За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1159/16.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1159/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автосервиз, пункт за смяна на гуми, автомивка и магазин за резервни части”, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.503.6376 по кадастраланата карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1158/16.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1158/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за изработване на ПУП-ПЗ на имот № 291022 (стопански двор) в землището на с. Звънарци, общ. Кубрат, предвиждащ отреждането на имота за производствени и складови дейности и създаване на устройствена основа за изгеаждане на силозно стопанство

Писмо до възложителя с изх. № 1154/16.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1154/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Реконструкция и промяна предназначението на съществуващ селскостопански обект - краварник в склад за селскостопански машини и инвентар”, с местоположение: имот с № 187013 в землището на с. Червена вода, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1153/16.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1153/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на едноетажна сграда за жилищно и стопанско предназначение и плътна ограда ”, с местоположение: УПИ VII-160, VIII-160, кв. 10 по плана на с. Любен, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 1152/16.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1152/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на водопроводни отклонениия на жилищни блокове на "Захарна фабрика" ”, с местоположение: Източна промишлена зона на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1151/16.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1151/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Ремонт на сграда за подготовка и почивка и метални халета за лодки в Гребна база ”, с местоположение: имот с № 000477 в землището на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1146/16.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1146/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нискоетажна жилищна сграда”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.156.2353 по кадастраланата карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1145/16.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1145/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на вътрешен асансьор в хирургичен блок към МБАЛ - Силистра”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.501.2620 по кадастраланата карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1144/16.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1144/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Мерки за енергийна ефективност на сградата на административен блок № 2 ”, с местоположение: ПИ с идентификатор 15031.501.343.4 по кадастраланата карта на гр. Главиница

Галерия