За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ - Русе извършиха 183 проверки през април

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 183 проверки на 161 обекта от контролираната територия през април. В рамките на осъществения контрол са дадени 66 предписания за отстраняване на констатирани нeсъответствия с екологичното законодателство. Съставени са 9 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ - Русе е сключил едно споразумение по съставен АУАН на юридическо лице, на стойност 3 500 лв.

През април е упражнен засилен контрол по общини и населени места за чистота на речни дерета и корита, общински пътища и терени за наличие на нерегламентирано замърсяване с отпадъци, съгласно заповед на министъра на околната среда.  Кметовете на общини са спазили предписанията за почиставането им. В по-малките населени места са установени замърсени площи с битови отпадъци, като са дадени предписания в двуседмичен срок за почистването им. Съставен е акт на кмета на с. Веселец, община Завет затова, че не е осъществил контрол по предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, в  нарушение на Закона за управление на отпадъците.

През април са извършени проверки за спазване на режимите в заповедите за обявяване на ЗМ „Божурите“ – с. Подайва, община Исперих, ЗМ „Мющерека“ – с. Беловец, община Кубрат и ЗМ „Находище на червен божур“ – с. Печеница, община Исперих. При проверките не са констатирани нарушения. Находищата на червен божур са в добро биологично състояние. През май ще се извърши проверка на ЗМ „Горната кория“, в землището на с. Добротица, община Ситово.

Пълният текст на месечната справка е пуликуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Оценете
(0 гласа)

Галерия