За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Приключи първият етап от мониторинга на въздуха с мобилната станция в Русе

Приключи първият етап от мониторинга на въздуха с Мобилната станция на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) в Русе. Станцията е извършвала измервания в района на „Топлофикация-Русе“ ЕАД, в Източна промишлена зона на града, за 13 денонощия (от 27 март т.г.), след което е била преместана специално в централните части на града за 5 денонощия, от където са оплакванията на жителите на Русе.   

В рамките на този период не са регистрирани превишения на следените показатели – фини прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и озон. Същото важи и за измерените стойности на органичните замърсители – бензен, толуен и ксилен.

Независимо, че в гр. Русе има 2 стационарни станции, предвид специфичните оплаквания на гражданите, РИОСВ-Русе предложи на министъра на околната среда и водите градът да бъде включен в Годишния график, като Мобилната станция допълнително е оборудвана с  анализатори за органични замърсители. Предвидено е да прави измервания в град Русе през четирите сезона, за общо 51 денонощия,  като сега приключиха тези за пролетния сезон.

По данни от стационарната станция АИС „Възраждане“, разположена в централните части на град Русе от началото на месец март до настоящия момент са отчетени само 2 превишения  по показател фини прахови частици 10 микрона, на 12 и 13 март, съответно – 51.3 и 50.4 микрограма на кубичен метър, при норма 50 микрограма.  Ежемесечните резултати за нивата на фините прахови частици се публикуват на интернет страницата на РИОСВ-Русе.

Продължава...

Излюпиха се първите малки на къдроглавите пеликани в резервата „Сребърна“

Гнездовите двойки къдроглави пеликани, които първи загнездиха през настоящия сезон, се сдобиха с поколение. Малките са се излюпили на две от общо четирите дървени наколни платформи, разположени в северната част на традиционното гнездилище.

Останалите двойки, които първоначално загнездиха върху тръстиковите масиви около наколните платформи,  по-късно се преместиха на други места, в източните части на резервата. Обследвани са причините, като са извършени прегледи на записи от системата за видеонаблюдение. Установено е, че екземпляри от вида енотовидно куче (Nyctereutes procyonoides) отново са навлезли в гнездовата колония на защитените птици. Предполага се, че са подплашили гнездящите върху тръстиката пеликани, подобно на ситуацията от 2019 г.  

Предприети са мерки, като на незаселената част от колонията, разположена югоизточно от традиционното гнездилище, са поставени няколко живоловни капана, с цел хищниците да бъдат уловени. Опитът се е увенчал с частичен успех, като е уловен един екземпляр енотовидно куче, който е предаден за отглеждане на Зоопарк-Ловеч.

Енотовидното куче е чужд за България вид, който се среща в Северна България и Добруджа. Той не е защитен и представлява ловен обект според българското законодателство. Подобен случай беше регистриран преди две години, когато  гнездящите на земята птици се подплашиха и се преместиха в източна посока.

Опазването на колонията на къдроглавия пеликан е сред приоритетните дейности в резервата. В проект, изпълняван от РИОСВ-Русе са предвидени дейности като търсене на нови места, на които да бъдат създадени подходящи условия за гнездене на птиците – окосяване на тръстика и изграждане на нови дървени платформи.

 

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 91 проверки през март

Експертите  на РИОСВ-Русе извършиха 91 проверки, съответно  56 планови и 35 извънредни на 88 обекта от контролираната територия. В рамките на осъществения контрол са дадени 26 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони са съставени 10 акта, като 5 от тях са на физически лица, непредставили справки за изкупените количества билки през изтеклата година.

Директорът на РИОСВ-Русе Атнатоли Станев е издал 5 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 450 лв.

През месец март 2021 г. не са налагани, спирани, отменяни и възобновявани текущи месечни санции. Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 20 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 11 054,55 лв. 

През месец март са преведени 5 402, 87 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през февруари, най-голяма сума през месец март е преведена на община Разград в размер на 5 168, 70 лв.

Предвид извънредната епидемична обстановка и големия брой заболели служители, проверките на място са ограничени.

Пълният текст на месечната справка е публикуван на интернет старницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата под мотото „Ценим водата“

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Темата през 2021 г. е „Ценим водата“ – тема, която поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за хората.

Световният ден отчита важността на водата и насочва вниманието към 2,2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб.

Кампанията цели да се покаже как правилното ползване на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени – за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.

Водата е незаменима част от нашето ежедневие – за семейния живот, за прехраната, за културата и благосъстоянието на околната ни среда. В семейството, училищата и работните места водата може да означава здраве, хигиена, достойнство и продуктивност. На културно значими, религиозни и духовни места водата олицетворява връзката със сътворението, общността и самия себе си. В природата водата означава мир, хармония и съхранение.

Посланията на деня са свързани с петте перспективи за опазване на този жизненоважен ресурс в полза на всички:

Да ценим водните ресурси – естествените водни ресурси и екосистемите;

Да ценим водната инфраструктура – съхранение, използване, снабдяване;

Да ценим водните услуги – питейната вода, санитарно-хигиенните условия и здравните услуги;

Да ценим водата и нейния принос към производството и социално-икономическата дейност – храни и селско стопанство, енергетика и индустрия, бизнес и заетост;

Да ценим социално-културните аспекти на водата – развлечение, култура и духовен живот.

Повече информация за Деня на водата: информация, постери, брошура

Продължава...

РИОСВ-Русе призовава бенефициентите да подават дистанционно документите за предоставяните услуги

Във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка в страната, с оглед опазване здравето на гражданите  и служителите на екоинспекцията, от 16.03.2021 г. Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе призовава бенефициентите на услуги да използват следните канали за комуникация и подаване на заявления:

- електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

- лицензирани пощенски оператори.

Предложенията и сигналите да бъдат подавани:

  • на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
  • чрез лицензиран пощенски оператор;
  • чрез контактните форми на Интернет страницата на Инспекцията:
  • www.riosv-ruse.org - https://www.riosv-ruse.org/podai-signal или

                                            https://www.riosv-ruse.org/dialog/riosv-otgovarya

Запитвания и консултациии ще се извършват само писмено по посочените по-горе начини.

Въпросите, свързани с НИСО, следва да се задават в писмен вид до Изпълнителна агенция по околна среда.

Работното време на „Център за административно обслужване“ (ЦАО)

 е от 09:00 ч.до 17:30 ч.,  с почивни дни - събота и неделя.

Телефони за контакт: 082/ 820 774; 082/ 820 772 (вътрешен 229).

Централа: 082/ 820 772; 082/ 820 774.

Факс: 082/ 820 779.
(от 9.00 до 17.30 часа всеки работен ден)

Информационен център:
082/ 820 774; 082/ 820 772 (вътрешен 311)

„Зелен телефон“: 082/ 809-281 (денонощно)

Продължава...

РИОСВ-Русе даде предписания на общинските кметове за почистване на замърсени с отпадъци терени до средата на април

Екоинспекцията даде предписания на общинските кметове в срок до 16 април да почистят наличните замърсявания и нерегламентирани сметища на територията на населените места в поверените им общини.

Предписанията са ежегодни и целят предотвратяване и недопускане на замърсявания от нерегламентирано изхвърлени отпадъци в речните легла, дерета и прилежащите към тях терени, както и  създаване на незаконни сметища.

Общинските кметове следва да уведомят кметовете на населените места, както и да упражнят контрол по идентифициране и почистване на замърсените с отпадъци терени.  Това им задължение е разписано в Закона за управление на отпадъците, за което носят административно-наказателна отговорност, която предвижда индивидуална глоба от 3000 до 10 000 лв.  

Предписания за почистване на замърнени терени са изпратени и до Областните пътни управления в Русе, Разград и Силистра.

След средата на април експертите на РИОСВ-Русе ще упражнят контрол по места за спазване на дадените предписания.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 132 обекта от контролираната територия от началото на годината

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 146 проверки на 132 обекта от контролираната територия през първите два месеца на годината. От тях 49 са планови, а 97 бр. - извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 65 предписания за отстраняване на несъответствията с екологичното законодателство. 

За установени административни нарушения на рамковия Закон за опазване на околната среда и специализираното законодателство са съставени 12 акта. Директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев е издал 4 наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции на общ размер на 13 000 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе за глоби и имуществени санкции са 24 200 лв., а  по еднократни и текущи санкции– 25 437,97 лв.

Пълният текст на справката на контролната дейност през януари и февруари 2021 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Дадени са 6 предписания сред проверката за замръсяване брега на река Дунав след Дунавска индустриална зона „Тегра“

На оператора „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД, извършващ дейност на територията на Дунавска индустриална зона „Тегра“ са дадени 6 предписания след извънредна проверка по сигнал от  началото  на седмицата. Проверката е извършена по повод постъпил сигнал от жител на град Мартен за замърсяване на брега на река Дунав с отпадъчни мазнини, при км 483. Предоставена е и проба маслена субстанция със светло-кафяв цвят.  

При проверката е извършен обход на бреговата ивица на р. Дунав, след района на индустриалната зона. Установено е минимално количество маслена субстанция с растителен произход, задържана от паднала дървесина във водата, с вероятен  източник  производствените дейности на „Олео протеин“ ЕООД и „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД. Отпадъчните води от тези две дружества и от „Екогалваник“ ЕООД заустват в общ колектор, собственост на фирма „ТМ Инфраструктура“, която не е ВиК оператор по смисъла на Закона за водите. В момента на проверката не е установено изтичане на отпадъчни води с наличие на растителни масла от точката на заустване. Производствената дейност на едното дружество е спряна поради технически причини, а на другото е с намален капацитет.

Вероятните причини за изтичането на мазните субстанции са две - натрупани стари отлагания в общия колектор, които при рязко колебание в нивата на реката (25-28 февруари) са попаднали в нея или разлив на растителни субстанции от пречиствателните съоръжения (каломаслоутаители) на площадката при извършени товаро-разтоварни дейности.  

На оператора са дадени предписания да извърши почистване на бреговата ивица, обследване на колектора, анализ на почистените субстанции, да се предприемат технически мерки за недопускане изтичането на маслени субстанции в общия колектор и др. Изискано е от дружеството да уведоми еконспекцията за предприетите мерки и да предостави изисканата с протокола информация.

Предстои последващ контрол за спазване на дадените предписания.

Продължава...

9 дни с превишения на фини прахови частици са отчетени през февруари в Русе

9 дни с превишения на средноденощната норма за ФПЧ10 (50 µg/m3) са отчетени от Автоматичнта станция „Възраждане“ в Русе през месец февруари.   Те  варират от 1.1 до 2.4 пъти над нормата, като измерена максимална стойност е регистрирана на 21 февруари - 121,95 µg/m3. С това от началото на годината са отчетени общо 13 превишения на нормите на  този замърсител. Дните с  превишения се свързват с използването твърди горива за отопление в битовия сектор (основно дърва и въглища), както и метеорологични фактори - липсата на вятър, наличие температурни инверсии, мъгли. Завишени, но не превишени са измерените  стойности на азотните оксиди и въглеродния оксид. Най-неблагоприятно за разсейването на замърсителите на въздуха в приземния слой на атмосферата  е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 метра в секунда, регистрирани през периода. През последната седмица на февруари е отчетен трансграничен пренос на прахови частици от пустинята Сахара, което също се отрази на качеството на въздуха.

През същия период на изтеклата година са регистрирани 20 дни с превишения на СДН за ФПЧ10, като шестнадесет от тях през месец януари и четири през февруари, с максимално отчетена стойност 145,15 µg/m3, т.е 2.9 пъти над нормата.

За задържането на атмосферните замърсители допринася и топографията на града, стъпаловидното разположение на района, непрекъснатите редове от многоетажни с наличие на разположени между тях ниски сгради (съответно  източници  на  емисии).

Анализът на данните през последните пет години показва намаляване на броя дните с нарушено качество на атмосферния въздух (КАВ) по отношение на фините прахови частици.  От 2015 г. те са били 79, през 2018 г. – 65 дни. През 2019 г. в сравнение с 2020 г. са отчетени по-малко дни с превишения – 42 броя.

Средногодишната концентрация (СГК) за фини прахови частици до 10 μm за гр. Русе през последните години е под заложената норма - 40 μg/m3.  Изчислената за АИС „Възраждане”  СГК през 2020 г. е 34,7 µg/m3.

За община Русе все още се отчита неизпълнение единствено на изискванията за годишно превишаване на среднодневната норма (СДН) за ФПЧ10 до 35 пъти. Превишенията се отчитат през отоплителния сезон.

Продължава...

България в Юнеско

Галерия