За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Само 20 дружества са представили отчети за климатични и хладилни инсталации в РИОСВ-Русе

Само 20 дружества са представили годишни отчети за състоянието на климатичните и хладилните инсталации в РИОСВ-Русе към настоящия момент. Крайният срок е 15 февруари съгласно Наредбата за прилагане на европейския регламент за някой флуорирани праникови газове.
На контролираната територия има около 90 дружества, които имат задължение за представят годишни отчети за типа и статуса на системите, количествата на употребените газове и подробности за сервизното обслужване през предходната година. Контролират се само големите хладилни и климатични инсталации, съдържащи газ в количества над 3 кг. Такива са претежание на предприятия от хранително-вкусовата промишленост, големите търговски вериги и някой специфични производства, изискващи поддържане на определена температура.
Освен операторите, задължение за представяне на отчети имат и сервизните фирми, които монтират и извършват поддръжка на такива инсталации.
След изтичане на законоустановения срок, експертите на РИОСВ-Русе ще предприемат админстративно-наказателни мерки срещу тези дружества, които не са изпълнили задължението си да представят изискващата им се информация. Законът за чистотата на атмосферния въздух предвижда санкции между 1000 и 3000 лева за юридическите лица, а за физическите - глоби от 500 до 2000 лева.

* Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 824/2006 относно някой флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/2009 г.).

Регламентът на Европейската общност цели да се сведе до минимум производството и употребата на вещества, притежаващи озоноразрушаващ потенциал като те се заменят с такива, които нямат въздействие върху озоновия слой.

Последно променена в Сряда, 04 Август 2010 12:40
Оценете
(0 гласа)

Галерия