За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Определен е размерът на санкцията на ВиК оператора на Разград

На „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД е наложена текуща месечна санкция в размер на 42 358 лв. за установени отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) на следените показатели в отпадъчните води, записани в  разрешителното за заустване. Отклоненията са установени след анализ на водните проби, взети от изхода на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води в началото на октомври. На оператора са дадени предписания да предприеме мерки за достигане на нормите в разрешителното за заустване, с оглед недопускане замърсяването на река Бели Лом.

ВиК операторът беше санкциониран през септември във връзка с многобройните сигнали за миризми в Разград, когато е установена техническа неизправност в станцията и отклонения от емисионните ограничения.

В изпълнение на дадените от РИОСВ-Русе предписания операторът на ГПСОВ е предприел ремонтни дейности, които са приключили в края на октомври. През ноември при проверка на  място е установено, че е възстановена технологичната последователност на пречистване на отпадъчните води, които постъпват в ГПСОВ, като част от съоръженията все още са в процес на оптимизиране на работата им.

Оценете
(0 гласа)

Галерия