За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Мобилната станция не отчете замърсяване на въздуха в Русе

Мобилната автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) не регистрира отклонения от нормите за фини прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и озон. Станцията беше поставена в района на Русенски университет „Ангел Кънчев“, за периода от 3 до 6 октомври. Мястото е избрано заради множеството сигнали, които постъпват от района.

В рамките на три денонощия станцията не е отчела и наднормени стойности на органичните замъсители бензен, толуен и ксилен. За бензена има само средногодишна норма, но за останалите два замърсителя законодателството е определило средноденонощна и максимално еднократна норма. Най-високата максималноеднократна стойност за ксилен е била измерена на 4 октомври – 0.0315 милиграма на кубичен метър, при норма 0.2 милиграма. Максималната измерена стойност на толуен (60-минутна краткосрочна експозиция) е регистрирана също на 4 октомври и е била е 0.0439 милиграма на кубичен метър, при норма 0.5 милиграма.

Паралелно с измерването на стандартните атмосферни замърсители е извършено пробонабинабиране за количествено определяне концентрациите на бензопирен и нафтален. Пробите са изпратени в ИАОС и ще бъдат анализирани по  газ-хроматографски метод.

Резултатите от извънредното измерване ще бъдат предоставени на Регонална здравна инспекция – Русе.

Оценете
(0 гласа)

Галерия