За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха девет акта за установени нарушения през юли

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха девет акта за установяване на административни нарушения (АУАН) през юли. Те са на юридически лица, от които четири акта са по Закона за управление на отпадъците, три по Закона за опазване на околната среда,  по един за нарушения на  Закона за водите и Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Извършени са общо 118 проверки на 112 обекта от контролираната територия. От тях 74 са съгласно плана за контролна дейност, а 44 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 69 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Директорът на РИОСВ-Русе е издал две наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в  размер на 7 000 (седем хиляди) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил четири споразумения по съставени АУАН на обща стойност 4 550 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 1000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 6600,36 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 3 500 лв. От струтурите на Национална агенция по приходите (НАП) през месеца са събрани 1000 лв. по наложени  имуществени санции. От получените суми през месец юни 2023 г., на общините през месец юли 2023 г. са преведени 14 849,21 лв, като най-голяма сума е получила Община Русе – 8 228,41 лв.

 

 

 

Пълният текст на месечния отчет за юли е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Оценете
(0 гласа)

Галерия