.

При проверките не са дадени предписания, съответно не са съставени и АУАН.

През отчетния период са постъпили 51 Годишни доклада по околна среда по изпълнение на условията в комплексните разрешителни.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През месец март 2023 г. са извършени тринадесет контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда, съответстващи на 29 самостоятелни проверки, на: „Строително оборудване” ЕООД - град Русе (по компонет въздух и фактор химикали), „Венидан” ЕООД - с. Николово, Община Русе (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ), „Керчев и синове” ООД, гр. Русе, (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ), „Дион” ООД - град Русе (по компонент води и фактор отпадъци), „Аполо – 35” ЕООД - град Пловдив, млекопреработвателно предприятие в гр. Главиница (по компоненти въздух и води), „Мибоки” ЕООД, гр. Русе (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ), „Володя Великов” ООД, гр. Русе, (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ), „Оргахим” АД – гр. Русе, (по компоненти въздух и води и фактори отпадъци и химикали), „Дейзи Дизайн” ЕООД - град Русе, (по компонент въздух и фактор отпадъци), „ЕМЦ Дистрибюшън” ЕООД – с. Иваново, област Русе (по компоненти въздух и води и по фактор отпадъци), „Фазерлес” АД - град Силистра, (по фактори отпадъци и химикали), „Тукай-България” ЕООД - с. Айдемир, Община Силистра (по фактор химикали и ЗОПОЕЩ) и „Инерт“ ООД , гр. Русе (по фактор отпадъци и по Глава Шеста от ЗООС - ПД).

При проверките са дадени общо 31 бр. предписания. Съставен е един АУАН  за констатирано нарушение – неизвършване на собствени периодични измервания на организирани източници в обект за предходен период.

СЕВЕЗО

През отчетния период е утвърдена Програмата за провеждане на планови проверки на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, включени в годишния план за контролна дейност на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС за 2023 г., съобразно Приложение № 9 към чл. 25, ал. 1, т. 6 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

През месец март са извършени три планови проверки на следните оператори:

1. „Лукойл България” ЕООД - гр. София, терминал за горива в гр. Русе (с висок рисков потенциал);

2. „Ойролог” ЕООД,  гр. София, - складова база за ПРЗ в гр. Русе (с висок рисков потенциал)

3. „ДМВ Петрол” ЕООД, гр. Русе, складова база за горива в гр. Мартен, Община Русе (с нисък рисков потенциал).

Не са констатирани нарушения, съответно не са дадени предписания и не са съставяни АУАН.

АУАН, НП и ПАМ

1.  Ю.А., гр. Дулово, АУАН № 0002572/01.03.2023 г. – при издаване на заповед, не се е съобразил със становище на РИОСВ - Русе, нарушение по чл. 82, ал. 4,   съгласно Закона за опазване на околната среда.

2. С.Х. , гр. Разград, АУАН №0002647/09.03.2023 г. – не е внесъл заявление за регистрация на диви птици, нарушение по чл. 92, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

3. „ЕКСПРЕС СТРОЙ 82“ ООД, с. Копривец, община Бяла, АУАН № 0002648/13.03.2023 г. – не е информирало на най – ранен етап за инвестиционно предложение, нарушение по чл. 10, ал. 1 от Наредба за ОС, във вр. със Закона за биологичното разнообразие.

4. Д.М., с. Овен, община Дулово, П №1448/22 от 04.01.2023 г. на РП – Силистра, неправомерно обработване на имот в границите на защитена зона, нарушение по чл. 124, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

5. А.А., с. Овен, община Дулово, П №1448/22 от 04.01.2023 г. на РП – Силистра, неправомерно обработване на имот в границите на защитена зона, нарушение по чл. 124, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

6. Е.Б., с. Овен, община Дулово, П №1448/22 от 04.01.2023 г. на РП – Силистра, неправомерно обработване на имот в границите на защитена зона, нарушение по чл. 124, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

7. „ДЕЙЗИ ДИЗАЙН“ ЕООД, гр. Русе, АУАН №0002784/22.03.2023 г. – не са извършени собствени периодични измервания, нарушение по чл. 18, т. 1 във вр.  чл. 31, ал. 1 от Закона за чистота на атмосферния въздух.

8. „ФЕРМАТЪ“ ООД, гр. София, АУАН №0002573/27.03.2023 г. – не е уведомил РИОСВ – Русе, за изменение на инвестиционно предложение, нарушение по чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда.

9. „ЕЛИКА ЯРД“ ООД, гр. Силистра, АУАН №0002603/28.03.2023 г. – не е подало в срок не по – късно от два месеца преди образуването му, работен лист за класификация на генерирани от дейността отпадъци, нарушение по чл. 3, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 7, ал. 1 вр. чл. 4, ал. 1 от Наредба – 2 за класификация на отпадъците.

10 „ЕЛИКА ЯРД“ ООД, гр. Силистра, АУАН №0002603/28.03.2023 г. – не е уведомило писмено директора на РИОСВ – Русе, в най – ранен етап за своето инвестиционно предложение, нарушение по чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

11. „РЛГ БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. Русе, АУАН №0002464/31.03.2023 г. – не е попълнил генерирана в НИСО ел. отчетна книга, нарушение по чл. 8, ал. 2, т. 6 вр. чл. 48 от Закона за управление на отпадъците                     

Издадени Наказателни постановления:

1. „ЕМИ 2016“ ЕООД, гр. Разград, НП № 23/08.03.2023 г. по чл. 74 вр. чл. 31, ал. 2, т. 1 от Закона за лечебните растения, в размер на 300 лв. – дружеството не е регистрирало пункт за билки.

2. Д.М., с. Овен, община Дулово, НП №24/15.03.2023 г. по чл. 124, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, в размер на 100 лв. – неправомерно обработване на имот в границите на защитена зона.

3. А.А., с. Овен, община Дулово, НП №25/15.03.2023 г. по чл. 124, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, в размер на 100 лв. – неправомерно обработване на имот в границите на защитена зона.

4. Е.Б., с. Овен, община Дулово, НП № 26/15.03.2023 г. по чл. 124, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, в размер на 100 лв. – неправомерно обработване на имот в границите на защитена зона.

5. „ИВИО“ ЕООД, гр. Русе, НП № 27/20.03.2023 г. по чл. 166, т.3 мр. чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, в размер на 2 000 лв. – не е изпълнило задължително предписание.

6. „ЕКСПРЕС СТРОЙ 82“ ООД, с. Копривец, община Бяла, НП № 28/20.03.2023 г. по чл. 128в от Закона за биологичното разнообразие, в размер на 2 000 лв. – дружеството не е уведомило на най-ранен етап за инвестиционно предложение.

Споразумения

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил едно споразумение с:

 „БОРЕАЛИС Л.А.Т. БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София, по съставен АУАН № 0002047/13.02.2023 г. – не е изпълнило задължително предписание. Наложено е наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл. 157б, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в размер на 2000,00 лева, която след редуциране, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН е в размер на 1 400 лева.

Писмени предупреждения:         

На основание чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе  не е издавал  писмени предупреждения през месец март.

През отчетния период не са налагани принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

През месеца е установено, че са изпълнени техническите мерки, заложени в план-програмата на собственика на площадката на Брикетната фабрика в гр. Русе.

Дните с превишения на нивата на ФПЧ10 за месец март в гр. Русе са два, което в сравнение с предходни години е най-ниска стойност. Това показва подобрение във вида на използваните твърди горива в битовия сектор.

В резултат на осъществения контрол върху дейността на „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД, гр. Русе, се набюдава спад на постъпилите сигнали за химически миризми от граждани на гр. Русе. С превключването към ГПСОВ на Градски колектор „Трети март“, събиращ промишлените отпадъчни води от Западна промишлена зона на гр. Русе, е преустановено изпускането на непречистени отпадъчни води, включително и оцветени в река Русенски Лом.

Бизнеса

През месец март 2023 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както следва:

 • 189 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горскостопански програми, и уведомления за план/програми, от които 2 указателни писма за последваща процедура по ОС;
 • 33 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 16 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:
 • 5 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 10 указателно писмо за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 1 указателно писмо за провеждане на задължителна процедура по ЕО;
 • 97 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч. писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация, писма за консултации с РЗИ/БДДР/ИАОС, писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС; писма до общини и кметства за осигуряване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 11 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част „Да се извършва ОВОС”;
 • 11 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 5 решение за прекратяване на процедури по Глава Шеста от ЗООС;
 • 54 писма до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.;
 • 4 броя Решения по преценяване на необходимостта от провеждане на ОС за ППП/ИП с разпоредително част „съгласува“.

През отчетния период по Закона за управление на отпадъците са издадени:

- 1 разрешение за дейности с отпадъци;

- 4 регистрационни документа.

Издадените в периода от 01.03.2023 до 31.03.2023 г. документи по чл. 35 от ЗУО са въведени в Националната информационна система „отпадъци”.

В НИСО са утвърдени 45 работни листи на 19 оператори. Прекратени са 15 работни листа на стоматолози и лични лекари, поради смяна на адресите.

През периода е взето участие в заседания на общо три ДПК за приемане на строежи.

Обществеността

На 1 март директорът на РИОСВ-Русе се срещна с представители на екологични организации и еко-активисти от Русе. Основна тема на обсъжданията е дейността на площадката на бившата брикетна фабрика. Присъстващите са запознати с контрола на обекта, хода на изпълнението на Праграмата за намаляване на неорганизираните емисии, в т.ч. и с предстоящите проверки, свързани с чистотата на населените места. 

 На 14 март ръководният състав на РИОСВ-Русе даде пресконференция за журналисти, на която е представен отчетът за контролната дейност на инспекцията през 2022 г.

На 20 март експерти на РИОСВ-Русе заедно с  ученици от НПТГ „Шандор Петьофи“ гр. Разград отбелязаха Световния ден на водата - 22 март 2023 година. Възпитаниците от осми, девети и десети клас, под ръководството на учителите по химия, биология  и география събраха материали от различни проекти, посветени на водата и нейното опазване, изработени в часовете, и изложиха във фоайето на гимназията. Представени бяха две презентации - за международната кампания и ролята на всеки в пестенето на безценния ресурс и за опазване на водите от замърсяване и пречистването им на територията на община Разград. Проведен бе куиз по повод Световния ден на водата – 22 март, по случай 60 години от създаването на НПТГ „Шандор Петьофи“ – гр. Разград, и 200 години от рождението на поета революционер Шандор Петьофи. Емоции предизвикаха забавните и интересни лабораторни демонстрации, свързани със свойствата на водата. Инициативата е продължение на конкурса за рисунка, в който участваха възрастовите групи - от ІІІ – ІV група на ДГ, І – ІV клас, V – VІІ клас, VІІІ – ХІІ клас.

На 21 март в гр. Русе се проведе среща в рамките на Втората национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ на тема: „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на НАТУРА 2000“, предназначена за представители на държавни институции, неправителствени организации, бизнеса, студенти и граждани. Изработването на плановете за управление на ЗЗ е приоритетна дейност за настоящия програмен период на действие на различни стратегически документи, уреждащи процесите на опазване и управление на зоните от Натура 2000, което следва да се реализира до 2027 г.  По време на срещата се дискутираха основните моменти в изготвянето на планове за управление на защитените зони, включени в общоевропейската екологична мрежа Натура 2000, с валидност 6 години,  заложените в Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 (НРПД) 2021-2027 г. и връзката между тях. Срещата се провежда в рамките на проект „Знания за Натура 2000“ на Министерството на околната среда и водите, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, като подобни срещи се проведоха на 22 март в гр. Силистра и на 29 март в гр. Разград.


 Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец февруари 2023 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец февруари 2023 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 110 проверки, в т.ч. планови 74 бр., извънредни 36 бр. Броят на проверените обекти е 105, като 84 са планови и 21 са извънпланови. В рамките на осъществения контрол са дадени 28 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През месец февруари 2023 г. са съставени 6 броя актове за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 6 бр. наказателни постановления, с които на юридически лица са наложени имуществени санкции в общ размер на 85 000 (осемдесет и пет хиляди) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил едно споразумение по съставен АУАН на стойност 350 лв.

През месеца не са налагани, спирани, отменени или възобновени текущи санцкии за замърсяване на компонентите на околната среда, на основание чл. 69 от Закона за опазване на околната среда.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 42 760 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 7 519 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН не са постъпвали суми. От структурите на НАП през месец февруари 2023 г. по наложени административни мерки са постъпили 13 200 лв.    

От получените суми през месец януари 2023 г., на общините през месец февруари 2023 г. са преведени 8 865,92 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 4 132 лв.

През периода е постъпила една писмена жалба относно разнасяне на неприятна миризма и замърсяване на чужд имот в резултат на струпани торови маси от отглеждане на крави в землището на село Гецово, Община Разград. Жалбата е препратена по компетентност до Областна дирекция по безопасност на храните гр. Разград и до Община Разград.

В периода от 01.02.2023 г. до 28.02.2023 г. са постъпили общо 26 сигнала, получени на:

 • зеления телефон 19 бр.;
 • по електронна поща 1 бр.;
 • чрез контактната форма в Интернет 5 бр.;
 • на централата на РИОСВ – Русе 1 бр.

От тях 3 са препратени по компетентност; 2 са основателни и 19 са неоснователни. По  2 сигнала, постъпили през месец февруари предстоят проверки през месец март.

Разпределението на сигналите по общини е както следва: за проблеми на територията на община Русе – 23; за община Разград – 1; за община Лозница – 2.

През месец февруари преобладаващи са сигналите, свързани със ЗЧАВ за усещане на неприятни миризми, оприличени на химически вещества и/или въглища; 6 сигнала са за запалени сметища и нерегламентирани дейности с отпадъци, един сигнал по ЗВ за замърсяване на водни обекти и един сигнал по ЗБР.

Общо сигналите са били в следните направления:

- неприятни миризми и замърсяване на въздуха;

- запалени отпадъци  и нерегламентирани сметища;                

- замърсяване на водите;

- намерен в безпомощно състояние екземпляр от вида средиземноморски прилеп.

През месец февруари са извършени проверки по 2 бр. постъпили сигнали през месец януари, като същите са неоснователни.

По постъпилите през месец февруари сигнали са извършени 6 броя проверки, като са проверени 5 обекта на територията на РИОСВ-Русе.

По сигнал за разпилян товар с каолин е изискана информация от Областно пътно управление - Разград, което е предоставило информация, че са предприети мерки по почистване на пътното платно след пътния инцидент.

Предприети са мерки и последващ контрол по сигнал за разпилян товар - белина, в района на кръговото кръстовище на свободна зона - Русе, по главен път Русе – Силистра. Районът на ПТП е почистен, а белината е преместена на територията на Регионално депо-Русе.

По постъпил сигнал за незаконна сеч на дървета в землищата на селата Копривец и Пет Кладенци, община Бяла през месец януари, е извършена последваща проверка през отчетния период, в резултат на която е констатирано нарушение и предстои да бъде съставен АУАН през месец март.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец февруари беше изготвянето на годишния отчет, проверките по изпълнението на годишния план, както и по постъпили сигнали и жалби.

Друг акцент в работата беше участие в съвместни проверки с РДНСК –Русе и община Русе на десет дружества, които са потенциални източници на неприятни миризми на територията на град Русе с цел установяване на незаконно строителство, в резултат на което се изпускат нерегламентирано емисии в атмосферния въздух.

В началото на месец февруари са проведени работни срещи с представители на всички 22 общини в териториялния обхавт на Инспекцията и с директорите на трите областни пътни управления относно задълженията им по Закона за управлеине на отпадъците.

Проконтролирано е извеждането на опасен отпадък от резервоарите на площадката на „Булмаркет ДМ“ ЕООД, на територията на ДИЗ „Тегра“ – Русе. Отпадъците са собственост на ТД „Държавен резерв“, гр. Велико Търново.

Извършени са съвместни проверки с БДДР-Плевен относно наличие на замърсявания и нарушена проводимост на речни легла.

Превантивен контрол

През месец февруари експертите от дирекция „Превантивна дейност“ са разгледали 15 бр. уведомления за инвестиционни предложени/планове/програми по реда на Глава Шеста на ЗООС, като са указани съответните приложими процедури (10 бр. процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 5 бр. процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО). Финализирани са 2 броя процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 7 броя процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Две процедури по Глава Шеста са прекратени (1 бр. по искане на възложителя и 1 бр. поради установена недопустимост на намеренията на възложителя).

През периода продължава работа по следните процедури по задължителна ОВОС:

 • за инвестиционно предложение за „Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория“ – през отчетния период е проведено обществено обсъждане и са представени протоколите от обсъждането.
 • за инвестиционно предложение за „Добив на строителни материали в находище Ценово-2 - варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценово“ – проведени са консултации по чл. 95, ал. 3 на ЗООС.

Tекущ контрол

През месец февруари 2023 г. са извършени следните проверки:

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани: 9;
 • Осъществен е контрол по Закона за управление на отпадъците, като са извършени общо 75 бр. проверки: 53 планови, от които 4 са комплексни и 22 извънредни;
 • Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – общо 11 бр. проверки, от които 8 бр. планови проверки (с 5 бр. пробонабирания) и 3 бр. извънредни проверки с 2 бр. пробонабирания;
 • Проверки по Закона за защитените територии – 28 извънредни (ежедневни) проверки на ПР „Сребърна” и 1 планова на ЗМ „Находище на пролетно ботурче - Бреница”;
 • Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 3 извънредни проверки, от които 1 брой за бедстващ защитен екземпляр, 1 бр. във връзка с размножени екземпляри по чл. 70 от ЗБР и 1 бр. във връзка със сигнал за незаконно изсичане на гори върху земеделски земи на територията на Община Бяла;
 • Проверки по Закона за лечебните растения – 3 бр. извънредни проверки по документи, от които 1 бр. за нерегистриран билкозаготвителен пункт и 2 бр. на билкозаготвители, във връзка с неизпълнение на задължения по чл. 31, ал. 2, т. 6 от ЗЛР.

Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 2 проверки по дадени предписания, като е установено, че не са предприети действия по изпълението им. Съставени са два АУАН. За констатирано неизпълнение на предписание през месец януари е съставен и връчен през месец февруари един АУАН.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец февруари 2023 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  отчитат: 6 денонощия с превишения на средноденощнaта норма на ФПЧ10 мкр. за град Русе, и нито едно превишение за град Силистра. Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в гр. Силистра резултатите от измервания касаят само периода 01.02.- 14.02.2023 г. Останалите данни до края на месец февруари, ще са налични към средата на м. март. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски, с изключение на азотните оксиди, въглеродния оксид и ФПЧ2.5 които имат по-високи стойности в дните с превишения на нормата на ФПЧ10. Влошеното качество на атмосферния въздух през месеца е в  следствие от използването на твърди горива за битово отопление (основно дърва и въглища). По-голям брой превишения се отчитат именно през този период на годината, при липса на вятър и наличие на температурни инверсии, което спомага за по-трудно разсейване и задържане на замърсителите във въздуха над града. Най-неблагоприятно за разсейването на замърсителите на атмосферния въздух е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 m/s.

През отчетния период по компонент „Атмосферен въздух“ са извършени 4 планови проверки и две извънредни проверки по постъпили сигнали. При проверка за наличие на неприятни миризми в жилищен район на град Русе, експертите от направлението не са потвърдили органолептично наличие на миризми. По друг постъпил сигнал за неорганизирано прахово замърсяване от дейността на склад за внос, пакериране и търговия с въглища в гр. Русе при силен вятър е извършена незабавна проверка на място. Констатирано е, че на площадката не се извършват дейности по разтоварване на въглищни фракции поради наличието на неблагоприятни климатични условия – силен вятър.  Експерт от направлението е взел участие в една държавна приемателна комисия. Експертите от направлението са участвали в 3 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни. Не са съставяни актове за установяване на административни нарушения (АУАН) по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и подзаконовата нормативна уредба.

При месеца експерти от направлението са участвали в проверки на предприятия в град Русе, потенциални източници на неприятни миризми. Проверките са възложени на служители на РДНСК-Русе, във връзка с писмо на кмета на Община Русе до Министерски съвет на Р България. При извършените проверки не са установени незаконни строежи, за които сезира кмета на общината.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили и са утвърдени 9 броя Доклади на оператори, за извършени Собствени периодични измервания (СПИ) и 2 броя месечни Доклади на оператори, за извършени Собствени непрекъснати измервания (СНИ).

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), 143 оператори, ползватели и дистрибутори на ФПГ са представили  отчети за ФПГ за 2022 г.           

 Шум

През месец февруари 2023 г. не са извършвани контролни проверки по фактор шум. Изготвено е вътрешно становише по фактор „шум“ по проект на комплекно разрешително на „Пилко“ ЕООД, площадка в с. Българка, Община Силистра. Експертът е бил координатор на една проверка по условия в КР.

Води

През месец февруари 2023 г. са извършени общо 11 бр. контролни проверки на планови обекти, както следва:

7 бр. планови проверка с 5 пробонабирания на отпадъчни води: на „Eкогалваник“ ЕООД, гр. Русе, „Фибран България“ АД, гр. Русе, „Олео протеин“ ЕООД, гр. Русе , „Оберьостерайхише биодизел България“ ЕООД, гр. Русе и „Жити“ АД, гр. Русе;

Експерт от направлението е участвал в една планова комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Мартен мес“ ЕООД, гр. Мартен, млекопреработвателно предприятие  в гр. Ветото.          

Извършени са 3 бр. извънредни проверки на планови обекти: 2 бр. с пробонабиране на отпадъчни води по молба по чл. 69б от ЗООС на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград за ГПСОВ-Разград и ГПСОВ-Лозница и 1 бр. извънредна съвместна проверка с експерт от дирекция  „ПД“ на „Астра грийнплант” ЕООД, във връзка с условия в Решение по ДОВОС и актуализирано КР;

Експерт от направлението е участвал в три съвместни проверки с представител на БДДР Плевен по указания на Министъра на околната среда и водите, за проверки на водни обекти в с. Топчии, Община Разград, с. Писанец, Община Ветово и гр. Цар Калоян;

Експерти са участвали в проверки по условията на издадени КР на 3 бр. обекта „Градус 98” ЕООД, гр. Стара Загора, площадка в с. Червена вода, Община Русе, „Градус 98” ЕООД, гр. Стара Загора, площадка в кв. Средна кула на гр. Русе и „Труд” АД, гр. Русе

При проверките на операторите са дадени 3 бр. предписания. Не са сътавяни АУАН и санкции по чл. 69 от ЗООС за установени нарушение на Закона за водите.

През месец февруари приоритетите в направлението са били следните:

- изготвяне на отчет за контролната дейност на РИОСВ-Русе през 2022 г.;

- изработване на отчет за планирани и извършени проверки по Заповед на Министъра на околната среда и водите;

- разглеждане и съгласуване на план за собствен мониторинг по компонент „води“;

- 6 бр. вътрешни становища за проекти на Комплексни разрешителни;

- 3 бр. вътрешни становища по годишни доклади на Комплексни разрешителни;

- становища по промени в Указания за действие при аварийни ситуации и Наредбата за санкции;

- 4 бр. вътрешни становища по процедури по Глава Шеста от ЗООС;

-  становище за продължаване срока на действие на разрешително за заустване на БДДР;

- участие в 4 бр. извънредни проверки по писмо на РДНСК-Русе за незаконно строителство в предпиятия в гр. Русе;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция и консултации с други институции.

Почви

През месец февруари 2022 г. по компонент „Почви” не са  извършени  планови проверки. Във връзка с инвентаризация на складовете за излезли от употреба продукти за растителна защита, експертът е извършил извънредни проверки на два склада-в с. Богорово, община Силистра на територията на „Аймекс“ ЕООД и в гр. Главиница на „Агро-93“ ЕООД.

Експертът в направлението основно е извършил проверки по фактор отпадъци и е работил по издаването на документи по Закона за управление на отпадъците.

Изготвена е информация относно съществуващи общински депа, които не са рекултивирани и закрити до момента, както и във връзка с инвентаризация на складове за съхранение на ИУПРЗ.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 3 броя извънредни контролни проверки.

Първата е във връзка с подаден сигнал на електронната поща на РИОСВ-Русе за извършени незаконни сечи на гори в земеделски земи, разрешени от Община Бяла, по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ). На юридическото лице, извършило сечите е изпратена покана за съставяне на АУАН.

Втората проверка е по сигнал за намерен мъртъв екземпляр от вида средиземноморско прилепче (Pipistrellus kuhlii). Същият е предоставен за препариране на Регионелен исторически музей - гр. Русе.

Третата проверка на физическо лице размножаващо екземпляри по чл. 70 от ЗБР.

Регистриран е 1 пункт за изкупуване на охлюви.

Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”, които през месец февруари са 28.

Извършена е 1 планова проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Находище на пролетно ботурче” – с. Бреница, обина Тутракан. При проверката не са констатирани нарушения в режимите на дейности, регламентирани в заповедта за обявяване на територията.  

Лечебни растения

През отчетния период са извършени общо 3 броя извънредни контролни проверки по документи.

Първата е във връзка с нерегистриран билкозаготвителен пункт, което е установено след получена обобщ