За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе се включиха в Среднозимното преброяване на водолюбивите птици

Експертите на РИОСВ-Русе се включиха в провеждането на 47-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. Наблюдението на птиците започна в ранните часове на 14 януари, в участъка от остров Батин, в определени точки по течението на река Дунав, до гр. Русе.

Наблюдавани са ята от видове водоплаващи и водолюбиви птици, които в тази част на годината използват реката и крайбрежните територии за почивка и хранене.

Традиционно най-голяма е числеността на зеленоглавата патица и големия корморан. Наблюдавани са още качулата потапница, зимно бърне, обикновен фиш, малък гмурец и черногуш гмуркач. Тази година в горецитирания участък  не са наблюдавани големи струпвания на лебеди, гъски и пеликани. Традиционно в градската зона на реката са установени речна и жълтокрака чайка.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). Целта му е установяване на числеността на зимуващите в България водолюбиви птици (включително и на видове, които са част от Червения списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN) и определяне на най-важните водоеми и територии за тях. Събраната информация ще послужи за анализ на тенденциите в числеността на зимуващите водолюбиви птици в България и ще допринесе за изготвяне на докладите за състоянието на околната среда и докладите по чл.12 от Директивата за птиците.

След приключване на мониторинга попълнените полеви формуляри с данни от обследването на над 200 влажни зони у нас ще бъдат въведени в Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Данните от среднозимните преброявания на зимуващите водолюбиви птици се докладват ежегодно до международната организация Wetlands International.

В глобален мащаб среднозимното преброяване на зимуващите водолюбиви птици се провежда ежегодно от 1967 г. То е една от най-старите в света изследователски програми, които включват гражданската наука. В България първите такива наблюдения са проведени през 1977 г.

Оценете
(0 гласа)

Галерия