Печат на тази страница

Решение № РУ 1-1/2016 г.

Решение № РУ 1-1/2016 г.. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение  “Увеличаване капацитета на съществуваща птицевъдна сграда, ремонт, реконструкция и въвеждане в експлоатация на две съществуващи птицевъдни сгради с цел достигане на общ капацитет на птцефермата 122 724 броя места за птици”, имот № 000058 в землището на с. Киченица, общ. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.03.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.