За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе: Няма данни за промишлено замърсяване на въздуха в Русе през периода 18-22 юли тази година

През периода 18-22 юли 2022 г. за територията на гр. Русе няма данни за промишлено замърсяване. Източникът на неприятни миризми, за които сигнализират гражданите на Русе, е тлеещият товар на транспортни плавателни средства в участък на река Дунав, в съседна Р Румъния.

Данните от автоматичната измервателна станция за непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ) „Възраждане“, предоставени от Регионална лоборатория - Русе към ИАОС не показват превишения на нормите на следените замърсители. Преносът на димните газове към територията на гр. Русе е в пряка зависимост от метеорологичните условия - скорост и  посока на вятъра. През цитирания период вятърът е бил с преобладаваща посока север-северозапад, с ниска скорост през вечерните и нощните часове.

Основните промишлени инсталации, които чрез дейността си са потенциален източник на миризми към периода 18-22 юли не са извършвали производствена дейност. Не са настъпвали промишлени аварии с неконтролирано изпускане на вредни емисии:

- Дружеството „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД гр. Русе към горецитирания период не извършвало производствена дейност поради годишна техническа профилактика на съоръженията;

- „Лубрика“ АД не е извършвала производствена дейност;

- „Топлофикация-Русе“ ЕАД – няма данни за анормален режим на работа на горивните системи. През периода 18-21 юли РИОСВ-Русе е извършвала контролна проверка за спазване условията, записани в комплексното разрешително (КР) на дружеството. Няма данни за превишения на следените замърсители, съгласно резултатите от Собствените непрекъснати измервания.

Горецитираните факти са категорични за липсата на данни за промишлен източник на миризми през периода 18-22 юли 2022 г.  

РИОСВ-Русе изиска с писмо от кмета на Община Русе да представи в кратки срокове документи, свързани с изпълнение на задълженията му по Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Последно променена в Понеделник, 25 Юли 2022 18:18
Оценете
(1 глас)

Галерия