Печат на тази страница

Изходящ № АО 649/29.02.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с капацитет  до 240 000 места за птици” с местоположение: ПИ с идентификатор 35897.78.30 по КК и КР на село Каменово, община Кубрат