За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

В Русе се проведе среща в рамките на Втората национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“

В Русе се проведе среща в рамките на Втората национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ на тема „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на НАТУРА 2000“, предназначена за представители на държавни институции, неправителствени организации, бизнеса, студенти и граждани.

Събитието беше открито от Анелия Николова – директор на дирекция „Превантивна дейност“ в инспекцията, която подчерта, че е от особено значение при планирането на мерките в бъдещите планове за управление следва да участват широк кръг  заинтересовани страни, които след това ще трябва да ги прилагат на практика в защитените зони (ЗЗ).

Изработването на плановете за управление на ЗЗ е приоритетна дейност за настоящия програмен период на действие на различни стратегически документи, уреждащи процесите на опазване и управление на зоните от Натура 2000, което следва да се реализира до 2027 г.  По време на срещата се дискутираха основните  моменти в изготвянето на планове за управление на защитените зони, включени в общоевропейската екологична мрежа Натура 2000, с валидност 6 години,  заложените в Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 (НРПД) 2021-2027 г. и връзката между тях.

Срещата се провежда в рамките на проект „Знания за Натура 2000“ на Министерството на околната среда и водите, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, като подобни срещи ще се проведат утре в гр. Силистра, а на 29 март в гр. Разград.

Оценете
(0 гласа)

Галерия