За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №98/19.01. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №98/19.01. 2015 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план – план за застрояване )ПУП – ПЗ с цел промяна предназначението  на земята и отреждане на зона за рекреационни дейности  и вилен отдих и изграждане на нова жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатори 63427.149.441 и 63427.149.442 по кадастралната калта на град Русе, местност „Касева чешма”

Писмо до възложителя с изх. № 89/19.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 89/19.01.2015 г., относно ИП/ПП за „ПУП – ПП на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на Община Ценово” 

Изходящ № АО 5694/05.01.2015 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.43.20, местност „Кадишева нива” по КК и КР на гр. Русе, с цел промяна предназначението на земеделска земя и изграждане на две складови халета и две административно-битови сгради

Писмо до възложителя с изх. № 59/09.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  59/09.01.2015  г., относно ИП/ПП за „Полагане на кабел 20кV за захранване на съществуваща масивна сграда - склад дребна механизация, склад оборотни материали и дърводелска работилница” с местоположение на трасето от същ. ж.р. стълб до трансформаторен пост до ПИ № 000789 в землището на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 58/09.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  58/09.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изграждане на жилищна сграда с магазин и подземни гаражи, необходимите външни ВиК, Ел и ТЕЦ връзки” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.1680 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 52/09.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 52/09.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) и план за застрояване (ПЗ) на УПИ ХIХ "Терен за обществено строителство", кв. 66 по ПУП на гр. Завет” 

Писмо до възложителя с изх. № 45/08.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 45/08.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - частично изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ЧИПРЗ) на УПИ XX "За озеленяване", кв. 66 по плана на гр. Завет”

Писмо до възложителя с изх. № 44/08.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 44/08.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - частично изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ЧИПРЗ) на УПИ XX "За озеленяване", кв. 66 по плана на гр. Завет” 

Писмо до възложителя с изх. № 28/07.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  28/07.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Базова станция № 4798” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6337.5 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 27/07.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 27/07.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на имот с идентификатор 24030.27.603 по КК на гр. Дулово” 

Галерия