За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1889/15.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1889/15.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на мазнинозадържател (каломаслоуловител), до охладителна кула 3, който ще задържа и пречиства отпадъчните води от маслено стопанство към 5 броя когенерационни мощности;
Добавяне на нови отпадъци със съответните кодове, с цел временно съхранение, към Комплексно разрешително № 46/2005 г., актуализирано с Решение № 46-Н0-И0-А8-ТГ1/2022 г.", с местоположение ПИ 63427.8.37 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1888/15.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1888/15.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на двуетажна жилищна сграда със смесено предназначение", с местоположение ПИ 32874.502.145 по КККР на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № И-1878/14.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1878/14.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна, едноетажна жилищна сграда", с местоположение ПИ 40422.504.122 по КККР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № И-1877/14.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1877/14.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на кабелна линия 20 kV и трафопост тип БКТП 20/0.4 kV, 1 х 400 kVA", с местоположение ПИ 10803.179.15 по КККР на гр. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № И-1873/14.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1873/14.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) на ул. "Ради Иванов“ от о.т. 3717 до о.т. 3718, изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ I „за озеленяване“ и УПИ II-1797 и план за застрояване (ПЗ) на нов УПИ II-441 в кв. 602 по плана на ж.к. „Чародейка Г Юг“, гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1872/14.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1872/14.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Ремонт и преустройство на част от сграда за обществено хранене в социална кухня, включително оборудване в УПИ I-351, кв. 34, гр. Лозница"

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител „Сафари - М” ЕООД

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение – „Напояване на 1583 декара земеделски земи, засаждани с културни насаждения, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи, в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле – масиви 19, 22 и 25“.

     Възложител – „Сафари - М” ЕООД.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация с Вх. № АО-2212-5/22.05.2024 г., както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47468
  1. От общинската администрация на Община Сливо поле и Кметство село Борисово.

Заинтересованата общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Сливо поле и Кметство село Борисово.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 9/2024 г.), за ИП с възложител

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматизирани поливни системи за напояване на земеделски културиˮ в землището на с. Гороцвет, общ. Лозница

     Възложител – „АГРОЗˮ ЕООД

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47421
  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Лозница и кметство село Гороцвет

Изходящ № АО-2775-(1)/23.05.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Електрическа централа с инсталиране на газови ко-генератори за производство на електроенергия и ORC модули за производство на електрическа енергия от остатъчна топлина – по цикъл на Ранкин с обща инсталирана мощност до 10 MW, компресорна станция за зареждане с природен газ в бутилкови батерии на товарни автомобилни платформи, БКТП и кабелни линии в поземлен имот с идентификатор 40422.504.497 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубратˮ

Изходящ АО-2459-(3)/17.05.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Строителство на плавателни съдове за отдих в част от поземлен имот с идентификатор 66425.514.590 по КККР на гр. Силистра, в това число преустройство на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 66425.514.590.3 в цех за производство на компоненти на плавателни съдовеˮ

Галерия