За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Мобилната станция приключи есенното измерване на качеството на въздуха в Разград

Мобилната автоматична станция на ИАОС за контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ) приключи третото поред за тази година измерване в град Разград. То е проведено от  20 октомври до 1 ноември. 

През този период са отчетени само две  превишения на максималноеднократната норма на сероводород,  на 28 октомври, в периода  от 22.00 до 23.00 ч. Измерената стойност е била 0.008 милиграма на кубичен метър, при норма 0,005 милиграма на кубичен метър. Не са отчетени превишения на средноденонощните норми на този атмосферен замърсител.

Освен по показател сероводород, МАС е извършила непрекъснати измервания и за серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици. Стойностите по тези показатели са в норма.

Последното за тази година планово измерване в град Разград е предвидено да се осъществи до края на декември.

Оценете
(0 гласа)

Галерия