Печат на тази страница

Писмо до възложителя с изх. № 510/26.02.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 510/26.02.2016 г., относно ИП/ПП за „изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване” с местоположение имот с номер 61710.53.12 в землището на гр. Разград, община Разград