За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обработени са водните проби на три обекта в Разград

РИОСВ-Русе получи протоколите от изпитване на пробите отпадъчни води (ОВ), взети през юли от ГПСОВ-Разград, от изходната точка на пречиствателната станция на „АДМ“ ЕАД и от две пробовземни точки на „Биовет“ АД-клон Разград. Извънредните проби ОВ са изпитани  от Регионална лаборатория - Русе към ИАОС, по повод постъпила писмена жалба за разпространение на миризми в гр. Разград. Пробите са изпитвани по показатели и индивидуални емисионни ограничения, записани в разрешителните документи за заустване, издадени на дружествата по реда на Закона за водите.

Единствено в отпадъчните води на „Биовет“ АД-клон Разград е установено минимално отклонение по показател химична потребност от кислород (ХПК). За същото отклонение на дружеството вече е наложена текуща месечна санкция в размер на 212 лв. на база  предишно пробонабиране.

Контролът за условията в разрешителните документи продължава съгласно плана за контролна дейност и  заповедта на министъра на околната среда и водите, който предвижда две пробонабирания в рамките на календарна година.

Оценете
(0 гласа)

Галерия