За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Наказателни постановления за 90000 лева са наложени през ноември

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова е издала десет наказателни постановления (НП) през ноември, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санции в размер на 90000 лв. Дружеството „Лортекс“  ЕООД, гр. Разград е санкционирано с пет наказателни постановления на обща стойност 25 000 лв., затова че не спазило дадените предписания за почистване на отпадъците от дейността, в нарушение на Закона за управление на отпадъците. За незспазване на условията в комплексните разрешителни са издадени НП на „Линамар Лайтс Металс Русе“  ЕООД и „Оргахим Резинс“ АД. По Закона за водите наказателно постановление е издадено на  „Водоснабдяване Дунав“  ЕООД - гр. Разград. За неизпълнение на мерките в Общинската програма, което не е довело до ежегодно намаление на броя на превишенията на нормите за вредни вещества,  е санкциониран кметът на община Русе.

Общият брой на проверките през ноември е 129 на 122 обекта от контролираната територия. В рамките на осъществения контрол са дадени 48 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство.

През ноември са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 19 076,96 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 3 609,40 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 2 800 лв. От структурите на НАП през месеца са събрани и приведени 76,96 лв по имуществени санции.

Пълният текст на месечната справка за осъществената контролна дейност през ноември е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Ясни са резултатите от специфичните измервания на въздуха в Русе

РИОСВ-Русе получи резултатите от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за изпитването на полицикличните ароматни въглеводороди - бензо(а)пирен и нафтален. Пробонабирането беше извършено паралелно с извънредното измерване на качеството на атмосферния въздух в Русе през периода 3 - 6 октомври от  Мобилната автоматична станция (МАС), в района на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Пробите са анализирани в ИАОС по  газ-хроматографски метод.

За показател нафтален законодателството е предвидило две норми - маскимално еднократна за половин час и средноденонощна, а за бензо(а)пирена - средногодишна. Отчетените от МАС стойности на двата показателя са под границата на количествено определяне. В рамките на три денонощия станцията не е отчела и наднормени стойности на останалите органични замъсители - бензен, толуен и ксилен.

Наличието на полициклични ароматни въглеводороди във въздуха е показателно за накои производства в града, но тези вещества могат да се отделят и като отпадъчни газове от транспорта.

Резултатите от извънредното измерване ще бъдат предоставени на Регонална здравна инспекция – Русе.

Продължава...

Приключи строителството на западния канал в резерват „Сребърна“

С официална церемония днес беше отбелязано приключването на строителството на обект „Западен канал с преливник“. Събитието беше в Природонаучния музей в с. Сребърна, като участие взеха областният управител на област Силистра Минчо Йорданов, председателят на Общинския съвет Димитър Трендафилов, кметът на Община Силистра Александър Сабанов, кметовете на селата Сребърна, Ветрен и Айдемир, представители на държавни институции, възложителите, строителния надзор и изпълнителите на проекта.

Общата дължина на канала е 2165 м, като от река Дунав към бетоновия  преливник  продълбоченото пространство е с дължина 420 м, а след него в посока централно водно огледало дължината на съоръжението достига до 1745 м. Каналът е заключен от две диги – западна, достигаща до рибарско селище „Танасово“, и източна, укрепена с габиони, за осигуряване на устойчивост на инфраструктурата и брегоукрепване. Двете диги образуват фуния към преливника, а след него е изграден водобоен кладенец (утаител), чиято цел е задържане на твърдите частици и тиня, увлечени при навлизане на свежи води от река Дунав.

Една от основните причини за изграждането на обект „Западен канал с преливник“ е възстановяване на условията за естествената циркулация на водата в езерото при преливане на река Дунав, която е съществувала преди 1948 г., с изграждане на комплекса от два канала: входен (западен) и изходен (източен, сегашният „Драгайка“). Това ще създаде условия за по-значима циркулация на водите в езерото и условия за мобилизиране на придънната тиня и за изнасянето й  в река Дунав.

С изграждането на това съоръжение приключва проектът „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, изпълняван от РИОСВ-Русе. Общата инвестиция по строителството на обекта е 4 868 005,20 млн. лв без ДДС, като финансирането е осигурено от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.

Продължава...

Приключва строителството на канала в Сребърна

Приключват строителните дейности  на обект „Западен канал с преливник“  на територията на поддържан резерват „Сребърна“. По този повод ще се проведе публична церемония на 29 ноември, от 11 ч. в западната част на резервата.

Каналът  е с дължина 2165 м, като към него е изграден бетонов преливник. Целта на съоръжението е да подпомогне естествената циркулация на водата в езерото Сребърна при високи стоежи на река Дунав, което ще окаже благоприятно природозащитното въздействие на целевите природни местообитания и популациите на консервационно значимите видове в резервата.

Строежът на западния канал е най-важната дейност на проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, изпълняван от Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе. Той е финансиран от Оперативна програма:  „Околна среда 2014 – 2020 г.” и се реализира в рамките на 48 месеца – от декември 2019 г.  до края на настоящата година.

Продължава...

За поредна година РИОСВ - Русе отличи автори в Националния конкурс „Да уловиш мига“

РИОСВ-Русе отличи с грамоти и предметни награди участници в Националния конкурс  „Да уловиш мига - 2023 г.“. Конкурсът се организира и провежда за осма поредна година от Основно училище „Отец Паисий“ -  Русе, с партньорството на екоинспекцията. На церемония днес в училището специална награда получи Ивайла Анчева от III а клас на училището - домакин. Останалите отличени автори в категория рисунка са Йоанна Илиева и Марая - Стефани Димитрова от Арт клуб „Цветно“ при Младежки дом „Захари Стоянов“ гр. Добрич и Симона Тутекова от ЦПЛР ОДК „Гея“ - гр. Ловеч. В категория снимка, специалната награда е присъдена на Сава Даниел Стефонов, възпитаник на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – гр. Севлиево.

Изложба с отличените автори в тазгодишното издание на конкурса „Да уловиш мига“   ще бъде подредена във фоайето на РИОСВ-Русе в началото на следващата година.

Пълният списък на отличените автори е публикуван на интернет страницата на училището:  https://www.otetzpaisii.com/

ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе има 157 годишна история с традиции и постижения. Богатство на училището са талантливите ученици с изявени способности в областта на математиката, изобразителното изкуство, английският език, информационните технологии и спорта.

Продължава...

41 проекта на ученици са класирани във втора фаза на 15-ото издание на конкурса „Посланици на здравето“

  • Министерството на околната среда и водите е традиционен партньор за провеждането на националния ученически конкурс

41 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от втора фаза в XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. по инициатива на Министерството на здравеопазването.

Освен Министерството на околната среда и водите, партньори на конкурса са и Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалният офис на Световната здравна организация в България, Българският младежки Червен кръст и Националният център по обществено здраве и анализи. 

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви – състезания и турнири; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене; почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.  

Според регламента от тези 41 проекта 8 са класирани в категорията от 1-ви до 4-ти клас; от 5-ти до 7-ми клас – 16 проекта, и от 8-ми до 12-ти клас – 17 проекта. Класираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи.
Всеки от партньорите класира във всяка възрастова група по три призови места – за 1-во, 2-ро и 3-то.

Министерството на здравеопазването и Българският младежки Червен кръст връчват и по една специална награда. Класираните участници ще получат грамоти и предметни награди, които ще бъдат изпратени до директорите на техните училища.

Класирани проекти - първа възрастова група

Класирани проекти - втора възрастова група

Класирани проекти - трета възрастова група

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе върнаха папагала - беглец на собствениците му

Сигнал за свободно летящ папагал е постъпил в РИОСВ - Русе през седмицата от служители на магазин в Русе. Те са донесли птицата в инспекцията, като в същото време са публикували информация в социалните мрежи. Екземплярът е от вида папагал-монах и е под закрилата на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). Птицата е маркирана с пръстен, което е белег, че е развъдена в изкуствени условия, т.е не е взета от дивата природа. Върнат е на собствениците му след установавяне на дейтайли за притежанието му.

В практиката на екоинспекцията нередки са случаите, в които папагали, влечуги и др. животни стават домашни любимци. Те обикновено се закупуват от специализирани магазини, развъдчици, но напоследък продажби се извършват и през е-платформите в Интернет, какъвто е случаят с папагала – беглец Диего. Независимо от това е важно да се знае, че животните и растенията, включени в приложенията на Конвенцията подлежат на задължителна регистрация, която е безплатна. Правилата важат и за случаите на препродажба/смяна на собственика. Липсата на рагистрационен документ е нарушение на Закона за биолгичното разнообразие, което се санкционира от контролния орган и може да се стигне до конфисуване на екземпляра.

Продължава...

Започва Зелена олимпиада` 2023 - образователната еко инициатива с подкрепата на МОСВ

  • Онлайн форматът дава възможност за участие на деца и младежи от всички населени места в страната
  • Платформата е активна за регистрация и решаване на тест до 10 декември 2023 г.

Да научат децата повече за природата и нейното опазване - това е целта на Зелената олимпиада. Децата и младежите се състезават онлайн със знанията си, а за победителите има атрактивни награди. Инициативата се организира от 2011 г. от „Академика БГ“ и ежегодно се подкрепя от Министерството на околната среда и водите.

За тазгодишното издание е подготвена богата гама от въпроси, свързани с растения, животни, изчезващи видове и български природни и национални паркове. След регистрация в онлайн платформата https://zelenaolimpiada.com/ всеки участник получава въпроси от затворен тип, като последният е отворен - необходимо е да се напише кратко есе. По него ще се определят крайните победители. Наградите са три таблета - по един за победителя от начален, среден и горен курс.

Платформата е активна за регистрация и решаване на тест от днес, 10 ноември 2023 до 10 декември 2023 г. Победителите ще бъдат обявени на 14 декември 2023 г. на сайта на олимпиадата.

"Зелена олимпиада" под патронажа на министъра на околната среда и водите се утвърди като най-масовата онлайн образователна инициатива, която стимулира децата и младежите да затвърждават знанията си за природата и нейното опазване и допринася за формирането на екологична култура, а състезателният й характер ги стимулира да търсят информация за това. Онлайн форматът дава възможност за участие на деца и младежи от всички населени места в страната.

Продължава...

Нова защитена местност ще опазва редки растения край Басарбово

В ход е процедура за обявяване на нова защитена местност „Басарбовски степи”, която цели опазване на редките растителни видове Ковачев зановец (Chamaecytisus kovacevii (Velen.) Rothm.) и Ангелова метличина (Centaurea angelescui Grinţ.). Предложението е на учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките. И двата вида са уязвими от обрастването на тревните съобщества с храстова растителност, което води до негативни последици върху популациите на редките растения. 

Площта на бъдещата ЗМ е 315,520 дка, попадаща в землището на на село Басарбово, община Русе, област Русе.  

В едномесечен срок заинтересованите страни могат да изложат своите писмени забележки, предложения или  препоръки до РИОСВ-Русе, след като се запознаят с документацията по процедурата за обявяване на ЗМ „Басарбовски степи”.

Ковачевият зановец е български ендемичен вид, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на Р България, т. 1, с категория „Застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като „рядък вид” в световен мащаб. Той се среща ограничено в степните райони на Северна България. Едни от най-представителните льосови степи се намират южно от с. Басарбово, на левия долинен склон на река Русенски Лом, в които попадат и най-добре запазените популации на растението.

Ангеловата метличина е съобщен като нов за българската флора през 2017 г. и до момента е известен с единствено находище южно от с. Басарбово. Ареалът на вида обхвща Югоизточна Румъния (където се счита за изчезнал) и Молдова (потвърден в последното десетилетие само в две находища). Ангеловата метличина обитава варовити каменисти поляни между льосовите тревни съобщества и скалния венец на р. Русенски Лом.


 Уведомление

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), РИОСВ – Русе уведомява всички заинтересовани страни, че е открито производство по издаване на общ административен акт – заповед за обявяване на защитена местност (ЗМ) „Басарбовски степи“ в землището на с. Басарбово, общ. Русе, обл. Русе.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ – Русе на адрес: гр. Русе, ул. „Придунавски булевард“ № 20 или на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с предложението и картния материал на място в РИОСВ – Русе, на адрес: гр. Русе, ул. „Придунавски булевард“ № 20, или на интернет страницата на РИОСВ – Русе на адрес: https://riosv-ruse.org/.

Като част от настоящото уведомление са публикувани предложението от вносителите от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките, картен материал и проекта на заповед за обявяване на ЗМ „Басарбовски степи“.

Приложение:

Предложение от ИБЕИ-БАН, проект на заповед за обявяване на ЗМ „Басарбовски степи“ в землището на с. Басарбово, общ. Русе, обл. Русе и картен материал.

Публикувано на 16.11.2023 г. 

 

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА

Директор на РИОСВ – Русе

Продължава...

Галерия