Печат на тази страница

Писмо до възложителя с изх. № 598/09.03.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 598/09.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване” с местоположение имот с номер 61710.609.6974 в землището на гр. Разград, община Разград