За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2705/03.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2705/03.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 10414 до о.т. 10414а в кв. 3014, местност „Сръбчето”, град Русе, община Русе" с местоположение ПИ о.т. 10414 до о.т. 10414а в кв. 3014Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-2702/02.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2702/02.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Проектиране, изграждане и експлоатация на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за собствено потребление и нужди с инсталирана мощност 165 kWp върху покривното пространство на съществуващи сгради - Хале 3 и Хале 4 за отглеждане на подрастващи кокошки в имот с ПИ с идентификатор 37109.6.65 по КККР на с. Киченица, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-2679/02.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2679/02.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Ремонт на ул. Христо Ботев от О.Т. 228 до О.Т. 245" с местоположение от О.Т. 228 до О.Т. 245 в с. Пиргово

Писмо до възложителя с изх. № И-2678/02.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2678/02.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Развитие и разширение на малко стопанство чрез отглеждане на трайни насаждения и зеленчуци" с местоположение ПИ 05517.6.7 по КККР на с. Борисово

Писмо до възложителя с изх. № И-2677/02.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2677/02.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Развитие и разширение на малко стопанство чрез отглеждане на трайни насаждения и зеленчуци" с местоположение ПИ 41143.500.1919 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-2676/02.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2676/02.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на околоблоковото пространсто на улица Гагарин в град Кубрат (блок Малина)" с местоположение ПИ 40422.504.300 по КККР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № И-2675/02.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2675/02.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на сграда за обществено обслужване - смесен магазин" с местоположение ПИ 32874.502.1711 по КККР на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № И-2664/01.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2664/01.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на автомивка и обслужваща сграда" с местоположение ПИ 72357.702.589 по КККР на с. Тетово

Писмо до възложителя с изх. № И-2663/01.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2663/01.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Инсталация за производство на електрическа енергия, с номинална мощност 200 kW/инсталирана мощност 199.520 kW/, разположена на конструкция върху терен, в УПИ XXI-34, кв. 2 в с. Межден, общ. Дулово с подобекти – изграждане на Трафопост и Трасе на кабел Ср.Н – от имота на ФЕЦ до ЖР стълб"

Писмо до възложителя с изх. № И-2662/01.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2662/01.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Развитие и разширяване на земеделското стопанство с отглеждане на пчелни семейства" с местоположение горски подотдели 323-г, 206-в и 206-и, 310-д, както следва в землищата на с. Черковна, с. Попкралево и с. Войново

Галерия