За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ- 4 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 4 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Изграждане на малък рибарник за интензивно отглеждане на дъгова пъстърва, включващ четири броя бетонови басейни и сграда за битови нужди”, с местоположение: имот с № 000271 в землището на с. Писанец, общ. Ветово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  12.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 3 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 3 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Изграждане на дневен център за стари хора в кв. „Родина 1”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.5.1220 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  12.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ- 2 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 2 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението; социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе”, с местоположение: поземлени  имоти с идентификатори  63427.5.931 и 63427.5.932 по по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  12.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 5068/08.01.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване на разрешените количества излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ с код 20 01 36 от 500 т/г. до 4000 т/г. и добавяне на дейности с отпадъци от бита с кодове 20 02 01, 20 03 07 и 20 03 99” с местоположение поземлен имот с идентификатор 40422.505.1893 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 3564/30.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3564/30.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на стопанска постройка и склад” с местоположение имот  № 73496.19.268 по КК и КР на гр. Тутракан, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3556/29.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3556/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на цех за млечни и имитиращи продукти” с местоположение УПИ XXIII, кв. 105 по плана на с. Брестовене, общ. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 3555/29.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3555/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „ Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, кв. 8”, по плана на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3554/29.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3554/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща сграда в цех за печене и пакетиране на семки и ядки и пристройка към нея за склад за сурова продукция” с местоположение имот  № 24030.501.9082 по КК и КР на гр. Дулово, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3553/29.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3553/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „ Промяна предназначението на гараж в работилница за монтаж, демонтаж и вулканизация на гуми” с местоположение имот  № 61710.504.6362 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3552/29.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3552/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „ Изготвяне на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ - 101, местност "Кантона", с. Басарбово за жилищна сграда”

Галерия