За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 933/08.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  933/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изграждане на еднофамилна жилищна сграда” с местоположение УПИ XII-549. кв. 75 по регулационния план на с. Пиргово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 932/08.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  932/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация и реконструкция на 9,1 км общински път: RSE2107/II-52, Пиргово-Мечка/-Иваново-/III-501/ от км 0+000 до км 9+100, Община Иваново, обл. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 931/08.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  931/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на участък от 3.050 км от общински път RSE1108/III-501, Русе-Две могили/ - Ивановски скални църкви от км 0+260 до км 3+310” 

Изходящ № АО1127/07.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец (сондаж за подземни води) за капково напояване на овощна градина с площ 149.598 дка”, с местоположение: ПИ с №  015150 в землището на село Зафирово, Община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 930/08.04.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  930/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от лешници и орехи” с местоположение ПИ с идентификатор 008009, 077001

Писмо до възложителя с изх. № 929/08.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  929/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 63427.2.3739, 63427.2.3740 и 63427.2.3741, изменение на плана за застрояване на УПИ I-3742 и работен устройствен план в кв. 292 по плана на гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 928/08.04.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  928/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz RSE0199.A000_KTM Нова” с местоположение: УПИ XXXIII по регулационния план на Тежко машиностроене АД – гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 927/08.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  927/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на сеновал” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.19.256 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 926/08.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  926/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на Подробен устройствен план- Парцеларен план (ПУП-ПП) за водопроводно отклонение за ПИ 000099 в местност "Конлук дере", в землището на с. Просена, общ. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 925/08.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  925/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на битова сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.19.256 по КК и КР на гр. Тутракан

Галерия