Печат на тази страница

РИОСВ-Русе установи неправомерно използване на тръбопровод от „Астра Биоплант" ЕООД

Дружеството „Астра Биоплант“ ЕООД е изградило и използва нов тръбопровод за отвеждане на отпадъчни води (ОВ) в река Дунав. Това установиха експерти на РИОСВ-Русе при проверка на 7 май 2011 г. (събота) по подаден сигнал за остра неприятна миризма в района на село Ряхово, замърсени и оцветени води  в река Дунав срещу остров „Татарка” и наличие на умряла риба.

Сигналът е подаден от служител на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) София, сектор „Рибарство и контрол”-Русе.

Обходен е целият район от площадката на дружеството, по протежението на големия отводнителен канал, собственост на „Напоителни системи” ЕООД-Русе до заустването чрез тръбопровода в бреговата ивица на река Дунав при километър 456.

В момента на проверката не са установени замърсени участъци по брега и по течението на реката, неприятна миризма и мъртва риба, но по тръбопровода ясно се е чувал шум от течаща вода.

Към настоящия момент, дружеството все още е в процедура по актуализация на Комплексното разрешително в частта му точка на заустване. По предписания на РИОСВ-Русе формираните производствени отпадъчни води следва да постъпват в Пречиствателната станция на производствената площадка, след което да се събират в резервоар и периодично да се извозват до градската канализационна мрежа на град Русе, на база сключен договор с експлоатационното дружество „Водоснабдяване и Канализация-Русе” ООД.

На „Астра Биоплант“ ЕООД са дадени писмени указания да преустанови използването на тръбопровода.

Редовната експлоатация на новото заустване ще бъде разрешено от РИОСВ- Русе само при

издадено и влязло в сила ново (актуализирано) комплексно разрешително и представяне на анализи, извършени от акредититирана лаборатория, доказващи ефективната работа на реконструираната фирмена пречиствателна станция.

Пробната експлоатация на новото заустване на ОВ трябва да се извършва само с чисти производствени води и в присъствие на представител на инспекцията.

Предстои да се извърши нова контролна проверка. РИОСВ-Русе ще предприеме  административно-наказателни мерки срещу „Астра Биоплант“ ЕООД.

Оценете
(0 гласа)