За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

І. Обща администрация

Главен юрисконсулт

Младши юрисконсулт

Дирекция: "АФПД"

Функции на дирекцията:

  • Планира, организира и контролира цялостната финансово-счетоводна дейност на РИОСВ-Русе;
  • Осъществява вътрешен финансов контрол, съгласно Правила за системите за финансово управление и контрол;
  • Организира и контролира дейността, свързана с административното обслужване на служителите в РИОСВ- Русе;
  • Осигурява необходимата счетоводна информация, изготвя справки и отчети за ЦУ на МОСВ, НСИ, РУСО, одитни и др. контролиращи органи;
  • Организира дейностите, свързани с връзките с обществеността;
  • Предоставя достъп до обществена информация за околната среда;
  • Организира административното обслужване на фирми и граждани и поддържа Информационен център за обществеността.

Галерия