За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1930/16.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1930/16.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) от нова о.т. 10995 до нова о.т. 10998 и план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.156.511 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, местност „Под Левента“

Писмо до възложителя с изх. № И-1925/16.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1925/16.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на ул. „Славянска”, прилежащите тротоари и зелени площи в гр. Силистра", с местоположение ПИ 66425.500.5028, 66425.500.7229, 66425.500.3204, 66425.500.3206 и 66425.500.3199 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-1923/16.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1923/16.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ XIX-770, кв. 59 по плана на с. Червена вода

Писмо до възложителя с изх. № И-1919/16.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1919/16.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на водопровод в поземлен имот с идентификатор 00895.501.9506 по КККР на с. Айдемир, общ. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. № И-1918/16.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1918/16.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна начина на трайно ползване от „пасище” в „за селскостопански, горски, ведомствен път” на имот в землището на с. Голямо Враново", с местоположение ПИ 15829.77.2 по КККР на с. Голямо Враново

Писмо до възложителя с изх. № И-1916/16.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1916/16.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на складова сграда за обработка и експедиция на негорими материали в производствена сграда с местоположение имот с идентификатор 63427.85.42 по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1894/15.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1894/15.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Подмяна на секционен шинен разединител S-Q11, мерене Секция 2 и вентилни отводи S2-Q1 в Подстанция 110/6.3 kV", с местоположение ПИ 61710.506.26 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1895/15.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1895/15.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда във физкултурен салон към СУ „Дръстър“ с идентификатор 66425.501.2007.9, находящ се в УПИ II-2007, кв. 163 по плана на извън ЦГЧ, гр. Силистра", с местоположение ПИ 66425.501.2007 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-1890/15.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1890/15.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Едноетажна обществена сграда за кафе-аперитив с външни ВиК връзки", с местоположение ПИ 63427.8.1310 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1889/15.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1889/15.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на мазнинозадържател (каломаслоуловител), до охладителна кула 3, който ще задържа и пречиства отпадъчните води от маслено стопанство към 5 броя когенерационни мощности;
Добавяне на нови отпадъци със съответните кодове, с цел временно съхранение, към Комплексно разрешително № 46/2005 г., актуализирано с Решение № 46-Н0-И0-А8-ТГ1/2022 г.", с местоположение ПИ 63427.8.37 по КККР на гр. Русе

Галерия