За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3519/19.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3519/19.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на навес за съхранение на селскостопанска продукция, млекопункт и обслужващи помещения” с местоположение ПИ № 004014 в землището на с. Тръстеник, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 3518/19.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3518/19.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж за земеделска техника и инвентар” с местоположение ПИ №№ 1028, 1032, 1033, кв. 82 по плана на с. Ново село, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3517/19.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3517/19.12.2014 г., относно ИП/ПП за „КПИИ, съдържащ Подробен устройствен план –Парцеларен план (ПУП- ПП) за ел. захранване на поземлен имот № 008155 в землището на с. Сокол, община Главиница и инвестиционно предложение за „Изграждане на трансформаторен пост (ТП) 20/0.4 kV”” 

Писмо до възложителя с изх. № 3516/19.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3516/19.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за съхранение на опасни и неопасни отпадъци” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.326 (сграда с идентификатор 63427.8.326.49) по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3515/19.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3515/19.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Разширение на производствена база - изграждане на цех за преработка на ценна дървесина” с местоположение ПИ № 000789 в землището на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 3512/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3512/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Проект за възстановяване на алувиални гори от хабитат 91ЕО* в защитена зона по НАТУРА 2000 и моделни територии в България” 

Писмо до възложителя с изх. № 3511/18.12.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3511/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) за УПИ II-86 (ПИ с идентификатор 63427.8.1064), ИПЗ по плана на гр. Русе, предвиждащ обособяване на четири нови уреголирани имота” 

Писмо до възложителя с изх. № 3510/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3510/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с обществено-обслужващ партерен етаж в ж.к. "Дружба 1" на гр. Русе” с местоположение УПИ II-1650, 1651, кв. 851 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3509/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3509/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.2.2315  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел изграждане на жилищна сграда и магазин” 

Писмо до възложителя с изх. № 3508/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3508/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към еднофамилна жилищна сграда” с местоположение ПИ № 802.985 по плана на с. Тетово, община Русе

Галерия