За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 627/13.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  627/13.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на "Нетуоркс - България" ООД на територията на гр. Дулово”

Писмо до възложителя с изх. № 625/13.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  625/13.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ VII-119 и УПИ  VIII-119, кв. 13 по плана на с. Тертер, общ. Кубрат” 

Писмо до възложителя с изх. № 615/13.03.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  615/13.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 03472.112.4, с. Белинци, община Исперих”

Писмо до възложителя с изх. № 605/12.03.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  605/12.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство, реконструкция и обединяване на 2 броя магазини в един самостоятелен обект” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.8849 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 604/12.03.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  604/12.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с гараж” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.898 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 603/12.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  603/12.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz” с местоположение ПИ 000175 в землището на с. Червена вода, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 602/12.03.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  602/12.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция RAZ 0026, A003 - Върбан” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6346 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 601/12.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  601/12.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на офис и склад” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.2290 по КК и КР на гр. Тутракан

Галерия