Печат на тази страница

Писмо до възложителя с изх. № 770/24.03.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 770/24.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на водопровод Ф400 мм етернит с полиетилен висока плътност Ф400/10 с дължина 340 м по ул. „Згориград”, гр. Русе, II етап”